Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 7 Thiết bị phân phối điện

Tài liệu Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 7 Thiết bị phân phối điện

pdf9 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 30/03/2018 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 7 Thiết bị phân phối điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 131 Chæång 7 THIÃÚT BË PHÁN PHÄÚI ÂIÃÛN 7.1. Khaïi niãûm chung 7.1.1. Khaïi niãûm Thiãút bë phán phäúi âiãûn (TBPP) laì mäüt cäng trçnh duìng âãø thu nháûn vaì phán phäúi âiãûn nàng. Noï gäöm caïc khê cuû âiãûn thao taïc, dáy dáùn vaì caïc thiãút bë phuû. TBPP coï thãø phán loaûi nhæ sau : 1- TBPP trong nhaì (kên) Trong TBPP trong nhaì táút caí khê cuû âiãûn âãöu âàût trong nhaì vaì coï thãø chia laìm hai loaûi: Làõp gheïp vaì troün bäü. Khi xáy dæûng loaûi làõp gheïp ngæåìi ta âæa khê cuû âiãûn âãún nåi thi cäng nhæ nhaì maïy âiãûn hay traûm biãún aïp räöi måïi làõp gheïp laûi thaình tæìng maûch cuía TBPP. Âäúi våïi loaûi troün bäü thç caïc khê cuû âiãûn cuía tæìng maûch ( maïy càõt, dao caïch ly, BI, ...) âaî âæåüc làõp sàôn thaình tæìng tuí, khi xáy dæûng chè cáön làõp gheïp caïc tuí laûi våïi nhau. 2- TBPP ngoaìi tråìi (håí) Trong TBPP naìy, táút caí caïc khê cuû âiãûn âãöu âàût ngoaìi tråìi. Noï cuîng coï thãø chia laìm hai loaûi : Làõp gheïp vaì troün bäü. Æu âiãøm cuía TBPP trong nhaì laì caïc khê cuû âiãûn âæåüc baío vãû chäúng mæa nàõng vaì caïc taïc âäüng khaïc cuía mäi træåìng (buûi, håi áøm, nháút laì caïc håi àn moìn nhæ axêt, kiãöm, ...). Nhæng väún âáöu tæ xáy dæûng cao nãn thæåìng xáy dæûng våïi cáúp âiãûn aïp U ≤ 20KV. ÅÍ caïc vuìng ven biãøn hay gáön nhaì maïy hoaï cháút caïc TBPP âiãûn aïp 35, 110 KV cuîng âæåüc xáy dæûng trong nhaì . Ngæåüc laûi, trong TBPP ngoaìi tråìi caïc khê cuû âiãûn phaíi chëu moüi taïc âäüng cuía thåìi tiãút vaì mäi træåìng. Buì laûi noï âæåüc xáy dæûng nhanh, giaï thaình haû. TBPP ngoaìi tråìi thæåìng xáy dæûng våïi cáúp âiãûn aïp U ≥ 35KV. Tuy nhiãn âäúi våïi caïc TB khäng quan troüng nhæ åí vuìng näng thän cuîng coï thãø xáy dæûng TBPP ngoaìi tråìi våïi cáúp âiãûn aïp (6 -15) KV. 7.1.2. Caïc yãu cáöu âäúi våïi TBPP Yãu cáöu âäúi våïi TBPP laì laìm viãûc âaím baío, kinh tãú, váûn haình thuáûn tiãûn, coï khaí nàng phaït triãøn, khäng gáy hoía hoaûn. Caïc TBPP cáön phaíi âaím baío an toaìn cho caïc nhán viãn træûc nháût, khäng gáy ngàõn maûch giæîa caïc pha vaì våïi âáút, khäng cho caïc sæû cäú lan truyãön, thay thãú hoàûc sæía chæîa thiãút bë cuía mäüt maûch khäng phaï hoaûi sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía caïc maûch khaïc. Ngoaìi ra cáön phaíi cho pheïp sæí duûng caïc phæång tiãûn cå giåïi khi tiãún haình sæía chæîa vaì thay thãú thiãút bë. Caïc kãút cáúu xáy dæûng âàût gáön caïc pháön dáùn âiãûn khäng âæåüc nung noïng quaï 500C khi cho pheïp ngæåìi tiãúp xuïc våïi noï vaì khäng quaï 700C trong træåìng håüp ngæåüc laûi. Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 132 Âãø âaím baío an toaìn cho ngæåìi, coï thãø chia TBPP thaình tæìng ngàn, tæìng buäöng bàòng caïc táúm ngàn, haìng raìo bã täng hoàûc læåïi, âàût chuïng åí âäü cao cáön thiãút, näúi âáút an toaìn caïc bäü pháûn bàòng kim loaûi khäng mang âiãûn. Tênh kinh tãú cuía TBPP chuí yãúu quyãút âënh båíi väún âáöu tæ ban âáöu: Säú læåüng thiãút bë, chuíng loaûi thiãút bë, váût liãûu tiãu hao, kêch cåî cuía cäng trçnh xáy dæûng. 7.1.3. Khoaíng caïch cho pheïp nhoí nháút trong TBPP 1. Khoaíng caïch cho pheïp giæîa caïc pháön maûng âiãûn våïi nhau vaìvåïi âáút Ngæåìi ta càn cæï vaìo âiãûn aïp phoïng âiãûn thê nghiãûm trong khäng khê âãø qui âënh khoaíng caïch cho pheïp nhoí nháút trong caïc TBPP. Âäúi våïi cáúp âiãûn aïp ≤ 220 KV duìng âiãûn aïp phoïng âiãûn thê nghiãûm xung kêch coìn âäúi våïi âiãûn aïp 330 KV tråí lãn duìng âiãûn aïp táön säú cäng nghiãûp. Do täøng chiãöu daìi cuía dáy dáùn vaì thanh dáùn trong TBPP låïn nãn âãø giaím xaïc xuáút phoïng âiãûn giæîa chuïng khi quy âënh khoaíng caïch cho pheïp phaíi tênh âãún hãû säú an toaìn. Ngoaìi ra cáön phaíi læu yï khoaíng caïch giæîa caïc pha våïi nhau låïn hån khoaíng caïch giæîa caïc pha våïi âáút khoaíng 10 %. Âäúi våïi thiãút bë phán phäúi ngoaìi tråìi âiãûn aïp 35KV tråí lãn ngæåìi ta tiãu chuáøn hoaï hai âaûi læåüng : Khoaíng caïch giæîa caïc pha våïi âáút Ap-â vaì giæîa caïc pha våïi nhau Ap-p nhæ trong baíng sau B7-1. Âäúi våïi TBPP trong nhaì âiãûn aïp tháúp hån ngæåìi ta khäng phán biãût khoaíng caïch giæîa caïc pha våïi nhau vaì våïi âáút maì qui âënh chung, vç åí âáy khoaíng caïch chuí yãúu quyãút âënh båíi yãu cáöu äøn âënh âäüng khi ngàõn maûch (Baíng B7-2). B7-1 B7-2 Âiãûn aïp âënh mæïc (KV) Ap.â (cm) Ap.p (cm) Âiãûn aïp âënh mæïc (KV) A (cm) 35 40 44 3 7,5 110 90 100 6 10 154 130 140 10 12,5 220 180 200 20 18 330 250 280 35 29 500 375 430 110 80 Caïc khoaíng caïch cho trong baíng laì khoaíng caïch träng tháúy âæåüc trong khäng khê, vç váûy khi thiãút kãú TBPP cáön chuï yï âãún âæåìng kênh vaì sæû âu âæa cuía dáy dáùn khi coï gioï laìm cho khoaíng caïch giaím âi. Cáön læu yï laì khoaíng caïch cho trong baíng B7-1 vaì B7-2 laì khoaíng caïch nhoí nháút cho pheïp. Trong thæûc tãú âãø âaím baío an toaìn nguåìi ta láúy caïc khoaíng caïch låïn hån caïc trë säú cho trong baíng âãún hai hoàûc ba láön. 2- Khoaíng caïch giæîa caïc bäü pháûn trong TBPP trong nhaì Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 133 Trong TBPP trong nhaì, caïc khê cuû vaì dáy dáùn trong caïc buäöng håí cáön phaíi âæåüc raìo laûi vãö phêa haình lang phuûc vuû bàòng læåïi kim loaûi. Chiãöu cao haìng raìo khäng âæåüc nhoí hån 1,7 m (xem hçnh 8-1). Khoaíng caïch giæîa caïc pháön maûng âiãûn âãún haìng raìo bàòng læåïi F cáön phaíi låïn hån khoaíng caïch Ap.â êt nháút laì 10cm, tæïc laì : F = Ap.â + 10cm Caïc dán dáùn coï thãø åí ngoaìi buäöng, chàóng haûn chaûy åí phêa trãn haình lang nhæng khi âoï khoaíng caïch C tæì dáy dáùn âãún saìn nhaì (H.8-1) phaíi tuán theo quy âënh, nãúu khoaíng caïch C nhoí hån quy âënh phaíi che chàõn bàòng læåïi hay caïc táúm ngàn kên. Hçnh 7 - 1 : Khoaíng caïch trong thiãút bë phán phäúi trong nhaì Ngoaìi ra âãø âaím baío an toaìn khi sæía chæîa caïc khê cuû âiãûn cuía mäüt maûch maì maûch bãn caûnh váùn coï âiãûn phaíi ngàn caïc maûch bàòng caïc buäöng riãng. Bäú trê caïc thanh goïp phaíi âaím baío an toaìn khi sæía chæîa mäüt phán âoaûn maì phán âoaûn bãn caûch váùn coï âiãûn. Trãn hçnh 7-1 thanh goïp bãn traïi vaì bãn phaíi thuäüc hai phán âoaûn khaïc nhau. Âãø âaím baío an toaìn khoaíng caïch D giæîa hai HTTG theo màût phàóng nàòm ngang khäng âæåüc beï hån trë säú quy âënh. Khoaíng caïch beï nháút trong TBPP trong nhaì theo yãu cáöu an toaìn cho trong baíng 8-3. KHOAÍNG CAÏCH NHOÍ NHÁÚT TBPP TRONG NHAÌ THEO YÃU CÁÖU AN TOAÌN ( B.8-3). ÂIÃÛN AÏP [KV] TÃN KHOAÍNG CAÏCH VAÌ KYÏ HIÃÛU 3 6 10 20 35 110 + Khoaíng caïch tæì dáy dáùn phêa trãn haình lang âãún sán nhaì khi khäng coï læåïi baío vãû C (cm) 250 250 250 275 275 350 + khoaíng caïch tæì dáy dáùn âãún haìng raìo bàòng læåïi F (cm) 17,5 20 22,5 28 39 90 + khoaíng caïch nhoí nháút theo màût phàóng nàòm ngang giæîa caïc dáy dáùn thuäüc caïc bäü pháûn khaïc nhau D (cm) 200 200 200 220 220 300 Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 134 + Khoaíng caïch nhoí nháút tæì dáy dáùn åí âáöu vaìo toìa nhaì TBPP âãún màût âáút khi khäng coï raìo ngàn (cm) 450 450 450 475 475 550 3- Khoaíng caïch giæîa caïc bäü pháûn trong TBPP ngoaìi tråìi Trong TBPP ngoaìi tråìi ngæåìi ta khäng ngàn caïc maûch våïi nhau vaì noïi chung caïc khê cuû cuîng khäng coï haìng raìo ngàn caïch. Âãø âaím baío an toaìn trong TBPP ngoaìi tråìi ngæåìi ta âàût caïc khê cuû vaì dáy dáùn cuìng våïi caïch âiãûn trãn caïc giaï âåî coï chiãöu cao âuí låïn cáön thiãút. Hçnh 8-2 : Khoaíng caïch trong TBPP ngoaìi tråìi . Ta nghiãn cæïu så âäö màût càõt cuía mäüt TBPP ngoaìi tråìi nhæ hçnh 8-2. Khoaíng caïch C tæì dáy dáùn âãún màût âáút âäúi våïi thiãút bë phán phäúi: - Âiãûn aïp U ≤ 220KV laì C = Apâ + 275 cm - Âäúi våïi thiãút bë coï âiãûn aïp U = (330 ÷ 500)KV: C = Apâ + 220 cm KHOAÍNG CAÏCH NHOÍ NHÁÚT TBPP NGOAÌI TRÅÌI THEO YÃU CÁÖU AN TOAÌN Tãn khoaíng caïch Âiãûn aïp âënh mæïc LKVJ vaì kyï hiãûu 35 110 154 220 330 500 + Khoaíng caïch tæì dáy dáùn âãún màût âáút C (cm) 310 360 400 450 470 600 + Khoaíng caïch theo phæång ngang giæîa caïc dáy dáùn thuäüc hai pháön caûnh nhau cuía thiãút bë âiãûn D (cm) 240 290 330 380 450 575 + Khoaíng caïch theo phæång thàóng âæïng thuäüc hai pháön caînh nhau cuía thiãút bë âiãûn B (cm) 115 165 205 255 280 420 Nãúu dáy dáùn âàût åí âäü cao nhoí hån qui âënh phaíi âæåüc raìo laûi bàòng læåïi kim loaûi. Trong TBPP ngoaìi tråìi chäúng seït van thæåìng âàût åí âäü cao khäng thoía maîn kêch thæåïc qui âënh nãún cáön âæåüc raìo laûi. Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 135 Khoaíng caïch theo phæång nàòm ngang giæîa caïc pháön mang âiãûn thuäüc hai bäü pháûn khaïc nhau bàòng : D = Apâ + 200 cm Khoaíng caïch nhoí nháút theo phæång thàóng âæïng giæîa nhæîng bäü pháûn mang âiãûn thuäüc caïc bäü pháûn caûnh nhau âàût trãn nhau cuîng nhæ khoaíng caïch nhoí nháút tæì dáy dáùn âãún caïc thiãút bë âang chuyãn chåí: B = Apâ + 75 cm. 7.2. Thiãút bë phán phäúi trong nhaì 7.2.1. Thiãút bë phán phäúi làõp gheïp Trong TBPP làõp gheïp, pháön låïn caïc khê cuû âæåüc âàût trong buäöng håí, giæîa thanh goïp vaì thanh dáùn caïc pha khaïc nhau thæåìng khäng coï táúm ngàn. Khi xáy dæûng TBPP làõp gheïp pháön låïn caïc khê cuû âæåüc làõp gheïp våïi nhau taûi nåi xáy dæûng. 1- Qui trçnh xáy dæûng TBPP trong nhaì kiãøu làõp gheïp a. Buäöng âàût thiãút bë Trong TBPP trong nhaì caïc khê cuû cuía tæìng maûch âæåüc âàût trong caïc buäöng kên, buäöng håí hay buäöng chäúng näø. b. Thanh goïp vaì dao caïch ly thanh goïp Âáy laì mäüt trong nhæîng bäü pháûn quan troüng nháút cuía TBPP. Thanh goïp âæåüc âàût åí pháön trãn cao cuía TBPP, ba pha âàût nàòm ngang, nàòm nghiãng, thàóng âæïng hay âàût trãn âènh tam giaïc. Trong âoï phæång phaïp âàût ngang âæåüc sæí duûng räüng raîi nháút . Dao caïch ly thanh goïp âàût dæåïi thanh goïp, giæîa thanh goïp vaì dao caïch ly thanh goïp thæåìng coï táúm ngàn bàòng váût liãûu chëu häö quang. Thæåìng læåîi dao caïch ly âàût vãö phêa haình lang âiãöu khiãøn âãø quan saït . c. Âàût maïy càõt âiãûn Phæång phaïp âàût maïy càõt phuû thuäüc chuí yãúu vaìo kiãøu maïy càõt vaì læåüng dáöu trong noï. Nhæîng maïy càõt nhiãöu dáöu thæåìng âàût trong buäöng chäúng näø. Nhæîng maïy càõt âàût åí táöng hai thæåìng coï häú thu dáöu bàòng bãtäng åí dæåïi chuïng âãø dáöu khäng bë vung vaîi khi bë chaíy tæì maïy càõt ra. Maïy càõt êt dáöu âæåüc âàût trãn tæåìng hay trãn caïc cáúu kiãûn bàòng theïp hoàûc âàût trãn saìn nhaì . d. Bäü truyãön âäüng cuía maïy càõt Bäü truyãön âäüng thæåìng âàût trãn tæåìng væîng chàõc ngàn caïch våïi maïy càõt âãø âaím baío an toaìn cho caïc nhán viãn khi thao taïc caïc maïy càõt vaì sæía chæîa bäü truyãön âäüng cuía chuïng. Bäü truyãön âäüng phaíi âàût vãö phêa haình lang âiãöu khiãøn. e. Bäü truyãön âäüng cuía dao caïch ly Âãø âoïng càõt dao caïch ly thæåìng duìng bäü truyãön âäüng bàòng tay, chuïng coï thãø âàût cuìng táöng hay khaïc táöng våïi dao caïch ly. Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 136 Âàût bäü truyãön âäüng cuía caïc dao caïch ly åí caïc táöng khaïc nhau âiãöu khiãøn chung taûi mäüt táöng thç thao taïc thuáûn tiãûn vaì an toaìn, nhæng thiãút bë phán phäúi phæïc taûp vaì âàõt tiãön. f. Âàût khaïng âiãûn Trong thiãút bë phán phäúi trong nhaì thæåìng duìng khaïng âiãûn bã täng. Chuïng coï thãø âàût trong buäöng kên hay håí vaì thæåìng åí táöng thæï nháút. Khaïng âiãûn coï thãø âàût chäöng, âàût kãö hay âàût nàòm ngang. Xung quanh khaïng âiãûn coï tæì træåìng ráút låïn nãn noï khäng âæåüc âàût gáön caïc cáúu truïc bàòng theïp hay bãtäng cäút theïp. g. Âàût biãún doìng vaì biãún âiãûn aïp Trong thiãút bë phán phäúi trong nhaì thæåìng duìng biãún doìng kiãøu xuyãn âàût cuìng mäüt buäöng våïi maïy càõt. Biãún doìng kiãøu xuyãn thæåìng låüi duûng âãø laìm sæï xuyãn qua tæåìng hay vaïch ngàn. Biãún âiãûn aïp 35KV tråí laûi thæåìng âàût trong buäöng coï læåïi che. Biãún âiãûn aïp 110KV cuîng âàût trong buäöng håí coï læåïi che. Do læåüng dáöu nhiãöu nãn phêa dæåïi phaíi coï læåïi raíi âaï dàm daìy 25cm. h. Âàût caïp âiãûn læûc vaì caïp âiãöu khiãøn Caïp âiãûn læûc tæì trong TBPP chui ra ngoaìi qua caïc äúng bàòng gäúm, nhæûa, theïp v.v ... hay qua haìo caïp. Khi säú læåüng caïp nhiãöu phaíi xáy dæûng háöm caïp coï thäng gioï tæû nhiãn hay cæåîng bæïc. Caïp âiãöu khiãøn cuîng âàût trong háöm caïp. i. Haình lang vaì cæía ra vaìo : Trong TBPP trong nhaì coï thãø coï ba loaûi haình lang : haình lang phuûc vuû, haình lang âiãöu khiãøn vaì haình lang chäúng näø. Ngoaìi ra âãø váûn haình thuáûn tiãûn vaì an toaìn cho ngæåìi, TBPP cáön coï mäüt säú cæía ra vaìo. Trong TBPP coï nhiãöu táöng caïc cæía phuû åí táöng hai tråí lãn phaíi måí ra ban cäng coï thang gaïc. j. Pháön xáy dæûng Kãút cáúu pháön xáy dæûng cuía toaì nhaì phuû thuäüc vaìo kiãøu maïy càõt duìng cho TBPP. 2- Thiãút bë phán phäúi (3 - 6) KV TBPP âiãûn aïp (3 - 6)KV thæåìng duìng så âäö mäüt hãû thäúng thanh goïp khäng coï khaïng âiãûn, âáy laì nhæîng thiãút bë cäng suáút nhoí âæåüc xáy dæûng trong nhaì mäüt táöng. Buäöng âæåüc chia laìm ba ngàn: ngàn trãn âãø dao caïch ly thanh goïp, ngàn giæîa âãø maïy càõt, ngàn dæåïi âãø dao caïch ly âæåìng dáy. Thanh goïp âæåüc âàût ngoaìi buäöng phêa trãn. Ngaìy nay ngæåìi ta saín xuáút sàôn caïc buäöng tiãu chuáøn, khi xáy dæûng TBPP chè viãûc gheïp näúi caïc buäöng theo âuïng så âäö näúi dáy. Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 137 TBPP hai hãû thäúng thanh goïp coï khaïng âiãûn coï thãø xáy dæûng trong nhaì mäüt táöng hay hai táöng : Táöng trãn âàût thanh goïp vaì dao caïch ly thanh goïp, táöng dæåïi âàût maïy càõt vaì dao caïch ly âæåìng dáy, giæîa hai thanh goïp coï tæåìng ngàn caïch. 3- Thiãút bë phán phäúi âiãûn aïp 35 vaì 110KV TBPP trong nhaì âiãûn aïp 35KV cuîng thæåìng coï hai hãû thäúng thanh goïp khäng phán âoaûn vaì thæåìng khäng coï thanh goïp âæåìng voìng. TBPP 35KV coï hai hãû thäúng thanh goïp âæåüc xáy dæûng trong nhaì hai táöng; Thanh goïp vaì dao caïch ly thanh goïp âàût táöng trãn, maïy càõt vaì dao caïch ly âæåìng dáy âàût åí táöng dæåïi. Trong TBPP 35KV thanh goïp thæåìng âæåüc âàût trãn âènh tam giaïc vuäng. TBPP 110KV cuîng thæåìng coï hai hãû thäúng thanh goïp vaì khi xáy dæûng trong nhaì thæåìng khäng coï thanh goïp voìng. Trong TBPP trong nhaì 110KV thæåìng duìng dao caïch ly mäüt cäüt âàût trãn saìn cuía táöng hai. 7.2.2. Thiãút bë phán phäúi trong nhaì kiãøu troün bäü Khaïc våïi TBPP làõp gheïp, trong TBPP troün bäü toaìn bäü caïc khê cuû så cáúp vaì thæï cáúp cuía tæìng maûch âæåüc làõp sàôn thaình tæìng tuí goüi laì tuí troün bäü. Khi xáy dæûng TBPP chè cáön gheïp caïc tuí våïi nhau theo så âäö näúi âiãûn, do âoï xáy dæûng ráút nhanh choïng. Tuí troün bäü coï voí bàòng kim loaûi cho kên toaìn bäü caïc khê cuû vaì thanh goïp bãn trong, do âoï traïnh âæåüc buûi vaì ráút an toaìn cho ngæåìi phuûc vuû. 1. Baíng phán phäúi Baíng phán phäúi laì mäüt loaûi TBPP troün bäü âån giaín nháút duìng cho âiãûn aïp U ≤ 1000V. Coï hai caïch âàût baín : Âàût caïch tæåìng (tæû do) vaì âàût saït tæåìng. 2. Thiãút bë phán phäúi cåí nhoí- maïy càõt di âäüng Trong TBPP cåí nhoí maïy càõt âæåüc âàût trãn bãû coï baïnh xe nhåì váûy khi sæía chæîa coï thãø keïo maïy càõt ra khoíi tuí. Trong TBPP kiãøu troün bäü ngæåìi ta hay duìng dao caïch ly kiãøu càõm. Khi keïo ra hoàûc âáøy vaìo cuìng våïi maïy càõt caïc dao caïch ly kiãøu càõm âæåüc càõt ra hay âoïng laûi. 3. TBPP troün bäü låïn, maïy càõt cäú âënh TBPP loaûi naìy duìng cho caïc nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp âiãûn aïp U ≤ 35KV. Thanh goïp coï doìng âënh mæïc I = (3000 + 5000)A vaì cao hån, caïc maïy càõt coï cäng suáút càõt âãún 2500 MVA. Kêch thæåïc vaì troüng læåüng caïc maïy càõt ráút låïn nãn khäng thãø âàût trong caïc tuí coï baïnh xe di âäüng. Trong caïc tuí troün bäü loaûi naìy ngæåìi ta duìng dao caïch ly loaûi thäng thæåìng. 7.3. Thiãút bë phán phäúi ngoaìi tråìi 7.3.1.Thiãút bë phán phäúi làõp gheïp 1. âàûc âiãøm chung Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 138 Khi xáy dæûng TBPP ngoaìi tråìi kiãøu làõp gheïp ngæåìi ta cuîng làõp gheïp caïc khê cuû taûi cäng træåìng. Âàûc diãøm cuía TBPP làõp gheïp ngoaìi tråìi laì khäng coï táúm ngàn giæîa caïc maûch våïi nhau cuîng nhæ giæîa caïc pháön mang âiãûn cuía cuìng mäüt maûch. 2- Mäüt säú qui trçnh xáy dæûng a. Dáy dáùn vaì sæï caïch âiãûn Trong TBPP làõp gheïp ngoaìi tråìi thanh goïp vaì caïc dáy näúi coï thãø laì thanh dáùn cæïng hay dáy mãöm. Dáy mãöm âæåüc treo trãn caïc giaï âåî nhåì caïc chuäøi sæï treo, coìn dáy dáùn cæïng âæåüc giæî trãn giaï âåî nhåì sæï âåî. Âãø giaím âäü voîng cuía dáy mãöm, khoaíng caïch (nhëp) giæîa hai sæï gáön nháút khäng âæåüc quaï (30 - 50)m. Âäúi våïi thanh dáùn cæïng chiãöu daìi cuía nhëp quyãút âënh båíi âiãöu kiãûn äøn âënh âäüng vaì våïi âiãûn aïp U ≤ 110KV, chiãöu daìi nhëp l ≤ 8m. b. Giaï âåî Giaï âåî cuía TBPP ngoaìi tråìi laìm bàòng gäù, theïp, hay bãtäng cäút theïp, âäü sáu cuía moïng xaïc âënh båíi âiãöu kiãûn âëa cháút vaì bàòng khoaíng (1,5 - 3)m. Moïng cuía maïy càõt âæåüc xáy nhä lãn khoíi màût âáút êt nháút 10cm, coï hai thanh theïp chæî I giæî chàût trãn truû moïng. Moïng maïy biãún aïp khäng nhä lãn vaì coï 2 âæåìng ray âãø coï thãø âáøy maïy biãún aïp âãún nåi sæía chæîa. Âãø cho dáöu khäng bë tung toïe , phêa dæåïi maïy càõt dáöu vaì maïy biãún aïp phaíi coï låïp âaï dàm daìy 25 cm vaì raîi räüng hån âaïy maïy. c. Maïy càõt êt dáöu, maïy càõt khäng khê vaì dao caïch ly Caïc khê cuû naìy cuìng våïi maïy biãún âiãûn aïp vaì maïy biãún doìng âæåüc âàût trãn nhæîng giaï âåî riãng. Giaï âåî phaíi coï âäü cao âaím baío an toaìn cho ngæåìi qua laûi dæåïi dáy dáùn vaì âaím baío näúi caïc khê cuû våïi nhau âæåüc thuáûn tiãûn. Tay cáöm cuía bäü truyãön âäüng dao caïch ly âæåüc âàût åí âäü cao khoaíng 1,5m so våïi màût âáút. d. Chäúng seït van, dáy chäúng seït vaì cäüt chäúng seït Chäúng seït van âæåüc âàût trãn giaï nhæ dao caïch ly. Dáy chäúng seït baío vãû chäúng seït âaïnh vaìo âæåìng dáy âæåüc näúi vaìo cäüt âáöu cuía TBPP. Cäüt chäúng seït baío vãû chäúng seït âaïnh træûc tiãúp vaìo TBPP, noï laì nhæîng thanh theïp troìn âàût thàóng âæïng trãn caïc cäüt cuía TBPP. e. Caïp âiãûn læûc vaì caïp kiãøm tra Âæåüc âàût trong háöm hay haìo coï nàõp âáûy bàòng váût liãûu khäng chaïy. g. Bäú trê caïc pháön tæí cuía TBPP ngoaìi tråìi Âæåüc bäú trê thaình tæìng maûch mäüt. Bãö räüng cuía caïc maûch do âiãûn aïp quyãút âënh. Bæåïc cuía TBPP ngoaìi tråìi 35KV bàòng (4 - 6)m , 110KV bàòng (8 - 9)m, 220KV bàòng ( 14 - 15)m, 400KV bàòng 28m. h. Chuyãn chåí thiãút bë Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 139 Âãø chuyãn chåí maïy càõt, dao caïch ly, biãún âiãûn aïp vaì biãún doìng, chäúng seït vaì biãún aïp nhoí khi làõp raïp, thay thãú hay sæía chæîa, trong TBPP phaíi coï âæåìng ätä. Âãø chuyãn chåí maïy biãún aïp âiãûn læûc låïn phaíi coï âæåìng ray. i. Haìng raìo Trong TBPP ngoaìi tråìi, ngæåìi ta chè raìo nhæîng thiãút bë naìo âàût tháúp hån mæïc qui âënh. Bãö cao cuía haìng raìo naìy khäng âæåüc tháúp hån 1,7m. Ngoaìi ra coìn coï haìng raìo toaìn bäü TBPP våïi chiãöu cao khoaíng 2,5m. TBPP ngoaìi tråìi coï thãø chia laìm hai loaûi: tháúp, cao. Trong TBPP tháúp, toaìn bäü khê cuû âæåüc âàût trãn mäüt màût phàóng nàòm ngang trãn caïc giaï âåî riãng tæång âäúi tháúp.Trong TBPP cao caïc khê cuû âæåüc âàût trãn mäüt säú màût phàóng nàòm ngang, dao caïch ly thanh goïp âàût phêa trãn maïy càõt vaì thanh goïp âàût phêa trãn dao caïch ly thanh goïp. 7.3.2.Thiãút bë phán phäúi kiãøu troün bäü TBPP ngoaìi tråìi troün bäü coï thãø duìng cho âiãûn aïp báút kyì. Æu âiãøm cuía noï so våïi thiãút bë làõp gheïp laì ráút chàõc chàõn, baío vãû âæåüc caïch âiãûn khoíi buûi. Thiãút bë troün bäü chiãúm thãø têch xáy dæûng êt hån vaì xáy dæûng nhanh choïng hån. 7.4. Giåïi thiãûu mäüt säú så âäö thiãút bë phán phäúi (Giaïo viãn giåïi thiãûu trãn baín veî A0)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong7_4089.pdf