Nghiên cứu bào chế thuốc phun tạo màng phim chứa Ketoconazol 1%

Tài liệu Nghiên cứu bào chế thuốc phun tạo màng phim chứa Ketoconazol 1%: Tp chí Khoa hc Lc Hng 87 JSLHU JOURNAL OF SCIENCE OF LAC HONG UNIVERSITY Tp chí Khoa hc Lc Hng 2019, 7, 001-001 NGHIÊN CU BÀO CH THUC PHUN TO MÀNG PHIM CHA KETOCONAZOL 1% Preparation and evaluation of film-forming transdermal spray of ketoconazole 1% Phm Th Hng Hnha*, Nguyn Yên Hà, Hunh Vn Hoá Khoa Dc, Trng i hc Lc Hng, Biên Hòa, ng Nai, Vit Nam ASTRACT. Ketoconazole is an azol antifungal drug that is usually prepared in dosage form for external use. Film forming spray generated by using film forming polymers such as eudragit RLPO, eudragit L100, EC along with plasticizers such as PEG 400, propylene glycol, glycerol to regulate film properties; use a mixture of menthol and camphor (1: 1 ratios) to improve the skin’s permeability. Films were evaluated for physicochemical parameters: sensory, film formation time, film properties, abiliy of release active subtance,... Results show that with eudragit RLPO 5%, EC 1,5%, PEG 400 1%,...

pdf6 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 30/06/2023 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu bào chế thuốc phun tạo màng phim chứa Ketoconazol 1%, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tp chí Khoa hc Lc Hng 87 JSLHU JOURNAL OF SCIENCE OF LAC HONG UNIVERSITY Tp chí Khoa hc Lc Hng 2019, 7, 001-001 NGHIÊN CU BÀO CH THUC PHUN TO MÀNG PHIM CHA KETOCONAZOL 1% Preparation and evaluation of film-forming transdermal spray of ketoconazole 1% Phm Th Hng Hnha*, Nguyn Yên Hà, Hunh Vn Hoá Khoa Dc, Trng i hc Lc Hng, Biên Hòa, ng Nai, Vit Nam ASTRACT. Ketoconazole is an azol antifungal drug that is usually prepared in dosage form for external use. Film forming spray generated by using film forming polymers such as eudragit RLPO, eudragit L100, EC along with plasticizers such as PEG 400, propylene glycol, glycerol to regulate film properties; use a mixture of menthol and camphor (1: 1 ratios) to improve the skin’s permeability. Films were evaluated for physicochemical parameters: sensory, film formation time, film properties, abiliy of release active subtance,... Results show that with eudragit RLPO 5%, EC 1,5%, PEG 400 1%, 5% eutecti, film forming capable of releasing 64 % ketoconazol after 20 hours. The study concluded that film forming ketoconazole transdermal spray formulation penetrate to the deep layer of the skin and wass feasible to treat fungal skin infections. T KHOÁ: Ketoconazol, màng phim, kháng nm TÓM TT. Ketoconazol là thuc tr nm nhóm azol thng c bào ch di dng dùng ngoài da. Thuc phun to màng phim c bào ch bng cách s dng các tá dc to phim nh eudragit RLPO, eudragit L100, EC; phi hp thêm cht hoá do nh PEG 400, propylen glycol, glycerol iu chnh th cht màng phim; s dng hn hp menthol và camphor (1 : 1) ci thin kh nng thm thuc qua da. Các ch tiêu ánh giá là: cm quan, thi gian hình thành phim, tính cht màng phim, kh nng phóng thích hot cht, Kt qu kho sát cho thy vi t l eudragit RLPO 5 %, EC 1,5 %, PEG 400 1 %, cht tng thm 5 %, to c màng phim có kh nng phóng thích 64 % hot cht sau 20 gi. Nghiên cu kt lun rng thuc phun to màng phim ketoconazol có kh nng phóng thích hot cht thm qua da và kh thi iu tr nhim nm da. KEYWORDS: Ketoconazole, film-forming, antifungal 1. GII THIU Vit Nam nm trong vùng khí hu nhit i nóng m, do ó nm gây bnh d có iu kin phát trin và lây lan. Các t chc nm phát trin chm, tn ti các mô khó thm thuc nên iu tr các bnh do nm gây ra thng lâu dài và khó hn so vi bnh nhim khun. Nhim nm trong nhng nm gn ây òi hi thi gian iu tr chuyên sâu và lâu dài hn. Ketoconazol là mt hot cht kháng nm tng hp, thuc nhóm imidazol, có ph rng c s dng ph bin iu tr các bnh nm da.. Ketoconazol thân lipid (h s log P = 4,35), thuc nhóm 2 trong h thng phân loi sinh dc hc (BCS) có ngha là ketoconazol có tan trong nc km và tính thm tt qua màng sinh hc, thích hp vi dng thuc dùng ngoài. Ketoconazol c cht hot tính CYP - P450, t ó c ch tng hp màng t bào nm. Vi Candida albicans, các thuc kháng nm loi azol có th c ch dng bào t chi bin i thành th si có kh nng xâm nhp gây bnh [[1]- [2]]. Ketoconazol ã c bào ch dng bán rn nh gel, cream. Mt nhc im ln ca dng bào ch này là s tuân th km ca bnh nhân, d nhim cho, d b trôi mt i trong quá trình vn ng và sinh hot, và dng bào ch này có th cho thy s bt n v th cht. H thng to màng thuc trên da (Film forming system - FFS) là mt phng pháp mi, có th c s dng nh mt phng pháp thay th cho các dng bào ch dùng ngoài da thông thng. Thuc phun to màng phim trên da vn gi c hiu qu tng t ca hot cht vi liu gim áng k, thm chí tránh c nhiu tác dng ph [[3]]. Các màng polyme thuc ã tìm thy ng dng tuyt vi trong tr liu ti ch, d dàng áp dng và tránh nhng bt tin gp phi dng thuc ung (Mohamed et al., 2013) [[9]]. FFS c nh ngha là dng thuc to ra màng phim ti ch sau khi bôi lên da hoc bt k b mt nào trên c th. Nhng h thng này cha thuc và tá dc to phim, khi tip xúc vi da, dung môi bay hi li mt lp phim ca hot cht cùng vi tá dc. Màng phim này có bám dính tt trên da, tránh b mt thuc khi vn ng, sinh hot do ó làm tng s tuân th ca bnh nhân cng nh tng hiu qu iu tr ca thuc [[3]-[4]] (hình 1). Thành phn ca mt FFS bao gm: hot cht, polyme to phim, dung môi, tá dc hoá do, tá dc tng thm (nu cn). Hot cht phi có tính cht thích hp nh: tính thm tt, không gây kích ng da, kích thc phân t nh hn 500 dalton,Các polyme là nn tng to thành màng phim vi nhng c tính mong mun. Dung môi c s dng giúp hòa tan hot cht cng nh có nh hng n vic s dng thuc. Cht hoá do giúp màng phim mm do, linh hot hn. Và tng cng thâm nhp hot cht qua da ngi ta thng kt hp tá dc tng thm nh tinh du, menthol, camphor,... S hình thành màng phim ph thuc vào tc bay hi, loi dug môi c s dng và nng tá dc [[5]-[9]]. Thuc phun to màng phim trên da là mt trong nhng ch phm dùng ngoài phù hp và d áp dng nht vì dng thuc này to ra hiu qu ko dài, s dng d dàng và thun tin [[3]]. Mc ích ca nghiên cu này là xây dng, ánh giá thuc phun to màng phim cha ketoconazol bng cách s dng ethyl cellulose (EC) và eudragit nh mt cht to màng phim Received: May, 31st, 2019 Accepted: July, 24th, 2019 *Corresponding Author Email: phamhonghanh.969@gmail.com JOURNAL OF SCIENCE OF LAC HONG UNIVERSITY JSLHU https://tapchikhdt.lhu.edu.vn Tp chí Khoa hc Lc Hng Tp chí Khoa hc Lc Hng88 Nghiên cu bào ch thuc phun to màng phim cha ketoconazol 1% cùng vi các cht tng cng thâm nhp là hn hp eutecti camphor-menthol vi t l 1:1 [10]. Hnh 1. Màng phim trên da [[3]] 2. VT LIU VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2.1 Nguyên liu Nguyên liu: Ketoconazol (KTZ) (Trung Quc), eudragit RLPO (Trung Quc), eudragit L100 (Trung Quc), ethyl cellulose (EC) (Trung Quc), ethanol (Vit Nam), isopropanol (IPA) (Trung Quc), acetone (Vit Nam), camphor, menthol, PEG 400, glycerol, propylene glycol (Trung Quc), glycerol (Trung Quc), NaCl (Trung Quc), natri laurylsulfat (SLS) (Trung Quc), isopropyl myristat (Trung Quc), methanol (Trung Quc). Th nghim vi sinh: chng nm Candida albicans (i hc Y dc Tp.HCM), môi trng PDA (Biokar). 2.2 Phng pháp nghiên cu 2.2.1 Xây dng và thm nh quy trình nh lng KTZ nh lng KTZ trong ch phm bng phng pháp quang ph UV - Vis bc sóng 243 nm, vi dung môi hoà tan là methanol. nh lng KTZ trong th nghim khuch tán in vitro bng phng pháp quang ph UV – Vis bc sóng 223 nm, vi dung môi hoà tan là dung dch HCl 0,1N. Thm nh quy trình nh lng KTZ v các yêu cu: tính tng thích h thng, tính c hiu, tính tuyn tính, úng, lp li (Bng 1). 2.2.2 Xây dng công thc bào ch 2.2.2.1 Xây dng công thc Bng 1. Gii hn ca các thông s thm nh Thông s Gii hn Tính tng thích h thng RSD £ 2 % Tính tuyn tính R2 ³ 0,999 chính xác RSD £ 2 % úng RSD £ 2 % Hàm lng t 98 – 102 % Công thc thuc phun to phim KTZ c kho sát vi công thc tng ng vi 5 l (50 ml) vi nhng tá dc kho sát nh Bng 2. Phng pháp bào ch: iu ch dung dch tá dc và dung dch hot cht vi mt lng dung môi va ; hoà tan dung dch hot cht vào dung dch tá dc, siêu âm; b sung dung môi va th tích. Bng 2. Tá dc kho sát Tá dc Tá dc Hàm lng Eudragit RLPO 2 – 10% Tá dc to phim Eudragit L100 Ethyl cellulose Hn hp ethanol/aceton (8/2) Dung môi Acetonitril Hn hp ethanol/IPA (2/1) PEG 400 10 – 20 % (kl/kl tính theo polyme) Tá dc hoá do Propylen glycol Glycerol Tá dc tng thm Hn hp eutecti (camphor/menthol : 1/1) 5 – 10 % 2.2.2.2 Các phng pháp ánh giá a) Cm quan: quan sát dung dch và màng phim. b) Thi gian hình thành phim: phun thuc lên da, o thi gian phim khô hoàn toàn. c) Tính cht phim: co giãn, mm do, bám dính. d) Th nghim khuch tán in vitro: Th nghim này ánh giá kh nng phóng thích hot cht qua bng t bào Franz. Khoang nhn cha 20 ml dung dch m phosphat pH 7,4 cha 0,9 % NaCl và 1 % SLS, duy trì 37 0C, tc khuy 200 vòng/phút. Khoang cho cha màng phim c hình thành t 200 mL dung dch thuc, có din tích 3,46 cm2 (hình 2). gia là màng lc nylon 0,22 mm bão hoà isopropyl myristat. Th nghim c tin hành trong 20 gi và nh lng hot cht c phóng thích qua màng bng phng pháp quang ph UV – Vis (hình 2). e) Th nghim hot tính kháng nm: Th nghim hot tính kháng nm vi chng nm Candida albicans bng phng pháp khuch tán trên a thch. 20 ml PDA cho mi a petri. Nm c tri u trên mt thch bng tm bông ã tit trùng, t giy ã tm cht th trên a thch, t m 37 0C. c kt qu sau 24 - 48 gi. Hot tính kháng nm ca ch phm c th hin bng vòng c ch s phát trin ca vi nm, ng kính càng ln cht th có tác dng càng mnh. 2.2.3 Xây dng ch tiêu cht lng cho ch phm Da vào quá trình kho sát công thc và tham kho t nhng tài liu tham kho, Dc in Vit Nam V, xây dng ch tiêu và mc cht lng tng ng cho ch phm. 3. KT QU VÀ BÀN LUN 3.1 Xây dng và thm nh quy trình nh lng KTZ trong ch phm và trong th nghim khuch tán in vitro Quy trình nh lng KTZ trong ch phm t tính phù hp h thng, tính c hiu, tính tuyn tính, úng, lp li (Bng 3). Quy trình nh lng KTZ trong trong php th khuch tán in vitro tính phù hp h thng, tính c hiu, tính tuyn tính, úng, lp li (Bng 4). Tp chí Khoa hc Lc Hng 89 Phm Th Hng Hnh, Nguyn Yên Hà, Hunh Vn Hoá Hnh 2. c hiu quy trình nh lng KTZ trong ch phm Hnh 3. c hiu quy trình nh lng KTZ trong th nghim khuch tán in vitro Bng 3. Kt qu thm nh quy trình nh lng KTZ trong ch phm Thông s Kt qu Tính tng thích h thng RSD : 0,1 % Tính tuyn tính Phng trình hi quy: = 0,0257x - 0,0072; R2 = 0,9999 lp li RSD : 0,42 % úng Hàm lng t 99,4 – 101,0% RSD : 0,55 % 3.2 Xây dng công thc Kt qu 15 công thc (CT) kho sát tá dc c th hin trong các Bng 1, 2 và 3. Công thc không t v cm quan, tính cht màng phim s c loi b và không tin hành các th nghim sau ó. 3.2.1 Kho sát tá dc to phim Kh nng hòa tan ca polyme to màng trong dung môi s nh hng n cm quan màng phim cng nh tính cht c hc cùa màng. Eudragit RLPO hoà tan tt trong các dung môi hu c, do ó dung dch thuc trong, màng phim to thành trong sut, ng nht, tuy nhiên phim yu. Polyme Eudragit L100 hoà tan rt km trong dung môi hu c, màng phim hình thành ta cn trng. nng 5 %, EC hoà tan không hoàn toàn trong dung môi hu c, màng phim c, dung dch có nht cao hn, màng phim khô lâu hn. T kt qu CT1, CT2, CT3 la chn polyme to phim là eudragit RLPO hoc eudragit RLPO kt hp vi EC (Bng 3). 3.2.2 Kho sát dung môi Kt qu công thc 13, 14, 15 cho thy hn hp ethanol và IPA vi t l 2 : 1 hoà tan tt hot cht và tá dc, ng thi nm trong gii hn nng cho php i vi ch phm dùng ngoài da theo FDA. 3.2.3 Kho sát nng cht hoá do Khi tng nng RLPO t 5 % (CT5) lên 7,5 %, nhn thy th cht màng phim không thay i. Do ó, tài kho sát nng tá dc to phim. Vic thêm cht hoá do có nh hng áng k n mm do cng nh linh hot ca phim. Kt qu (bng 3) cho thy rng, khi tng nng PEG 400 làm tng kh nng co giãn, mm do, linh hot ca phim, ng thi cng làm tng thi gian phim khô hoàn toàn. Da vào kt qu CT7, CT8, CT9 nhn thy lng PEG 400 s dng phi tng ng vi lng polyme s dng, khi s dng quá nhiu s gây ra bám dính trên b mt (hình 2). T l thích hp gia eudragit RLPO và PEG 400 là 7,5 : 1 hoc 10 : 2. Bng 4. Kt qu thm nh quy trình nh lng KTZ trong th nghim khuch tán in vitro Thông s Kt qu Tính tng thích h thng RSD : 0,32 % Tính tuyn tính Phng trình hi quy: = 0,0516x - 0,032; R2 = 0,9999 lp li RSD: 2 % úng Hàm lng t 98,8 % - 101,3 % RSD : 0,73 % T tài liu tham kho [[3], [7]-[9]] tài tip tc kho sát s khác nhau gia các tá dc hoá do bao gm: PEG 400, glycerol, propylen glycol. Kt qu (bng 3) cho thy PEG 400 thích hp vi eudragit RLPO hn hai tá dc còn li. 3.2.4 Kho sát nng tá dc to phim và ci thin kh nng phóng thích hot cht qua màng Khi tng nng eudragit RLPO t 7,5 % (CT7) lên 10 % (CT9), hàm lng hot cht qua màng gim, vy hàm lng eudragit RLPO cao làm cn tr s phóng thích hot cht qua màng. Hn hp menthol/camphor làm tng kh nng phóng thích hot cht qua màng, ng thi ci thin v mm do ca màng phim. ci thin kh nng phóng thích hot cht qua màng ng thi vn to c màng phim thích hp, tài s dng kt hp eudragit RLPO và EC to phim. Hnh 4. Màng phim CT13 cho thy gim nng eudragit bng cách kt hp thêm EC, ng thi tng hn hp eutectic lên 10 %, phn trm hot cht qua màng t 76 %, tuy nhiên, nng eutectic quá cao dn n bám dính b mt cao, thi gian hình thành phim ko dài và có cm giác nóng khi phun thuc lên da. CT14: eudragit 5 % kt hp EC 1 % thì hàm lng hot cht qua màng là 65 % (cao hn CT12: eudragit 7,5 %). CT15: eudragit 5 % kt hp EC 1,5 % thì kh nng phóng thích hot cht qua màng so vi CT14 khác nhau không có ý ngha thng kê (anova: pvalue < 0,05). Tp chí Khoa hc Lc Hng90 Nghiên cu bào ch thuc phun to màng phim cha ketoconazol 1% Bng 5. Kt qu kho sát tá dc to phim và dung môi Bng 6. Kt qu kho sát tá dc hoá do Bng 7. Kt qu kho sát tá dc to phim và ci thin kh nng phóng thích hot cht qua màng CT7 CT9 CT12 CT 13 CT 14 CT 15 Ketoconazol 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Eudragit RLPO 7,5 % 10 % 7,5 % 5 % 5 % 5 % EC - - - 1 % 1 % 1,5 % PEG 400 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % Eutectic - - 5 % 10 % 5 % 5 % Ethanol:IPA (2:1) V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % Cm quan Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong, màu hi ng vàng Dung dch trong, màu hi ng vàng Dung dch trong, màu ng vàng Thi gian hình thành film 40 giây 120 giây 130 giây 310 giây 150 giây 150 giây Tính cht film Phim trong sut, dai, hi khô. Phim trong sut, dai, mm Phim trong sut, dai, mm. Áp trên da d chu Phim trong sut, dai, mm. Áp trên da hi nóng Phim trong sut, dai, mm. Áp trên da d chu Phim trong sut, dai, mm. Áp trên da d chu bám dính ++ ++ ++ ++++ +++ +++ % hot cht qua màng sau 20h 49 % 41 % 55 % 76 % 65 % 64 % Thành phn CT1 CT2 CT3 CT 4 CT 5 Ketoconazol 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Eudragit RLPO 5 % - 5 % 5 % Eudragit L100 - 5 % - - - Ethyl cellulose - - 5 % 5 % - PEG 400 0,50% 0,5 % 0,5 % 0.,5 % 0,5 % Dung môi Ethanol:acetone (8:2) Ethanol:acetone (8:2) Ethanol:acetone (8:2) Acetonitril Ethanol:IPA (2:1) Cm quan ch phm Trong sut c c Trong sut Trong sut Cm quan màng phim Trong sut, mn Cn trng Hi c Trong sut, mn Trong sut, mn Thi gian to phim 30 giây 30 giây 40 giây 30 giây 40 giây Tính cht màng phim Phim rt yu mm do km, rt khô -- -- Phim rt yu mm do km, rt khô Phim rt yu mm do km, rt khô CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 Ketoconazol 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Eudragit RLPO 7,5 % 7,5 % 7,5 % 10 % 10 % 10 % PEG 400 0,5 % 1 % 2 % 2 % Glycerol Propylen glycol Ethanol:IPA (2:1) V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % V 100 % Cm quan Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Dung dch trong sut, không màu Thi gian to phim 30 giây 40 giây 60 giây 120 giây 150 giây 150 giây Tính cht film Phim yu, d t. Phim hi khô Phim dai, co giãn tt. Phim mm Phim dai, co giãn tt. Phim mm Phim trong sut, dai, mm. Phim ri rc, d t. Phim rt khô, km linh hot Phim yu, d t. Phim mm bám dính + ++ ++++ ++ + + Tp chí Khoa hc Lc Hng 91 Phm Th Hng Hnh, Nguyn Yên Hà, Hunh Vn Hoá Hnh 5. bám dính ca các công thc kho sát 3.3 Th nghim hot tính kháng nm Kt qu th nghim kháng nm (bng 6) cho thy: tt c các mu placebo u có hot tính kháng nm nh (vòng kháng nm có ng kính khong 10 mm). Không có s khác nhau rõ rt v kh nng kháng nm khi tng hàm lng eutecti t 5 % (CT14, CT15) lên 10 % (CT13). Kh nng khuch tán trên thch b gim khi tng hàm lng eutecti t 5 % lên 10 %. CT15 cho hot tính kháng nm mnh nht, do ó la chn CT15 là công thc cui cùng. CT15 cho kt qu lp li ba ln vi c mu 50 ml (5 l thuc) và áp ng các ch tiêu cht lng. 3.4 Xây dng phng pháp bào ch và ch tiêu c s cho ch phm T quá trình kho sát công thc, quy trình bào ch hoàn chnh c xây dng nh hình 7 và kt qu xây dng ch tiêu cht lng cho ch phm c trình bày trong bng 9. Hnh 6. Kt qu th nghim hot tính kháng nm. Bng 8. Kt qu th nghim hot tính kháng nm ng kính trung bình vòng kháng nm Ch phm Placebo CT 13 33,5 mm 10 mm CT 14 34 mm 10 mm CT 15 38 mm 10,5 mm Bng 9. Ch tiêu c s và mc cht lng tng ng. Ch tiêu Mc cht lng Cm quan màng phim Màng phim trong sut, mn, sáng bóng pH dung dch 5,5 - 6,5 [10] Gii hn cho php v th tích + 10 % ng u phân liu Không quá mt giá tr vt ngoài gii hn 70 - 125 % và không có giá tr nào vt ngoài 65 - 135 % so vi giá tr trung bình ca 10 l. Nu có 2 hoc 3 giá tr ngoài gii hn 70 – 125 %, trong khong 65 - 135 %, lp li th nghim vi 20 l. t nu không có quá 3/30 l nm ngoài gii hn 75 – 125 % và không giá tr nào ngoài gii hn 65 – 135 %. ng u khi lng màng phim Không quá 2/20 n v có khi lng lch ra ngoài 5 % so vi khi lng trung bình và không có n v nào có khi lng lch ra ngoài 10 % so vi khi lng trung bình ng u hàm lng Hàm lng trung bình ca 10 n v phi nm trong gii hn t 90 % n 110 % hàm lng ghi trên nhãn và hàm lng ca tng n v phi nm trong gii hn t 75 % n 125 % ca hàm lng trung bình. trong và màu sc Ch phm phi trong sut và không có các tiu phân không tan khi kim tra bng mt thng iu kin qui nh. nh tính Phng pháp sc ký lp mng: vt chính trên mu th phù hp vt chính trên mu i chiu. nh lng 90,0% - 110,0% so vi hàm lng trong công thc. CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT 11 CT 12 CT 13 CT 14 CT 15 Tp chí Khoa hc Lc Hng92 Nghiên cu bào ch thuc phun to màng phim cha ketoconazol 1% Hnh 7. Các giai on bào ch thuc phun to màng phim cha ketoconazol 1 % Hnh 8. Thuc phun to màng phim cha ketoconazol 1% 4. KT LUN tài ã xây dng thành công quy trình nh lng ketoconazol trong ch phm và trong php th khuch tán in vitro. Quá trình kho sát cho thy hn hp dung môi ethanol : IPA (2 : 1) có các tính cht phù hp iu ch h FFS. Ch phm to c màng film bn, do dai và có kh nng bám dính trên da nh phi hp 2 tá dc to phim là eudragit RLPO và EC (5 % và 1,5 %) vi mt lng cht hóa do PEG 400 tng ng (1 %). Kh nng phóng thích hot cht qua da c ci thin nh hn hp eutecti vi hàm lng 5 %. Theo nghiên cu, dng thuc phun trên da cho kh nng kháng nm tt và là mt dng bào ch y ha hn iu tr nhim nm. 5. TÀI LIU THAM KHO [1] B Y t, Dc in Vit Nam V tp 1, Nhà Xut Bn Y hc, 2017, 1519 chuyên lun, 537-540. [2] B Y t, Dc th quc gia, Nhà Xut Bn Y hc, 2018, 1529, 861-865. [3] Kashmira Kathe, Harsha Kathpalia. Film forming systems for topical and transdermal drug delivery. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017, 12, 487-497. [4] Frederiksen Kit, Guy Richard H., Petersson Karsten. The potential of polymeric film-forming systems as sustained delivery platforms for topical. Expert Opin Drug Delivery, 2016, 13(3), 349-360. [5] Chvan Prakarsha, Bajaj Amrita, Parab Akkshata. Topical sprays: Novel drug delivery system. International Journal of Pharma and Chemical Research, 2016, 102-111. [6] Rouven Heck, Sabrina Hermann, Dominique J. Lunter, Rolf Daniels. Film-forming formulations containing porous silica for the sustained delivery of actives to the skin. European Journal of Pharmaceutics and Biophar - Maceutics, 2016, 108, 1-8. [7] Ranade Sneha, Bajaj Amrita, et al. Fabrication of topical metered dose film forming sprays for pain management, European of Pharmaceutical Sciences, 2017, 132-141. [8] Mori Nitin Merubhai, Patel Priya, et al., Fabrication and characterization of film-forming voriconazole transdermal spary for treatment of fungal infection. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 2017, 41-51. [9] Mohamed Salama, et al. Formulation and evaluation of ketoconazole polymeric films for topical application, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2015, 028- 032. [10] Šveikauskait Indr, Briedis Vitalis. Effect of film-forming polymers on release of naftifine hydrochloride from nail lacquers. International Journal of Polymer Science, 2017, 1-7. Pha ch dung dch hot cht: KTZ + dung môi Pha ch dung dch tá dc Hoà tan hoàn toàn ethylcellulose trong hn hp eutecti Hoà tan hoàn toàn eudragit RLPO, PEG 400 trong dung môi Hoà tan dung dch hot cht vào dung dch tá dc, siêu âm 5 phút Thêm dung môi va óng chai (dng phun) 10 ml

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_bao_che_thuoc_phun_tao_mang_phim_chua_ketoconazol.pdf
Tài liệu liên quan