Sự cố môi trường và khả năng ứng phó của cộng đồng dân tộc tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Mạnh Khải

Tài liệu Sự cố môi trường và khả năng ứng phó của cộng đồng dân tộc tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Mạnh Khải: Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 19 S C MÔI TR NG VÀ KH NNG NG PHÓ C A C NG NG DÂN T C T I HUY N HOÀ NH B , T NH QU NG NINH Nguyn Mnh Khi1, V ình Tun1, Lê Th Thu Thanh2, Bù i Th Hu 1, Nguy n Th H ng H nh3 1Trng i hc Khoa hc T nhiên, i hc Quc gia Hà Ni 2 Hc vin Dân tc, y ban Dân tc 3Tr ng i h c Tà i nguyên và Môi tr ng Hà N i Tóm tt Hoành B là huyn a dng v thành phn dân tc: Dao (Thanh Y, Thanh Phán), Sán Dìu, Kinh, Tày, Hoa, nên i sng vn hóa ca huyn khá phong phú. ây là a bàn có a hình i núi tip giáp bin có din tích i núi chim ti 87% din tích t nhiên và có che ph t 61,1%. Do a hình có dc ln nên thng b nh hng ca ma l, c bit là các s c môi trng nh l quét và st l t. Kt qu iu tra kho sát 250 ngi dân và 50 cán b a phng ti huyn Hoành B cho thy, ngi dân ã nhn thc c các nguyên nhân gây r...

pdf8 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 15/01/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự cố môi trường và khả năng ứng phó của cộng đồng dân tộc tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Mạnh Khải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 19 S C MÔI TR NG VÀ KH NNG NG PHÓ C A C NG NG DÂN T C T I HUY N HOÀ NH B , T NH QU NG NINH Nguyn Mnh Khi1, V ình Tun1, Lê Th Thu Thanh2, Bù i Th Hu 1, Nguy n Th H ng H nh3 1Trng i hc Khoa hc T nhiên, i hc Quc gia Hà Ni 2 Hc vin Dân tc, y ban Dân tc 3Tr ng i h c Tà i nguyên và Môi tr ng Hà N i Tóm tt Hoành B là huyn a dng v thành phn dân tc: Dao (Thanh Y, Thanh Phán), Sán Dìu, Kinh, Tày, Hoa, nên i sng vn hóa ca huyn khá phong phú. ây là a bàn có a hình i núi tip giáp bin có din tích i núi chim ti 87% din tích t nhiên và có che ph t 61,1%. Do a hình có dc ln nên thng b nh hng ca ma l, c bit là các s c môi trng nh l quét và st l t. Kt qu iu tra kho sát 250 ngi dân và 50 cán b a phng ti huyn Hoành B cho thy, ngi dân ã nhn thc c các nguyên nhân gây ra s c môi trng ti a phng là do con ngi tàn phá rng tuy nhiên nhn thc này mi ch tp trung ngi dân có trình hc vn cao (64,7%). Bên cnh ó, ngi dân cng ã có nhng hot ng nhm gim thiu tác ng s c môi trng trc thi im xy ra: Liên tc xem d báo thi tit (90,5%) và s tán khi thy không an toàn (78,6%); trong thi im xy ra: Chp hành s ch o ca chính quyn trong cu h, cu nn (79,1%) và u tiên ng cu tính mng con ngi (65,1%); sau thi im xy ra: Dn dp v sinh ni và môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh (91,8%); Chm sóc phc hi cây trng (74,1%),... iu ó cho thy, ngi dân ã có nhng hiu bit khá y v công tác ng phó vi s c nhng i tng có hc vn cao, cn có nhng chng trình nâng cao nng lc cho ngi dân hc vn thp, c bit là nhng ngi không bit ch. T khóa: S c môi trng; L quét; St l t; Dân tc thiu s; Hoành B Abstract Environmental incidents and response ability of local ethnic minorities in Hoanh Bo district, Quang Ninh province Hoanh Bo is a district with diversity culture where many ethnic groups such as Dao (Thanh Y, Thanh Phan), San Diu, Kinh, Tay, Hoa reside,... Hoanh Bo is a coastal mountainous district. 87% of total district areas are mountains and hills with a 61,1% tree coverage. Due to the slope terrain, Hoanh Bo is often a ected by environmental incidents such as fl ash fl oods and landslides. The results of a survey on 250 local people and 50 o cers in Hoanh Bo showed that majority of people with high education level (64,7%) were aware that destroying the forest causes environmental incidents by. Local people also involve in activities to minimize the impact of environmental incidents before the its happening such as continuously watch the weather forecast (90,5%) and evacuate when it is unsafe (78,6%); during incident happening such as follow the instructions of the authorities in rescue (79,1%) and prioritize to rescue human life (65,1 %); after the incidents such as clean up the environment to limit disease spreading (91,8%); replant trees (74,1%). These results show that the knowledge in Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 20 1. t vn Hoành B là mt huyn có nhiu dân tc cùng sinh sng, gm mt s các dân tc ch yu là các dân tc ít ngi nh: Dao (Thanh Y, Thanh Phán), Sán Dìu, Kinh, Tày, Hoa,... vi lch s vn hoá lâu i. Bên cnh ó, huyn có a hình a dng, thuc loi a hình i núi tip giáp bin, a hình thp dn t Bc xung Nam, càng gn bin thì i núi càng thp dn và xen k vùng t bng, to ra mt s a dng và kt hp gia phát trin kinh t min núi vi trung du ven bin. Din tích i núi rt ln chim ti 87% din tích t nhiên và có che ph ca rng t 61,1%, t trng i núi trc chim 6,4% din tích t nhiên ca huyn. Lng ma trung bình nm khá ln 2.016 mm/nm, nm ma cao nht 2.818 mm, thp nht 870 mm. Mùa ma kéo dài t tháng 5 n tháng 10, chim ti 89% tng lng ma c nm. Mùa khô t tháng 11 n tháng 4 nm sau, tháng ít ma nht là tháng 12. Do a hình phc tp, dc ln cùng vi lng ma ln nên thng b xói mòn trong mùa ma l gây nh hng n h sinh thái rng và màu m ca t, c bit là l quét và trt l t. Hin nay, din tích rng ã giao cho các h dân, doanh nghip sn xut ch yu trng keo ly g, vòng tui cây t 5 - 7 nm, sau ó khai thác ng lot nh hng trc tip n sinh thái, xói mòn, t bc màu, nh hng n kh nng phát trin ca rng khin vic tích nc ca các h cha, sông sui không m bo. Bên cnh ó, tình trng cht phá rng u ngun vn din ra trên a bàn khin cho các s c môi trng (SCMT) din ra ngày càng khc lit và bt ng trên din rng. Các s liu báo cáo v nhng thit hi v ngi và tài sn do SCMT trong 5 nm gn ây cho thy, SCMT ti huyn Hoành B ang tng lên k c v s lng cng nh cng , c bit là i vi s c l quét, trt l t. Trong bài báo này trình bày kt qu nghiên cu thc trng s c môi trng và nng lc ca cng ng trong ng phó vi SCMT, t ó a ra các gii pháp nhm nâng cao nng lc ca cng ng dân tc thiu s huyn Hoành B trong ng phó vi các SCMT. 2. Phng pháp nghiên cu 2.1. Phng pháp tng hp, phân tích s liu và tài liu th cp iu tra, thu thp tài liu, s liu v iu kin t nhiên, kinh t - xã hi và thc trng cng nh các thit hi do SCMT din ra trên a bàn huyn Hoành B trong 5 nm gn ây. 2.2. Phng pháp ánh giá nhanh có s tham gia ca ngi dân Thông qua các phn hi ca ngi dân trong các bui gp trc tip (hp nhóm, iu tra, phng vn) có ánh giá s b. 2.3. Phng pháp iu tra bng bng hi Xây dng 2 mu phiu iu tra, 01 mu phiu dành cho cán b qun lý cp huyn và cp xã, 01 mu phiu iu tra dành cho các h dân c trên a bàn iu tra. incident preparing and response are quite adequate in group with high education level. Hence, it is necessary to develop communication and awareness raising programs in environmental incidents response for low-educated people, especially illiterate group. Keyword: Environmental incidents; Flash fl oods; Landslides; Hoanh Bo; Quang Ninh. Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 21 iu tra tng s 300 phiu, trong ó có 50 phiu cán b và 250 phiu ngi dân trên a bàn. Kt qu iu tra nhm ánh giá thc trng SCMT và nng lc ca cng ng trong ng phó vi SCMT, t ó a ra các gii pháp nhm nâng cao nng lc ca cng ng dân tc thiu s huyn Hoành B trong ng phó vi các SCMT. 2.4. Phng pháp thng kê S liu c x lý trên phn mm SPSS ánh giá nhn thc, nng lc ca cng ng thông qua thng kê tn sut. 2.5. Phng pháp tham vn chuyên gia Tham kho ý kin ca các chuyên gia, cán b a phng cùng vi kt qu iu tra ánh giá chính xác và thc t hn. 3. Kt qu nghiên cu và tho lun 3.1. Các loi s c môi trng xy ra ph bin ti a phng Theo kt qu tng hp báo cáo kt qu phòng chng thiên tai t nm 2013 cho thy, hàng nm ti Hoành B u xy ra các trn l quét và st l t ch yu tp trung vào tháng 6 - 8 vi mc thit hi khác nhau [1]. C th: Nm 2013, tình hình thi tit có nhiu din bin phc tp, gây nh hng không nh n i sng và sn xut ca nhân dân. Huyn Hoành B ã chu nh hng trc tip ca 02 cn bão s 05 (Jebi) và s 14 (Haiyan) gây thit hi v tài sn vi tng giá tr trên 10 t ng [5]. Nm 2017, huyn Hoành B chu nh hng ca 03 cn bão: s 1, 3, 7 và t ma ln din ra t ngày 05/6 n ngày 22/7, tng thit hi 11.776 triu ng và 2,3 ha rng [2] Ngày 13 và 14 tháng 8 nm 2017, ma ln làm xy ra 16 im st l ti huyn Hoành B [3]; ngày 27 tháng 6 nm 2018 l quét trên a bàn huyn gây cht ngi [4], Các s c này ngày càng có xu hng gia tng v s lng, cng cng nh mc thit hi. Bên cnh ó, ti huyn Hoành B còn xut hin nhiu loi SCMT khác nh ma á, cháy rng, rét m, ô nhim do khai thác khoáng sn, nhng các tác ng do l quét và trt l t ti a phng vn gây nh hng và thit hi ln nht v ngi và tài sn. 3.2. Thông tin v nhóm i tng kho sát Nhóm i tng kho sát có thành phn dân tc nh sau: ngi Dao chim 42,7%, ngi Sán Dìu (24,7%), ngi Tày (2,2%), ngi Mng (1,1%). Mi dân tc u có nét vn hóa riêng và tp quán riêng ca mình, tuy nhiên do sng trên cùng a bàn huyn nên thu nhp ca ngi dân ây ch yu da vào nông nghip và trng rng. Theo thông tin kho sát, t l ngi dân có thu nhp chính da vào các ngun nh sau: Bng 1. Các ngun thu nhp chính ca ngi dân STT Ngun thu nhp T l (%) 1 Trng trt 29,2 2 Lâm nghip 22,7 3 Làm thuê 21,6 4 Chn nuôi 19,5 5 Buôn bán 7,0 Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 22 Bng 2. ánh giá ca ngi dân v nguyên nhân ca s c môi trng Tiu hc Trung hc c s Trung hc ph thông Do t nhiên sinh ra 46,7% 30,4% 29,4% Con ngi tàn phá thiên nhiên (Phá rng) 33,3% 65,2% 64,7% Do s bin i khí hu 66,7% 69,6% 70,6% a s ngi dân huyn Hoành B có thu nhp t trng trt, tuy nhiên, nu so sánh vi nhiu a phng khu vc min núi khác thì Hoành B là huyn có t l ngi dân có thu nhp t trng rng khá cao (22,7%). ây có th xem là li th ca huyn Hoành B trong gim thiu các thit hi do l quét, st l t khi vn ng ngi dân tham gia trng rng sn xut va có tác dng bo v rng li va có chc nng chng các SCMT. 3.3. Nhn thc ca cng ng 3.3.1. Nguyên nhân SCMT Kt qu iu tra tìm hiu v nguyên nhân ca SCMT trên i tng ngi dân c th hin qua bng 2. Nhìn nhn v nguyên nhân ca SCMT ngi dân có s khác nhau theo trình hc vn: 46,7% ngi dân có trình Tiu hc cho rng nguyên nhân ca SCMT là do t nhiên nó sinh ra, trong khi t l này i vi trình Trung hc c s và Trung hc ph thông thp hn (30,4% và 29,4%). i vi nguyên nhân con ngi tàn phá thiên nhiên, ch 33,3% ngi dân trình Tiu hc tha nhn nguyên nhân này, trong khi t l này các trình cao hn ln hn hn. Tuy nhiên, nguyên nhân do s bin i khí hu thì t l này các trình hc vn không có s khác nhau nhiu. iu này cho thy, trình hc vn thp, ngi dân thng cho rng các hin tng trong t nhiên hoc các thit hi ca ngi dân u do t nó sinh ra và ít chu tác ng ca con ngi. Trong khi nhóm trình hc vn cao thì li cho rng ngc li, nguyên nhân ch yu l quét, st l t là do con ngi phá rng ch không phi t nhiên sinh ra. Nguyên nhân Bin i khí hu u c a s ngi dân cho là nguyên nhân chính, tuy nhiên theo kt qu hp nhóm cho thy, a s ngi dân các trình hc vn u không hiu bn cht ca Bin i khí hu. iu khin ngi dân chn áp án này là do Thut ng Bin i khí hu c nhc n nhiu trên các kênh thông tin i chúng và nó gây ra s tht thng ca thi tit, ca các hin tng thi tit cc oan. 3.3.2. D oán s thay i s lng các s c môi trng 80% 6% 1% 13% Tng lên Gim xung Không thay i Không bit Hình 1: D oán ca ngi dân v s thay i s lng các s c môi trng Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 23 3.4. Nng lc ca cng ng 3.4.1. Nng lc tip cn thông tin Bng 3. Cách tip nhn thông tin ca ngi dân STT Ngun thông tin T l (%) 1 T nhng ngi làm công tác qun lý ti a phng (huyn/xã/ thôn/bn) 60,9 2 T các cuc hp dân c 50,0 3 T các báo cáo chuyên môn theo nh k, tài liu tham kho 23,4 4 T kinh nghim bn thân hoc ca tp th 37,5 5 T các cuc nói chuyn trao i thông thng 39,1 6 T ài phát thanh truyn hình 81,3 7 T báo chí, bài vit 48,4 8 T báo mng, ngun Internet 46,9 9 Ngun khác 1,6 a s ngi dân c kho sát u có thi gian sinh sng ti a phng khá dài (Trên 15 nm: 91,5%) nên nhng d oán v s thay i s lng các SCMT ti a phng cng da trên s chiêm nghim cuc sng ca bn thân trong nhiu nm qua. 80% s ngi c hi u cho rng s lng các s c môi trng có xu th tng lên, bi vì trong nhiu nm gn ây, s lng này ang có chiu hng gia tng và thit hi gây cho ngi dân ngày càng ln. Tuy nhiên, vn còn s lng không nh (6%) cho rng các SCMT ang có xu hng gim i. ánh giá này không hn cha úng, nu xét trên phng din các loi s c cháy rng thì li thy, s lng các s c cháy rng nhiu nm trc ây khá nhiu, nhng càng v sau ngi dân c tp hun v phng thc phòng chng cháy rng và bo v rng sn xut nên s lng các v cháy rng gim hn hoc nu có thì mc nh. Ngun tip nhn thông tin v SCMT ca ngi a phng khá a dng và nhiu hình thc. Trong ó, ngun thông tin c s lng ln ngi dân tip cn c là t nhng ngi làm công tác qun lý ti a phng (huyn/xã/thôn/bn) (60,9%) và t ài phát thanh truyn hình (81,3%) hoc t các cuc hp dân c (50%). Nh vy có th thy, mc dù ngi dân có nhiu phng thc tip cn thông tin, nhng các ngun thông tin c a s ngi dân tip cn li là nhng ngun tin th ng. Trong khi nhng ngun thông tin nh: t báo chí, bài vit, t báo mng, ngun Internet thì ít ngi dân ch ng theo dõi. 3.4.2. Chun b ca ngi dân trc s c Ngi dân ã ch ng trong chun b ng phó vi các s c môi trng, khi nhn c các thông tin v kh nng xy ra SCMT ti a phng, ngi dân ã liên tc theo dõi d báo thi tit (90,5%); s tán khi thy không an toàn (78,6%) và còn nhiu hot ng khác nhm hn ch n mc thp nht các thit hi do SCMT gây ra. 3.4.3. Chun b trong khi xy ra s c Khi trong khu vc ang din ra SCMT, ngi dân t ra khá thn trng trong vic bo m an toàn tính mng trc tác ng trc tip ca SCMT nh: Tránh xa khu vc ang b s c, Chp Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 24 90.5% 57.1% 61.9% 53.6% 78.6% 66.7% 53.6% 1.2% Liên tc theo dõi d báo thi tit Di di tà i sn quan trng D tr lng thc, thuc men Di di àn gia súc, gia cm S tán khi thy không an toàn Kim tra , gia c li nhà ca Thu hoch các loi nông sn Không làm gì Hình 2: Vic làm ca ngi dân v chun b ng phó trc s c môi trng Bng 4. Các phng thc x lý nc trong khi xy ra s c môi trng STT Phng thc x lý nc T l (%) 1 Ly nc sui dùng ngay 6,0 2 Hng nc ma n ung 30,5 3 nc t lng cn ri ly nc trong un nu 20,5 4 X lý nc bng phèn và Cloramin B (hoc Cloramin T) un nu 36,4 5 i cp phát nc 6,6 3.4.4. Sau s c môi trng Các hot ng ca ngi dân sau SCMT nh: Dn dp v sinh ni và môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh, Tiêm phòng dch bnh cho gia súc, gia cm, Chm sóc, phc hi cây trng, trng cây, bo v rng, x lý ngun nc ung. Kt qu iu tra phng vn vi 250 phiu trên i tng ngi dân c th hin qua bng 5. Bng 5. Các hot ng ca ngi dân sau s c môi trng STT Hot ng sau SCMT T l (%) 1 Dn dp v sinh ni và môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh 91,8 2 Tiêm phòng dch bnh cho gia súc, gia cm 70,6 3 Chm sóc, phc hi cây trng 74,1 4 Trng cây, bo v rng 64,7 5 X lý ngun nc ung 77,6 Kt qu bng 5 cho thy, nhanh chóng phc hi môi trng và n nh cuc sng, ngi dân ã tin hành nhiu hot ng: Dn dp v sinh ni và môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh (91,8%); Chm sóc phc hi cây trng (74,1%); Trng cây, bo v rng (64,7%); X lý ngun nc ung (77,6%). iu này cho thy, hành s ch o ca chính quyn trong cu h, cu nn (79,1%) và u tiên ng cu tính mng con ngi (65,1%) hoc các nh hng khác nh: X lý nc ung (75,6%) và Gi v sinh môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh (74,4%). Trong khi xy ra SCMT thì thng các ngun nc b nhim bn không m bo v sinh trong n ung, ngi dân phi có phng thc x lý nc. a s ngi dân ã bit x lý nc bng Cloramin B (936,4%), sau ó un nu n, hoc hng nc ma n ung (30,5%), nhng vn còn 20,5% ngi dân nc bn t lng cn ri ly nc trong un nu hoc thm chí ly nc sui dùng ngay (6%). Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 25 ngi dân ã có kh nng ng phó, hn ch ti a các thit hi v tài sn, vt nuôi và phòng kh nng xy ra các s c môi trng tip theo. 3.5. Kinh nghim ca cng ng 3.5.1. Kinh nghim d báo s c môi trng Các cn c ngi dân Hoành B d báo SCMT rt a dng, nhng các cn c c ngi dân tin tng và áp dng nhiu nht là nghe d báo thi tit (91,7%), loa phát thanh thôn bn (46,4%). Ngi dân cho rng, khi d báo thi tit có ma ln và dài ngày thì kh nng xy ra l quét và trt l t là rt cao, ngi dân s có nhng chun b trc: không qua li nhng ni d xy ra l quét (các p tràn, sông sui,), nhng ni xy ra st l t (sn núi, các taluy t,), hoc chun b lng thc dài ngày. Ngoài ra, còn nhiu h dân vn da vào các phng thc xem thi tit truyn thng nh nhìn tri mây (46,4%), xem ng thái ca côn trùng, bò sát, ting ng t cây, á ln, Mc dù các cn c này cng có phn úng nhng li không hu hiu. Nu da và xem ng thái ca ng vt hoc ting á ln, nc chy, ting ng t cây thì s c ã xy ra rt nhanh ngay sau ó và rt khó thoát ra khi khu vc, còn nu xem tri mây thì thng ch d báo trc khong 1 ngày hoc ôi khi không chính xác. 3.5.2. Kinh nghim xây nhà Sau khi ã phi tri qua nhiu SCMT, ngi dân ã úc rút c kinh nghim xây nhà. Kt qu iu tra v kinh nghim xây dng nhà ca ngi dân trên a bàn huyn Hoàng B c th hin qua hình 4. 32.1% 19.0% 19.0% 19.0% 15.5% 46.4% 91.7% 46.4% Côn trùng và bò sát ng v t Ting ng t cây Ting á ln, nc chy Trng, sao Tri, mây Nghe d báo thi tit T loa phát thanh ca thôn bn Hình 3: Kinh nghim d báo s c môi trng 2.4 4.9 3.7 89.0 Gn các b sui Chân núi, chân i Sn i, núi các bãi t bng, rng, cao Hình 4: Kinh nghim chn v trí xây nhà Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 26 Kt qu iu tra cho thy, sau khi ã tri qua nhiu SCMT, a s ngi dân cho rng nên xây nhà nhng bãi t bng, rng, cao (89%) s tránh c st l và l quét, tuy nhiên vn còn nhiu ngi dân vn xây nhà theo truyn thng vn hóa ca dân tc mình nh xây nhà gn các b sui (2,4%): d b l quét; Xây nhà chân núi, i (4,9%), Xây nhà sn i núi (3,7%): d b trt l t. Nh vy, mt s ít ngi dân còn xây dng nhà gn b sui, chân núi, i và sn i núi là nhng ni gp ri ro khi SCMT xy ra, vì vy chính quyn a phng cn có các chng trình tp hun nm nâng cao nhn thc và nng lc cho ngi dân a phng ng phó vi các s c môi trng thng xuyên xy ra ti a phng. ng thi cn thc thi chính sách bo v rng, c bit cây di tán rng phc v phát trin kinh t bo v t giúp gim thiu các SCMT. 4. Kt lun Các SCMT ti huyn Hoành B có xu h ng gia tng v s lng, cng cng nh các thit hi n con ngi, kinh t, môi trng a phng c bit là l quét, trt l t. ây là a bàn có a hình i núi tip giáp bin có din tích i núi chim ti 87% din tích t nhiên và có che ph t 61,1%. Do a hình có dc ln nên thng b nh hng ca ma l, c bit là các SCMT nh l quét và st l t. Ngi dân a phng ã nhn thc c các nguyên nhân gây ra SCMT ti a phng có liên quan n vi c ch t phá r ng. Qua kh o sá t trên 250 ng i dân và 50 cá n b a phng, c ng ng a phng cng ã có nhng hot ng nhm gim thiu tác ng s c môi tr ng trc thi im xy ra, cá c ý ki n tr l i l a ch n cá c bi n phá p g m: Liên tc xem d báo thi tit (90,5%) và s tán khi thy không an toàn (78,6%); trong thi im xy ra: chp hành s ch o ca chính quyn trong cu h, cu nn (79,1%) và u tiên ng cu tính mng con ngi (65,1%); sau thi im xy ra: dn dp v sinh ni và môi trng nhm hn ch phát sinh dch bnh (91,8%); chm sóc phc hi cây trng (74,1%), iu ó cho thy, ngi dân ã có nhng hiu bit khá y v công tác ng phó vi s c nhng i tng có hc vn cao, cn có nhng chng trình nâng cao nng lc cho ngi dân hc vn thp, c bit là nhng ngi không bit ch. TÀI LIU THAM KHO [1]. Ban ch huy PCTT và TKCN Qunh Ninh (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Báo cáo Tng kt công tác phòng chng thiên tai và tìm kim cu nn các nm. [2]. Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=5215 [3]. bhxh-va-cuoc-song/item/33777402-lu-quet- lam-sap-cau-ba-xa-vung-cao-quang-ninh-bi- co-lap.html) [4]. hoi/201806/hoanh-bo-1-chien-sy-cong-an- bi-lu-cuon-troi-2391296/ [5]. Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=3557 BBT nhn bài: 11/12/2018; Phn bin xong: 02/01/2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf41396_130860_1_pb_5697_2154213.pdf
Tài liệu liên quan