Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả của hệ thống Hraps trong xủ lý nước thải sau bể tự hoại - Dương Thị Hậu

Tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả của hệ thống Hraps trong xủ lý nước thải sau bể tự hoại - Dương Thị Hậu: Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 83 NGHIÊN CU THC NGHIM HIU QU CA H THNG HRAPS TRONG X LÝ NC THI SAU B T HOI Dng Th Hu Trng i hc Nông - Lâm Bc Giang Tóm tt Hin nay nc thi sinh hot c x lý bng h thng b t hoi giúp loi b c phn ln cht hu c, tuy nhiên hàm lng dinh dng N, P thng tng lên do xy ra quá trình phân hy. Công ngh nuôi to hiu sut cao (HRAPs) ã và ang c s dng cho mc ích x lý nc thi. Nguyên lý ca công ngh da vào vic kéo dài pha quang hp và rút ngn pha hô hp ca to nhm tng sinh khi, ngun sinh khi to thu c t h thng có th s dng làm thc n thu sn, phân bón, nhiên liu sinh hc,...Tuy nhiên, các nghiên cu v ng dng HRAPs trong x lý nc thi Vit Nam còn ít, xut phát t thc tin ó vic nghiên cu thc nghim hiu qu ca h thng HRAPs trong x lý nc thi sau b t hoi có ý ngha khoa hc trong lnh vc x lý n...

pdf9 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 15/01/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả của hệ thống Hraps trong xủ lý nước thải sau bể tự hoại - Dương Thị Hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 83 NGHIÊN CU THC NGHIM HIU QU CA H THNG HRAPS TRONG X LÝ NC THI SAU B T HOI Dng Th Hu Trng i hc Nông - Lâm Bc Giang Tóm tt Hin nay nc thi sinh hot c x lý bng h thng b t hoi giúp loi b c phn ln cht hu c, tuy nhiên hàm lng dinh dng N, P thng tng lên do xy ra quá trình phân hy. Công ngh nuôi to hiu sut cao (HRAPs) ã và ang c s dng cho mc ích x lý nc thi. Nguyên lý ca công ngh da vào vic kéo dài pha quang hp và rút ngn pha hô hp ca to nhm tng sinh khi, ngun sinh khi to thu c t h thng có th s dng làm thc n thu sn, phân bón, nhiên liu sinh hc,...Tuy nhiên, các nghiên cu v ng dng HRAPs trong x lý nc thi Vit Nam còn ít, xut phát t thc tin ó vic nghiên cu thc nghim hiu qu ca h thng HRAPs trong x lý nc thi sau b t hoi có ý ngha khoa hc trong lnh vc x lý nc thi góp phn bo v môi trng. T khóa: Nc th snh hot; Công ngh nuô to hu sut cao; To Chlorella vulgars Abstract Study HRAPs e ciency in post - septic tank wastewater treatment Nowadays, domestic wastewater is commomly treated by septic tank system to remove most of organic matters. However, after treatment, N and P nutrient contents of the e uent often increase due to decomposition process. High Rate Algal Ponds (HRAPs) has been using for wastewater treatment purposes. The principle of this technology is based on the lengthening of algae photosynthesis phase and shortening of the algae respiration phase to increase biomass. The biomass source obtained from the system can be used as aquaculture feed, fertilizer, biology fuel, etc...However, there are still very few studies on HRAPs application in wastewater treatment in Vietnam. Studying the e ciency of HRAPs in post-septic tank wastewater treatment is, therefore, very important and signifi cant in the fi eld of wastewater treatment to contribute to environmental protection. Keywords: Domestic wastewater; High Rate Algal Ponds; Chlorella vulgaris algae 1. M u Ô nhim môi trng nói chung và nc thi nói riêng ang là mt vn thu hút s quan tâm ca các c quan chc nng và ca ngi dân. Vit Nam vn ô nhim nc thi sinh hot ang rt c quan tâm, hin nay nc thi sinh hot c x lý bng h thng b t hoi, tuy nhiên cht lng nc u ra vn cha t quy chun x thi theo QCVN 14:2008/BTNMT cn có nhng nghiên cu a ra nhng bin pháp x lý phù hp t hiu qu cao. Ti mt s nc phát trin công ngh HRPAs ã c ng dng x lý nc thi sinh hot, h thng c thit k theo dng ng ua, nc thi i qua h thng s c trn u bng máy khuy. h thng này t hiu qu cao nhiu loi to ã dc nghiên cu s dng trong h thng nh Chlorella, Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 84 to Scenedesmus,... chúng có th c s dng nh mt công on trong quy trình x lý nc thi vi thit b nuôi n gin và chi phí thp, nc thi t yêu cu x thi. Tuy nhiên các nghiên cu v ng dng h thng HRAPs trong x lý nc thi còn nhiu hn ch. Vic phát trin ng dng công ngh này vào thc tin cn phi tin hành các thí nghim tìm ra và hn ch các yu t nh hng trong quá trình x lý nh ánh sáng, dinh dng N, P,... nhm t c hiu sut x lý cao nht. Xut phát t thc tin ó nghiên cu thc nghim này s óng góp thêm gii pháp công ngh trong lnh vc x lý nc thi, a ra mt nh hng mi cho vic áp dng quy trình x lý nc thi sinh hot, góp phn bo v môi trng. 2. Phng pháp nghiên cu 2.1. Phng pháp thu thp tài liu Thu thp, tng hp, phân tích thông tin kt qu nghiên cu t các sách, báo, tài liu trong và ngoài nc v c ch loi b N, P, c tính sinh trng ca to Chlorella vugaris, ng dng to x lý nc thi, h thng HRAPs,... 2.2. Phng pháp b trí thí nghim a. Thit b - Máy khuy: mc ích khuy trn oxy và xáo trn u to trong h thng - èn hunh quang ánh sáng trng: cung cp ánh sáng nhân to cho thí nghm - B hình ch nht có kích thc: 2 x 1 x 2 m. áy, thành b xây bê tông dày 0,5 m. Ga b có vách ngn dà 1 m to thành dòng chy dng ng ua. - Máy bm hút nc th - Máy o pH ST 5000: mc ích o pH ca mu nc th - Máy o tng cht rn l lng Model 711 Hãng: Royce Techologes - Máy quang ph t ngo kh kn UV - VIS 6100 b. Vt liu - Ngun to Chlorella vulgaris nuôi trong môi trng nc thi - Nc thi sinh hot ly sau b t hoi c. B trí thí nghim * Thí nghim 1: ánh giá s sinh trng ca to và hiu qu x lý ca b HRAPs vi ánh sáng t nhiên - Nc th c hút t b t ho bm trc tp vào h thng x lý. Chu cao mc nc là 0,5 m, th tích nc th s dng là 1,5 m3. Mt to Chlorella vulgaris ban u ca h thng khong 2.105 - 3,5.105 t bào/ml [9]. - iu kin thí nghim: toàn b h thng b c duy trì trong u kn nht ngoà tr, ánh sáng t nhên (mùa ông) dao ng t 4000 - 9000 lux. Không khí cp t mô trng bên ngoà vào thông qua máy khuy lên tc v tc không 60 vòng/phút, nht nuô cy 20oC ± 25oC. * Thí nghim 2: ánh giá s sinh trng ca to và hiu qu x lý ca b HRAPs vi ánh sáng nhân to - Nc thi c hút t b t hoi sau ó bm vào thùng phi tr lng bng hóa cht keo t PAC nhm loi b TSS trc khi a vào h thng. Mc nc thi b trí là 0,5 m, th tích nc thi s dng là 1,5 m3. Mt to Chlorella vulgaris ban u ca h thng khong 2.105- 3,5.105 t bào/ml [9]. - iu kin thí nghim: Toàn b h thng b c duy trì trong iu kin nhit ngoài tri, ánh sáng nhân to thi gian chiu sáng là 16 h/ngày (8 h sáng tt èn, 4 h chiu bt èn) [9]. Không khí cp t môi trng bên ngoài vào thông qua Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 85 Bng 1. Phng pháp phân tích các ch tiêu trong thí nghim STT Thông s Phng pháp phân tích 1 TSS TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) 2 Photpho TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) 3 Nitrat TCVN 6180:1996 (ISO 7890/3: 1988) 4 Amoni TCVN 5988 - 1995 (ISO 5664 – 1984) 5 Tng Nito TCVN 6638:2000 6 Tng photpho TCVN 6202:2008 (ISO 6878 :2004) 7 Mt to m s lng t bào b ng bu ng m Burker - Turk 8 Clorophyll - a TCVN 6662:2000 (ISO 10260:1992) máy khuy liên tc vi tc 60 vòng/ phút, nhit nuôi cy 250C ± 20C. d. K hoch ly mu - Thi gian b trí thí nghim: 8 ngày. Các thông s nht , pH, DO c theo dõ vào 8 h, 10 h, 12 h, 14 h, 16 h, 18 h m ngày. Thông s: hàm lng chlorophyll - a, mt to theo dõ t th m 8 h và 15 h hàng ngày. Tin hành ly mu vào 8 h sáng, mu c khuy u trc kh ly, bo qun trong t bo qun 4oC và c em i ly tâm tách to phân tích hàng ngày. 2.3. Phng pháp phân tích Các thông s trong nghiên cu c phân tích bng nhng phng pháp c th nh sau: 2.4. Phng pháp x lý kt qu - ánh giá s snh trng và phát trn ca to c ánh gá qua mt to và nng Chlorophyll - a [8]. - ánh giá hiu qu loi b cht dinh dng thông qua kt qu phân tích ban u và sau khi kt thúc thí nghim.   (1 ) 100 (%) Ce H Co = - ´ Trong ó: H là hiu qu x lý dinh dng (%) Co là nng cht ô nhim ban u Ce là nng cht ô nhim sau khi kt thúc thí nghim - ánh gá cht lng nc th u vào và u ra ca h thng c so sánh v ct B ca QCVN 14:2008/BTNMT. 3. Kt qu nghiên cu 3.1. Tính cht nc thi s dng trong nghiên cu Nc thi sau b t hoi c ly mu và phân tích trc khi a vào h thng x lý. Trong thí nghim 1 vi ánh sáng t nhiên nc thi c s dng trc tip mà không c x lý s b. Nc thi c s dng trong thí nghim vi ánh sáng nhân to (thí nghim 2) c loi b bt TSS trc khi a vào h thng x lý. Tính cht nc thi trc và sau khi x lý s cp c th hin trong bng 2. Bng 2. Tính cht nc thi u vào ca thí nghim 1 và thí nghim 2 Thông s n v Giá tr trc khi x lý s cp (Thí nghim 1) Giá tr sau khi x lý s cp (Thí nghim 2) QCVN 14 :2008/ BTNMT (Ct B) Tng cht rn l lng mg/l 805 ± 12,15 55 ± 1,553 100 Photphat (tính theo P) mg/l 27,05 ± 1,35 26,745 ± 0,2 10 Nitrat (tính theo N) mg/l 1,23 ± 0,05 1,017 ± 0,11 50 Amoni (tính theo N) mg/l 31,1 ± 0,08 30,235 ± 1,21 10 Tng Nit mg/l 162,4 ± 2,6 161,1 ± 1,95 - Tng Photpho mg/l 15,62 ± 0,5 15,82 ± 0,61 - T l N/P 10,39 ± 0,52 10,18 ± 1,22 - Ngun: Kt qu thí nghim, 2018 Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 86 Ghi chú: - QCVN 14-2008/BTNMT - Quy chun k thut quc gia v nc thi sinh hot, ct B. - ‘‘ -’’: Không quy nh Nhn xét: Nc thi u vào h thng HRAPs có các thông s cao hn rt nhu so v QCVN 14 - 2008/BTNMT. T kt qu phân tích cho thy nc th áp ng c cho hot ng snh trng, phát trn ca to và hoàn toàn thích hp x lý bng h thng HRAPs do các cht dnh dng N, P phn ln dng d têu nh NH 4 +, NO 3 - , PO 4 3- ây là nhng dng dnh dng chính mà to s dng cho quá trình tng snh kh. Theo Hee Jeong Cho (2014) t l N:P nm trong khong t 5:1 n 30:1 kh nng snh trng và lo b dnh dng ca to là khá tt, c bt nu t l này nm trong khong 6,8:10 c co là t l t u cho to phát trn và t cc v snh kh. Nc th s dng trong nghên cu có t l N:P dao ng trong khong 10,3:1 - 10,4:1 nm trong khong t l phát trn tt ca to. Tuy nhên, do hàm lng TSS cao (805 ± 12,5 mg/l) s gây cn tr kh nng truyn ca ánh sáng vào trong nc, nh hng n hu sut quang hp ca to Chlorella vulgaris trong h thng. 3.2. ánh giá kh nng sinh trng ca to và hiu qu x lý ca b HRAPs khi s dng ánh sáng t nhiên 3.2.1. Quá trình sinh trng và phát trin ca to ánh giá kh nng sinh trng và phát trin ca to thông qua nng Chlorophyll - a và mt to trong thi gian theo dõi thí nghim c th hin bng 3 nh sau: Bng 3. Giá tr trung bình ca mt to và Chlorophyll - a trong thi gian thí nghim Ngày Mt (t bào/ml) Chloropyll - a (μg/l) 1 213000 ± 15242 206,5 ± 2,6 2 276560 ± 7668 223,75 ± 6,35 3 288000 ± 7051 230,35 ± 5,46 4 312520 ± 806 271,6 ± 4,26 5 414000 ± 1434 325,15 ± 7,15 6 513020 ± 57768 463,65 ± 50,2 7 418040 ± 1046 355,3 ± 0,64 8 485006 ± 14342 439,05 ± 16,13 Ngun: Kt qu phân tích, 2018 Mi tng quan gia mt to và nng Chlorophyll - a c th hin rõ hn qua hình 1 nh sau: Hình 1: Mi tng quan gia mt to và nng Chlorophyll - a trong iu kin ánh sáng t nhiên Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 87 Kt qu cho thy có s thay i v mt to qua các ngày tin hành thí nghim, tuy nhiên s bin ng không ln. Sau 8 ngày b trí thí nghim, mt to tng lên 2,27 ln. Mt to có xu hng tng lên trong nhng ngày u, trong ó mt to ngày th 6 tng n mc cao nht tng 2,4 ln. iu này có th gii thích do s không n nh ca ánh sáng t nhiên trong thi gian nghiên cu, cng ánh sáng trung bình trong thi gian thí nghim có th ch to phát trin n mt mt nht nh và chng li sau ngày th 6. Nng chlorophyll - a ban u là 206,5 ± 2,6μg/l, tng dn theo thi gian nghiên cu n ngày th 6, t cc i ti ngày th 8 (439,05 ± 16,13μg/l). S thay i mt to và nng chlorophyll - a có tính cht tng ng ngha là mt to tng theo s tng nng chlorophyll - a. T kt qu theo dõi trong iu kin ánh sáng t nhiên (mùa ông) thy rng quá trình sinh trng ca to din ra chm, không rõ ràng theo 3 giai on (tng trng, cân bng, suy tàn) nh lý thuyt sinh trng thông thng ca to ã công b trc ó, Sharma (1998). Mt to thu c thp hn so vi nghiên cu ca [6] khi cho rng mt to có th tng gp 8 - 10 ln trong môi trng nc thi, trong ó yu t ánh sáng là mt trong nhng yu t có vai trò quyt nh. 3.2.2. Hiu qu loi b dinh dng N, P ca b HRAPs trong iu kin ánh sáng t nhiên Bng 4. Din bin các thông s NH 4 +, NO 3 -, PO 4 3- theo thi gian thí nghim Ngày NH 4 + (mg/l) NO 3 - (mg/l) PO 4 3- (mg/l) 1 32,05 1,451 27,065 2 29,96 1,671 28,15 3 29,3 2,154 23,44 4 27,1 3,8 24,19 5 24,9 4,58 20,92 6 23,1 4,921 19,1 7 21,9 4,01 16,94 8 18,08 4,0 15,9 Ngun: Kt qu phân tích, 2018 Kt qu cho thy các thông s phân tích u có s bin ng qua các ngày thí nghim. Tuy nhiên s bin ng này không theo quy lut, iu này có th gii thích bi s thay i ca các yu t môi trng, to,... Hàm lng NH 4 + gim t 32,05 mg/l xung còn 18,08 mg/l t hiu xut 43,6%, tuy nhiên so vi QCVN 14:2008/ BTNMT thì lng NH 4 + vn cao hn nhiu. Lng NO 3 - tng dn sau 6 ngày u ca thí nghim (tng 3,39 ln t 1,451 mg/l lên 4,921 mg/l) và gim dn nhng ngày tip theo nguyên nhân có th do s chuyn hóa và phân hy các cht hu c trong iu kin hiu khí, iu này cng ã c cp ti trong kt qu nghiên cu ca mt s tác gi nh D.K.Lee (2003), kt qu này thp hn so vi kt qu ca tác gi [4] vi mc tng 4,36 ln. Nng PO 4 3- gim trong c quá trình thí nghim (t 41,3% tng ng vi mc gim t 27,065 mg/l xung còn 15,9 mg/l) tuy nhin vn cao hn rt nhiu so vi quy chun cho phép. Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 88 Bng 5. Hiu sut loi b tng N (TN), tng P (TP) trong thi gian thí nghim Thông s Nng ngày u (mg/l) Nng ngày cui (mg/l) Hiu sut x lý (%) Tng N 162,4 45,2 72,2 Tng P 15,62 8,951 42,72 Ngun: Kt qu phân tích, 2018 Hiu qu x lý tng N và tng P ca b trong 8 ngày thí nghim t c ln lt là 72,2%, 42,72%, dinh dng N và P c loi b ra khi nc thi thông qua c ch tng hp sinh khi ca to, kt qu này cao hn so vi nghiên cu ca tác gi [4]. Nh vy, to Chlorella vulgaris phát trin không tt, h thng HRAPs cha t c hiu qu mong mun v mt to, hiu qu x lý dinh dng còn thp. Nguyên nhân do s hn ch v cng ánh sáng và thi gian chiu sáng ti thi im nghiên cu. Bên cnh ó, hàm lng TSS trong nc thi ban u quá ln (805 ± 12,15 mg/l) cng gây nh hng n kh nng truyn quang ca ánh sáng trong nc thi. 3.3. ánh giá kh nng sinh trng ca to và hiu qu x lý ca b HRAPs khi s dng ánh sáng nhân to 3.3.1. Quá trình sinh trng và phát trin ca to trong iu kin ánh sáng nhân to Bng 6. Din bin v mt to và nng Chlorophyll - a theo thi gian thí nghim Ngày Mt (t bào/ml) Chlorophyll - a (μg/l) 1 341000 ± 161563 282,92 ± 17,92 2 667400 ± 34155 340,25 ± 4,6 3 760800 ± 59104 369,95 ± 24,24 4 961420 ± 55568 420,08 ± 4,15 5 2001000 ± 291841 523,15 ± 35,01 6 3346000 ± 7071 590,55 ± 11,9 7 4030000 ± 2100 684,15 ± 2,8 8 4249000 ± 70610 770,05 ± 11,93 Ngun: Kt qu phân tích, 2018 Mi tng quan gia mt to và nng Chlorophyll - a c th hin rõ trong hình 2 nh sau: Hình 2: Mi tng quan gia mt to và nng Chlorophyll - a trong iu kin ánh sáng nhân to Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 89 T kt qu phân tích nhn thy quá trình sinh trng ca to din ra theo 2 giai on: giai on thích nghi, tng trng nhanh. Giai on thích nghi kéo dài trong 4 ngày u, mt to tng dn t 3,4.105 lên 9,6.105 t bào/ml (tng 2,82 ln). Giai on tng trng nhanh (t ngày th 5 n th 8) mt to t 9,6.105 lên n 4,249.106 t bào/ml (tng 4,42 ln). Din bin chlorophyll - a trong 8 ngày thí nghim t hàm lng ban u là 282,92 ± 17,92μg/l, n ngày th 8 ã tng lên t 770,05 ± 11,93 μg/l, c bit t ngày th 4 n ngày th 8, hàm lng chlorophyll - a tng mnh nht trong c quá trình. Kt qu này tng ng vi kt qu trong thí nghim ca [4] và thí nghim ca Nguyn Minh Tun và cng s (2012). Kt qu nghiên cu cho thy tc sinh trng phát trin tt trong h thng do ã khc phc c nhng yu t hn ch trong thí nghim 1. 3.3.2. ánh giá hiu qu loi b dinh dng ca b HRAPs Bng 7. Din bin thông s NO 3 -, NH 4 + , PO 4 3- trong thi gian thí nghim Ngày NH 4 + (mg/l) PO 4 3- (mg/l) NO 3 - (mg/l) 1 31,135 26,545 3,12 2 31,975 25,055 4,05 3 27,97 21,045 7,913 4 21,9 17,12 8,67 5 14,35 16,01 8,41 6 10,01 7,05 10,005 7 7,97 6,425 17,94 8 5,35 7,7 26,61 (Ngun: Kt qu phân tích, 2018) T kt qu phân tích ta thy din bin ca các thông s NH 4 +, PO 4 3- có xu hng gim dn theo thi gian thí nghim và t tiêu chun x thi theo QCVN 14:2008/ BTNMT, hiu sut x lý NH 4 + (t 82,9 %), PO 4 3- (t 71 %) kt qu này phù hp vi kt qu nghiên cu ca Aslan và cng s (2006) khi nuôi Chlorella trong môi trng nuôi cy nhân to t hiu sut loi b NH 4 + và PO 4 3- t 46 % - 94 %. Riêng thông s NO 3 - li có xu hng tng theo thi gian thí nghim có ngha là trong thi gian thí nghim h thng HRAPs cha x lý NO 3 - iu này có th c lý gii do s chuyn dng dinh dng NH 4 + trong iu kin hiu khí thành NO 3 -. Bng 8. Hiu sut loi b TN, TP trong thi gian thí nghim Thông S Nng ngày u (mg/l) Nng ngày cui (mg/l) Hiu sut x lý (%) Tng N 161,1 21,01 87,05 Tng P 15,82 3,94 75,1 (Ngun: Kt qu phân tích, 2018) Hiu qu x lý tng N ca b trong 8 ngày thí nghim t c là 87,05%, hiu qu x lý tng P khi kt thúc thí nghim t 75,1%. Kt qu nghiên cu phù hp vi mt s nghiên cu trc ó ca các tác gi [6] loi b c 47,7% - 56,15% P khi nuôi cy to; Nghiên cu ca tác gi [5] loi b c 83,07% - 90,05% N, loi b 73,7% - 89,5% P. Tóm li, trong iu kin n nh v ánh sáng và loi b bt mt lng ln TSS, h thng HRAPs ã t hiu qu sinh trng ca to nh mong mun. ng thi Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 90 kh nng x lý dinh dng c ci thin áng k, hu ht các thông s t tiêu chun x thi ti ngày th 6 ca thí nghim. 3.4. So sánh hiu qu ca h thng HRAPs trong 2 thí nghim 3.4.1. So sánh v hiu qu sinh trng Trong c 2 thí nghim, mt to u vào s dng tng ng nhau, tuy nhiên sinh trng ca to có s khác nhau rõ rt. Di iu kin ánh sáng t nhiên, to phát trin chm, mt to tng không cao, quá trình sinh trng ca to không phân rõ giai on theo ng cong sinh trng. Trong công thc vi ánh sáng nhân to, to phát trin mnh hn, mt to tng cao so vi ban u. S sai khác v mt to gia 2 thí nghim có ý ngha thng kê (<0,05). S khác nhau v mc tng trng c th hin rõ qua hình 3 nh sau: Hình 3: So sánh mc tng trng ca to gia thí nghim 1 và thí nghim 2 S khác bit v hiu qu sinh trng ca to trong 2 thí nghim trên là do nh hng ca ánh sáng. Cng ánh sánh t nhiên thp, không n nh (do thí nghim tin hành vào mùa ông) cùng vi thi gian sáng - ti ngn ã nh hng n s phát trin ca to. Yu t này c khc phc trong thí nghim 2 bng cách thay ánh sáng t nhiên bng ánh sáng nhân to, duy trì thi gian sáng - ti n nh. Kt qu này tng ng vi mt s nghiên cu trc ó nh tác gi [7]. 3.4.2. Hiu qu loi b dinh dng N, P ca to trong 2 thí nghim Bng 9. Hiu sut loi b N, P trong 2 thí nghim Thông s Hiu sut x lý (%) (Ánh sáng t nhiên) So vi QCVN Hiu sut x lý (%) (Ánh sáng nhân to) So vi QCVN NH 4 + 39,3 Không t 82,9 t NO 3 - - t - t PO 4 3- 41,3 Không t 71,0 t Tng N 72,2 - 87,05 - Tng P 42,72 - 75,1 - Ngun: Kt qu phân tích, 2018 Nh vy hiu sut x lý các thành phn trong nc thi ca thí nghim 2 tt hn so vi thí nghim 1. Thí nghim vi ánh sáng t nhiên vn cha x lý c NH 4 + và PO 4 3- t quy chun x thi, trong khi ó hàm lng các thông s dinh dng trong thí nghim vi ánh sáng nhân to u t quy chun x thi theo Nghiên cu Tp chí Khoa hc Tài nguyên và Môi trng - S 24 - nm 2019 91 QCVN 14:2008/BTNMT (ct B). Vi ánh sáng t nhiên hiu sut loi b TN và TP ch t 72,2% và 42,72% trong khi ó vi ánh sáng nhân to t l này t c là 87,05% và 75,1%. Ánh sáng nhân to vi tính n nh cao c v cng và thi gian chiu sáng giúp to sinh trng tt và rút ngn thi gian x lý (t quy chun x thi sau 6 ngày). 4. K t lu n Nc th sau b t ho có hàm lng TSS 805 ± 12,15 mg/l; PO 4 3- là 27,05 ± 1,35 mg/l; NO 3 - 1,23 ± 0,05 mg/l; NH 4 + 31,1 ± 0,08mg/l. Kt qu phân tích này cho thy nc thi sau b t hoi áp ng c cho hot ng sinh trng, phát trin ca to và thích hp x lý bng h thng HRAPs. Thí nghm x lý nc th bng h thng HRAPs d u kn ánh sáng t nhên cho kt qu to Chlorella vulgaris phát trn không tt, h thng HRAPs cha t c hu qu mong mun v mt to, hu qu x lý dnh dng còn thp hiu sut loi b TN và TP ch t 72,2% và 42,72%, NH 4 + và PO 4 3- không t quy chun x thi. Thí nghm x lý nc th bng h thng HRAPs d u kn ánh sáng nhân to cho kt qu to Chlorella vulgaris phát trn tt, mt to t cc (tng 4,42 ln so vi ngày u thí nghim), hu qu lo b các thông s t QCVN 14:2008/ BTNMT (ct B) sau 6 ngày vn hành h thng trong ó hiu sut loi b TN và TP t c là 87,05% và 75,1%. Hiu qu ca h thng HRAPs ch th hin trong vic loi b các thông s dinh dng N và P, và mt phn nào ó là cht hu c do vy cn có nhng nghiên cu chuyên sâu hn nhm kt hp gia HRAPs vi các h thng x lý khác hoàn thin quy trình x lý. TÀI LIU THAM KHO [1]. Lê Vn Cát (2007). X lý nc thi giàu hp cht Nito, photpho. Nhà xut bn Khoa hc t nhiên và công ngh Hà Ni. [2]. Nguyn Lân Dng, P.V.T., Dng c Tin (1980). Giáo trình Vi sinh vt hc. 219: p. 55. [3]. Trng Vn Lung (2014). Công ngh sinh hc mt s loài to kinh t. Nhà xut bn khoa hc và k thut Hà Ni. tr 7 - 10. [4]. Nguyn Th Mai (2016). Nghiên cu hiu qu ca h thng HRAPs trong x lý nc thi sau b t hoi. Khóa lun tt nghip. [5]. inh Phng Tho (2016). Nghiên cu nh hng ca t l dinh dng N:P n s sinh trng ca to và loi b dinh dng trong nc thi sinh hot bi to Chlorella Vulgaris. Khóa lun tt nghip. [6]. Võ Th Kiu Thanh, Nguyn Duy Tân, V Th Lan Anh, Phùng Huy Hun (2012). ng dng to Chlorella sp. và Daphnia sp. lc cht thi hu c trong x lý nc thi t quá trình chn nuôi ln sau x lý bng UASB. Tp chí sinh hc (34). tr 145 - 153. [7]. Mai c Trung (2016). ánh giá s nh hng ca nhit trong iu kin èn Led n kh nng x lý nc thi ca to. Khóa lun tt nghip. [8]. Orell Olivo (2007). Thèse de Doctorat: Conception et etude d’un photobioreacteur pour la production en coninu de microalgues en ecloseries aquacoles, École polytechnique de I’ Université de Nante, page 110. [9]. D.Sasi and G.A.Hill (2009). E ect of light intensity on growth of Chlorella Vulgaris in a novel Circulating loop photobioreactor, Department of Chemical Engineering. University of Saskatchewan, Canada, page 2. BBT nhn bài: 22/02/2019; Phn bin xong: 11/3/2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf41404_130873_1_pb_2045_2154220.pdf
Tài liệu liên quan