Nghiên cứu tác dụng lâm sàng Sevoflurane để gây mê trong phẫu thuật u não

Tài liệu Nghiên cứu tác dụng lâm sàng Sevoflurane để gây mê trong phẫu thuật u não: Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 9 * Phụ bản của Số 1 * 2005 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG SEVOFLURANE ĐỂ GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT U NÃO Hoàng Xuân Lý*, Nguyễn Văn Chừng** TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tác dụng vô cảm của Sevoflurane, ảnh hưởng của nó trên tuần hoàn hô hấp, chức năng gan, thận, tác dụng phụ. So sánh thời gian 2 phương pháp khởi mê, chất lượng hồi tỉnh, kinh nghiệm thực tiễn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu trên 66 bệnh nhân mổ u não được gây mê Sevoflurane từ 12/03 đến 4/04 tại bệnh viện Chợ Rẫy Kết quả: Trong 66 bệnh nhân từ 13 đến 79 tuổi, có 28 nam và 38 nữ. Thời gian khởi mê phương pháp tăng dần nồng độ: 91.666 ± 10.603 giây. Thời gian khởi mê phương pháp nồng độ cao 8% ngay từ đầu: 62.757 ±7.628 giây. Thời gian gây mê: Trung bình 3 giờ 45 phút. Thời gian tỉnh mê: Trung bình 11 ± 3.98...

pdf6 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 04/07/2023 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu tác dụng lâm sàng Sevoflurane để gây mê trong phẫu thuật u não, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 NGHIEÂN CÖÙU TAÙC DUÏNG LAÂM SAØNG SEVOFLURANE ÑEÅ GAÂY MEÂ TRONG PHAÃU THUAÄT U NAÕO Hoaøng Xuaân Lyù*, Nguyeãn Vaên Chöøng** TOÙM TAÉT Muïc tieâu nghieân cöùu: Nghieân cöùu taùc duïng voâ caûm cuûa Sevoflurane, aûnh höôûng cuûa noù treân tuaàn hoaøn hoâ haáp, chöùc naêng gan, thaän, taùc duïng phuï. So saùnh thôøi gian 2 phöông phaùp khôûi meâ, chaát löôïng hoài tænh, kinh nghieäm thöïc tieãn. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: Tieàn cöùu treân 66 beänh nhaân moå u naõo ñöôïc gaây meâ Sevoflurane töø 12/03 ñeán 4/04 taïi beänh vieän Chôï Raãy Keát quaû: Trong 66 beänh nhaân töø 13 ñeán 79 tuoåi, coù 28 nam vaø 38 nöõ. Thôøi gian khôûi meâ phöông phaùp taêng daàn noàng ñoä: 91.666 ± 10.603 giaây. Thôøi gian khôûi meâ phöông phaùp noàng ñoä cao 8% ngay töø ñaàu: 62.757 ±7.628 giaây. Thôøi gian gaây meâ: Trung bình 3 giôø 45 phuùt. Thôøi gian tænh meâ: Trung bình 11 ± 3.98 phuùt. Thôøi gian naèm vieän: Trung bình 10.59 ± 4.475 ngaøy. Sevorane khoâng gaây phaûn xaï ho, raát ít kích thích söï taêng tieát cuûa ñöôøng hoâ haáp. Maïch, huyeát aùp trong gaây meâ oån ñònh. Treân laâm saøng khoâng thaáy söï taêng aùp löïc noäi soï. Xeùt nghieäm SGOT, SGPT, Creatinine sau moå 2 ngaøy bình thöôøng. Bieán chöùng: 1 tröôøng hôïp tuï maùu do chaûy maùu sau moå 3 giôø. 1 tröôøng hôïp ngöng thôû sau haäu phaãu. Khoâng coù töû vong Keát luaän: Sevoflurane khôûi meâ nhanh, tænh nhanh oån ñònh huyeát ñoäng trong gaây meâ, ít gaây baøi tieát cuûa ñöôøng hoâ haáp, khoâng gaây phaûn xaï ho, phaûn xaï co thaét khí pheá quaûn, khoâng nhaän thaáy söï taêng aùp löïc noäi soï treân laâm saøng. Sevoflurane khoâng gaây ñoäc cho gan, cho thaän. Thôøi gian khôûi meâ cuûa phöông phaùp coù noàng ñoä cao ngay töø ñaàu nhanh hôn phöông phaùp taêng daàn noàng ñoä coù yù nghóa. Beänh nhaân tænh nhanh deã theo doõi bieán chöùng chaûy maùu sau moå. Söû duïng Sevoflurane an toaøn, hieäu quaû. SUMMARY CLINICAL EFFECTS OF SEVOFLURANE IN BRAIN TUMOR SURGERY Hoang Xuan Ly, Nguyen Van Chung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 83 - 88 From December 2003 to April 2004, the anesthesia department of Cho Ray hopital is using Sevoflurane as anesthetic agent for 66 patients of 13 to 79 years old. Duration of the intervention: Average 225 min The result is follow: Heart rate and blood pressure change a few during maintenance of anesthesia; Control anesthesia and changes rapidly; Recovery period: 11 min ± 3.98; There is no death reported. According to the first obtained result series with the good and weak sides of Sevoflurane, Sevoflurane is the agent of choice for inhalation maintenace of anesthesia, speacially for patients who have suffered from brain tumor surgery. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Phaãu thuaät laáy u naõo laø phaãu thuaät naëng neà, thôøi gian moå keùo daøi. Ngaøy nay thaønh coâng cuûa phaãu thuaät u naõo ngaøy caøng cao nhôø söï phaùt trieån cuûa phöông phaùp phaãu thuaät, kyõ thuaät gaây meâ hoài söùc tieán boä, vôùi söï xuaát hieän caùc loaïi thuoác meâ môùi. Sevofurane ra ñôøi sau caùc thuoác Halothane, Enflurane, Isoflurane, ñöôïc Regan toång hôïp vaøo 1968 taïi Hoa Kyø. Boä Y teá cho pheùp söû * BV Chôï Raãy, TPHCM ** ÑH Y Döôïc, TPHCM 83 duïng Sevoflurane ôû Vieät nam töø naêm 2000. Phaãu thuaät vieân, cuõng nhö ngöôøi gaây meâ luoân mong muoán beänh nhaân ñöôïc tænh sôùm ñeå kieåm soaùt nhöõng bieán chöùng sôùm cuûa phaãu thuaät. Maëc duø Sevoflurane ñöôïc duøng ôû nöôùc ta, nhöng chöa coù baùo caùo khoa hoïc naøo hoaøn chænh veà vieäc söû duïng Sevoflurane cho ngöôøi Vieät Nam, nhaát laø trong lónh vöïc phaãu thuaät soï naõo. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU 1. Nghieân cöùu ñaëc ñieåm taùc duïng voâ caûm cuûa Sevoflurane, aûnh höôûng cuûa noù treân tuaàn hoaøn, hoâ haáp, chöùc naêng gan, chöùc naêng thaän, taùc duïng phuï cuûa thuoác treân ngöôøi beänh. 2. So saùnh thôøi gian cuûa 2 phöông phaùp khôûi meâ baèng Sevoflurane, vaø chaát löôïng hoài tænh sau phaãu thuaät. 3. Kinh nghieäm thöïc tieãn söû duïng Sevoflurane trong gaây meâ. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu laâm saøng tieàn cöùu coù phaân tích vaø choïn maãu ngaãu nhieân. Beänh nhaân moå phieân, phaãu thuaät u naõo töø 13 ñeán 80 tuoåi, ASA I-II. Glasgow 13 ñeán 15 ñieåm. Taïi Khoa Phaãu Thuaät- Gaây meâ Hoài söùc Beänh vieän Chôï Raãy. Töø thaùng 12/2003 ñeán thaùng 04/2004. Goàm 66 beänh nhaân. Kyõ thuaät tieán haønh Tieàn meâ Midazolam 0.04mg/kg. Khôûi meâ Phaân beänh nhaân thaønh hai nhoùm ngaãu nhieân, moãi nhoùm 33 beänh. Khôûi meâ theo 2 phöông phaùp: - Phöông phaùp 1: Phöông phaùp taêng daàn noàng ñoä Sevoflurane 2 % vôùi löu löôïng oxy 6 lít/phuùt. Theo doõi 10 giaây moãi laàn phaûn xaï mi maét – Ñeán khi maát phaûn xaï mi maét, cho giaõn cô vaø ñaët noäi khí quaûn. - Phöông phaùp 2: Phöông phaùp noàng ñoä cao 8% ngay töø ñaàu, löu löôïng oxy 6 lít/phuùt. Theo doõi phaûn xaï mi maét 10 giaây moãi laàn, ñeán khi maát phaûn xaï mi maét, cho giaõn cô vaø ñaët noäi khí quaûn. Thôøi gian khôûi meâ ñöôïc tính töø khi uùp mask ñeán khi maát phaûn xaï mi maét. So saùnh thôøi gian khôûi meâ cuûa 2 phöông phaùp. Duy trì meâ Duy trì meâ baèng Sevoflurane vôùi noàng ñoä töø 2-3% vôùi oxy 2.0 lít/phuùt. Keát hôïp Fentanyl 1mcg/kg moãi giôø. Thôû maùy vôùi theå tích khí thöôøng löu 8ml/kg, taàn soá 14 laàn/phuùt, taàn soá naøy coøn phuï thuoäc vaøo EtCO2. * Ñaùnh giaù phuø naõo döïa treân nhaän xeùt laâm saøng. Tænh meâ Thôøi gian tænh meâ ñöôïc tính töø khi taét thuoác meâ ñeán khi goïi beänh nhaân môû maét. Ruùt noäi khí quaûn taïi phoøng moå. Caùc chæ soá theo doõi vaø ñaùnh giaù: Caùc thôøi ñieåm: To - Tröôùc khôûi meâ 10 phuùt T1 - Sau khôûi meâ 5 phuùt T2 - Sau gaây meâ moät giôø T3 - Thôøi ñieåm taét thuoác meâ T4 - Sau khi ruùt noäi khí quaûn 30 phuùt Ghi nhaän maïch, HA trong quaù trình gaây meâ, ñaëc bieät ôû caùc thôøi ñieåm T0,T1, T2, T3, T4. Laøm xeùt nghieäm khí maùu tröôùc khôûi meâ (Thôøi ñieåm To) trong duy trì meâ (Thôøi ñieåm T2), sau khi ruùt noäi khí quaûn (Thôøi ñieåm T4). - Theo doõi vaø ñaùnh giaù chaát löôïng hoài tænh sau moå: Söï laïnh run, noân oùi, noåi maån, ngöùa, thôû maùy, moå laïi...Tình traïng aûo giaùc, söï thöùc tænh cuûa beänh nhaân trong moå. - Laøm xeùt nghieäm Creatinine, SGOT-SGPT sau moå 2 ngaøy, ñeå ñaùnh giaù chöùc naêng thaän vaø gan. Phaân tích vaø xöû lyù soá lieäu Theo phöông phaùp thoáng keâ - Xöû lyù soá lieäu treân phaàn meàm EPI INFO 6.0 KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu treân 66 beänh nhaân phaãu thuaät u naõo döôùi gaây meâ baèng Sevoflurane taïi khoa phaãu thuaät 84 Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 gaây meâ hoài söùc beänh vieän Chôï Raãy, töø thaùng 12/2003 ñeán thaùng 3/2004 chuùng toâi coù: Tuoåi beänh nhaân Chæ soá Ít nhaát Nhieàu nhaát Trung bình Tuoåi beänh nhaân (naêm) 13 79 42.89±15.05 Giôùi cuûa beänh nhaân Soá beänh nhaân Giôùi tính Tyû leä % Nam 28 42.42 Nöõ 38 57.58 Toång soá 66 100 Thôøi gian khôûi meâ cuûa 2 phöông phaùp Thôøi gian Phöông phaùp Ngaén nhaát Daøi nhaát X ± SD p Phöông phaùp 1 77 110 91.666±10.603 Phöông phaùp 2 55 90 62.757 ± 7.628 P = 0.04 Thôøi gian gaây meâ Tính töø luùc khôûi meâ ñeán luùc taét thuoác meâ Chæ soá Ít nhaát Nhieàu nhaát Trung bình Thôøi gian gaây meâ (phuùt) 110 (1 giôø 50 phuùt) 510 (8 giôø 30 phuùt) 207.80±6.246 (3 giôø 45 phuùt) Thôøi gian tænh meâ Chæ soá Ngaén nhaát Daøi nhaát Trung bình Thôøi gian (giaây) 300 giaây (5 phuùt) 1320 giaây (22 phuùt) 661.080 ± 238.967 (11 ± 3.98 phuùt) Thôøi gian naèm vieän Tính töø luùc nhaäp vieän tôùi khi ra vieän Chæ soá Ít nhaát Nhieàu nhaát Trung bình Thôøi gian naèm vieän (ngaøy) 3 24 10.59±4.475 Söï thay ñoåi nhòp tim theo töøng thôøi ñieåm To,T1,T2,T3,T4: Nhòp/Phuùt Thôøi ñieåm Cao nhaát Thaáp nhaát Trung bình TO 119 58 82.121 ± 8.909 T1 98 60 77.682 ± 7.788 T2 95 61 78.045 ± 7.447 T3 99 57 78.455 ± 7.831 T4 105 58 87.333 ± 10.254 Huyeát aùp taâm thu ôû caùc thôøi ñieåm To,T1,T2,T3,T4 HA taâm thu (mmHg) Thôøi ñieåm HA cao nhaát HA thaáp nhaát HA Trung bình TO 159 100 124.061±15.455 T1 132 85 105.070±9.471 T2 125 84 103.455±8.579 T3 120 85 108.121±10.215 T4 150 91 117.100±14.955 BIEÅU ÑOÀ HUYEÁT ÑOÄNG HOÏC 0 50 100 150 To T1 T2 T3 T4 THÔØI ÑIEÅM C H Æ S O Á Ñ O Ñ Ö Ô ÏC Maïch HATT Bieåu ñoà maïch vaø HA trung bình ôû caùc thôøi ñieåm To,T1,T2,T3,T4 Caùc chæ soá veà khí trong maùu vaø tình traïng acid – base ôû caùc thôøi ñieåm To,T2,T4. Thôøi ñieåm To (Tröôùc khôûi meâ): Chæ soá X ± SD Toái thieåu Toái ña Chuaån PaO2 95.1818±7.062 90.70 99.30 95 – 98 pH 7.430 ± 0.0485 7.30 7.60 7.391±0.19 PCO2 38.4106 ± 4.21 25.052 44.00 38.5±2.47 HCO3- 27.108 ± 2.79 14.00 28.03 22-27 Thôøi ñieåm T2 (Duy trì meâ): Chæ soá X ± SD Toái thieåu Toái ña Chuaån PaO2 468.3939±100.8726 234.100 838.300 95 – 98 pH 7.37 ± 0.0485 7.37 7.45 7.391±0.19 PCO2 32.639 ± 2.1614 21.38 44.70 38.5±2.47 HCO3- 24.418 ± 2.67 16.40 29.50 22-27 Thôøi ñieåm T4 (Sau ruùt noäi khí quaûn) Chæ soá X ± SD Toái thieåu Toái ña Chuaån PaO2 98.374±8.0761 78.80 115.60 95 – 98 pH 7.376 ± 0.0419 7.30 7.46 7.391±0.19 PCO2 38.054± 6.803 42.00 45.9 38.5±2.47 HCO3- 24.50 ± 2.94 16.20 29.00 22-27 Nhaän xeùt: PaO2 trong thôøi gian duy trì meâ raát cao vì chuùng toâi khoâng coù khí neùn, nhöng sau khi ngöng 85 cuoäc meâ thì noù trôû veà bình thöôøng. Baûng chæ soá veà chöùc naêng gan, thaän tröôùc vôùi sau moå: Chæ soá Tröôùc moå Sau moå 2 ngaøy P Creatinine 0.8076 ± 0.167 0.766 ± 0.185 P = 0.00028 SGOT 34.288±14.899 40.030 ± 15.625 P = 0.000893 SGPT 34.258±21.059 4 40.621 ± 19.115 P = 0.1716 * Nhaän xeùt: Khi khôûi meâ Sevoflurane khoâng gaây kích thích ñöôøng hoâ haáp, khoâng gaây phaûn xaï ho, hay co thaét khí pheá quaûn, söï taêng tieát ñôøm daõi raát ít so vôùi Halothane, Izoflurane. Khoâng ghi nhaän beänh nhaân coù aûo giaùc vaø nhaän bieát trong moå Quaù trình gaây meâ khoâng coù hieän töôïng phuø naõo ñöôïc phaãu thuaät vieân ñaùnh giaù treân laâm saøng. Ñaây laø ñieàu raát quan troïng trong khi chuùng toâi khoâng coù maùy ño aùp löïc noäi soï. Bieán chöùng sôùm Maùu tuï: 1 beänh nhaân maùu tuï do chaûy maùu sau haäu phaãu 3 giôø -Beänh ñöôïc moå laïi an toaøn. Moät tröôøng hôïp beänh nhaân moå u naõo hoá sau, ngöng thôû ôû haäu phaãu, phaûi ñaët laïi noäi khí quaûn vaø thôû maùy trong 8 giôø, beänh nhaân xuaát vieän sau 14 ngaøy. BAØN LUAÄN Ñaëc ñieåm chung cuûa phaãu thuaät vaø gaây meâ hoài söùc Moät phaãu thuaät ngay treân trung taâm ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng, tri thöùc cuûa con ngöôøi. Thôøi gian gaây meâ vaø phaãu thuaät keùo daøi, do ñoù vieäc nghieân cöùu ñeå ñöa nhöõng loaïi thuoác gaây meâ coù nhieàu öu ñieåm vaøo söû duïng caàn ñöôïc khuyeán khích. Thuoác khôûi meâ nhanh, tænh nhanh, oån ñònh veà tuaàn hoaøn, hoâ haáp, söï an toaøn cho ngöôøi beänh trong vaø sau moå laø phuø hôïp vôùi nghieân cöùu naøy. Thôøi gian khôûi meâ cuûa 2 phöông phaùp: Phöông phaùp taêng daàn noàng ñoä -phöông phaùp 1, phöông phaùp noàng ñoä cao ngay töø ñaàu goïi laø phöông phaùp 2. Giöõa 2 phöông phaùp naøy coù söï khaùc nhau veà thôøi gian (p < 0.05). Sôû dó coù söï khaùc nhau veà thôøi gian giöõa hai phöông phaùp khôûi meâ laø do noàng ñoä khí meâ khaùc nhau ngay töø khi ngöôøi beänh hít vaøo. Theo taùc giaû B.F. VANACKER thôøi gian khôûi meâ trung bình cuûa phöông phaùp 2 laø 60 ± 3 giaây, nhö vaäy thôøi gian khôûi meâ cuûa chuùng toâi theo phöông phaùp noàng ñoä cao 8% ngay töø ñaàu cuõng töông ñöông. Chuùng toâi thieân veà söû duïng khôûi meâ theo phöông phaùp 2 nhieàu hôn. Nhöõng taùc ñoäng treân nhòp tim vaø huyeát aùp Thoâng thöôøng khi ngöôøi beänh vaøo phoøng moå ñeàu lo laéng, khoâng oån ñònh veà taâm lyù ñaõ laøm cho maïch, huyeát aùp taêng leân. Vì vaäy khi so saùnh maïch, HA thôøi ñieåm T0 vôùi thôøi ñieåm T1 coù söï khaùc nhau. Trong thôøi gian duy trì meâ, maïch, HA oån ñònh neân so saùnh maïch, HA ôû caùc thôøi ñieåm T2 vôùi T3 khoâng coù söï thay ñoåi. Khi tænh meâ, ngöôøi beänh ñau ñôùn, moâi tröôøng haäu phaãu, taùc duïng cuûa phaãu thuaät keå caû thuoác gaây meâ ñaõ laøm xaùo troän veà huyeát ñoäng ôû thôøi ñieåm T4 Tuy nhieân söï thay ñoåi cuûa maïch vaø HA laø khoâng ñaùng keå – So saùnh vôùi bieåu ñoà cuaû taùc giaû EBERT. Thay ñoåi treân aùp löïc noäi naõo (ICP) Qua nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû, Sevoflurane khoâng laøm thay ñoåi ñaùng keå aùp löïc noäi naõo (ICP), huyeát aùp ñoäng maïch trung bình (MAP), aùp löïc töôùi maùu naõo (CPP) ôû ñieàu kieän PaCO2 töø 35-38 mmHg vaø MAC cuûa noù 0.5, 1.0, 1.5 Thöïc teá treân laâm saøng vôùi caùc bieän phaùp choáng phuø naõo nhö ñaët tö theá thích hôïp, ñieàu chænh thaêng baèng kieàm toan, duøng lôïi nieâuï... Caân baèng nöôùc nhaäp – xuaát theo bilan aâm, vaø vôùi nhöõng kinh nghieäm chuùng toâi hoaøn toaøn kieåm soaùt ñöôïc vaán ñeà choáng phuø naõo. AÛnh höôûng treân chöùc naêng gan, thaän: Veà chöùc naêng thaän Caùc xeùt nghieäm veà Creatinine sau moå 2 ngaøy so vôùi tröôùc moå cho thaáy Söï thay ñoåi coù yù nghóa thoáng keâ (p<0.05) nhöng chæ soá trung bình cuûa Creatinin sau moå nhoû thua tröôùc moå! Theo Richard I. Maz nghieân cöùu treân 1941 beänh nhaïân ñöôïc gaây meâ baèng Sevoflurane, 1130 ca 86 Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 gaây meâ baèng Izoflurane, 250 beänh nhaân gaây meâ baèng Propofol cho thaáy khoâng coù söï thay ñoåi ñaùng keå veà chöùc naêng thaän. Veà chöùc naêng gan Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi ñoái vôùi SGOT, SGPT coù söï thay ñoåi (p < 0.05) tröôùc vôùi sau moå. Vôùi moät phaãu thuaät coù duøng nhieàu thuoác ñi keøm sau moå nhö khaùng sinh, giaûm ñau, toån thöông caùc cô, do ñoù ñeàu coù nguy cô aûnh höôûng tôùi söï taêng caùc men gan. Theo Sanjay S. Patel, ôû 7 beänh nhaân ngöôøi lôùn vieâm gan A, B phaûi phaãu thuaät sau gaây meâ baèng Sevofluerane töø 2- 3 giôø, nhaän thaáy chöùc naêng gan khoâng suy giaûm hôn vaø nhaän ñònh raèng Sevoflurane khoâng gaây ñoäc cho gan, neáu coù thì tæ leä naøy raát thaáp. Thôøi gian tænh meâ cuûa Sevoflurane Thôøi gian tænh meâ chuùng toâi tính töø khi taét thuoác meâ ñeán khi ngöôøi beänh môû maét, laøm theo y leänh laø 11 ± 3.98 phuùt, cuûa Rieger: 12.9 phuùt, cuûa Taivainen: 15.4 phuùt. Caùc chæ soá lieân quan ñeán chaát löôïng tænh meâ Chuùng toâi ghi nhaän khoâng coù hieän töôïng thöùc tænh trong moå, khoâng coù aûo giaùc sau moå. Tyû leä buoàn noân vaø noân 69,1% sau moå, nhöng tröôùc moå tyû leä naøy ñaõ khaù cao 59,99%, vaû laïi baûn thaân cuûa beänh lyù, cuûa phaãu thuaät cuõng laøm gia taêng tyû leä naøy sau moå. Theo caùc taùc gæa tyû leä buoàn noân vaø noân trong 24 giôø ñaàu ñöôïc ghi nhaän ôû phaãu thuaät thaàn kinh laø 70% ñoái vôùi Sevoflurane, 90% ñoái vôùi Izoflurane, 27% ôû Propofol. Nhö vaäy hieän töôïng buoàn noân vaø noân trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng töông ñöông vôùi caùc ghi nhaän cuûa caùc taùc gæa khaùc. Bieán chöùng maùu tuï do chaûy maùu sau phaãu thuaät, suy hoâ haáp Coù 1 tröôøng hôïp tuï maùu do chaûy maùu chieám 1,5%. Beänh nhaân ñöôïc phaùt hieän 3 giôø sau moå vaø ñöôïc xöû trí kòp thôøi. Bieán chöùng chaûy maùu sau moå nguy hieåm tôùi tính maïng ngöôøi beänh neáu phaùt hieän, xöû trí chaâïm treã. Theo House vaø Hitselberger töø 1,3 - 6%. Caùc taùc gæa coøn ñeà nghò, sau moå 2 hay 3 giôø neáu beänh nhaân chöa tænh taùo hoaøn toaøn, neân chuïp CT caét lôùp ñeå phaùt hieän maùu tuï do chaûy maùu sau moå. Bieán chöùng suy hoâ haáp sau moå ôû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi coù 1 tröôøng hôïp moå u naõo hoá sau. Vì vaäy vieäc theo doõi ngöôøi beänh sau moå phaûi heát chaët cheõ, phaûi coù ñaày ñuû caùc phöông tieän ñeå xöû trí nhanh choùng. KEÁT LUAÄN Qua 66 beänh nhaân moå u naõo ñöôïc gaây meâ baèng Sevoflurane, vôùi nhöõng muïc tieâu nghieân cöùu ñaõ ñeà ra – Chuùng toâi ruùt ra moät soá keát luaän: 1- Sevoflurane laø moät thuoác meâ boác hôi khôûi meâ nhanh, tænh nhanh, huyeát ñoäng töông ñoái oån ñònh trong quaù trình gaây meâ, khoâng gaây phaûn xaï ho, ít gaây baøi tieát cuûa ñöôøng hoâ haáp. Thuoác khoâng gaây ñoäc cho gan, cho thaän. Sevofluran laøm taêng nheï aùp löïc noäi naõo nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán phaãu thuaät. 2. Phöông phaùp khôûi meâ noàng ñoä cao ngay töø ñaàu coù thôøi gian ngaén hôn so vôùi phöông phaùp khôûi meâ noàng ñoä taêng daàn. 3. Sau moå ngöôøi beänh tænh nhanh, minh maãn deã daøng theo doõi bieán chöùng tuï maùu do chaûy maùu. 4- Qua nghieân cöùu naøy chuùng toâi nhaän thaáy söû duïng Sevoflurane gaây meâ an toaøn, hieäu quûa, kinh teá cho taát caû caùc loaïi phaãu thuaät. 5- Baøi hoïc ruùt ra qua nghieân cöùu naøy: - Söû duïng ñaëc tính muøi deã chòu, deã dung naïp, oån ñònh huyeát ñoäng, meâ nhanh cuûa Sevoflurane, chuùng ta coù theå cho beänh nguû, tröôùc khi laäp ñöôøng truyeàn ôû nhöõng beänh nhaân nhi, nhöõng beänh nhaân hay sôï haõi. - Öu ñieåm tænh nhanh laø thuoác meâ söû duïng toát cho caùc phaãu thuaät trong ngaøy TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Artru AA. (1997), Intracranial pressure, middle cerebrebal artery flow velocity, and plasma inorganic fluoride concentration in neurosurgical patients receiving Sevoflurane or Isoflurane, Anesth Anal, pp. 587-592. 2. Bundgaard H, Von Oettingen G, Larsen KM, et al (1998), “Effects of Sevoflurane on pressure, cerebral blood flow and cerebral metabolism: a dose-response 87 study in patients subjected to craniotomy for cerebral tumours”, Acta Anaesthesiol. Scand., 42: pp. 621-627. 7. Ñoaøn Thanh Taâm (2002), Gaây meâ vaø hoài söùc trong moå chaán thöông soï naõo, Baøi giaûng gaây meâ hoài söùc taäp II, Nxb Y hoïc, tr. 299-310. 3. Ebert TJ. (1995), Cardiovascular responses to Sevoflurane: A review, Anesth Analg, pp. 11-22. 8. Patel SS. and Goa KL. (1996), “Sevoflurane a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its clinical use in general anaesthesia”, Adis International Limited, Auckland, New Zealand, pp. 658-700. 4. Gauther A, Girard F(2002), Sevoflurane provides faster recovery and postoperative neurological assess ment than Isoflurane in long-duration neurological cases, Anesth Analg. Nov 95(5), pp.1384-1388. 9. Tröông Vaên Vieät, Nguyeãn Phong (2002), “Tình hình ñieàu trò u naõo taïi beänh vieän Chôï Raãy (7/1996 – 12/2000)”, Y hoïc Tp HCM, Taäp 6(1), tr.25-29. 5. Nguyeãn Thuï (2000)ï, Döôïc ñoäng hoïc cuûa caùc thuoác meâ boác hôi, Thuoác söû duïng trong gaây meâ, Nxb Y hoïc 2000, tr.69-123. 6. Nguyeãn Vaên Chöøng (2004), Sevorane, Söû duïng laâm saøng thuoác gaây meâ hoài söùc, Nxb Y hoïc, tr. 136-139. 10. Vanacker B.F (1997), “Sevoflurane Mask Induction in adults: Comparision of two Inhalation Techniques”, Acta anesth. Analg.,85, pp.147-153. 88

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_tac_dung_lam_sang_sevoflurane_de_gay_me_trong_pha.pdf
Tài liệu liên quan