Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa

Tài liệu Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa:   PĐWVƯFwQFà}DTXDQWUÂQJ WURQJSKRQJWU~RFKƯQJSKS FXƯLWK•Ná[L[âWKDQKKR YãTXÂWK‡  7K6“LKắF+¿QJềF7KDQK+R’ URQJ SKRQJ WUR \„X Q‡ầF FKÂQJ 3K’SÅ7KDQK+R’FXÂLWK¯Nế;,; QKLơX F‚Q Fề FKÂQJ 3K’S ˆà UD ˆÄL 4XD ˆLơQGàFKÍQJW…L[LQJLầLWKL°XPÃWVÂF‚Q FềˆáDTXDQWUắQJWURQJVˆẵ &{Q Fẵ ạ Q /|P .¿ 7K€´QJ 1~QJ &đQJ 1K•P [ƒ\ GểQJPÃW F‚Q Fề OP WUXQJ WƒP FKR NK’QJ FKL¯Q F Q‡ầF ˆĂX Q‚P 7 TXƒQ… WKÂQJ 7UĂQ;XƒQ6R“Q ˆàˆ‡ẩF7…Q7KÔW7KX\¯WFéYơ7KDQK+R’ WUểF WL¯S FK² ˆ“R SKRQJ WUR NK’QJ FKL¯Q FậDQKƒQGƒQˆáDSK‡†QJ /ÍFQ\ÅPLơQ1DP7KDQK+R’SKRQJ WUR FậD F’F KX\°Q1…QJ&ÂQJ 7ảQK*LD 4XQJ;‡†QJˆàOL„QK°YầLQKDX7U„QF† VÅSKRQJWURK‡ÅQJềQJFKL¯X&ĂQY‡†QJ ˆDQJ SK’W WULưQ Å F’F KX\°Q 7UĂQ ;XƒQ 6R“QSKRQJFKềFFKRÁềF0ƠXOP7...

pdf7 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 01/02/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  PĐWVƯFwQFà}DTXDQWUÂQJ WURQJSKRQJWU~RFKƯQJSKS FXƯLWK•Ná[L[âWKDQKKR YãTXÂWK‡  7K6“LKắF+¿QJềF7KDQK+R’ URQJ SKRQJ WUR \„X Q‡ầF FKÂQJ 3K’SÅ7KDQK+R’FXÂLWK¯Nế;,; QKLơX F‚Q Fề FKÂQJ 3K’S ˆà UD ˆÄL 4XD ˆLơQGàFKÍQJW…L[LQJLầLWKL°XPÃWVÂF‚Q FềˆáDTXDQWUắQJWURQJVˆẵ &{Q Fẵ ạ Q /|P .¿ 7K€´QJ 1~QJ &đQJ 1K•P [ƒ\ GểQJPÃW F‚Q Fề OP WUXQJ WƒP FKR NK’QJ FKL¯Q F Q‡ầF ˆĂX Q‚P 7 TXƒQ… WKÂQJ 7UĂQ;XƒQ6R“Q ˆàˆ‡ẩF7…Q7KÔW7KX\¯WFéYơ7KDQK+R’ WUểF WL¯S FK² ˆ“R SKRQJ WUR NK’QJ FKL¯Q FậDQKƒQGƒQˆáDSK‡†QJ /ÍFQ\ÅPLơQ1DP7KDQK+R’SKRQJ WUR FậD F’F KX\°Q1…QJ&ÂQJ 7ảQK*LD 4XQJ;‡†QJˆàOL„QK°YầLQKDX7U„QF† VÅSKRQJWURK‡ÅQJềQJFKL¯X&ĂQY‡†QJ ˆDQJ SK’W WULưQ Å F’F KX\°Q 7UĂQ ;XƒQ 6R“QSKRQJFKềFFKRÁềF0ƠXOP7’Q G‡†QJ TXƒQ Yẻ 4XQJ ;‡†QJ /„ 1JắF 7RQ OP7’QG‡†QJTXƒQYẻ1…QJ&ÂQJ FạQ 1JX\đQ 3K‡†QJ 7Í 3K‡†QJ OP 7KDPEL°QSKậ7ảQK*LDSKẻWU’FKKX\°Q 1JắF6†Q 7ảQK*LDVDXQ\ 9ầLF‡†QJYá WU„Q7Í3K‡†QJ WUểF WL¯S OàQKˆ“RSKRQJ WURFEDKX\°Q &‚QFề°Q/ƒP.ễ7K‡ẩQJUDˆÄLWU„Q F†VÅ OầQP“QKFậDSKRQJWUR&ĂQY‡†QJ 1DP W²QK 7KDQK °Q /ƒP .ễ 7K‡ẩQJ ˆ‡ẩFFKắQOPF‚QFềY±ˆáDWK¯KLưP\¯X FK² Fẵ FRQ ˆ‡ÄQJ ˆÃF ˆ“R [X\„Q TXD F’F OQJƒ\ OQKẹQJGà\ˆ¿L UẽQJE’QV†Q ˆáD FXÂL KX\°Q 1…QJ &ÂQJ JL’S YầL 7ảQK *LD 1K‡ ;XƒQ QD\ O 1K‡ 7KDQK Fẵ ˆ‡ÄQJ ˆL W˜W TXD SKãD1DPKX\°Q4XQJ ;‡†QJ &“QK°Q /ƒP O OQJ.ễ 7K‡ẩQJ WKXÃFFKƒX7K‡ÄQJ;XƒQOÍFEÔ\JLÄ KL°Q QD\O[à7KDQK.ễKX\°Q1K‡7KDQK O Q†L VLQK VÂQJ FậDKÃGƒQ WÃF7K’L WKÄL ˆẵ WURQJ PÃW WKXQJ OèQJ UƠP U“S G‡ầL FKƒQ QJắQ ˆ¿L .ễ 7K‡ẩQJ 'ƒQ WÃF 7K’L VÂQJÅ.ễ7K‡ẩQJWKXÃFGạQJKắ/DQJYÂQ Å FKƒX /DQJ &K’QK YR ˆÄL 0LQK 0“QJ NK…QJ FKáX QÀL ’FK WKÂQJ WUá FậD WKÀ W\ ODQJˆ“RQ„Qˆà[X…LEƯYơˆƒ\VLQKVÂQJ 'RVÂQJÅYẫQJUẽQJQÍLUƠPU“SKRDQJV† Q„Q GƒQ.ễ 7K‡ẩQJ WKXÅ Ô\ JLằL V‚Q E˜Q FXQJW„QEÊ\ˆ’QêPODR 7 0°WV¯F~QFắ„ƯDTXDQWUôQJ .KL Fẵ FKL¯X&ĂQY‡†QJ  QKƒQ GƒQ WURQJ YẫQJ ˆàQKDQK FKẵQJ ˆRQN¯W O“L FKÂQJ3K’SYFKãQKTX\ơQSKQˆÃQJ ˆáD FKậ SKRQJ NL¯Q WKÀ W\ ODQJ ˆ“R ˆáD SK‡†QJ 1JKảD TXƒQ FậD WKậ OảQK /DQJ 9‚Q%…QOˆ¿QJERGƒQWÃF7K’L0‡ÄQJ E˜Q FXQJQằ O VÅ WU‡ÄQJ FậDKắáD EQ KR“W ˆÃQJ FậD QJKảD TXƒQ UÃQJ OầQ Fẵ QKẹQJQ†LˆẵQJTXƒQOX\°QWƠSJ˜QOLơQYầL F’F ˆáD GDQK QK‡ %’L ¿Q %’L 7ƠS 1†L ˆẵQJTXƒQFKậ\¯XGểDYRFKƒQQÍL/ƒP ÃQJ /ÍF ˆĂX KR“W ˆÃQJ FậD QJKảD TXƒQ FK‡D Fẵ J± QÀL EƠW Qẵ FK² GÔ\ O„Q NKL 7Í 3K‡†QJ Wẽ WÀQJ 9‚Q 7U‡ÄQJ NêR TXƒQ Yơ ˆƒ\KÃLWẻ 4XDPÃW WKÄL JLDQ W±PKLưX /DQJ9‚Q %…Qˆ¿QJìKẩSTXƒQYầL1JX\đQ3K‡†QJ 7ẽˆƒ\ F‚Q Fề°Q/ƒP .ễ7K‡ẩQJˆ‡ẩF [ƒ\GểQJYSK’WWULưQ 9ẫQJ°Q /ƒP .ễ 7K‡ẩQJ QD\ O [à &…QJ%±QK1…QJ&ÂQJ WULGLWKHRYQK ˆDL …QJ %˜F 7ƒ\ 1DP Wẽ 1Jà %D &KX¿QJˆ¯QWƠQUẽQJQÍLEDRJ¿P°Q/ƒP .ễ 7K‡ẩQJ ˆ¯Q JL’S [à <„Q 7K’L 1K‡ 7KDQKQJ\QD\ GLNPFKLơXUÃQJFẵ Q†LNP &‚QFề°Q/ƒP.ễ7K‡ẩQJFKLDOP NKXYểFFKãQKYạQJQJRLNKXWUXQJWƒP YKƠXFềWURQJˆẵFẵQKLơXˆ¿QELQKFậD QJKảDTXƒQ %DR TXDQK F‚Q Fề O YẫQJ GƒQ F‡°Q /ƒPƒ\ OF† VÅKƠXFĂQ Fẵ WU“L UƯQYè NKãÅ[ẵP6†Q1’FẫQJYầLNKRO‡†QJWKểF ˆ W Å NKX …QJ 1DP Y ˆ¿Q ˆLưP GDQK SKãD7ƒ\OQJ .KX WUXQJ WƒP O WU“L %D¿Q WK‡ÄQJ JắL O “L ˆ¿Q ˆƒ\ O WKXQJ OèQJ E•QJ SK–QJQK‡QJFKXQJTXDQKUƠPU“SUÃQJ NKRQJ KD QK±Q O„Q QJắQ FậD Gà\ QÍL 1JKLQK 7L„Q %D ¿Q F’FK OQJ °Q /ƒP NKXGƒQF‡ ˆÃFƒ\VÂYơSKãD7ƒ\ 1DP Wẽ ˆƒ\ Fẵ ˆ‡ÄQJ ˆL YR OQJ .ễ 7K‡ẩQJ Wẽ SKãD VDX Fẵ ˆ‡ÄQJ Y‡ẩW YR YẫQJ UẽQJ QÍL 1K‡ ;XƒQ 3KãD QJRL O NKH7UHV±QKOĂ\FẵQ†LUÃQJWầLPKDL E„QEÄNKHOWUHJDLG\ˆ FJLÂQJQK‡KR OXệWểQKL„Q /ẩL GẻQJˆáD WK¯ WKL„Q QKL„QKLưP WUÅ 7Í 3K‡†QJ FKR [ƒ\ GểQJ PÃW NKX WKQK OXệ WKHR K‡ầQJ …QJ %˜F 7ƒ\ 1DP Fẵ FKLơX GL K†Q NP FKLơX UÃQJ Fẵ Q†L WầL P7KQKˆ˜SE•QJˆÔWFDRNKRQJP FKƒQWKQKUÃQJWẽ PNƯE•QJˆ’Y F˜PFắFWUHW‡†LP WWKQKUÃQJP[XQJ TXDQK WKQKˆÔW Fẵˆ WYắQJJ’F WU„Q TXˆ¿L7U“L%D¿QOF‚QFềˆẵQJTXƒQ W“L ˆƒ\ QJKảD TXƒQ WK‡ÄQJ [X\„Q OL„Q O“F YầL QKƒQ GƒQ WURQJ YẫQJ YẽD OX\°Q WƠS YẽDORVQ[XÔWˆưFXQJFÔSO‡†QJWKểFFKR F‚QFề .KXKƠXFềQ•PÅSKãD7ƒ\1DPWU„Q OQJ.ễ7K‡ẩQJàˆƒ\Fẵˆ¿Q.ễ7K‡ẩQJ O ˆ“L EQ GRDQK F† TXDQ ˆĂX QàR QJKảD TXƒQ %„Q F“QK ˆ±QK OQJ .ễ 7K‡ẩQJ O JL’R WU‡ÄQJˆ WÅ/ƯQ%ẵW 1K‡;XƒQ JắL O 9ẳ ˆL OX\°Q QKẹQJ ˆÃL TXƒQ WLQK QKX° &PWéTXƒQ7ãQKˆ¯QˆĂX WK’QJ WÀQJVÂQJKảDTXƒQFậDF‚QFề°Q /ƒP.ễ7K‡ẩQJFẵNKRQJQJ‡ÄL 1JKảD TXƒQ °Q /ƒP ˆ‡ẩF SKL„Q FK¯ WKHRF†ˆÃLFềQJ‡ÄLOƠSWKQKˆÃLGR 6XÔWˆÃLFK²KX\FềˆÃLOƠSWKQKF†ˆÃL GR+L°STXQFK²KX\WU„QQẹDOFKềFYẻ /àQKELQKơˆÂFˆ WG‡ầLTX\ơQWÀQJFK² KX\FậD7KDPEL°Q7Í3K‡†QJ ưGX\WU±KR“WˆÃQJFậDF‚QFề°Q/ƒP .ễ7K‡ẩQJ7Í3K‡†QJˆàFKR[ƒ\GểQJ PÃW K° WKÂQJ KƠX FĂQ WU„Q ˆáD EQ1…QJ &ÂQJV—QVQJFXQJFÔSO‡†QJWKểFYèNKã YEÀVXQJTXƒQVÂFKRQJKảDTXƒQ   &‹F F{Q Fẵ NK‹F WU}Q •W 1~QJ &đQJ 1JRLF‚QFề°Q/ƒP.ễ7K‡ẩQJUDÅ 1…QJ&ÂQJ FạQ Fẵ QKLơX F‚Q Fề QKằNK’F QK‡ F‚Q Fề ¿QJ0‡ÄL QD\ WKXÃF KX\°Q 1K‡ 7KDQK GR 7…Q 7KÔW+P[ƒ\GểQJ Á7XÔQ'\WƠSKẩSTXƒQÅF’FOQJ1JắF 7K’S+¿L&ẫ%’LDR<„Q0Á[ƒ\GểQJ F‚Q Fề W“L QÍL +RQJ 1JKL„X /„ ;XƒQ 7U‡ÅQJFẵNKRQJQJKảDELQKOX\°Q WƠS W“L EàL ¿QJ 0L„Q F“QK OQJ 1KLđX 7K…Q Fẵˆ‡ÄQJVDQJQÍL1‡DQJKảDTXƒQ FậD …QJ NLưP VR’W ˆR“Q ˆ‡ÄQJ Wẽ &ĂX 4XDQ ˆL 1‡D ˆư FK Q ˆ’QK ˆáFK Å ˆ¿Q 0‡QJYÅKX\°QOỉ&ĂX4XDQˆLF‡ầSSK’ GƒQ OQJ 7“L …QJ &DR [à 7UXQJ&KãQK 1JX\đQ9‚Q4Xễ WềF7K…QJ4Xễ WƠSKẩS QJ‡ÄLOX\°QWƠSÅ+ẵQ*DLVDXPÃWWKÄL JLDQQJ˜QˆÃLQJKảDTXƒQQ\ˆàV’SQKƠS YầL QJKảD TXƒQ FậD/„1JắF7RQ Å1…QJ &ÂQJ /„1JắF7RQQJ‡ÄL[à&ÀáQK QD\O [à 7ƒQ1LQK KX\°Q 7UL°X 6†Q WKXÃF JLD ˆ±QKFẵWK¯ OểFWURQJYẫQJ6DXNKLˆÁ&é QKƒQ…QJˆ‡ẩFEÀQKL°POP7ULSKậRDQ +ẫQJ 3KÍ 7Kắ +‡ÅQJ ềQJ FKL¯X &ĂQ Y‡†QJ …QJ Eằ TXDQYơ TX„GÔ\QJKảD OÍF ˆĂX[ƒ\GểQJF‚QFềW“LOQJ&ÀáQKVDX ˆẵFKắQ1JQ1‡DOPF‚QFềˆẵQJTXƒQ /ẩLGẻQJYáWUãWểQKL„QFậD1JQ1‡D QJKảD TXƒQ/„1JắF7RQ ˆà OƠSKDL NKX YểFˆ¿QWU“LÅNKH%D…QJY6+ƯRF’FK QKDX NP QD\ WKXÃF [à7ƒQ1LQK7UL°X 6†Q Q•PWU„QˆR“Qˆ‡ÄQJQÂLOLơQWÀQJ&À áQKYầL WÀQJ/DL7ULơXYFẵˆR“Qˆ‡ÄQJ [X\„Q VDQJ 7Kắ ;XƒQ 1K‡ ;XƒQ 0ÃW YắQJJ’FWLơQWL„Xˆ WW“LOQJ7UXQJáQK QD\ WKXÃF[à7ƒQ7Kắ ’QQJẹFRQˆ‡ÄQJ Wẽ&ĂX4XDQˆL4X’Q*L˜W /ểF O‡ẩQJ QJKảD TXƒQ 1JQ 1‡D Fẵ NKRQJ QJ‡ÄL SKĂQ OầQ O WUDL WU’QJ F’FWÀQJSKãD%˜FQK‡&ÀáQK/DL7ULơX +ẹXáQK…;’ WKDPJLD1JKảDTXƒQ KXÔQOX\°QW“LWULơQQÍL1‡DYˆẵQJTXƒQ W“LKDLNKXYểF%D…QJY6+ƯR%ÃFK² KX\QJKảDTXƒQFèQJňƒ\QJRL/„1JắF 7RQFạQFẵ/„'X\7’QOP4XQELQK/„ ;XƒQ7U‡ÄQJ OP…ˆÂFYƠQTXƒQO‡†QJ +R“WˆÃQJFậDQJKảDTXƒQFKậ\¯XÅYẫQJ 7ƒ\%˜FKX\°QQKÔW OˆR“Qˆ‡ÄQJWẽ&À áQK[XÂQJ&ĂX4XDQY&ÀáQKˆL4X’Q *L˜W UD &ĂX 7KLơX ˆ¿QJ WKÄL QJKảD TXƒQ WK‡ÄQJ [X\„Q TXÔ\ UÂL ˆ¿Q ˆáFK Å +RQJ /ÃF JĂQ 4X’Q *L˜W Jƒ\ QKLơX NKẵ NK‚Q FKRYL°FOẫQJVẻFFậDNăWKẫ 1K‡ YƠ\ W“L 1…QJ &ÂQJ NKL Fẵ FKL¯X &ĂQ Y‡†QJ FK‡D ˆĂ\ QéD Q‚P Wẽ FXÂL Q‚P ˆ¯Q ˆĂX  F’F Vả SKX Y‚Q WKƒQˆàGÔ\QJKảDÅQKLơXQ†LYE‡ầFˆĂX ˆà[ƒ\GểQJ F’F F‚Q FềTXDQWUắQJNKãFK O°WLQKWKĂQ\„XQ‡ầFFậDQKƒQGƒQWURQJ ˆẵ F‚QFề°Q/ƒP.ễ7K‡ẩQJWUÅ WKQK WUXQJ WƒP 7ẽ EXÀL ˆĂX Wể SK’W ˆ¯Q ˆĂX Q‚PSKRQJWUR\„XQ‡ầFFKÂQJ3K’S ÅYẫQJ1DP7KDQK+R’ˆàFẵWÀFKềFFK W FKâ Fẵ K° WKÂQJ FK² KX\ Wẽ WU„Q [XÂQJ G‡ầL Q•PG‡ầL Vể FK² ˆ“R FậD Eà FK² KX\ FKXQJ F W²QK ˆềQJ ˆĂX O 7 TXƒQ … WKÂQJ 7UĂQ ;XƒQ 6R“Q Y &K’QK Về V†Q SKạQJ7ÂQJ'X\7ƒQ &{QFẵ%DzĂQK 1JD6Q 7K’QJQJKảDTXƒQ%D±QKGểD WKHRˆáDK±QKWKL„QQKL„QFẵOXệWUHEDREắF ED OQJ 7K‡ẩQJ 7Kắ 0ƠX 7KáQK Y 0ệ .K„ ˆR PÃW KR VƒX E„Q QJRL OÔ\ ˆÔW ˆ˜SFDRO„Q+RUÃQJWẽPWUÅO„QOXệWUH WUÅ WKQK OXệ YẹQJ FK˜F FKR F…QJ Vể FKH FKÅ QJKảD TXƒQ Y FKÂQJ ˆ“Q SK’R JL F 1KƒQGƒQ VÅ W“L O FKậ OểF WURQJYL°F[ƒ\ WKQK 'ƒQ KX\°Q +ƠX /ÃF E„Q F“QK Fẵ OQJ/ẻF7UÍFQÀL WL¯QJNK˜SQ†L YơQJKơ WKẩˆÔX ˆRˆÔW FèQJJẵSSKĂQˆ’QJNư 1KƒQGƒQF’FKX\°Q7ÂQJ6†Q +7UXQJ +ƠX/ÃF ˆẵQJJẵSYƠWOL°XPÁLOQJˆẵQJ 0°WV¯F~QFắ„ƯDTXDQWUôQJ JẵSF’LUắWUHWRYFDRJĂQP WK‡ầF WD  Fƒ\ WUH W‡†L Fẵ QKLơX FQK O’ J’QK U†P 1J‡ÄL JL WUă HP ED OQJ %D ±QK FKX\ưQ O’QK VDQJ F’F OQJ E„Q WUDL WU’QJ QDP Qẹ Å O“L [ƒ\ WKQK QK KĂP F…QJVểFKL¯QˆÔX 1KẹQJUắWUHQK¿LU†PU“WUÃQEẫQˆ‡ẩF [¯S WU„QP W WKQK OÔ\ FÃW WUH ˆẵQJ FK W O“LYầLQKDXF’FUắˆÔW[¯SW“RQ„QQKẹQJ OÁ FKƒXPDL7KQKˆ‡ẩFˆ˜SG\PFDR PFẵFKLơXGL‡ầFJĂQNP7KQKSKãD %˜F OQJ7K‡ẩQJ7Kắ SKãD1DP OQJ0ệ .K„ ˆ‡ẩF [ƒ\ GểQJ FK˜F FK˜Q K†Q R“Q QÂLJLẹD OQJ0ƠX7KáQKY OQJ0ệ.K„ O GL ˆÔW KôS Q„Q QJKảD TXƒQ [ƒ\ WK„P PÃW ˆR“Q WKQK E„Q QJRL QẹD %D OQJ WKQK ˆ¿Q Fẵ WKQK OXệ SKƒQ FKLD1ÍL 7KÍFFẵˆÔWˆ’FDRQK…O„QNKằLˆ¿QJUXÃQJ K†QPÅSKãD%˜FOQJ7K‡ẩQJ7Kắ7“L ˆƒ\QJKảD TXƒQ[ƒ\PÃWˆ¿Q WLơQ WL„X’Q QJẹ FKR %D ±QK Y TXDQ V’W ˆáFK Wẽ [D 0HQ WKHR F’F FKƒQ WKQK ˆÔW SKãD WURQJ QJKảDTXƒQˆ˜SWK„PPÃWFRQˆ‡ÄQJˆưˆL O“LSKẻFYẻFKL¯QˆÔX7ẽF’FFK²KX\VÅFẵ QKẹQJFRQˆ‡ÄQJWRUDP WUÃQJUàLˆư QJKảD TXƒQ YƠQ FKX\ưQ ềQJ SKẵ NáS WKÄL FKR QKDX %Q ±QK QJ…L QJKƯ FKXQJ FậD OQJ WUÅ WKQK VÅ FK² KX\ FKXQJ 4XƒQ W‡ầQJQJKảDTXƒQÂQQ’XWURQJF’F QJ…L QK Fẵ W‡ÄQJ ˆÔW P’L ˆÔW WUÃQ EẫQ U†PW“RWKQKQKẹQJQKKĂPWUÍÂQFK˜F FK˜Q%D±QKWUÅWKQKF…QJVểSKạQJWKậ NL„QFÂYTXDQWUắQJ7ẽˆƒ\QJKảDTXƒQ FẵWKưWL¯QOXLYNLưPVR’Wˆ‡ẩFF’FWX\¯Q JLDRWK…QJWKXếEÃSKẻFNãFKWL„XGL°WF’F ˆRQ [H YƠQ WL Y ELQK OãQK 3K’S WU„Q TXÂFOÃV /àQK ˆ“R Å %D ±QK O 3K“P %QK QK‡QJ Q˜P TX\ơQ FK² KX\ FKXQJ OLQK &…QJ7U’QJ%XÀLˆĂXQJKảDTXƒQ%D±QK FẵNKRQJQJ‡ÄLPÃWVÂKX\°QOƒQFƠQ JLÍS TXƒQ O‡†QJ SKÂL KẩS [ƒ\ GểQJ OểF O‡ẩQJ &{QFẵ0Ä&DR <}QzƠQK 0à &DR O Fề ˆLưP TXƒQ Vể WURQJ K° WKÂQJFềˆLưPTXƒQVểWẽPLơQQÍL[XÂQJ PLơQELưQFậDSKRQJWUR&ĂQY‡†QJFKÂQJ 3K’SÅ7KDQK+R’0à&DRˆ‡ẩF[ƒ\GểQJ YR JLẹD Q‚P VDX FXÃF KắS FậD F’F 7KậOảQK&ĂQY‡†QJÅ%¿QJ7UXQJ 9ảQK /ÃF SKƒQF…QJFKR7UĂQ;XƒQ6R“QY+ 9‚Q0DRSKẻWU’FK /QJ 0à &DR Q•P V’W F“QK V…QJ &ĂX &K\ WKXÃF [à D 1JắF WÀQJ .KDL /“F KX\°Q<„QáQK QD\WKXÃF[à<„Q*LDQJ <„Q áQK 0à &DR QJ‚Q F’FK YầL 7KL°X +R’E•QJFRQV…QJ&ĂX&K\WL¯SJL’SYầL KX\°Q9ảQK/ÃF TXàQJ<„Q/ƒP &ÂP 7KXế1JắF/ F7Kắ;XƒQ7KL°X+R’0à &DR O Fề ˆLưP WUXQJ WƒP ˆLưP FKÂW FậD KDLJắQJN±P…POÔ\ˆ¿QJE•QJFậDF’FOểF O‡ẩQJQJKảDTXƒQ&ĂQY‡†QJ7KDQK+R’ ;ƒ\GểQJF‚QFềÅ0à&DRQJKảDTXƒQ Fẵ WKư OL„QK°YầL F’FKX\°Qˆ¿QJE•QJY F’FKX\°QWL¯SJL’SPLơQQÍL0à&DRQ•P F’FK[DF’FKX\°QOỉ[XQJTXDQKJĂQQKÔW O SKậ Oỉ 7Kắ ;XƒQ FèQJ WầL NP O“L Fẵ V…QJ &KX QJ‚Q F’FK KX\°Q Oỉ VÅ W“L <„Q áQKˆẵQJÅOQJ6êWF’FK[DNP3KậOỉ 4XQJ+R’ 9ảQK/ÃFQJ\QD\ FèQJF’FK [DNPO“LFẵV…QJ0àFK˜QQJDQJ7ẽ0à &DR O„Q &ÂP 7KXế &éD + NP O„Q LơQ /‡ NP FạQ O„Q 1JắF / F 3K &ÂQJ NP %’L 7K‡ẩQJ NP O„Q ˆ¯Q 7UáQK9“Q 7K‡ÄQJ;XƒQ JĂQNPẵO ˆL QJ‡ẩF FạQ ˆL [X…L Wẽ 0à &DR [XÂQJ %¿QJ 7UXQJ +ẫQJ /ảQK NP 1K‡ YƠ\ F‚QFề0à&DRQ•PYRWUXQJWƒPWURQJK° WKÂQJFềˆLưPFậDQJKảDTXƒQ7KDQK+R’ WURQJ SKRQJ WUR &ĂQ Y‡†QJ FKÂQJ 3K’S WKÄL Nễ 7ẽ0à&DR FạQ O FĂX  QÂL ˆLưP WUXQJ FKX\ưQ JLẹD YẫQJ ˆ¿QJ E•QJYầLWUXQJGXPLơQQÍL &{Q Fẵ%ôQJ7UXQJ zD%áW 9ÊQK /¯F 7URQJ SKRQJ WUR &ĂQ Y‡†QJ Å 7KDQK +R’ Fẵ PÃW SKRQJ WUR Yè WUDQJ FKÂQJ 3K’S W¿Q W“L Q‚P OLơQ ˆẵ O FXÃF.KÅL QJKảD+ẫQJ/ảQK GR7ÂQJ'X\ 7ƒQOàQKˆ“R 4XDNKRV’WFKÍQJW…LWKÔ\7ÂQJ'X\ 7ƒQˆàGểDYRF’FQJắQQÍL0…QJ&ẫD %ÍW FậD Gà\ +ẫQJ /ảQK 9ảQK 7ƒQ 9ảQK /ÃF ˆư[ƒ\GểQJF’FFềˆLưPFKÂQJ3K’S áDˆLưPKR“WˆÃQJFậDQJKảDTXƒQOÍF ˆĂX FKậ\¯XÅF’F OQJ%¿QJ7UXQJ%¿QJ 7K‡ẩQJ%¿QJ+“YD%ÍW /QJD%ÍW F’FK%¿QJ7UXQJ NKRQJ NP Y FK² FẵPÃW FRQˆ‡ÄQJˆÃFˆ“R GX\QKÔWTXDF’QKˆ¿QJFKL„PWUèQJ%¿QJ 7UXQJD%ÍWGểDYRGà\QÍL0…QJ&ẫ W“RWKQKPÃWWK¯FKL¯QO‡ẩFWểQKL„QOL„Q KRQ UÔW OẩL K“L %„Q WURQJ Gà\ QÍL0…QJ &ẫ Fẵ QKLơX WKXQJ OèQJ UÃQJ Y E•QJ SK–QJ9ơSKãD FKƒQQÍL’'ểQJ FẵPÃW WKXQJ OèQJ ˆôS UÃQJ NKRQJ Wẽ ˆ¯Q KD E„Q F“QK Fẵ FRQ VXÂL 1JQ 1J“Q TXDQKQ‚PNK…QJF“QQ‡ầF9áWUãQ\UÔW WKXƠQWL°QFKRYL°FJLÔXTXƒQYOX\°QWƠS TXƒQ Vể FèQJ QK‡ WL¯Q WKR’L WURQJ FKL¯Q ˆÔX %¿QJ 7UXQJ O Yá WUã WLơQ WL„X FạQ D %ÍW YGà\0…QJ&ẫ OKƠX Fề FậDQJKảD TXƒQ7ẽ%¿QJ7UXQJYRD%ÍWˆ‡ẩFE WUã QKLơX FKÂW FKL¯Q ˆÔX FKÂW ˆĂX WL„Q O ˆ¿Q&ƒ\*“R WL¯QJˆáDSK‡†QJJắL Oˆ¿Q &ƒ\&’R FKÂWWKềKDLˆ‡ẩFEÂWUãW“LJạˆÔW FDR &KẫD &À F’FK OQJ D %ÍW NKRQJ P4XDNKRV’W WKểFW¯FKÍQJW…LFạQ WKÔ\PÃWWUƠQˆáDˆ‡ẩF[ƒ\GểQJNK’NL„Q FÂÅSKãDG‡ầLFKƒQQÍL’'ểQJF’FKOQJ D%ÍWNKRQJPYơSKãD7ƒ\%˜F GƒQ ˆáDSK‡†QJJắL Oˆ¿Q&ƒ\“L ƒ\OFề ˆLưP TXDQ WUắQJ QKÔW ’Q QJẹ FRQ ˆ‡ÄQJ O„QQÍL1JQ1J“QWẽWU„Qˆ²QK0…QJ&ẫ VDQJ E„Q NLD 7K“FK 7KQK 7UƠQ ˆáD Q\ ˆ‡ẩF [ƒ\ GểQJ WKHR NLưX WKQK TX’FK FKLơX UÃQJ NKRQJ P FKLơX GL P [XQJTXDQKˆẵQJ FắF WUH OPˆLưP WểDˆư Năˆ’&ẵQKẹQJSKL¯Qˆ’GLWầLPUÃQJ FPG\FP3KãDQJRLWKQK KĂXQK‡WK–QJˆềQJFDRNKRQJPSKãD VDXGểDYRV‡ÄQˆ¿LFDRNKRQJPP W WKQK UÃQJ NKRQJ FP 7KQK Fẵ PÃW FéD UD YR UÃQJ NKRQJ P Å FKãQK JLẹD FéDWKQKFẵPÃWP…ˆ’WRFDRW‡†QJˆ‡†QJ YầLP WWKQKềQJWU„QP WWKQKFẵWKư TXDQV’Wˆ‡ẩFFPÃWNKXYểFUÃQJOầQFậD F’QK ˆ¿QJ FKL„P WUèQJ Y Gà\ V‡ÄQ SKãD …QJQÍL%’R 9èNKã FậDQJKảDTXƒQ FKậ\¯X OGDR NL¯PJƠ\FXQJQằG’RP’F1JKảDTXƒQ SKLWểWÍFFKRP±QKPÃWWKềYèNKã1J‡ÄL QRNK…QJWểWUDQJEሇẩFWK±WKẩUƯQPầL SKL FXQJ FÔS7URQJ WRQˆÃLQJKảDTXƒQ FK²FẵNKÂXVÍQJKRPDL 7ÂQJ 'X\ 7ƒQ NK…QJ FKậ WU‡†QJ NKRDQK YẫQJ ˆR KR [ƒ\ WKQK ˆ˜S OXệ NL„QFÂPFKậ\¯XOẩLGẻQJYRˆáDK±QK ˆáDYƠWWểQKL„QV—QFẵˆưEÂWUãOểFO‡ẩQJ ;XQJTXDQK OQJˆ‡ẩFEDREắFEÅLF’F OXệ WUHJDLG\ˆ Fˆ‡ẩFJLDFÂWK„PURFK˜Q FÂQWKƠQ&ÀQJOQJFẵFéDˆẵQJPÅYFẵ QJ‡ÄLFDQKJ’FVXÂWQJ\ˆ„P 7URQJ KQJ QJè QJKảD TXƒQ FậD 7ÂQJ 'X\ 7ƒQ Fẵ &DR %’ LưQ &DR LưQ O QJ‡ÄL Fẵ F…QJ OầQ WURQJ YL°F WÀ FKềF [ƒ\ GểQJ OểF O‡ẩQJ Y WÀ FKềF FK² KX\ FKL¯Q ˆÔX 0°WV¯F~QFắ„ƯDTXDQWUôQJ &{QFẵ7UƠQK9ŒQ 7K€°QJ;X|Q 7UáQK 9“Q O PÃW YẫQJ UÃQJ OầQ Fẵ QKLơXQÍLQRQKLưPWUÅÅYơSKãD7ƒ\1DP 7KDQK +R’ F’FK WKQK SK 7KDQK +R’ NP F’FK %’L 7K‡ẩQJ NP 7ẽ 7KDQK +R’O„Q7UáQK9“QFK²FẵWKưˆLWKHRQKẹQJ FRQ ˆ‡ÄQJ QKằ KôS UÔW NKẵ NK‚Q ‡ÄQJ WKềQKÔWWẽ%’L7K‡ẩQJGắFWKHRV…QJ&KX YR&éD W U¿L WKHR V…QJ WYR7UáQK 9“Q‡ÄQJWKềKDLWẽ1…QJ&ÂQJO„Q1K‡ ;XƒQ TXD 7ƒQ 7KQK ;XƒQ 7K˜QJ ;XƒQ/ÃFYR7UáQK9“Q‡ÄQJWKềEDWẽ SKãD%˜FTXDOQJ1KƒQ ;XƒQ0ệ UâYR VXÂL %ắQJ OQJ +DQJ U¿L PầL YR 7UáQK 9“Q3KãDVDX7UáQK9“QFạQFẵQKẹQJFRQ ˆ‡ÄQJ PạQ [X\„Q UẽQJ ˆư YR 1JK° $Q VDQJ/R 7UXQJWƒP7UáQK9“Q QD\WKXÃF[à9“Q ;XƒQ KX\°Q 7K‡ÄQJ ;XƒQ OPÃW WKXQJ OèQJ UÃQJNP [XQJTXDQKFẵQKLơXGà\ QÍL FDR EDR EắF Å JLẹD WKXQJ OèQJ ˆẵ Fẵ QKẹQJTXˆ¿L WKÔSQK‡%ẫ¿Q%ẫ/ô UÔWWKXƠQOẩLFKRYL°F[ƒ\ˆ¿QOXệYEÂWUã WUƠQ ˆáD FKL¯Q ˆÔX 6XÂW Q‚P WU‡ÄQJ ˆÔX WUDQK Yè WUDQJ FậD ˆ¿QJ ER 7K’L 7UáQK9“QOX…QJLẹYáWUãWUXQJWƒPWURQJ ˆẵˆ¿Q%ẫ/ôJLẹYáWUãTXDQWUắQJQKÔW%ẫ /ôOPÃWQJắQˆ¿LFDRNKRQJPQ•PÅ PÃWˆáDWK¯NK’WKXƠQOẩL3KãDWU’LOGà\ QÍL ˆ’ Y…L OP EềF WKQK Wể QKL„Q FK˜Q JLẹ 3KãD WU‡ầF Y VDX O F’QK ˆ¿QJ .KL EắQˆáFKNêRTXƒQWẽ&éD W7Kắ7K˜QJ 0ƠX/ÃFKD\VXÂL%ắQJOQJ+QJYRWK± QJKảD TXƒQ Gđ SK’W KL°Q ˆư FK Q ˆ’QK 3KãDSKLOUẽQJUƠPFẵV…QJ WWẽFKạP &ắF&KâFKạP'LFK\Yơ.KLFĂQWKL¯W QJKảDTXƒQFẵWKưEãPƠWUÍWOXLWKHRˆ‡ÄQJ V…QJ YR Yá WUã &ắF &Kâ QÍL 7D /HR PÃW F’FKPDXOô¿QQ\GRˆãFKWKƒQWKậOảQK &ĂP%’7K‡ầFˆẵQJJLẹ ưERY°FKR%ẫ/ôSKãDWU‡ầFY[XQJ TXDQK ˆ¿Q FKãQK QJKảD TXƒQ ˆơX OƠS QKẹQJ ˆ¿Q SKẻ QKằ QK‡ %ẫ ¿Q /QJ 7ÃW F’F ˆ¿Q Q\ NK…QJ [D QKDX Y ˆơX Q•P WU„QPÃWP“FKQÍL GắF WKHR EÄ V…QJ %ÅLYƠ\NKLFKL¯QˆÔXQJKảDTXƒQÅQKẹQJ ˆ¿QQ\FẵWKưQKDQKFKẵQJKÁWUẩFKRˆ¿Q FKãQK ¿QWLơQWL„Xˆ‡ẩF[ƒ\GểQJÅ+ẵQạQ ’QQJẹFRQˆ‡ÄQJWẽ%’L7K‡ẩQJYR7UáQK 9“Q+ẵQạQ F’FK&éD WNPY F’FK WUXQJWƒP7UáQK9“QK†QNPQ•PWU„Q QJắQˆ¿L F“QKEÄV…QJ&KX¿Qˆ‡ẩF[ƒ\ GểQJWKHRK±QKYX…QJPÁLF“QKP[XQJ TXDQKˆơXˆRKRˆ˜SOXệNK’NL„QFÂY Fẵ UẽQJ Fƒ\ UƠP U“S ¿Q Q\ Q•P QJD\ WU„Q ˆR“Qˆ‡ÄQJ KLưP\¯XQKÔW ˆL Wẽ%’L 7K‡ẩQJ YR 7UáQK 9“Q E„Q WU’L O V…QJ &KXFK\ [L¯W E„QSKL OQÍL FDR1JRL QKL°PYẻFKL¯QˆÔXQJ‚QFK QˆáFKWẽ[D ˆ¿Q+ẵQạQFạQFẵQKL°PYẻE’R WLQNKL FẵˆáFKˆ¯QˆưQJKảDTXƒQÅF’Fˆ¿QNK’F QK‡&éD W1KƒQ7UĂPEL¯WˆơSKạQJY ềQJYL°QNKLFĂQWKL¯W &’FK +ẵQ ạQ NP Yơ SKãD 7ƒ\ %˜F QJKảD TXƒQ OƠS ˆ¿Q 1KƒQ 7UĂP QD\ O OQJ &KXQ [à ;XƒQ 0ệ KX\°Q 7K‡ÄQJ ;XƒQ ¿QQ\Q•PWU„QQJắQˆ¿LE„QEÄ V…QJ&KX Å FKÁQ‡ầFQ…QJQKÔWPTXƒQ ˆáFK Fẵ WKư OÃL TXD ˆư U¿L WKHR VXÂL %ắQJ ˆ’QKYRVDX7UáQK9“QưKÁWUẩFKRˆ¿Q Q\ QJKảD TXƒQ FạQ [ƒ\ GểQJ WK„P PÃW ˆ¿Q Y QKLơX FKÂW SKẻF NãFK Å 9ểF %“FK QD\ WKXÃF OQJ1KƒQ5² ˆưFK QˆáFK Wẽ 1JắF/ F/DQJ&K’QKˆ’QKVDQJ àQJàEDV…QJ WYV…QJ&KX&ĂP%’ 7K‡ầF FKR [ƒ\ GểQJPÃW ˆ¿Q NK’ NL„Q F JắLOˆ¿Q&éD Wˆư’QQJẹF’FFRQˆ‡ÄQJ V…QJ WL¯Q YR 7UáQK 9“Q ¿Q Q\ FạQ Fẵ W’FGẻQJFẫQJYầLF’FFKÂWSKẻFNãFKÅ9ểF +DQJ7K’L/QJW“RWKQKWK¯OL„QKRQ  ˆưSKẻFNãFKYˆ’QKFK QˆáFKNKLFKÍQJ WÔQF…QJQJKảDTXƒQWẽQKLơXK‡ầQJ 7ẽ 7Kắ 7K˜QJ ˆL0ƠX/ÃF QJKảD TXƒQ FạQ[ƒ\GểQJKDLˆ¿QE„QEÄV…QJ/XÃFˆư FK QˆáFKWẽK‡ầQJ1…QJ&ÂQJ1K‡;XƒQ WÔQF…QJYR7UáQK9“Q+DLˆ¿QQ\ˆ‡ẩF [ƒ\GểQJW‡†QJWểQK‡ˆ¿Q+ẵQạQ 9ơSKãD4Xễ&KƒX 1JK°$Q Y/ROẩL GẻQJ ˆáD WK¯ UẽQJ QÍL K¯W VềF KLưP WUÅ QJKảD TXƒQ FKLD WKQK WẽQJ WR’Q QKằ FKL¯P JLẹ QKẹQJ Yá WUã [XQJ \¯X ˆư FK Q ˆ’QKˆáFKFẵWKưWL¯QVDQJWKHRK‡ầQJQ\ QK•PERY°DQWRQFKRF‚QFềˆáD &{QFẵzLœQ/€ %‹7K€³F LơQ/‡ O TX„ K‡†QJ FậD WKậ OảQK+ 9‚Q0DRQJ‡ÄLGƒQWÃF0‡ÄQJ~QJWẽQJ JLẹ FKềF &DL WÀQJ QK‡QJ UÔW KR KL°S WK‡†QJ GƒQ ~QJ F‚P WKẫ WKểF GƒQ 3K’S [ƒP O‡ẩF Y FKÂQJ ˆÂL O“L &KãQK SKậ Eẫ QK±Q¿QJ.K’QK 7U‡ầFNKLWUÅWKQKPÃWWURQJVÂQKẹQJ QK OàQK ˆ“R SKRQJ WUR &ĂQ Y‡†QJ Å 7KDQK+R’ WKDPJLD[ƒ\GểQJF‚QFề%D ±QK…QJˆà[ƒ\GểQJLơQ/‡WKQKF‚Q Fề FKÂQJ 3K’S P WUXQJ WƒP O 0‡ÄQJ .KRˆ‡ẩFˆ¿QJERF’FGƒQWÃFWURQJYẫQJ K‡ÅQJềQJYJLDQKƠSQJKảDTXƒQ      7ẽF‚QFềLơQ/‡QJKảDTXƒQˆàFK Q ˆ’QK QKLơX FXÃF KQK TXƒQ FậD3K’S  YFKậˆÃQJˆHPTXƒQˆ’QKˆ¿Q%’L 7K‡ẩQJ  6DX F’F WUƠQ Q\ ˆáD EQKR“WˆÃQJFậDQJKảDTXƒQPÅUÃQJUD F’FKX\°Q7Kắ;XƒQ&ÂP7KXếLơQ/‡ WUÅWKQKWUXQJWƒPFKÂQJ3K’SFậDYẫQJ WUXQJYWK‡ẩQJGX7KDQK+R’ 6DXNKLF‚QFề%D±QKWKÔWWKậ  QJKảDTXƒQ+9‚Q0DRYÊQ FạQGểDYR F‚Q FềLơQ/‡ ˆư KR“W ˆÃQJ FKÂQJ3K’S WK„PPÃWWKÄLJLDQQẹD 7ẽYL°FNKRV’WWU„QWKểFˆáDF’FF‚QFề ˆáD °Q /ƒP .ễ 7K‡ẩQJ %D ±QK 0à &DR %¿QJ 7UXQJ D %ÍW 7UáQK 9“Q LơQ/‡FKÍQJW…LWKÔ\&xFFjQFêFK›QJ 3KxS ž 7KDQK +Rx FX›L WKŒ Nư ;,; SKxW WULŠQp‰XNK}SžFxFp’DEuQFKLŒQOoĂFWĐ p˜QJEzQJWUXQJGXpŒQPL‰QQƠLWKXKƠW VôWKDPJLDFÊDKXKŒWFxFWQJO SQKkQ GkQ \lXQo F7Đ FxF FjQ FêQu\F“Q OLlQ NŒW Pž UœQJ p’D EuQ KRyW pœQJ VDQJ FxF YÂQJ FxF WQK OkQ FƒQ WyR WKuQK PœW SKRQJ WUuR FK›QJ 3KxS F– TX\ Pm UœQJ O Q i– Ou p~F pLŠP Q™L EƒW PœW WKôF WŒ O’FK Vă U‚W poĂF FKƠ ¯ NKL QJKLlQ FêX SKRQJWUuR&QYonQJž7KDQK+Rx 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfmot_so_can_cu_dia_quan_trong_trong_phong_trao_chong_phap_cuoi_the_ky_xix_o_thanh_hoa_2594_2182181.pdf
Tài liệu liên quan