Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ - Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tài liệu Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ - Nguyễn Thị Quỳnh Anh

pdf5 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 22/01/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ - Nguyễn Thị Quỳnh Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 25(kò 1 - 12/2017) Àöëi vúái treã 5-6 tuöíi chêåm phaát triïín ngön ngûä (CPTNN),viïåc phaát triïín ngön ngûä cuäng nhû tùng cûúâng khaãnùng giao tiïëp, phaát triïín kô nùng giao tiïëp (KNGT) laâ möåt vêën àïì rêët quan troång vaâ àaáng àûúåc quan têm. Viïåc can thiïåp súám vaâ àuáng hûúáng seä aãnh hûúãng àïën tû duy vaâ quaá trònh hoåc têåp sau naây, giuáp treã súám hoaâ nhêåp vúái baån beâ cuâng trang lûáa, thuác àêíy hiïåu quaã quaá trònh xaä höåi hoaá cuãa àûáa treã. Trong àiïìu kiïån hiïån nay, giaáo duåc treã em noái chung vaâ giaáo duåc mêìm non noái riïng ngaây caâng àûúåc xaä höåi quan têm hún. Thïë nhûng, taåi caác cú súã giaáo duåc mêìm non vêîn chûa xaác àõnh àûúåc nhûäng KNGT cêìn thiïët àïí giaáo duåc, chûa coá chûúng trònh, kïë hoaåch cuå thïí àïí töí chûác giaáo duåc KNGT cho treã bõ CPTNN. 1. Möåt söë vêën àïì lñ luêån vïì giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN Giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN laâ quaá trònh nhaâ giaáo duåc töí chûác caác hoaåt àöång, àûa nhûäng treã khöng àaåt caác ngûúäng phaát triïín ngön ngûä thöng thûúâng so vúái caác treã cuâng lûáa (ñt nhêët möåt nùm) vaâo nhiïìu möi trûúâng khaác nhau. Trong möi trûúâng àoá, treã àûúåc hoaåt àöång, traãi nghiïåm, thûåc haânh caác nùng lûåc vöën coá, tûâ àoá hoaân thiïån vaâ phaát triïín caác kô nùng (KN) trong quaá trònh giao tiïëp. KNGT thuöåc vïì KN thûåc haânh, vò vêåy, yá tûúãng maâ baâi viïët hûúáng àïën laâ caác biïån phaáp giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN phaãi taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä, kñch thñch àûúåc nhu cêìu giao tiïëp vaâ àûa treã vaâo nhiïìu möi trûúâng traãi nghiïåm phong phuá, thñch húåp. 1.1. Taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä vaâ taåo àiïìu kiïån cho treã àûúåc tûúng taác nhiïìu vúái nhûäng ngûúâi xung quanh L.S.Vygotsky, àaåi diïån cho thuyïët kiïën taåo kiïën thûác thöng qua tûúng taác xaä höåi, cho rùçng, sûå tûúng taác xaä höåi laâm cho tû duy vaâ haânh vi cuãa treã tûâng bûúác, tûâng bûúác thay àöíi möåt caách liïn tuåc trong böëi caãnh vùn hoáa. Vúái khaái niïåm “vuâng phaát triïín gêìn - the zone of proximal development” (ZPD), laâ khi coá sûå giuáp àúä cuãa ngûúâi khaác, àûáa treã coá thïí hoaân thaânh àûúåc möåt nhiïåm vuå maâ trûúác àoá chñnh noá khöng thïí tûå hoaân thaânh àûúåc. Nghôa laâ, nïëu treã giaãi quyïët vêën àïì khi coá sûå hûúáng dêîn giuáp àúä vaâ àöång viïn, khñch lïå cuãa ngûúâi lúán hoùåc ngûúâi gioãi hún mònh kïët quaã àaåt àûúåc seä coá sûå khaác biïåt. Kïët quaã cuãa quaá trònh naây laâ àem laåi sûå phaát triïín nhêån thûác cho treã. Theo lñ thuyïët “vuâng phaát triïín gêìn”, àïí thaânh cöng, cêìn coá 2 yïëu töë cú baãn, àoá laâ baãn thên treã (chuã thïí) vaâ höî trúå xaä höåi. Trong thuyïët naây, L.S.Vygotsky cuäng àûa ra möåt khaái niïåm quan troång goåi laâ “giaân giaáo” hay goåi laâ phûúng phaáp thñch ûáng (scaffolding), àûúåc hiïíu nhû laâ möåt cêëu truác giaá àúä. Vêån duång lñ thuyïët naây vaâo quaá trònh giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN chuáng ta thêëy, khi tham gia vaâo hoaåt àöång vaâ giao tiïëp treã hoåc àûúåc ngön ngûä cuãa caác anh chõ, cuãa ngûúâi lúán xung quanh vaâ biïën chuáng thaânh ngön ngûä caá nhên, tûâ vöën ngön ngûä àoá treã duâng noá àïí töí chûác haânh àöång cuãa caá nhên theo caách tûúng tûå nhûng úã giai àoaån phaát triïín cao hún. Trong suöët quaá trònh giao tiïëp, giaáo viïn laâ ngûúâi höî trúå treã CPTNN thûúâng xuyïn, viïåc höî trúå seä giaãm dêìn cho àïën khi khöng coân cêìn thiïët (dúä boã giaân giaáo dêìn dêìn cho àïën khi dúä boã hoaân toaân). Cuöëi cuâng, treã seä tûå phaát triïín caác KNGT vaâ thûåc hiïån caác nhiïåm vuå giao tiïëp cuãa mònh möåt caách àöåc lêåp. Nhû vêåy, muöën giaáo duåc KNGT cho treã 5-6 tuöíi CPTNN, ngûúâi lúán cêìn phaãi höî trúå, taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä vaâ taåo àiïìu kiïån cho treã àûúåc tûúng taác nhiïìu vúái nhûäng ngûúâi xung quanh nhùçm haån chïë sûå chêåm trïî ngön ngûä vaâ phaát triïín KNGT. BIÏÅN PHAÁP GIAÁO DUÅC KÔ NÙNG GIAO TIÏËP CHO TREà MÊÎU GIAÁO 5-6 TUÖÍI CHÊÅM PHAÁT TRIÏÍN NGÖN NGÛÄ NGUYÏÎN THÕ QUYÂNH ANH* * Trûúâng Àaåi hoåc Vinh Ngaây nhêån baâi: 25/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 26/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 01/11/2017. Abst ract : Children with language delays may experience some social and emotional problems (such as fear of communication, lack of communicative skills, anger when the demand cannot be expressed, etc.) which can affect their psychology such as self-depreciation and reserve. The cliche’ teachings do not bring good results but also can even be counter productive for children with language delay. The article presents a number of measures to help children with language delays to work, to play together, to experience, to practice, to stimulate their needs, to create excitement to limit language delays and develop communicative skills for children. Keywords: Communicative skills, language delays. TÊM LÑ HOÅC - SINH LÑ HOÅC LÛÁA TUÖÍIÅ Å Á ÍÅ Å Á Í Taåp chñ Giaáo duåc söë 41926 (kò 1 - 12/2017) 1.2. Taåo möi trûúâng giaáo duåc cho treã traãi nghiïåm Maria Montessori cho rùçng, treã hoåc ngön ngûä vaâ caác KN quan troång cú baãn cuãa cuöåc söëng thöng qua tiïëp nhêån möåt caách vö thûác tûâ möi trûúâng xung quanh, do àoá taåo ra möåt möi trûúâng hoåc têåp thên thiïån, cúãi múã cho treã laâ möåt trong nhûäng ûu tiïn haâng àêìu àïí giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN. Montessori àùåt nïìn taãng tûå do, nhu cêìu vaâ hûáng thuá cuãa treã trïn hïët vúái quan àiïím giaáo duåc cú baãn laâ “lêëy treã laâm trung têm”, bùçng caách cho treã tûå hoaåt àöång vaâ traãi nghiïåm dûúái sûå töí chûác, hûúáng dêîn cuãa ngûúâi lúán àïí giuáp treã phaát triïín toaân diïån. Trong caác hoaåt àöång, treã hoåc qua traãi nghiïåm vaâ tûå sûãa löîi cuãa mònh seä trúã nïn tûå tin hún vaâ luön cöë gùæng vûúåt lïn chñnh mònh àïí phaát triïín töët nhêët. Quan àiïím cuãa Montessori cho thêëy, khöng möåt ngûúâi naâo coá thïí àûúåc giaáo duåc búãi möåt ngûúâi khaác, caá nhên con ngûúâi phaãi tûå haânh àöång. Trong quaá trònh giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo 5- 6 tuöíi CPTNN, giaáo viïn cêìn chuá yá töí chûác àûúåc möi trûúâng traãi nghiïåm töët, taåo àiïìu kiïån cho treã tiïëp xuác bùçng giaác quan, àûa treã tham gia hoâa mònh vaâo caác möi trûúâng àa daång, vaâo caác hoaåt àöång traãi nghiïåm, kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp, àûúåc têåp luyïån phaát triïín caác KNGT vaâ caác chûác nùng têm lñ chung cuãa treã mêîu giaáo. 1.3. Kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp cho treã Theo Maslow, con ngûúâi vûâa laâ thûåc thïí tûå nhiïn vûâa laâ thûåc thïí xaä höåi, do vêåy, duâ laâ con ngûúâi caá nhên hay con ngûúâi trong töí chûác àïìu haânh àöång theo nhu cêìu. Khi coá sûå kñch thñch, vaâ sûå kñch thñch àoá laâm cho hoå thoãa maän nhu cêìu, gêy hûáng thuá thò seä thuác àêíy hoå haânh àöång. Theo caách xem xeát àoá, nhu cêìu trúã thaânh àöång lûåc quan troång vaâ viïåc taác àöång vaâo nhu cêìu caá nhên seä thay àöíi àûúåc haânh vi con ngûúâi. Nïëu nhu cêìu àûúåc thoãa maän seä àem laåi nhûäng yïëu töë tñch cûåc cho sûå phaát triïín cuãa con ngûúâi. Treã mêîu giaáo 5-6 tuöíi noái chung, treã CPTNN noái riïng cuäng coá nhûäng nhu cêìu hoaân thiïån, nhu cêìu tûå khùèng àõnh mònh, àùåc biïåt coá nhu cêìu àûúåc troâ chuyïån, àûúåc giao lûu vaâ thïí hiïån mònh qua con àûúâng giaáo duåc. Trong quaá trònh giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo 5-6 tuöíi, cêìn töí chûác caác hoaåt àöång phong phuá, hêëp dêîn nhùçm kñch thñch hûáng thuá, laâm naãy sinh nhu cêìu àûúåc giao tiïëp úã treã, löi keáo treã CPTNN tham gia vaâo hoaåt àöång giao tiïëp vúái baån beâ, vúái nhûäng ngûúâi xung quanh... tûâ àoá dïî daâng khùæc phuåc tònh traång CPTNN vaâ giaáo duåc caác KNGT cho treã. 2. Thûåc traång KNGT cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN Thaáng 10/2017, chuáng töi àaä khaão saát 360 treã 5-6 tuöíi úã 12 lúáp thuöåc 4 trûúâng mêìm non trïn àõa baân thaânh phöë Vinh (Trûúâng Mêìm non Vinh Tên, Trûúâng Mêìm non Trung Àö, Trûúâng Mêìm non Bïën Thuãy vaâ Trûúâng Mêìm non thûåc haânh - thuöåc Trûúâng Àaåi hoåc Vinh). Cöng cuå ào saâng loåc phaát hiïån treã CPTNN cùn cûá vaâo baãng kiïím ASQ-3, thang ào Kyoto, kïët húåp vúái böå Chuêín phaát triïín treã em 5 tuöíi cuãa Viïåt Nam. Qua saâng loåc, phaát hiïån coá 30 treã coá dêëu hiïåu CPTNN, chuáng töi choån ra 7 chaáu coá biïíu hiïån CPTNN coá nguyïn nhên tûâ yïëu töë möi trûúâng giaáo duåc. Kiïím tra trûåc tiïëp trïn 7 treã trong àiïìu kiïån bònh thûúâng vaâ quan saát caác hoaåt àöång cuãa treã, kïët quaã cho thêëy, KNGT cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN khöng töët, àùåc biïåt 2 KN böåc löå roä nhêët laâ KN tiïëp nhêån thöng àiïåp (nghe hiïíu) vaâ KN àûa ra thöng àiïåp (biïíu àaåt). - KN tiïëp nhêån thöng àiïåp bao göìm KN lùæng nghe vaâ KN hiïíu + Treã 5-6 tuöíi CPTNN gùåp möåt söë vêën àïì lúán vïì KN lùæng nghe, treã khöng thïí hiïån sûå têåp trung chuá yá vaâo àöëi tûúång giao tiïëp; 57,1% treã coá veã chùm chuá lùæng nghe khi coá sûå taác àöång, löi keáo treã vaâo cuöåc giao tiïëp, tuy nhiïn treã tiïëp nhêån àûúåc rêët ñt nöåi dung; 57,1% treã ngùæt lúâi ngûúâi khaác, boã dúã cuöåc giao tiïëp hoùåc khöng àaáp laåi àûúåc bùçng caác cûã chó, neát mùåt phuâ húåp. Nhûäng vêën àïì khöng hêëp dêîn, khöng êën tûúång vaâ khöng gêy hûáng thuá gêìn nhû 100% treã CPTNN khöng chuá yá lùæng nghe. Do àoá, treã luác nghe luác khöng, nghe khöng liïn tuåc, buöng tröi tûâng thúâi àiïím khiïën cho thöng tin bõ giaán àoaån. + Mùåc duâ treã 5-6 tuöíi CPTNN àaä coá thïí laâm theo lúâi noái, laâm theo hiïåu lïånh vaâ traã lúâi trûåc tiïëp caác cêu hoãi khi coá sûå taác àöång, hûúáng dêîn nhûng khi àûa ra chó dêîn liïn quan àïën 2- 3 haânh àöång thò hêìu hïët treã khöng tûå thûåc hiïån àûúåc. 57,1% treã coá chùm chuá lùæng nghe, chó traã lúâi àûúåc hoùåc thûåc hiïån àûúåc theo caác chó dêîn khi giaáo viïn noái chêåm vaâ hûúáng dêîn tûâng haânh àöång möåt; 71,4% treã khöng “nghe” àûúåc nhûäng thöng àiïåp qua haânh vi, cûã chó...cuãa ngûúâi khaác àïí àiïìu chónh haânh vi, thaái àöå cho phuâ húåp. Khaã nùng hiïíu vaâ noái nhûäng àiïìu liïn quan àïën chuã àïì ngûúâi khaác àang noái cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN chûa töët. 71,4% treã xûã lñ thöng tin rêët chêåm , phaãi coá sûå höî trúå, hûúáng dêîn thò treã múái coá thïí hiïíu hïët nöåi dung maâ ngûúâi khaác cung cêëp, kïí caã nhûäng nöåi dung quen thuöåc. Khi àöëi tûúång giao tiïëp noái quaá nhanh, duâng nhiïìu tûâ khoá, cêu chûáa nhiïìu thöng tin phûác taåp, nöåi dung giao tiïëp múái, xa laå... 100% treã CPTNN khöng hiïíu, khöng coá khaã nùng tûúng taác; coá àïën 85,7% hiïíu chuát ñt khi coá sûå hûúáng dêîn, giaãi thñch; 14,3% treã luác hiïíu luác khöng, hoùåc hiïíu sai yá nghôa. Treã mêîu giaáo lúán CPTNN coá thïí bùæt chûúác theo cö àoåc thuöåc loâng àûúåc möåt söë cêu ca dao, hoâ veâ, baâi thú, möåt àoaån truyïån... thïë nhûng 85,7% treã khöng hiïíu àûúåc nöåi dung àoá laâ gò, khöng hiïíu àûúåc nhûäng haânh àöång àún giaãn hoùåc möåt söë traång thaái, tñnh caách nöíi bêåt cuãa nhên vêåt. - KN biïíu àaåt (KN àûa ra thöng àiïåp) + Vïì ngön ngûä noái: 57,1% treã noái vaâ phaát êm àûúåc khi coá ngûúâi lúán höî trúå, tuy nhiïn vêîn coân chêåm, àùåc biïåt nhûäng tûâ khoá phaát êm vaâ khoá hiïíu nghôa thò treã CPTNN chûa thûåc hiïån ngay àûúåc. Àùåc biïåt, vïì thanh àiïåu thò 100% treã mùæc löîi (do ngön ngûä vuâng miïìn). Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 27(kò 1 - 12/2017) Trong giao tiïëp, do vöën tûâ treã ngheâo naân nïn treã CPTNN sûã duång cêu àún àiïåu, 57,1% coá thïí noái thïm möåt söë cêu àêìy àuã khi coá sûå gúåi yá hûúáng dêîn, tuy nhiïn khöng phaãi luác naâo treã cuäng thûåc hiïån àûúåc; 71,4% treã khöng chuã àöång sûã duång lúâi noái àïí giao tiïëp hay baây toã caãm xuác, nhu cêìu, yá nghô vaâ kinh nghiïåm cuãa baãn thên. + Vïì KN trònh baây vêën àïì: Treã CPTNN khoá diïîn àaåt àûúåc nöåi dung phûác taåp. Àöëi vúái nhûäng vêën àïì múái meã, àún giaãn vaâ cuå thïí treã laåi caâng thiïëu tûå tin, diïîn àaåt khöng roä, rêët luáng tuáng vaâ thiïëu logic. Trong giao tiïëp, 100% treã CPTNN chûa sûã duång àûúåc caác loaåi cêu khaác nhau, khöng noái àûúåc nhûäng cêu àêìy àuã, maåch laåc. Coá khi töëc àöå noái nhanh nhûng diïîn àaåt rêët löån xöån, tûâ ngûä ngheâo naân, ngùæt húi khöng àuáng luác, treã khoá biïíu àaåt nhûäng nhu cêìu, suy nghô... thaânh lúâi, treã cûá lùæp ba lùæp bùæp maäi múái noái àûúåc möåt yá; 71,4% treã khöng chuã àöång hoãi laåi cuäng khöng coá biïíu hiïån roä trïn khuön mùåt hay cûã chó, haânh àöång naâo khi gùåp vêën àïì khoá hiïíu. Ngoaâi ra, caác KNGT khaác cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN cuäng böåc löå nhiïìu haån chïë. Treã chûa biïët choån thúâi àiïím múã àêìu, ngûâng, tiïëp tuåc vaâ kïët thuác quaá trònh giao tiïëp cuäng nhû khöng biïët duy trò cuöåc höåi thoaåi. KN tûúng taác vúái ngûúâi àöëi thoaåi cuãa treã mêîu giaáo lúán CPTNN chûa töët, treã coân deâ dùåt, nhuát nhaát, do àoá, khoá böåc löå àûúåc nhûäng yá tûúãng, nhu cêìu, nguyïån voång cho ngûúâi khaác hiïíu, ngûúâi khaác cuäng khoá àoaán biïët treã nghô gò, hiïíu nöåi dung giao tiïëp àïën àêu. 71,4% treã khöng biïët chúi luên phiïn vúái baån, vúái ngûúâi lúán maâ im lùång chúi möåt mònh hoùåc chó nhòn theo, bùæt chûúác. 3. Biïån phaáp giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo 5-6 tuöíi CPTNN 3.1. Nhoám biïån phaáp kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp cuãa treã Biïån phaáp 1: Sûã duång troâ chúi Caác nhaâ khoa hoåc nhêån àõnh: chúi chñnh laâ hoåc. Hoaåt àöång vui chúi coá yá nghôa taác àöång toaân diïån àïën sûå phaát triïín cuãa treã noái chung, treã CPTNN noái riïng. Búãi chúi laâ hoaåt àöång linh hoaåt coá thïí sûã duång trong möi trûúâng àa daång (Wolery & Bailey-1989). Àöëi vúái treã CPTNN, treã rêët nhuát nhaát, ngaåi giao tiïëp, do àoá khi töí chûác troâ chúi seä kñch thñch vaâ taåo àiïìu kiïån cho treã àûúåc tûúng taác, àûúåc giao tiïëp xaä höåi vúái caác baån cuâng trang lûáa (Mc Connell, 2002) maâ treã khöng caãm thêëy àang bõ bùæt buöåc, khöng caãm thêëy tûå ti. Àöìng thúâi laâm gia tùng khaã nùng hoåc têåp möåt caách tûå nhiïn hiïåu quaã nhêët, taåo nïìn taãng cho sûå phaát triïín caác KN, trong àoá coá KNGT... Trong nhoám biïån phaáp naây, cùn cûá vaâo caác dêëu hiïåu chêåm àiïín hònh thûúâng gùåp cuãa treã, thiïët kïë caác troâ chúi vúái nhiïìu hònh thûác chúi khaác nhau, nhùçm kñch thñch hûáng thuá, löi keáo àûúåc treã CPTNN tham gia tñch cûåc, khùæc phuåc caác löîi giao tiïëp, giaãm thiïíu tònh traång chêåm àaåt hiïåu quaã giaáo duåc cao nhêët... Biïån phaáp 2: Sûã duång truyïån tranh Àöëi vúái treã mêìm non coá rêët nhiïìu thúâi àiïím thuêån lúåi àïí giaáo duåc KNGT, àoá laâ khi treã ùn, khi chúi vúái baån beâ,... àùåc biïåt khi treã 5-6 tuöíi àûúåc chaåm vaâo nhûäng doâng chûä trong saách. Úàgiai àoaån naây, treã coá möåt trñ tuïå thêím thêëu àïí hoåc ngön ngûä töët hún so vúái caác giai àoaån khaác khi lúán lïn. Do àoá, cêìn lûåa choån möåt söë cêu chuyïån trong vaâ ngoaâi chûúng trònh coá hònh aãnh hêëp dêîn, nöåi dung phuâ húåp, gêìn guäi vúái àúâi söëng têm, sinh lñ treã, gêìn guäi vúái kinh nghiïåm cuãa treã hoùåc nhûäng cêu chuyïån do cö saáng taác àïí giaáo duåc KNGT cho treã. Biïån phaáp 3: Sûã duång cêu àöë Cêu àöë laâ möåt thïí loaåi àöåc àaáo cuãa vùn hoåc dên gian. Úà àoá vûâa coá chêët trñ tuïå cuãa nguå ngön, tuåc ngûä, vûâa coá chêët trûä tònh cuãa ca dao dên ca, àùåc biïåt tñnh vêìn àiïåu, nhõp àiïåu cuãa cêu àöë rêët hêëp dêîn treã. Khi sûã duång cêu àöë seä kñch thñch hûáng thuá, dïî daâng löi cuöën treã tham gia vaâo viïåc nghe, àoaán vaâ giaãi cêu àöë, thêåm chñ treã coân thñch tham gia vaâo viïåc àùåt cêu àöë. Tuy nhiïn, àöëi vúái treã mêìm non, ngoaâi viïåc sûã duång caác cêu àöë dên gian coá thïí sûã duång caác hònh thûác vùn vêìn do cö viïët hoùåc vùn xuöi tuây tûâng tònh huöëng. Biïån phaáp 4: Sûã duång röëi hoùåc troâ chúi àoáng kõch Àïí treã coá caãm xuác maånh, coá nhu cêìu giao tiïëp thò viïåc duâng röëi hoùåc troâ chúi àoáng kõch laâ rêët cêìn thiïët. Treã lûáa tuöíi naây rêët thñch vaâ rêët êën tûúång khi àûúåc noái chuyïån vúái nhûäng con röëi hoùåc àûúåc hoáa thên vaâo caác nhên vêåt trong caác cêu chuyïån, àùåc biïåt àoá laâ nhûäng con vêåt gêìn guäi vúái treã. Sûã duång röëi, hoùåc troâ chúi àoáng kõch kñch thñch treã hûáng thuá, têåp trung chuá yá lùæng nghe àïí hiïíu yïu cêìu cuãa cö vaâ sûã duång ngön ngûä biïíu àaåt àïí phaãn ûáng nhanh vaâ giaãi quyïët töët nhêët tònh huöëng giaáo duåc. Trong caác giúâ chúi, cö coá thïí luyïån KNGT bùçng caách cho treã hoáa thên vaâo caác nhên vêåt treã yïu thñch, cêìn chuá yá cho treã CPTNN vaâo nhûäng vai coá lúâi thoaåi àún giaãn hún. Cö cêìn chuêín bõ nöåi dung chu àaáo vaâ cêìn coá sûå linh hoaåt trong viïåc taåo ra caác tònh huöëng bêët ngúâ àïí kñch thñch treã phaãn ûáng bùçng ngön ngûä. Àùåc biïåt, cö chuá yá nhiïìu hún vaâo treã CPTNN, treã chêåm lônh vûåc naâo thò cö phaãi àiïìu chónh tònh huöëng cho phuâ húåp vúái treã úã lônh vûåc àoá. Löi keáo treã CPTNN tham gia vaâo hoaåt àöång tñch cûåc. 3.2. Nhoám biïån phaáp taåo möi trûúâng ngön ngûä traãi nghiïåm tûå nhiïn Khi noái “Diïìu hêu àaä sinh ra àaåi baâng” laâ muöën noái àïën nhên caách, taâi nùng con ngûúâi àûúng nhiïn khöng do thiïn phuá hay di truyïìn, maâ àûúåc phaát triïín nhúâ chñnh möi trûúâng nuöi daåy töët. Noái chñnh xaác, diïìu hêu khöng sinh ra àaåi baâng maâ diïìu hêu àaä taåo ra möi trûúâng söëng töët àïí nuöi dûúäng nïn àaåi baâng. Nhûäng mêìm non cuäng vêåy, coá phaát triïín thaânh nhûäng cêy töët, núã ra nhûäng böng hoa àeåp hay khöng phuå thuöåc Taåp chñ Giaáo duåc söë 41928 (kò 1 - 12/2017) vaâo chñnh caách giaáo duåc vaâ möi trûúâng söëng maâ chuáng ta taåo nïn cho treã. Trong quaá trònh hoåc ngön ngûä, möi trûúâng ngön ngûä laâ nhên töë chuáng ta coá thïí khöëng chïë àûúåc. Vò thïë, taåo möi trûúâng tûå nhiïn, laâm phong phuá caác kñch thñch ngön ngûä vaâ giao tiïëp cuäng nhû tûúng taác laâ möåt yïëu töë vö cuâng quan troång àïí phaát triïín ngön ngûä cho treã. Trong möi trûúâng traãi nghiïåm naây, ngûúâi chùm soác treã, caác nhaâ giaáo duåc cêìn sûã duång möåt söë biïån phaáp, möåt söë kô thuêåt reân luyïån àïí thuác àêíy quaá trònh hoåc ngön ngûä, phaát triïín KNGT cho treã. Gandini cho rùçng: möi trûúâng àûúåc nhòn thêëy úã àêy nhû giaáo duåc treã, thûåc tïë laâ noá àûúåc xem xeát nhû möåt ngûúâi giaáo viïn thûá 3 cuâng vúái möåt nhoám cuãa 2 giaáo viïn (Edwards, Gandini & Forman, 1933, 148). Biïån phaáp 1: Taåo cú höåi cho treã CPTNN giao lûu, giao tiïëp tñch cûåc, tûå nhiïn vúái cöång àöìng Taåo àiïìu kiïån, cú höåi cho treã CPTNN àûúåc laâm thaânh viïn tñch cûåc cuãa nhoám, àûúåc daåo chúi xung quanh khu vûåc mònh sinh söëng, àïën nhûäng núi vui chúi cöng cöång, ài cöng viïn, siïu thõ, tham quan, traãi nghiïåm thûåc tïë taåi caác cú súã saãn xuêët (tiïåm laâm kem, laâm baánh, nhaâ maáy sûäa, àún võ böå àöåi...); traãi nghiïåm thûåc tïë taåi caác trûúâng tiïíu hoåc; tham quan caác àiïím di tñch lõch sûã... Trong quaá trònh töí chûác cêìn coá sûå tham gia höî trúå cuãa giaáo viïn, phuå huynh, ngûúâi thên. Khi àûúåc tham gia vaâo caác möëi quan hïå trong cöång àöìng, treã CPTNN seä àûúåc giao lûu, giao tiïëp, àûúåc múã röång phaåm vi giao tiïëp, coá nhiïìu cú höåi tûúng taác vúái caác àöëi tûúång giao tiïëp khaác nhau, treã seä àûúåc hoåc ngön ngûä cuãa ngûúâi khaác vaâ seä tñch cûåc giao tiïëp. Tûâ àoá, giuáp treã tûå tin hún, tùng cûúâng nhu cêìu giao tiïëp cho treã vaâ reân luyïån àûúåc caác KN giao tiïëp hiïåu quaã. Biïån phaáp 2: Taåo cú höåi cho treã CPTNN àûúåc traãi nghiïåm trûåc tiïëp vúái thïë giúái tûå nhiïn Cho pheáp treã àûúåc traãi nghiïåm trûåc tiïëp vúái thïë giúái tûå nhiïn (nghõch caát, löåi trong vuäng nûúác cho nûúác bùæn tung toáe, lùn löån trïn thaãm coã, treâo nuái, ngùæm hoa, tröìng cêy, tùæm biïín, tùæm mûa, chaåy nhaãy, àuöíi bùæt chuöìn chuöìn, chêu chêëu hay quan saát haânh àöång cuãa caác con vêåt...) nhùçm phaát triïín KNGT möåt caách tûå do. Thoaát ra khoãi caác khuön mêîu giao tiïëp raâng buöåc, aáp àùåt, tûå baãn thên treã seä thñch thuá, àuã haâo hûáng nhûng khöng quaá súå sïåt àïí löi keáo ngûúâi khaác vaâo caác cuöåc giao tiïëp vúái treã. Tûâ àoá, múã röång phaåm vi giao tiïëp, tùng vöën tûâ, tùng cûúâng tñnh tñch cûåc vaâ reân luyïån àûúåc caác KNGT. Biïån phaáp 3: Taåo möi trûúâng söëng, hoåc têåp thên thiïån Àûúåc söëng, hoåc têåp trong möi trûúâng thên thiïån, tñch cûåc khiïën treã caãm thêëy thoaãi maái, an toaân, àûúåc yïu thûúng... Àiïìu àoá seä giuáp treã tûå tin trong giao tiïëp vaâ coá nhu cêìu giao tiïëp bùçng lúâi vúái nhûäng ngûúâi xung quanh. Ngûúâi lúán dïî daâng àiïìu chónh, giaáo duåc caác KNGT cuäng nhû sûãa löîi sai cho treã. 3.3. Nhoám biïån phaáp taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä cuãa treã Biïån phaáp 1: Sûã duång caác kô thuêåt reân luyïån KNGT 1) Thay àöíi thoái quen Thay àöíi àöåt ngöåt thoái quen trong chïë àöå sinh hoaåt, hoùåc thay àöíi nöåi dung chuã àïì, thúâi gian, caách thûác thûåc hiïån caác hoaåt àöång... maâ khöng thöng baáo cho treã biïët. Muåc àñch laâ àïí treã tûå phaát hiïån ra coá sûå thay àöíi àoá buöåc treã phaãn ûáng bùçng caách thöng baáo vïì sûå bêët bònh thûúâng àoá cho ngûúâi lúán thöng qua ngön ngûä. 2) Têåp sûã duång cêu vùn ngùæn miïu taã àùåc àiïím cuãa ngûúâi, cuãa caác loaâi vêåt, àöì vêåt, caác sûå vêåt hiïån tûúång hoùåc noái tiïëp yá theo yïu cêìu cuãa cö. Muåc àñch luyïån KN nhêån thûác ngön ngûä, têåp hiïíu vaâ phaãn ûáng nhanh, diïîn àaåt tröi chaãy, maåch laåc, àuáng ngûä phaáp (Treã phaãi suy nghô tñch cûåc àïí hiïíu yïu cêìu cuãa cö vaâ giaãi quyïët nhiïåm vuå thöng qua ngön ngûä). 3) Luyïån KNGT thöng qua hïå thöëng caác kñ - tñn hiïåu - Trong quaá trònh giaáo duåc treã CPTNN, àïí luyïån KNGT cho treã, ngûúâi lúán coá thïí duâng nhiïìu caách thûác khaác nhau àïí yïu cêìu treã mö taã bùçng lúâi nhûäng nöåi dung êín chûáa trong caác kñ, tñn hiïåu àïí tùng cûúâng KN diïîn àaåt, KN lùæng nghe vaâ ghi nhúá chuá yá coá chuã àõnh cho treã. Àoá laâ, biïíu tûúång cuãa caác quöëc gia, quöëc kò caác nûúác, quöëc hoa; caác kñ tñn hiïåu thöng baáo, quy àõnh, chó dêîn úã cöng cöång; caác theã tranh vïì àöì vêåt, caác hònh nöåm, röëi hoùåc tranh veä caác caách biïíu caãm trïn khuön mùåt; caác logo biïíu àaåt haânh àöång, hoaåt àöång cuãa ngûúâi hoùåc vêåt; möåt söë tñn hiïåu êm thanh ... 4) Löi cuöën treã CPTNN giao tiïëp trong hoaåt àöång khaám phaá khoa hoåc Khaám phaá khoa hoåc laâ möåt trong nhûäng chiïën lûúåc quan troång giuáp phaát triïín tû duy vaâ nùng lûåc cuãa treã, caác beá khöng chó laâ hoåc hoãi nhûäng kiïën thûác khoa hoåc qua hònh aãnh, lúâi kïí maâ coân trûåc tiïëp traãi nghiïåm, tòm toâi, khaám phaá nhûäng gò treã quan têm, muöën tòm hiïíu. Khi àûúåc tham gia hoaåt àöång naây treã suy nghô nhiïìu hún vïì nhûäng gò caác beá nhòn thêëy vaâ àang laâm, kñch thñch treã quan saát, xem xeát, phoãng àoaán, taác àöång àûúåc vaâo tû duy ngön ngûä, hònh thaânh phaãn xaå tû duy, kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp vaâ hònh thaânh thoái quen hiïíu àuáng, hiïíu chñnh xaác vïì caác hoaåt àöång xung quanh. Biïån phaáp 2: Sûã duång caác tònh huöëng coá vêën àïì reân luyïån KNGT Khi sûã duång caác tònh huöëng coá vêën àïì trong caác hoaåt àöång seä thuác àêíy tñnh àöåc lêåp suy nghô, tñch cûåc giao tiïëp cuãa treã. Nhûäng tònh huöëng coá vêën àïì, nhûäng lúâi àïì nghõ, caác cêu hoãi mang tñnh àõnh hûúáng taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä cuãa treã, seä thöi thuác treã suy nghô, treã phaãi sûã duång möåt söë thao taác tû duy nhû so saánh, phên tñch, hïå thöëng, phaãi huy àöång vöën tûâ, vöën hiïíu biïët cuãa mònh, phaãi noái, giao tiïëp, Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 29(kò 1 - 12/2017) tûúng taác nhiïìu vúái cö vaâ caác baån àïí tòm lúâi giaãi àaáp. Chñnh àiïìu naây seä taåo àiïìu kiïån cho treã tòm kiïëm vaâ vêån duång nhûäng àiïìu àaä biïët cöë gùæng thïí hiïån ra bùçng ngön ngûä àïí tranh luêån, laâ cú höåi àïí treã CPTNN àûúåc giao tiïëp vúái cö, giao tiïëp vúái nhau tñch cûåc, tûâ àoá reân luyïån àûúåc KN nghe hiïíu, biïíu àaåt cho treã. 3.4. Taác àöång höî trúå caá nhên Höî trúå caá nhên laâ hoaåt àöång höî trúå riïng cho möåt treã (hoùåc nhoám treã CPTNN) trong caác hoaåt àöång hùçng ngaây nhùçm muåc àñch khùæc phuåc nhûäng khiïëm khuyïët cho treã maâ trong tiïët chung khöng thûåc hiïån àûúåc hoùåc khoá töí chûác. Muåc àñch laâ reân têåp trung chuá yá, phaát triïín vöën tûâ vaâ KNGT cho treã. Tiïët hoåc caá nhên giuáp treã ön laåi, cuãng cöë kiïën thûác maâ giaáo viïn daåy hùçng ngaây àïí giuáp treã CPTNN coá thïí theo kõp àûúåc cuâng caác baån trong lúáp. Tiïët hoåc caá nhên sûã duång caác kô thuêåt nhû laâm mêîu kïët húåp lúâi noái; noái chêåm laâm chêåm; sûã duång lúâi noái mêîu; luyïån giao tiïëp mùæt - mùæt; sûã duång hïå thöëng giao tiïëp thöng qua trao àöíi theã tranh... àïí tiïën haânh caác nöåi dung nhû luyïån phaát êm, luyïån KN lùæng nghe, KN hiïíu vaâ KN biïíu àaåt. Giaáo viïn cêìn kiïn trò, yïu thûúng treã, gêìn guäi, caãm thöng vúái treã àïí giuáp treã tûå tin trong cuöåc söëng àúâi thûúâng hoâa nhêåp cuâng caác baån. Bïn caånh àoá, giaáo viïn phaãi coá trònh àöå chuyïn mön sêu sùæc, coá àêìu oác saáng taåo vaâ nhaåy caãm múái coá thïí àoáng vai troâ ngûúâi töí chûác, àiïìu khiïín caác hoaåt àöång àöåc lêåp cuãa treã CPTNN àïí coá thïí àaánh thûác, khúi dêåy khaã nùng coân laåi cuãa treã vaâ giuáp treã phaát huy nhûäng mùåt coân laåi àïí têåp trung khaám phaá nhûäng àiïìu kò thuá trong möi trûúâng xung quanh àêìy böí ñch. * * * CPTNN aãnh hûúãng àïën hoaåt àöång giao tiïëp trong sinh hoaåt haâng ngaây vaâ aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín lêu daâi cuãa treã. Mong muöën coá caác phûúng phaáp höî trúå, khùæc phuåc àûúåc nhûäng haån chïë do CPTNN gêy ra luön laâ möëi bêån têm cuãa caã gia àònh vaâ caác nhaâ laâm cöng taác giaáo duåc mêìm non. Vò vêåy, vúái caác biïån phaáp giaáo duåc KNGT àûúåc àïì xuêët, hi voång seä giaãi quyïët àûúåc möåt caách hiïåu quaã vêën àïì àoá. Nïëu giaáo viïn phöëi húåp caác biïån phaáp möåt caách linh hoaåt, àuáng muåc àñch, àùåc biïåt taåo cú höåi cho treã CPTNN àûúåc thïí hiïån tiïìm nùng cuãa mònh, àûúåc traãi nghiïåm trûåc tiïëp, àûúåc luyïån têåp thûúâng xuyïn thò seä giaãm thiïíu nhûäng haån chïë do CPTNN gêy ra àöìng thúâi phaát triïín KNGT cho treã mêîu giaáo lúán CPTNN, giuáp treã bùæt kõp caác baån àöìng trang lûáa, tûå tin bûúác vaâo lúáp möåt.  Taâi liïåu tham khaão [1] Liublinxcaia A.A. (1978). Têm lñ hoåc treã em. Súã giaáo duåc Thaânh phöë Höì Chñ Minh. [2] Nguyïîn Huy Cêín (1987). Möåt söë vêën àïì cuãa viïåc nghiïn cûáu ngön ngûä treã em vaâ viïåc daåy noái cho treã. Viïån Thöng tin Khoa hoåc xaä höåi. [3] Quöëc Tuá Hoa (2016). Cêím nang nuöi daåy con theo phûúng phaáp Montessori. NXB Phuå nûä. [4] L.S.Vygotsky (1997). Tuyïín têåp têm lñ hoåc. NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi [5] Maria Montessori (taâi liïåu dõch) (2015). Sûác thêím thêëu cuãa têm höìn. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm. [6] Phan Troång Ngoå (2016). Giaáo trònh caác lñ thuyïët têm lñ ngûúâi. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm. [7] Phuâng Àûác Toaân (2013). Phaát triïín ngön ngûä tûâ trong nöi. NXB Lao àöång - Xaä höåi. mêìm non. Àiïím cöët loäi nhêët laâ xaác àõnh àûúåc nhûäng nùng lûåc nghïì nghiïåp cuãa GVMN àïí laâm cú súã cho viïåc xêy dûång chuêín àêìu ra cuãa quaá trònh àaâo taåo úã caác trûúâng sû phaåm cuäng nhû chuêín nghïì nghiïåp àöëi vúái GVMN. Àïí coá àûúåc nhûäng nùng lûåc nghïì nghiïåp bïìn vûäng àoâi hoãi GVMN coá quaá trònh hoåc têåp, reân luyïån vaâ tûå quaãn lñ baãn thên thûúâng xuyïn trong suöët quaá trònh hoåc têåp úã trûúâng sû phaåm, cuäng nhû sau naây trong hoaåt àöång nghïì nghiïåp.  Taâi liïåu tham khaão [1] Böå GD-ÀT (2008). Quyïët àõnh söë 02/2008 QÀ- BGDÀT ngaây 22/01/2008 quy àõnh vïì Chuêín nghïì nghiïåp giaáo viïn mêìm non. [2] Höì Lam Höìng (2008). Chuêín nghïì nghiïåp vaâ quy trònh xêy dûång chuêín. Taåp chñ Giaáo duåc, söë 184, quyá I/2008, tr 15. [3] Höì Lam Höìng (2005). Chêët lûúång àaâo taåo giaáo viïn mêìm non dûåa vaâo chuêín. Kó yïëu höåi thaão khoa hoåc vïì nêng cao chêët lûúång àaâo taåo àaåi hoåc vaâ sau àaåi hoåc chuyïn ngaânh Giaáo duåc mêìm non. Taåp chñ Khoa hoåc, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi, tr 23. [4] Àùång Thaânh Hûng (2012). Nùng lûåc vaâ giaáo duåc theo tiïëp cêån nùng lûåc. Taåp chñ Quaãn lñ giaáo duåc, söë 43, tr 9. [5] Quöëc höåi (2005). Luêåt Giaáo duåc. [6] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013). Nghõ quyïët söë 29-NQ/TW ngaây 04/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë. [7] Nguyïîn Haãi Thêåp (2009). Thûåc traång àöåi nguä nhaâ giaáo, caán böå quaãn lñ giaáo duåc vaâ nhûäng nöåi dung cêìn nghiïn cûáu khi xêy dûång Luêåt Viïn chûác, Nhaâ giaáo vaâ Caán böå quaãn lñ cú súã giaáo duåc. Böå GD-ÀT. [8] Hoaâng Àûác Minh - Nguyïîn Trñ - Höì Lam Höìng - Nguyïîn Ngoåc Ên - Cuâ Thõ Thuãy - Lï Myä Dung (2012). Hûúáng dêîn aáp duång Chuêín nghïì nghiïåp giaáo viïn mêìm non vaâ àaánh giaá giaáo viïn. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam. [9] UNESCO vaâ ILO (2012). Võ thïë nhaâ giaáo (dõch vaâ hiïåu àñnh: Nguyïîn Quang Kñnh - Phaåm Àöî Nhêåt Tiïën). NXB Giaáo duåc Viïåt Nam. Nùng lûåc nghïì nghiïåp cuãa... (Tiïëp theo trang 38)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf06nguyen_thi_quynh_anh_5162_2124791.pdf
Tài liệu liên quan