Luận văn Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận

Tài liệu Luận văn Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế cơng chung cư Phú Mỹ Thuận : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 -2011 GVHD: CÔ TRẦN THẠCH LINH PHẦN I- KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC SVTH : NGUYỄN HỮU THIỆN Đề tài: “Chung cư Phú Mỹ Thuận” Trang 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 -2011 GVHD: CÔ TRẦN THẠCH LINH PHẦN I- KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC SVTH : NGUYỄN HỮU THIỆN Đề tài: “Chung cư Phú Mỹ Thuận” Trang 4 KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC I. MỞ ĐẦU Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật lớn nhất nước với nhiều cơ quan đầu ngành , sân bay, bến cảng... đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn những năm 1990 đến năm 1997 là giai đoạn phát triển rầm rộ nhất rất nhiều công trình lớn và nhiều nhà cao tầng được xây dựng trong giai đoạn này. Đặc biệt Việt Nam chúng ta đã gia nhập tổ chức thương ma...

pdf134 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 943 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Luận văn Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công chung cư Phú Mỹ Thuận : ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 4 KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC I. MÔÛ ÑAÀU Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi vai troø laø trung taâm kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät lôùn nhaát nöôùc vôùi nhieàu cô quan ñaàu ngaønh , saân bay, beán caûng... ñang töøng böôùc xaây döïng cô sôû haï taàng. Trong giai ñoaïn nhöõng naêm 1990 ñeán naêm 1997 laø giai ñoaïn phaùt trieån raàm roä nhaát raát nhieàu coâng trình lôùn vaø nhieàu nhaø cao taàng ñöôïc xaây döïng trong giai ñoaïn naøy. Ñaëc bieät Vieät Nam chuùng ta ñaõ gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO seõ môû ra nhieàu cô hoäi phaùt trieån cho ñaát nöôùc vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ laø ñaàu tö cho söï phaùt trieån ñoù. Vieäc xaây döïng nhieàu nhaø cao taàng töø noäi thaønh cho ñeán ngoaïi thaønh nhö moät nhu caàu taát yeáu ñaùp öùng söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc . II. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG CHUNG CÖ PHUÙ MYÕ THUAÄN ñöôïc ñaët taïi xaõ Phuù Xuaân huyeän Nhaø Beø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Coâng trình naøy ñöôïc xaây döïng taïi Ñöôøng Huyønh Taán Phaùt-Xaõ Phuù Xuaân- Huyeän Nhaø Beø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Moät maët khu ñaát noái vôùi ñöôøng Huyønh Taán Phaùt ( Truïc giao thoâng chính cuûa Huyeän Nhaø Beø ñi trung taâm Thaønh phoá Hoà Chí Minh ), moät maët thoâng qua ñöôøng Nguyeãn Bình (truïc giao thoâng chính cuûa Huyeän Nhaø Beø ñi Trung taâm Huyeän Nhaø Beø) thuaän lôïi giao thoâng vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy. 28 00 12 00 3250 2950 3500 30002800 31 00 31 00 3500200 1500 2900 2950 3100 29 00 28003000 31 00 31 00 18 00 80 0 60 0 60 0 80 0 1 00 2 001 00 18 00 2900 3800 8001420 1800 34 00 41 00 19 50 1800 PHO ØNG NGUÛ 2 34 00 PHO ØNG NGUÛ 3 PHO ØNG KHAÙCH PHO ØNG NGUÛ 1 SAÂN PHÔI SAÂN PHÔI PHO ØNG NGUÛ 3 PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG KHAÙCH PHO ØNG NGUÛ 1 SAÂN PHÔI P.ÑA NA ÊNG PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG KHAÙCH SAÂN PHÔI 19 50 PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG KHAÙCH A ÊN PHO ØNG NGUÛ 1 SAÂN PHÔI 12 50 30 0 SAÂN PHÔI PHO ØNG NGUÛ 1 PHO ØNG KHAÙCH PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG NGUÛ 1 PHO ØNG KHAÙCH PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG KHAÙCH A ÊN PHO ØNG NGUÛ 2 PHO ØNG KHAÙCH A ÊN BE ÁP BE ÁP BE ÁP BE ÁP 28 00 12 00 2600 1420 7470 28 00 52 00 2800 BE ÁP MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 5 TÆ LEÄ : 1/100 MAËT BAÈNG TAÀNG 1 3000 4300 29 00 13 00 2600 15 50 15 50 WC D1-1 WC C2-1 WC C1-1 WC A2-1 WC B2-1 WC B2-2 WC B1-2PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH BE ÁP BE ÁP WC B1-1 2500 4600 90 0 1800 ±0.000 ±0.000 A ÊN ±0.000 ±0.000 14 00 30 00 ±0.000 A ÊN PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH A ÊN PHOØNG SINH HOAÏT CHUNG PHOØNG KHAÙCH A ÊN PHOØNG KHAÙCH A ÊN PHOØNG SINH HOAÏT CHUNG S5a A ÊN PHOØNG KHAÙCH PHOØNG KHAÙCH A ÊN A ÊN PHOØNG NGUÛ 1 PHOØNG NGUÛ 1 15 00 ±0.000 ±0.000-1.500 ±0.000 S7 S7 35 00 -1.350 i= 10 % i= 10 % i=10% 27004600 2600 2700 1000 -1.350 265 35 0 43 00 37 50 35 50 WC D1-1 2000 15 00 26001900 1515 24 00 90 0 24 00 1800 1800 MAËT BAÈNG TAÀNG 1 III. Ñaëc ñieåm khí haäu taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Khí haäu TP Hoà Chí Minh laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ñöôïc chia thaønh 2 muøa. 1. Muøa naéng : Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 coù : o Nhieät ñoä cao nhaát : 400C o Nhieät ñoä trung bình : 320C o Nhieät ñoä thaáp nhaát : 180C o Löôïng möa thaáp nhaát : 0,1 mm o Löôïng möa cao nhaát : 300 mm o Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 85,5% 2. Muøa möa: Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù : o Nhieät ñoä cao nhaát : 360C o Nhieät ñoä trung bình : 280C o Nhieät ñoä thaáp nhaát : 230C o Löôïng möa trung bình : 274,4 mm o Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11) o Löôïng möa cao nhaát : 680 mm (thaùng 9) o Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 77,67% ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 6 o Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 74% o Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 84% o Löôïng boác hôi trung bình : 28 mm/ngaøy o Löôïng boác hôi thaáp nhaát : 6,5 mm/ngaøy 3. Höôùng gioù Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5 m/s, thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12-1). TP. Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi. IV. Giaûi phaùp maët baèng vaø phaân khu chöùc naêng Ø Chung cö goàm 10 taàng vôùi nhöõng ñaëc ñieåm sau : o Taàng haàm vaø taàng maùi cao 3.0m o Taàng 1 cao 4.5m o Moãi taàng ñieån hình cao 3.5 m o Maët baèng hình chöõ nhaät 33.4x37.2 m, ñöôïc thieát keá daïng ñoái xöùng, taän duïng heát maët baèng vaø khoâng gian. o Toång chieàu cao coâng trình 35.5 m (tính töø coát ±0.000) Ø Chöùc naêng cuûa caùc taàng nhö sau : o Taàng haàm :Nôi ñeå ñaäu xe vaø boá trí caùc phoøng kó thuaät. o Taàng 1 ñeán taàng 9 : Boá chí caùc caên hoä. o Taàng 10 vaø taàng maùi :Goàm caùc phoøng kyõ thuaät ( cô, ñieän, nöôùc thoâng thoaùng...). Coù hoà nöôùc maùi cung caáp nöôùc cho toaøn nhaø. V. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät Ø Thoâng thoaùng : Ngoaøi vieäc thoâng thoaùng baèng heä thoáng cöûa ôû moãi phoøng, coøn söû duïng heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo baèng quaït ôû caùc taàng. Ø Chieáu saùng : Ngoaøi heä thoáng ñeøn chieáu saùng ôû caùc phoøng vaø haønh lang thì vieäc taän duïng saùng töï nhieân vaø chieáu saùng nhaân taïo ñeå laáy saùng toái ña cho coâng trình. Ø Heä thoáng ñieän • Heä thoáng ñieän söû duïng tröïc tieáp heä thoáng ñieän thaønh phoá, coù boå sung heä thoáng ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûo baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình huoáng maïng löôùi ñieän thaønh phoá bò caét ñoät xuaát. Ñieän naêng phaûi baûo ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng laïnh coù theå hoaït ñoäng lieân tuïc. • Maùy ñieän döï phoøng 250KVA ñöôïc ñaët ôû taàng haàm, ñeå giaûm bôùt tieáng oàn vaø rung ñoäng khoâng aûnh höôûng ñeán sinh hoaït. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN I- KHAÙI QUAÙT VEÀ KIEÁN TRUÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 7 • Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng . Heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 50A boá trí theo taàng vaø khu vöïc vaø baûo ñaûm an toaøn khi coù söï coá xaûy ra. Ø Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc • Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá daãn vaøo hoà nöôùc ôû taàng haàm qua heä thoáng bôm bôm leân beå nöôùc taàng maùi nhaèm ñaùp öùng nhu nöôùc cho sinh hoaït ôû caùc taàng. • Nöôùc thaûi töø caùc taàng ñöôïc taäp trung veà khu xöû lyù vaø beå töï hoaïi ñaët ôû taàng haàm. • Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc gain, ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. Ø Di chuyeån vaø phoøng hoûa hoaïn • Toøa nhaø goàm 2 caàu thang boä, 2 thang maùy chính. • Taïi moãi taàng ñeàu coù ñaët heä thoáng baùo chaùy, caùc thieát bò chöõa chaùy. • Doïc theo caùc caàu thang boä ñeàu coù heä thoáng oáng voøi roàng cöùu hoûa. • Ngoaøi ra toøa nhaø coøn ñöôïc ñaët heä thoáng choáng seùt . ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 8 PHAÀN II: KEÁT CAÁU ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 9 CHÖÔNG1: CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ I. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU 1. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH Caên cöù vaøo sô ñoà laøm vieäc thì keát caáu nhaø cao taàng coù theå phaân loaïi nhö sau: - Caùc heä keát caáu cô baûn: Keát caáu khung, keát caáu töôøng chòu löïc, keát caáu loõi cöùng vaø keát caáu hoäp. - Caùc heä keát caáu hoãn hôïp: Keát caáu khung-giaèng, keát caáu khung-vaùch, keát caáu khung-loõi, keát caáu khung-hoäp, keát caáu vaùch-loõi, keát caáu hoäp-loõi - Caùc heä keát caáu ñaëc bieät: Heä keát caáu coù taàng cöùng, heä keát caáu coù daàm truyeàn, keát caáu coù heä giaèng lieân taàng vaø keát caáu coù khung gheùp. - Moãi loaïi keát caáu treân ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm rieâng tuøy thuoäc vaøo nhu caàu vaø khaû naêng thi coâng thöïc teá cuûa töøng coâng trình. Hieän nay, vaùch cöùng ñöôïc xem laø caáu kieän chòu taûi ngang khaù toát, coù nhieàu öu vieät hôn so vôùi keát caáu khung thoâng thöôøng, neân em choïn heä keát caáu khung vaùch chòu löïc cho coâng trình naøy. 2. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN Trong coâng trình heä saøn coù aûnh höôûng raát lôùn tôùi söï laøm vieäc khoâng gian cuûa keát caáu. Vieäc löïa choïn phöông aùn saøn hôïp lyù laø raát quan troïng. Do vaäy, caàn phaûi coù söï phaân tích ñuùng ñeå löïa choïn ra phöông aùn phuø hôïp vôùi keát caáu cuûa coâng trình. Ta xeùt caùc phöông aùn saøn sau: a. Heä saøn söôøn Caáu taïo goàm heä daàm vaø baûn saøn. · Öu ñieåm: - Tính toaùn ñôn giaûn. - Ñöôïc söû duïng phoå bieán ôû nöôùc ta vôùi coâng ngheä thi coâng phong phuù neân thuaän tieän cho vieäc löïa choïn coâng ngheä thi coâng. · Nhöôïc ñieåm: - Chieàu cao daàm vaø ñoä voõng cuûa baûn saøn raát lôùn khi vöôït khaåu ñoä lôùn, daãn ñeán chieàu cao taàng cuûa coâng trình lôùn neân gaây baát lôïi cho keát caáu coâng trình khi chòu taûi troïng ngang vaø khoâng tieùt kieäm chi phí vaät lieäu. - Khoâng tieát kieäm khoâng gian söû duïng. b. Heä saøn oâ côø Caáu taïo goàm heä daàm tröïc giao, chia baûn saøn thaønh caùc oâ baûn keâ boán caïnh coù nhòp beù, theo yeâu caàu caáu taïo khoaûng caùch giöõa caùc daàm khoâng quaù 2m vaø tyû soá L2/L1 cuûa maët baèng saøn khoâng quaù 1,5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 10 · Öu ñieåm: - Traùnh ñöôïc coù quaù nhieàu coät beân trong neân tieát kieäm ñöôïc khoâng gian söû duïng vaø coù kieán truùc ñeïp,thích hôïp vôùi caùc coâng trình yeâu caàu thaåm myõ cao vaø khoâng gian söû duïng lôùn nhö hoäi tröôøng, caâu laïc boä... · Nhöôïc ñieåm: - Khoâng tieát kieäm, thi coâng phöùc taïp. - Khi maët baèng saøn quaù roäng caàn phaûi boá trí theâm caùc daàm chính. Vì vaäy, noù cuõng khoâng traùnh ñöôïc nhöõng haïn cheá do chieàu cao daàm chính phaûi lôùn ñeå giaûm ñoä voõng. c. Saøn khoâng daàm (khoâng coù muõ coät) Caáu taïo goàm caùc baûn keâ tröïc tieáp leân coät. · Öu ñieåm: - Chieàu cao keát caáu nhoû neân giaûm ñöôïc chieàu cao coâng trình. - Tieát kieäm ñöôïc khoâng gian söû duïng. - Deã phaân chia khoâng gian. - Deã boá trí heä thoáng kyõ thuaät ñieän, nöôùc - Thích hôïp vôùi nhöõng coâng trình coù khaåu ñoä vöøa. - Vieäc thi coâng phöông aùn naøy nhanh hôn so vôùi phöông aùn saøn daàm bôûi khoâng phaûi maát coâng gia coâng coáp pha, coât theùp daàm, coát theùp ñöôïc ñaët töông ñoái ñònh hình vaø ñôn giaûn, vieäc laép döïng vaùn khuoân vaø coáp pha cuõng ñôn giaûn. - Do chieàu cao taàng giaûm neân thieát bò vaän chuyeån ñöùng cuõng khoâng caàn yeâu caàu cao, coâng vaän chuyeån ñöùng giaûm neân giaûm giaù thaønh. - Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình giaûm do coâng trình coù chieàu cao giaûm so vôùi phöông aùn saøn daàm. · Nhöôïc ñieåm: - Trong phöông aùn naøy caùc coät khoâng ñöôïc lieân keát vôùi nhau ñeå taïo thaønh khung do ñoù ñoä cöùng nhoû hôn nhieàu so vôùi phöông aùn saøn daàm, do vaäy khaû naêng chòu löïc theo phöông ngang phöông aùn naøy keùm hôn phöông aùn saøn daàm, chính vì vaäy taûi troïng ngang haàu heát do vaùch chòu vaø taûi troïng ñöùng do coät chòu. - Saøn phaûi coù chieàu daøy lôùn ñeå ñaûm baûo khaû naêng chòu uoán vaø choáng choïc thuûng do ñoù daãn ñeán taêng khoái löôïng saøn. d. Saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc · Öu ñieåm: Ngoaøi caùc ñaëc ñieåm chung cuûa phöông aùn saøn khoâng daàm thì phöông aùn saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc seõ khaéc phuïc ñöôïc moät soá nhöôïc ñieåm cuûa phöông aùn saøn khoâng daàm: ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 11 - Giaûm chieàu daøy saøn khieán giaûm ñöôïc khoái löôïng saøn daãn tôùi giaûm taûi troïng ngang taùc duïng vaøo coâng trình cuõng nhö giaûm taûi troïng ñöùng truyeàn xuoáng moùng. - Taêng ñoä cöùng cuûa saøn leân, khieán cho thoaû maõn veà yeâu caàu söû duïng bình thöôøng. - Sô ñoà chòu löïc trôû neân toái öu hôn do coát theùp öùng löïc tröôùc ñöôïc ñaët phuø hôïp vôùi bieåu ñoà moâmen do tính taûi gaây ra, neân tieát kieäm ñöôïc coát theùp. · Nhöôïc ñieåm: Tuy khaéc phuïc ñöôïc caùc öu ñieåm cuûa saøn khoâng daàm thoâng thöôøng nhöng laïi xuaát hieän moät soá khoù khaên cho vieäc choïn löïa phöông aùn naøy nhö sau: - Thieát bò thi coâng phöùc taïp hôn, yeâu caàu vieäc cheá taïo vaø ñaët coát theùp phaûi chính xaùc do ñoù yeâu caàu tay ngheà thi coâng phaûi cao hôn, tuy nhieân vôùi xu theá hieän ñaïi hoaù hieän nay thì ñieàu naøy seõ laø yeâu caàu taát yeáu. - Thieát bò giaù thaønh cao vaø coøn hieám do trong nöôùc chöa saûn xuaát ñöôïc. 3. KEÁT LUAÄN Do coâng trình laø daïng nhaø cao taàng, coù böôùc coät lôùn, ñoàng thôøi ñeå ñaûm baûo veû myõ quan cho caùc caên hoä neân giaûi phaùp keát caáu chính cuûa coâng trình ñöôïc löïa choïn nhö sau: - Keát caáu saøn söôøn. - Keát caáu moùng coïc khoan nhoài hoaëc coïc eùp BTCT - Keát caáu coâng trình laø keát caáu khung chòu löïc chính. II. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU - Vaät lieäu xaây coù cöôøng ñoä cao, troïng löôïng nhoû, khaû naêng choáng chaùy toát. - Vaät lieäu coù tính bieán daïng cao: Khaû naêng bieán daïng deûo cao coù theå boå sung cho tính naêng chòu löïc thaáp. - Vaät lieäu coù tính thoaùi bieán thaáp: Coù taùc duïng toát khi chòu taùc duïng cuûa taûi troïng laëp laïi (ñoäng ñaát, gioù baõo). - Vaät lieäu coù tính lieàn khoái cao: Coù taùc duïng trong tröôøng hôïp taûi troïng coù tính chaát laëp laïi khoâng bò taùch rôøi caùc boä phaän coâng trình. - Vaät lieäu coù giaù thaønh hôïp lyù. Nhaø cao taàng thöôøng coù taûi troïng raát lôùn. Neáu söû duïng caùc loaïi vaät lieäu treân taïo ñieàu kieän giaûm ñöôïc ñaùng keå taûi troïng cho coâng trình, keå caû taûi troïng ñöùng cuõng nhö taûi troïng ngang do löïc quaùn tính. Trong ñieàu kieän nöôùc ta hieän nay thì vaät lieäu BTCT hoaëc theùp laø loaïi vaät lieäu ñang ñöôïc caùc nhaø thieát keá söû duïng phoå bieán trong caùc keát caáu nhaø cao taàng. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 12 III. CAÙC TIEÂU CHUAÅN, QUY PHAÏM DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN Coâng vieäc thieát keá phaûi tuaân theo caùc quy phaïm, caùc tieâu chuaån thieát keá do nhaø nöôùc Vieät Nam quy ñònh ñoái vôùi nghaønh xaây döïng. Nhöõng tieâu chuaån sau ñaây ñöôïc söû duïng trong quaù trình tính toaùn: - Tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâtoâng coát theùp TCXDVN 5574:1991. - Tieâu chuaån thieát keá taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737:1995. - Chæ daãn tính toaùn thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù TCXD 229:1999. - Tieâu chuaån thieát keá caáu taïo beâ toâng coát theùp toaøn khoái nhaø cao taàng TCXD 198:1997. - Tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình TCVN 45:1978. - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCVN 205:1998. - Tieâu chuaån thieát keá coïc khoan nhoài TCVN 195:1997. IV. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN 1. SÔ ÑOÀ TÍNH Trong giai ñoaïn hieän nay, nhôø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû, ñaõ coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùch nhìn nhaän phöông phaùp tính toaùn coâng trình. Khuynh höôùng ñaëc thuø hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc tröôøng hôïp rieâng leû ñöôïc thay theá baèng khuynh höôùng toång quaùt hoaù. Ñoàng thôøi khoái löôïng tính toaùn soá hoïc khoâng coøn laø moät trôû ngaïi nöõa. Caùc phöông phaùp môùi coù theå duøng caùc sô ñoà tính saùt vôùi thöïc teá hôn, coù theå xeùt tôùi söï laøm vieäc phöùc taïp cuûa keát caáu vôùi caùc moái quan heä phuï thuoäc khaùc nhau trong khoâng gian. Vieäc tính toaùn keát caáu nhaø cao taàng neân aùp duïng nhöõng coâng ngheä môùi ñeå coù theå söû duïng moâ hình khoâng gian nhaèm taêng möùc ñoä chính xaùc vaø phaûn aùnh söï laøm vieäc cuûa coâng trình saùt vôùi thöïc teá hôn. 2. CAÙC GIAÛ THUYEÁT DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN NHAØ CAO TAÀNG Saøn laø tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù (maët phaúng ngang) vaø lieân keát ngaøm vôùi caùc phaàn töû daàm, coät vaø vaùch cöùng ôû cao trình saøn. Khoâng keå bieán daïng cong (ngoaøi maët phaúng saøn) leân caùc phaàn töû (thöïc teá khoâng cho pheùp saøn coù bieán daïng cong). Boû qua söï aûnh höôûng ñoä cöùng uoán cuûa saøn taàng naøy ñeán caùc saøn taàng keá beân. Moïi thaønh phaàn heä chòu löïc treân töøng taàng ñeàu coù chuyeån vò ngang nhö nhau. Caùc coät vaø vaùch cöùng ñeàu ñöôïc ngaøm ôû chaân coät vaø chaân vaùch cöùng ngay maët moùng. 3. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC Hieän nay treân theá giôùi coù ba tröôøng phaùi tính toaùn heä chòu löïc nhaø nhieàu taàng theå hieän theo ba moâ hình sau: ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 13 - Moâ hình lieân tuïc thuaàn tuùy: Giaûi tröïc tieáp phöông trình vi phaân baäc cao, chuû yeáu laø döïa vaøo lyù thuyeát voû, xem toaøn boä heä chòu löïc laø heä chòu löïc sieâu tónh. Khi giaûi quyeát theo moâ hình naøy, khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc heä coù nhieàu aån. Ñoù chính laø giôùi haïn cuûa moâ hình naøy. - Moâ hình rôøi raïc (Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn): Rôøi raïc hoaù toaøn boä heä chòu löïc cuûa nhaø nhieàu taàng, taïi nhöõng lieân keát xaùc laäp nhöõng ñieàu kieän töông thích veà löïc vaø chuyeån vò. Khi söû duïng moâ hình naøy cuøng vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính coù theå giaûi quyeát ñöôïc taát caû caùc baøi toaùn. Hieän nay ta coù caùc phaàn meàm trôï giuùp cho vieäc giaûi quyeát caùc baøi toaùn keát caáu nhö ETABS, SAP... - Moâ hình rôøi raïc - lieân tuïc (Phöông phaùp sieâu khoái): Töøng heä chòu löïc ñöôïc xem laø rôøi raïc, nhöng caùc heä chòu löïc naøy seõ lieân keát laïi vôùi nhau thoâng qua caùc lieân keát tröôït xem laø phaân boá lieân tuïc theo chieàu cao. Khi giaûi quyeát baøi toaùn naøy ta thöôøng chuyeån heä phöông trình vi phaân thaønh heä phöông trình tuyeán tính baèng phöông phaùp sai phaân. Töø ñoù giaûi caùc ma traän vaø tìm noäi löïc. Giôùi thieäu veà phöông phaùp phaàn töû höõu haïn (PPPTHH) Trong caùc phöông phaùp keå treân, phöông phaùp phaàn töû höõu haïn hieän ñöôïc söû duïng phoå bieán hôn caû do nhöõng öu ñieåm cuûa noù cuõng nhö söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa moät soá phaàn meàm tính toaùn döïa treân cô sôû phöông phaùp tính toaùn naøy. Theo phöông phaùp phaàn töû höõu haïn, vaät theå thöïc lieân tuïc ñöôïc thay theá baèng moät soá höõu haïn caùc phaàn töû rôøi raïc coù hình daïng ñôn giaûn, coù kích thöôùc caøng nhoû caøng toát nhöng höõu haïn, chuùng ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät soá ñieåm quy ñònh ñöôïc goïi laø nuùt. Caùc vaät theå naøy vaãn ñöôïc giöõ nguyeân laø caùc vaät theå lieân tuïc trong phaïm vi cuûa moãi phaàn töû, nhöng coù hình daïng ñôn giaûn vaø kích thöôùc beù neân cho pheùp nghieân cöùu deã daøng hôn döïa treân cô sôû quy luaät veà söï phaân boá chuyeån vò vaø noäi löïc (chaúng haïn caùc quan heä ñöôïc xaùc laäp trong lyù thuyeát ñaøn hoài). Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa moãi phaàn töû ñöôïc xaùc ñònh vaø moâ taû döôùi daïng caùc ma traän ñoä cöùng (hoaëc ma traän ñoä meàm) cuûa phaàn töû. Caùc ma traän naøy ñöôïc duøng ñeå gheùp caùc phaàn töû laïi thaønh moät moâ hình rôøi raïc hoùa cuûa keát caáu thöïc cuõng döôùi daïng moät ma traän ñoä cöùng (hoaëc ma traän ñoä meàm) cuûa caû keát caáu. Caùc taùc ñoäng ngoaøi gaây ra noäi löïc vaø chuyeån vò cuûa keát caáu ñöôïc quy ñoåi veà caùc thaønh caùc öùng löïc taïi caùc nuùt vaø ñöôïc moâ taû trong ma traän taûi troïng nuùt töông ñöông. Caùc aån soá caàn tìm laø caùc chuyeån vò nuùt (hoaëc noäi löïc) taïi caùc ñieåm nuùt ñöôïc xaùc ñònh trong ma traän chuyeån vò nuùt (hoaëc ma traän noäi löïc nuùt). Caùc ma traän ñoä cöùng, ma traän taûi troïng nuùt vaø ma traän chuyeån vò nuùt ñöôïc lieân heä vôùi nhau trong phöông trình caân baèng theo quy luaät tuyeán tính hay phi tuyeán tuøy theo öùng xöû thaät cuûa keát caáu. Sau khi giaûi heä phöông trình tìm ñöôïc caùc aån soá, ngöôøi ta coù theå tieáp tuïc xaùc ñònh ñöôïc caùc tröôøng öùng suaát, bieán daïng cuûa keát caáu theo caùc quy luaät ñaõ ñöôïc nghieân cöùu trong cô hoïc. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 14 Sau ñaây laø thuaät toaùn toång quaùt cuûa phöông phaùp PTHH: - Rôøi raïc hoùa keát caáu thöïc thaønh thaønh moät löôùi caùc phaàn töû choïn tröôùc cho phuø hôïp vôùi hình daïng hình hoïc cuûa keát caáu vaø yeâu caàu chính xaùc cuûa baøi toaùn. - Xaùc ñònh caùc ma traän cô baûn cho töøng phaàn töû (ma traän ñoä cöùng, ma traän taûi troïng nuùt, ma traän chuyeån vò nuùt) theo truïc toïa ñoä rieâng cuûa phaàn töû. - Gheùp caùc ma traän cô baûn cuøng loaïi thaønh ma traän keát caáu theo truïc toïa ñoä chung cuûa caû keát caáu. - Döïa vaøo ñieàu kieän bieân vaø ma traän ñoä cöùng cuûa keát caáu ñeå khöû daïng suy bieán cuûa noù. - Giaûi heä phöông trình ñeå xaùc ñònh ma traän chuyeån vò nuùt caû keát caáu. - Töø chuyeån vò nuùt tìm ñöôïc, xaùc ñònh noäi löïc cho töøng phaàn töû. - Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho keát caáu. Thuaät toaùn toång quaùt treân ñöôïc söû duïng cho haàu heát caùc baøi toaùn phaân tích keát caáu: phaân tích tónh, phaân tích ñoäng vaø tính toaùn oån ñònh keát caáu. 4. LÖÏA CHOÏN COÂNG CUÏ TÍNH TOAÙN a. Phaàn meàm ETABS 9.0.7 Duøng ñeå giaûi noäi löïc vaø phaân tích ñoäng cho heä coâng trình goàm caùc daïng vaø giaù trò dao ñoäng, kieåm tra caùc daïng öùng xöû cuûa coâng trình khi chòu taûi troïng ñoäng ñaát. Do ETABS laø phaàn meàm phaân tích thieát keá keát caáu chuyeân cho nhaø cao taàng neân vieäc nhaäp vaø xöû lyù soá lieäu ñôn giaûn vaø nhanh hôn so vôùi caùc phaàn meàm khaùc. b. Phaàn meàm SAP2000 v10 Duøng ñeå giaûi noäi löïc cho caùc caáu kieän ñôn giaûn cuûa heä keát caáu nhaèm ñôn giaûn hoaù trong quaù trình tính toaùn. c. Moät soá löu yù Khi söû duïng caùc phaàn meàm SAP2000, ETABS, caàn chuù yù ñeán quan nieäm töøng caáu kieän cuûa phaàn meàm ñeå caáu kieän laøm vieäc ñuùng vôùi quan nieäm thöïc khi ñöa vaøo moâ hình. - Quan nieäm khoái (solid): khi 3 phöông coù kích thuôùc gaàn nhö nhau, vaø coù kích thöôùc lôùn hôn nhieàu so vôùi caùc phaàn töû khaùc. - Quan nieäm baûn, vaùch (shell): khi kích thöôùc 2 phöông lôùn hôn raát nhieàu so vôùi phöông coøn laïi. - Quan nieäm thanh (frame): khi kích thöôùc 2 phöông nhoû hôn raát nhieàu so vôùi phöông coøn laïi. - Quan nieäm ñieåm (point): khi 3 phöông coù kích thuôùc gaàn nhö nhau, vaø coù kích thöôùc raát beù. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 15 Khi ta chia caøng mòn caùc caáu kieän thì keát quaû seõ caøng chính xaùc. Do phaàn töû höõu haïn truyeàn löïc nhau qua caùc ñieåm lieân keát cuûa caùc phaàn töû vôùi nhau. Neáu ta chia caùc caáu kieän ra nhöng khoâng ñuùng vôùi quan nieäm cuûa phaàn meàm thì caùc caáu kieän ñoù seõ coù ñoä cöùng taêng ñoät ngoät vaø laøm vieäc sai vôùi chöùc naêng cuûa chuùng trong quan nieäm tính, töø ñoù daãn ñeán caùc keát quaû tính cuûa caû heä keát caáu seõ thay ñoåi. 5. NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN Heä keát caáu nhaø cao taàng caàn ñöôïc tính toaùn caû veà tónh löïc, ñoäng löïc vaø oån ñònh. Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc tính toaùn theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát (TTGH 1). Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät do yeâu caàu söû duïng thì môùi tính toaùn theo traïng thaùi giôùi haïn thöù hai (TTGH 2). V. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 1. VAÄT LIEÄU - Beâ toâng Coïc, Daàm, Saøn, Coät ,Vaùch ,Ñaøi Moùng duøng maùc 300 vôùi caùc chæ tieâu nhö sau: + Khoái löôïng rieâng : gb =2,5 T/m3 + Cöôøng ñoä tính toaùn :Rn=130 kG/cm2 + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: Rk=10 kG/cm2 + Moñun ñaøn hoài : Eb=2,9x105 kG/cm2 + Heä soá Poisson : µ = 0.2 - Coát theùp loaïi AII vôùi caùc chæ tieâu: + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 2800 kG/cm2 + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 2800 kG/cm2 + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=1800 kG/cm3 + Modul ñaøn hoài Ea=2,1x106 kg/cm2 - Coát theùp loaïi AI vôùi caùc chæ tieâu: + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 2250 kG/cm2 + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 2250kG/cm2 + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=1600kG/cm2 + Modul ñaøn hoài Ea=2,1x106 kG/cm2 - Coát theùp loaïi AIII vôùi caùc chæ tieâu: + Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn Ra’= 36500 kG/cm2 + Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn Ra= 36500 kG/cm2 + Cöôøng ñoä tính coát theùp ngang: Rñ=2200 kG/cm3 + Modul ñaøn hoài Ea=2,1x106 kg/cm2 - Vöõa ximaêng- caùt: : g=1,6 T/m3 - Gaïch xaây töôøng- ceramic: g=1,8 T/m3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH PHAÀN II- KEÁT CAÁU SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Tang 16 2. TAÛI TROÏNG Keát caáu nhaø cao taàng ñöôïc tính toaùn vôùi caùc loaïi taûi troïng chính sau ñaây: - Taûi troïng thaúng ñöùng (thöôøng xuyeân vaø taïm thôøi taùc duïng leân saøn). - Taûi troïng gioù (gioù tónh vaø neáu coù caû gioù ñoäng). Ngoaøi ra khi coù yeâu caàu keát caáu nhaø cao taàng cuõng caàn phaûi ñöôïc tính toaùn kieåm tra vôùi caùc tröôøng hôïp taûi troïng sau: - Do aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä. - Do aûnh höôûng cuûa töø bieán. - Do sinh ra trong quaù trình thi coâng. - Do aùp löïc cuûa nöôùc ngaàm vaø ñaát. Khaû naêng chòu löïc cuûa keát caáu caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng toå hôïp taûi troïng, ñöôïc quy ñònh theo caùc tieâu chuaån hieän haønh. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 17 CHÖÔNG2: TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN I. TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 1. Choïn sô boä tieát dieän a. Choïn sô boä chieàu daøy saøn Hình 2.1 Ñònh vò oâ baûn Vieäc choïn chieàu daøy baûn saøn coù yù nghóa quan troïng vì chæ thay ñoåi chieàu daøy baûn saøn hS moät vaøi cm thì khoái löôïng cuûa saøn cuõng thay ñoåi ñaùng keå. Chieàu daøy hS phuï thuoäc vaøo nhòp vaø taûi troïng taùc duïng, neân sô boä xaùc ñònh chieàu daøy hb baèng bieåu thöùc sau: Chieàu daøy hS = 1 D L m Trong ñoù D = 0.8 - 1.4 : Heä soá phuï thuoäc taûi troïng. m = 40 – 45 : Ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh. m = 30 – 35 : Ñoái vôùi baûn daàm. l1 : Chieàu daøi caïnh ngaén. Goïi l2, l1 laø caïnh daøi vaø caïnh ngaén cuûa caùc oâ baûn. Ta xeùt tæ soá l2/l1 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 18 Neáu l2/l1 ≤ 2 : Thuoäc baûn keâ boán caïnh, baûn laøm vieäc hai phöông. Neáu l2/l1 > 2 : Thuoäc baûn daàm, baûn laøm vieäc moät phöông. Baûng 2.1 choïn sô boä chieàu daøy saøn Kí hiệu saøn Cạnh ngắn l1 (m) Caïnh daøi l2 (m) Tỉ số l2 / l1 Loaïi saøn Hệ số D Hệ số ms Diện tích (m2) Chieàu daøy hs (cm) S1 3.9 4 1.03 Hai phöông 1.00 40.00 15.6 9.8 S2 3.425 4 1.17 Hai phöông 1.00 40.00 13.7 8.6 S3 4 4.6 1.15 Hai phöông 1.00 40.00 18.4 10.0 S4 3.2 4 1.25 Hai phöông 1.00 40.00 12.8 8.0 S5 3.95 4 1.01 Hai phöông 1.00 40.00 15.8 9.9 S6 5.1 5.2 1.02 Hai phöông 1.00 40.00 26.5 12.8 S7 5.2 7.8 1.50 Hai phöông 1.00 40.00 40.6 13.0 S8 3.8 5.2 1.37 Hai phöông 1.00 40.00 19.8 9.5 S9 3.9 4 1.03 Hai phöông 1.00 40.00 15.6 9.8 S10 3.8 4.65 1.22 Hai phöông 1.00 40.00 17.7 9.5 Töø keát quaû tính toaùn ôû baûng treân ta choïn chieàu daøy baûn saøn hs=12cm. Taûi troïng taùc duïng leân baûn saøn bao goàm. · Tónh taûi : Taûi troïng do baûn thaân saøn vaø caùc lôùp toâ traùt, troïng löôïng töôøng ngaên treân saøn ñöôïc quy ra taûi phaân boá ñeàu töông ñöông. · Hoaït taûi : bao goàm troïng löôïng ngöôøi vaø caùc vaät duïng treân saøn, laáy theo tieâu chuaån taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737-1995 b. Choïn sô boä tieát dieän daàm hd = 1 1 ( : ) 12 8 l vôùi daàm chính hd = 1 1 ( : ) 20 12 l vôùi daàm phuï bd = 1 1( : ) 4 2 d h coù khi bd = 2 3 hd (Vôùi l laø nhòp daàm). - Vôùi daàm chính · Nhòp 8,0 m (truïc AB, BC, DE, EF) : hd= 1 1( : ).8,0 (0,67 :1,00) 12 8 = m bd=(0,183 : 0,5)m à Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30x60 (cm) · Nhòp 7,8m (truïc 2-3; 4-5): laáy theo nhòp 8.0m do ñoù kích thöôùc tieát dieän daàm laø 30x60cm. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 19 · Nhòp 7 m (truïc 1-2; 5-6): hd 1 1 ( : ).7 = (0,583 : 0,875)m 12 8 bd= (0.146 : 0.4375)m Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30x60 (cm) · Nhòp 5,2 m (truïc C,D): laáy theo nhòp 8.0m do ñoù kích thöôùc tieát dieän daàm laø 30x60cm. · Nhòp 3,8 m (truïc 3,4): hd 1 1 ( : ).3.8 = (0,317 : 0,475)m 12 8 bd= (0.1: 0.238)m Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm bxh= 30x50 (cm) - Vôùi daàm phuï · Nhòp 8,0m : hd= 1 1( : ).8,0 (0,4 : 0,7) 20 12 = m bd= (0,1: 0,35)m Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän daàm phuï bxh =(20x40)cm · Nhòp 5,2m: hd= 1 1( : ).5,2 (0,26 : 0,43) 20 12 = m bd= (0,065 : 0.22)m Kích thöôùc tieát dieän caùc daàm phuï bxh=(20x40)cm · Nhòp 3,8m laáy theo nhòp 5,2 tieát dieän caùc daàm phuï bxh=(20x40)cm c. Caáu taïo saøn LÔÙP GAÏCH CERAMIC LÔÙP VÖÕA LOÙT LÔÙP SAØN BTCT LÔÙP VÖÕA TRAÙT TRAÀN Hình 2.2 Caáu taïo caùc lôùp saøn ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 20 2. Tính toaùn taûi troïng truyeàn leân caùc saøn - Caùc soá lieäu veà taûi troïng laáy theo TCVN 2737 – 1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng tieâu chuaån thieát keá. - Heä soá vöôït taûi laáy theo baûng 1, trang 10 – TCVN 2737 - 1995. - Troïng löôïng rieâng cuûa caùc thaønh phaàn caáu taïo saøn laáy theo “ soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình” ( TS. Vuõ Maïnh Huøng ). a Tónh taûi Theo yeâu caàu söû duïng, caùc khu vöïc coù chöùc naêng khaùc nhau seõ coù caáu taïo saøn khaùc nhau, do ñoù tónh taûi saøn töông öùng cuõng coù giaù trò khaùc nhau. Caùc kieåu caáu taïo saøn tieâu bieåu laø saøn khu ôû (P.khaùch; P. aên + beáp; P. nguû), saøn ban coâng, saøn haønh lang vaø saøn veä sinh. Caùc loaïi saøn naøy coù caáu taïo nhö sau: · Saøn veä sinh Baûng 2.2: Caáu taïo saøn veä sinh STT Caùc lôùp caáu taïo g (kG/m3) d (mm) n gtcs (kG/m2) gtts (kG/m2) 1 Gaïch ceramic 2000 10 1.2 20 24 2 Vöõa loùt 1800 15 1.3 27 35.1 3 Lôùp choáng thaám 2000 10 1.2 20 24 4 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330 5 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1 gtts 448.2 · Saøn maùi Baûng 2.3: Caáu taïo saøn maùi STT Caùc lôùp caáu taïo g (kG/m3) d (mm) n gtcs (kG/m2) gtts (kG/m2) 1 Taám ñan BT caùch nhieät 2500 50 1.1 125 137.5 2 Lôùp gaïch keâ caùch nhau 600 1800 1.3 40 52 3 Vöûa maùc 75 taïo doác 1.5% 1800 20 1.3 36 46.8 4 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330 5 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1 gtts 601.4 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 21 · Saøn phoøng Baûng 2.4 : Caáu taïo saøn phoøng STT Caùc lôùp caáu taïo g (kG/m3) d (mm) n g tc s (kG/m2) gtts (kG/m2) 1 Gaïch ceramic 2000 10 1.2 20 24 2 Vöõa loùt 1800 15 1.3 27 35.1 3 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330 4 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1 gtts 424.2 b. Taûi phaân boá do keát caáu bao che gaây ra treân saøn Taûi troïng cuûa caùc vaùch töôøng ñöôïc qui veà taûi phaân boá ñeàu theo dieän tích oâ saøn ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: ( ).. . tc qd t t t tg nA l hg = Trong ñoù: lt : Chieàu roäng cuûa töôøng (m) gtct : Troïng löôïng rieân cuûa töôøng xaây kG/m2) h t : Chieàu cao töôøng (m). n : Heä soá vöôït taûi laáy n=1.3 A : Dieän tích oâ saøn coù töôøng (m2) - Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 100 ; gtct = 180 (kG/m2). - Caùc vaùch ngaên laø töôøng gaïch oáng daøy 200 ; gtct = 330 (kG/m2). Baûng 2.5 Tónh taûi do töôøng truyeàn vaøo caùc oâ saøn Kí Hieäu Saøn Dieän Tích A (m2) Chieàu daøi töôøng 100 lt(m) Chieàu daøi töôøng 200 lt(m) Chieàu cao töôøng ht (m) Troïng löôïng töôøng qui ñoåi gqdt(kG/m2) S1 15.60 5.75 0.00 3.4 293 S2 13.70 6.60 0.00 3.4 383 S3 18.40 5.00 4.00 3.4 533 S4 12.80 4.90 0.00 3.4 305 S5 15.80 0.00 3.60 3.4 332 S6 26.52 5.80 5.00 3.4 449 S7 40.56 5.60 8.00 3.4 398 S8 19.76 0.00 0.00 3.4 0 S9 15.60 10.65 0.00 3.4 543 S10 17.67 1.80 4.50 3.4 453 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 22 c. Hoaït taûi Döïa vaøo coâng naêng cuûa caùc oâ saøn .Tra trong tieâu chuaån 2737-1995 ta coù hoaït taûi tieâu chuaån Ptc öùng vôùi caùc oâ saøn, sau ñoù nhaân theâm vôùi heä soá giaûm taûi cho saøn. Heä soá giaûm taûi : y = 0.4 + 0.6 9 A ; vôùi A : dieän tích chòu taûi > 9 (m2). Khi ptc < 200 ( kG/m2 ) ® n = 1.3 Khi ptc ≥ 200 ( kG/m2 ) ® n = 1.2 Baûng 2.6 Hoaït taûi treân caùc oâ saøn Kí hieäu Saøn Coâng naêng Dieän Tích A (m2) Hệ số ψA Hoaït taûi tc ptc (kG/m2) n Hoaït taûi tt ptc (kG/m2) S1 Phoøng ngủ, phoøng khaùch. 15.60 0.856 150 1.3 166.87 S2 Phoøng ngủ, phoøng khaùch. 13.70 0.886 150 1.3 172.83 S3 Vệ sinh, haønh lang 18.40 0.820 300 1.2 295.07 S4 Haønh lang 12.80 0.903 300 1.2 325.12 S5 Saân phôi 15.80 0.853 150 1.3 166.30 S6 Phoøng nguû 26.52 0.750 150 1.3 146.16 S7 Haønh lang, vệ sinh 40.56 0.683 300 1.2 245.75 S8 Haønh lang 19.76 0.805 300 1.2 289.77 S9 Beáp, veä sinh 15.60 0.856 150 1.3 166.87 S10 Saân phôi 17.67 0.828 150 1.3 161.50 II. TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ SAØN 1. Sô Ñoà Tính Tuøy theo ñieàu kieän lieân keát cuûa baûn vôùi caùc töôøng hoaëc daàm beâtoâng coát theùp xung quanh maø choïn sô ñoà tính baûn cho thích hôïp. · OÂ baûn: tính theo oâ baûn ñôn, boû qua söï aûnh höôûng cuûa oâ saøn beân caïnh. · Tính theo sô ñoà ñaøn hoài. · Nhòp tính toaùn: khoaûng caùch giöõa 02 truïc daàm. · Xaùc ñònh sô ñoà tính cuûa baûn. Xeùt tæ soá hd/hs ñeå xaùc ñònh lieân kết giöõa baûn saøn vôùi daàm. 3 hd hs ³ Þ Bản saøn lieân kết ngaøm với dầm. 3 hd hs < Þ Bản saøn lieân kết khôùp với dầm. Vì chieàu cao daàm hd=60cm ( hoaëc hd=50cm)>3hs =3.12= 36cm neân ta xem baûn lieân keát ngaøm vôùi daàm. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 23 a. Baûn saøn laøm vieäc hai phöông: Tính toaùn theo sô ñoà ñaøn hoài. thuoäc sô ñoà 9 ñöôïc theå hieän nhö hình 2.3 L L L q 1 M I M 1 2 1 1 2L M Ii M 2 q 2 M II M II M I M 1 M 2 M I Hình 2.3 baûng saøn laøm vieäc hai phöông Coâng thöùc toång quaùt ñeå tính toaùn: · Moâmen döông lôùn nhaát ôû giöõa baûn. M1=mi1.P M2=mi2.p · Moâmen aâm lôùn nhaát ôû goái. MI= ki1.P MII=ki2.P Ñeå tieän tính toaùn caùc heä soá mi1, mi2, ki1, ki2 ñaõ ñöôùc tính saún, phuï thuoäc vaøo tyû soá L1/L2 tra baûng phuï luïc 12( trang 377,378,379 saùch Voõ Baù Taàm). Baûng 2.7 Caùc heä soá tra baûng OÂ saøn l1 l2 l1 /l2 m91 m92 k91 k92 S1 3.9 4 1.026 0.0183 0.0175 0.0427 0.0405 S2 3.425 4 1.168 0.0201 0.0147 0.0464 0.0340 S3 4 4.6 1.15 0.0200 0.0150 0.0461 0.0349 S4 3.2 4 1.25 0.0207 0.0133 0.0473 0.0303 S5 3.95 4 1.013 0.0181 0.0177 0.0422 0.0411 S6 5.1 5.2 1.02 0.0182 0.0176 0.0425 0.0408 S7 5.2 7.8 1.5 0.0208 0.0093 0.0464 0.0206 S8 3.8 5.2 1.368 0.0210 0.0112 0.0474 0.0254 S9 3.9 4 1.026 0.0183 0.0175 0.0427 0.0405 S10 3.8 4.65 1.224 0.0205 0.0138 0.0470 0.0314 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 24 Baûng 2.8•Keát quaû noäi löïc trong saøn OÂ saøn g(kG/m2) p(kG/m2) G = g'.L1.L2 P = q.L1.L2 M1 M2 MI MII S1 717.5 166.87 13795.4 13795.4 252 241 590 559 S2 807.5 172.83 13430.3 13430.3 270 198 622 457 S3 981.5 295.07 23488.5 23488.5 470 352 1083 820 S4 728.8 325.12 13489.8 13489.8 279 179 638 409 S5 780.5 166.30 14960.1 14960.1 271 265 632 615 S6 873.2 146.16 27033.4 27033.4 492 475 1149 1102 S7 845.7 245.75 44270.7 44270.7 921 412 2054 912 S8 448.2 289.77 14582.4 14582.4 306 163 691 371 S9 991.4 166.87 18068.2 18068.2 331 316 772 732 S10 900.7 161.50 18769.2 18769.2 385 258 883 590 2. Tính coát theùp cho saøn Heä soá A = 2 0 M R bhn (vôùi ho=12-1.5=11.5cm). Heä soá A211 --=a Theùp tính toaùn: Fa = n 0 a R bh R a Haøm löôïng theùp: min 0.1%=m £ 0bh F ac=m % Baûng 2.9 Caùc thoâng soá vaät lieäu tính coát theùp cho saøn Vaät lieäu Maùc R(kg/cm2) R'(kg/cm2) E(kg/cm2) Beâ toâng 300 130 - 2,90E+05 Theùp AI 2250 2250 2,10E+06 ao = 0,58 Ao = 0,412 Baûng 2.10 Tính Theùp Cho OÂ Saøn Hai Phöông OÂ SAØN M M A a Fat Fac(cm2/m) m = (%) (KG.cm/m) (cm2/m) a Fa Fac/ b.ho S1 M1 2,52E+04 0,0176 0,0178 1,08 Þ8a200 2,51 0,24 M2 2,41E+04 0,0168 0,0169 1,03 Þ8a200 2,51 0,24 MI 5,90E+04 0,0412 0,0421 2,55 Þ10a200 3,93 0,37 MII 5,59E+04 0,039 0,0398 2,41 Þ10a200 3,93 0,37 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 25 S2 M1 2,70E+04 0,0188 0,019 1,15 Þ8a200 2,51 0,24 M2 1,98E+04 0,0138 0,0139 0,84 Þ8a200 2,51 0,24 MI 6,22E+04 0,0434 0,0444 2,69 Þ10a200 3,93 0,37 MII 4,57E+04 0,0319 0,0324 1,97 Þ10a200 3,93 0,37 S3 M1 4,70E+04 0,0328 0,0334 2,03 Þ8a200 2,51 0,24 M2 3,52E+04 0,0246 0,0249 1,51 Þ8a200 2,51 0,24 MI 1,08E+05 0,0756 0,0787 4,77 Þ10a150 5,24 0,5 MII 8,20E+04 0,0572 0,0589 3,57 Þ10a200 3,93 0,37 S4 M1 2,79E+04 0,0195 0,0197 1,2 Þ8a200 2,51 0,24 M2 1,79E+04 0,0125 0,0126 0,76 Þ8a200 2,51 0,24 MI 6,38E+04 0,0445 0,0455 2,76 Þ10a200 3,93 0,37 MII 4,09E+04 0,0285 0,0289 1,75 Þ10a200 3,93 0,37 S5 M1 2,71E+04 0,0189 0,0191 1,16 Þ8a200 2,51 0,24 M2 2,65E+04 0,0185 0,0187 1,13 Þ8a200 2,51 0,24 MI 6,32E+04 0,0441 0,0451 2,74 Þ10a200 3,93 0,37 MII 6,15E+04 0,0429 0,0439 2,66 Þ10a200 3,93 0,37 S6 M1 4,92E+04 0,0343 0,0349 2,12 Þ8a200 2,51 0,24 M2 4,75E+04 0,0331 0,0337 2,04 Þ8a200 2,51 0,24 MI 1,15E+05 0,0802 0,0837 5,08 Þ10a150 5,24 0,5 MII 1,10E+05 0,0769 0,0801 4,86 Þ10a150 5,24 0,5 S7 M1 9,21E+04 0,0643 0,0665 4,03 Þ8a120 4,19 0,4 M2 4,12E+04 0,0287 0,0291 1,77 Þ8a200 2,51 0,24 MI 2,05E+05 0,1433 0,1554 9,43 Þ14a150 10,26 0,98 MII 9,12E+04 0,0636 0,0658 3,99 Þ10a150 5,24 0,5 S8 M1 3,06E+04 0,0214 0,0216 1,31 Þ8a200 2,51 0,24 M2 1,63E+04 0,0114 0,0115 0,7 Þ8a200 2,51 0,24 MI 6,91E+04 0,0482 0,0494 3 Þ10a200 3,93 0,37 MII 3,71E+04 0,0259 0,0262 1,59 Þ10a200 3,93 0,37 S9 M1 3,31E+04 0,0231 0,0234 1,42 Þ8a200 2,51 0,24 M2 3,16E+04 0,022 0,0222 1,35 Þ8a200 2,51 0,24 MI 7,72E+04 0,0539 0,0554 3,36 Þ10a200 3,93 0,37 MII 7,32E+04 0,0511 0,0525 3,19 Þ10a200 3,93 0,37 S10 M1 3,85E+04 0,0269 0,0273 1,66 Þ8a200 2,51 0,24 M2 2,58E+04 0,018 0,0182 1,1 Þ8a200 2,51 0,24 MI 8,83E+04 0,0616 0,0636 3,86 Þ10a200 3,93 0,37 MII 5,90E+04 0,0412 0,0421 2,55 Þ10a200 3,93 0,37 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 2- TÍNH TOAÙN THEÙP SAØN SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 26 3. Kieåm tra ñoä voõng cuûa saøn δ υ ´ 63 3E 2.9×10 ×0.12D = = =435(Tm)2 212(1- ) 12 (1-0.2 ) Choïn oâ baûn nguy hieåm nhaát (S7) vôùi l1xl2 =(5.2x7.8) m2, tính ñoä voõng cuûa saøn ñeå kieåm tra. D: Ñoä cöùng truï cuûa oâ baûn. E: moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng. d: Chieàu daøy cuûa saøn. n: Heä soá Poison. Ñoä voõng cuûa saøn: ´ = = = < = = ´ 4 4 2Lql 0.921 7.8 7,8f 0.02m 0.0312m 384D 384 435 250 250 Þ Thoûa ñieàu kieän ñoä voõng. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 27 CHÖÔNG 3 : TÍNH TOAÙN CAÀU THANG A. TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 2÷10) I. KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ CAÀU THANG - Caàu thang taàng ñieån hình cuûa coâng trình naøy laø loaïi caàu thang 2 veá daïng baûn. moãi veá goàm 11 baäc thang vôùi kích thöôùc: h = 16.0 cm; b = 27.5 cm. Goùc nghieâng cuûa caàu thang: 16.0 0,58 27.5 htg b a = = = Þ 030a = Choïn chieàu daøy baûn thang laø hb =12 cm. Hình 3.1: Maët baèng caàu thanh boä taàng ñieån hình Hình 3.2.Maët Caét Qua Caàu Thang ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 28 II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG 1. Taûi Troïng Thöôøng Xuyeân (tónh taûi) a. Troïng löôïng baûn thaân cuûa caùc lôùp vaät lieäu caáu taïo baûn thang Choïn chieàu daøy baûn thang hbt = 12cm. Kích thöôùc baäc thang ñöôïc choïn theo coâng thöùc sau: 2hb + lb=(60÷62)cm .(saùch keát caáu beâ toâng coát theùp taäp 3 –Voõ Baù Taàm). Þ Choïn : hb = 16 cm; lb = 27.5 cm Hình 3.3.Caùc lôùp caáu taïo baûn thang Chieàu daøy baäc thang qui ñoåi d3 ñöôïc tính nhö sau: 0 3 .cos 16.cos30 7.69 77 2 2 bh cm mmad = = = » Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thang ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: . .s td i ig nd g=å (kG/m2) Trong ñoù: gi – troïng löôïng baûn thaân cuûa lôùp caáu taïo thöù i ni – heä soá tin caäy di - ñoä daøy lôùp thöù i Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøi ôû baûng 3.1 Baûng 3.1.Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thang ST T Caùc lôùp caáu taïo d (mm) g (kG/m3) n gbttc (kG/m2) gbttt (kG/m2) 1 Ñaù maøi 10 2000 1.2 20 34.00 2 Vöõa loùt 20 1800 1.3 36 46.80 3 Khoái gaïch xaây 77 1800 1.1 139 152.90 4 Baûn BTCT 120 2500 1.1 300 330.00 5 Vöõa traùt 20 1800 1.3 36 46.80 å ttbtg 611.00 b. Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp vaät lieäu caáu taïo baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 29 Caáu taïo töông töï baûn thang nhöng baûn chieáu nghæ khoâng coù gaïch.Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ ñöôïc tính toaùn nhö baûn thang, keát quaû ñöôïc trình baøi trong baûng 3.2 Baûng 3.2. Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi STT Caùc lôùp caáu taïo d (kG/m3) g (mm) n gbttc (kG/m2) gbttt (kG/m2) 1 Ñaù maøi 10 2000 1.2 20 34.00 2 Vöõa loùt 20 1800 1.3 36 46.80 3 Baûn BTCT 120 2500 1.1 300 330.00 4 Vöõa traùt 20 1800 1.3 36 46.80 tt bcngå 457.60 2. Taûi Troïng Taïm Thôøi (hoaït taûi) Hoaït taûi tieâu chuaån phaân boá ñeàu treân baûn thang vaø baûn chieáu nghæ laáy theo baûng 3 TCVN 2737:1995 ptt = ptc. n (kG/m2) Trong ñoù: ptc- Taûi troïng tieâu chuaån laáy theo baûng 3 TCVN 2737:1995, ñoái vôùi caàu thang chung cö ptc = 300 kG/m2 n- Heä soá ñoä tin caäy: vôùi n = 1,3 Û ptc < 200 kG/m2 n = 1,2 Û ptc ≥ 200 kG/m2 Nhö vaäy ptt = 300x1,2 =360 kG/m2 3. Taûi Troïng Toaøn Phaàn Taûi troïng toaøn phaàn taùc duïng leân baûn thang 611 360 971tt tt ttq g pbt bt= + = + = kG/m 2 Taûi troïng toaøn phaàn taùc duïng leân baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi 457.6 360 817.6tt tt tt ttq q g pbct bcn bcn= = + = + = kG/m 2 III. TÍNH COÁT THEÙP CAÀU THANG Vieäc ñöa ra sô ñoà tính nhö theá naøo laø do moãi ngöôøi, vaø töø sô ñoà tính naøy ta phaûi caáu taïo chuùng cho phuø hôïp vôùi tính toaùn. Vieäc quan nieäm lieân keát giöõa baûn thang vôùi daàm hay baûn thang vôùi vaùch laø khôùp (coá ñònh, di ñoäng) hay ngaøm laø moät vaán ñeà phöùc taïp tuøy thuoäc vaøo ngöôøi thieát keá. ÔÛ baøi naøy, caên cöù vaøo ñoä cöùng giöõa baûn thang vôùi daàm maø ta xem xeùt lieân keát giöõa chuùng laø goái coá ñònh hay di ñoäng. + Söû duïng keát caáu daïng baûn chòu löïc (khoâng coù limon). Khi tính toaùn caét 1 daûi baûn roäng 1m ñeå tính ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 30 1. Tính Toaùn Boá Trí Theùp Cho Baûn Thang. a. Sô ñoà tính baûn thang. Hình 3.4: Sô ñoà tính baûn thang 2 veá b. Sô ñoà tính baûn thang trong phaàn meàm SAP2000. Trong moät caáu kieän khoâng quan nieäm ñoàng thôøi laø khôùp ñoàng thôøi laø ngaøm ñeå tìm moâmem lôùn nhaát ñeå tính theùp, vì vaày trong moâ hình caàu thang naøy em quan nieäm laø hai ñaàu khôùp döôùi ñaây laø moâ hình taûi troïng vaø bieåu ñoà moâmen vaø löïc caét trong phaàn meâm SAP2000 Hình 3.5: Moâ hình taûi troïng veá 1 trong SAP2000 Hình 3.6: Moâmen veá 1 töø sap2000 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 31 Hình 3.7: Löïc caét veá 1 töø sap2000 Sô ñoà veá 2 trong moâ hình SAP2000. Hình 3.8: Moâ hình taûi troïng veá 2 trong SAP2000 Hình 3.7 Moâmen veá 2 töø sap2000 Hình 3.9. Bieåu ñoà löïc caét veá 2 töø sap2000 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 32 c. Tính coát theùp Do 2 veá cuûa baûn thang gioáng nhau neân chæ tính toaùn cho 1 veá, veá coøn laïi boá trí theùp töông töï Mnhòp = 0.7Mmax = 3066 kGm/m Mgoái = 0.4Mmax =1752 kGm/m Theùp doïc trong baûn thang ñöôïc tính theo caáu kieän chòu uoán nhö trong phaàn baûn saøn, caét ra daûi 1m ñeå tính. h = 12cm b =100cm a = 1.5 cm Þ h0 = 12 -1.5 = 10.5cm Heä soá A = 2 0n M R bh ,a = 1- 1 2A- Baûng 3.3 Choïn theùp cho baûn thang Noäi löïc M (kGcm/m) A a Fat (cm2/m) Fac(cm2/m) m = (%) Fac/ b.ho a Fa Mnhòp 306600 0.2139 0.2436 9.11 Þ12a120 9.42 0.9 Mgoái 175200 0.1222 0.1307 4.89 Þ10a150 5.24 0.5 Coát ngang cuûa baûn thang choïn theo caáu taïo f8a250. 2. Tính toaùn coát theùp daàm chieáu nghæ vaø daàm chieáu tôùi DT1, DT2 a. Taûi troïng. hd 1 1( : ). 20 8 l= = ´ = 1 1( : ) 4 (0.2 : 0.5)m 20 8 choïn hd=0.3 m=30cm bd 1 1( : ) 4 2 d h= - Choïn sô boä kích thöôùc daàm bxh =(20x30)cm - Taûi troïng taùc duïng leân daàm DT: - Troïng löôïng baûn thaân daàm: qbt = 0.2x(0.3-0.12)x2500 x1.1 = 99 (kG/m) - Phaûn löïc cuûa baûn thang truyeàn vaøo laø phaûn löïc cuûa goái töïa R=2808/2 (kG/m) - Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm chieáu nghæ: q = 99 + 1404 = 1503 (kG/m) Do daàm DT1 goái leân daàm chính, DT2 goái leân coät neân ta xem sô ñoà tính cuûa DT laø 2 goái coá ñònh ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 33 Mnhòp = 2 21503 4 3006 8 8 ql ´ = = (kGm) Qmax = 1503 4 3006 2 2 ql ´ = = (kG) b. Tính coát theùp doïc. a = 2.5(cm) ; h = 30 (cm) ; Þ h0 =30 –2.5 =27.5(cm) A = 0 2 M R bhn < A0 = 0.412 Þ a = ( 1 - 1 2A- ) ; Fa = 0. . .n a R b h R a , Baûng 3.4 Choïn theùp cho daàm chieáu tôùi Kí hieäu M (kG.cm) A a Fat (cm2) Fac(cm2) m = (%) Fac/ b.ho choïn Fa Mnhòp 3006 0.153 0.167 3.267 2Þ16 4.02 0.731 0 Fa bh m = , max 0 n a R R m a= Þ max 1300.167 0.6 3650 m = = % m min = 0.15% Þ m Î ( m min, m max) do ñoù caáu taïo theùp hôïp lyù c. Tính coát ñai. Giaù trò löïc caét lôùn nhaát taïi goái töïa Qmax = 3006(kG) Ñeå beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng theo öùng suaát neùn chính caàn phaûi thoûa: - Ñieàu kieän haïn cheá: k0 .Rn.b.h0 = 0.35x130x20x 27.5 = 25025(kG)> Qmax Þ ñieàu kieän thoûa. - Ñiều kiện tính toaùn: k1.Rk .b.h0 = 0.6x10x20x27.5=3300(kG) > Qmax Þ ñieàu kieän thoûa. Nhö vaäy, coát ñai vaø beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét, khoâng tính coát xieân. Ñaët coát ñai f8 vôùi U = 15 cm trong ñoaïn 1 l 1m 4 gaàn goái töïa. Trong ñoaïn giöõa daàm coát ñai ñöôïc ñaët vôùi f8a300. B. TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TAÀNG 1 ÷ TAÀNG 2 I. KÍCH THÖÔÙC SÔ BOÄ CAÀU THANG ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 34 - Caàu thang taàng 1÷ taàng 2 coâng trình naøy laø loaïi caàu thang 2 veá daïng baûn. moãi veá goàm 13 baäc thang vôùi kích thöôùc: h = 17.0 cm; b = 270cm. Goùc nghieâng cuûa caàu thang: 17.0 0,63 27.0 htg b a = = = Þ 032a = Choïn chieàu daøy baûn thang laø hb =12 cm. Hình 3.10: Maët baèng caàu thanh boä taàng ñieån hình Hình 3.11: Maët Caét Qua Caàu Thang II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG 1. Taûi Troïng Thöôøng Xuyeân (tónh taûi) ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 35 a. Troïng löôïng baûn thaân cuûa caùc lôùp vaät lieäu caáu taïo baûn thang Choïn chieàu daøy baûn thang hbt = 12cm. Kích thöôùc baäc thang ñöôïc choïn theo coâng thöùc sau: 2hb + lb=(60÷62)cm .(saùch keát caáu beâ toâng coát theùp taäp 3 –Voõ Baù Taàm). Þ Choïn : hb = 17 cm; lb = 27 cm Hình 3.12: Caùc lôùp caáu taïo baûn thang Chieàu daøy baäc thang qui ñoåi d3 ñöôïc tính nhö sau: 0 3 .cos 17.cos32 7.2 72 2 2 bh cm mmad = = = = Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thang ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: . .s td i ig nd g=å (kG/m2) Trong ñoù: gi – troïng löôïng baûn thaân cuûa lôùp caáu taïo thöù i ni – heä soá tin caäy di - ñoä daøy lôùp thöù i Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøi ôû baûng 3.1 Baûng 3.1.Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thang ST T Caùc lôùp caáu taïo d (mm) g (kG/m3) n gbttc (kG/m2) gbttt (kG/m2) 1 Ñaù maøi 10 2000 1.2 20 34.00 2 Vöõa loùt 20 1800 1.3 36 46.80 3 Khoái gaïch xaây 72 1800 1.1 129 142.90 4 Baûn BTCT 120 2500 1.1 300 330.00 5 Vöõa traùt 20 1800 1.3 36 46.80 å ttbtg 600.00 b. Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp vaät lieäu caáu taïo baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi Caáu taïo töông töï baûn thang nhöng baûn chieáu nghæ khoâng coù gaïch.Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ ñöôïc tính toaùn nhö baûn thang, keát quaû ñöôïc trình baøi trong baûng 3.2 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 36 Baûng 3.2. Toång troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi STT Caùc lôùp caáu taïo d (kG/m3) g (mm) n gbttc (kG/m2) gbttt (kG/m2) 1 Ñaù maøi 10 2000 1.2 20 34.00 2 Vöõa loùt 20 1800 1.3 36 46.80 3 Baûn BTCT 120 2500 1.1 300 330.00 4 Vöõa traùt 20 1800 1.3 36 46.80 tt bcngå 457.60 2. Taûi Troïng Taïm Thôøi (hoaït taûi) Hoaït taûi tieâu chuaån phaân boá ñeàu treân baûn thang vaø baûn chieáu nghæ laáy theo baûng 3 TCVN 2737:1995 ptt = ptc. n (kG/m2) Trong ñoù: ptc- Taûi troïng tieâu chuaån laáy theo baûng 3 TCVN 2737:1995, ñoái vôùi caàu thang chung cö ptc = 300 kG/m2 n- Heä soá ñoä tin caäy: vôùi n = 1,3 Û ptc < 200 kG/m2 n = 1,2 Û ptc ≥ 200 kG/m2 Nhö vaäy ptt = 300x1,2 =360 kG/m2 3. Taûi Troïng Toaøn Phaàn Taûi troïng toaøn phaàn taùc duïng leân baûn thang 600 360 960tt tt ttq g pbt bt= + = + = kG/m 2 Taûi troïng toaøn phaàn taùc duïng leân baûn chieáu nghæ vaø chieáu tôùi 457.6 360 817.6tt tt tt ttq q g pbct bcn bcn= = + = + = kG/m 2 III. TÍNH COÁT THEÙP CAÀU THANG Vieäc ñöa ra sô ñoà tính nhö theá naøo laø do moãi ngöôøi, vaø töø sô ñoà tính naøy ta phaûi caáu taïo chuùng cho phuø hôïp vôùi tính toaùn. Vieäc quan nieäm lieân keát giöõa baûn thang vôùi daàm hay baûn thang vôùi vaùch laø khôùp (coá ñònh, di ñoäng) hay ngaøm laø moät vaán ñeà phöùc taïp tuøy thuoäc vaøo ngöôøi thieát keá. ÔÛ baøi naøy, caên cöù vaøo ñoä cöùng giöõa baûn thang vôùi daàm maø ta xem xeùt lieân keát giöõa chuùng laø goái coá ñònh hay di ñoäng. + Söû duïng keát caáu daïng baûn chòu löïc (khoâng coù limon). Khi tính toaùn caét 1 daûi baûn roäng 1m ñeå tính 1. Tính Toaùn Boá Trí Theùp Cho Baûn Thang. a. Sô ñoà tính baûn thang. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 37 Hình 3.13: Sô ñoà tính baûn thang 2 veá b. Sô ñoà tính baûn thang trong phaàn meàm SAP2000. Trong moät caáu kieän khoâng quan nieäm ñoàng thôøi laø khôùp ñoàng thôøi laø ngaøm ñeå tìm moâmem lôùn nhaát ñeå tính theùp, vì vaày trong moâ hình caàu thang naøy em quan nieäm laø hai ñaàu khôùp döôùi ñaây laø moâ hình taûi troïng vaø bieåu ñoà moâmen vaø löïc caét trong phaàn meâm SAP2000 Hình 3.14: Moâ hình taûi troïng veá 1 trong SAP2000 Hình 3.15: Moâmen veá 1 töø sap2000 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 38 Hình 3.16: Löïc caét veá 1 töø sap2000 Sô ñoà veá 2 trong moâ hình SAP2000. Hình 3.17: Moâ hình taûi troïng veá 2 trong SAP2000 Hình 3.18: Moâmen veá 2 töø sap2000 Hình 3.19: Bieåu ñoà löïc caét veá 2 töø sap2000 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 39 c. Tính coát theùp Do 2 veá cuûa baûn thang gioáng nhau neân chæ tính toaùn cho 1 veá, veá coøn laïi boá trí theùp töông töï Mnhòp = 0.7Mmax = 3185 kGm/m Mgoái = 0.4Mmax =1820 kGm/m Theùp doïc trong baûn thang ñöôïc tính theo caáu kieän chòu uoán nhö trong phaàn baûn saøn, caét ra daûi 1m ñeå tính. h = 12cm b =100cm a = 1.5 cm Þ h0 = 12 -1.5 = 10.5cm Heä soá A = 2 0n M R bh ,a = 1- 1 2A- Baûng 3.3 Choïn theùp cho baûn thang Noäi löïc M (kGcm/m) A a Fat (cm2/m) Fac(cm2/m) m = (%) Fac/ b.ho a Fa Mnhòp 318500 0.2222 0.2546 9.65 Þ12a100 11.31 1.08 Mgoái 182000 0.127 0.1363 5.17 Þ10a150 5.24 0.5 Coát ngang cuûa baûn thang choïn theo caáu taïo f8a250. 2. Tính toaùn coát theùp daàm chieáu nghæ vaø daàm chieáu tôùi DT1, DT2 a. Taûi troïng. hd 1 1( : ). 20 8 l= = ´ = 1 1( : ) 4 (0.2 : 0.5)m 20 8 choïn hd=0.3 m=30cm bd 1 1( : ) 4 2 d h= - Choïn sô boä kích thöôùc daàm bxh =(20x30)cm - Taûi troïng taùc duïng leân daàm DT: - Troïng löôïng baûn thaân daàm: qbt = 0.2x(0.3-0.12)x2500 x1.1 = 99 (kG/m) - Phaûn löïc cuûa baûn thang truyeàn vaøo laø phaûn löïc cuûa goái töïa R=2920/2 (kG/m) - Toång taûi troïng taùc duïng leân daàm chieáu nghæ: q = 99 + 1460 = 1559 (kG/m) Do daàm DT1 goái leân daàm chính, DT2 goái leân coät neân ta xem sô ñoà tính cuûa DT laø 2 goái coá ñònh ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD : COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 3- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 40 Mnhòp = 2 21559 4 3118 8 8 ql ´ = = (kGm) Qmax = 1559 4 3118 2 2 ql ´ = = (kG) b. Tính coát theùp doïc. a = 2.5(cm) ; h = 30 (cm) ; Þ h0 =30 –2.5 =27.5(cm) A = 0 2 M R bhn < A0 = 0.412 Þ a = ( 1 - 1 2A- ) ; Fa = 0. . .n a R b h R a , Baûng 3.4 Choïn theùp cho daàm chieáu tôùi Kí hieäu M (kG.cm) A a Fat (cm2) Fac(cm2) m = (%) Fac/ b.ho choïn Fa Mnhòp 3118 0.159 0.174 3.402 2Þ16 4.02 0.731 0 Fa bh m = , max 0 n a R R m a= Þ max 1300.174 0.62 3650 m = = % m min = 0.15% Þ m Î ( m min, m max) do ñoù caáu taïo theùp hôïp lyù c. Tính coát ñai. Giaù trò löïc caét lôùn nhaát taïi goái töïa Qmax = 3118(kG) Ñeå beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng theo öùng suaát neùn chính caàn phaûi thoûa: - Ñieàu kieän haïn cheá: k0 .Rn.b.h0 = 0.35x130x20x 27.5 = 25025(kG)> Qmax Þ ñieàu kieän thoûa. - Ñiều kiện tính toaùn: k1.Rk .b.h0 = 0.6x10x20x27.5=3300(kG) > Qmax Þ ñieàu kieän thoûa. Nhö vaäy, coát ñai vaø beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét, khoâng tính coát xieân. Ñaët coát ñai f8 vôùi U = 15 cm trong ñoaïn 1 l 1m 4 gaàn goái töïa. Trong ñoaïn giöõa daàm coát ñai ñöôïc ñaët vôùi f8a300. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 41 CHÖÔNG 4: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC I. TÍNH DUNG TÍCH BEÅ - Hoà nöôùc maùi ñöôïc ñaët treân heä coät, ñaùy beå cao hôn cao trình saøn taàng kyõ thuaät 800mm. - Löôïng nöôùc trung bình cho 1 ngöôøi söû duïng trong 1 ngaøy ñeâm laáy 200 lít. - Coâng trình coù 60 caên hoä.Moãi caên hoä trung bình coù 5 ngöôøi. - Dung tích nöôùc caàn duøng: Q = Qsd + Qcc - Trong ñoù: o Qsd : dung tích nöôùc duøng cho sinh hoaït cho caùc caên hoä. o Qcc : dung tích nöôùc duøng cho chöõa chaùy, laáy baèng 10% löôïng nöôùc cho caùc caên hoä. Qsd = 60x5x200 = 60000 lít. Qcc = 0.1x Qsd = 0.1x60000 = 6000lít Vaäy Q = 60000 + 6000 = 66000 lit = 66 m3. - Chieàu cao beå nöôùc maùi caàn thieát laø: hb=66/(7.5x7.7)=1.14 m. Choïn hb = 1.5 m. - Vò trí vaø caáu taïo beå nöôùc: 300 6700 300 7000 5 5 0 120 7060 120 8 0 1 7 2 0 1 5 0 8 0 0 1 8 0 0 NAÉP HOÀ ÑAÙY HOÀ THAØNH HOÀ DAÀM HOÂÀ DAÀM HOÀ Hình 4.1: Vò trí vaø caáu taïo beå. II. TÍNH TOAÙN CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA BEÅ. 1. Tính naép beå. a. Kích thöôùc sô boä. - Chieàu daøy baûn naép ñöôïc choïn sô boä nhö sau: hbn = 1 s D L m Trong ñoù: D = 0,8 –1.4 heä soá phuï thuoäc taûi troïng ms = 40 – 45 ñoái vôùi saøn laøm vieäc hai phöông l1 = ñoä daøi caïnh ngaén cuûa baûn ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 42 Ta coù: l1=3.9m; l2=4.0m ⇒ l2/l1 =1,03 < 2: baûn naép thuoäc baûn keâ boán caïnh, baûn laøm vieäc hai phöông. Chieàu daøy: hb = 1L m D hb = 1 1 10.9( : )3.9 (0.078 : 0.088) 45 40 D L m = = m - Vaäy ta choïn chieàu daøy baûn naép laø h = 0.08m = 8cm. Hình 4.2: Sô ñoà tính naép beå. b. Taûi troïng taùc duïng: Bảng 4.1: Trọng lượng bản thaân caùc lôùp caáu tạo bản nắp STT Caùc lôùp caáu taïo γ (kG/m3) δ (mm) n g tc s (kG/m2) gtts (kG/m2) 1 Vöõa traùt 1800 20 1.3 36 46.8 2 Vöõa loùt 1800 15 1.3 27 35.1 3 Saøn BTCT 2500 80 1.1 200 220 gtts 301.9 - Hoaït taûi söûa chöõa: theo baûng 3:TCVN 2737-1995, hoaït taûi söûa chöõa laø ptc = 75 kG/m2. Như vậy ptt = 75x1.3 = 97.5 kG/m2. - Toång taûi troïng : qtt = g + p = 301.9 + 97.5 = 399.4 kG/m2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 43 c. Sô ñoà tính: Hình 4.3 Sô ñoà tính baûn naép - Quan nieäm theo tröôøng hôïp: chu vi naép keâ leân thaønh beå. Sô ñoà tính toaùn keâ 4 caïnh. Tính theo sô ñoà ñaøn hoài thuoäc oâ soá 9 - Ta coù 2 1 4.0 1.026 3.9 L L = = ⇒ P =qttL1L2 = 399.4×4.0×3.9= 6230.64 kG d. Xaùc ñònh noäi löïc: - Tra baûng caùc heä soá m11 ; m12 ; k11 ; k12 M1 = m11 × P ; M2 = m12 × P MI = k11 × P ; MII = k12 × P Giaû thieát : a = 1.5 cm ; → ho = h – a = 8 – 1.5 = 6.5 cm. Caùc coâng thöùc tính toaùn : A= 2 n o M R bh ; α = 1- A21− ; = α . . .n oa a R b h F R ; µ % a o F b h = × - Keát quaû tính noäi löïc: Baûng 4.2: Noäi löïc trong oâ baûn naép Heä soá Phöông 1 Phöông 2 m11 m12 k11 k12 M1 kG.m MI kG.m M2 kG.m MII kG.m 0.0183 0.0175 0.0427 0.0405 114.02 266.05 109.04 252.34 e. Keát quaû tính theùp Baûng 4.3 Choïn theùp cho oâ baûn naép Kí hieäu M (kG.cm/m) A α Fat (cm2/m) Fac(cm2/m) µ = (%) Fac/ b.ho a Fa M1 11402 0.0208 0.021 0.79 Þ6a200 1.41 0.22 M2 10904 0.0199 0.0201 0.75 Þ6a200 1.41 0.22 MI 26605 0.0484 0.0496 1.86 Þ8a200 2.51 0.39 MII 25234 0.0459 0.047 1.77 Þ8a200 2.51 0.39 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 44 Kieåm tra haøm löôïng coát theùp µ theo ñieàu kieän sau: ≤ = ≤µ µ µmin max 0 aF bh trong ñoù µmin = 0.05% (theo baûng 15 TCVN 5574:1991) αµ ×= = × =0max 0.496 130.100 100 2.87% 2250 n a R R - Xung quanh loã thaêm ta gia cöôøng baèng soá theùp: Fa 700( 1) 200 = + x 0.283= 1.274 cm2. Choïn 2Þ10 coù Fa = 1.57 cm2. 2. Tính daàm naép. a. Choïn sô boä tieát dieän daàm naép: hd 1 1( : ) 20 8 = l 1 1( : )4 (0.2 : 0.5) 20 8 m= = choïn hd= 0.3 m= 30 cm bd 1 1( : ) 4 2 = dh (0.125 : 0.25)= choïn bd=0.2m=20cm Vaäy kích thuôùc daàm baûn naép laø:(20x30)cm b. Taûi troïng taùc duïng - Troïng löôïng baûn thaân daàm : gd = γ.b.( h - hbn ).n = 2500x0,2x(0,3-0,08).1,1 =176kG/m - Troïng löôïng do baûn truyeàn vaøo daàm theo daïng hình thang vaø hình tam giaùc coù giaù trò lôùn nhaát laø : 1. 399.4 3.9 778.83 / 2 2 ttq lg kG m×= = = Sô ñoà xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng vaøo daàm ñöôïc theå hieän treân hình 4.3 Hình 4.4 Xaùc ñònh sô ñoà taûi troïng taùc duïng vaøo daàm ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 45 c. Xaùc ñònh noäi löïc Ñaây laø heä daàm tröïc giao do ñoù coù nhieàu caùch xaùc ñònh noäi löïc. Trong thöïc teá caùc heä daàm naøy laøm vieäc ñoàng thôøi vôùi nhau. Do ñoù ta giaûi baøi toaùn heä daàm naøy laøm vieäc khoâng gian baèng caùch moâ hình baøi toaùn vaøo SAP2000, khai baùo hai tröôøng hôïp taûi: Taûi phaân boá hình thang vaø taûi phaân boá tam giaùc ñeå tìm noäi löïc daàm ñöôïc theå hieän trong caùc moâ hình döôùi ñaây: Hình 4.5: Sô ñoà truyeàn taûi trong moâ hình Sap2000 Hình 4.6 : Bieåu ñoà moâmen caûu daàm ñôõ baûn naép ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 46 Hình 4.7: Bieåu ñoà moâmen DN1 Hình 4.8 Bieåu ñoà moâmen DN2 Hình 4.9 Bieåu ñoà moâmen DN3 Hình 4.10 Bieåu ñoà moâmen DN4 Hình 4.11 Bieåu ñoà löïc caét cuûa daàm ñôõ baûn naép ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 47 Hình 4.12: Biểu đồ lực cắt DN1 Hình 4.13: Biểu đồ lực cắt DN2 Hình 4.14: Biểu đồ lực cắt DN3 Hình 4.15: Biểu đồ lực cắt DN4 d. Tính coát theùp cho caùc daàm: - Tính coát theùp doïc. • a = 4(cm): khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp ñeán meùp beâtoâng chòu keùo • h = 30(cm): chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän ⇒ h0 = 30– 4 =26(cm) A = 2 0 M R bh n ; α = ( 1 - −1 2A ) ; Famax = α 0a M R h Baûng 4.4 Choïn coát theùp cho daàm naép Kyù hieäu Maët caét M (Tm) h (cm) b (cm) a (cm) ho (cm) A α Fa (cm2) Theùp TK Fa tk (cm2) µ(%) DN1 goái 4 1.03 30 20 4 26 0.059 0.060 1.119 2Þ14 3.08 0.592 nhòp 4-4a 0.76 30 20 4 26 0.043 0.044 0.819 2Þ14 3.08 0.592 goái 4a -1.38 30 20 4 26 0.079 0.082 1.516 2Þ14 3.08 0.592 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 48 DN2 goái E 1.06 30 20 4 26 0.060 0.062 1.153 2Þ14 3.08 0.592 nhòp E-E1 0.8 30 20 4 26 0.046 0.047 0.863 2Þ14 3.08 0.592 goái E1 -1.45 30 20 4 26 0.082 0.086 1.597 2Þ14 3.08 0.592 DN3 goái 4 -1.58 30 20 4 26 0.090 0.094 1.747 2Þ14 3.08 0.592 nhòp 4-5 4.52 30 20 4 26 0.257 0.303 5.614 2Þ20 6.28 1.208 goái 5 -1.58 30 20 4 26 0.090 0.094 1.747 2Þ14 3.08 0.592 DN4 goái E -1.84 30 20 4 26 0.105 0.111 2.053 2Þ14 3.08 0.592 nhòp E-F 4.14 30 20 4 26 0.236 0.273 5.051 2Þ20 6.28 1.208 goái F -1.84 30 20 4 26 0.105 0.111 2.053 2Þ14 3.08 0.592 • Tính coát ñai. - Giaù trò löïc caét lôùn nhaát taïi goái töïa Qmax = 3150(kG) - Ñeå beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng theo öùng suaát neùn chính caàn phaûi thoûa: k0.Rn.b.h0 = 0.35x130x20x26=23660(kG)> Qmax ⇒ ñieàu kieän thoûa k1.Rk.b.h0 = 0.6x10x20x26 = 3120(kG) > Qmax : neân boá trí theùp ñai theo caáu taïo vì beâ toâng baûn thaân ñaõ ñuû khaû naêng chòu caét. Vôùi ko=0.35 (beâtoâng maùc 300) vaø k1=0.6 (tính cho daàm). - Choïn ñai 2 nhaùnh ¯6 u≤uct 1 . 2 150     =      h = 150 (mm) vì hd = 300 mm < 450 mm. - Choïn ñai ¯6a150 boá trí cho daàm. - Coát ñai ñaët daøy ôû 2 meùp trong khoaûng lnhòp/4=1000mm • Tính coát treo (vị trí daàm DN2 keâ leân daàm DN1) Dieän tích coát treo laø: 1=tr a PF R Töø bieàu ñoà löïc caét cuûa daàm phuï ta laáy ra giaù trò lôùn nhaát taïi vò trí daàm gaùc leân daàm chính: 3.15 T (boá trí cho taát caû choã daàm DN3 gaùc leân daàm DN1) 1 3.15 1000 1.4 2250tr a PF R × = = = cm2 Duøng ñai φ8 ,hai nhaùnh thì soá löôïng ñai caàn thieát laø: 1.4 2.47 2 0.283 = × ñai ⇒ Choïn 6 ñai 3. Tính Baûn Ñaùy Beå Choïn chieàu daøy baûn saøn 15 cm a. Taûi taùc duïng leân ñaùy beå: • Tænh taûi : Baûng 4.5 Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn ñaùy ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 49 STT Caùc lôùp caáu taïo γ (kG/m3) δ (mm) n tc bng (kG/m2) tt bng (kG/m2) 1 Vöõa ximaêng 1800 20 1.3 36 46.8 2 Saøn BTCT 2500 150 1.1 375 412.5 3 Vöõa choáng thaám 2000 10 1.1 20 22 4 Vöõa traùt 1800 15 1.3 27 35.1 ∑ bng 458 516.4 • AÙp löïc nöôùc: pn= γ.h. n =1000×(1.5 - 0.23 ) × 1.1 = 1397 (kG/m2). • Toång taûi taùc duïng leân baûn ñaùy: qtt = gbn + pn = 516.4 + 1397 = 1913.4 (kG/m2). b. Sô ñoà tính Hình 4.16: Sô ñoà tính baûn ñaùy • Quan nieäm theo tröôøng hôïp: chu vi bản keâ leân hệ dầm đáy. Sô ñoà tính toaùn keâ 4 caïnh. Tính theo sô ñoà ñaøn hoài thuoäc oâ soá 9 Ta coù 2 1 4.0 1.03 3.9 l l = = ⇒ P =qtt l1l2 = 1913.4×3.9×4.0 =29843 kG c. Xaùc ñònh noäi löïc • Tra baûng caùc heä soá m11 ;m12 ; k11 ; k12 M1 = m11 × P ; M2 = m12 × P MI = k11 × P ; MII = k12 × P • Tra baûng ta ñöôïc: m91 = 0.0183 ; m92 = 0.0175 k91 = 0.0427 ; k92 = 0.0405 Giaû thieát : a = 1.5 cm ; → ho = h – a = 15 – 1.5 = 13.5 cm. Caùc coâng thöùc tính toaùn : ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 50 A= 2 M R bh n o ; α = 1- 1 2− A ; = α . . .n oa a R b h F R ; µ %= × o Fa b h • Keát quaû tính noäi löïc: Baûng 4.6: Heä soá vaø moâmen baûng ñaùy Heä soá Phöông 1 Phöông 2 m11 m12 k11 k12 M1 kG.m MI kG.m M2 kG.m MII kG.m 0.0183 0.0175 0.0427 0.0405 546.13 1274.3 522.25 1208.64 d. Keát quaû tính theùp: Baûng 4.7 keát quaû choïn theùp Kí hieäu M (kG.cm/m) A α Fat (cm2/m) Fac(cm2/m) µ = (%) Fac/ b.ho a Fa M1 54613 0.0231 0.0234 1.83 Þ10a200 3.93 0.29 M2 52225 0.022 0.0222 1.73 Þ10a200 3.93 0.29 MI 127430 0.0538 0.0553 4.31 Þ12a200 5.65 0.42 MII 120864 0.051 0.0524 4.09 Þ12a200 5.65 0.42 + Kieåm tra nöùt ôû baûn ñaùy - Theo TCVN 5574 – 1991 : - Caáp choáng nöùt caáp 3 : agh = 0.25 mm. - Khi tính vôùi taûi troïng daøi haïn giaûm ñi 0.05 mm neân agh = 0.20 mm - Kieåm tra nöùt theo ñieàu kieän : an ≤ agh Vôùi : an = K × C × η × σ a aE ( 70 – 20×p ) 3 d + K : heä soá phuï thuoäc loaïi caáu kieän ; caáu kieän uoán K = 1. + C : heä soá keå ñeán taùc duïng cuûa taûi troïng. + η : phuï thuoäc tính chaát beà maët cuûa coát theùp, theùp thanh troøn trôn η=1.3, theùp coù gaân η = 1 + Ea : 2.1 × 107 (kG/cm2). + p = 100 µ + d : ñöôøng kính coát theùp chòu löïc. + σa = 1× tcM Fa Z = 0( . ) tcM Fa hγ Mtc = Mtt × 1728 0.9 1913 tc tt tttt q M M q = × = × ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 51 Z1 = γ × ho laø khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp Fa ñeán ñieåm ñaët hôïp löïc vuøng neùn taïi tieát dieän coù khe nöùt. + Tính toaùn vôùi toaøn boä taûi troïng neân. 1 516.41 0.5 1 0.5 1.13 1913 TC T = + = + × = 0.45 0.15 0.3 2 + = =ν + Tính toaùn vôùi tieát dieän b x h = 100 x 15 cm vaø a = a’=1.5 cm • Coâng thöùc thu goïn: an = 37 1 1.13 1.3 (70 20 100 ) 2.1 10 a dσ µ× × − × × • Tính toaùn chi tieát : • Vò trí giöõa nhòp: 54613 0.311 130 100 13.5 cML cR bh n o = = = × × F’a = 0 ⇒ γ’ = 0 vaø δ’ = 2a’/ ho = 0 ⇒ T = γ’(1 - δ’/2) = 0. × = = = × 7 6 2.1 10 7.24 2.9 10 a b E n E 0 3.93 0.0029 . 100 13.5 a F b h µ = = = × 1 1 0.07161 5( ) 1 5(0.311 0)1.8 1.8 10 . 10 0.0029 7.24 L T n ξ µ = = = + + + + + + × × 2 1 ' ' 0.07161 1 1 13.5 13.02 2( ' ) 2 2o oZ h h γ δ ξ ξ γ ξ  +     = − = − = − × =     +      2 1 54613 1067.314( / ) 3.93 13.02 c a a M kG cm F Z σ = = = × - Beà roäng khe nöùt do toaøn boä taûi troïng: an = K × C × η × σ a aE ( 70 – 20×p ) 3 d = 1 x 1.13 x 1.3 x 7 1067.314 2.1 10× x(70 – 20 x 0.29)x 3 10 = 0.01 mm. Vaäy: an < agh = 0.2 neân ñaùy hoà thoûa maõn ñieàu kieän veà khe nöùt. • Vò trí goái: 127430 0.726 130 100 13.5 c c n o ML R bh = = = × × . ' 7.24 5.65 ' 0.00372 22. . . 2 0.3 100 13.5 n F a b h o γ ν × = = = × × × δ’ = 2a’ /ho = 2x1.5 /13.5 = 0.222 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 52 ⇒ T = γ’(1 - δ’/2) = 0.0037x(1 - 0.222 /2) = 0.0033 1 1 0.3421 5( ) 1 5(0.726 0.0033)1.8 1.8 10 10 0.42 7.24 L T n ξ µ = = = + + + + + + × × 2 2 ' ' 0.0037 0.222 0.3421 1 13.5 13.51 2( ' ) 2 (0.0037 0.342)Z ho γ δ ξ γ ξ    + × +    = − = − × = + × +       127430 21670.67( / ) 5.65 13.51 cM kG cm a F Z a σ = = = × - Beà roäng khe nöùt do toaøn boä taûi troïng: an = K × C × η × σ a aE ( 70 – 20×p ) 3 d = 1 x 1.13 x 1.3 x 7 1670.67 2.1 10× x(70 – 20 x 0.42)x 3 12 = 0.165mm. Vaäy: an < agh = 0.20 neân ñaùy hoà thoûa maõn ñieàu kieän veà khe nöùt. 4. Tính Thaønh Beå Choïn chieàu daøy thaønh baûn hoà laø 12 cm ñeå thieát keá . a. Taûi troïng taùc duïng : • Tænh taûi : Baûng 4.8: Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thaønh STT Caùc lôùp caáu taïo γ (kG/m3) δ (mm) n tc bng (kG/m2) tt bng (kG/m2) 1 Vöõa ximaêng 1800 20 1.3 36 46.8 2 Thaønh BTCT 2500 120 1.1 300 330 3 Vöõa choáng thaám 2000 10 1.1 20 22 4 Vöõa traùt 1800 15 1.3 27 35.1 ∑ bng 383 434 - AÙp löïc nöôùc phaân boá hình tam giaùc . - AÙp löïc nöôùc lôùn nhaát ôû ñaùy hoà : qntt = n×γ×h = 1.1×1000×1.27 = 1397(kG/m2) +Taûi troïng gioù: xem gioù taùc duïng phaân boá ñeàu leân thaønh hoà . +Boû qua thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù, chæ tính thaønh phaàn tónh. q = γf Ci Wo K(z) + Khu vöïc Tp.HCM thuoäc vuøng II-A, aûnh höôûng baõo yeáu neân laáy aùp löïc gioù tieâu chuaån Wo = 83 kG/m2.Ñòa hình daïng B (vuøng ngoaïi oâ). +Daïng ñòa hình C coù zβ = 300 m vaø mt = 0.09 + Kz - Heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 53 k(z=33.3m) = 1.2414 k(z=34.8m) = 1.2513 ⇒ktb=1.2464 + C = +0.8 ñoái vôùi gioù ñaåy vaø -0.6 ñoái vôùi gioù huùt. + γf : Heä soá tin caäy cuûa taûi troïng gioù; n = 1.2. + qd= 1.2 x 0.8 x 83 x 1.2464 = 99.3 (kG/m2) qh= 1.2 x 0.6 x 83 x 1.2464 = 74.5 (kG/m2)(xeùt veà ñoä lôùn) + Taûi troïng do baûn naép truyeàn xuoáng ñoù laø löïc doïc phaân boá ñeàu gaây neùn tieát dieän N = qtt L/2 =399.4x 4/2 =798.8 kG/m. + Ngoaøi ra coøn phaûi keå ñeán taûi troïng baûn thaân thaønh beå truyeàn xuoáng ñoù laø löïc doïc phaân boá ñeàu gaây neùn tieát dieän N = 2 4ttbtg b ac− x1.27 = 434 x 1,27 =551.18 kG/m. b. Sô ñoà tính : - Baûn laøm vieäc theo kieåu baûn moät phöông vôùi 2 1 4.0 3.15 2 1.27 l l = = > ; vì vaäy caét moät daõy coù beà roäng 1 m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính . - Sô ñoà tính: daàm moät ñaàu ngaøm, moät ñaàu töï do chòu taûi phaân boá tam giaùc. - Caùc tröôøng hôïp taùc duïng cuûa taûi troïng leân thaønh hoà:  Hoà ñaày nöôùc, khoâng coù gioù.  Hoà ñaày nöôùc coù gioù ñaåy.  Hoà ñaày nöôùc, coù gioù huùt.  Hoà khoâng coù nöôùc, coù gioù ñaåy (huùt) .  Tieát dieän chòu neùn uoán döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng naép. - Xeùt tieát dieän chòu uoán döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù vaø nöôùc, tính noäi löïc vaø boá trí theùp, sau ñoù kieåm tra tieát dieän chòu neùn. - Taûi troïng gioù nhoû hôn nhieàu so vôùi aùp löïc cuûa nöôùc leân thaønh hoà, ta thaáy tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát cho thaønh hoà laø: Hoà ñaày nöôùc + gioù huùt. Hình 4.15: Sô ñoà tính baûn thaønh ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 54 c. Xaùc ñònh noäi löïc : Mgoâi= 2 2 2 274.5 1.27 1397 1.27 165.23 / 8 15 8 15 hut nq l q l kGm m× ×− − = − − = − Mnhòp = 2 2 2 21397 1.27 74.5 1.279. 9 75.5 / 33.6 128 33.6 128 n hutq l q l kGm m× ×+ = + × = d. Tính toaùn coát theùp Baûn thaønh tính nhö caáu kieän chòu uoán. a = 1.5cm - Khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp theo phöông caïnh ngaén meùp beâtoâng chòu keùo h0 = chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän h0 = hbt – a = 12 – 1.5 = 10.5 cm b = 100 cm - Beà roäng tính toaùn cuûa daûi baûn. Caùc coâng thöùc tính toaùn: A = M R bhn o2 ; α = 1- 1 2A− ; = α . . . /F R b h R a n o a ; µ %= × o Fa b h Baûng 4.9: Choïn theùp baûn thaønh Laáy theùp goái boá trí cho caû nhòp (thieân veà an toaøn ), boá trí theùp ñoái xöùng e. Kieåm tra tieát dieän chòu neùn: 0 0.7 1500 10.5 100 l x b λ = = = , Tra baûng ϕ = 0.975 µ = 0.24% < 3% boû qua dieän tích theùp laáy F = Fb = 12 x 100 = 1200 cm2 ϕ(Rn.F + R’a.F’a) = 0.975x(130x1200 + 2250x2.51) = 702731.2 kG. Vaäy N = (798.8+551.18) = 1350kG < ϕ(Rnx F + R’a x F’a) ⇒ thoûa maõn ñieàu kieän chòu neùn. f. Kieåm tra khe nöùt : Tính toaùn vôùi toaøn boä taûi troïng neân. C = 1 + 0.5xT1/T = 1 + 0.5x 434/1913 = 1.113 ν = (0.45 + 0.15)/2 = 0.3. 16523 0.121 130 100 10.5 c c n o ML R bh = = = × × 2 2 . ' 7.24 5.65 ' 0.0124 2. . . 2 0.15 100 10.5 a o n F b h γ ν × = = = × × × δ’ = 2a’/ho = 2x1.5 /10.5 = 0.286 Kí hieäu M (kG.cm/m) A α Fat (cm2/m) Fac(cm2/m) µ = (%) Fac/ b.ho a Fa Mnhòp 7550 0.0053 0.0053 0.32 Þ8a200 2.51 0.24 Mgoái 16523 0.0115 0.0116 0.7 Þ8a200 2.51 0.24 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 55 ⇒ T = γ’(1 - δ’/2) = 0.0124x(1 - 0.286 /2) = 0.011 1 1 0.3521 5( ) 1 5(0.121 0.011)1.8 1.8 10 10 0.24 7.24 L T n ξ µ = = = + + + + + + × × 2 2 1 ' ' 0.0124 0.286 0.3521 1 10.5 8.664 2( ' ) 2 (0.0124 0.352)oZ h γ δ ξ γ ξ    + × + = − = − × =   + × +    2 1 16523 760( / ) 2.51 8.664 c a a M kG cm F Z σ = = = × - Beà roäng khe nöùt do toaøn boä taûi troïng: an = K × C × η × σ a aE ( 70 – 20×p )3 d ⇒ an = 1 x 1.113 x 1.3 x 7 760 2.1 10× x(70 – 20 x 0.24)3 8 = 0.007 mm. Vaäy: an < agh = 0.20 neân thaønh hoà thoûa maõn ñieàu kieän veà khe nöùt. 5. Tính Toaùn Daàm Ñaùy a. Xaùc ñònh taûi troïng: Choïn tieát dieän daàm D1 = D2 = 300x500 mm D3 = D4 = 300x600 mm + Taûi troïng baûn thaân, khai baùo trong SAP2000 heä soá SelfWeight Multiplier 1.1 + Taûi troïng baûn ñaùy truyeàn vaøo theo hình tam giaùc. Giaù trò lôùn nhaát. + Daàm doïc nhòp 3.9m, taûi truyeàn coù daïng hình tam giaùc: qmax = 0.5x(1913.4 x 3.9) = 3731 kG/m. + Taûi troïng phaân boá ñeàu töø baûn thaønh truyeàn xuoáng (do baûn naép vaø troïng löôïng baûn thaân thaønh hoà ) coù giaù trò p = 399.4x 4.0/2 + 434x1.5 =1450 kG/m. Hình 4.17: Sô ñoà truyeàn taûi vaøo caùc daàm ñaùy ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 56 b. Sô ñoà tính nhaäp vaøo moâ hình SAP2000. Hình 4.18: Taûi troïng phaân boá ñeàu do baûn thaønh vaø baûn naép truyeàn vaøo daàm ñaùy Hình 4.19: Taûi troïng baûn ñaùy truyeàn vaøo daàm ñaùy ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 57 c. Xaùc ñònh noäi löïc Hình 4.20: Bieåu ñoà moment töø SAP 2000 Hình 4.21: Bieåu ñoà löïc caét töø SAP2000 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 58 Hình 4.22: Biểu đồ lực cắt D1 Hình 4.23: Biểu đồ lực cắt D2 Hình 4.24: Biểu đồ lực cắt D3 Hình 4.25: Biểu đồ lực cắt D4 d. Tính coát theùp cho caùc daàm • Tính coát theùp doïc. • Choïn a = 5(cm) : khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp ñeán meùp beâtoâng chòu keùo • Daàm bieân h = 60(cm): chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän ⇒ h0 = 60 –5 = 55(cm) • Daàm tröïc giao h = 50 (cm) ⇒ h0 = 50 –5 = 45(cm) A = 2 0 M R bh n ; α = ( 1 - 1 2A− ) ; Famax = 0a M R hα Baûng 4.10: Choïn theùp daàm ñaùy Kyù hieäu Maët caét M (Tm) h (cm) b (cm) a (cm) ho (cm) A α Fa (cm2) Theùp TK Fa tk (cm2) µ(%) D1 goái 4 -17.55 60 30 4 56 0.143 0.156 9.310 4Þ18 10.18 0.606 nhòp 4-4a 29.62 60 30 4 56 0.242 0.282 16.869 6Þ20 18.85 1.122 goái 4a -17.55 60 30 4 56 0.143 0.156 9.310 4Þ18 10.18 0.606 D2 goái E -18.61 60 30 4 56 0.152 0.166 9.928 4Þ18 10.18 0.606 nhòp E-E1 30.69 60 30 4 56 0.251 0.294 17.604 6Þ20 18.85 1.122 goái E1 -18.61 60 30 4 56 0.152 0.166 9.928 4Þ18 10.18 0.606 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 59 D3 goái 4 -2.85 50 30 4 46 0.035 0.035 1.728 2Þ16 4.02 0.291 nhòp 4-5 15.07 50 30 4 46 0.183 0.203 9.991 4Þ18 10.18 0.738 goái 5 -2.85 50 30 4 46 0.035 0.035 1.728 2Þ16 4.02 0.291 D4 goái E -3.07 50 30 4 46 0.037 0.038 1.864 2Þ16 4.02 0.291 nhòp E-F 15.28 50 30 4 46 0.185 0.206 10.148 4Þ18 10.18 0.738 goái F -3.07 50 30 4 46 0.037 0.038 1.864 2Þ16 4.02 0.291 Tính coát ñai D1 vaø D2 Giaù trò löïc caét lôùn nhaát taïi goái töïa Qmax = 20130(kG) Ñeå beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng theo öùng suaát neùn chính caàn phaûi thoûa: K0.Rn.b.h0 = 0.35x130x30x55 = 75075 (kG) > Qmax ⇒ ñieàu kieän thoûa. K1.Rk.b.h0 = 0.6x10x30x55=9900 (kG) < Qmax : neân caàn tính coát ñai Löïc coát ñai phaûi chòu: qñ = 2 2 2 2 0 20130 55.815 8 8 10 30 55k Q R bh = = × × × (kG/cm) Choïn ñai φ8 vôùi fñ = 0.503cm2, ñai 2 nhaùnh: n = 2; Rañ = 2250 (kG/cm2) Khoaûng caùch tính toaùn: Ut = 2250 2 0.503 40.55 55.815 ad d d R n f q × × × × = = cm. Khoaûng caùch toái ña giöõa hai coát ñai : Umax = 2 01.5 kR bh Q = 21.5 10 30 55 67.62 20130 × × × = cm Khoaûng caùch caáu taïo cuûa coát ñai : Vôùi h = 60cm, Uct ≤ 20 3 30  =   h cm cm Choïn U = Ut = 20cm Tính laïi : qñ = . . 2250 2 0.503 20 ad dR n f U × × = = 113.2(kG/cm) Khaû naêng chòu löïc coát ñai vaø beâ toâng: Qñb = 2 208 8 10 30 55 113.2k dR b h q× × × = × × × × =28667.6 (kG) Q = 20130 (kG) < Qñb =28667.6 (kG) Nhö vaäy, coát ñai vaø beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét, khoâng tính coát xieân. Ñaët coát ñai φ8 vôùi U = 20 cm trong ñoaïn 1 4 l gaàn goái töïa. Trong ñoaïn giöõa daàm coát ñai ñöôïc ñaët vôùi φ8a250. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 60 • Tính coát ñai D3 vaø D4 Giaù trò löïc caét lôùn nhaát taïi goái töïa Qmax =9330(kG) Ñeå beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng theo öùng suaát neùn chính caàn phaûi thoûa: K0.Rn.b.h0 = 0.35x130x30x45 = 61425(kG) > Qmax ⇒ ñieàu kieän thoûa. Tính K1.Rk.b.h0 = 0.6x10x30x45=8100 (kG) < Qmax: Neân caàn tính coát ñai Löïc coát ñai phaûi chòu : qñ = 2 2 2 2 0 9330 17.91 8 8 10 30 45k Q R bh = = × × × (kG/cm) Choïn ñai φ8 vôùi fñ = 0.503 cm2, ñai 2 nhaùnh: n = 2; Rañ = 2250 (kG/cm2) Khoaûng caùch tính toaùn: Ut = 2250 2 0.503 126.4 17.91 ad d d R n f q × × × × = = cm. Khoaûng caùch toái ña giöõa hai coát ñai : Umax = 2 01.5 kR bh Q = 21.5 10 30 45 97.67 9330 × × × = cm Khoaûng caùch caáu taïo cuûa coát ñai : Vôùi h = 50cm, Uct ≤ 16.67 3 30 h cm cm  =   Choïn U = Uct = 15cm Tính laïi : qñ = . . 2250 2 0.503 20 ad dR n f U × × = = 113.2 (kG/cm) Khaû naêng chòu löïc coát ñai vaø beâ toâng: Qñb = 2 208 8 10 30 45 113.2k dR b h q× × × = × × × × = 23455.3 (kG) Q = 9330 (kG) < Qñb = 23455.3 (kG) Nhö vaäy, coát ñai vaø beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét, khoâng tính coát xieân. Ñaët coát ñai φ8 vôùi U = 20 cm trong ñoaïn 1 4 l nhip gaàn goái töïa. Trong ñoaïn giöõa daàm coát ñai ñöôïc ñaët vôùi φ8a250. Boá trí theùp ñai cho D2 gioáng D1 Tính coát treo (choã daàm D3 keâ leân daàm D1) Dieän tích coát treo laø: 1=tr a PF R ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 4- TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC SVTH : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 61 Töø bieàu ñoà bao löïc caét cuûa daàm phuï ta laáy ra giaù trò lôùn nhaát taïi vò trí daàm gaùc leân daàm chính: 9.33T (boá trí cho taát caû choã daàm D2 gaùc leân daàm D1) 21 9.33 1000 4.15 2250tr a PF cm R × = = = Duøng ñai φ8 ,hai nhaùnh thì soá löôïng ñai caàn thieát laø: 4.15 3.98 2 0.503 = × ñai  Choïn 10 ñai ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 62 CHÖÔNG 5: TÍNH KHUNG I. XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN TRUYEÀN TAÛI VAØO CAÙC COÄT 1.Dieän Tích Truyeàn Taûi Vaøo Coät Do coâng trình ñoái xöùng neân ta coù sô ñoà truyeàn taûi nhö hình 5.1 Hình 5.1 sơ đồ truyeàn taûi cuûa caùc coät Bảng 5.1 Diện tích truyền tải của cột. Teân coät A2 A3 B1 B2 B3 Dieän truyeàn taûi (m2) 13.65 13.65 14 41.06 23.56 Teân coät C1 C2 C3 C4 C5 C6 Dieän truyeàn taûi (m2) 17.9 37.8 9.1 15.23 1501 7.26 2.Choïn sô boä tieát dieän coät: Xaùc ñònh dieän tích tieát dieän coät theo dieän truyeàn taûi cuûa taûi troïng ñöùng: a=c n NF R Vôùi : Rn = 130 kG/cm2. Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa Beâtoâng Maùc 300 α = 1.2 - 1.5 ôû ñaây laáy α = 1.2 Nmax : Taûi troïng taäp trung tính trong dieän tích truyeàn taûi cuûa coät do caùc taàng treân coät ñoù truyeàn xuoáng Choïn tieát dieän coät theo coâng thöùc treân vôùi kích thöôùc thay ñoåi 3 taàng 1 laàn. Taûi phaân boá laáy gaàn ñuùng laø qtt = 1200 kG/m2(bao goàm saøn, daàm, töôøng ) ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 63 Baûng 5.2 choïn sô boä tieát dieän coät Taàng Teân coät N (kG) F (cm2) b (cm) h (cm) Fchoïn (cm2) Taàng 9 ÷ maùi A2 49140 453.6 40 40 1600 A3 49140 453.6 40 40 1600 B1 50400 465.23 40 40 1600 B2 126000 1163.08 40 40 1600 B3 84816 782.92 40 40 1600 C1 64440 594.83 40 40 1600 C2 136080 1256.12 40 40 1600 C3 32760 302.4 40 30 1200 C4 54828 506.1 40 30 1200 C5 54036 498.79 40 20 800 C6 26136 241.26 40 20 800 Taàng Teân coät N (kG) F (cm2) b (cm) h (cm) Fchoïn (cm2) Taàng 5 ÷ 8 A2 114660 1058.4 50 50 2500 A3 114660 1058.4 50 50 2500 B1 117600 1085.54 50 50 2500 B2 294000 2713.85 50 50 2500 B3 197904 1826.81 50 50 2500 C1 150360 1387.94 50 50 2500 C2 317520 2930.95 50 50 2500 C3 76440 705.6 50 30 1500 C4 127932 1180.91 50 30 1500 C5 126084 1163.85 50 20 1000 C6 60984 562.93 50 20 1000 Taàng Teân coät N (kG) F (cm2) b (cm) h (cm) Fchoïn (cm2) Taàng 1 ÷ 4 A2 180180 1663.2 60 60 3600 A3 180180 1663.2 60 60 3600 B1 184800 1705.85 60 60 3600 B2 462000 4264.62 60 60 3600 B3 28272 260.97 60 60 3600 C1 236280 2181.05 60 60 3600 C2 498960 4605.78 60 60 3600 C3 120120 1108.8 50 30 1500 C4 201036 1855.72 50 30 1500 C5 198132 1828.91 50 20 1000 C6 95832 884.6 50 20 1000 Caùc tieát dieän coät coøn laïi laáy ñoái xöùng. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 64 II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG 1. Troïng Löôïng Baûn Thaân Saøn- Coät- Daàm - Troïng löôïng baûn thaân caùc caáu kieän: Ta chæ nhaäp nhöõng thoâng soá sau trong phaàn ñònh nghóa vaät lieäu cuûa beâtoâng nhö hình 5.2, maùy töï tính. + Khoái löôïng rieâng: 0.25T/m3. + Troïng löôïng rieâng: 2.5T/m3. + Module ñaøn hoài: 2.9x106 T/m2. + Heä soá Poisson: u = 0.2 - Troïng löôïng cuûa lôùp gaïch, vöõa ximaêng, vöõa traùt, lôùp choáng thaám chuùng ta khai baùo rieâng vaøo taûi hoaøn thieän. Hình 5.2. Khai baùo ñaëc tröng vaät lieäu cuûa beâtoâng M300 - Troïng löôïng baûn thaân cuûa lôùp ceramic, vöõa ximaêng, vöõa traùt, lôùp choáng thaám töôøng naèm trong oâ saøn vaø hoaït taûi chuùng ta khai baùo rieâng theo töøng oâ saøn ñaõ chia (phaàn tính saøn) 2. Troïng Löôïng Cuûa Töôøng Treân Daàm:(chieàu cao töôøng: 3.5 - 0.6 = 2.9m) - Ñoái vôùi töôøng daøy 100: 180x2.9= 522 kG/m - Ñoái vôùi töôøng daøy 200: 330x2.9 = 957 kG/m 3. Do Caàu Thang Boä Truyeàn Vaøo. (phaàn tính caàu thang) 4. Do Hoà Nöôùc Maùi Truyeàn Xuoáng 4 Coät. (phaàn tính hoà nöôùc maùi) Taûi troïng beå nöôùc maùi truyeàn leân 4 coät vaø truyeàn vaøo khung. Ta tính taûi truyeàn leân moãi coät naøy. Tröôøng hôïp baát lôïi nhaát khi beå ñaày nöôùc vaø coù ngöôøi söûa chöõa, laáy noäi löïc lôùn nhaát theo phöông caïnh daøi. + Coät giöõa N = T. + Coät bieân N = T. Kích thöôùc beå nöôùc maùi : B x L x H = 7.8 x 8.0 x 1.5 m ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 65 III. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG NGANG TAÙC ÑOÄNG VAØO COÂNG TRÌNH Cao trình cao nhaát cuûa toøa nhaø laø +38.2 m < 40 m so vôùi coát -1.500m maët ñaát töï nhieân neân theo TCVN 2737-1995 taûi troïng gioù taùc duïng vaøo coâng trình chæ xaùc ñònh thaønh phaàn tónh cuûa taûi troïng gioù. Ø Xaùc Ñònh Thaønh Phaàn Tónh Cuûa Taûi Troïng Gioù + Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa aùp löïc gioù Wj ôû ñoä cao zj so vôùi moác chuaån xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Wjtc = W0.k(zj).c Trong ñoù: W0 – aùp löïc gioù tieâu chuaån, coâng trình xaây döïng ôû tp HCM thuoäc khu vöïc IIA neân laáy W0 = 83 daN/m2; ñòa hình B k(zj)– heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao zj (tính töø maët ñaát hoaøn thieän) ñöôïc theå hieän ôû baûng 5.9 c – heä soá khí ñoäng à c = 0.8 vôùi phía ñoùn gioù; c = 0.6 vôùi phía khuaát gioù; g - heä soá ñoä tin caäy cuûa taûi troïng gioù laáy baèng 1.2. Baûng 5.3 AÙp löïc gioù tónh BAÛNG TÍNH GIOÙ TÓNH Tầng Chieàu cao Htt (m) Cao trình Z (m) Sx (m2) Sy (m2) k Wñoùn (T/m2) Whuùt (T/m2) W (T/m2) Fx (T) Fy (T) ÑÆNH MAÙI 2.7 38.2 15.66 10.8 1.2725 0.0845 0.0634 0.1479 1.91629 2.779 TAÀNG MAÙI 3 35.5 95.19 106.02 1.2558 0.0834 0.0625 0.1459 18.565 16.669 TAÀNG 10 3.5 32.5 108.55 120.9 1.2360 0.0821 0.0616 0.1436 20.8368 18.708 TAÀNG 9 3.5 29 116.9 130.2 1.2109 0.0804 0.0603 0.1407 21.9841 19.738 TAÀNG 8 3.5 25.5 116.9 130.2 1.1832 0.0786 0.0589 0.1375 21.481 19.287 TAÀNG 7 3.5 22 116.9 130.2 1.1522 0.0765 0.0574 0.1339 20.9177 18.781 TAÀNG 6 3.5 18.5 116.9 130.2 1.1168 0.0742 0.0556 0.1298 20.2754 18.204 TAÀNG 5 3.5 15 116.9 130.2 1.0754 0.0714 0.0536 0.1250 19.5242 17.530 TAÀNG 4 3.5 11.5 116.9 130.2 1.0252 0.0681 0.0511 0.1191 18.6124 16.711 TAÀNG 3 3.5 8 116.9 130.2 0.9604 0.0638 0.0478 0.1116 17.4355 15.654 TAÀNG 2 4.5 4.5 133.6 148.8 0.8659 0.0575 0.0431 0.1006 17.9658 16.131 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 66 Hình 5.3 Maët baèng taàng ñieån hình trong ETABS ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 67 Hình 5.4 Moâ hình coâng trình trong ETABS IV. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC 1. Caùc Tröôøng Hôïp Taûi Troïng Baûng 5.4 caùc tröôøng hôïp taûi troïng TT TAÛI TROÏNG LOAÏI YÙ NGHÓA 1 TLBT Dead Troïng löôïng baûn thaân 2 TUONG Super dead Taûi troïng töôøng 3 HOANTHIEN Super dead Taûi troïng caùc lôùp hoaøn thieän 4 HT Live Hoaït taûi chaát ñaày 5 GTX Wind Gioù tónh phöông X 6 GTY Wind Gioù tónh phöông Y ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 68 Do keát caáu ñaøn hoài tuyeán tính neân neáu tieán haønh toå hôïp taûi troïng tuaân theo caùc caáu truùc nhö toå hôïp noäi löïc thì cuõng seõ cho keát quaû noäi löïc gioáng nhö tieán haønh toå hôïp noäi löïc. Nhö vaäy, ñoái vôùi coâng trình naøy, caàn khai baùo theâm moät soá toå hôïp nhaèm ñôn giaûn hoaù quaù trình toå hôïp noäi löïc. Vieäc toå hôïp taûi troïng ñöôïc tieán haønh theo TCVN 2737 – 1995. Tuøy theo thaønh phaàn caùc taûi troïng tính ñeán, toå hôïp taûi troïng goàm coù toå hôïp cô baûn vaø toå hôïp ñaëc bieät. Trong tröôøng hôïp naøy ta coù 9 tröôøng hôïp toå hôïp, cuï theå nhö sau: TT TOÅ HÔÏP THAØNH PHAÀN LOAÏI TT TLBT+TUONG+HOANTHIEN ADD 1 COMB1 TT + HT ADD 2 COMB2 TT + GTX ADD 3 COMB3 TT + GTY ADD 4 COMB4 TT + ( - GTX) ADD 5 COMB5 TT + ( - GTY) ADD 6 COMB6 TT + 0,9(HT + GTX) ADD 7 COMB7 TT + 0,9(HT + GTY) ADD 8 COMB8 TT + 0,9(HT + ( - GTX)) ADD 9 COMB9 TT + 0,9(HT + ( - GTY)) ADD 10 BAO COMB1+COMB2+...+COMB9 ENVE 2. Sô Ñoà Tính Sô ñoà tính laø hình aûnh ñôn giaûn hoùa cuûa moät boä phaän coâng trình hay toaøn boä coâng trình, ñöôïc laäp ra chuû yeáu nhaèm hieän thöïc hoùa khaû naêng tính toaùn caùc keát caáu phöùc taïp. Nhö vaäy vôùi caùch tính thuû coâng, ngöôøi thieát keá buoäc phaûi duøng caùc sô ñoà tính toaùn ñôn giaûn, chaáp nhaän vieäc chia caét keát caáu thaønh caùc phaàn nhoû hôn baèng caùch boû qua caùc lieân keát khoâng gian. Ñoàng thôøi söï laøm vieäc cuûa vaät lieäu cuõng ñöôïc ñôn giaûn hoaù, cho raèng noù laøm vieäc trong giai ñoaïn ñaøn hoài, tuaân theo ñònh luaät Hooke. Trong giai ñoaïn hieän nay, nhôø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû, ñaõ coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùch nhìn nhaän phöông phaùp tính toaùn coâng trình. Khuynh höôùng ñaëc thuø hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc tröôøng hôïp rieâng leû ñöôïc thay theá baèng khuynh höôùng toång quaùt hoaù. Ñoàng thôøi khoái löôïng tính toaùn soá hoïc khoâng coøn laø moät trôû ngaïi nöõa. Caùc phöông phaùp môùi coù theå duøng caùc sô ñoà tính saùt vôùi thöïc teá hôn, coù theå xeùt tôùi söï laøm vieäc phöùc taïp cuûa keát caáu vôùi caùc moái quan heä phuï thuoäc khaùc nhau trong khoâng gian. Vôùi ñoä chính xaùc cho pheùp vaø phuø hôïp vôùi khaû naêng tính toaùn hieän nay, ñoà aùn naøy söû duïng sô ñoà tính toaùn khoâng gian vaø tính toaùn caáu kieän trong giôùi haïn ñaøn hoài. Phaàn meàm phaân tích keát caáu ñöôïc söû duïng laø phaàn meàm ETABS 9.7 Caùc keát ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 69 caáu chòu löïc chính cuûa coâng trình nhö daàm, coät, saøn, vaùch, vaùch haàm, vaùch loõi, caàu thang boä, hoà nöôùc ñöôïc moâ hình hoùa toaøn boä vaøo chöông trình öùng vôùi töøng loaïi phaàn töû phuø hôïp. Ñaëc bieät khi khai baùo tieát dieän phaàn töû vaùch (wall), ñeå haïn cheá moâmen phaùt sinh ngoaøi maët phaúng vaùch (M2), thieân veà an toaøn coù theå khai baùo chieàu daøy tieát dieän chòu uoán (bending thickness) töông ñoái nhoû hôn so vôùi chieàu daøy thöïc cuûa vaùch. Khi ñoù, thaønh phaàn M2 seõ ñöôïc giaûm ñaùng keå vaø phaân phoái laïi cho caùc caáu kieän khaùc. Nhö vaäy coù theå xem nhö caáu kieän vaùch khoâng chòu uoán ngoaøi maët phaúng vaùch, vaø laøm vieäc nhö caáu kieän chòu keùo neùn theo phöông trong maët phaúng. 3. Xaùc Ñònh Noäi Löïc Nhaäp caùc tröôøng hôïp taûi troïng vaø caáu truùc toå hôïp nhö treân, ñieàu chænh caùc thoâng soá caàn thieát, duøng phaàn meàm tính toaùn xaùc ñònh ñöôïc noäi löïc cuûa caùc phaàn töû. Caùc giaù trò noäi löïc naøy ñöôïc duøng ñeå tính toaùn caùc caáu kieän chòu löïc chính cuûa coâng trình, chòu taùc duïng ñoàng thôøi taûi troïng ñöùng vaø taûi troïng ngang. Caùc keát quaû noäi löïc caàn thieát ñöôïc trình baøy khi tính toaùn caáu kieän vaø in trích trong phaàn Phuï luïc. V. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO KHUNG TRUÏC C 1. Tính Toaùn Coát Theùp Cho Coät -Tính toaùn theùp coät theo toå hôïp taûi troïng goàm 9 toå hôïp, choïn caùc toå hôïp baát lôïi nhaát ñeå tính theùp coät, sau ñoù choïn theùp lôùn ñeå boá trí - Töø keát quaû caùc toå hôïp taûi troïng cuûa coät, ta choïn ra 3 caëp noäi löïc sau ñeå tính toaùn: Nmax – M3tu– M2tu M3max– M2tu - Ntö M2max– M3tu - Ntö -Tính toaùn theùp coät chòu neùn leäch taâm theo tieâu chuaån TCVN 5574 – 1991. Trình töï tính toaùn nhö sau: a. Tính ñoä leäch taâm ban ñaàu e0: eo = e01 + eng Ñoä leäch taâm do noäi löïc: 01 = Me N Ñoä leäch taâm ngaãu nhieân: 25 = heng (do sai soá thi coâng) nhöng luoân luoân ³ 2cm. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 70 b. Tính heä soá uoán doïc 1 1 = - th N N h Löïc neùn tôùi haïn: 2 6,4 ( )= +th b b a a o dh SN E J E J l K Trong ñoù: - S: heä soá keå ñeán ñoä leäch taâm: ì ï ï ï í ï ï ïî 0 0 0 o Khi e < 0,05h laáy s=0.84 0.11Khi 0,05h < e < 5h s= e0.1+ h Khi e > 5h laáy S = 0,122 - Kdh: heä soá keå tôùi tính chaát daøi haïn cuûa taûi troïng 21 2 + = + + dh dh dh hM N K hM N + Neáu khoâng taùch rieâng Mdh, Ndh thì laáy Kdh = 2 + Neáu Mdh ngöôïc daáu vôùi M thì Mdh mang daáu aâm + Neáu Kdh < 1 phaûi laáy laáy Kdh = 1 - Mdh, Ndh: moâmen vaø löïc doïc do taûi troïng daøi haïn gaây ra - Moâmen quaùn tính cuûa theùp Ja = mtbho(0,5h-a)2 Giaû thieát mt = 0,8 – 1,2% (haøm löôïng theùp toång coäng) c. Tính ñoä leäch taâm tính toaùn 2o he e ah= + - ( khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc doïc leäch taâm ñeán troïng taâm cuûa coát theùp chòu keùo ) ' ' 2o he e ah= - + ( khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc doïc leäch taâm ñeán troïng taâm cuûa coát theùp chòu neùn ) d. Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm . = n Nx R b Neáu x < aoho thì leäch taâm lôùn. Neáu x ³ aoho thì leäch taâm beù. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2009 -2011 GVHD: COÂ TRAÀN THAÏCH LINH CHÖÔNG 5- TÍNH KHUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Ñeà taøi: “Chung cö Phuù Myõ Thuaän” Trang 71 e. Tính coát theùp doïc v Tröôøng hôïp leäch taâm lôùn (x < aoho) - Neáu x > 2a’: ( 0.5 ) ' ' ( ') N e h xoF Fa a R h aa o - + = = - - Neáu x £ 2a’: '' ' ( ') NeF Fa a R h aa o = = - - Kieåm tra laïi haøm löôïng mmin £ m £ mmax (mmin = 0,4% ; mmax = 3,5%); ' 100%% F Fa a bho m + = Vaø m = mt (mt : haøm löôïng toång coäng) Neáu m khaùc nhieàu vôùi mt giaû thieát thì duøng m tính laïi Nth vaø h (Dm £ 0,25%) v Tröôøng hôïp leäch taâm beù (x > aoho) - Tính x’: neáu heo £ 0,2ho Þ 0,5' (1,8 1,4 )hx h eo oho a h= - + - neáu heo > 0,2ho thì Þ x’ = 1,8 ( eogh - heo) + aoho maø eogh = 0,4 (1,25h - aoho) Þ 0 0 '( 0.5 ')' ' ( ') - - = = - e n a a a N e R bx h xF F R h a - Kieåm tra laïi µmin = 0.4% ≤ µ ≤ µmax= 3.5%. f. Boá trí coát ñai Coát ñai trong coät ñöôïc boá trí theo caùc qui ñònh sau: + Ñöôøng kính coát ñai ³ 1/4 ñöôøng kính coát theùp doïc vaø phaûi ³8mm. Coát ñai coät phaûi boá trí lieân tuïc qua nuùt khung vôùi maät ñoä nhö cuûa vuøng nuùt. + Trong phaïm vi vuøng nuùt khung töø ñieåm caùch meùp treân ñeán ñieåm caùch meùp döôùi cuûa daàm moät khoaûng l1 ( l1 ³ chieàu cao tieát dieän coät vaø ³ 1/6 chieàu cao thoâng thuûy caû taàng, ñoàng thôøi ³ 450 mm) phaûi boá trí ñai daøy hôn. Khoaûng caùch ñai trong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffile_goc_780085.pdf