Một số tư liệu về cuộc chiến tranh Pháp - Việt 1946-1954 qua cuốn sách "Cuộc chiến tranh Pháp Đông Dương" của Alanh Rútxio

Tài liệu Một số tư liệu về cuộc chiến tranh Pháp - Việt 1946-1954 qua cuốn sách "Cuộc chiến tranh Pháp Đông Dương" của Alanh Rútxio:   0ÃWVÂW‡OL°XYơFXÃFFKL¯QWUDQK3K’S9L°W TXDFXÂQV’FKFXÃFFKL¯QWUDQKSK’Sˆ…QJG‡†QJ FậD$ODQK5ÍW[L… WKXÀWU‡°QJ  +ÃL.KRDKắF/áFKVé9L°W1DP ODQK5ÍW[L… $ODLQ5XVFLR OWL¯QVả NKRDKắFOáFKVéW’FJLQKLơXF…QJ WU±QKYL¯WYơ9L°W1DP 1‚P1K [XÔWEQ7ÀQJKẩS3DULVˆà[XÔWEQFXÂQ o&XœFFKLŒQWUDQK3KxSimQJ'onQJpE•QJ WL¯QJ 3K’S WURQJ Wậ V’FK o+˜L N¯FÊDWKŒNưp6’FKG\WUDQJNKÀ[ FPQJRLo/ÄLQẵLˆĂXYN¯WOXƠQpQÃL GXQJV’FKJ¿PEDSKĂQoàFKÁJLDRQKDX FậD F’F FRQ ˆ‡ÄQJ p &XÃF FKL¯Q WUDQK SKL QKƒQ GƒQ 3K’S  p &XÃF FKL¯Q WUDQKQKƒQ GƒQ…QJ '‡†QJ 7KHR OÄL W’F JL oFXÂQ V’FK QKằ Q\ FK² O PÃW F’L PÂF WURQJ QKLơX F’LPÂFNK’F6’FK FK² Fẵ ìˆáQK O JLầL WKL°X QKẹQJ QJKL„Q FềX KL°Q QD\ Yơ FXÃF FKL¯Q WUDQK ...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 01/02/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số tư liệu về cuộc chiến tranh Pháp - Việt 1946-1954 qua cuốn sách "Cuộc chiến tranh Pháp Đông Dương" của Alanh Rútxio, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  0ÃWVÂW‡OL°XYơFXÃFFKL¯QWUDQK3K’S9L°W TXDFXÂQV’FKFXÃFFKL¯QWUDQKSK’Sˆ…QJG‡†QJ FậD$ODQK5ÍW[L… WKXÀWU‡°QJ  +ÃL.KRDKắF/áFKVé9L°W1DP ODQK5ÍW[L… $ODLQ5XVFLR OWL¯QVả NKRDKắFOáFKVéW’FJLQKLơXF…QJ WU±QKYL¯WYơ9L°W1DP 1‚P1K [XÔWEQ7ÀQJKẩS3DULVˆà[XÔWEQFXÂQ o&XœFFKLŒQWUDQK3KxSimQJ'onQJpE•QJ WL¯QJ 3K’S WURQJ Wậ V’FK o+˜L N¯FÊDWKŒNưp6’FKG\WUDQJNKÀ[ FPQJRLo/ÄLQẵLˆĂXYN¯WOXƠQpQÃL GXQJV’FKJ¿PEDSKĂQoàFKÁJLDRQKDX FậD F’F FRQ ˆ‡ÄQJ p &XÃF FKL¯Q WUDQK SKL QKƒQ GƒQ 3K’S  p &XÃF FKL¯Q WUDQKQKƒQ GƒQ…QJ '‡†QJ 7KHR OÄL W’F JL oFXÂQ V’FK QKằ Q\ FK² O PÃW F’L PÂF WURQJ QKLơX F’LPÂFNK’F6’FK FK² Fẵ ìˆáQK O JLầL WKL°X QKẹQJ QJKL„Q FềX KL°Q QD\ Yơ FXÃF FKL¯Q WUDQK Q\ PÃW FXÃF FKL¯Q WUDQKYầLNK’QKLơXWUDQKFàL7UDQJFXÂL FẫQJFậDV’FK$5ÍW[L…GÊQFƒXQẵLFậD 7K‡ẩQJ QJKá Vả 0ệ *L…Q .HQQ†G\ -RKQ .HQQHG\ QJ\ˆÍQJPÃWWK’QJ WU‡ầF NKL L°Q %L„Q 3Kậ WKÔW WKậ U•QJ oQêP WLơQ E“F WUDQJ Eá Y FRQQJ‡ÄL YR F’FNKXUẽQJUƠP…QJ'‡†QJPNK…QJ FẵPÃWP\PD\WULưQYắQJ[DYÄLQRYơ N¯W TX Vâ OPÃW YL°F QJX\ KLưP Y… ãFK Y Y… YắQJ 7…L WKQK WKểF FKR U•QJ FKR Gẫ Vể KÁ WUẩ FậD0ệ FKR…QJ '‡†QJ Fẵ W‚QJ O„Q QẹD QJ‡ÄL WD FèQJ NK…QJ WKư WK˜QJˆ‡ẩFPÃWNăWKẫPÃWNăWKẫYẽDO FẵP WÅNK˜SQ†LYẽDFK–QJFẵP WÅQ†L QR1†LPFKãQKoNăWKẫFậDQKƒQGƒQp Ô\ O“L FKL¯P ˆ‡ẩF Vể QJ‡ặQJ Pà Y Vể JLÍS ˆặ Eã PƠW FậD FKãQK QKƒQ GƒQ Ô\ 9$5ÍW[L…YL¯WWK„Po9áWÀQJWKÂQJ0ệ WUăÔ\ˆ‡ẩFEĂXYRQ‚PVâO“LQêP UÔW QKLơX WLơQ E“F WUDQJ Eá FRQ QJ‡ÄL WURQJ FXÃF FKL¯Q WUDQKPầL KD\ O FèQJ FKãQK FXÃF FKL¯Q WUDQK Ô\ p ì QẵL *L…Q .HQQ†G\ /PÃW QK NKRD KắFQJYL„QQJ &ÃQJ VQ 3K’S VLQK VÂQJ KắF WƠS Y QJKL„QFềXW“L3DULV$5ÍW[L…FẵˆLơXNL°Q WL¯S FƠQ YầL QKLơX QJX¿Q W‡ OL°X ˆư Fẵ QKẹQJN¯WOXƠQNK’FKTXDQOáFKVéFậDYÔQ ˆơP±QKˆơFƠSYầLW‡F’FKOPÃWFKX\„Q JLD Yơ …QJ '‡†QJ PÃW QK o9L°W 1DP KắFpFậDQ‡ầF3K’S 6’FKFXQJFÔSFKRE“QˆắFQKLơXVéOL°X EL E’R EL„Q EQ F’F FXÃF KắS FậD 4XÂF KÃL E‚QJ JKL ƒP FậD F’F FKãQK NK’FK QKƒQ GƒQ3K’SYơ FXÃF o&KL¯Q WUDQK EÂQ WK²X p Ł…QJ'‡†QJ&KÍQJ W…L $ W|OL—X}›QKFK›QKV²OL—X 0°WV¯WƒOLĂXYFX°FFKL QWUDQK3KŒS9LĂW  [LQGáFKYJLầL WKL°XPÃWYL W‡ OL°XG‡ầL ˆƒ\ˆưE“QˆắFWKDPNKR /ắF O€´QJ FKÔQK TX\ FảD TX|Q YLžQ FKLQK 3K‹S WŒL 9LžQ z~QJ &()(2  &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL /ắF O€´QJTX|QzôQJPLQKFàQJ FKLŸQ•XY³L&()(2 &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL &XÂLQJ‡ÄL *LẹDQJ‡ÄL 6đ O€´QJQJ€°LEƠJLŸWFKŸWP•W WÔFK WURQJ TX|Q YLžQ FKLQK 3K‹S ± 9LžQz~QJYˆTX|QzôQJPLQK D4XkQYL‹QFKLQK3KxSYuTXkQi˜QJ PLQK .KRQJTXƒQ NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL E7URQJV›Qu\QJoL3KxSFKLŒP NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL NKRQJQJ‡ÄL &KL SKÔ FKR FKLŸQ WUDQK z~QJ '€QJ 7KHR %‹R i7KƯ JLºLj /H 0RQGHQJˆ\  †QYá7ếSKU‚QJ 6ắW{QJWU€±QJFảDOắFO€´QJ9L W 0LQK D7™QJV›TXkQ NŠFvEœpœLFK‘QKTX\ EœpœLp’DSKonQJGkQTXkQGXN‘FKFKLŒQ p‚X 1‚PNKRQJQJ‡ÄL 1‚PNKRQJQJ‡ÄL 1‚PNKRQJQJ‡ÄL 7URQJVÂQ\ E4XkQFK‘QKTX\ 1‚PNKRQJQJ‡ÄL 1‚PNKRQJQJ‡ÄL 1‚P NKL QJẽQJ E˜Q NKRQJ QJ‡ÄL F%œpœLp’DSKonQJ *LẹDQ‚PNKRQJQJ‡ÄL *LẹDQ‚PNKRQJQJ‡ÄL *LẹDQ‚PNKRQJQJ‡ÄL 1JX¿Q 3LHUUH 5RFROOH 7yL VDR iLQ %LlQ 3KÊ" 3RXUTXRL'LHQ%LHQ3KX"        1JKL€QFắX/ƯFKVẳV¯  &~QJG|Q3K‹SWKHRGăLWLQWẵFYœ FX¯FFKLŸQWUDQKz~QJ'€QJTXDE‹R FKÔ 7KHR WK{P GƯ G€ OX–Q FảD 9L Q '€OX–QWK‹QJ 6ắ WKD\ơL F~QJ OX–QYœY•Qœ z~QJ'€QJ DimQJ'onQJSKvLWKXœFY‰3KxS  E3KvLOƒSOyLWUƒWWôžimQJ'onQJFă WKlPTXkQpœLVDQJimQJ'onQJ   F.lXJ—L/LlQ+LS4X›FKR~F0đFDQ WKLS  G3KvLWKonQJWKX\ŒWY L9LW0LQK   H1JĐQJFKLŒQWUDQKFmQJQKƒQQ‰QpœF OƒSFÊD9LW1DP  J7ULWK˜LTXkQpœLNKmQJG‘QKO‘XJŽ Y LimQJ'onQJQâD   1JX¿Q 9LQ 'o OXƒQ Wẽ ˆ¯Q  7ơQJVđSK|QORŒL 7KHRGăL WK€°QJ[X\}Q 7KÂQK WKR‰QJ .K~QJEDR JL° 6ÂQJ‡ÄLWURQJWÀQJV   Q…QJ  3KẻQẹ  7ẽˆ¯QWXÀL  WXÀLWUÅO„Q  6LQKYL„QWUXQJFÔS  .ệWKXƠW  &DRFÔS  &éWULFậDQJ&ÃQJVQ3K’S  &éWULFậDQJ7ƠSKẩSE±QK GƒQ   &’FFéWULNK’F   0°WV¯WƒOLĂXYFX°FFKL QWUDQK3KŒS9LĂW  1KẳQJQJ€°LFKƠXWU‹FKQKL PYœ€°QJOđLFKÔQKWUƠFảD3K‹SWŒLz~QJ'€QJ 1KẳQJF~QJWUĂQKFảDF‹FW‹FJL‰ 3K‹SYLŸWFKả\ŸXYœzL Q%L}Q3Kả 7URQJ GDQKPẻF V’FK W‡ OL°X WL OL°X QKE‚QJJKLƒPWUểFWL¯SJ SJặˆưYL¯W V’FK$5ÍW[L…ˆàGÊQUDFRQVÂ7’FJL ˆàWKÂQJN„ˆ‡ẩFF…QJWU±QKFậDF’FW’F JLQJ‡ÄL3K’SYL¯WYơL°Q%L„Q3Kậˆ‡ẩF [XÔWEQWURQJWKÄLJLDQWẽˆ¯Q 1KẹQJ W’F SKÂPG‡ầL ˆƒ\ WƠS WUXQJ FKậ \¯XYơWUƠQL°Q%L„Q3KậKD\PÃWWKÄLNễ OáFK Vé ¿QJ WKÄL ˆẵ O QKẹQJ Q‚P [XÔW EQˆĂXWL„QFậDPÁLW’FSKÂP  $FFRFH 3LHUUH0‡GHFLQV u'LHQ%LHQ 3KX3DULV3UGHOD&LWê $PRXURX[+HQUL&URL[VXUO ,QGRFKLQH 3DULV'RPDW $UWDXG 'HQLVH .DSODQ /DZUHQFH HG 'LHQ%LHQ3KX/ $OOLDQFHDWODQWLTXH HW OD G‡IHQVH GX 6XG(VW DVLDWLTXH /\RQ /D0DQXIDFWXUH $[HOUDG (GRXDUG 0DULH &DVVHFRỷWH 3DULV-HDQ&ODXGH/DWWƯV %DOO 5HQê 'HUQLHU EDURXG u 'LHQ %LHQ3KX3DULV-DFTXHV*UDQFKHU %DOO 5HQê ,QGRFKLQH /HV FRPEDWV GH O LPSRVVLEOH 3DULV &KDUOHV /DYDX]HOOH %DOO5HQê/ HQIHUGH'LHQ%LHQ3KX 3DULV+HLPGDO %HUJRW(UZDQ'HX[L„PHFODVVHu'LHQ %LHQ3KX3DULV/D7DEOH5RQGH %HUJRW(UZDQ/HV MRXUVGH'LHQ %LHQ3KX3DULV3U'HOD&LWê %HUJRW(UZDQ'LHQ%LHQ3KX3DULV 3U'HOD&LWê %HUQLHU -HDQ3ùHUUH ,O \ D DQV 'LHQ%LHQ3KX3DULV0LFKHO/DIRQ %HUWLQ 0DUF 3DFNHW VXU 'LHQ %LHQ 3KX OD YLH TXRWLGLHQQH G XQ SLORWH GH WUDQVSRUW1DYHLO&KH]OnDXWHXU %HVVXJHV -DFTXHV /H ILO G $ULDQH /HV6DEOHVG 2ORQQH&KH]OnDXWHXU %LJHDUG0DUFHO JêQêUDO 3RXU XQH SDUFHOOHGHJORLUH3DULV3ORQ %LJHDUG 0DUFHO JêQêUDO 0D JXHUUH G ,QGRFKLQH3DULV+DFKHWWH&DUUƯUH %RQKHXU*DVWRQ9HLOO‡HG DUPHVVXU OH FKDPS GH EDWDLOOH 3DULV /HV ,PSU 5êXQLHV %RUQHUW /XFLHQ 'LHQ %LHQ 3KX FLWDGHOOHGH ODJORLUH 3DULV1RXY3UHVVHV 0RQGLDOHV 7K°LJLDQ 9œFKÔQKWUƠ &DRXÀ 9œTX|QVắ 7ơQJFKÂKX\TX|Q¯L  7‡ầQJ/†FOH /HFOHUF   …ˆÂF’FJL‚QJOL† 7K' $UJHQOLHX 7‡ầQJ9DOX\ 9DOOX\  }PLQ%…ODH šPLOH%RODHUW  7‡ầQJ%OHG… %ODL]RW  /„…QJ3LQK…QJ /êRQ3LJQRQ 7‡ầQJ&’FS‚QJFKL„ &DUSHQWLHU  7‡ầQJÄ/’WˆÄ7’W[LQKL GH/DWWUHGH7DVVLJQ\  7‡ầQJ6DO‚QJ 6DODQ  *L‚QJ/†7XÂF1… -HDQ/HWRXUQHDX  0…UãW[†ÄJL‚QJ 0DXULFH'HMHDQ 7‡ầQJ1DYD 1DYDUUH  7‡ầQJ}O\ šO\   1JKL€QFắX/ƯFKVẳV¯  %RUQHUW /XFLHQ /HV UHVFDS‡V GH O HQIHU/HVK‡URVGH'LHQ%LHQ3KX3DULV 1RXY3UHVVHV0RQGLDOHV %RXGDUHO *HRUJHV *LDS 3DULV $WODV %UDQFLRQ +HQUL GH JêQêUDO 'LHQ %LHQ 3KX $UWLOOHXUV GDQV OD IRXUQDLVH 3DULV3UGHOD&LWê %UXJH 5RJHU /HV KRPPHV GH 'LHQ %LHQ3KX3DULV3HUULQ &DWURX[ *HRUJHV JêQêUDO 'HX[ DFWHV GX GUDPH LQGRFKLQRLV +DQRL MXLQ '%33DULV3ORQ &KDIIDUG *HRUJHV /HV &DUQHWV VHFUHWV GH OD '‡FRORQLVDWLRQ 3DULV &DOPDQQ/êY\ &KDVVLQ /LRQHO0D[ JêQêUDO $YLDWLRQ ,QGRFKLQH'H.RK&KDQJu'LHQ %LHQ3KX3DULV$PLRW'XPRQW &KDXYHO -HDQ &RPPHQWDLUH 'H %HUQH u 3DULV  3DULV )D\DUG &ROOHW -HDQ$YRLU YLQJW DQV u'LHQ %LHQ3KX3DULV/D%UX\ƯUH &RXGHUW - /D GHUQL„UH OXFLROH /HV 'DNRWDV SDUDFKXW‡V u 'LHQ %LHQ 3KX 5HLPV&KH]OnDXWHXU 'DOOR] -DFTXHV 'LHQ %LHQ 3KX 3DULV/D'RF)UDQoDLVH 'HFODXVVH 3KLOLSSH 5HWRXU u 'LHQ %LHQ3KX3DULV-HDQ&ODXGH/DWWƯV 'HIRUJHV5êJLQH/DGHUQL„UHFROOLQH 3DULV)D\DUG 'HOSH\ 5RJHU 'LHQ %LHQ 3KX / $IIDLUH OH FRPPHQFHPHQW 3DULV /D 3HQVêH0RGHUQH 'HOVRO 3DXO $GLHX HW PHUFL 3DULV -XOOLDUG 'HYLOOHUV 3KLOLSSH /DFRXWXUH -HDQ /DILQG XQHJXHUUH,QGRFKLQH3DULV 6HXLO 'LVWLQJXLU +HQU\ 8QH DXWUH ,QGRFKLQH 0‡PRLUHV UHWURXY‡V 3DULV /D 3HQVêV8QLYHUVHOOH 'URLW0LFKHO/HWHPSVGHVKRPPHV / 2ULHQWSHUGX3DULV-XOOLDUG 'XIRXU3LHUUH3UHPLHU5‡JLPHQWGH &KDVVHXUVSDUDFKXWLVWHV3DULV/DYDX]HOOH (O\3DXO JêQêUDO / ,QGRFKLQHGDQV ODWRXUPHQWH3DULV3ORQ )DOO %HUQDUG 'LHQ %LHQ 3KX XQ FRLQG HQIHU3DULV5REHUW/DIIRQG )UHGULF'XSRQW (GRXDUG &RPPHQW OD)UDQFHDWHOOHSHUGXO ,QGRFKLQH"3DULV ,PSU&KDQWHQD\ )UHGHULF'XSRQW (GRXDUG0LVVLRQ GH OD)UDQFHHQ$VLH3DULV)UDQFH(PSLUH )ULDQJ %ULJLWWH /HV IOHXUV GX FLHO 3DULV5REHUW/DIIRQW *DODEUX$QGUê8QVROGDWDX*UDQW FRHXUFDSLWDLQH7RXUUHWFRPPHQGDQWOH„ &KRF u 'LHQ %LHQ 3KX /D )UD\VVH $ *DODEUX *DODUG*HQHYLƯYHGH8QH IHPPH u 'LHQ%LHQ3KX3DULV/HV$UƯQHV *HQW\ 5REHUW FRORQHO 8OWLPHV VHFRXUV SRXU 'LHQ %LHQ 3KX 3DULV/n+DUPDWWDQ *HRUJHV 0DUFHO *R VXU 'LHQ %LHQ 3KX3DULV)UDQFH(PSLUH *UDXZLQ3DXO 0êGHFLQFRPPDQGDQW - ‡WDLV P‡GHFLQ u 'LHQ %LHQ 3KX 3DULV )UDQFH(PSLUH *XLOODLQ5REHUW/DILQGHVLOOXVLRQV 1RWHV G LQGRFKLQH I‡YULHUMXLOOHW 3DULV&HQWUHGn(W'H3ROLWLTXHšWUDQJƯUH  -XWHDX -HDQ0DULH 4XDQG OHV FDQRQV VH WDLVHQW 'LHQ %LHQ 3KX /DQJ 9DL&KR&KX+DQRL6ƯWH&KH] OnDXWHXU 0°WV¯WƒOLĂXYFX°FFKL QWUDQK3KŒS9LĂW  .ULHJ (UQHVW /D WUDJ‡GLH LQGRFKLQRLVH 9RO ,,, 'LHQ %LHQ 3KX 3DULV(GGH6W&ODLU /DQJODLV3LHUUH FRORQHO 'LHQ%LHQ 3KX3DULV)UDQFH(PSLUH /DQLHO -RVHSK /H GUDPH LQGRFKLQRLV'H'LHQ%LHQ3KXDXSDULGH *HQ„YH3DULV3ORQ /D 0DUUH +HUYê /H GHUQLHU FDSLWDLQH3DULV*UDVVHW /H0LUH+HQUL(SHUYLHU/H„PH&KRF u'LHQ%LHQ3KX3DULV$OELQ0LFKHO /HRP\ )DEULFH 'LHQ %LHQ 3KX 3DULV6RFRPHU /H4XDQJ*êUDUG*LDSRXODJXHUUH GXSHXSOH3DULV'HQR ở O 0DLVRQ5RXJH 2OLYLHU GH FRORQHO /D JXHUUH G LQGRFKLQH 3DULV /DEUX\ƯUH 0HQJHOOH$QGUê JêQêUDO 'LHQ%LHQ 3KX GHV FKDUV HW GHV KRPPHV 3DULV /DYDX]HOOH 0XHOOH 5D\PRQG&RPEDWV HQ SD\V 7KDLGH/DL&KDXu'LHQ%LHQ3KX3DULV 3UGHOD&LWê 1DYDUUH+HQUL JêQêUDO $JRQLH GH O ,QGRFKLQH 3DULV3ORQ 1DYDUUH +HQUL JêQêUDO /H 7HPSV GHV9‡ULW‡V3DULV3ORQ 3DXORW 6X]DQQH &KDQWV SRXU PRQ ILOV3LHUUHWRPE‡u'LHQ%LHQ3KX3RƯPHV 6DLQW0DUFHO ,VƯUH (G %HUJHURQ 6DQGHUVVG 3RXJHW -HDQ 1RXV ‡WLRQV u 'LHQ %LHQ3KX3DULV3UGHOD&LWê 3RXSH/êRSROG/DFKXWHGH'LHQ%LHQ 3KX0DYLHGHSULVLRQQHU6FDOOHW 5HQDOG -HDQ / HQIHU GH 'LHQ %LHQ 3KX 5‡FLW G XQ FRUUHVSRQGDQW GH JXHUUH 3DULV)ODPPDULRQ 5RFROOH 3LHUUH FRORQHO 3RXUTXRL 'LHQ%LHQ3KX"3DULV)ODPPDULRQ 5R\-XOHV/DEDWDLOOHGH'LHQ%LHQ 3KX3DULV-XOOLDUG 5R\ -XOHV &$086 'DQLHO 'LHQ %LHQ3KX3DULV-XOOLDUG 5XVFLR$ODLQ'LHQ%LHQ3KX OD ILQG XQHLOOXVLRQ3DULV/ +DUPDWWDQ3DULV 6DODQ 5DRXO JêQêUDO /H 9LHW 0LQK PRQ DGYHUVDLUH 3DULV 3UGH OD &LWê 6FKPLWW 0DXULFH JêQêUDO 'H 'LHQ %LHQ3KXu.RZHLW&LW\3DULV*UDVVHW 6FKRHQGRHUIIHU 3LHUUH /uKDXW 3DULV*UDVVHW 6FKRHQGRHUIIHU 3LHUUH 'LHQ %LHQ 3KX 'H OD EDWDLOOH DX ILOP 3DULV/LQFROQ)L[RW 9XFFLQR +HQUL 'LHQ %LHQ 3KX 3R„PHV/XFKRQ BBBBBBBBBBBBBBBBBB FKèWKãFK  1K‡ 1KâQJ pvQJ YLlQ ivQJ &œQJ VvQ 3KxSYuFXœFFKLŒQWUDQKimQJ'onQJ / +DUPDWWDQ 3DULV OXƠQ ’Q WL¯Q VảiLQ %LlQ 3KÊ NŒW WKƠF PœW vR vQK / +DUPDWWDQ 3DULV /’FK Vă FÊDPœW FXœF JLvL WKôF GkQ 3KxS0HVVLGRU 3 9LW 1DP O’FK Vă p‚W Qo F FRQ QJoL / +DUPDWWDQ 3DULV 7K’QJWURQJ+ÃLWKRiLQ%LlQ3KÊ   /’FK Vă Yu K˜L WožQJ $5ÍW[L… ˆà Fẵ EL WKDP OXƠQ QjP FmQJ WxF VoX WP Yu Vă OLX iLQ %LlQ3KÊ  9L¯W W˜W F’F FKẹ ˆĂX o&RUSV ([SêGLWLRQQDLUH)UDQ ầ DLVHQ([WU„PH2ULHQWp  QJ 53) 5DVVHPEOHPHQW 3RSXODLUH )UDQ ầ DLV  7U‡ầF WD YÊQ WK‡ÄQJ JắL O /†FOêF 7KHR PÃWVÂE“QÅ3K’SQJ‡ÄLWDJắLO/†FOH 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfmot_so_tu_lieu_ve_cuoc_chien_tranh_phap_viet_1946_1954_qua_cuon_2393_2182264.pdf
Tài liệu liên quan