Gắn trách nhiệm nêu gương với tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Tài liệu Gắn trách nhiệm nêu gương với tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên: KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN6 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G 1. Đặt vấn đề Trong suốt tiến trình giữ nước vai trò cầm quyền lãnh đạo đất nước Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tiếp cận dưới góc độ gắn trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. 2. Cán bộ, đảng vi...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 29/01/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gắn trách nhiệm nêu gương với tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN6 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G 1. Đặt vấn đề Trong suốt tiến trình giữ nước vai trò cầm quyền lãnh đạo đất nước Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tiếp cận dưới góc độ gắn trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. 2. Cán bộ, đảng viên “nêu gương” là thực hành phương thức cầm quyền của Đảng Việc “nêu gương” của cán bộ, đảng viên là một trong số các phương thức cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam. Với vai trò là người dẫn dắt, tiền phong Đảng cần có trách nhiệm gìn giữ đạo đức, sự mực thước của mình để tập hợp, lôi cuốn tạo ra sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và lôi cuốn, tập hợp quần chúng bên ngoài. Với quan điểm trên, mỗi cán bộ, đảng viên được ví như những hình tượng sống về sự mẫu mực để dẫn đường, chỉ dẫn thực tiễn phong trào cách mạng cho quần chúng; mọi niềm tin, sự kỳ vọng đều xuất phát từ những việc làm và sự gương mẫu dẫn đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn có giá trị nhân văn trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, Bác đã từng căn dặn đối với Đảng phải giữ gìn mình thật sự trong sạch như giữ gìn con ngươi của mắt mình, hay “một tấm gương sống còn có giá trị hơn cả trăm bài diễn thuyết”(1). Từ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói phải đi đôi với làm. Thời gian vừa qua, Đảng ta đã dành nhiều sự quan tâm qua các Văn kiện, Nghị quyết để báo động, chấn chỉnh về tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có thể thấy, từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Đảng nhận định tình trạng trên đang diễn ra trở thành một trong ba vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đến Hội nghị Trung Gắn trách nhiệm nêu gương với tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ThS. LÊ THỊ TÌNH, ThS. NGUYỄN THỊ BÌNH Trường Chính trị tỉnh Gia Lai KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 7 S Ố 0 3 N Ă M 2 0 19ương 4 Khóa XII Đảng tiếp tục nhận định những biểu hiện trên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, chiều hướng không giảm sút mà còn có tính chất tinh vi, phức tạp hơn và đã chuyển qua “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đảng ta một lần nữa xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(2). Cùng với đó, thời gian vừa qua các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII) cũng đề cao vai trò của việc phải khẩn thiết có giải pháp để khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên. Như vậy, đây là mối quan tâm, là công việc hệ trọng, thường xuyên của Đảng. Chẳng những là vấn đề hệ trọng, có tính chất ảnh hưởng to lớn, thậm chí từ nó và do nó mà có thể kéo theo hàng loạt những vấn đề phức tạp, hệ trọng khác của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cách thức làm việc, chứa đựng tiềm ẩn những mối nguy hại đối với Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Hội Nghị Trung ương 8 (Khóa XII) vừa qua Đảng ta đã ban hành Quy định số 08- QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung cần gương mẫu đi đầu đó là: “không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. 3. Tích cực tự tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống để “nêu gương” Nhiều năm qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời nên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chủ trương, quy định nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan, việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Có thể thấy sự thiếu gương mẫu đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò cầm quyền của Đảng, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của quần chúng với Đảng, làm cho sức mạnh của Đảng giảm sút. Thể hiện ở một số khía cạnh: Còn thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có xem nhẹ, lơ là đối với nhiệm vụ được giao; chưa làm tròn hết trách nhiệm và bổn phận của mình, giảm sút ý chí phấn đấu; mơ hồ và sai lệch về nhận thức, dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân tiêu cực; tư tưởng, nhận thức sẽ có những diễn biến phức tạp; động cơ làm việc, ý chí vươn lên trong công việc giảm sút... Từ đó dẫn đến các biểu hiện khác như: kéo bè, kết cánh, cục bộ địa phương... chưa làm hết trách nhiệm, bổn phận của mình trong công tác. Có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực đi ngược lại lợi ích cơ quan, đơn vị, tổ chức, lợi ích của công dân; thiếu trung thực, thiếu gương mẫu, phẩm chất đạo đức và lối sống có phần sa sút. Dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân, cam chịu, hài lòng và không tích cực trong công vụ được giao, dễ dàng đánh mất giá trị và bổn phận của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN8 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G Trong rèn luyện đạo đức, lối sống: Một số cán bộ, đảng viên lời nói và hành động chưa thống nhất, có biểu hiện cửa quyền, xa dân, “nói một đằng, làm một nẻo”, hay “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ địa phương, kết bè kết cánh”, “lợi ích nhóm”, “tham ô, tham nhũng”, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho bản thân và gia đình, người thân... đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và đánh mất lòng tin của nhân dân. Đâu đó, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên giảm sút; lời nói và hành động chưa thống nhất, có biểu hiện cửa quyền, xa dân, “nói một đằng, làm một nẻo”, hay “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ địa phương, kết bè kết cánh”, “lợi ích nhóm”, “tham ô, tham nhũng”, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho bản thân và gia đình, người thân... Từ đó, giảm sút vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và đánh mất lòng tin của nhân dân. Hậu quả của việc buông mình, tự cho mình biết hết, biết nhiều, thiếu tu dưỡng, rèn luyện chẳng những quyết định đến uy tín của Đảng mà còn làm lòng tin trong nhân dân giảm đi bội phần, từ đó, kéo theo các biểu hiện đồng thời của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cách thức làm việc, chứa đựng tiềm ẩn những mối nguy hại đối với Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Tình hình trên đang có chiều hướng gia tăng, với các biểu hiện tinh vi, phức tạp, khó đoán lượng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII Đảng ta cũng đã nhận định tình hình “Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm” (3). Những con số rất đáng lo ngại là, trong gần 5 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật gần 1.400 tổ chức Đảng và 73.897 đảng viên ở các cấp vi phạm. Trong số bị kỷ luật có 82 tỉnh ủy viên và tương đương; hơn 1.500 huyện ủy viên và tương đương; gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; hơn 8.700 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng và hơn 4.300 đảng viên phải xử lý bằng pháp luật. Đáng chú ý là có 19.058 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và sai phạm trong các lĩnh vực (4) . Những cán bộ này bị kỷ luật, chủ yếu do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; ban hành chủ trương, nghị quyết về đầu tư; góp vốn, chỉ định thầu, cổ phần hóa; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát; tham nhũng, lợi ích nhóm; vụ lợi, ưu ái, vun vén cho gia đình, không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực. Gần đây nhất là các vụ trọng án lớn đã và đang gây dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Trong số các vụ án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã có không ít cán bộ, đảng viên vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện đã tự buông mình, có sự tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Do đó, vì sự tồn vong của Đảng, của chế độ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã và đang kiên quyết thực hiện theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có đặc quyền”. Nguyên nhân của thực trạng trên là do đâu, có thể bàn đến ở một số khía cạnh sau: Về chủ quan Có một bộ phận cán bộ, đảng viên do nhận thức chưa đúng, chưa đủ, thậm chí lệch lạc, mơ hồ, hoài nghi về địa vị của mình trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ công do nhân dân ủy thác quyền lực. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 9 S Ố 0 3 N Ă M 2 0 19Nhận thức chưa đúng đưa đến việc tự học, tự trau dồi cho bản thân, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống nên chưa thực sự trở thành nhu cầu cấp thiết, thường xuyên, dẫn đến buông mình, dễ rơi vào cạm bẫy, cám dỗ, quên đi nghĩa vụ, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân. Còn quan niệm đơn giản, coi nhẹ vấn đề rèn luyện, tu dưỡng, nhận thức lệch lạc, mơ hồ về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ đó không chịu khó tu dưỡng, rèn luyện. Hiện nay không khó để nhận ra tình trạng việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, cam kết rèn luyện bản thân còn mang tính đối phó, không tự nguyện, tự giác; chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định pháp luật về đạo đức công vụ. Về khách quan Do công tác cán bộ thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập; đặc biệt cơ chế đánh giá, tuyển chọn, sắp xếp, trọng dụng cán bộ ở nhiều khâu có lúc có khi còn chưa hoàn thiện. Tình trạng nể nang, ngại va chạm, chưa nghiêm khắc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao “không có vùng cấm” “không có ngoại lệ” có lúc còn chưa nghiêm túc. Việc thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng trong vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao. riêng lẻ mà lại có mối quan hệ nảy sinh biện chứng, và gây ra các chứng tệ khác nhau. Do vậy, cán bộ, đảng viên cần phải đề cao ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, tự liên hệ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu và khắc phục, sữa chữa các hạn chế, khuyết điểm, luôn bồi dưỡng, huấn luyện mình, nhắc nhở, đưa mình vào khuôn phép của một người “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Bác Hồ đã từng dạy: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì thế, nên lấy sự gương mẫu, giản dị, gần gũi của mình làm mực thước để tu dưỡng để làm gương cho quần chúng, cho đồng chí, đồng nghiệp, qua đó củng cố và nâng cao năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Thứ hai, cán bộ, đảng viên cần chủ động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; không ngừng học tập lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Việc này có ý nghĩa trong việc giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị, sự kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết, trước hết; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quần chúng nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Cơ chế sàng lọc lấy đúng tiêu chuẩn cán bộ, đúng quy trình và đảm bảo các khâu song thực tế có khi năng lực chuyên môn đáp ứng nhưng đạo đức, lối sống, sự mẫu mực, nêu gương lại chưa cao. Công tác cập nhật, bồi dưỡng giáo dục tư tưởng chính trị, chú trọng rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới chưa đáp ứng yêu cầu, còn nặng hình thức, chưa thực chất gắn với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chức vụ, chức danh. Việc đưa ra các tiêu chí và phương pháp đánh giá để sàng lọc, định hướng phát triển cán bộ hiện nay chưa thật cụ thể, chưa rõ ở các vị trí nên còn chung chung, khó phát hiện và sử dụng người đủ tài, đủ đức. Bên cạnh đó, việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa mang tính răn đe, nghiêm minh. 4. Về một số giải pháp cần thực hiện Thứ nhất, Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định đúng đắn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, nhà nước và nhân dân Ngày nay, có thể thấy cùng với 27 biểu hiện Đảng chỉ ra đã cho thấy sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu trong công tác không tồn tại biệt lập, KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN10 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Trong công việc còn phải thể hiện rõ ở sự chủ động nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phải chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và chống lại sự quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm, lời nói phải đi đôi với việc làm. Không quan liêu, xa rời nhân dân, phải biết lắng nghe những ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân; chấn chỉnh, sửa đổi công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cùng với đó, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học Bác trên các quan điểm cụ thể trọng tâm như: “(i) tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; (ii) hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; (iii) rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; (iv) phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...” (5). Thứ ba, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu nói riêng trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống đời thường để làm mẫu mực cho quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tự nêu gương về đạo đức, lối sống, phải để quần chúng nhân dân thấy được sự gương mẫu của mình trong việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, việc làm phải thực thực chất, thiết thực, làm nhiều nói ít, tránh khoa trương, khoe mẽ, thành tích, chiếu lệ. Thực tế của công tác xây dựng Đảng ở nước ta trong những năm qua cho thấy: Khi cán bộ lãnh đạo cấp trên, nhất là người đứng đầu ở các cấp thực sự gương mẫu, tự giác, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình và quyết tâm sửa chữa, khắc phục thì sẽ là tấm gương để cán bộ cấp dưới và đảng viên học tập, noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(6). Do đó, khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Hồ Chí Minh càng ra sức tự hoàn thiện để trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn. Với nhân dân chính tấm gương, sự gương mẫu, nề nếp trong đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chính là bài học quý giá, là phương thức tốt nhất để quần chúng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ tư, việc nêu gương, tu dưỡng đạo đức, lối sống cần phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, là việc làm thường xuyên, liên tục, suốt đời. Muốn “nêu gương” mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói phải đi đôi với làm. Bác Hồ đã dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(7). Chính vì vậy, để thực sự nêu gương, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan. Việc rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” [8]. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 11 S Ố 0 3 N Ă M 2 0 19Thứ năm, thực hiện tốt các giải pháp về công tác cán bộ. Đề cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Cần tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, bắt đầu từ việc tuyển dụng, thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đến việc sử dụng, đánh giá và đãi ngộ. Thiết lập kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm “lời hứa” và cam kết thực hiện các nhiệm vụ hành chính trở thành những ràng buộc về mặt đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng tới giá trị nghề nghiệp, khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia công vụ phải trở thành chuyên gia chứ không chạy theo chức tước; coi trọng thực tài; xóa bỏ tình trạng chạy theo bằng cấp một cách hình thức; không cứng nhắc về tuổi để tránh lãng phí nguồn nhân lực trong quản lý. Đề cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống, kết hợp với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới “chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề hệ trọng, khó khăn, cần phải kiên trì thực hiện nhiều giải pháp nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự nhận thức về trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, đảng viên trước sứ mệnh của Đảng, quốc gia dân tộc để gương mẫu trong công việc và cuộc sống, nói và làm theo nghị quyết, gìn giữ lối sống lành mạnh, tích cực, gần gũi với nhân dân, thực sự gắn bó với nhân dân, tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng phục vụ, hết lòng quan tâm, chia sẻ khó khăn, đồng cảm, vui với niềm vui của dân, buồn và trăn trở với nổi khổ của nhân dân để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước Đảng, trước Nhân dân./. TÀI LIỆU THAM KHẢO: (1), (6) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 1, tr.263. (2) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016. (3) Đảng cộng sản Việt Nam:  Văn kiện hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr28. (4) Theo số liệu của Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Ban Chấp hành Trung ương, tháng 10-2016. (5) Trích Chỉ thị Số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (7), (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H, 2002, t. 5, tr. 552. Đ ể t h ự c h à n h “n ê u gương”, điều quan trọng nhất vẫn là sự nhận thức về trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, đảng viên trước sứ mệnh của Đảng, quốc gia dân tộc để gìn giữ lối sống lành mạnh, tích cực, gần gũi với nhân dân, thực sự gắn bó với nhân dân, tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng phục vụ, hết lòng quan tâm, chia sẻ khó khăn, đồng cảm, vui với niềm vui của dân, buồn và trăn trở với nổi khổ của nhân dân. Như vậy, nó có liên hệ chặt chẽ với việc cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự tu dưỡng, tự rèn luyện, xem đây là phương thức quan trọng để việc thực hành nêu gương đi vào thực tiễn cuộc sống. 5. Kết luận Hiện nay, các thế lực thù địch có thể lợi dụng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để loan tin, bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ gây hoang mang nghi ngờ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhằm thực hiện những mưu đồ về mặt chính trị của chúng. Để tiếp tục lấy cán bộ làm gốc của mọi công việc, để củng cố lòng tin trong quần chúng và giữ vững địa vị của Đảng trong lòng nhân dân thời gian tới cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, kết hợp giữa “xây và chống”, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24_0117_2207530.pdf
Tài liệu liên quan