Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Lê Viết Sơn

Tài liệu Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Lê Viết Sơn: KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 98 NGHIÊN CuchoasacU 3NH Huchoa5NG TIÊU THỐT Nuchoa5C QU N HÀ ƠNG, THÀNH PH, HÀ NI GIAI O'N N N2M 2020, 3NH Huchoa5NG N N2M 2030 Lê Vi%t Sn1 TĨM TT Qu)n Hà ,ơng, TP. Hà N"i trong nhucthngang nEm gMn !ây cĩ tKc !" phát triIn và !ơ th hố r<t mQnh; nhi=u ducthnang án, khu !ơ th, cơng nghi>p !ã và !ang !ucth3c !Mu tucth trên !a bàn qu)n. H> thKng thốt nucth6c !ơ th hi>n tQi !ã khơng !áp ucthsacng !ucth3c yêu cMu tiêu thốt nucth6c trên !a bàn qu)n, gây ng)p úng trên di>n r"ng. Nghiên cucthsacu này !ã ucthsacng duthnangng mơ hình tính tốn tiêu nucth6c tiên ti%n SWMM !I xác !nh các gi0i pháp tiêu nucth6c cho qu)n Hà ,ơng. Bài báo nên sucthnang cMn thi%t cuthhoia nghiên cucthsacu, xác !nh muthnangc tiêu và phucthng pháp nghiên cucthsacu, ucthsacng duthnangng phucthng pháp !ucth3c lucthnanga chqn !I tính tốn cuthnang thI cho vùng nghiên cucthsacu là qu)n Hà ,ơng. K%...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 22/01/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Lê Viết Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 98 NGHIÊN CuchoasacU 3NH Huchoa5NG TIÊU THỐT Nuchoa5C QU N HÀ ƠNG, THÀNH PH, HÀ NI GIAI O'N N N2M 2020, 3NH Huchoa5NG N N2M 2030 Lê Vi%t Sn1 TĨM TT Qu)n Hà ,ơng, TP. Hà N"i trong nhucthngang nEm gMn !ây cĩ tKc !" phát triIn và !ơ th hố r<t mQnh; nhi=u ducthnang án, khu !ơ th, cơng nghi>p !ã và !ang !ucth3c !Mu tucth trên !a bàn qu)n. H> thKng thốt nucth6c !ơ th hi>n tQi !ã khơng !áp ucthsacng !ucth3c yêu cMu tiêu thốt nucth6c trên !a bàn qu)n, gây ng)p úng trên di>n r"ng. Nghiên cucthsacu này !ã ucthsacng duthnangng mơ hình tính tốn tiêu nucth6c tiên ti%n SWMM !I xác !nh các gi0i pháp tiêu nucth6c cho qu)n Hà ,ơng. Bài báo nên sucthnang cMn thi%t cuthhoia nghiên cucthsacu, xác !nh muthnangc tiêu và phucthng pháp nghiên cucthsacu, ucthsacng duthnangng phucthng pháp !ucth3c lucthnanga chqn !I tính tốn cuthnang thI cho vùng nghiên cucthsacu là qu)n Hà ,ơng. K%t qu0 nghiên cucthsacu !ã xác !nh !ucth3c quy mơ, kích thucth6c cho các h> thKng tiêu trên !a bàn qu)n Hà ,ơng, !áp ucthsacng !ucth3c tiêu chuSn tiêu thốt nucth6c !ơ th tucthng ucthsacng v6i tMn su<t 10% trong 48 h. Tucthhuyenucthhuyenucthhuyenucthhuyen khố: SWMM, tiêu thốt nucth6c, Hà ,ơng. 1. T VN  4 Qu)n Hà ,ơng cĩ di>n tích 4.833 ha, dân sK trên !a bàn là 198.700 ngucthji. Di>n tích !p là 1.390 ha, !p 3.410 ha. Nem trong khu vucthnangc vành !ai 4 cuthhoia thuthhoi !ơ, Hà ,ơng trong nhucthngang nEm gMn !ây cĩ tKc !" phát triIn và !ơ th hố r<t mQnh. R<t nhi=u ducthnang án, khu !ơ th, cơng nghi>p !ucth3c !Mu tucth trên !a bàn qu)n. Trong quá trình !ơ th hố !ã phát sinh nhucthngang mâu thu”n cho cơng tác tiêu nucth6c trên !a bàn qu)n Hà ,ơng nhucth: Hình 1. S !Y mQng lucth6i thốt nucth6c qu)n Hà ,ơng (hi>n trQng nEm 2011) Các khu !ơ th xây ducthnangng m6i cĩ cao !" san n=n cao hn khu dân cucth hi>n tQi, cĩ ni cao hn 1 m, nên khi muctha to, nucth6c ch0y tràn vào khu dân cucth gây bucthsacc 1 Viện Quy hoạch Thủy lợi xúc cho nhân dân trong vùng. Vi>c ! thKng tiêu thốt nucth6c trong các khu !ơ th và khu dân cucth v6i h> thKng thốt nucth6c thu l3i cịn nhi=u b<t c)p. Cơng trình !Mu mKi và h> thKng kênh tiêu trên !a bàn qu)n chc !áp ucthsacng yêu cMu tiêu cho nơng nghi>p (hình 1), !%n nay k%t h3p tiêu cho !ơ th khơng !áp ucthsacng yêu cMu, gây nên tình trQng ng)p úng thucthjng xuyên trên di>n r"ng (nhucth khu vucthnangc Ba La, Phú Lucthng, ,Yng Mai, M)u Lucthng, Hqc vi>n Quân Y, Khu Ao Sen, Tructhjng Ki%n Trúc...). Vì v)y, vi>c nghiên cucthsacu !nh hucth6ng tiêu thốt nucth6c cho qu)n Hà ,ơng !I xác !nh lQi nhi>m vuthnang c<p nucth6c, tiêu nucth6c cuthhoia các cơng trình thuthhoiy l3i, !<u nKi v6i tiêu nucth6c khu !ơ th m6i và các khu dân cucth hi>n tQi !Yng thji xác !nh qu !<t cMn thi%t !I xây ducthnangng hQ tMng thuthhoiy l3i là nhi>m vuthnang c<p bách. 2. MuhoanangC TIÊU, PHuchoa.NG PHÁP VÀ C. S/ KHOA H0C NGHIÊN CuchoasacU 2.1. Muthnangc tiêu Nghiên cucthsacu gi0i pháp tiêu nucth6c cho 4.833 ha di>n tích tucthnang nhiên cuthhoia qu)n Hà ,ơng v6i tiêu chuSn tính tốn tiêu nucth6c nhucth sau: lucth3ng muctha thi%t k% ucthsacng v6i tMn su<t P=10% trong 48 gij l6n nh<t v6i t&ng lucth3ng muctha là 350 mm. 2.2. Phucthng pháp nghiên cucthsacu H> sK tiêu và nhu cMu tiêu nucth6c cuthhoia các khu vucthnangc !ơ th, dân cucth, cơng c"ng, c s@ s0n xu<t, khu vucthnangc cơng viên và canh tác nơng nghi>p !ucth3c tính tốn ducthnanga trên mơ hình tiêu nucth6c !ơ th (SWMM), !ây là KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 99 mơ hình mơ phong thuthhoiy !"ng lucthnangc hqc lucth3ng muctha - dịng ch0y, !ucth3c sucthhoi duthnangng tính tốn cho m"t tr)n muctha ho?c mơ phong dài hQn, tucthhuyen các khu vucthnangc chuthhoi y%u là !ơ th. Dịng ch0y trong h> thKng !ucth3c t&ng h3p tucthhuyen lucth3ng dịng ch0y sinh ra tucthhuyen các lucthu vucthnangc. Dịng ch0y sau !ĩ !ucth3c truy=n d”n thơng qua m"t h> thKng !ucthjng Kng, kênh, các hY !i=u hịa, thi%t b !i=u khiIn, máy bm. Mơ hình SWMM tính tốn lucthu lucth3ng, lucthu tKc, !" sâu dịng ch0y trong tucthhuyenng !ucthjng Kng và kênh trong kho0ng thji gian mơ phong. Mơ hình !ucth3c phát triIn lMn !Mu tiên vào nEm 1971, nĩ ti%p tuthnangc !ucth3c sucthhoi duthnangng r"ng rãi trên khip th% gi6i !I l)p k% hoQch, phân tích và thi%t k% liên quan !%n vi>c mơ phong ch% !" tiêu nucth6c, quá trình truy=n d”n nucth6c th0i trong h> thKng thốt nucth6c bSn !ơ th. Phiên b0n hi>n tQi, phiên b0n 5, chQy trên Windows, SWMM 5 cung c<p m"t mơi tructhjng tích h3p !I chcnh sucthhoia ducthnga li>u !Mu vào khu vucthnangc nghiên cucthsacu, tính tốn thuthhoiy vEn, mơ phong thuthhoiy lucthnangc và xem các k%t qu0 trong m"t loQt các !nh dQng. SWMM mơ phong quá trình truy=n d”n cuthhoia nucth6c trong m"t mơi tructhjng phucthsacc tQp bao gYm 4 tMng chính: TMng khí quyIn mà tucthhuyen !ĩ lucth3ng muctha ri xuKng m?t !n cho lucth3ng muctha !Mu vào cho h> thKng. TMng b= m?t !n là m"t ho?c nhi=u lucthu vucthnangc. Nĩ nh)n lucth3ng muctha tucthhuyen khí quyIn, tQo ra dịng ch0y trong các hình thucthsacc ng<m xuKng tMng nucth6c ngMm và dịng ch0y b= m?t trong h> thKng tiêu nucth6c cuthhoia !ơ th. TMng nucth6c ngMm nh)n !ucth3c nucth6c tucthhuyen b= m?t !<t và chuyIn m"t phMn cuthhoia dịng này !%n tMng truy=n d”n. TMng truy=n d”n nucth6c trong h> thKng tiêu bao gYm m"t mQng lucth6i v)n chuyIn gYm nhi=u !Ki tucth3ng (kênh, !ucthjng Kng, máy bm và cơng trình !i=u khiIn). H> thKng tiêu nh)n nucth6c tucthhuyen dịng ch0y b= m?t tucthhuyen lucthu vucthnangc. K%t qu0 nh)n !ucth3c tucthhuyen mơ hình bao gYm: Lucthu lucth3ng dịng ch0y sinh ra tucthhuyen các lucthu vucthnangc (Q:m3/s), mucthnangc nucth6c tQi các !iIm nút tính tốn (h:m), lucthu lucth3ng dịng ch0y trong các kênh ho?c cKng ngMm (q:m3/s). 3. MƠ HÌNH TÍNH TỐN TIÊU NuchoaFC QUN HÀ ƠNG 3.1. Thi%t l)p mơ hình 3.1.1. Xây ducthnangng s !Y mQng lucth6i thốt nucth6c muctha cuthhoia qu)n Hà ,ơng và các khu vucthnangc cĩ liên quan nhucth Tucthhuyen Liêm, Hồi ,ucthsacc, Thanh Xuân, Thanh Trì và Thanh Oai v6i t&ng sK 111 lucthu vucthnangc nho cĩ t&ng di>n tích 5.671 ha Các !?c tính cuthhoia lucthu vucthnangc bao gYm: - Di>n tích lucthu vucthnangc. - Cucthhoia x0 cuthhoia lucthu vucthnangc. - Tên trQm muctha dùng !I tính tốn cuthhoia lucthu vucthnangc. - ," dKc cuthhoia lucthu vucthnangc: Phuthnang thu"c vào !i=u ki>n !a hình, cao !" n=n. - T l> di>n tích khơng th<m (%) phuthnang thu"c vào !?c tính cuthhoia lucthu vucthnangc. 3.1.2. Xây ducthnangng s !Y mQng cKng thốt nucth6c !ucthjng phK - Xác !nh các cucthhoia tiêu nucth6c cho tucthhuyenng khu vucthnangc ducthnanga vào !?c !iIm mQng lucth6i sơng ngịi, thuthhoiy th% cuthhoia qu)n Hà ,ơng. Hucth6ng tiêu chính cho qu)n Hà ,ơng bao gYm: + Tiêu ra sơng Nhu>. + Tiêu ra sơng La Khê. + Tiêu ra sơng ,áy. - Nguyên tic chung trong vi>c thi%t k% xác !nh mQng lucth6i tiêu thốt nucth6c chính trên !a bàn qu)n Hà ,ơng nhucth sau: + s nhucthngang khu vucthnangc n"i !ơ ni cĩ mQng lucth6i cKng thốt nucth6c !ã !ucth3c xây ducthnangng qua nhi=u thji kw và nhucthngang khu !ơ th !ã xây ducthnangng hồn chcnh (VEn Quán, Mš Lao, VEn Phú): K% thucthhuyena mQng lucth6i !ã cĩ !%n mucthsacc tKi !a, b& sung, hồn thi>n cho nhucthngang khu vucthnangc mà h> thKng tiêu chuctha hồn chcnh. Do !ĩ mQng lucth6i cKng thốt nucth6c cho nhucthngang khu vucthnangc n"i !ơ c b0n là trùng kh6p v6i h> thKng tiêu hi>n trQng. + s nhucthngang khu vucthnangc !ơ th m6i !ang xây ducthnangng: Tính tốn, xác !nh lQi nhi>m vuthnang cuthhoia nhucthngang h> thKng cKng ngMm !ã !ucth3c xây ducthnangng, n%u quy mơ cKng ngMm nho hn yêu cMu tiêu thốt tucthhuyen các khu !ơ th thì thucthsac tucthnang ucthu tiên trong gi0i pháp tiêu nhucth sau: (1) Gi0m b6t nhi>m vuthnang tiêu cuthhoia cKng ngMm (cit di>n tích lucthu vucthnangc, chuyIn sang cho h> thKng tiêu lân c)n !ucth3c xây ducthnangng theo quy hoQch m6i). (2) N%u gi0i pháp (1) khơng kh0 thi thì != xu<t m@ r"ng quy mơ cKng tiêu. + s nhucthngang khu !ơ th !ang nem trong quy hoQch cMn hQn ch% vi>c thay !&i hucth6ng tiêu @ trong tucthhuyenng KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 100 khu vucthnangc m"t cách tKi !a !I tránh vi>c tQo ra mâu thu”n !Ki v6i nhucthngang h> thKng !ã xây ducthnangng và nhucthngang h> thKng chuctha !ucth3c xây ducthnangng. Tucthhuyen nguyên tic ti%n hành vQch tuy%n thốt nucth6c cho tucthhuyenng khu vucthnangc trên !a bàn qu)n Hà ,ơng: + Nhucthngang khu vucthnangc n"i !ơ: Tuy%n quy hoQch c b0n trùng v6i tuy%n hi>n trQng (cĩ b& sung). + Nhucthngang khu vucthnangc !ơ th !ang @ giai !oQn quy hoQch: Tuy%n thốt nucth6c cMn phù h3p v6i !nh hucth6ng phát triIn khơng gian, !nh hucth6ng giao thơng, nhucthng hQn ch% tKi !a vi>c nin chcnh so v6i h> thKng tiêu hi>n trQng. T&ng c"ng cĩ 151 !oQn cKng, t&ng chi=u dài !uctha vào tính tốn là 99.566 m (hình 3), trong !ĩ cĩ các tuy%n chính nhucth: - Tuy%n dqc 2 bên !ucthjng vành !ai 4. - Tuy%n truthnangc trQm bm Hà Trì, ,a S’. - Tuy%n kênh T4. - Truthnangc tiêu Nam QL6. - Tuy%n truthnangc tiêu Ba La. - Tuy%n truthnangc tiêu CMu Khâu. - Tuy%n truthnangc tiêu Thanh Niên. - Tuy%n truthnangc tiêu dqc theo kênh La Khê. - Tuy%n truthnangc tiêu cuthhoia trQm bm Khê Tang. 3.1.3. Xác !nh các cơng trình trên h> thKng: trQm bm, hY !i=u hịa, cKng !i=u ti%t Trên h> thKng xác !nh 8 hY !i=u hồ v6i t&ng di>n tích m?t hY 1.287.700 m2, dung tích !i=u hồ v6i c"t nucth6c tructhnga xu m3. Nhucth v)y v6i di>n tích hY !i=u hồ nhucth trên thì t l> hY !i=u hồ trong h> thKng m6i chc !Qt kho0ng 1,2% di>n tích tiêu. 3.1.4. Quy trình xác !nh kích thucth6c cuthhoia mQng lucth6i cKng thốt nucth6c (1) Kích thucth6c cuthhoia cKng !ucth3c ucth6c lucth3ng ducthnanga trên các c s@ nhucth sau: Các tuy%n cKng @ nhucthngang khu vucthnangc n"i !ơ ho?c nhucthngang khu vucthnangc !ơ th !ã xây ducthnangng hồn chcnh thì ln cĩ; các tuy%n cKng @ nhucthngang khu vucthnangc !ơ th !ang @ giai !oQn quy hoQch thì !ucth3c s b" l<y beng kích thucth6c ducthnang ki%n tucthhuyen các quy hoQch liên quan (n%u cĩ), khi khơng cĩ ducthnga li>u thì !ucth3c s b" ucth6c tính. (2) Cao !" nút !Mu, nút cuKi !ucth3c ucth6c tính ducthnanga vào cao !" n=n. - ,Ki v6i nhucthngang nút !"c l)p !ucth3c tính tốn nhucth sau: + Cao !" nút !Mu = Cao !" n=n — 1m — !" cao (!ucthjng kính) cKng (a) + Cao !" nút cuKi = cao !" !Mu — chi=u dài x !" dKc (," dKc cuthhoia các tuy%n cKng l<y beng 1/D !Ki v6i cKng trịn và 1/H !Ki v6i các loQi cKng khác (b) - ,Ki v6i nhucthngang nút phuthnang thu"c (vucthhuyena là nút cuKi cuthhoia !oQn tructh6c, vucthhuyena là nút !Mu cuthhoia !oQn sau) thì chqn giá tr nho hn trong 2 giá tr tính theo cơng thucthsacc a và b. - S !Y tính tốn xác !nh kích thucth6c cKng ngMm nhucth sau: 3.1.5. Thi%t l)p !i=u ki>n biên và tính tốn quá trình tiêu nucth6c - Biên khí tucth3ng: Lucth3ng muctha tiêu ucthsacng v6i tMn su<t P=10%, trong 48 h cĩ t&ng lucth3ng 350 mm, !ucthjng quá trình phân bK lucth3ng muctha !ucth3c thI hi>n trên hình 2. Các !?c tructhng chính v= lucth3ng muctha tiêu bao gYm: Phân lưu vực thốt nước Vạch mạng lưới cống thốt nước Ước lượng kích thước của tuyến cống (1) Xác định cao độ nút đầu, nút cuối của cống (2) Thiết lập biên khí tượng (mưa) và mực nước Tính tốn thủy lực, xác định mực nước, độ ngập của nút Kiểm tra ngập tại nút Khơng ngập Kết thúc Ngập KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 101 TT HQng muthnangc ,n v Giá tr 1 T&ng lucth3ng muctha thi%t k% mm 350 2 Thji gian tính tốn gij 48 3 Lucth3ng muctha gij l6n nh<t mm 70 Hình 2. ,ucthjng quá trình lucth3ng muctha tiêu thi%t k% trong 48 h (mm) - Biên thuthhoiy vEn: Là mucthnangc nucth6c tQi các cucthhoia ra cuthhoia các cKng trên sơng Nhu>, sơng ,áy. Trong tructhjng h3p này !ucth3c chqn Hbiên = 4,5 m (là mucthnangc nucth6c cao nh theo ducthnang án c0i tQo h> thKng tiêu nucth6c phía Tây Hà N"i). - Tucthhuyen các !i=u ki>n thucthnangc t% v= phân chia lucthu vucthnangc, h> thKng cơng trình tiêu thốt nucth6c, !i=u ki>n biên !ã !ucth3c mơ hình hĩa trong SWMM, v)n hành mơ hình !I xác !nh các chc sK v= thuthhoiy lucthnangc trong h> thKng bao gYm: + ,Ki v6i lucthu vucthnangc: Dịng ch0y sinh ra tucthhuyen lucthu vucthnangc. + ,Ki v6i các nút: Phân bK mucthnangc nucth6c, lucthu lucth3ng !%n nút, mucthsacc !" ng)p úng (lucthu lucth3ng ch0y ngucth3c). + ,Ki v6i các cKng, kênh: Lucthu lucth3ng, !" sâu nucth6c, v)n tKc, nEng lucthnangc v)n chuyIn theo thji gian. 3.2. ,= xu<t gi0i pháp tiêu nucth6c K%t qu0 nghiên cucthsacu !ã != xu<t !ucth3c gi0i pháp tiêu thốt nucth6c cho tucthhuyenng khu vucthnangc cuthhoia qu)n Hà ,ơng nhucth sau: 3.2.1. Vùng phía !ơng sơng Nhu> - Xây ducthnangng cKng h"p cĩ chi=u dài kho0ng 1.450 m; kích thucth6c 1600 x 1800 mm dqc !ucthjng Thanh Bình !I tiêu cho kho0ng 49 ha phucthjng Mš Lao ra sơng Nhu>. - CKng hố 150 m cuKi kênh Yên Phúc 2000 x 2000 mm, c0i tQo cKng tiêu Yên Phúc trên QL70 !& ra sơng Nhu> !I tiêu nucth6c cho phucthjng. - Xây ducthnangng tuy%n tiêu dqc theo !ucthjng Lê Hucthngau Trác (sau Hqc vi>n Quân Y) nKi !ucthjng 430 v6i sơng Nhu>, kích thucth6c 600 x 800 mm !& ra sơng Nhu>. - C0i tQo tuy%n tiêu dqc !ucthjng Chi%n Thing nKi tucthhuyen !ucthjng Nguytn Trãi ra nKi v6i kênh Yên Phúc, cĩ chi=u dài kho0ng 1.450 m, quy mơ 1500 x 2000 mm !I tiêu nucth6c tucthhuyen khu vucthnangc Hqc vi>n An ninh, Vi>n Tucth vp. Hình 3. ,nh hucth6ng tiêu nucth6c qu)n Hà ,ơng 3.2.2. Vùng bic !ucthjng 6 — Tây sơng Nhu> - Khu dân cucth phucthjng VQn Phúc: Ti%p tuthnangc hồn thi>n vi>c xây ducthnangng tuy%n cKng dqc theo !ucthjng làng VQn Phúc tucthhuyen !ucthjng 430 !%n sơng Nhu> (cKng C59), dài kho0ng 720 m, kích thucth6c D1000 mm. Xây ducthnangng m6i tuy%n cKng nKi tucthhuyen làng ngh= VQn Phúc v6i cKng C59, chi=u dài 300 m, kích thucth6c D800. Xây ducthnangng trQm bm tiêu m6i ,Yng Sen thay th% trQm bm cuthnga !I tiêu cho khu vucthnangc phía bic phucthjng VQn Phúc. - Khu dân cucth m6i VQn Phúc, tructhjng Chính tr, khu dân cucth phía bic sơng La Khê cuthhoia phucthjng Quang Trung và khu dân cucth cuthnga VQn Phúc nem phía tây !ucthjng 430 !ucth3c tiêu vào các truthnangc chính dqc !ucthjng Ngơ Thì Nh)m kéo dài cĩ kích thucth6c là 2x(1000 x 1000 mm) và cKng dqc theo !ucthjng quy hoQch nKi !ucthjng Lê VEn Lucthng v6i !ucthjng Ngơ Quy=n, kích thucth6c 1600 x 1800 mm (C53). Xây ducthnangng tuy%n cKng nKi tucthhuyen cKng C53 !%n cKng !ucthjng 430 rYi nKi v6i kênh tiêu cuthhoia trQm bm CMu Am, dài 300 m, kích thucth6c D1200 mm. - Xây ducthnangng trQm bm tiêu cuthnangc b" quy mơ 2x540 m3/h !I tiêu nucth6c cho các khu dân cucth ven ven quKc l" 6 thu"c phucthjng La Khê. - C0i tQo kênh tiêu T4 tiêu nucth6c cho phucthjng Ducthng N"i, chi=u dài 2.400 m. ,oQn !Mu tucthhuyen gĩc phía nam thơn La C0 !%n h%t thơn La N"i tuy%n kênh c b0n theo tuy%n hi>n trQng. ,oQn hQ lucthu ch0y qua !ơ th Nam Cucthjng !ucth3c nin chcnh theo tuy%n !ucthjng Time Series muaHaDong Elapsed Time (hours) 454035302520151050 70 60 50 40 30 20 10 0 KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 102 40m, sau !ĩ chQy cit ngang qua !ơ th An Hucthng và !& ra sơng La Khê. Hình thucthsacc là cKng h"p, kích thucth6c 5000 x 3000 mm. - Xây ducthnangng h> thKng cKng tiêu Yên L" theo truthnangc kênh cuthhoia trQm bm Con RYng cuthnga chi=u dài 1.000 m, tiêu nucth6c cho thơn Yên L", kích thucth6c 1000 x 1000 mm, tiêu ra sơng La Khê. - Xây ducthnangng cKng tiêu dqc !ucthjng vành !ai 4 tiêu nucth6c cho thơn Do L", Ngh’a L", m"t phMn khu C !ơ th Nam Cucthjng, kích thucth6c 7000 x 3000 mm, dài kho0ng 2.300 m, hucth6ng dKc v= kênh La Khê, !iIm !Mu tQi nút giao thơng giucthngaa quKc l" 6 và vành !ai 4, !iIm cuKi là sơng La Khê. - C0i tQo kênh tucth6i La Khê thành truthnangc tiêu !I tiêu nucth6c cho vùng k›p giucthngaa quKc l" 6 và kênh tucth6i La Khê, !oQn tucthhuyen trQm bm La Khê !%n !ucthjng vành !ai 4 dài kho0ng 2.300 m, cĩ hình thucthsacc là kênh h@ 7000 x 4000 mm, hucth6ng tiêu là tiêu v= sơng La Khê. 3.2.3. Vùng nam !ucthjng 6 - tây sơng Nhu> - CKng hố kênh Ditn (kênh nam !ucthjng 6) và nin chcnh hucth6ng tiêu v= Ki%n Hucthng v6i quy mơ nhucth sau: NKi thơng kênh Ba La v6i kênh Ditn, !oQn !Mu dài 200 m, kích thucth6c 2000 x 2000 mm. ,oQn ti%p theo !i theo tuy%n kênh Ditn nhucth hi>n trQng !%n h%t !ơ th VEn La, dài 530 m, kích thucth6c 3000 x 2000 mm, hình thucthsacc là cKng h"p. ,oQn tucthhuyen !ơ th VEn La !%n !iIm giao cit Lê Trqng T<n và vành !ai 3,5 dài 980 m chQy dqc theo !ucthjng bao cuthhoia !ơ th VEn Phú, sau !ĩ cit ngang qua !ucthjng Lê Trqng T<n sang !%n cơng viên trung tâm, kích thucth6c 2x(3500 x 3000 mm). ,oQn dqc theo d0i cây xanh cuthhoia !ucthjng Lê Trqng T<n kéo dài !%n kênh M)u Lucthng dài 1140 m, quy mơ 3x(3500 x 3000 mm). - Xây ducthnangng tuy%n kênh tiêu trùng v6i kênh M)u Lucthng hi>n nay, hình thucthsacc cKng hĩa !I k%t h3p giao thơng, kích thucth6c 3x(3500 x 3000 mm), hucth6ng tiêu ra sơng Nhu>. - C0i tQo kênh tiêu ,a S’ !I k%t h3p giao thơng, hình thucthsacc cKng h"p, kích thucth6c 10.000 x 3000 mm, chi=u dài 470 m. - Xây ducthnangng tuy%n cKng h"p xu<t phát tucthhuyen kênh tiêu Hà Trì chQy dqc theo !ucthjng ven cơng viên trung tâm rYi !& vào kênh Ditn, kích thucth6c cKng là 2000 x 2000 mm. - Xây ducthnangng cKng chQy dqc theo !ucthjng ducthnang ki%n ven hY cơng viên dài 550 m, kích thucth6c 2000 x 2000 mm nKi tucthhuyen cKng Hà Trì !%n !Mu cKng cuthhoia kênh tiêu cuthhoia trQm bm ,a S !I hš tr3 tiêu nucth6c cho khu trung tâm cuthhoia Hà ,ơng. - C0i tQo nin chcnh tuy%n kênh tiêu dqc !ucthjng truthnangc phía nam cuthhoia Hà ,ơng, tuy%n m6i chQy ven !ucthjng truthnangc phía nam tucthhuyen !iIm giao cit giucthngaa !ucthjng truthnangc phía nam v6i !ucthjng Lê Trqng T<n kéo dài !%n hY Thanh Hà B, dài 2.050 m, kích thucth6c 3x(3500 x 3000 mm). - Xây ducthnangng h> thKng mucthng thốt nucth6c ven thơn ,a S’, M)u Lucthng rYi tiêu cucthrng bucthsacc ra sơng Nhu>. - C0i tQo kênh Ba La: ,oQn 1: tucthhuyen QL6 !%n cKng qua !ucthjng sit giucthnga nguyên hucth6ng tuy%n nhucth hi>n nay, quy mơ 4000 x 3000 mm, dài kho0ng 860 m. ,oQn 2: Tucthhuyen !ucthjng sit vào khu vucthnangc thu"c ga Hà ,ơng, tuy%n kênh !ucth3c nin chcnh chQy dqc theo hành lang cây xanh cuthhoia tuy%n !ucthjng quy hoQch !%n !iIm ti%p giáp v6i khu !ơ th Thanh Hà, chi=u dài kho0ng 1.500 m, hình thucthsacc là cKng h"p 10.000 x 3000 mm. ,oQn 3: Tucthhuyen !ucthjng bao ngồi cuthhoia !ơ th Thanh Hà !%n hY !i=u hịa khu A, tuy%n kênh c b0n !i theo tuy%n hi>n trQng, hình thucthsacc là cKng h"p, kích thucth6c 10.000 x3000 mm. ,oQn 4: Tucthhuyen hY !i=u hịa khu A !ơ th Thanh Hà !%n h%t !a ph)n Hà ,ơng, dài kho0ng 600 m, hình thucthsacc kênh tiêu là hình thang, h> sK mái dKc 0,75, b= r"ng kênh B=15 m, !" sâu 4 m. - C0i tQo kênh CMu Khâu !ucth3c nin theo tuy%n m6i !I phù h3p v6i quy hoQch !ơ th, tuy%n kênh !i=u chcnh nem trong hành lang cây xanh cách ly cuthhoia !ucthjng vành !ai 4, dài 3.330 m, tucthhuyen quKc l" 6 !%n kênh Khê Tang. ,oQn 1: Bit !Mu tucthhuyen nút giao ngã tucth !ucthjng vành !ai 4 v6i QL6 t6i !iIm giao cit v6i hành lang lucth6i !i>n dài kho0ng 1.100 m, ti%t di>n 7000 x 4000 mm, hình thucthsacc là cKng h"p. ,oQn 2: Ti%p nKi !oQn 1 theo hành lang xanh !ucthjng vành !ai 4 !%n !ucthjng 21, ti%t di>n 10.000 x 4000 mm, hình thucthsacc cKng h"p, chi=u dài 810 m. ,oQn 3: Tucthhuyen !ucthjng 21 !%n Ba Truthnang, chi=u dài 920 m, ti%t di>n 1000 x 4000 mm. ,oQn 4: Tucthhuyen Ba Truthnang !%n h%t !a ph)n Hà ,ơng, chi=u dài kho0ng 500 m, ti%t di>n 1500 x 4000 mm. - Xây ducthnangng tuy%n cKng tiêu nKi hY !i=u hịa Thanh Hà A v6i kênh tiêu CMu Khâu, chi=u dài 1870 m, kích thucth6c 5000 x 3000 mm, !0m nh)n tiêu nucth6c cho phucthjng Phú Lucthng. - Xây ducthnangng tuy%n cKng chQy dqc theo hành lang cây xanh tucthhuyen QL6 !%n !ucthjng vành !ai 4 (cKng Thanh Lãm), dài kho0ng 2000 m, hình thucthsacc tuy%n kênh != xu<t là cKng h"p, kích thucth6c là 7000 x 3000 mm. KHOA HC CƠNG NGH N¤NG NGHIƯP Vµ PH¸T TRIĨN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 103 - Xây ducthnangng tuy%n cKng tiêu ,Yng Mai chQy dqc theo hành lang cây xanh phía tây cuthhoia !ơ th ,Yng Mai, dài khồng 2.550 m, tucthhuyen phía bic cuthhoia khu vucthnangc !%n h%t khu !<t dch vuthnang sK 3 cuthhoia ,Yng Mai, kích thucth6c 10.000 x 3000 mm, sau !ĩ nKi v6i kênh Thanh Niên. Hình thucthsacc các cKng là cKng h"p. - Kênh Thanh Niên, !oQn thucth3ng lucthu !ucth3c nin chcnh thành hY !i=u hịa, !oQn hQ lucthu (tucthhuyen !iIm nKi v6i cKng ,Yng Mai !%n h%t !a ph)n Hà ,ơng) dài kho0ng 680 m, hucth6ng tuy%n giucthnga nguyên nhucth hi>n trQng, hình thucthsacc kênh h@, b= r"ng B=15 m. - C0i tQo kênh tucth6i La Khê !oQn tucthhuyen QL6 !%n h%t !a ph)n Hà ,ơng dài 3.700 m thành truthnangc tiêu chính, hình thucthsacc cKng h"p 7000 x 3000 mm, k%t h3p v6i giao thơng. Tuy%n kênh !i theo tuy%n hi>n nay. Xây ducthnangng tuy%n cKng tiêu nKi kênh tiêu La Khê v6i kênh tiêu Thanh Niên dài 990 m, kích thucth6c 7000 x 4000 mm. 4. K"T LUN Hà ,ơng là m"t trong nhucthngang khu vucthnangc !ang cĩ nhi=u bi%n !"ng nh<t trên !a bàn thành phK Hà N"i c0 v= c c<u kinh t%, c c<u sucthhoi duthnangng !<t tQo ra nhucthngang thay !&i !"t bi%n v= yêu cMu tiêu thốt nucth6c. Nghiên cucthsacu này !ã ucthsacng duthnangng cơng ngh> tiên ti%n SWMM !I xác !nh các gi0i pháp tiêu nucth6c cho qu)n Hà ,ơng. K%t qu0 nghiên cucthsacu !ã xác !nh !ucth3c quy mơ, kích thucth6c cuthhoia các h> thKng tiêu trên !a bàn qu)n Hà ,ơng !I !áp ucthsacng !ucth3c yêu cMu tiêu thốt nucth6c v6i tiêu chuSn muctha tiêu thi%t k% tucthng ucthsacng v6i tMn su<t 10% trong 48 gij là 350 mm. TÀI LIU THAM KH$O 1. Quy%t !nh sK 60/2002/Q,-BNN v= vi>c ban hành tiêu chuSn ngành 14TCN 122-2002 “Tiêu chuSn phịng, chKng luthnga !Yng beng sơng HYng”. 2. Quy hoQch chung xây ducthnangng thuthhoi !ơ Hà N"i !%n nEm 2030 và tMm nhìn !%n nEm 2050. 3. Quy hoQch t&ng thI phát triIn KTXH thành phK Hà N"i !%n nEm 2020, !nh hucth6ng !%n nEm 2030. 4. Quy hoQch phát triIn nơng nghi>p thành phK Hà N"i !%n nEm 2020, !nh hucth6ng !%n nEm 2030. 5. Quy hoQch tiêu sơng Nhu> !ã theo Quy%t !nh sK 937/Q,-TTg ngày 1/7/2009. 6. Quy hoQch phịng chKng luthnga chi ti%t cuthhoia tucthhuyenng tuy%n sơng cĩ !ê trên !a bàn TP !%n nEm 2020 theo Ngh quy%t sK 17/2009/NQ-H,ND ngày 11/12/2009. 7. Thuy%t minh !i=u chcnh quy hoQch chung th xã Hà ,ơng !%n nEm 2020. 8. Báo cáo thuy%t minh t&ng h3p Quy hoQch sucthhoi duthnangng !<t !%n nEm 2020, k% hoQch sucthhoi duthnangng !<t 5 nEm kw !Mu (2011-2015) qu)n Hà ,ơng. STUDY THE DRAINAGE ORIENTAION FOR HA DONG DISTRICT IN THE PERIOD TO THE YEAR 2020 AND THE VISION TO THE YEAR 2030 Le Viet Son Summary In recent years, the rate of economic development and urbanization are high in the Ha Dong District. There are many projects related to urban areas, industry being invested in the district. The present urban sewer system did not meet the required drainage in the district, causing widespread flooding. This study applied advance mathematic model, the Storm Water Management Model to identify innovative solutions for drainage probem in Ha Dong district. The article starts from the necessity of research, then defining the objectives and methodology, and lately aplication of the chosen method to calculate for the specific research areas, the Ha Dong district. The results of the study have identified the scale and size for the target drainage system in the Ha Dong district meeting standards of urban drainage area corresponding to the rainfall frequencies of 10% in 24 hours. Keywords: SWMM, drainage, Ha Dong district. Ngucthji ph0n bi>n: PGS.TS. Lê Quang Vinh Ngày nh)n bài: 18/9/2015 Ngày thơng qua ph0n bi>n: 19/10/2015 Ngày duy>t !Eng: 26/10/2015

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_dinh_huong_tieu_thoat_nuoc_quan_ha_dong_tp_ha_noi_giai_doan_den_nam_2020_dinh_huong_den_n.pdf
Tài liệu liên quan