Khảo sát khả năng phát hiện lõm gai trong bệnh glaucoma nguyên phát góc mở bằng siêu âm B

Tài liệu Khảo sát khả năng phát hiện lõm gai trong bệnh glaucoma nguyên phát góc mở bằng siêu âm B

pdf5 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát khả năng phát hiện lõm gai trong bệnh glaucoma nguyên phát góc mở bằng siêu âm B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003 Nghieân cöùu Y hoïc KHAÛO SAÙT KHAÛ NAÊNG PHAÙT HIEÄN LOÕM GAI TRONG BEÄNH GLAUCOMA NGUYEÂN PHAÙT GOÙC MÔÛ BAÈNG SIEÂU AÂM B Nguyeãn Ngoïc Hieáu*, Leâ Minh Thoâng**, Voõ Quang Nghieâm*** TOÙM TAÉT Muïc ñích: Xaùc ñònh ñoä tin caäy vaø tính öùng duïng cuûa sieâu aâm trong phaùt hieän nhöõng loõm gai ≤ 0.3 vaø ≥ 0.7 Beänh nhaân vaø phöông phaùp: + 173 maét ñöôïc thöïc hieän töø 90 beänh nhaân, coù moâi tröôøng trong suoát nhaõn caàu coøn toát, ñöôïc söû duïng sieâu aâm B ñeå ñaùnh giaù loõm gai. Goàm 105 maét coù loõm gai roäng (trong ñoù, C/D 0.4 – 0.6: 35 maét; C/D 0.7 – 0.8: 35 maét; C/D 0.9 – 1.0: 35 maét.) vaø 68 maét coù loõm gai nho û(C/D ≤ 0.3). + Treân aûnh gai thò: Tæ leä C/D ñöôïc tính theo ñöôøng kính doïc vaø ñöôøng kính ngang. Aûnh sieâu aâm ñöôïc ñaùnh giaù bôûi 2 ngöôøi quan saùt, ñoäc laäp nhau, ñeàu laø nhöõng nhaø sieâu aâm nhaõn khoa. + Chæ soá Kappa ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa sieâu aâm. Keát quaû: + Kappa ôû nhoùm C/D ≤ 0.3 = 0.70: ñoä tin caäy chaët cheõ; Kappa nhoùm C/D 0.4 – 0.6 = 0.54: ñoä tin caäy thaáp; Kappa nhoùm C/D ≥ 0.7 = 0.80: ñoä tin caäy raát toát. + Ñoä nhaïy vaø ñoä chuyeân laø 75% vaø 94%. Giaù trò tieân ñoaùn döông vaø aâm trong maãu laø 95% vaø 73%, töông öùng vôùi khoaûng tin caäy 95%, p = 0.000 Keát luaän: Sieâu aâm ñaùng tin caäy trong chaån ñoaùn loõm gai ≤ 0.3 vaø ≥ 0.7. Ñoä tin caäy caøng cao khi loõm gai caøng lôùn. Do ñoù, coù theå xem ñaây laø moät phöông tieän hoå trôï cho chaån ñoaùn, neáu coù söï môø ñuïc moâi tröôøng trong suoát nhaõn caàu, ñaëc bieät trong nhöõng tröôøng hôïp vöøa ñuïc TTT vöøa phoái hôïp vôùi Glaucoma, maø söï phoái hôïp naøy khoâng phaûi laø hieám gaëp. SUMMARY RELIABILITY OF CONTACT B – SCAN ECHOGRAPHIC EXAMINATION FOR THE STUDY ON OPTIC NERVE CUPPING OF PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA Nguyen Ngoc Hieu, Le Minh Thong, Vo Quang Nghiem * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 7 * Supplement of No 1 * 2003: 74 - 78 Purpose: To determine the reliability and applicability of echography to detect optic nerve cuppings smaller than or equal to 0.3 and greater than or equal to 0.7 Patients and Method: + 173 eyes from 90 patients, with clear optic media, were used contact B-scan echography to evaluate optic disc cupping. All patients were examined by biomicroscopy, with 105 eyes presented large (C/D 0.4 – 0.6: 35 eyes; C/D 0.7 – 0.8: 35 eyes; C/D 0.9 – 1.0: 35 eyes.) and 68 small optic never cupping (C/D ≤ 0.3). + On the papullair images were evaluted vertical and horizontal cup/disc ratios. B-scan images of the optic disc were evaluated by two observers and ocular echography. * BS khoa Maét beänh vieän Tieàn Giang ** PGS.TS phoù Tröôûng Boä Moân Maét Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP Hoà Chí Minh *** PGS.TS nguyeân Tröôûng Boä Moân Maét Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP Hoà Chí Minh Chuyeân ñeà Nhaõn khoa 74 Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003 + Kappa index was used to estimate the reliability of echography. Result: + Kappa index of the group C/D ≤ 0.3 was 0.70 that was considered reliable. Kappa of the group C/D (0.4 – 0.6) was 0.54: low reliability. Kappa of C/D ≥ 0.7 was 0.80: Good reliability. + Sensitivity and specificity were 75% and 94%. The positive and negative predictive value found for the sample were 95% and 73%, respectively with a confidence interval of 95%,p = 0.000. Conclusion: Echography is a reliable method to diagnosis optic nerve cuppings smaller than equal to 0.3 and greater than or equal to 0.7. The more reability is great the more cuppings are large. So, echography may be used as an auxibiary method in the evaluation of optic nerve cuppings in cases with the opacity of the media, specially Cataract associated with Glaucoma and this association is not uncommon. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Glaucoma nguyeân phaùt goùc môû laø moät beänh maõn tính cuûa thò thaàn kinh, vôùi tam chöùng coå ñieån: Nhaõn aùp cao, loõm - teo gai vaø toån haïi thò tröôøng. Beänh thöôøng xaõy ra sau tuoåi 40, tuoåi caøng lôùn tæ leä maéc caøng nhieàu. Maø ñuïc TTT (thuûy tinh theå) cuõng xaûy ra ôû ngöôøi lôùn tuoåi. Do ñoù, vieäc phoái hôïp ñoàng thôøi vöøa ñuïc TTT vöøa Glaucoma, khoâng phaûi hieám gaëp treân laâm saøng. Vaäy ôû nhöõng ngöôøi nghi ngôø Glaucoma hoaëc ñaõ coù tieàn caên töø tröôùc, laøm sao bieát coù loõm gai hay khoâng khi treân laâm saøng khoâng quan saùt ñöôïc ñaùy maét? Ñeå treân cô sôû ñoù, caân nhaéc choïn löïa phöông phaùp moå naøo hieäu quaû, an toaøn, ít toán keùm vaø phuø hôïp vôùi khaû naêng kinh teá ngöôøi beänh. Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, thöôøng ngöôøi ta nhôø ñeán sieâu aâm(1,2,3,4), neân caàn thieát coù moät nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù. BEÄNH NHAÂN VAØ PHÖÔNG PHAÙP - 173 maét nghieân cöùu, thöïc hieän treân 90 beänh nhaân. Goàm: Loâ beänh 105 maét (55 beänh nhaân). Laø nhöõng ngöôøi coù chaån ñoaùn Glaucoma, coù goùc tieàn phoøng môû, vôùi tæ leä C/D ≥ 0.4, vaø ñoàng töû daõn döôùi taùc duïng thuoác (ñeå chuïp aûnh ñaùy maét). Goàm: Nhoùm C/D = 0.4 – 0.6: 35 maét; Nhoùm C/D = 0.7 – 0.8: 35maét; Nhoùm ù C/D = 0.9 – 1.0: 35 maét. Loâ khoâng beänh 68 maét (35 beänh nhaân). Laø nhöõng ngöôøi ngoaøi chaån ñoaùn Glaucoma, coù thò löïc 10/10, tæ leä C/D ≤ 0.3, NA ≤ 20mmHg (Maklakov 10g), thò tröôøng trong giôùi haïn bình thöôøng. - Loaïi tröø caùc tröôøng hôïp coù moâi tröôøng trong suoát nhaõn caàu môø ñuïc. Loâ tham khaûo Goàm 23 maét (19 ngöôøi). Choïn ngöôøi moå TTT ñaët TTTNT baèng phöông phaùp ngoaøi bao hoaëc Phaco. Tröôùc moå khoâng soi ñöôïc ñaùy maét vaø coù keát quaû loõm gai (+) treân sieâu aâm. Sau moå ñöôïc chuïp aûnh gai thò ñeå ñoái chieáu vôùi keát quaû sieâu aâm tröôùc ñoù. Ñaây laø loâ tham khaûo khoâng tính vaøo maãu. - Moãi beänh nhaân laàn löôït ñöôïc: + Soi goùc tieàn phoøng choïn ngöôøi coù goùc môû. Ño thò tröôøng + Chuïp aûnh gai thò sau khi daõn ñoàng töû baèng Mydriacyl 10% + Cuoái cuøng ñöôïc sieâu aâm bôûi 1 ngöôøi duy nhaát (khoâng bieát tröôùc kích thöôùc loõm gai). Maùy ñöôïc söû duïng laø maùy sieâu aâm B cuûa haõng Alcon, vôùi ñaàu doø 10 Mhz, coù aâm löôïng trung bình ñöôïc caøi ñaët laø 70dB. - Keát quaû sieâu aâm ñöôïc ghi nhaän bôûi 2 BS, ñoäc laäp nhau (khoâng bieát tröôùc kích thöôùc loõm gai cuûa beänh nhaân). - Laùt caét ñöôïc choïn laø laùt caét ngang ñöùng xuyeân nhaõn caàu, ñaàu doø ñaët ôû vò trí thaùi döông, caïnh rìa, maét beänh nhaân hôi nhìn veà phía muõi, vaïch moác höôùng leân treân. - AÂm löôïng luùc ñaàu ñeå ôû möùc 70dB, sau ñoù seõ giaûm daàn xuoáng cho ñeán khi naøo thaáy roõ toån thöông Chuyeân ñeà Nhaõn khoa 75 Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003 Nghieân cöùu Y hoïc ñaàu gai thò. Neáu coù daáu loõm gai thì õ ño ñöôøng kính doïc vaø ñoä saâu loõm gai. - Treân aûnh chuïp gai thò: Ño ñöôøng kính doïc vaø ngang cuûa ñóa gai vaø loõm gai, (caên cöù vaøo söï khaùc nhau veà maøu saéc giöõa vaønh gai vaø ñaùy loõm gai). Tính tæ leä C/D doïc vaø ngang. - Treân aûnh sieâu aâm: Ghi nhaän möùc aâm löôïng vaø soá ño ñöôøng kính doïc + ñoä saâu. - Soá lieäu ñöôïc xöû lyù baèng chöông trình thoáng keâ SPSS 10.0 KEÁT QUAÛ AÂm löôïng trung bình trong maãu laø 64.86 ± 1.48 dB. Nhaõn aùp trung bình trong loâ beänh laø: 21.85 + 5.52 mmHg: khoâng cao. Vì beänh nhaân ñöôïc choïn töø khoa maét B hoaëc töø phoøng ñieàu trò ngoaïi truù, neân ña soá nhaõn aùp ñaõ ñöôïc ñieàu chænh döôùi taùc duïng cuûa thuoác. Do ñoù, nhaõn aùp naøy khoâng phaûn aûnh ñuùng thöïc traïng ban ñaàu cuûa moät soá beänh nhaân. Vì theá khoâng theå ñaùnh giaù töông quan cuûa nhaõn aùp vôùi ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm. Ñaëc ñieåm ñöôøng kính doïc vaø ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm ÔÛ loâ bình thöôøng Ñöôøng kính doïc vaø ñoä saâu trung bình cuûa loõm gai laø (0.6 ± 0.1 mm) vaø (0.3 ± 0.1 mm). ÔÛ loâ beänh + Ñöôøng kính doïc loõm gai taêng daàn khi möùc ñoä loõm gai taêng: Töø 1.4 ± 0.3 (nhoùm C/D 0.4 – 0.6) Æ 1.6 ± 0.2 mm (nhoùm C/D 0.7 – 0.8) Æ 1.7 ± 0.2 mm (nhoùm C/D 0.9 – 1.0). Söï gia taêng naøy coù yù thoáng keâ (pheùp kieåm χ2, p = 0.000). Vaäy giöõa tæ leä C/D doïc treân laâm saøng vaø ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm coù töông quan tuyeán tính thuaän (ñoä tin caäy 95%, pheùp kieåm T, p = 0.000); vaø heä soá töông quan R = 0.75: töông quan khaù. + Ñoä saâu loõm gai cuõng taêng daàn khi möùc ñoä loõm gai taêng: Töø 0.5 + 0.1 mm (ôû nhoùm C/D 0.4 – 0.6)Æ 0.7 + 0.2 mm (nhoùm C/D 0.7 – 0.8) Æ 0.8 + 0.2 mm (nhoùm C/D 0.9 – 1.0). Bieán thieân naøy coù yù nghóa thoáng keâ (kieåm χ2, p = 0.000). Vaäy khi kích thöôùc loõm gai treân laâm saøng taêng, thì ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm cuõng taêng. Theå hieän moät töông quan tuyeán tính thuaän, vôùi heä soá töông quan R = 0.61 (ñoä tin caäy 95%, pheùp kieåm T, p < 0.000): töông quan thaáp. Veà cheânh leäch Diop treân laâm saøng vôùi ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm: - ÔÛ nhoùm loõm gai 0.4 – 0.6: + Cheânh leäch Diop -1, -2: 80%, -3,-4: 9% - ÔÛ nhoùm loõm gai 0.7 – 0.8: + Cheânh leäch Diop -1, -2: 14%; -3,-4: 86% - ÔÛ nhoùm loõm gai 0.9 – 1.0: + Cheânh leäch Diop -3,-4: 88%; -5, -6: 12% Nhö vaäy, khi kích thöôùc loõm gai caøng taêng thì cheânh leäch Diop caøng aâm saâu. Söï bieán thieân coù yù nghóa thoáng keâ (kieåm χ2, p = 0.000):). Vôùi heä soá töông quan R = - 0.76 töông quan nghòch, möùc ñoä khaù (kieåm T, p = 0.000). Keát quaû ñoïc sieâu aâm 2 loâ beänh vaø khoâng beänh: Baûng 1: Ñoái chieáu keát quaû ñoïc sieâu aâm cuûa 2 coäng söï treân loâ beänh vaø khoâng beänh Ngöôøi thöù hai LOÂ BEÄNH C/D ≥ 0.4 Khoâng loõm Coù loõm Toång Khoâng loõm 23 8 31 Ngöôøi thöù nhaát Coù loõm 4 70 74 Toång 27 78 105 Ngöôøi thöù hai LOÂ KHOÂNG BEÄNH C/D ≤ 0.3 Khoâng loõm Coù loõm Toång Khoâng loõm 61 2 63 Ngöôøi thöù nhaát Coù loõm 1 4 5 Toång 62 6 68 - ÔÛ loâ beänh + Caû 2 ngöôøi nhaän ñònh cuøng thoáng nhaát khoâng loõm laø 23, coù loõm laø 70. Neân tæ leä phuø hôïp laø 89% (93/105) vaø keát quaû sieâu aâm (+) laø 75% (70/93). Chæ soá Kappa = 0.72 ⇒ ñoä tin caäy chaët cheõ (ñoä tin caäy 95%, pheùp kieåm T, p = 0.000). Chuyeân ñeà Nhaõn khoa 76 Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003 - ÔÛ loâ khoâng beänh + Caû 2 ngöôøi nhaän ñònh cuøng thoáng nhaát khoâng loõm laø 61, coù loõm laø 4. Neân tæ leä phuø hôïp laø 96% (65/68) vaø keát quaû sieâu aâm (-) laø 94% (61/65). Chæ soá Kappa = 0.70 ⇒ ñoä tin caäy chaët cheõ (pheùp kieåm T, p = 0.000). Phaân tích keát quaû sieâu aâm theo möùc ñoä loõm gai trong loâ beänh - KQSA (+) taêng khi möùc loõm gai taêng: 50% (C/D 0.4 – 0.6) Æ 71% (C/D 0.7 – 0.8) Æ 97% (C/D 0.9 – 1.0). Coù yù nghóa thoáng keâ (χ2, p = 0.000). - Chæ soá Kappa cuõng taêng daàn theo möùc ñoä loõm gai. Töø 0.54 (nhoùm C/D 0.4 – 0.6): (ñoä tin caäy khoâng cao)Æ 0.74 (nhoùm C/D 0.7 – 0.8): Ñoä tin caäy ñaõ chaët cheõ Æ 1.00 (nhoùm C/D 0.9 – 1.0) ⇒ ñoä tin caäy gaàn nhö tuyeät ñoái. Nhö vaäy, keå töø möùc loõm gai 0.7 trôû leân, khaû naêng phaùt hieän cuûa sieâu aâm ñaõ baét ñaàu coù giaù trò. Do ñoù, neáu tính töø luùc tæ leä C/D ≥ 0.7 thì KQSA (+) laø 80%, chæ soá Kappa laø 0.80 ⇒ Cho thaáy ñoä tin caäy raát toát. Ñoä nhaïy, ñoä chuyeân, caùc giaù trò tieân ñoùan Vôùi keát quaû aâm sai vaø döông sai ôû 2 loâ beänh vaø khoâng beänh, caùc giaù trò veà ñoä nhaïy, ñoä chuyeân, giaù trò tieân ñoaùn döông vaø aâm ñöôïc tính: KQSA Baûng 2 - 2 (+) (-) Toång (+) 70 (Döông ñuùng) 23 (AÂm sai) 93 Loõm gai (-) 4 (Döông sai) 61 (AÂm ñuùng) 65 Toång 74 84 158 - Ñoä chuaån xaùc: 0.83% - Ñoä nhaïy: 0.75 % - Ñoä chuyeân: 94% - Giaù trò tieân ñoaùn döông: 95% - Giaù trò tieân ñoaùn aâm: 73% Keát quaû loâ tham khaûo: - Ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm: 1.4 Æ 2.1mm (1.78 + 0.25). - Ñoä saâu loõm: 0.6 Æ 1.0 mm (0.77 + 0.11) - Tæ leä C/D doïc treân aûnh: 0.6 Æ 1.0 (0.83 + 0.14). - Heä soá töông quan giöaõ ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm vôùi tæ leä C/D doïc laø: R = 0.70 (Ñoä tin caäy 95%, pheùp kieåm T, p = 0.000) BAØN LUAÄN Veà cheânh leäch Diop treân laâm saøng vôùi ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm: - Heä soá töông quan R = - 0.76: töông quan khaù (ñoä tin caäy 95%, kieåm T, p < 0.000). Vaø phöông trình hoài qui y = -1.3x + 0.3 (vôùi - 6 < x < -1), giuùp xaùc ñònh söï töông öùng giöõa cheânh leäch Diop treân laâm saøng vaø ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm. - Nhöng vieäc öôùc löôïng naøy phuï thuoäc nhieàu vaøo löïc ñieàu tieát cuûa maét ngöôøi khaùm, neân nhöõng soá lieäu treân chæ ñeå tham khaûo vì khoâng mang tính khaùch quan. Veà töông quan giöõa tæ leä C/D doïc vôùi ñoä saâu loõm gai treân sieâu aâm: - Khi kích thöôùc loõm gai taêng thì ñoä saâu loõm gai cuõng taêng. Theå hieän moät töông quan tuyeán tính thuaän, vôùi heä soá töông quan R = 0.61: töông quan thaáp. Nhö vaäy, thöïc teá treân laâm saøng seõ coù nhöõng loõm gai tuy roäng nhöng laïi khoâng saâu, ñieàu naøy seõ daãn ñeán keát quaû treân sieâu aâm (-) hoaëc (±). Veà töông quan giöõa tæ leä C/D doïc vôùi ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm: - Do laùt caét ngang xuyeân ñöùng xuyeân nhaõn caàu caét qua truïc doïc cuûa ñóa thò, neân coù töông quan giöõa ñöôøng kính doïc loõm gai treân laâm saøng vôùi ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm. Vaø heä soá töông quan laø R = 0.75: töông quan khaù; Vaø phöông trình hoài qui y = 1.7 + 0.3 (vôùi 0.4 < x < 1.0) cho thaáy söï töông öùng giöaõ tæ leä C/D treân laâm saøng vaø ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm. So saùnh 2 heä soá töông quan giöõa loâ beänh vaø loâ tham khaûo: - Vì loâ tham khaûo duøng ñeå kieåm chöùng giöaõ keát quaû sieâu aâm tröôùc moå vôùi aûnh chuïp ñaùy maét sau moå. Neân chæ xeùt ñeán töông quan giöaõ ñöôøng kính doïc loõm gai treân sieâu aâm vaø tæ leä C/D doïc treân aûnh. Chuyeân ñeà Nhaõn khoa 77 Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003 Nghieân cöùu Y hoïc - Vôùi R Loâ beänh = 0.70 vaø R Loâ tham khaûo= 0.75 ⇒ Khoâng coù söï khaùc bieät ñaùng keå. Ñieàu ñoù caøng khaúng ñònh ñoä tin caäy cuûa sieâu aâm trong chaån ñoaùn loõm gai khi laâm saøng khoâng soi ñaùy maét. Ñaùnh giaù keát quaû sieâu aâm vaø ñoä tin caäy: Ñeå ñaùnh giaù ñoä tin caäy kieåm nghieäm Kappa ñöôïc söû duïng. Baûng 1 cho thaáy: + C/D ≤ 0.3: KQSA (-) laø 94%, Kappa = 0.70 ⇒ Theå hieän ñoä tin caäy toát. + C/D ≥ 0.4: KQSA (+) laø 75%, Kappa = 0.72 ⇒ Theå hieän ñoä tin caäy toát. Trong ñoù: + Khi C/D 0.4 – 0.6: KQSA (+) laø 50%, Kappa = 0.54 ⇒ ñoä tin caäy trung bình. + Khi C/D 0.7 – 1.0: KQSA (+) laø 80%, Kappa = 0.80 ⇒ ñoä tin caäy toátù. Toùm laïi: - Khi loõm gai ≤ 0.3: Sieâu aâm cho keát quaû (-) raát cao. - Khi loõm gai ≥ 0.7: Sieâu aâm cho keát quaû (+) raát cao. Vaø ñoä tin caäy trong chaån ñoaùn seõ caøng cao khi loõm gai caøng lôùn. Ñeå ñaùnh giaù söï tin caäy cuûa ñoä nhaïy, ñoä chuyeân, caùc giaù trò tieân ñoaùn: caàn khaûo saùt ñeán hieäu löïc 2: (= Ñoä nhaïy + ñoä chuyeân. Neáu gaàn baèng 2 laø ñaït). Trong nghieân cöùu naøy, hieäu löïc 2 = 0.75 + 0.94 = 1.69: Gaàn baèng 2, neân nhöõng giaù trò döï baùo treân coù theå tin caäy ñöôïc. So saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc:(5) - Tongu: Vôùi 27 maét beänh, 26 maét khoâng beänh, ñoä nhaïy: 71.4%; ñoä chuyeân: 96.2%; giaù trò tieân ñoaùn (+): 95.2%; giaù trò tieân ñoaùn (-): 78.1% vaø chæ soá Kappa laø 0.74. - Nguyeãn Ngoïc Hieáu: Vôùi 105 maét beänh, 68 maét khoâng beänh, ñoä nhaïy: 75%, ñoä chuyeân: 94%; giaù trò tieân ñoaùn (+): 95%; giaù trò tieân ñoaùn (-): 73% vaø chæ soá Kappa laø 0.72. Khoâng coù söï khaùc bieät ñaùng keå giöaõ caùc chæ soá, chöùng toû nhöõng soá lieäu cuûa nghieân cöùu naøy phuø hôïp vôùi nhöõng nghieân cöùu tröôùc ñaây KEÁT LUAÄN Sieâu aâm coù theå xem nhö moät phöông tieän hoå trôï trong chaån ñoaùn loõm gai khi laâm saøng khoâng soi ñöôïc ñaùy maét. Khi loõm gai ≤ 0.3 vaø ≥ 0.7 khaû naêng chaån ñoaùn cuûa sieâu aâm raát ñaùng tin caäy. Ñoä tin caäy caøng cao khi loõm gai caøng lôùn. Laùt caét cho hình aûnh roõ, ñeïp treân sieâu aâm laø laùt caét ngang ñöùng xuyeân nhaõn caàu (Vertical Transverse Approach), ñaàu doø ñaët phía thaùi döông vaø aâm löôïng ôû möùc trung bình thaáp. ÖÙng duïng naøy seõ goùp phaàn tieân löôïng thò giaùc khi moå ñuïc thuyû tinh theå, ñaëc bieät ôû nhöõng ngöôøi nghi ngôø hoaëc coù tieàn caên Glaucoma töø tröôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 Cohen JS., Stone RD, Hetherington JJ, Bullock J “ Glaucomatous cupping of the optic disc by Ultrasonography”. Am J Ophthalmol 1976; 82: 24 – 6. 2 Coleman DJ. Carroll FD: “Evaluation of optic neuropathy with B – scan ultrasonography”. Am J Ophthalmol 1972; 74: 915 – 20 3 Darnley Fish DA, Byrne SF, Hughes JR, Parrish II RK, Feuer W.F: “Contact B – scan echography in the assessement of optic nerve cupping”. Am J Ophthalmol 1990; 109; 55 – 61. 4 Harry A. Quigley, MD; Andrew E. Brown; John D. Morrison, MD; Stephen M. Drance, MD “ The size and Shape of the optic Disc in Normal Human Eyes”, Arch ophthalmol – Vol 108, January 1990. 5 Tongu M.T.S., M.J.H. Borges, M.R.A. Giovedi, R. Cohen, G.V. Almeida: “Reliability of Echographic examination as method for the study on optic nerve cupping”. Chuyeân ñeà Nhaõn khoa 78

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhao_sat_kha_nang_phat_hien_lom_gai_trong_benh_glaucoma_nguy.pdf
Tài liệu liên quan