Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay

Tài liệu Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay

pdf5 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 01/02/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 11 thaáng 4/2018 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI Toám tùæt: Viïåt Nam àang thûåc hiïån nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, kinh tïë àêët nûúác ngaây caâng phaát triïín, caác loaåi hònh doanh nghiïåp ngaây caâng àa daång phong phuá, àöåi nguä cöng nhên lao àöång coá mùåt trong caác thaânh phêìn kinh tïë. Quan hïå lao àöång trúã nïn phûác taåp, caác mêu thuêîn phaát sinh trong quan hïå lao àöång ngaây caâng nhiïìu; quyïìn, lúåi ñch húåp phaáp chñnh àaáng cuãa ngûúâi lao àöång bõ xêm phaåm coá chiïìu hûúáng ngaây caâng gia tùng, àoá laâ nhûäng yïu cêìu àùåt ra cho töí chûác cöng àoaân khi thûåc hiïån chûác nùng àaåi diïån, baão vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång. Àaâo taåo laâ caách thûác, biïån phaáp goáp phêìn nêng cao trònh àöå, nùng lûåc, baãn lônh cho caán böå cöng àoaân khi thûåc hiïån baão vïå quyïìn, lúåi ñch húåp phaáp, chñnh àaáng cuãa ngûúâi lao àöång. Tûâ khoáa: Àaâo taåo, Cöng àoaân, Àaâo taåo caán böå cöng àoaân SOME SOLUTIONS  IN  TRAINING  TRADE UNION OFFICALS  IN  ACCORDANCE WITH CURRENT SITUATION Abstract: Vietnam has implemented a socialist-oriented market economy, the country’s economy has more and more devel- oped, types of enterprises have been diversified and workers have been in all economic sectors. Labor relations have become more complex, conflicts have arisen more and more in labor relations; the infringement of rights and legitimate interests of the workers have been increasing; these are chalenges for trade union organizations in carying out the function of representation and protection of workers’ rights. Training is the way and measures contributing to improve the qualifications, capacity and the courage for the trade union officials when protecting the workers’ rights and legitimate interests. Keywords: training, trade union, training trade union officials Ngaây nhêån: 02/03/2018 Ngaây phaãn biïån: 20/03/2018 Ngaây duyïåt àùng: 13/04/2018 MÖÅT SÖË GIAÃI PHAÁP ÀAÂO TAÅO CAÁN BÖÅ CÖNG ÀOAÂN PHUÂ HÚÅP VÚÁI THÛÅC TIÏÎN HIÏÅN NAY NGUYÏÎN ANH TUÊËN* * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân Ngaây 28 thaáng 7 nùm 1929 laâ ngaây ra àúâi cuãacöng àoaân Viïåt Nam, tûâ khi ra àúâi, töìn taåi vaâphaát triïín àïën nay, Cöng àoaân Viïåt Nam luön laâ töí chûác cuãa ngûúâi lao àöång, thûåc hiïån àaåi diïån, baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp chñnh àaáng cuãa ngûúâi lao àöång. Qua caác thúâi kyâ caách maång, qua tûâng giai àoaån phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác àaä khùèng àõnh möåt têët yïëu laâ chó coá töí chûác cöng àoaân múái àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu, nguyïån voång cuãa ngûúâi lao àöång; chó coá töí chûác cöng àoaân múái laâ töí chûác húåp phaáp àaåi diïån, chùm lo vaâ baão vïå quyïìn, lúåi ñch húåp phaáp, chñnh àaáng cho ngûúâi lao àöång trïn cú súã chûác nùng cuãa cöng àoaân vaâ quy àõnh cuãa phaáp luêåt hiïån haânh. Viïåt Nam àaä traãi qua thúâi kyâ kinh tïë kïë hoaåch hoáa têåp trung vaâ hiïån nay àang thûåc hiïån nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, möîi thúâi kyâ khaác nhau, yïu cêìu cuãa phong traâo cöng nhên, cöng àoaân cuäng khaác nhau. Khi thûåc hiïån nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa, möåt thûåc tïë àùåt ra laâ àaä coá sûå thay àöíi rêët lúán vïì kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác; hiïån nay khöng chó giúái haån thaânh phêìn kinh tïë Nhaâ nûúác vaâ kinh tïë têåp thïí nhû trûúác àêy maâ àaä phaát triïín àa daång caác thaânh phêìn kinh tïë àùåc biïåt laâ kinh tïë tû nhên, trïn thûåc tïë kinh tïë tû nhên àang coá möåt tiïìm nùng rêët lúán chiïëm tyã troång tûâ 39 àïën 40% GDP cuãa caã nûúác vaâ  àaä  thu huát àûúåc khoaãng 85% lûåc lûúång lao àöång cuãa nïìn kinh tïë. Chñnh vò vêåy, giai cêëp cöng nhên ngaây caâng phaát triïín phong phuá, àa daång, cöng nhên lao àöång coá mùåt trong caác doanh nghiïåp thuöåc moåi thaânh phêìn kinh tïë, söë lûúång àöåi nguä cöng nhên lao àöång khöng ngûâng àûúåc tùng lïn, chêët lûúång lao àöång cuäng coá nhiïìu thay àöíi, song àiïìu quan troång phaát sinh trong 7Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 11 thaáng 4/2018 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI nïìn kinh tïë thõ trûúâng àoá laâ quan hïå lao àöång ngaây caâng trúã nïn phûác taåp, sûå phên hoáa giaâu ngheâo trong nöåi böå giai cêëp cöng nhên ngaây caâng sêu sùæc, quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp chñnh àaáng cuãa ngûúâi lao àöång dïî bõ vi phaåm, vaâ thûåc tïë cho thêëy àaä coá nhûäng cuöåc àònh cöng, ngûâng viïåc cuãa têåp thïí cöng nhên lao àöång xaãy ra trong möåt söë doanh nghiïåp. . . Àêy laâ nhûäng vêën àïì àùåt ra àöëi vúái hoaåt àöång cöng àoaân hiïån nay. Àöíi múái nöåi dung, hònh thûác vaâ phûúng phaáp hoaåt àöång laâ yïu cêìu cêëp thiïët àùåt ra àöëi vúái hoaåt àöång cöng àoaân àïí phuâ húåp vúái àöëi tûúång vêån àöång, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác, àöìng thúâi laâm töët chûác nùng àaåi diïån vaâ baão vïå quyïìn, lúåi ñch húåp phaáp, chñnh àaáng cuãa àoaân viïn, ngûúâi lao àöång. Xuêët phaát tûâ yïu cêìu cuãa hoaåt àöång cöng àoaân trong tònh hònh múái, caán böå cöng àoaân chñnh laâ khêu then chöët, laâ yïëu töë quyïët àõnh àïën hiïåu quaã hoaåt àöång cöng àoaân. Ngûúâi caán böå cöng àoaân khöng nhûäng cêìn phaãi coá baãn lônh chñnh trõ vûäng vaâng, coá chuyïn mön sêu, tiïëp cêån vaâ nùæm vûäng chïë àöå chñnh saách, phaáp luêåt, sûã duång linh hoaåt caác phûúng phaáp hoaåt àöång cöng àoaân... maâ trong giai àoaån hiïån nay, coân phaãi phaát huy baãn lônh cuãa ngûúâi caán böå cöng àoaân, daám àêëu tranh baão vïå leä phaãi, baão vïå caái àuáng trïn cú súã quy àõnh cuãa phaáp luêåt hiïån haânh. Trïn thûåc tïë, hoaåt àöång cöng àoaân àaä phaát huy töët vai troâ cuãa mònh, àaåi diïån, chùm lo vaâ baão vïå àûúåc quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp chñnh àaáng cuãa àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång. Tuy nhiïn, trûúác sûå vêån àöång vaâ phaát triïín maånh meä cuãa nïìn kinh tïë, quaá trònh höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë, sûå àa daång vaâ phûác taåp cuãa kinh tïë thõ trûúâng, coân coá nhûäng núi, coá nhûäng cú súã maâ úã àoá caán böå cöng àoaân vêîn chûa theo kõp, chûa àuã nùng lûåc àïí xûã lyá nhûäng bêët àöìng phaát sinh trong quan hïå lao àöång, coá aãnh hûúãng vaâ laâm töín haåi àïën lúåi ñch cuãa ngûúâi lao àöång, lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp. Nhêån thûác àûúåc vai troâ, têìm quan troång cuãa caán böå cöng àoaân àöëi vúái phong traâo cöng nhên, cöng àoaân, Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam khùèng àõnh, phaãi “Àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác vaâ nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång cuãa töí chûác cöng àoaân vaâ àöåi nguä caán böå cöng àoaân”. Àïí àöíi múái àûúåc nöåi dung, phûúng thûác vaâ nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång cuãa töí chûác cöng àoaân vaâ àöåi nguä caán böå cöng àoaân thò cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân coá yá nghôa hïët sûác quan troång, goáp phêìn nêng cao nhêån thûác, cuãng cöë vaâ nêng cao trònh àöå, nghiïåp vuå, kyä nùng vaâ baãn lônh cho àöåi nguä caán böå cöng àoaân àaáp ûáng yïu cêìu cuãa phong traâo cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân trong àiïìu kiïån phaát triïín nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân phaãi àûúåc töí chûác thûúâng xuyïn, phaãi àûúåc chuá troång quan têm vaâ àêìu tû húåp lyá, búãi vò hoaåt àöång cöng àoaân coá hiïåu quaã hay khöng phuå thuöåc rêët lúán vaâo àöåi nguä caán böå cöng àoaân. Àùåc biïåt trong giai àoaån hiïån nay, Viïåt Nam múã cûãa höåi nhêåp vúái kinh tïë thïë giúái, laâ thaânh viïn cuãa töí chûác thûúng maåi thïë giúái WTO, tham gia kyá kïët nhiïìu Hiïåp àõnh quan troång, tiïëp tuåc àaâm phaán àöëi vúái Hiïåp àõnh àöëi taác toaân diïån vaâ tiïën böå xuyïn Thaái Bònh Dûúng (CPTPP)... Àêy laâ cú höåi rêët lúán song cuäng àùåt ra khöng ñt khoá khùn, thaách thûác àöëi vúái töí chûác cöng àoaân Viïåt Nam noái chung, vúái àöåi nguä caán böå cöng àoaân noái riïng. Xuêët phaát tûâ yïu cêìu trïn, Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam àaä àïì ra 4 chûúng trònh haânh àöång, trong àoá coá chûúng trònh “Nêng cao chêët lûúång vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa àöåi nguä caán böå cöng àoaân”. Chó tiïu phêën àêëu àûúåc Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam àùåt ra trong nhiïåm kyâ cêìn phaãi thûåc hiïån, àoá laâ: i) 100% caán böå cöng àoaân chuyïn traách àûúåc àaâo taåo, böìi dûúäng, têåp huêën vïì lyá luêån, nghiïåp vuå cöng taác cöng àoaân; ii) 70% trúã lïn caán böå cöng àoaân khöng chuyïn traách àûúåc àaâo taåo, böìi dûúäng, têåp huêën vïì lyá luêån, nghiïåp vuå cöng taác cöng àoaân; iii) Àaãm baão ñt nhêët 15% kinh phñ cöng àoaân daânh cho cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân. Nhû vêåy, àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân laâ nhiïåm vuå quan troång cuãa töí chûác cöng àoaân trong giai àoaån hiïån nay àaä àûúåc xaác àõnh muåc tiïu roä raâng. Trïn cú súã àoá, chuáng töi xin àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp vïì àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân àaáp ûáng yïu cêìu cuãa phong traâo cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân trong tònh hònh múái. Thûá nhêët : Xaác àõnh àöëi tûúång cêìn àûúåc àaâo taåo, böìi dûúäng. Àöëi tûúång cêìn àûúåc àaâo taåo böìi dûúäng laâ àöåi nguä caán böå cöng àoaân trong toaân hïå thöëng cöng àoaân. Theo quy àõnh cuãa Àiïìu lïå, Cöng àoaân Viïåt Nam àûúåc Àaåi höåi Cöng àoaân Viïåt Nam lêìn thûá XI thöng qua, caán böå cöng àoaân bao göìm: Töí trûúãng, töí phoá cöng àoaân, uyã viïn Ban chêëp haânh cöng àoaân caác cêëp; uyã viïn Uyã ban kiïím tra cöng àoaân caác cêëp, uyã viïn caác Ban quêìn chuáng cöng àoaân caác cêëp thöng qua kïët quaã bêìu cûã, hoùåc cêëp cöng àoaân coá thêím quyïìn chó àõnh. Caán böå, cöng chûác laâm cöng taác nghiïåp vuå cöng àoaân trong böå maáy töí chûác cuãa cöng àoaân caác cêëp. Trong àöåi nguä caán böå cöng àoaân, coá caán böå laâm cöng taác cöng àoaân chuyïn traách vaâ coá caán böå cöng àoaân laâm cöng taác cöng àoaân khöng chuyïn traách, coá túái 75% caán böå cöng àoaân kiïm 8 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 11 thaáng 4/2018 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI nhiïåm trong töíng söë caán böå cöng àoaân hiïån coá. Nhû vêåy, phêìn lúán caán böå cöng àoaân trong hïå thöëng laâm cöng taác cöng àoaân khöng chuyïn traách vaâ àûúåc têåp trung chuã yïëu úã cú súã. Vò vêåy, cêìn xaác àõnh nhûäng caán böå cöng àoaân naâo cêìn àûúåc àaâo taåo, nhûäng caán böå cöng àoaân naâo cêìn àûúåc böìi dûúäng. Thûåc tïë cho thêëy, caán böå laâm cöng taác cöng àoaân chuyïn traách coá tñnh öín àõnh, lêu daâi cêìn àûúåc quy hoaåch vaâ àaâo taåo àïí phuåc vuå lêu daâi cho sûå nghiïåp cöng àoaân, àöìng thúâi cêìn àûúåc cêåp nhêåt nhûäng kiïën thûác múái, nhûäng tònh hònh biïën àöång cuãa kinh tïë - xaä höåi trong nûúác cuäng nhû trïn thïë giúái, àùåc biïåt laâ phong traâo cöng nhên, cöng àoaân caác nûúác hiïån nay. Àöëi vúái caán böå laâm cöng taác cöng àoaân khöng chuyïn traách, do tñnh chêët khöng öín àõnh, thûúâng xuyïn coá sûå thay àöíi sau möîi kyâ àaåi höåi vaâ phuå thuöåc vaâo sûå tñn nhiïåm cuãa àoaân viïn, nhûng hoå laåi laâ nhûäng ngûúâi sêu saát thûåc tïë, trûåc tiïëp vúái phong traâo taåi cú súã, xûã lyá nhûäng tònh huöëng, nhûäng mêu thuêîn phaát sinh haâng ngaây trong quan hïå lao àöång, nhêët laâ nhûäng caán böå cöng àoaân trong caác doanh nghiïåp, hoå phaãi luön gùæn vúái hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh nghiïåp nïn thúâi gian àïí nghiïn cûáu vïì caác nöåi dung, kiïën thûác liïn quan àïën hoaåt àöång cuãa töí chûác cöng àoaân, àïën caác chñnh saách phaáp luêåt liïn quan àïën ngûúâi lao àöång rêët haån chïë, coá núi caán böå cöng àoaân coân luáng tuáng  khi  töí  chûác hoaåt  àöång,  nhêët  laâ  khi doanh nghiïåp xaãy ra ngûâng viïåc têåp thïí, àònh cöng. Caán böå cöng àoaân coân thiïëu tûå tin, chûa phaát huy baãn lônh àïí trao àöíi, thûúng lûúång vúái ngûúâi sûã duång lao àöång trong  xêy dûång  thoãa  ûúác  lao  àöång  têåp  thïí,  yïu cêìu doanh nghiïåp phaãi thûåc hiïån nghiïm caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt lao àöång àöëi vúái ngûúâi lao àöång... Hoå coá ûu àiïím  laâ rêët nhiïåt tònh vúái phong traâo cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân nhûng thiïëu rêët nhiïìu kiïën thûác vaâ kyä nùng hoaåt àöång cöng àoaân. Chñnh vò vêåy, töí chûác cöng àoaân cêìn xêy dûång àûúåc kïë hoaåch têåp huêën, böìi dûúäng haâng nùm àïí cêåp nhêåt nhûäng kyä nùng vaâ kiïën thûác múái cho hoå. Thûá hai: Chuá troång xêy dûång àöåi nguä giaãng viïn Noái àïën xêy dûång àöåi nguä giaãng viïn laâ phaãi chuá troång phaát triïín caã vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång. Ngoaâi àöåi nguä giaãng viïn cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng vaâ möåt söë trûúâng trung cêëp cöng àoaân, hïå thöëng Cöng àoaân Viïåt Nam, hiïån nay coân möåt lûåc lûúång lúán giaãng viïn kiïm chûác úã caác Liïn àoaân Lao àöång tónh, thaânh phöë, song vêîn chûa àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân haâng nùm. Thûåc tïë trïn àùåt ra, cêìn coá chiïën lûúåc xêy dûång àöåi nguä giaãng viïn vûâa tùng vïì söë lûúång, song vûâa phaãi àaãm baão nêng cao chêët lûúång àaáp ûáng yïu cêìu àaâo taåo caán böå cöng àoaân trong tònh hònh múái. Cuå thïí, Trûúâng Àaåi cöng àoaân, Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng phaãi xêy dûång àûúåc chiïën lûúåc phaát triïín giaãng viïn thöng qua kïë hoaåch tuyïín duång, kïë hoaåch àaâo taåo, böìi dûúäng giaãng viïn; cêìn yïu cêìu möîi giaãng viïn tûå xêy dûång kïë hoaåch hoåc têåp nêng cao trònh àöå, àùåc biïåt laâ trònh àöå ngoaåi ngûä àïí dêìn tiïëp cêån giaãng daåy bùçng tiïëng nûúác ngoaâi; coá chñnh saách àaäi ngöå, thu huát giaãng viïn coá trònh àöå cao nhêët laâ nhûäng àöëi tûúång àûúåc àaâo taåo tûâ nûúác ngoaâi vïì; coá kïë hoaåch vaâ taåo àiïìu kiïån àïí giaãng viïn coá thúâi gian tiïëp cêån thûåc tïë, nùæm bùæt tònh hònh thûåc tiïîn phong traâo cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân taåi caác cú súã, àùåc biïåt laâ caác khu cöng nghiïåp, khu chïë xuêët, nhûäng khu vûåc coá nhiïìu doanh nghiïåp coá vöën nûúác ngoaâi. Phöëi húåp vúái Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam xêy dûång chûúng trònh, kïë hoaåch àaâo taåo, böìi dûúäng cho giaãng viïn kiïm chûác taåi caác Liïn àoaân Lao àöång tónh, thaânh phöë. Xêy dûång vaâ ban haânh quy àõnh chuêín hoáa àöåi nguä giaãng viïn kiïm chûác trong toaân hïå thöëng cöng àoaân. Phaát triïín vaâ nêng cao chêët lûúång àöåi nguä giaãng viïn kiïm chûác seä tùng cûúâng lûåc lûúång giaãng viïn trong hïå thöëng cöng àoaân vaâ àêíy maånh hoaåt àöång böìi dûúäng, têåp huêën cho caác cöng àoaân cú súã. Thûá ba: Giaáo trònh phuåc vuå giaãng daåy, hoåc têåp Giaáo trònh, taâi liïåu tham khaão laâ möåt trong nhûäng nöåi dung quan troång cuãa quaá trònh töí chûác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân. Búãi vò, ngoaâi viïåc nghe giaãng trïn lúáp, hoåc viïn rêët cêìn coá taâi liïåu àïí nghiïn cûáu thïm, thûåc tïë taâi liïåu àïí phuåc vuå giaãng daåy coân thiïëu rêët nhiïìu, chûa cêåp nhêåt kõp thúâi nhûäng kiïën thûác múái, nhûäng thay àöíi cuãa phong traâo cöng nhên trong nûúác vaâ trïn thïë giúái, nïn múái chó àaáp ûáng möåt phêìn cuãa àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân hiïån nay. Trïn thûåc tïë, khi töí chûác caác lúáp böìi dûúäng, têåp huêën cho caán böå cöng àoaân caác cêëp, taâi liïåu cung cêëp cho hoåc viïn coân thiïëu rêët  nhiïìu;  taâi  liïåu  múái  chó dûâng  laåi úã  hònh  thûác photocopy caác vùn baãn, caác quy àõnh àïí phaát cho hoåc viïn. Àùåc biïåt laâ úã cêëp cú súã, nhiïìu núi khöng cung cêëp taâi liïåu, hoåc viïn àïën dûå nghe giaãng vaâ ghi cheáp theo hònh thûác truyïìn thöëng. Vò vêåy, töí chûác cöng àoaân cêìn hïët sûác quan têm bùçng viïåc àêìu tû húåp lyá cho hoaåt àöång nghiïn cûáu vaâ viïët taâi liïåu phuåc vuå cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân. Quy àõnh traách nhiïåm cho Viïån cöng nhên vaâ cöng àoaân, Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng phaát huy vai troâ laâ trung têm nghiïn cûáu lyá luêån vaâ töíng kïët thûåc tiïîn hoaåt àöång 9Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 11 thaáng 4/2018 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI cöng àoaân, nghiïn cûáu vaâ viïët giaáo trònh phuåc vuå giaãng daåy, viïët taâi liïåu tham khaão, saách chuyïn khaão phuåc vuå cho cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng; thöëng nhêët taâi liïåu böìi dûúäng, têåp huêën caán böå cöng àoaân trong toaân hïå thöëng cöng àoaân; taâi liïåu böìi dûúäng, têåp huêën cho àöëi tûúång caán böå cöng àoaân chuyïn traách riïng; cho àöëi tûúång caán böå cöng àoaân laâm kiïm nhiïåm riïng; khuyïën khñch giaãng viïn, giaãng viïn kiïm chûác vaâ caán böå cöng àoaân tñch cûåc nghiïn cûáu khoa hoåc vïì giai cêëp cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân; tùng cûúâng tòm nguöìn dûå aán àaâo taåo caán böå cöng àoaân; cûã caán böå cöng àoaân ài hoåc têåp, nghiïn cûáu kinh nghiïåm úã nûúác ngoaâi. Thûá tû: Lûåa choån nöåi dung àaâo taåo, böìi dûúäng Trûúác yïu cêìu àoâi hoãi cuãa hoaåt àöång cöng àoaân trong tònh hònh múái vaâ àùåc àiïím cuäng nhû nùng lûåc cuãa àöåi nguä caán böå cöng àoaân hiïån nay, nöåi dung àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân cêìn àûúåc lûåa choån sao cho phuâ húåp vúái tònh hònh thûåc tïë. Nöåi dung mang tñnh lyá luêån cêìn thiïët cho têët caã caán böå cöng àoaân chuyïn traách vaâ khöng chuyïn traách, búãi vò àaä laâ caán böå cöng àoaân trûúác hïët phaãi hiïíu roä vïì töí chûác cuãa mònh nhû thïë naâo? Laâm gò ? Trïn thûåc tïë, coân coá nhûäng caán böå cöng àoaân vêîn chûa nùæm vûäng võ trñ cuãa töí chûác cöng àoaân, taåi sao cöng àoaân laâ töí chûác cuãa giai cêëp cöng nhên, cöng àoaân coá vai troâ nhû thïë naâo trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå töí quöëc Viïåt Nam xaä höåi chuã nghôa, nhêët laâ trong giai àoaån hiïån nay khi Viïåt Nam àang àêíy maånh sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác, àang hoaân thiïån thïí chïë nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Coá nhûäng caán böå cöng àoaân chûa hiïíu roä baãn chêët, nguöìn göëc chûác nùng baão vïå lúåi ñch ngûúâi lao àöång cuãa cöng àoaân, chûa bùæt kõp vúái sûå thay àöíi khi thûåc hiïån chûác nùng tham gia quaãn lyá cuãa cöng àoaân, nhêët laâ cöng àoaân trong caác doanh nghiïåp ngoaâi nhaâ nûúác. Thûåc tïë cho thêëy, coá nhiïìu caán böå cöng àoaân xuêët phaát tûâ sûå say mï nhiïåt tònh vúái phong traâo cöng nhên vaâ hoaåt àöång cöng àoaân nïn àûúåc àoaân viïn tñn nhiïåm bêìu lïn; coá caán böå cöng àoaân àûúåc tuyïín vaâo töí chûác cöng àoaân; coá caán böå cöng àoaân àûúåc chuyïín tûâ caác ngaânh khaác sang. Vò vêåy, cêìn phaãi àaâo taåo, böìi dûúäng àïí cêåp nhêåt phêìn lyá luêån cöng àoaân. Àöëi vúái nhûäng nöåi dung nghiïåp vuå cöng àoaân àoâi hoãi cêìn phaãi xaác àõnh ngûúâi caán böå cöng àoaân àang cêìn nöåi dung gò trong hoaåt àöång? Vúái caán böå cöng àoaân chuyïn traách cêìn trang bõ nhûäng nöåi dung vïì phaáp luêåt, vïì caác chïë àöå chñnh saách, caác quy àõnh cuãa Nhaâ nûúác vaâ cuãa Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam coá liïn quan túái quyïìn vaâ lúåi ñch cuãa àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång; trang bõ nhûäng nöåi dung vïì kyä nùng vaâ töí chûác chó àaåo hoaåt àöång cöng àoaân... Àöëi vúái caán böå cöng àoaân khöng chuyïn traách, ngoaâi trang bõ caác caác nöåi dung vïì phaáp luêåt, caác chïë àöå chñnh saách, caác quy àõnh cuãa Nhaâ nûúác vaâ cuãa Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam... thò nhûäng nöåi dung vïì kyä nùng hoaåt àöång cöng àoaân laâ rêët cêìn thiïët, caán böå cöng àoaân rêët cêìn àûúåc trang bõ kyä nùng vïì tuyïn truyïìn, vêån àöång quêìn chuáng, phaát triïín àoaân viïn; kyä nùng thûúng lûúång têåp thïí; kyä nùng  töí chûác àaåi höåi, höåi nghõ, höåi  thaão,  toåa àaâm, lêëy yá kiïën tûâ têåp thïí ngûúâi lao àöång; kyä nùng töí chûác caác hoaåt àöång phong traâo; kyä nùng giaãi quyïët tranh chêëp lao àöång; kyä nùng töí chûác caác hoaåt àöång tû vêën phaáp luêåt; kyä nùng tham gia töë tuång vuå aán lao àöång; kyä nùng töí chûác, laänh àaåo àònh cöng... trïn thûåc tïë khi töí chûác caác hoaåt àöång, caán böå cöng àoaân coân nhiïìu luáng tuáng, xûã lyá caác tònh huöëng chûa àûúåc linh hoaåt. Thûá nùm: Töí chûác hònh thûác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân Xuêët phaát tûâ àöëi tûúång àaâo taåo, böìi dûúäng laâ caán böå cöng àoaân úã caác cêëp khaác nhau trong hïå thöëng cöng àoaân hiïån nay, tûâ thûåc tiïîn phaát triïín àa daång, phong phuá caác doanh nghiïåp trong caác thaânh phêìn kinh tïë cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng, hònh thûác töí chûác àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå cöng àoaân cêìn coá sûå linh hoaåt hún, baám saát vaâo thûåc tiïîn hoaåt àöång cuãa cú súã. Thûåc tïë hònh thûác àaâo taåo, böìi dûúäng àang sûã duång phöí biïën laâ hònh thûác têåp trung vaâ vûâa laâm, vûâa hoåc. Caác lúáp têåp trung, chñnh quy thûúâng àûúåc töí chûác hoåc vaâo ngaây laâm viïåc bònh thûúâng, àöëi tûúång hoåc trong nhûäng lúáp naây àûúåc quy hoaåch vaâ töí chûác àaâo taåo cú baãn; coá thïí hoåc taåi caác trûúâng trong hïå thöëng cöng àoaân hoùåc coá thïí gûãi ài àaâo taåo taåi caác trûúâng, caác trung têm àaâo taåo bïn ngoaâi theo yïu cêìu cuãa töí chûác cöng àoaân. Vúái caác lúáp thuöåc hïå àaâo taåo vûâa laâm, vûâa hoåc thûúâng àûúåc töí chûác theo nhu cêìu cuãa hoåc viïn, coá thïí töí chûác hoåc vaâo ngaây thûúâng hoùåc coá möåt söë lúáp töí chûác hoåc vaâo ngaây nghó (thûá 7 vaâ chuã nhêåt), hoåc vaâo buöíi töëi, búãi leä, ban ngaây hoå phaãi laâm viïåc, nhêët laâ caác hoåc viïn laâm viïåc trong caác doanh nghiïåp; àöëi tûúång hoåc trong möåt lúáp thûúâng àa daång laâ caán böå cöng àoaân cuãa caác cêëp, coá caán böå laâm chuyïn traách, coá caán böå laâm kiïm nhiïåm... vò vêåy, viïåc tham gia lúáp hoåc cuãa hoåc viïn gùåp nhiïìu khoá khùn. Àïí taåo thuêån lúåi cho hoåc viïn tham gia lúáp hoåc cêìn töí chûác thaânh caác lúáp cho àöëi tûúång caán böå (Xem tiïëp trang 20) 20 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 11 thaáng 4/2018 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI àöìng thúâi cuäng kõp thúâi uöën nùæn, sûãa chûäa nhûäng khuyïët àiïím cuãa caán böå. “Caãi taåo” laâ thêëy caán böå coá sai lêìm phaãi lêåp tûác sûãa chûäa ngay. Khöng àûúåc àïí trêìm troång múái giaãi quyïët laâm naãn loâng, mêët hïët loâng hùng haái cuãa caán böå. Höì Chñ Minh noái: “Ngûúâi àúâi ai cuäng coá khuyïët àiïím, coá laâm viïåc thò coá sai lêìm”. Ngûúâi nhêën maånh: “Chuáng ta khöng súå coá sai lêìm vaâ khuyïët àiïím, chó súå khöng chõu cöë gùæng sûãa chûäa sai lêìm vaâ khuyïët àiïím. Vaâ caâng súå nhûäng ngûúâi laänh àaåo khöng biïët tòm caách àuáng àïí giuáp caán böå sûãa chûäa sai lêìm vaâ khuyïët àiïím” [6, tr. 283]. Suöët caã cuöåc àúâi, Höì Chñ Minh luön yïu thûúng, chùm lo giaáo duåc thanh niïn vaâ töí chûác Àoaân thanh niïn. Trûúác luác ài xa, trong baãn Di chuác thiïng liïng maâ Ngûúâi àïí laåi cho toaân Àaãng, toaân dên ta, Ngûúâi vêîn khöng quïn dùån doâ: “Àoaân viïn thanh niïn ta noái chung laâ töët, moåi viïåc àïìu hùng haái xung phong, khöng ngaåi khoá khùn, coá chñ tiïën thuã. Àaãng cêìn phaãi chùm lo giaáo duåc àaåo àûác caách maång cho hoå, àaâo taåo hoå thaânh nhûäng ngûúâi thûâa kïë xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vûâa höìng vûâa chuyïn”. Thêåt khoá àïí àõnh lûúång cöng ún to lúán cuãa Höì Chñ Minh vúái töí chûác Àoaân Thanh niïn. Àïí xûáng àaáng laâ töí chûác mang tïn Höì Chñ Minh, Àoaân Thanh niïn Cöång saãn Höì Chñ Minh vaâ caác thïë hïå thanh niïn Viïåt Nam nguyïån phêën àêëu khöng ngûâng, xung kñch, saáng taåo trïn moåi mùåt trêån àïí àoáng goáp xûáng àaáng vaâo sûå nghiïåp baão vïå vaâ phaát triïín àêët nûúác. Taâi liïåu tham khaão 1. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (1998), Vùn kiïån Àaãng toaân têåp, T2, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, HN. 2. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (1998), Vùn kiïån Àaãng toaân têåp, T3, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, HN. 3. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 1, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 4. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 2, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 5. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 4, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 6. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 5, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 7. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 6, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 8. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 9, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 9. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 10, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 10. Höì Chñ Minh (2000), Toaân têåp, têåp 11, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. cöng àoaân chuyïn traách riïng, tûúng ûáng coá nhûäng nöåi dung phuâ húåp, nöåi dung àûúåc têåp trung vaâo kyä nùng töí chûác, chó àaåo hoaåt àöång; àêy laâ àöëi tûúång hûúãng lûúng tûâ ngên saách cuãa cöng àoaân, coá thúâi gian àïí  tham gia lúáp hoåc; vúái àöëi  tûúång caán böå cöng àoaân khöng chuyïn traách, àöëi tûúång naây tiïìn lûúng do ngûúâi sûã duång lao àöång traã, thúâi gian laâm viïåc do ngûúâi sûã duång lao àöång quaãn lyá, vò vêåy nhûäng lúáp naây coá thïí töí chûác hoåc vaâo ban ngaây, coá thïí hoåc vaâo buöíi töëi, coá thïí hoåc vaâo ngaây nghó thûá 7 hoùåc chuã nhêåt; thúâi gian hoåc trïn lúáp coá thïí giaãm búát thay vaâo àoá laâ hûúáng dêîn nghiïn cûáu taâi liïåu, àûa ra nhûäng cêu hoãi, nhûäng tònh huöëng àïí hoåc viïn chuêín bõ. Ngoaâi töí chûác àaâo taåo chñnh quy, trong hïå thöëng cöng àoaân coân töí chûác caác lúáp böìi dûúäng, têåp huêën. Hònh thûác naây àûúåc töí chûác thûúâng xuyïn cho caán böå cöng àoaân haâng nùm theo tinh thêìn Nghõ quyïët cuãa Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam. Caác lúáp böìi dûúäng, têåp huêën coá thïí do cöng àoaân cêëp trïn töí chûác; cuäng coá thïí do cöng àoaân cú súã tûå töí chûác. Möåt neát chung nhêët laâ caác lúáp böìi dûúäng, têåp huêën thûúâng töí chûác ngùæn ngaây, coá thïí möåt ngaây, coá thïí möåt ngaây rûúäi hoùåc coá thïí hai àïën ba ngaây; àöëi tûúång tham gia rêët àa daång thûúâng laâ triïåu têåp têët caã caán böå cöng àoaân, nhêët laâ úã cêëp cöng àoaân cú súã nïn söë lûúång hoåc viïn tham gia trong 1 lúáp rêët àöng; khoá sûã duång phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc maâ thûúâng sûã duång phûúng phaáp giaãng daåy truyïìn thöëng... Xuêët phaát tûâ thûåc tïë trïn, àïí töí chûác hiïåu quaã àöëi vúái lúáp böìi dûúäng, têåp huêën, àún võ  töí chûác lúáp cêìn lûåa choån nhûäng chuyïn àïì cêìn thiïët cho hoaåt àöång cöng àoaân, tûâ àoá choån àöëi tûúång hoåc viïn cho phuâ húåp; khöng nïn töí chûác lúáp hoåc quaá àöng ngûúâi àïí sûã duång phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc, phaát huy tñnh chuã àöång saáng taåo cuãa hoåc viïn; chuêín bõ àêìy àuã caác trang thiïët bõ cêìn thiïët nhû maáy chiïëu, baãng viïët, giêëy, buát àïí hoåc viïn thao taác.  Taâi liïåu tham khaão 1. Baáo  caáo cuãa  BCH  TLÀLÀVN khoáa  X  taåi  Àaåi  höåi cöng  àoaân Viïåt Nam lêìn thûá XI. 2. Baáo Lao àöång online thûá saáu, 4/3/2016. 3. Àiïìu lïå cöng àoaân Viïåt Nam. 4.  Hûúáng  dêîn  söë  238/HD-TLÀ  ngaây  04  thaáng  03  nùm  2014 Hûúáng dêîn thi haânh Àiïìu lïå Cöng àoaân Viïåt Nam. 5. Nghõ quyïët Höåi nghõ lêìn thûá nùm Ban Chêëp haânh Trung ûúng khoáa  XII. MÖÅT SÖË GIAÃI PHAÁP ÀAÂO TAÅO CAÁN BÖÅ... (Tiïëp theo trang 9)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_giai_phap_dao_tao_can_bo_cong_doan_phu_hop_voi_thuc_tien_hien_nay_6922_2199417.pdf
Tài liệu liên quan