Hiện tạng và biến động cỏ biển tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Cao Văn Lương

Tài liệu Hiện tạng và biến động cỏ biển tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Cao Văn Lương: Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 27 HIN TRNG VÀ BIN NG C BIN TI KHU BO TN BIN CÙ LAO CHÀM Cao Vn Lng1,2, Chu Th Cng1 Nguyn Vn V3, Uông ình Khanh4 1Vin Tài nguyên và Môi trng bin, VAST 2Hc vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam, VAST 3Ban Qun lý Khu bo tn bin Cù Lao Chàm, Hi An, Qung Nam 4Vin a lý, VAST Tóm tt Bài báo là kt qu iu tra nghiên cu v hin trng thành phn loài, phân b c bin ti các cm o ti Cù Lao Chàm trong khuôn kh “Chng trình c lp cp Nhà nc” Mã s: TL.XH-02/16. Nghiên cu cho thy, Cù Lao Chàm có 05 loài c bin (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. và Halophila decipiens Ostenfeld) so vi nm 2007 ch có 04 loài. Tuy nhiên, din tích và phm vi phân b ca chúng ã suy gim nghiêm trng (15 ha nm 2017 so vi 50 ha nm 2007). Qua ây, nhóm tác g...

pdf8 trang | Chia sẻ: quangot475 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiện tạng và biến động cỏ biển tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Cao Văn Lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 27 HIN TRNG VÀ BIN NG C BIN TI KHU BO TN BIN CÙ LAO CHÀM Cao Vn Lng1,2, Chu Th Cng1 Nguyn Vn V3, Uông ình Khanh4 1Vin Tài nguyên và Môi trng bin, VAST 2Hc vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam, VAST 3Ban Qun lý Khu bo tn bin Cù Lao Chàm, Hi An, Qung Nam 4Vin a lý, VAST Tóm tt Bài báo là kt qu iu tra nghiên cu v hin trng thành phn loài, phân b c bin ti các cm o ti Cù Lao Chàm trong khuôn kh “Chng trình c lp cp Nhà nc” Mã s: TL.XH-02/16. Nghiên cu cho thy, Cù Lao Chàm có 05 loài c bin (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. và Halophila decipiens Ostenfeld) so vi nm 2007 ch có 04 loài. Tuy nhiên, din tích và phm vi phân b ca chúng ã suy gim nghiêm trng (15 ha nm 2017 so vi 50 ha nm 2007). Qua ây, nhóm tác gi cng có nhng ánh giá ban u v nguyên nhân suy thoái, xut mt s gii pháp s dng và qun lý h sinh thái c bin ti Cù Lao Chàm. T khóa: C bin; Cù Lao Chàm; Khu bo tn bin; H sinh thái Abstract Current status and trends of seagrass habitats in the Cu Lao Cham marine protected area The article presents the results of surveying the status of species composition and seagrass distribution in Cu Lao Cham island under the framework of “State-level independent program code: DTDL.XH-02/16. The results show that Cu Lao Cham has 05 species of seagrass (Cymodocea rotundata Asch. & Sch., Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Halophila ovalis (R. Br.) Hooker f. and Halophila decipiens Ostenfeld) that is higher than the survey result in 2007 with only 04 species. However, their area and distribution have been severely reduced (15 ha in 2017 compared to 50 ha in 2007). The study also conduct initial assessments of the causes of degradation and propose some solutions to use and manage seagrass ecosystem in Cu Lao Cham island. Keywords: Seagrass; Cu Lao Cham; Marine protected area; Ecosystem 1. t vn C bin là nhng thc vt thy sinh bc cao, có hoa, sng trong môi trng bin. Chc nng ca c bin trong thy vc ven bin rt a dng c v giá tr sinh thái và giá tr kinh t. Theo Wood, Odum và Zieman (1969) [1], c bin có mt s chc nng chính nh sau: n nh i b, góp phn chng st l b bin, thúc y s lng ng trm tích và các vt cht hu c và vô c và làm sch môi trng b ô nhim; các thm c là ni sng cho mt s ng vt trng thành và là vn m cho các u trùng, trong ó nhiu loài có giá tr kinh t cao; lá c bin là ngun thc n trc tip cho các loài ng vt n Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 28 c hay thc vt biu sinh; là nhóm thc vt có nng sut s cp cao, tc sinh trng nhanh; tham gia vào chu trình dinh dng ca h sinh thái, là mt mt xích quan trng trong li thc n; thm c bin còn c coi là b cha carbon,... Vùng bin nào mt c bin thì ó a dng sinh hc gim, dn n vic gim sút sn lng khai thác hi sn. Theo tài liu phân loi c bin mi nht nm 2006, trên toàn th gii có khong 66 loài c bin ã c ghi nhn, chim 0,1 - 0,2 % din tích i dng [2]. Ti Vit Nam, có 15 loài vi tng din tích hn 18.000 ha [3, 4, 5]. Khu d tr sinh quyn th gii Cù Lao Chàm - Hi An (tnh Qung Nam) c T chc Giáo dc, Khoa hc và Vn hóa Liên Hip quc (UNESCO) công nhn vào ngày 26/5/2009 ti k hp th 21 ca y ban iu phi quc t Chng trình con ngi và sinh quyn th gii (MAB) din ra ti o Jeju (Hàn Quc), có tng din tích 33.737 ha; vi vùng lõi là Khu bo tn bin Cù Lao Chàm (11.560 ha); vùng m bao gm phn bin bao quanh vùng lõi và toàn b din tích h thng sông, kênh rch, ao h t nhiên, vùng t ngp nc t nhiên, rng ngp mn, bãi bin, bãi triu, doi cát, ca sông Thu Bn (din tích 20.660 ha) và vùng chuyn tip là ô th c Hi An (1.517 ha). Din tích mt nc ca Cù Lao Chàm là 5.175 ha, vi khong 311 ha rn san hô, 50 ha thm c bin vi nhiu loài hi sn có giá tr. Theo kt qu nghiên cu gn ây nht ã xác nh c Cù Lao Chàm có khong 277 loài san hô to rn thuc 40 ging và 17 h; 5 loài tôm hùm; 97 loài nhuyn th và rt nhiu loài ng thc vt khác có giá tr v mt sinh thái, giá tr kinh t và cnh quan [6, 7]. Bên cnh nhng giá tr v a dng sinh hc và h sinh thái bin quan trng, Cù Lao Chàm còn có nhng giá tr v cnh quan, vi nhng bãi bin p ngày càng thu hút nhiu khách du lch. Theo thng kê ca Ban qun lý Khu bo tn bin (KBTB) Cù Lao Chàm, lng du khách ra o ngày càng cao (trung bình khong 1.150 ngi/ngày), vi các hot ng ch yu là tm bin, ln ngm san hô và i kèm là các dch v n ung, nhà ngh, i li, n r trong thi gian gn ây. Chính nhng hot ng này là mt trong nhng nguyên nhân gây e da n các h sinh thái bin, a dng sinh hc, ngun li hi sn, trong ó có h sinh thái c bin. Bài báo là kt qu nghiên cu tc thi vào tháng 6 nm 2017 v c bin vùng ven bin Cù Lao Chàm trong khuôn kh “ tài c lp cp Nhà nc” Mã s: TL.XH-02/16, vi mc tiêu góp phn ánh giá hin trng và bin ng các thm c bin, giúp cho các nhà quy hoch, qun lý ra c các gii pháp s dng hp lý ngun tài nguyên thiên nhiên bin ca KBTB Cù Lao Chàm. Tp th tác gi chân thành xin cm n ti B Khoa hc và Công ngh, Vin a lý, Vin Tài nguyên và Môi trng bin, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam ã to iu kin thun li cho nhóm tác gi hoàn thành bài báo trên. 2. i tng và phng pháp nghiên cu 2.1. Tài liu và thi gian nghiên cu Tài liu s dng cho bài báo da trên c s kt qu kho sát thu mu tc thi vào tháng 6 nm 2017 trên 6 mt ct tri u ti 6 v trí ven o Cù Lao Chàm (Bãi Nn, Bãi Ông, Bãi Bìm, Bãi Xép, Bãi Chng, Bãi Bc), vi tng s 24 mu c bin (18 mu nh lng và 6 mu nh tính). 2.2. Phng pháp nghiên cu Vic thu mu và nh loi c bin Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 29 c thc hin theo các phng pháp ã c công b [8, 9, 10, 11]. V trí các trm kho sát xác nh bng thit b nh v v tinh (GPS). S dng các thit b ln chuyên dng SCUBA, máy quay phim và máy nh di nc h tr thu mu di triu. Các mt ct và khung nh lng (0,04 m2) c t ngu nhiên. ph c xác nh bng khung nh lng (50 cm x 50 cm) c chia làm 25 ô vuông u nhau và quy v din tích 1 m2. Tính din tích bãi c bin theo bn t l ln, thc dây o trc tip kt hp nh vin thám. Xác nh % ph ca c bin (seagrass percentage cover) theo McKenzie et al, 2002. ph C ca c bin tính theo công thc: Trong ó: Mi = im gia ca lp i; f = tn s, gm nhng ô có s lp ging nhau i Vic phân tích, nh loi và x lý s liu c thc hin ti phòng thí nghim Phòng Sinh thái và Tài nguyên Thc vt Bin (Vin Tài nguyên và Môi trng bin). Mu c bin thu v c ra sch và tách riêng tng loài, o kích thc chi lá, m mt chi, chiu dài lá,... Sau ó, mu c tách riêng thành 2 phn: phn trên nn áy (chi lá và chi hoa), phn di nn áy (thân, r) và c sy khô 64oC n khi lng không i. Xác nh khi lng bng cân in t sai s 0,1 g. Tính h s gia sinh khi khô (p (g)) vi sinh khi ti (P (g)) theo công thc k = p/P. T sinh khi khô ca tng b phn ta có tng sinh khi khô, t ó tính toán cho ô mu và toàn din tích khu vc nghiên cu. Tính tr lng c bin vùng nghiên cu theo công thc: W= b x S trong ó: b là sinh lng trung bình vi: b = (b1 + b2 + b3 +...+ bn)/n (gram hoc kg/ m2) b1 là sinh lng ti im ngu nhiên th nht b2 là sinh lng ti im ngu nhiên th hai b3 là sinh lng ti im ngu nhiên th ba bn là sinh lng ti im ngu nhiên th n S: din tích có c bin (m2 hoc ha) W: tr lng c bin (kg hoc tn ti hoc khô) S liu thu thp c x lý trên phn mm Excel tính toán các mi quan h gia i lng cacbon vi các nhân t iu tra. Phng trình c chn là y = a.x + b có h s tng quan (R2) ln, sai s nh. 3. Kt qu và tho lun 3.1. Thành phn loài c bin Tng s loài c bin ti Cù Lao Chàm c ghi nhn qua t iu tra vào tháng 6 nm 2017 là 5 loài thuc 2 h, chim 56% tng s loài ã phát hin t trc n nay các khu vc ven bin tnh Qung Nam (5/9 loài), nhiu hn (01) mt loài ã công b nm 2007 [10]. C th, h c Kiu Cymodoceaceae có loài Cymodocea rotundata, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, h Thy tho Hydrocharitaceae có loài Halophila ovalis và loài Halophila decipiens (bng 1, hình 1). Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 30 Bng 1. Thành phn loài và phân b c bin ti Cù Lao Chàm và tnh Qung Nam TT Tên khoa hc Tên Vit Nam Phân b mt rng Cù Lao Chàm Ca i Núi Thành 2007 2017 2010 2007 H Hydrocharitaceae 1 Halophila beccarii Asch. C Nàn + 2 Halophila ovalis (R. Br) Hooker f. C Xoan + + 3 Halophila decipiens Ost. C Xoan n + + + 4 Thalassia hemprichii (Ehr.) Asch. C Vích + H Cymodoceaceae 5 Halodule pinifolia (Miki) den Hartog. C H tròn + + 6 Halodule uninervis (Forssk.) Asch. C H ba rng + + + 7 Cymodocea rotundata Asch. & Sch. C Kiu tròn + + H Ruppiaceae 8 Ruppia maritima Lin. C Kim bin + H Zosteraceae 9 Zostera japonica Asch. C Ln Nht + Tng s 4 5 4 3 Ngun: S liu t Nguyn Vn Tin và cs., 2007[12] và Cao Vn Lng, 2011[13] Hình 1: C bin Cù Lao Chàm (A - Halophila decipiens ti Bãi Nn; B - Halophila ovalis ti Bãi Bc; C - Halophila ovalis và Halodule pinofonia mc xen k ti Bãi Bc; D - Halodule uninervis và Cymodocea rotundata mc xen k ti Bãi Bc) Nghiên cu mt rng cho thy, so vi 10 nm trc ây (nhng nm 2007) c bin ti Cù Lao Chàm ã thu hp li áng k v mt không gian phân b. Ti thi im iu tra, c bin ch c phát hin ti v trí Bãi Bc, Bãi Nn và Bãi Xép, trong khi trc ây chúng phân b vi s lng loài khác nhau hu ht các im kho sát (Bãi Ông, Bãi Chng, Bãi Bìm và Bãi Hng). 3.2. Din tích phân b c bin và mt s i lng c trng Theo kt qu kho sát tháng 6/2017, c bin ti ây phân b ch yu ti Bãi Bc và Bãi Nn, vi ph không ng u t 5 n 50 % trên tng din tích khong 15 ha, sinh khi trung bình t 10,4 ± 1,1 gam khô/m2. Ngoi tr loài Halodule uninervis phân b ch yu trên Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 31 vùng áy cát ven b, 03 loài còn li phân b ch yu trên nn áy cát bùn, sâu t 1,5 - 6 m nc. Vi c trng qun xã hn hp Halophila decipiens, Halodule pinifola và Halophila ovalis (bng 2, hình 2). Hình 2: S phân b c bin và mt s h sinh thái ti vùng bin Cù Lao Chàm Ti Bãi Nn ã phát hin 3 loài c bin là Halophila decipiens, Halophila ovalis và Halodule pinofonia, trong ó, loài H. decipiens chim u th, ph có ni lên n 50 %. Ti Bãi Bc là khu vc có thm c bin phát trin tt nht, ph cao, din tích khong 10 ha. Có 4 loài c phát hin ti Bãi Bc bao gm Cymodocea rotundata, Halophila ovalis, Halodule pinofonia và Halodule uninervis. Loài chim u th là Cymodocea rotundata và Halophila ovalis, sát b có thm c Halodule uninervis mc dày c, ph cao lên n 70 %. Bãi Xép ch có s phân b ca loài c Cymodocea rotundata, din tích không ln, phân b vùng ven b sâu 1 - 2 m. Bng 2. Din tích c bin và mt s i lng c trng a im Din tích (ha) ph (%) Sinh khi (gam khô/m2) c trng qun xã2007 2017 2007 2017 2007 2017 Bãi Bc 10 10 15 - 25 5 - 50 15,4 ± 4,6 10,4 ± 1,1 Hn hp Bãi Nn - 5 - 5 - 50 - 8,5 ± 0,9 Hn hp Bãi Ông 20 - 10 - 20 - 15 ± 5 - - Bãi Xép - 0,1 - 5 - 50 - - n loài Bãi Chng 5 - 10 - 15 - 13,5 ± 1,4 - - Bãi Bìm 7 - 15 - 20 - 17,4 ± 3,4 - - Bãi Hng 8 - 10 - 15 - 12,6 ± 3,4 - - Ngun: S liu nm 2007 tham kho t Nguyn Vn Tin và cs, 2007 [12] Có th thy rng, ngoài vic không phát hin c bin nhng khu vc Bãi Ông, Bãi Chng, Bãi Bìm và Bãi Hng thì c bin ti Bãi Bc cng ang có du hiu suy thoái. Th hin mt s c im: ph không tp trung t 15 - 25 % (nm 2007) còn 5 - 50 % và sinh lng gim khong 30 % (t 15,4 ± 4,6 gam khô/m2 xung còn 10,4 ± 1,1 gam khô/m2). Thêm vào ó, nu da vào các s liu tng hp t các nghiên cu trc ây, nm 2006 - 2007, tng din tích c bin ti Cù Lao Chàm là 50 ha [6, 12] thì n nay tng din tích c bin phân b Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 32 ti ây ch còn 15 ha, mt tình trng áng báo ng. Do phân b ti khu vc ven b, sâu không ln nên các thm c bin không th chng chu c vi các tác ng ca phng tin vn chuyn khách du lch t t lin ra o (ch yu là xung cao tc vi công sut máy rt ln). Mc dù không s liu thng kê tính toán tng quan gia din tích thm c bin vi s lng khách du lch n Cù Lao Chàm, nhng có th thy xu th gim áng k ca din tích thm c bin trong thi gian gn ây. Quan sát thc t cng cho thy, các khu vc có hot ng du lch mnh (s lng ca nô, thuyn và khách du lch) nh Bãi Hng, Bãi Ông, Bãi Chng và Bãi Bìm ã không phát hin thm c bin trong t kho sát này (hình 2), ch còn 2 khu vc có c bin phát trin tng i tt là Bãi Nn và Bãi Bc. Hình 3: Thng kê lng khách du lch và din tích thm c bin ti Cù Lao Chàm qua các nm (Ngun: BQL KBTB CLC, 2018) Theo thng kê ca Ban qun lý KBTB Cù Lao Chàm, lng khách du lch n o Cù Lao Chàm tng mnh trong giai on t nm 2007 n 2015 (trung bình 62 %/nm, cao nht nm 2013 vi 77 % và nm 2015 vi 73 %), và n nh t nm 2015 cho n nay (lng khách trung bình là 414.000 lt khách/nm) (hình 3). phc v cho vic vn chuyn lng hành khách này, tính n ngày 31/12/2018 trên a bàn thành ph Hi An có 44 doanh nghip kinh doanh vn chuyn khách tham quan tuyn Hi An - Cù Lao Chàm vi 146 phng tin; trong ó có 140 phng tin ca nô (138 ca nô vn chuyn khách và 02 ca nô ca tp oàn Sun Group), 06 tàu g vn chuyn hàng hóa và hành khách i Cù Lao Chàm. Nh vy, mi ngày khu vc o Cù Lao Chàm phi tip nhn s lng ca nô là rt ln, tp trung ch yu ti bn tàu chính Bãi Ông, Bãi Làng và mt s a im du lch ti Bãi Hng. Có th thy, hot ng du lch ti Cù Lao Chàm ã mang li li ích rt ln cho c cng ng dân c a phng và các doanh nghip hot ng trong lnh vc du lch - thng mi - dch v. Bên cnh ó, vic phát trin các công trình, ci to các tuyn giao thông trên o t nm 2007 cho n nay. Tuy nhiên, chính nhng hot ng này ã gia tng quá trình ô nhim, xói l t, vt liu xây dng a xung bãi bin làm suy thoái môi trng nc, tng c và lng ng trm tích. ây là nhng iu kin bt li cho s phát trin ca c bin nói riêng, và các sinh vt bin nói chung. 3.3. xut mt s gii pháp qun lý h sinh thái thm c bin ti Cù Lao Chàm Ngoài khu vc Bãi Bc và Bãi Nn có hàng chc hecta c bin nm trong vùng bo v nghiêm ngt, các thm c bin Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 33 các khu vc còn li u nm trong vùng phát trin du lch. Do ó, s quan tâm bo v HST c bin ti các khu vc này cha c quan tâm úng mc. Chính vì vy, HST c bin : Bãi Ông, Bãi Chng, Bãi Hng,ang trong tình trng suy gim nghiêm trng và có nguy c bin mt hoàn toàn. Nguyên nhân thì tùy vào các khu vc khác nhau, nh ti Bãi Ông, Bãi Chng là do hot ca các cano du lch. Ti Bãi Hng, Bãi Bìm là do hot ng xây dng c s h tng (cu cng, khu du lch, ng quanh o,...). Qun lý, phc hi và phát trin bn vng h sinh thái thm c bin nhng vn phi m bo nhu cu phát trin kinh t - xã hi ca a phng là bài toán rt khó i vi KBTB Cù Lao Chàm. Do ó, rt cn thit phi thc hin các hot ng sau: - Tuyên truyn, giáo dc nâng cao nhn thc ca doanh nghip, ngi dân a phng và khách du lch: cn tip tc tng cng tuyên truyn v li ích ngun li sinh vt bin nói chung và ngun li c bin nói riêng trên báo chí, truyn thanh, truyn hình to s ng thun, ng h cao ca chính quyn, doanh nghip và nhân dân a phng trong vic bo v c bin. - Khoa hc và công ngh: Quy hoch m rng các vùng u tiên bo tn c bin, nuôi trng thy sn kt hp bn vng, trng phc hi các thm c bin b suy thoái; quan trc nh k các thm c bin, phát hin sm các bin ng và có gii pháp phù hp. - Pháp ch: Chp hành nghiêm các vn bn pháp lut ca Trung ng, tnh Qung Nam, thành ph Hi An và ca Ban qun lý KBTB Cù Lao Chàm nh: Lut Thy sn nm 2017; Lut Tài nguyên, Môi trng bin và hi o nm 2015; Ch th ca Th tng Chính ph v vic cm s dng cht n, xung in, cht c khai thác thy sn ( Ch th s 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998, Ch th s 19/CT-TTg ngày 30/7/2014, Ch th 45/CT-TTg nm 2017 v Nhim v, gii pháp cp bách khc phc cnh báo ca y ban Châu Âu v chng khai thác hi sn bt hp pháp, không báo cáo và không theo quy nh do Th tng Chính ph ban hành); Ngh nh s 103/2013/N- CP Quy nh v x pht vi phm hành chính trong hot ng thy sn; Ngh nh s 41/2017/N-CP v Sa i, b sung mt s iu ca các ngh nh v x pht vi phm hành chính trong hot ng thy sn, lnh vc thú y, ging vt nuôi, thc n chn nuôi, qun lý rng, phát trin rng, bo v rng và qun lý lâm sn; Quyt nh 218/Q-TTg v Phê duyt Chin lc qun lý h thng rng c dng, khu bo tn bin, khu bo tn vùng nc ni a Vit Nam n 2020, tm nhìn 2030 do Th tng Chính ph ban hành; Thông báo s 126/TB-UBND ca UBND tnh Qung Nam v vic “Không cho phép các doanh nghip kinh doanh du lch dch v ti Cù Lao Chàm quay u cano”; Thông báo s 203/TB-UBND v “Quy nh v s lng khách tham quan và sc cha ca các im du lch ti Cù Lao Chàm, xã Tân Hip”; Quyt nh s 2494/Q-UBND v vic “Ban hành Quy ch qun lý và t chc các hot ng du lch, th thao gii trí trên bin trong KBTB Cù Lao Chàm, thành ph Hi An, tnh Qung Nam”. - T chc, hành chính: m rng phân khu bo v nghiêm ngt ti KBTB Cù Lao Chàm; tip tc tng cng nng lc cho i bo v KBTB Cù Lao Chàm, b sung trang thit b và phng tin tun tra; không cp phép m bn tàu du lch ti các khu vc có c bin phân b và hn ch tc ca nô khi tip cn khu vc nc nông ven b; không du, rác thi và neo u tàu thuyn trên các bãi c bin và rn san hô; ngn chn khai thác bng phng tin hy dit (kích in, cht n) và hy hoi môi trng; xây dng c ch phi hp công tác tt hn gia các c quan chc nng, chính quyn các cp và i din ng dân nhm bo v ngun li c bin. Kin ngh b sung a các khu vc Bãi Ông, Bãi Chng vào vùng phc h sinh thái (theo Lut Thy sn 2017) Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 26 - nm 2019 34 phc hi h sinh thái c bin; ng thi tng cng bo v 2 loài c H ba rng Halodule uninervis, c Kiu tròn Cymodocea rotundata ti Bãi Bc và Bãi Xép (tuy din tích nh nhng là loài i din cho a dng sinh hc ti a phng). 4. Kt lun ã xác nh c tng s 05 loài c bin, ó là c Kiu tròn Cymodocea rotundata, c Xoan Halophila ovalis, c Xoan n Halophila decipiens, c H tròn Halodule pinifolia và b sung loài c H ba rng Halodule uninervis cho khu vc nghiên cu. Phm vi, khu vc phân b và sinh lng ca c bin ti KBTB Cù Lao Chàm ã và ang suy gim nghiêm trng so vi 10 nm trc ây. C bin ch còn phân b ti 3/7 khu vc, vi tng din tích khong 15/50 ha. Nguyên nhân gây ra s suy gim din tích các thm c bin ti Cù Lao Chàm ch yu là do các hot ng cano du lch và xây dng c s h tng. TÀI LIU THAM KHO [1]. Wood, E.J.F., Odum, W.E., Zieman, J.C., (1969). Inuence of seagrass on the productivity of coastal lagoons. In memoirs Symposium International Costers (UNAM) UNESCO), Nov. 28 - 30, 1967: 495 - 502. [2]. Den Hartog, C., and Kuo, J. (2006). Taxonomy and Biogeography of Seagrasses. In: Larkum, A.W.D., Orth, R.J., Duarte, C.M. Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation. Springer, p. 1 - 21. [3]. Nguyn Vn Tin, Lê Thanh Bình, Nguyn Hu i, Trn Hng Hà, T Th Lan Hng, Nam, àm c Tin (2004). Tin ti qun lý h sinh thái c bin Vit Nam (Approaches to management of seagrass ecosystem in Vietnam). Nhà xut bn Khoa hc và K thut; Hà Ni. 132tr. [4]. Cao Van Luong, Nguyen Van Thao, Teruhisa Komatsu, Nguyen Dac Ve, Dam Duc Tien (2012). Status and threats on seagrass beds using GIS in Vietnam. Proc. SPIE 8525, Remote Sensing of the Marine Environment II, 852512. [5]. Nguyen Xuan Vy, Laura Holzmeyer and Jutta Papenbrock (2013). New record of the seagrass species Halophila major (Zoll.) Miquel in Vietnam: evidence from leaf morphology and ITS analysis. Botanica Marina., 56(4): 313 - 321. [6]. Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long and Phan Kim Hoang (2006). Conservation of marine biodiversity: a tool for sustainable management in Cu Lao Cham Islands, Quang Nam Province. Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan 28 June - 2 July 2004: 1249 - 1258. [7]. Nguyn Vn Long (2017). iu tra và xut gii pháp qun lý, s dng bn vng i vi a dng sinh hc Khu d tr sinh quyn th gii Cù Lao Chàm - Hi An. Báo cáo tng hp kt qu thc hin d án, Ban Qun lý Khu d tr sinh quyn th gii Cù Lao Chàm - Hi An, UBND TP. Hi An. [8]. Hemminga, M.A., and C. M. Duarte (2000). Seagrass ecology. Cambridge University Press., xi: 1298. [9]. Susan Anne English, V. J. Baker, Clive R Wilkinson, Clive R. Wilkinson (1997). Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science, Townsville. Chapter Seagrass community., 300. [10]. Ronal C. Phillips and Ernani G. Menez (1988). Seagrasses. Smithsonian Contributions to the Marine Sciences, 34:104. [11]. Nguyn Vn Tin, ng Ngc Thanh và Nguyn Hu i (2002). C bin Vit Nam: thành phn loài, phân b, sinh thái - sinh hc. Nhà xut bn Khoa hc và K thut, 165 tr. [12]. Nguyn Vn Tin, Lê Th Thanh và T Th Lan Hng (2007). Qun lý ngun li thm c bin Qung Nam. Báo cáo Hi ngh Khoa hc Toàn quc v Sinh thái và Tài nguyên sinh vt ln th 2, Nhà xut bn Nông nghip; tr.141 - 146. [13]. Cao Vn Lng (2011). Hin trng các thm c bin Ca i (Hi An - Qung Nam). Tuyn tp Tài nguyên và Môi trng bin. Nhà xut bn Khoa hc T nhiên và Công ngh, tp XVI, tr.144 - 150. BBT nhn bài: 28/3/2019; Phn bin xong: 02/5/2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42746_135344_1_pb_1903_2189825.pdf
Tài liệu liên quan