Tổ chức thống kê Úc - Nguyễn Thái Hà

Tài liệu Tổ chức thống kê Úc - Nguyễn Thái Hà: 47CHUYÊN SAN MÔ HÌNH THỐNG KÊ 1. Cơ cấu tổ chức Cục Thống kê Úc (The Australian Bureau of Statistics - ABS) là tổ chức thống kê quốc gia chính thức của Úc. Đứng đầu ABS là Cục trưởng - một chức vụ do luật pháp quy định, được chính thức hóa theo Đạo luật về Cục Thống kê Úc ban hành năm 1975. Về tổ chức ABS có 3 Nhóm thống kê chuyên môn, mỗi nhóm báo cáo trực tiếp với một Phó cục trưởng thống kê Úc và 4 Ban dịch vụ/hỗ trợ báo cáo trực tiếp với Cục trưởng. ABS có Văn phòng Cục (văn phòng trung ương) đặt tại Canberra và các Phòng thống kê khu vực đặt ở 8 bang và vùng lãnh thổ(1). Tất cả các phòng thống kê khu vực (tách hẳn với Văn phòng cục), có một số nhiệm vụ đối với các hoạt động thống kê quốc gia. Tổ chức của ABS được chia làm hai khối, đó là khối Thống kê chuyên môn(2) và khối Dịch vụ/hỗ trợ thống kê(3). Tổ chức thống kê...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 21/01/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức thống kê Úc - Nguyễn Thái Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
47CHUYEÂN SAN MOÂ HÌNH THOÁNG KEÂ 1. Cô caáu toå chöùc Cuïc Thoáng keâ UÙc (The Australian Bureau of Statistics - ABS) laø toå chöùc thoáng keâ quoác gia chính thöùc cuûa UÙc. Ñöùng ñaàu ABS laø Cuïc tröôûng - moät chöùc vuï do luaät phaùp quy ñònh, ñöôïc chính thöùc hoùa theo Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc ban haønh naêm 1975. Veà toå chöùc ABS coù 3 Nhoùm thoáng keâ chuyeân moân, moãi nhoùm baùo caùo tröïc tieáp vôùi moät Phoù cuïc tröôûng thoáng keâ UÙc vaø 4 Ban dòch vuï/hoã trôï baùo caùo tröïc tieáp vôùi Cuïc tröôûng. ABS coù Vaên phoøng Cuïc (vaên phoøng trung öông) ñaët taïi Canberra vaø caùc Phoøng thoáng keâ khu vöïc ñaët ôû 8 bang vaø vuøng laõnh thoå(1). Taát caû caùc phoøng thoáng keâ khu vöïc (taùch haún vôùi Vaên phoøng cuïc), coù moät soá nhieäm vuï ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng thoáng keâ quoác gia. Toå chöùc cuûa ABS ñöôïc chia laøm hai khoái, ñoù laø khoái Thoáng keâ chuyeân moân(2) vaø khoái Dòch vuï/hoã trôï thoáng keâ(3). Toå chöùc thoáng keâ chuyeân moân ñöôïc moâ taû theo sô ñoà A. - Caùc Nhoùm chuyeân moân thoáng keâ: Cuïc Thoáng keâ UÙc coù 4 Nhoùm chuyeân moân, ñoù laø caùc nhoùm: Kinh teá vó moâ vaø Hoäi nhaäp; Thoáng keâ Daân soá, Lao ñoäng, Coâng nghieäp vaø Moâi tröôøng; Thoáng keâ xaõ hoäi. Ngoaøi caùc nhoùm chuyeân moân, ABS coøn coù phoøng Döï aùn chuyeân moân do Cuïc tröôûng phuï traùch tröïc tieáp. Döôùi ñaây laø toå chöùc cuûa caùc nhoùm chuyeân moân. Nhoùm Kinh teá vó moâ vaø Hoäi nhaäp, coù 5 phoøng (xem sô ñoà B). Nhoùm Thoáng keâ Daân soá, Lao ñoäng, Coâng nghieäp vaø Moâi tröôøng, coù 4 phoøng (xem sô ñoà C). Nhoùm Thoáng keâ xaõ hoäi, coù 3 phoøng (xem sô ñoà D). ABS coù 4 Ban dòch vuï/hoã trôï, chuû yeáu laø thöïc hieän dòch vuï. Trong töøng Ban coù caùc phoøng, cuï theå nhö sau: Ban thu thaäp toång hôïp vaø dòch vuï phoå bieán thoâng tin, coù 2 phoøng: - Phoøng thu thaäp toång hôïp; - Phoøng Dòch vuï khaùch haøng. Ban Phöông phaùp vaø Quaûn lyù soá lieäu, coù 4 phoøng: - Phoøng dòch vuï thoáng keâ; - Phoøng Dòch vuï phaân tích; - Phoøng Quaûn lyù soá lieäu vaø Phaân loaïi; - Phoøng Chæ ñaïo dòch vuï thoáng keâ quoác gia. Ban dòch vuï coâng ngheä, coù 3 phoøng: - Phoøng öùng duïng coâng ngheä; - Phoøng cô sôû haï taàng kyõ thuaät; - Phoøng keá hoaïch vaø chieán löôïc coâng ngheä. Ban dòch vuï hoã trôï doanh nghieäp, coù 4 phoøng: - Vaên phoøng cuïc; Toå chöùc Thoáng keâ UÙc Nguyeãn Thaùi Haø (1) UÙc goàm 6 tieåu bang (New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria, Tasmania, Western Australia) vaø 2 vuøng laõnh thoå (Thuû ñoâ OÂ-xtraây-li-a - Australian Capital Territory vaø phía Baéc - Northern Territory). Ngoaøi ra, OÂ-xtraây-li-a coù moät soá laõnh thoå phuï thuoäc, goàm moät soá ñaûo vaø quaàn ñaûo nhö: Ashmore vaø Cartier, Christmas, Cocos, Bieån San hoâ, Heard, Mc Donald, Norfolk vaø Macquarie. (Thoâng tin cô baûn veà UÙc töø nguoàn (2) Macroeconomic & Integration Group; Population, Labour, Industry & Environmet Statistics Group; Social Statistics Group. (3) Integrated Collection& Dessimination Services Division; Methodology & Data Management Division; Technology Services Divion; Corporate Service Division. - Phoøng Nguoàn nhaân löïc; - Phoøng hoã trôï doanh nghieäp; - Phoøng Quaûn lyù taøi chính. Caùc phoøng thoáng keâ khu vöïc: ABS coù 8 phoøng thoáng keâ khu vöïc, ñoù laø: - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc New South Wale - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Taây UÙc - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc ACT - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Nam UÙc - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Tasmania - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Queenslans - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Victoria - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc phía Baéc - Phoøng Thoáng keâ khu vöïc Thuû ñoâ. Caùc phoøng thoáng keâ khu vöïc coù traùch nhieäm chính trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï thoáng keâ thuoäc khu vöïc bang hoaëc thuoäc phaïm vi laõnh thoå cuûa hoï. Caùc phoøng thoáng keâ naøy hoaït ñoäng cam keát vôùi chính quyeàn caùc bang vaø khu vöïc laõnh thoå veà caùc dòch vuï vaø öu tieân thoáng keâ, thöôøng thoâng qua caùc uûy ban cuûa bang vaø vuøng laõnh thoå, theo cô caáu toå chöùc ñöôïc xaây döïng cho muïc tieâu ñoù. ÔÛ khu Sô ñoà A: Sô ñoà B: Sô ñoà D: Toå chöùc Thoáng keâ UÙc 48 THOÂNG TIN KHOA HOÏC THOÁNG KEÂ Sô ñoà C: 49 Toå chöùc Thoáng keâ UÙc CHUYEÂN SAN MOÂ HÌNH THOÁNG KEÂ vöïc phía Taây UÙc vaø Tasmania, giaùm ñoác khu vöïc quaûn lyù phoøng thoáng keâ cuõng laø Tröôûng thoáng keâ bang. Taát caû caùc giaùm ñoác thoáng keâ khu vöïc ñeàu baùo caùo tröïc tieáp vôùi moät Phoù cuïc tröôûng (cuï theå xem Sô ñoà toå chöùc Cuïc Thoáng keâ UÙc). 2. Hoaït ñoäng vaø traùch nhieäm cuûa Cuïc thoáng keâ UÙc Hoaït ñoäng vaø traùch nhieäm cuûa Cuïc thoáng keâ UÙc ñöôïc ñaët ra do Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc ban haønh naêm 1975 vaø Ñaïo luaät Thoáng keâ vaø Toång ñieàu tra daân soá ban haønh naêm 1905. Cuïc Thoáng keâ vaø Toång ñieàu tra daân soá Lieân Bang UÙc ñöôïc thaønh laäp theo Ñaïo luaät Thoáng keâ vaø Toång ñieàu tra daân soá, ban haønh naêm 1905. Ñeán naêm 1975 trôû thaønh Cuïc Thoáng keâ UÙc. Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc ban haønh naêm 1975 cuõng chính thöùc hoùa vai troø cuûa Cuïc tröôûng thoáng keâ (Australian Statistician) vaø xaùc ñònh roõ caùc chöùc naêng nhieäm vuï cuûa Cuïc Thoáng keâ UÙc. Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc naêm 1975 Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc naêm 1975 chính thöùc hoùa ABS laø moät cô quan quyeàn löïc do luaät phaùp quy ñònh rieâng, xaùc ñònh roõ caùc nhieäm vuï chöùc naêng cuûa ABS, chính thöùc hoùa chöùc vuï cuûa Cuïc tröôûng thoáng keâ vaø moâ taû caùc ñieàu khoaûn, theo ñoù, lieân quan ñeán boå nhieäm hoaëc caùch chöùc Cuïc tröôûng Thoáng keâ. Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc naêm 1975 cuõng quy ñònh vieäc boå nhieäm caùc caùn boä cuûa ABS vaø thaønh laäp Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ UÙc. Ñaïo luaät Toång ñieàu tra vaø Thoáng keâ naêm 1905 Ñaïo luaät Toång ñieàu tra vaø Thoáng keâ naêm 1905 quy ñònh Cuïc tröôûng thoáng keâ coù quyeàn thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thu thaäp thoâng tin thoáng keâ, trong ñoù coù Toång ñieàu tra Daân soá vaø Nhaø ôû, vaø chæ ñaïo tröïc tieáp ngöôøi cung caáp thoâng tin thoáng keâ, neáu caàn. Ñaïo luaät quy ñònh ABS coâng boá vaø phoå bieán caùc taøi lieäu bieân soaïn, caùc phaân tích thoáng keâ, vaø ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa thoâng tin thoáng keâ thu thaäp theo Ñaïo luaät. Nhieäm vuï ABS thu thaäp, toång hôïp, phaân tích vaø phoå bieán roäng raõi thoâng tin veà xaõ hoäi vaø kinh teá. Soá lieäu thoáng keâ cuûa ABS phuïc vuï chính phuû, doanh nghieäp, caùc toå chöùc coâng nghieäp, hoïc giaû vaø caùc ñoái töôïng söû duïng khaùc muoán hieåu roõ veà xaõ hoäi vaø neàn kinh teá UÙc. ABS cung caáp caùc soá lieäu thoáng keâ veà kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng, phaïm vi bao goàm chính phuû, nhaø nöôùc vaø coäng ñoàng. ABS cuõng coù chöùc naêng ñieàu phoái chính lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng thoáng keâ cuûa caùc toå chöùc chính thöùc khaùc cuûa chính phuû, caû ôû UÙc vaø ôû nöôùc ngoaøi. Muïc tieâu Giuùp ñôõ vaø khuyeán khích quaù trình ra quyeát ñònh, nghieân cöùu vaø thaûo luaän treân cô sôû coù ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát, trong caùc cô quan chính phuû vaø vôùi coäng ñoàng, baèng dòch vuï thoáng keâ chaát löôïng cao, khaùch quan vaø ñaùp öùng yeâu caàu ñaët ra. Quyeàn löïc vaø phaùp luaät Ñaïo luaät Toång ñieàu tra vaø Thoáng keâ naêm 1905 quy ñònh Cuïc tröôûng Thoáng keâ coù quyeàn thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thu thaäp soá lieäu thoáng keâ, vaø tröïc tieáp chæ ñaïo moät ngöôøi hoaëc moät toå chöùc ñoái vôùi vieäc cung caáp thoâng tin thoáng keâ, khi caàn thieát. Ñaïo luaät quy ñònh ABS coù nghóa vuï vaø boån phaän ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát baûn vaø phoå bieán caùc taøi lieäu bieân soaïn vaø nhöõng phaân tích veà thoâng tin thoáng keâ, vaø ñeå duy trì ñoä tin caäy cuûa thoâng tin ñaõ thu thaäp theo Ñaïo luaät. Ñaïo luaät 1975 theå hieän chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa Cuïc tröôûng vaø cuûa ABS Vai troø cuûa ABS(4): (a) Thaønh laäp cô quan thoáng keâ trung öông cuûa Chính phuû UÙc, theo thoûa thuaän vôùi chính quyeàn cuûa caùc bang, cung caáp caùc dòch vuï thoáng keâ cho caùc toå chöùc chính quyeàn ñoù; (b) Thu thaäp, bieân soaïn, phaân tích vaø phoå bieán caùc soá lieäu thoáng keâ vaø thoâng tin lieân quan; (4) Ñaïo luaät Thoáng keâ UÙc 1975, Muïc 6 (c) Ñaûm baûo ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc nhaø nöôùc trong caùc hoaït ñoäng thu thaäp, bieân soaïn vaø phoå bieán soá lieäu thoáng keâ vaø thoâng tin lieân quan, cuï theå laø: - Traùnh truøng laép trong thu thaäp thoâng tin vaø soá lieäu cuûa caùc toå chöùc nhaø nöôùc cho caùc muïc tieâu thoáng keâ; - Coù khaû naêng so saùnh, thoáng nhaát giöõa caùc soá lieäu thoáng keâ do caùc toå chöùc nhaø nöôùc bieân soaïn; vaø - Söû duïng toái ña khaû naêng veà thoâng tin vaø caùc phöông tieän thu thaäp thoâng tin ñaõ coù cho caùc muïc ñích thoáng keâ ñoái vôùi caùc toå chöùc nhaø nöôùc; (d) Xaây döïng, vaø ñaûm baûo tuaân thuû caùc tieâu chuaån quy ñònh veà thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cho caùc muïc tieâu thoáng keâ cuûa caùc toå chöùc nhaø nöôùc; (e) Tö vaán vaø trôï giuùp caùc toå chöùc nhaø nöôùc lieân quan ñeán thoáng keâ; vaø (f) Taïo cô hoäi lieân heä giöõa UÙc vaø caùc nöôùc, vaø giöõa UÙc vaø caùc toå chöùc quoác teá khaùc, lieân quan ñeán caùc noäi dung thoáng keâ. Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc naêm 1975 coù quy ñònh vieäc thaønh laäp Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ UÙc (The Australian Statistics Advisory Council- ASAC) ñeå cung caáp caùc döõ lieäu ñaàu vaøo coù chaát löôïng lieân quan ñeán caùc ñònh höôùng phaùt trieån vaø öu tieân veà chöông trình hoaït ñoäng cuûa ABS. Theo Ñaïo luaät Thoáng keâ 1956 (thoûa thuaän vôùi caùc bang), dòch vuï thoáng keâ lieân bang UÙc vaø chính quyeàn bang ñöôïc gaén keát töø naêm 1958 (töø naêm 1924 ñoái vôùi vuøng Tasmania). Cho duø khoâng thuoäc phaïm vi luaät ñònh, thì caùc thoûa thuaän töông töï ñöôïc aùp duïng cho caû caùc vuøng bieân giôùi laõnh thoå. Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ UÙc (Australian Statistics Advisory Council- ASAC) laø moät toå chöùc tö vaán quan troïng cuûa ABS, ñöôïc thaønh laäp theo Ñaïo luaät veà Cuïc thoáng keâ UÙc. ASAC cung caáp nhöõng thoâng tin ñaàu vaøo coù giaù trò, theo caùc ñònh höôùng vaø nhöõng öu tieân cuûa chöông trình laøm vieäc, vaø haøng naêm baùo caùo leân quoác hoäi. Hoäi ñoàng tö vaán hoïp hai laàn /naêm. Theo Ñaïo luaät veà Cuïc Thoáng keâ UÙc naêm 1975, vai troø cuûa Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ laø tö vaán cho Boä tröôûng vaø Cuïc tröôûng thoáng keâ lieân quan ñeán: - Hoaøn thieän, môû roäng vaø ñieàu phoái dòch vuï thoáng keâ cung caáp cho caùc muïc ñích coâng - Caùc öu tieân vaø chöông trình hoaït ñoäng haøng naêm vaø daøi haïn ñaõ ñöôïc pheâ chuaån, lieân quan ñeán caùc lónh vöïc cô baûn cuûa vieäc cung caáp caùc dòch vuï thoáng keâ , vaø - Baát cöù vaán ñeà naøo lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng dòch vuï thoáng keâ ñoù. Chuû tòch Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ laø oâng Geoff Allen, giaùm ñoác coâng ty tö vaán Allen Consulting. Caùc thaønh vieân cuûa ASAC do Thuû töôùng vaø Thoáng ñoác cuûa caùc bang chæ ñònh. Caùc thaønh vieân khaùc cuûa Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ do Boä tröôûng phuï traùch ABS chæ ñònh, vaø caùc thaønh vieân ñaïi dieän cho lôïi ích cuûa doanh nghieäp, chính phuû, hoïc vieän vaø coäng ñoàng. Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ coù nhieäm vuï: Ñeå ñaûm baûo, tuaân theo Hieán chöông do luaät phaùp quy ñònh cuûa Hoäi ñoàng, tö vaán cho Boä tröôûng vaø Cuïc tröôûng thoáng keâ lieân quan ñeán thu thaäp vaø phoå bieán soá lieäu thoáng keâ theo thöù töï öu tieân lieân quan, laø khaùch quan, chaët cheõ(5), phuø hôïp, kòp thôøi, coù tính xaây döïng vaø thöïc teá vaø nhöõng vaán ñeà nhaäy caûm ñoái vôùi caû ngöôøi cung caáp vaø ngöôøi söû duïng soá lieäu thoáng keâ. Dieãn ñaøn thoáng keâ nhaø nöôùc Haøng naêm ABS ñaêng cai toå chöùc Dieãn ñaøn thoáng keâ nhaø nöôùc, caùc thaønh vieân cuûa khu vöïc nhaø nöôùc vaø khu vöïc laõnh thoå cuûa Hoäi ñoàng tö vaán thoáng keâ nhaø nöôùc cuøng tham gia dieãn ñaøn, baøn baïc, thaûo luaän veà nhöõng öu tieân veà thoáng keâ, Toå chöùc Thoáng keâ UÙc 50 THOÂNG TIN KHOA HOÏC THOÁNG KEÂ (5) Tính chaët cheõ (tính lieân keát): tính chaët cheõ cuûa thoâng tin thoáng keâ phaûn aùnh möùc ñoä maø noù coù theå keát noái ñöôïc vôùi nhöõng nguoàn thoâng tin thoáng keâ khaùc trong quaù trình phaân tích hoaëc coù theå lieân keát ñöôïc theo chuoãi thôøi gian. (nguoàn: Quaûn lyù chaát löôïng soá lieäu thoáng keâ cuûa Cuïc Thoáng keâ quoác gia OÂ-xtraây-li-a) 51 Toå chöùc Thoáng keâ UÙc CHUYEÂN SAN MOÂ HÌNH THOÁNG KEÂ nhöõng vaán ñeà quan troïng veà thoáng keâ khu vöïc. Trong naêm 2008-2009, Dieãn ñaøn thoáng keâ nhaø nöôùc taäp trung vaøo vaán ñeà ngöôøi baûn xöù UÙc, thoáng keâ veà treû em vaø thanh nieân vaø phaùt trieån daân soá vaø kinh teá ôû caáp ñòa phöông. Cuøng vôùi nhöõng vaán ñeà naøy, Dieãn ñaøn thoáng keâ nhaø nöôùc ñaõ xem xeùt vaán ñeà keát noái döõ lieäu, trong ñoù coù maõ soá ñòa lyù veà Soá ñaêng kyù doanh nghieäp ñoái vôùi cô sôû döõ lieäu quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc. Traùch nhieäm cuûa Boä tröôûng Töø thaùng 11 naêm 2007 ñeán thaùng 6 naêm 2009, phuï traùch Cuïc Thoáng keâ quoác gia UÙc laø oâng Hon Chris Bowen MP, Thöù tröôûng kinh teá, vaø Boä tröôûng Chính saùch caïnh tranh vaø Caùc vaán ñeà tieâu duøng. Töø thaùng 6 naêm 2009, thöôïng nghò syõ Hon Nick Sherry giöõ cöông vò thöù tröôûng kinh teá, vaø phuï traùch ABS. Keát quaû hoaït ñoäng Trong danh muïc phaân boå ngaân saùch 2008-2009, keát quaû hoaït ñoäng cuûa ABS: Dòch vuï thoáng keâ quoác gia cung caáp thoâng tin thoáng keâ chaát löôïng cao, khaùch quan vaø ñaùp öùng yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi vieäc ra quyeát ñònh, nghieân cöùu vaø thaûo luaän, trong caùc cô quan chính phuû vaø coäng ñoàng. Hai nhoùm keát quaû cuï theå cuûa ABS laø saûn xuaát vaø phoå bieán Thoáng keâ kinh teá, vaø Thoáng keâ Daân soá vaø xaõ hoäi. Thoáng keâ kinh teá chuû yeáu ñöôïc saûn xuaát töø chöông trình ñieàu tra kinh doanh cuûa ABS. Soá lieäu thoáng keâ kinh teá bao goàm phaïm vi roäng caùc soá lieäu thoáng keâ lieân quan ñeán cô caáu vaø hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá UÙc. Thoáng keâ daân soá vaø xaõ hoäi chuû yeáu ñöôïc saûn xuaát thoâng qua chöông trình ñieàu tra hoä gia ñình cuûa ABS. Caùc soá lieäu thoáng keâ lieân quan ñeán daân soá UÙc, trong ñoù coù toång ñieàu tra daân soá, thoáng keâ daân soá, vaø söï thònh vöôïng veà xaõ hoäi vaø kinh teá cuûa daân soá. Caû hai nhoùm thoâng tin thoáng keâ kinh teá vaø thoáng keâ daân soá vaø xaõ hoäi ñeàu cung caáp thoâng tin khaùch quan, ñöôïc caùc cô quan chính phuû vaø coäng ñoàng söû duïng trong vieäc ra quyeát ñònh. Hai lónh vöïc thoáng keâ ñeàu lieân quan ñeán vieäc thu thaäp soá lieäu coù phaïm vi roäng qua caùc cuoäc toång ñieàu tra daân soá, caùc cuoäc ñieàu tra vaø nguoàn soá lieäu quaûn lyù haønh chính. Nguoàn nhaân löïc ABS coù 36 caùn boä caáp cao trong chính phuû (khoâng tính Cuïc tröôûng), trong ñoù coù 10 nöõ. Tính ñeán 30 thaùng 6 naêm 2009, ABS coù 2878 caùn boä coâng chöùc (trong ñoù coù 138 ngöôøi khoâng ñöôïc traû löông) goàm 1379 nam vaø 1499 nöõ. Trong soá 2740 caùn boä coâng chöùc coù 1574 caùn boä coâng chöùc thuoäc Cuïc Thoáng keâ UÙc vaø 1166 caùn boä coâng chöùc thuoäc 8 phoøng thoáng keâ vuøng vaø khu vöïc laõnh thoå, vôùi soá löôïng caùn boä coâng chöùc khaùc nhau (töø 10 ñeán 303 ngöôøi), cuï theå laø: Nguoàn: Caùc taøi lieäu töø website cuûa Cuïc thoáng keâ UÙc ( Vaø moät soá taøi lieäu lieân quan Nguoàn: Baùo caùo naêm 2008-2009 cuûa Cuïc thoáng keâ UÙc Toå chöùc Thoáng keâ UÙc 52 THOÂNG TIN KHOA HOÏC THOÁNG KEÂ Sô ñ oà to å c hö ùc Cô q ua n th oán g ke â U Ùc (n ga øy 30 /0 6/ 20 09 )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb8_chuyen_san_mo_hinh_tk_5_2010_layout_1_7_7894_2214777.pdf
Tài liệu liên quan