Bài giảng Chính sách Phát triển - Giới thiệu môn học

Tài liệu Bài giảng Chính sách Phát triển - Giới thiệu môn học: FETP 2015 Chính sách Phát triển Ban giảng viên  James Riedel  Châu Văn Thành  Trần Tiến Khai  Đỗ Vũ Gia Linh  Nguyễn Quý Tâm Mục tiêu môn học  Các chủ đề kinh tế học phát triển  Tiến trình phát triển và công cụ phân tích  Hàm ý chính sách  Các chủ đề luận văn tốt nghiệp Mô tả môn học  24 bài giảng và 10 buổi ôn tập/thảo luận  Cấu trúc: 1. Giới thiệu: Mô thức, đo lường tăng trưởng & phát triển 2. Lý thuyết tăng trưởng và thực tiễn 3. Tăng trưởng và giảm nghèo 4. Tăng trưởng và bất bình đẳng 5. Chiến lược công nghiệp hóa 6. Giáo dục và y tế 7. Chuyển đổi cơ cấu nông thôn 8. Tài nguyên thiên nhiên và phát triển 9. Tài trợ phát triển 10. Quản lý nền kinh tế mở Tài liệu đọc  Sách giáo khoa  Bài đọc Yêu cầu  Dự lớp  Đọc bài  Thảo luận trên lớp  Hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm  Thảo luận ngoài giờ Đánh giá  Bài viết cá nhân 20%  Thảo luận trên lớp 20%  Bài viết chính sách nhóm 20%  Bài thi giữa...

pdf15 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 29/03/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính sách Phát triển - Giới thiệu môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
FETP 2015 Chính sách Phát triển Ban giảng viên  James Riedel  Châu Văn Thành  Trần Tiến Khai  Đỗ Vũ Gia Linh  Nguyễn Quý Tâm Mục tiêu môn học  Các chủ đề kinh tế học phát triển  Tiến trình phát triển và công cụ phân tích  Hàm ý chính sách  Các chủ đề luận văn tốt nghiệp Mô tả môn học  24 bài giảng và 10 buổi ôn tập/thảo luận  Cấu trúc: 1. Giới thiệu: Mô thức, đo lường tăng trưởng & phát triển 2. Lý thuyết tăng trưởng và thực tiễn 3. Tăng trưởng và giảm nghèo 4. Tăng trưởng và bất bình đẳng 5. Chiến lược công nghiệp hóa 6. Giáo dục và y tế 7. Chuyển đổi cơ cấu nông thôn 8. Tài nguyên thiên nhiên và phát triển 9. Tài trợ phát triển 10. Quản lý nền kinh tế mở Tài liệu đọc  Sách giáo khoa  Bài đọc Yêu cầu  Dự lớp  Đọc bài  Thảo luận trên lớp  Hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm  Thảo luận ngoài giờ Đánh giá  Bài viết cá nhân 20%  Thảo luận trên lớp 20%  Bài viết chính sách nhóm 20%  Bài thi giữa kỳ 20%  Thi cuối kỳ 20%  Các bài thi không sử dụng tài liệu Bài viết chính sách Mục tiêu  Kỹ năng viết gợi ý chính sách chặt chẽ, lập luận súc tích. Mô tả  Làm chính sách, cần:  Hiểu lý thuyết  Kinh nghiệm đối chiếu, so sánh  Khả năng phân tích  Nhà phân tích chính sách phải có khả năng:  viết báo cáo ngắn, nhiều thông tin  gợi ý chính sách cụ thể  trình bày gợi ý hiệu quả Phương pháp  Nhóm 3 thành viên  Chọn đề tài  Thảo một đề xuất  Đề cương chi tiết  Viết bản nháp  Bài viết cuối cùng Đề xuất  Đề tài, hoàn cảnh nghiên cứu, nguồn số liệu, phương pháp phân tích, và kiến nghị chính sách dự kiến  Tại sao chủ đề ý nghĩa với cộng đồng và XH  Ai sẽ hưởng thành quả của thay đổi chính sách kiến nghị  Không quá 2 trang A4  Một số đề tài gợi ý  Tìm đề tài riêng Dàn ý  Giới thiệu: 1 đoạn văn - một câu chủ đề.  Bối cảnh:  giới thiệu hoàn cảnh nghiên cứu,  giải thích vì sao đây là vấn đề đáng quan tâm,  chỉ ra đối tượng sẽ hưởng lợi từ những chính sách kiến nghị.  Phân tích:  khung phân tích bằng kiểm chứng và thực nghiệm (số liệu thống kê, phân tích tình huống, phân tích so sánh,)  Gợi ý chính sách:  chính sách cụ thể.  giải thích vì sao chính sách đó là cần thiết và khả thi.  Kết luận:  tóm lược ý chính.  Không thêm ý tưởng mới.  môt hoặc hai đoạn văn là đủ. Thời gian  Đề xuất nghiên cứu:  12-03-2015  Đề cương chi tiết:  16-04-2015  Bản nháp:  07-05-2015  Bản cuối cùng:  21-05-2015 Tiêu chí đánh giá 1. Đề tài, vấn đề, phương pháp, phạm vi và câu hỏi nghiên cứu 2. Cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm 3. Nội dung nghiên cứu (luận cứ và thông tin, số liệu hỗ trợ) 4. Chính sách đề nghị 5. Tổ chức bài viết (5 phần) 6. Tính chuyên nghiệp (cách viết và trình bày) 7. Số trang quy định (4-5 trang + phụ lục)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmpp7_551_introductionv_chau_van_thanh_3973.pdf