Quản lý dịch hại tổng hợp - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý

Tài liệu Quản lý dịch hại tổng hợp - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý: 1 Chương 2. Các nguyên lý của Quản lý dịch hại tổng hợp (Tổng số tiết: 4; Lý thuyết: 4; Bài tập: 1; Thực hành: 0) 2.1. Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống 2.2. Xác định thành phần loài sinh vật hại và thiên địch 2.3. Giám sát quần thể sinh vật hại 2.4. Xác định ngưỡng phòng trừ 2.5. Lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống 2.6. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 1 CẤP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 1. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SINH VẬT HẠI – IPM phòng chống Sâu róm thông – IPM phòng chống Sâu róm 4 túm lông – IPM phòng chống Bệnh tuyến trùng thông – IPM phòng chống Bệnh khô xám lá thông 2. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP NHIỀU LOÀI SINH VẬT HẠI CỦA MỘT LOÀI CÂY TRỒNG – IPM phòng chống sinh vật hại Thông nhựa – IPM phòng chống sâu bệnh hại Keo tai tượng – .... 3. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP NHIỀU LOÀI SINH VẬT HẠI CỦA NHIỀU LOÀI CÂY TRỒNG 2 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH 1. NG...

pdf7 trang | Chia sẻ: khanh88 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý dịch hại tổng hợp - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Chương 2. Các nguyên lý của Quản lý dịch hại tổng hợp (Tổng số tiết: 4; Lý thuyết: 4; Bài tập: 1; Thực hành: 0) 2.1. Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống 2.2. Xác định thành phần loài sinh vật hại và thiên địch 2.3. Giám sát quần thể sinh vật hại 2.4. Xác định ngưỡng phòng trừ 2.5. Lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống 2.6. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 1 CẤP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 1. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SINH VẬT HẠI – IPM phòng chống Sâu róm thông – IPM phòng chống Sâu róm 4 túm lông – IPM phòng chống Bệnh tuyến trùng thông – IPM phòng chống Bệnh khô xám lá thông 2. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP NHIỀU LOÀI SINH VẬT HẠI CỦA MỘT LOÀI CÂY TRỒNG – IPM phòng chống sinh vật hại Thông nhựa – IPM phòng chống sâu bệnh hại Keo tai tượng – .... 3. CẤP QUẢN LÝ TỔNG HỢP NHIỀU LOÀI SINH VẬT HẠI CỦA NHIỀU LOÀI CÂY TRỒNG 2 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH 1. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI SINH VẬT HẠI 2. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT LOÀI SVH 3. XÁC ĐỊNH NGƯỠNG PHÒNG TRỪ LOÀI SVH 4. LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH – CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG – CÁC BIỆN PHÁP TRỪ 5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  ĐIỀU CHỈNH? 6. XÂY DỰNG MÔ HÌNH IPM GIẢ ĐỊNH LOÀI SVH 7. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH IPM GIẢ ĐỊNH  MÔ HÌNH IPM CHÍNH THỨC 8. BIÊN SOẠN TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO MÔ HÌNH IPM 3 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI SINH VẬT HẠI 1. Khái quát tình hình phát sinh loài sinh vật hại: 2. Gây nuôi trong phòng thí nghiệm và hoặc trong điều kiện bán hoang dã 3. Gây nuôi trong điều kiện hoang dã 4. Điều tra thực địa (tuyến và/hoặc ô tiêu chuẩn) 5. Tổng hợp kết quả  đặc điểm sinh vật học 4 2 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI SINH VẬT HẠI 1. Khái quát tình hình phát sinh loài sinh vật hại: – Thời gian phát sinh, – Không gian nhiễm loài sinh vật hại, – Khái quát về mức hại, – Phân bố – .... – Bố trí hệ thống tuyến/ô tiêu chuẩn 5 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI SINH VẬT HẠI 2. Gây nuôi trong phòng thí nghiệm và hoặc trong điều kiện bán hoang dã 3. Gây nuôi trong điều kiện hoang dã  Dụng cụ, thiết bị (sâu)/môi trường (bệnh)  Nguồn giống (sâu/bệnh)  Chế độ chăm sóc  Ghi và lưu trữ thông tin  .... 6 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI SINH VẬT HẠI 4. Điều tra thực địa (tuyến và/hoặc ô tiêu chuẩn)  Chọn kich thước mẫu (chiều dài tuyến/diện tích ô tiêu chuẩn...)  Xác định dung lượng mẫu (số tuyến/ô...)  Xác định lịch điều tra/giám sát  Hệ thống phiếu điều tra  Chế độ lưu trữ, xử lý số liệu  .... 7 Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT LOÀI SINH VẬT HẠI 1. Lịch phát sinh loài sinh vật hại 2. Giai đoạn giám sát 3. Chọn biện pháp giám sát 4. Xác định chỉ tiêu giám sát  Dụng cụ, thiết bị... giám sát  Ấn định chu kỳ giám sát  .... 8 3 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT LOÀI SINH VẬT HẠI 9 Tháng TH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Đ G C Thế hệ IV (–) (–) (–) (–) (–) – – (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 + + + + + Thế hệ I • • • • • – – – – – – – 0 0 0 + + + + Thế hệ II • • • • – – – – – – 0 0 0 0 + + + + + + Thế hệ III • • • • • • – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 + + + + + + + Thế hệ IV • • • • • • • – – – – – – – – – – (–) (0) (0) Giai đoạn Biện pháp Chỉ tiêu ... Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH XÁC ĐỊNH NGƯỠNG PHÒNG TRỪ LOÀI SINH VẬT HẠI 1. Phương pháp 1: Phương pháp thống kê 2. Phương pháp 2: Phương pháp xác định nhanh 3. Phương pháp 3: Phương pháp dựa vào sinh khối cây 4. Phương pháp kế thừa 10 Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH XÁC ĐỊNH NGƯỠNG PHÒNG TRỪ LOÀI SINH VẬT HẠI 1. Phương pháp 1: Phương pháp thống kê 2. Phương pháp 2: Phương pháp xác định nhanh 3. Phương pháp 3: Phương pháp dựa vào sinh khối cây 4. Phương pháp kế thừa 11 Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH 1. Biện pháp phòng: – Kế hoạch giám sát – Kiểm dịch – Thiết kế rừng trồng/vườn ươm – Giống chống chịu/kháng dịch hại – Xử lý đất trước khi trồng – Kỹ thuật trồng – Chăm sóc rừng (vệ sinh, tỉa thưa....) – .... 2. Biện pháp “phòng trừ” 12 4 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH 1. Biện pháp phòng: 2. Biện pháp “phòng trừ”: 13 Hình thái Vòng đời Tập tính Thức ăn Thiên địch Biện pháp 1 Biện pháp 2 ... Biện pháp n QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH Đánh giá hiệu quả 14 Biện pháp 1 Đối chứng Biện pháp 2 Đối chứng Biện pháp 3 Đối chứng Biện pháp . Đối chứng Biện pháp n Đối chứng QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH Đánh giá hiệu quả các biện pháp đơn lẻ 15 Biện pháp 1 Đối chứng Biện pháp 2 Đối chứng Công thức nào? Danh mục IPM MỘT loài ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC Chỉ tiêu theo dõi Điều kiện thí nghiệm Công thức Số cá thể sâu bệnh sống hoặc tỷ lệ sống Gây hại không đồng đều trước khi xử lý thuốc Henderson - Tilton Gây hại đồng đều trước khi xử lý thuốc Abbott Số cá thể sâu/bệnh chết hoặc tỷ lệ chết Gây hại không đồng đều trước khi xử lý thuốc Sun - Shepard Gây hại đồng đều trước khi xử lý thuốc Schneider - Orelly 5 Công thức Henderson – Tilton E = Hiệu quả (%) Tb = Số sâu (Mức gây hại) ở ô thí nghiệm trước khi xử lý Ta = Số sâu (Mức gây hại) ở ô thí nghiệm SAU khi xử lý Cb = Số sâu (Mức gây hại) ở ô đối chứng trước khi xử lý Ca = Số sâu (Mức gây hại) ở ô đối chứng SAU khi xử lý Nếu Tb = Cb Số sâu ô thí nghiệm = ô đối chứng  công thức Abbott Công thức Abbott E = Hiệu quả (%) Ta = Số sâu (Mức gây hại) ở ô thí nghiệm SAU khi xử lý Ca = Số sâu (Mức gây hại) ở ô đối chứng SAU khi xử lý Điều kiện áp dụng: Số sâu ở ô thí nghiệm và ô đối chứng khi thí nghiệm là như nhau Công thức Sun – Shepard E = Hiệu quả (%) Pt = % tử vong ở lô thí nghiệm Pck =% thay đổi quần thể ô đối chứng Công thức Sun – Shepard Tỷ lệ chết Tb = Số sâu sống ở ô thí nghiệm trước khi xử lý Ta = Số sâu sống ở ô thí nghiệm SAU khi xử lý Cb = Số sâu sống ở ô đối chứng trước khi xử lý Ca = Số sâu sống ở ô đối chứng SAU khi xử lý 6 Công thức Schneider – Orelly E = Hiệu quả (%) b = % tử vong ở lô thí nghiệm k = % thay đổi quần thể ô đối chứng Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH LỰA CHỌN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LOÀI SVH Đánh giá hiệu quả các biện pháp đơn lẻ 22 BP Kết quả Biện pháp 1 Đối chứng TỐT Biện pháp 2 Đối chứng ??? Biện pháp n Đối chứng TỐT Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH XÂY DỰNG MÔ HÌNH IPM GIẢ ĐỊNH 23 Biện pháp TỐT 1 + Biện pháp TỐT 2 + Biện pháp TỐT M Biện pháp TỐT 1 + Biện pháp TỐT 2 + Biện pháp TỐT X Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH XÂY DỰNG MÔ HÌNH IPM GIẢ ĐỊNH Đánh giá hiệu quả MÔ HÌNH GIẢ ĐỊNH 24 MH Kết quả Mô hình 1 Đối chứng TỐT Mô hình 2 Đối chứng ??? Mô hình n Đối chứng TỐT Danh mục IPM MỘT loài 7 QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH MÔ HÌNH IPM CHÍNH THỨC Nội dung của MÔ HÌNH CHÍNH THỨC Các biện pháp PHÒNG Các biện pháp TRỪ/PHÒNG CHỐNG 25 Danh mục IPM MỘT loài QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT LOÀI SVH CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH IPM CHÍNH THỨC Nội dung của MÔ HÌNH CHÍNH THỨC 1. Biên soạn tài liệu tập huấn • Tài liệu giới thiệu về loài sinh vật hại • Tài liệu về biện pháp giám sát • Tài liệu về biện pháp phòng chống 2. Tổ chức tập huấn – Nhân sự – Lý thuyết – Thực hành – Đánh giá 26 Danh mục IPM MỘT loài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfipm_c02_nguyenlyipm_07_viduluachon_8018.pdf
Tài liệu liên quan