Ôn tập luật kinh tế

Tài liệu Ôn tập luật kinh tế: Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 1 Câu 1: * Khái niệm DN: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.( Đ 4 LDN 2005 ) Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. * Đặc điểm DN:  Doanh nghiệp là chủ thể KD độc lập( tên, tài sản, trụ sở, sử dụng lao động,…hạch toán KD độc lập, tự chủ KD, tự chịu trách nhiệm,…)  Doanh nghiệp được xác lập tư cách pháp lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thể nhân hoặc pháp nhân kinh tế – được cấp GCN đăng ký kinh doanh)  Mục đích thành lập và hoạt động của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận ...

pdf14 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 831 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập luật kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 1 Caâu 1: * Khaùi nieäm DN: Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao dòch oån ñònh, ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm muïc ñích thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh.( Ñ 4 LDN 2005 ) Kinh doanh laø vieäc thöïc hieän moät, moät soá hoaëc taát caû caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaàu tö töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc thöïc hieän dòch vuï treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích sinh lôïi. * Ñaëc ñieåm DN:  Doanh nghieäp laø chuû theå KD ñoäc laäp( teân, taøi saûn, truï sôû, söû duïng lao ñoäng,…haïch toaùn KD ñoäc laäp, töï chuû KD, töï chòu traùch nhieäm,…)  Doanh nghieäp ñöôïc xaùc laäp tö caùch phaùp lyù bôûi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (theå nhaân hoaëc phaùp nhaân kinh teá – ñöôïc caáp GCN ñaêng kyù kinh doanh)  Muïc ñích thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän * Caùc loaïi DN trong neàn kinh teá thò tröôøng VN:  Doanh nghieäp nhaø nöôùc  Doanh nghieäp cuûa toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò – xaõ hoäi  Hôïp taùc xaõ(*)  Coâng ty  Doanh nghieäp tö nhaân  Doanh nghieäp hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Caâu 2: Caùc loaïi coå phaàn trong coâng ty coå phaàn: Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi - đều là cổ phần của công ty - đều nhận được mức cổ tức và hưởng lợi ích theo quy định của công ty - chuyển nhượng tự do - không thể (ưu đãi biểu quyết) và có thể (ưu đãi hoàn lại và ưu đãi cổ tức) - bắt buộc phải có - không bắt buộc - không được chuyển thành CPƯĐ - được chuyển thành CPPT - ưu tiên mua cổ phần mới chào bán - không ưu tiên - 1cổ phần có 1 phiếu biểu quyết - có nhiều quyền biểu quyết hơn CPPT (CPƯĐ BQ) hoặc không cóp quyền này (CPƯĐ hòan lại và cổ tức) - có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa - không có trách nhiệm Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 2 vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn đã góp - có thể biểu quyết, tham gia và phát biểu trong các đại hội cổ đông và thực hiện biểu quyết - chỉ có CPƯĐ biểu quyết có quyền đó Caâu 6: * Toå chöùc quaûn lyù coâng ty TNHH coù hai thaønh vieân trôû leân  HOÄI ÑOÀNG THAØNH VIEÂN: + Goàm taát caû caùc thaønh vieân, laø cô quan quyeát ñònh cao nhaát. HÑTV hoïp ít nhaát moãi naêm 1 laàn; + Nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa HÑTV -Chuû tòch HÑTV - Quyeát ñònh chieán löôïc phaùt trieån vaø keá hoïach KD haèng naêm cuûa coâng ty - Quyeát ñònh taêng hoaëc giaûm voán ñieàu leä, thôøi ñieåm vaø phöông thöùc huy ñoäng theâm voán - Quyeát ñònh: phöông thöùc ñaàu tö vaø döï aùn ñaàu tö phaùt trieån thò tröôøng, tieáp thò coù giaù trò treân 50% chuyeån giao coâng ngheä toång giaù trò taøi saûn vay, cho vay, baùn taøi saûn - Baàu, mieãn nhieäm, baõi nhieäm Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân GÑ hoaëc Toång GÑ, Keá toaùn tröôûng… - Quyeát ñòng möùc thöôûng, löông vaø caùc lôïi ích khaùc - Thoâng qua baùo caùo taøi chính; giaûi quyeát vaán ñeà laõi, loã cuûa coâng ty - Quyeát ñònh: cô caáu toå chöùc quaûn lyù toå chöùc laïi coâng ty giaûi theå hoaëc yeâu caàu phaù saûn - Thaønh laäp coâng ty con, chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän - Söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä coâng ty + Ñieàu kieän vaø theå thöùc tieán haønh hoïp HÑTV & phöông thöùc thoâng qua caùc quyeát ñònh cuûa HÑTV - Laàn 1: 75%>; laàn 2: 50%>; laàn 3: khoâng phuï thuoäc soá tv döï hoïp (ñ.50, 51, 52, 54 ) - Laáy yù kieán baèng vaên baûn: 75% - Hoïp bieåu quyeát: 75% ( quan troïng) vaø 65%  CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG THAØNH VIEÂN Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 3 Hoäi ñoàng thaønh vieân baàu moät ngöôøi laøm chuû tòch HÑTV, coù theå kieâm luoân GÑ hoaëc TGÑ  GIAÙM ÑOÁC: laø ngöôøi ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh haøng ngaøy cuûa Cty, chòu traùch nhieäm tröôùc HÑTV veà vieäc thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình. GÑ laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa Cty ( tröôøng hôïp Ñleä coâng ty khoâng quy ñònh khaùc )  BAN KIEÅM SOAÙT: Coâng ty coù treân 11 thaønh vieân phaûi coù BKS * Ñieàu kieän laøm GÑ, TGÑ (tham gia quaûn lyù, ñieàu haønh coâng ty) Ñuû naêng löïc haønh vi daân söï, khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám q.lyù DN Laø caù nhaân sôû höõu ít nhaát 10% voán ñieàu leä cuûa coâng ty Ngöôøi ngoaøi: coù trình ñoä chuyeân moân k.nghieän thöïc teá trong quaûn trò hoaëc ngaønh ngheà KD cuûa coâng ty theo tieåu chuaån trong quy ñònh cuûa coâng ty  Ñ/v cty con cuûa cty coù voán goùp cuûa Nhaø nöôùc treân 50% voán ñieàu leä, GÑ vaø TGÑ khoâng ñöôïc coù quan heä gia ñình vôùi ngöôøi quaûn lyù vaø ngöôøi coù quyeàn boå nhieäm ngöôøi quaûn lyù cuûa cty meï Caâu 7: * Ñieåm môùi cô baûn trong quy ñònh veà cty TNHH 1 th.vieân theo Luaät DN 2005: Luaät DN 2005 quy ñònh cty TNHH 1 th.vieân coù theå do 1 caù nhaân boû voán ra thaønh laäp * Söï toàn taïi cuûa loaïi DN naøy khoâng aûnh höôûng lôùn söï phaùt trieån cuûa DN tö nhaân. Moãi loaïi DN coù nhöõng öu ñieåm rieâng, khoâng thå laáy loaïi hình naøy thay theá loaïi hình kia. Nhö veà khía caïnh traùch nhieäm taøi saûn: Cty TNHH 1 th.vieân coù öu ñieåm laø traùch nhieäm höõu haïn veà taøi saûn, coù tö caùch phaùp nhaân, DNTN thì traùch nhieäm voâ haïn. Nhöng DNTN seõ toaøn quyeàn quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa DN, chuû DNTN coù quyeàn baùn hay cho thueâ DN; cty thì khoâng theå Caâu 8: * Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm: - Doanh nghieäp tö nhaân laø doanh nghieäp do moät caù nhaân laøm chuû vaø töï chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình veà moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 4 - Doanh nghieäp tö nhaân khoâng ñöôïc phaùt haønh baát kyø loaïi chöùng khoaùn naøo. - Moãi caù nhaân chæ ñöôïc quyeàn thaønh laäp moät doanh nghieäp tö nhaân. - Chuû sôû höõu DNTN phaûi laø moät caù nhaân; töï boû voán thaønh laäp DN, töï mình laøm chuû, quyeát ñònh toaøn boä coâng vieäc kinh doanh( coù theå thueâ ngöôøi quaûn lyù, ñieàu haønh); - Chuû DNTN phaûi chòu traùch nhieäm voâ haïn ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vaø nhöõng nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa DN * Öu ñieåm: - Deã vay voán nghaân haøng(TNVH) - Deã quaûn lyù ñieàu haønh (caù nhaân thaønh laäp laøm chuû) * Khuyeát ñieåm: - Do cheá ñoä chòu traùch nhieäm voâ haïn veà maët taøi saûn daãn ñeán taâm lyù e ngaïi cuûa thöông nhaân - Ko phaûi phaùp nhaân Caâu 9: * Vai troø cuûa tv hôïp danh trong coâng ty hôïp danh: - Tham gia hoïp, thaûo luaän vaø bieåu quyeát veà caùc vaán ñeà cuûa cty; moãi thaønh vieân hôïp danh coù moät phieáu bieåu quyeát hoaëc coù soá phieáu bieåu quyeát khaùc quy ñònh taïi Ñieàu leä cty; - Nhaân danh coâng ty tieán haønh caùc hoaït ñoäng kinh doanh caùc ngaønh, ngheà kinh doanh ñaõ ñaêng kyù; ñaøm phaùn vaø kyù keát hôïp ñoàng, thoaû thuaän hoaëc giao öôùc vôùi nhöõng ñieàu kieän maø thaønh vieân hôïp danh ñoù cho laø coù lôïi nhaát cho coâng ty; - Yeâu caàu coâng ty, thaønh vieân hôïp danh khaùc cung caáp thoâng tin veà tình hình kinh doanh cuûa coâng ty; kieåm tra taøi saûn, soå keá toaùn vaø caùc taøi lieäu khaùc cuûa coâng ty baát cöù khi naøo neáu xeùt thaáy caàn thieát; - Ñöôïc chia lôïi nhuaän töông öùng vôùi tyû leä voán goùp hoaëc theo thoaû thuaän quy ñònh taïi Ñieàu leä coâng ty; - Tröôøng hôïp thaønh vieân hôïp danh cheát hoaëc bò Toaø aùn tuyeân boá laø ñaõ cheát thì ngöôøi thöøa keá cuûa thaønh vieân ñöôïc höôûng phaàn giaù trò taøi saûn taïi coâng ty sau khi ñaõ tröø ñi phaàn nôï thuoäc traùch nhieäm cuûa thaønh vieân ñoù. Ngöôøi thöøa keá coù theå trôû thaønh thaønh vieân hôïp danh neáu ñöôïc Hoäi ñoàng thaønh vieân chaáp thuaän; Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 5 Caâu 14: * Caùc hình thöùc toå chöùc laïi DN: -Chia doanh nghieäp: Coâng ty TNHH/CP coù theå chia thaønh moät soá coâng ty cuøng loaïi. Sau khi ÑKKD cho caùc coâng ty môùi, coâng ty bò chia chaám döùt toàn taïi. -Taùch doanh nghieäp : Coâng ty TNHH/CP coù theå taùch baèng caùch chuyeån moät phaàn taøi saûn cuûa coâng ty hieän coù( cty bò taùch) ñeå thaønh laäp moät hoaëc moät soá coâng ty môùi cuøng loaïi(cty ñöôïc taùch); chuyeån moät phaàn Q&NV cuûa coâng ty bò taùch sang coâng ty ñöôïc taùch maø khoâng chaám döùt toàn taïi cuûa coâng ty bò taùch. -Hôïp nhaát doanh nghieäp: Hai hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi(cty bò HN) coù theå hôïp nhaát thaønh moät coâng ty môùi (cty HN); chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q,NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty hôïp nhaát ñoàng thôøi chaám döùt söï toàn taïi cuûa caùc coâng ty bò hôïp nhaát. -Saùp nhaäp doanh nghieäp: Moät hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi ( cty bò SN) coù theå saùp nhaäp vaøo moät coâng ty khaùc( cty nhaän SN) baèng caùch chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q-NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty haän saùp nhaäp vaø chaám döùt söï toàn taïi cuûa coâng ty bò saùp nhaäp. Caâu 15: * Giaûi theå DN: + Tröôøng hôïp giaûi theå: - Keát thuùc thôøi haïn hoaït ñoäng ñaõ ghi trong Ñieàu leä coâng ty maø khoâng coù quyeát ñònh gia haïn; - Theo quyeát ñònh cuûa chuû doanh nghieäp ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân; cuûa taát caû thaønh vieân hôïp danh ñoái vôùi coâng ty hôïp danh; cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân, chuû sôû höõu coâng ty ñoái vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn; cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn; - Coâng ty khoâng coøn ñuû soá löôïng thaønh vieân toái thieåu theo quy ñònh cuûa Luaät naøy trong thôøi haïn saùu thaùng lieân tuïc; - Bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. + Ñieàu kieän ñeå giaûi theå: Doanh nghieäp chæ ñöôïc giaûi theå khi baûo ñaûm thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc. + Trình töï, Thuû tuïc giaûi theå: - Thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp; Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 6 - Chuû DNTN, HÑTV hoaëc chuû sôû höõu cty, HÑQT tröïc tieáp toå chöùc thanh lyù taøi saûn DN, tröø tröôøng hôïp Ñieàu leä coâng ty quy ñònh thaønh laäp toå chöùc thanh lyù rieâng. - Göûi quyeát ñònh giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD , caùc chuû nôï, ngöôøi coù Q/NV vaø lôïi ích lieân quan, NLÑ trong DN, nieâm yeát coâng khai taïi truï sôû chính vaø chi nhaùnh cuûa DN(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc ) ; Ñoái vôùi tröôøng hôïp maø phaùp luaät yeâu caàu phaûi ñaêng baùo thì phaûi ñaêng ít nhaát treân 1 tôø baùo vieát hoaëc baùo ñieän töû 3 soá lieân tieáp. - Göûi quyeát ñònh giaûi theå cho caùc chuû nôï keøm theo thbaùo veà phöông aùn giaûi quyeát nôï. - Caùc khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp ñöôïc thanh toaùn theo thöù töï sau ñaây:  Nôï löông, trôï caáp thoâi vieäc, BH XH vaø caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa NLÑ,  Nôï thueá vaø caùc khoaûn nôï khaùc. Sau khi ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø chi phí giaûi theå, phaàn coøn laïi thuoäc veà chuû DNTN, caùc tvieân, cñoâng hoaëc chuû sôû höõu cty.  Göûi hoà sô giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï cuûa DN), Trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô hôïp leä, cô quan ÑKKD xoaù teân DN trong soå ÑKKD. + Söï khaùc nhau cô baûn giöõa giaûi theå vaø phaù saûn doanh nghieäp GIAÛI THEÅ PHAÙ SAÛN - Chấm dứt hoạt động, tư cách pháp lý của Dn theo thủ tục PL quy định - Phải có những chứng từ làm ăn thua lỗ, không có hiệu quả kéo dài - Có tiến hành thanh lý tài sản, giải quyết nợ nần, ưu tiên cho người lao động Nhiều lý do: hết thời hạn hđộng; đã hoàn thành mục tiêu thành lập; bị thua lỗ không muốn KD… Một lý do: mất khả năng thanh toán nợ đến hạn Do DN/cấp trên của DN quyết định Do tòa án KT quyết định (có đơn yêu cầu của DN) Thủ tục hành chính Thủ tục pháp lý Thanh lý tài sản do chủ DN tiến hành Thanh lý tài sản do Tổ quản lý tài sản tến hành (theo phương án của tòa) Xóa bỏ DN, tên DN về mặt PL lẫn thực tiễn Chỉ thay đổi chủ DN, còn DN vẫn tồn tại Chủ DN có thể thành lập DN khác ngay khi tuyên bố giải thể Chủ DN không được thành lập DN trong vòng 3 năm kể từ ngày tuyên bố phá sản Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 7 PHẦN HAI Caâu 1: * Hôïp ñoàng + Khaùi nieäm  Hôïp ñoàng laø söï thoaû thuaän giöõa hai hay nhieàu beân veà vieäc chuyeån giao moät vaät, laøm hay khoâng laøm moät coâng vieäc. ( ñ. 1101 BLDS Phaùp).  Hôïp ñoàng daân söï laø söï thoaû thuaän giöõa caùc beân veà vieäc xaùc laäp, thay ñoåi hoaëc chaám döùt quyeàn, nghóa vuï daân söï. ( ñ. 388 BLDS 2005). + Nguyeân taéc cô baûn ñeå kyù keát hôïp ñoàng:  Töï do giao keát hôïp ñoàng, nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi.  Töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, trung thöïc vaø ngay thaúng. Caâu 2: * Caùc ñieàu kieän coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng:  Ñieàu kieän veà chuû theå hôïp ñoàng + coù naêng löïc haønh vi daân söï + tham gia vaøo hôïp ñoàng hoaøn toaøn töï nghuyeän  Ngöôøi ñaïi dieän kyù HÑ  Ñaïi dieän theo phaùp luaät: - Ngöôøi ñöùng ñaàu phaùp nhaân theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä phaùp nhaân hoaëc quyeát ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn - Chuû hoä gia ñình ñoái vôùi hoä gia ñình - Toå tröôûng toå hôïp taùc ñoái vôùi toå hôïp taùc - Nhöõng ngöôøi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät  Ñaïi dieän theo uûy quyeàn: - Ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn phaûi coù naêng löïc haønh vi - Uûy quyeàn phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn - Ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa caù nhaân chaám döùt khi : + Thôøi haïn uûy quyeàn ñaõ heát hoaëc coâng vieäc ñöôïc uûy quyeàn ñaõ hoaøn thaønh + Ngöôøi uûy quyeàn huûy boû vieäc uûy quyeàn hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn töø choái vieäc uûy quyeàn + Ngöôøi uûy quyeàn hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn cheát, maát naêng löïc haønh vi daân sö, bò haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï, bò toøa aùn tuyeân boá laø ñaõ cheát. Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 8  Noäi dung hôïp ñoàng khoâng vi phaïm ñieàu caám  Ñaûm baûo caùc nguyeân taéc cuûa HÑ theo quy ñònh( thoaû thuaän yù chí, bình ñaúng,…)  Hình thöùc cuûa HÑ phuø hôïp vôùi quy ñònh PL. Caâu 3: * Moái lieân heä giöõa caùc loaïi cheá taøi: Quan heä giöõa cheá taøi phaït vaø boài thöôøng:  Tröôøng hôïp caùc beân khoâng coù thoûa thuaän phaït vi phaïm thì beân bò vi phaïm chæ coù quyeàn yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi, tröø tröôøng hôïp Luaät TM coù quy ñònh khaùc.  Tröôøng hôïp caùc beân coù thoûa thuaän phaït vi phaïm thì beân bò vi phaïm coù quyeàn aùp duïng caû cheá taøi phaït vi phaïm vaø buoäc boài thöôøng thieät haïi, tröø tröôøng hôïp Luaät naøy coù quy ñònh khaùc. * Caên cöù aùp duïng, söï khaùc bieät giöõa caùc loaïi cheá taøi Caên cöù aùp duïng Söï khaùc bieät Buoäc thöïc hieän ñuùng HÑ moät beân thöïc hieän sai nhöõng ñieàu khoûan trong HÑ Phaït vi phaïm moät beân vi phaïm HÑ coù trong thoûa thuaän Buoäc boài thöôøng thieät haïi - Coù haønh vi vi phaïm HÑ - Coù thieät haïi thöïc teá; - Haønh vi vi phaïm HÑ laø nguyeân nhaân tröïc tieáp gaây ra thieät haïi Taïm ngöøng thöïc hieän HÑ HÑ vaãn coøn hieäu löïc Ñình chæ thöïc hieän HÑ HÑ chaám döùt töø thôøi ñieåm moät beân nhaän ñöôïc thoâng baùo ñình chæ Huyû boû HÑ -Xaûy ra haønh vi vi phaïm maø caùc beân thoaû thuaän laø ñieàu kieän ñeå taïm ngöøng, ñình chæ, huûy boû thöïc hieän nghóa vuï; - Moät beân vi phaïm cô baûn nghóa vuï hôïp ñoàng. HÑ khoâng coù hieäu löïc töø thôøi ñieåm giao keát, nhöng thoaû thuaän veà caùc Q & NVsau khi huyû boû HÑ vaø veà vaán ñeà giaûi quyeát tranh chaáp vaãn coøn Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 9 Caâu 4: * Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa + Chuû theå kyù keát: - Ñoái vôùi caù nhaân: vò thaønh nieân, coù naêng löïc haønh vi ñaày ñuû, khoâng naèm trong tröôøng hôïp bò haïn cheá theo luaät DN - Ñoái vôùi toå chöùc: coù tö caùch phaùp nhaân - Ngöôøi ñaïi dieän: thep phaùp luaät vaø theo uûy quyeàn + Hình thöùc hôïp ñoàng: - Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®•îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®•îc x¸c lËp b»ng hµnh vi cô thÓ. - §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®•îc lËp thµnh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. * Caùc nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua trong hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa Người bán - Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa + theo thỏa thuận của hợp đồng về chất lượng, số lượng, cách thức đóng gói… + Nếu không có thỏa thuận cụ thể, phải giao hàng và chứng từ theo quy định của luật này - Giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận - Nếu không có thỏa thuận cụ thể về địa điểm: + Hàng hóa gắn với đất đai thì giao hàng nơi có hàng hóa đó + Giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên (có qui định về vận chuyển) + Giao hàng tại địa điểm kho chứa hàng, sản xuất, xếp hàng, chế tạo hàng cả hai bên đều biết (không có qui định về vận chuyển) - Giao hàng đúng thời điểm hoặc trong khoản thời hạn (có báo trước) đã thỏa thuận - Giao hàng trong thời hạn hợp lý (nếu không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng) - Giao hàng trước thời hạn thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận - TH giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng: + Giao tiếp phần còn thiếu hoặc đổi hàng cho phù hợp với HĐ nếu HĐ chỉ thỏa thuận thời hạn giao hàng + Chịu toàn bộ chi fí phát sinh bất lợi cho bên mua khi khắc phục TH này - Giao thừa hàng: + Bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa + Bên mua sẽ thanh toán số hàng thừa đó nếu chấp nhận - Cho bên mua hoặc người đại diện bên mua kiểm tra: + Bên mua phải kiểm tra hàng hóa trong thời hạn ngắn nhất hoàn cảnh cho phép + Có quyền giao hàng nếu bên mua hoặc người đại diện không kiểm tra hàng theo thỏa thuận Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 10 + Không chịu trách nhiệm về khiếm khuyết hàng hóa nếu bên mua biết mà không báo cho bên bán trong thời gian hợp lý sau khi kiểm tra hàng. + Chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua không thể kiểm tra bằng phương pháp thông thường và bên bán biết mà không báo. - Đảm bảo quyền SH hàng hóa - Đảm bảo quyền SH trí tuệ đối với hàng hóa - Bảo hành hàng hóa theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận Người mua - Thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận - Tuân thủ các phương pháp thanh toán, thực hiện thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo pháp luật - Phải thanh toán tiền hàng trong trường hợp hàng bị mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua; trừ TH mất mát, hư hỏng do lổi của bên bán Câu 5: * Nhöõng ñieåm môùi cô baûn cuûa PL HÑ VN töø naêm 2006 - Hình thức: đa dạng hơn, cho dùng lời nói, hành vi, văn bản cụ thể… - Chủ thể giao kết: thương nhân - thương nhân; thương nhân - cá nhân và tổ chức khác - Biện pháp chế tài: phạt vi phạm không quá 8% và có thêm chế tài buộc thực hiện đúng HĐ Câu 6: * Các biện pháp bảo đảm trong kinh doanh: Đối tượng TSản bảo đảm Hình thức bảo đảm Xử lý TSản bảo đảm Cầm cố TS -là những TS mà bên cầm cố dùng nó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ -TS cầm cố phải thuộc sở hữu của bên cầm cố -lập thành HĐ văn bản có công chứng -theo phương thức các bên thỏa thuận hoặc bán đấu giá theo quy định của pháp luật Thế chấp TS -bất động sản thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp -lập thành văn bản có công chứng - theo phương thức các bên thỏa thuận hoặc bán đấu giá theo quy định của pháp luật Bảo lãnh TS taøi saûn cuûa beân baûo laõnh hoaëc caùc beân coù theå thoaû thuaän beân baûo laõnh phaûi -lập thành HĐ văn bản có công chứng -đưa tài sản thuộc sở hữu của bên bảo lãnh để thanh toán cho bên Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 11 theá chaáp, caàm coá taøi saûn cho beân nhaän baûo laõnh. nhận bảo lãnh PHÂN BA Câu 1: * Nguyên tắc giải quyết tranh chấp Tòa án Trọng tài mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tr•íc ph¸p luËt, kh«ng ph©n biÖt nam, n÷, d©n téc, tÝn ng•ìng, t«n gi¸o, thµnh phÇn x· héi, ®Þa vÞ x· héi; c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng tr•íc ph¸p luËt. ñoäc laäp, khaùch quan, voâ tö phaûi caên cöù vaøo phaùp luaät vaø toân troïng thoaû thuaän cuûa caùc beân. Câu 2: * Thẩm quyền của tòa án: + Thaåm quyeàn theo vuï, vieäc: 1- Tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng KD thöông maïi giöõa caù nhaân, toå chöùc coù ÑKKD vôùi nhau vaø ñeàu coù muïc ñích lôïi nhuaän goàm: mua baùn haøng hoaù; cung öùng dòch vuï; phaân phoái; ñaïi dieän, ñaïi lyù; kyù göûi; thueâ, cho thueâ, thueâ mua; xaây döïng; tö vaán, kyõ thuaät; vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû noäi ñòa (*), vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån; mua baùn coå phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc; ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng; baûo hieåm; thaêm doø, khai thaùc. 2- Tranh chaáp veà quyeàn SHTT, chuyeån giao coâng ngheä giöõa caù nhaân, toå chöùc vôùi nhau vaø ñeàu coù muïc ñích lôïi nhuaän. 3- Tranh chaáp coâng ty >< thaønh vieân lieân quan ñeán thaønh laäp, hoaït ñoäng, giaûi theå vaø toå chöùc laïi coâng ty. 4- Caùc tranh chaáp khaùc veà KD & TM maø phaùp luaät coù quy ñònh + Thaåm quyeàn cuûa TAND theo caáp: 1- TAND caáp huyeän: coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo thuû tuïc sô thaåm caùc vuï vieäc sau: phaàn in nghieâng vaø coù daáu (*). Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 12 2- TAND caáp tænh: coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo thuû tuïc sô thaåm caùc vuï tranh chaáp KD&TM( tröø nhöõng vuï thuoäc TAND caáp huyeän). Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 13 + Thaåm quyeàn cuûa TA theo laõnh thoå : 1- Toaø aùn nôi bò ñôn coù truï sôû hoaëc cö truù 2- Caùc beân coù quyeàn töï thoaû thuaän baèng vaên baûn yeâu caàu TA nôi nguyeân ñôn coù truï sôû hoaëc cö truù 3- Neáu tranh chaáp veà BÑS thì TA nôi coù BÑS giaûi quyeát 4- TA nôi ngöôøi phaûi thi haønh quyeát ñònh cuûa TTaøi nöôùc ngoaøi cö truù, coù truï sôû hoaëc nôi coù taøi saûn lieân quan ñeán vieäc thi haønh quyeát ñònh TT * Thẩm quyền của trọng tài thương mại: Giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trog hoạt động thương mại: +Mua baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï; phaân phoái; ñaïi dieän, ñaïi lyù thöông maïi; kyù göûi; thueâ, cho thueâ; thueâ mua; xaây döïng; tö vaán; kyõ thuaät; li-xaêng; ñaàu tö; taøi chính, ngaân haøng; baûo hieåm; thaêm doø; khai thaùc; vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån, ñöôøng saét, ñöôøng boä vaø caùc haønh vi thöông maïi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Câu 3: * Hòa giải: + Nguyên tắc: - Tôn trọng sự tự thỏa thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp ý chí của mình - Nội dung thỏa thuận không được trái pháp luật và đạo đức XH + Không tiến hành hòa giải các vụ án sau: - Yêu cầu bồi thường, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước - Giao dịch trái pháp luật hoặc trái đạo đức pháp luật - Bị đơn cố tình vắng mặt dù Tòa án triệu tập đến hai lần - Đương sự không tham gia hòa giải do có lý do chính đáng * Ý nghĩa của hòa giải: + Giải quyết mâu thuẫn giữa các đương sự + Củng cố đoàn kết trong nhân dân + Đơn giản hóa thủ tục + Tiết kiện thời gian, công sức cho đương sự và cơ quan nhà nước Li br ar y of B an ki ng s tu de nt s www.lobs-ueh.be 14 Câu 4: * Hiệu lực phán quyết của Trọng tài thương mại Tòa án phaùn quyeát chung thaååm, chæ phaùn quyeát 1 laàn, caùc beân coù quyeàn khoâng theo do có nhiều cấp xét xử nên cũng có nhiều phán quyết,nếu phán quyết ban đầu tòa đưa ra không bị kháng cáo thì sẽ có hiệu lực ngay lập tức,nếu có thì phải chờ kết quả phán quyết của cấp xét xử tiếp theo Câu 6 * Phương thức trọng tài thương mại không thực sự phát triển tại VN vì: - Còn mới - Trọng tài kinh tế trước đây không giải quyết nhiều vụ, tòa án trở nên quen thuộc - Ngại chất lượng giải quyết của trọng tài thương mại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfUnlock-on luat kinh te.pdf
Tài liệu liên quan