Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 6 Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

Tài liệu Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 6 Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp

pdf10 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 30/03/2018 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp - Chương 6 Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 121 Chæång 6 TÆÛ DUÌNG TRONG NHAÌ MAÏY ÂIÃÛN VAÌ TRAÛM BIÃÚN AÏP 6.1. Khaïi niãûm vãö tæû duìng trong nhaì maïy âiãûn 6.1.1. Khaïi niãûm Trong nhaì maïy âiãûn ngoaìi caïc thiãút bë chênh nhæ loì håi, tuabin, maïy phaït, . . . coìn coï nhiãöu loaûi cå cáúu khaïc nhau âãø phuûc vuû hay tæû âäüng hoïa quaï trçnh cäng taïc cuía caïc täø maïy. Táút caí nhæîng cå cáúu naìy cuìng våïi caïc âäüng cå âiãûn keïo chuïng, maûng âiãûn, thiãút bë phán phäúi, maïy biãún aïp giaím aïp, nguäön nàng læåüng âäüc láûp, hãû thäúng âiãöu khiãøn, tên hiãûu, thàõp saïng . . . taûo thaình hãû thäúng tæû duìng cuía nhaì maïy. * Trong nhaì maïy nhiãût âiãûn (sæí duûng nhiãn liãûu laì than) coï caïc cå cáúu tæû duìng chênh sau : - Caïc cå cáúu phuûc vuû cho quaï trçnh chuáøn bë nhiãn liãûu: + Caïc cå cáúu cuía thiãút bë âáûp than : maïy saìn than, âáûp than. + Caïc cå cáúu chãú biãún than bäüt : Maïy nghiãön than, maïy cáúp than nguyãn. - Caïc cuía kho nhiãn liãûu vaì váûn chuyãøn nhiãn liãûu vaìo loì: Cáön truûc, maïy xuïïc than, bàng taíi, . . . - Caïc cå cáúu cuía loì håi: Maïy cáúp than bäüt, quaût gioï, quaût khoïi, båm næåïc cáúp, . . . - Caïc cå cáúu cuía täø maïy - tua bin: Båm ngæng tuû, båm tuáön hoaìn, båm dáöu cuía hãû thäúng âiãöu chènh, laìm maït, bäi trån. * Trong nhaì maïy thuíy âiãûn coï caïc cå cáúu tæû duìng chênh sau : - Caïc cå cáúu cuía tuabin næåïc - maïy phaït: Båm dáöu cuía hãû thäúng âiãöu chènh bäi trån cho caïc täø maïy, båm næåïc cuía hãû thäúng laìm maït maïy phaït vaì laìm maït dáöu bäi trån. - Caïc cå cáúu phuûc vuû cho âáûp, caïc cæía âáûp, gian maïy, . . . Ngoaìi caïc cå cáúu âãø phuûc vuû cho quïa trçnh cäng nghãû chênh trãn, coìn coï caïc cå cáúu laìm nhiãûm vuû phuû nhæ: Båm cáúp næåïc kyî thuáût, båm chæîa chaïy, thiãút bë neïn khê, maïy naûp àõc quy, hãû thäúng âiãöu khiãøn, tên hiãûu, thàõp saïng, . . . Tênh âaím baío cuía hãû thäúng tæû duìng quyãút âënh âãún sæû laìm viãûc âaím baío cuía toaìn bäü nhaì maïy âiãûn. Vç váûy hãû thäúng tæû duìng phaíi yãu cáöu coï âäü tin cáûy cao, nhæng phaíi âäöng thåìi âaím baío tênh kinh tãú. Tuìy theo vai troì trong quaï trçnh cäng nghãû, ngæåìi ta chia caïc cå cáúu tæû duìng chênh thaình caïc cå cáúu tæû duìng quan troüng vaì khäng quan troüng. Caïc cå cáúu quan troüng laì caïc cå cáúu maì khi ngæìng laìm viãûc, duì chè trong thåìi gian ráút ngàõn cuîng laìm giaím âiãûn nàng hay nhiãût nàng phaït ra hay ngæìng laìm viãûc caïc täø maïy. Trong nhaì maïy nhiãût âiãûn laì båm tuáön hoaìn, båm ngæng tuû, båm dáöu laìm maït bäi trån, båm cáúp næåïc, quaût gioï, quaût khoïi, bäü pháûn cáúp than bäüt . . . Trong nhaì maïy thuíy Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 122 âiãûn laì : Båm dáöu aïp læûc cuía thiãút bë âiãöu täúc cho täø maïy, båm dáöu cuía hãû thäúng bäi trån äø truûc, båm næåïc laìm maït maïy phaït. Ngoaìi ra, ngæåìi ta coìn chia tæû duìng thaình hai pháön: Tæû duìng chung cho toaìn bäü nhaì maïy vaì tæû duìng riãng cho tæìng täø maïy. Âãø truyãön âäüng caïc maïy cäng taïc trong nhaì maïy âiãûn ngæåìi ta sæí duûng chuí yãúu caïc âäüng cå âiãûn. Vç âäüng cå âiãûn coï tênh âaím baío cao, kinh tãú vaì váûn haình âån giaín. Khi truyãön âäüng bàòng âäüng cå âiãûn viãûc tæû âäüng hoïa quaï trçnh cäng nghãû trong nhaì maïy âån giaín ráút nhiãöu. Cäng suáút vaì âiãûn nàng tiãu thuû cho tæû duìng cuía nhaì maïy âiãûn phuû thuäüc vaìo loaûi nhaì maïy, cäng suáút nhaì maïy vaì âäúi våïi nhaì maïy nhiãût âiãûn coìn phuû thuäüc vaìo daûng nhiãn liãûu, phæång phaïp âäút nhiãn liãûu, thäng säú håi, . . . Trong nhaì maïy nhiãût âiãûn cäng suáút âiãûn tæû duìng thæåìng chiãúm khoaíng (5 - 8)% cäng suáút nhaì maïy, âäúi våïi nhaì maïy thuíy âiãûn cäng suáút tæû duìng ráút tháúp, chiãúm khoaíng mäüt vaìi pháön tràm cäng suáút nhaì maïy. 6.1.2. Nguäön cung cáúp âiãûn vaì caïc cáúp âiãûn aïp tæû duìng trong nhaì maïy âiãûn Âiãûn aïp tæû duìng âæåüc sæí duûng chuí yãúu laì cáúp 6 KV vaì 0,4 KV (380V/220V). Cáúp 6KV âæåüc duìng âãø cáúp cho caïc âäüng cå cäng suáút låïn hån 200 KW, cáúp 0,4 KV cáúp cho caïc âäüng cå cäng suáút beï hån, thàõp saïng, tên hiãûu, . . . Cáúp âiãûn aïp 3 KV khäng duìng vç giaï thaình âäüng cå 3 KV vaì 6 KV khäng lãûch nhau nhiãöu nhæng phê täøn kim loaûi maìu vaì täøn tháút trong maûng 3KV låïn hån ráút nhiãöu so våïi cáúp 6KV. Hån næîa duìng cáúp 6KV coìn coï æu âiãøm laì : - Tàng âæåüc cäng suáút âån vë cuía caïc âäüng cå. - Tàng âæåüc cäng suáút cuía MBA chênh nãn coï thãø choün säú læåüng MBA êt hån. - Âiãöu khiãøn tæû måí maïy täút hån. a/ b/ c/ Hçnh 6-1 Nguäön âiãûn tæû duìng laìm viãûc trong nhaì maïy âiãûn thæåìng láúy træûc tiãúp tæì baín thán nhaì maïy. Nãúu åí nhaì maïy âiãûn coï xáy dæûng thiãút bë phán phäúi cáúp âiãûn aïp maïy phaït thç Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 123 âiãûn tæû duìng âæåüc láúy ngay tæì thanh goïp âiãûn aïp maïy phaït qua maïy biãún aïp tæû duìng hoàûc qua khaïng âiãûn. Nãúu cáúp âiãûn aïp tæû duìng bàòng cáúp âiãûn aïp maïy phaït thç ngæåìi ta seî láúy qua khaïng âiãûn, ngæåüc laûi ta phaíi láúy qua maïy biãún aïp tæû duìng. (H.61.a). Trong nhaì maïy âiãûn sæí duûng så âäö bäü MF - MBA, thç âiãûn tæû duìng coï thãø trêch tæì âáöu cæûc maïy phaït hoàûc láúy tæì TBPP âiãûn aïp cao nhæ hçnh (H.61.b, c). Khi cäng suáút cuía bäü låïn thç cäng suáút tæû duìng låïn. Maì MBA tæû duìng coï cäng suáút caìng låïn thç doìng ngàõn maûch trong hãû thäúng tæû duìng caìng låïn, do váûy laìm cho thiãút bë tæû duìng laìm viãûc ráút nàûng nãö, âàõt tiãön. Âãø khàõc phuûc, coï thãø duìng MBA coï âiãûn aïp ngàõn maûch Un% låïn hoàûc duìng MBA coï cuäün dáy phán chia åí cáúp 6 KV (H.61.c). Khi maïy biãún aïp tæû duìng coï cäng suáút tæì 25 MVA tråí lãn, theo qui phaûm phaíi duìng MBA coï cuäün dáy phán chia phêa haû. Ngoaìi ra trong nhaì maïy nhiãût âiãûn coï thãø duìng täø TB - MF phuû nhæ hçnh (H.62.a). Håi âæåüc láúy tæì tuabin chênh, coìn maïy phaït thç âäüc láûp, khäng näúi våïi caïc maïy phaït chênh cuía nhaì maïy. a/ b/ Hçnh 6 - 2 Hoàûc duìng maïy phaït phuû näúi âäöng truûc våïi maïy phaït chênh (H.62.b). Phæång aïn naìy coï hiãûu suáút cuía tuabin chênh cao hån, tiãút kiãûm hån nhiãöu so våïi phæång aïn âàût tua bin riãng, vaì âæåüc sæí duûng räüng raîi åí caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn khu væûc vaì nhaì maïy âiãûn nguyãn tæí. Táút caí caïc nguäön âiãûn tæû duìng theo phæång aïn trãn cuîng khäng thãø tuyãûût âäúi âaím baío tin cáûy cung cáúp âiãûn cho tæû duìng âæåüc. Vç khi sæû cäú trong maïy phaït, hay trãn thanh goïp UF hay trong pháön TBPP tæû duìng thç nguäön tæû duìng cuîng bë máút. Vç váûy ngoaìi nguäön tæû duìng laìm viãûc, coìn phaíi coï nguäön tæû duìng dæû træî. Âoï coï thãø laì caïc MBA näúi våïi thanh goïp âaïp cao coï liãn laûc våïi hãû thäúng. Trong træåìng håüp naìy nãúu caí NMÂ bë máút âiãûn thç váùn coìn âiãûn tæû duìng dæû træî láúy tæì hãû thäúng vãö. Nhæng træåìng håüp sæû cäú NMÂ truìng våïi sæû cäú hãû thäúng thç máút toaìn bäü âiãûn tæû duìng. Vç váûy trong NMÂ coìn phaíi âàût thãm caïc nguäön âäüc láûp nhæ àõc quy, maïy phaït âiãûn, tua bin khê. Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 124 6.2. Choün säú læåüng vaì cäng suáút maïy biãún aïp tæû duìng 6.2.1. Choün maïy biãún aïp tæû duìng laìm viãûc Âãø cung cáúp cho caïc thiãút bë tæû duìng phaíi xáy dæûng thiãút bë phán phäúi åí 2 cáúp âiãûn aïp 6 KV vaì 0,4 KV, vç váûy cáön phaíi duìng 2 loaûi maïy biãún aïp : Maïy biãún aïp tæû duìng báûc 1: Tæì cáúp âiãûn aïp MF xuäúng cáúp 6KV. Maïy biãún aïp tæû duìng báûc 2: Tæì cáúp 6KV xuäúng 0,4KV. Phuû taíi cuía hãû thäúng tæû duìng âæåüc phán phäúi âãöu cho caïc phán âoaûn. Mäùi phán âoaûn âæåüc näúúi våïi nguäön tæû duìng laìm viãûc, caïc phuû taíi tæû duìng riãng cuía tæìng täø maïy loì håi - tua bin âæåüc láúy tæì phán âoaûn tæû duìng riãng reí. Caïc phuû taíi tæû duìng chung nhæ váûn chuyãøn than, chuáøn bë nhiãn liãûu, coï thãø âæåüc chia âãöu cho caïc phán âoaûn tæû duìng. ÅÍ caïc TTNÂ thæåìng coï thanh goïp tæû duìng âàûc biãût âãø cáúp âiãûn cho tæû duìng chung, nhæng khi âoï säú læåüng MBA seî tàng lãn. Cäng suáút âënh mæïc cuía MBA tæû duìng laìm viãûc âæåüc cung cáúp tæì TBPP tæû duìng 6KV âæåüc xaïc âënh gáön âuïng theo biãøu thæïc sau : 22 11 1 11 K.Scos. K.PS ∑+ϕη∑≥ Trong âoï : S1 : Cäng suáút âënh mæïc cuía MBA tæû duìng laìm viãûc báûc 1 . ΣP1 : Täøng cäng suáút tênh toaïn trãn truûc cå cuía caïc maïy cäng taïc coï âäüng cå cáúp 6KV näúi vaìo phán âoaûn âang xeït. K1 : Hãû säú âäöng thåìi. η1, cosϕ1 : Hiãûu suáút vaì hãû säú cäng suáút trung bçnh cuía caïc âäüng cå 6KV. ∑S2 : Täøng cäng suáút âënh mæïc cuía caïc maïy biãún aïp báûc 2 näúi vaìo phán âoaûn âang xeït. K2 : Hãû säú âäöng thåìi cuía caïc maïy biãún aïp báûc 2. Tyí säú K1/η1. cosϕ1 thæåìng choün bàòng 0,9 K2 cuîng láúy gáön bàòng 0,9 nãn ta coï : S1 ≥ (∑P1 + ∑S 2).0,9 Træåìng håüp phaíi âàût khaïng âiãûn thay cho MBA báûc 1 thç khaïng âiãûn âæåüc choün theo doìng âiãûn cæûc âaûi qua khaïng. Maïy biãún aïp báûc 2 coï nhiãûm vuû cung cáúp cho caïc âäüng cå 380/220V vaì thàõp saïng. Phuû taíi tæû duìng cáúp 0,4KV åí caïc NMNÂ khoaíng (10-30)% tæû duìng täøng, coìn åí caïc TTNÂ thç coï thãø cao hån. MBA 6/0,4 KV thæåìng âàût åí caïc tám phuû taíi nhæ gian maïy, gian loì, åí thiãút bë phán phäúi . . . Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 125 Maïy biãún aïp 630KVA vaì 1.000KVA âæåüc duìng phäø biãún. Maïy biãún aïp trãn 1.000KVA khäng sæí duûng vç seî laìm doìng ngàõn maûch trong maûng 0,4KV ráút låïn vaì väún âáööu tæ cho thiãút bë åí maûng âiãûn naìy tàng lãn. Våïi (5 - 6) maïy biãún aïp tæû duìng laìm viãûc thæåìng âàût mäüt maïy biãún aïp dæû træî nguäüi. Thanh goïp 0,4KV âæåüc phán âoaûn âãø haûn chãú doìng ngàõn maûch vaì náng cao âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn. Caïc phán âoaûn naìy âæåüc cung cáúp bàòng biãún aïp tæû duìng laìm viãûc vaì nguäön dæû træî. Maïy biãún aïp báûc 2 cuîng âæåüc choün nhæ maïy biãún aïp báûc 1: Cäng suáút âënh mæïc cuía maïy biãún aïp laìm viãûc báûc 2 coï thãø xaïc âënh nhæ sau : S2 ≥ ΣP2 . K2/η2 . cosϕ2 ΣP2 : Täøng cäng suáút tênh toaïn cuía caïc maïy laìm viãûc våïi âäüng cå 380V vaì caïc phuû taíi khaïc näúi våïi maïy biãún aïp âang xeït [KW]. K2 : Hãû säú âäöng thåìi cuía caïc thiãút bë cáúp 0,4 KV. η2 vaì cosϕ2 : Hiãûu suáút vaì hãû säú cosϕ trung bçnh cuía âäüng cå 380V. K2/η2.cosϕ2 = (0,35 - 0,85) tuìy thuäüc vaìo âiãöu kiãûn cuía caïc âäüng cå. 6.2.2. Choün säú læåüng vaì cäng suáút MBA tæû duìng dæû træî Nhæ âaî trçnh baìy åí trãn, âãø náng cao âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn cho tæû duìng ngoaìi tæû duìng chênh coìn phaíi coï nguäön âiãûn tæû duìng dæû træî. Trong nhaì maïy nhiãût âiãûn trêch håi coï thiãút bë phán phäúi åí cáúp UF, maïy biãún aïp tæû duìng laìm viãûc âæåüc näúi våïi thanh goïp cáúp UF coï liãn hãû våïi hãû thäúng qua biãún aïp liãn laûc B1 (H.6-3). Trong træåìng håüp maïy phaït F1 bë càõt ra thç tæû duìng váùn âæåüc cung cáúp qua BATD. Khi BATD bë sæû cäú thç hai maïy càõt MC2 vaì MC3 càõt ra, sau âoï tæû âäüng âoïng nguäön tæû duìng dæû træî (TÂD) âæa tên hiãûu âoïng MC6 vaì MC4, BATD dæû træî âæåüc âæa vaìo laìm viãûc âãø cung cáúp âiãûn cho tæû duìng. Khi ngàõn maûch trãn thanh goïp cáúp UF thç MC1 vaì MC7 bë càõt ra, luïc naìy baío vãû rå le âiãûn aïp tháúp seî càõt MC3, MC2 sau âoï TÂD âæa tên hiãûu âoïng MC6 vaì MC4. Hçnh 6 - 3 Chuï yï: Khi maïy biãún aïp tæû duìng laìm viãûc bë sæû cäú thç maïy biãún aïp tæû duìng dæû træî phaíi âæåüc âoïng tæïc thåìi âãø duy trç sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cho thanh goïp tæû duìng do âoï Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 126 yãu cáöu täø näúi dáy cuía maïy biãún aïp tæû duìng laìm viãûc vaì tæû duìng dæû træî phaíi phäúi håüp våïi nhau sao cho âiãûn aïp trãn thanh goïp tæû duìng dæû træî vaì âiãûn aïp trãn thanh goïp tæû duìng laìm viãûc phaíi âäöng pha. ÅÍ caïc TTNÂ coï sæí duûng thiãút bë phán phäúi cáúp UF, khi säú biãún aïp tæû duìng laìm viãûc nhoí hån hoàûc bàòng 6 thç chè cáön âàût 1 MBATD dæû træî, coìn nãúu låïn hån 6 thç choün 2 MBATD dæû træî. ÅÍ TTNÂ dæû træî cho cáúp 0,4 KV cuîng âæåüc láúy qua MBA 6/0,4KV. Säú læåüng maïy biãún aïp âæåüc choün theo nguyãn tàõc trãn, vaì choün cäng suáút MBA ≤ 1.000KVA. Trong caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn näúi bäü , thç maïy biãún aïp tæû duìng dæû træî âæåüc näúi vaìo thanh goïp âiãûn aïp cao (H.6-4). MBA tæû duìng dæû træî phaíi thay thãú âæåüc báút kyì mäüt MBA laìm viãûc naìo khi cáön sæía chæîa. Vê duû, nãúu BATD1 bë càõt ra khoíi bäü, bäü B1 laìm viãûc våïi toaìn bäü phuû taíi, thç khi âoï phán âoaûn tæû duìng PD1 âæåüc cung cáúp tæì BATD dæû træî. Hçnh 6 - 4 Tçnh traûng laìm viãûc naìy coï thãø keïo daìi trong suäút thåìi gian sæía chæîa BATD1, trong luïc naìy nãúu xaíy ra sæû cäú mäüt bäü khaïc, chàóng haûn B2, âãø âaím baío cho bäü naìy ngæìng laìm viãûc thç âaím baío cung cáúp âiãûn cho haìng loaût caïc cå cáúu tæû duìng cuía bäü naìy. Do âoï MBATD dæû træî phaíi taíi thãm læåüng cäng suáút naìy. Sau khi bäü säú 2 ngæìng, phaíi khåíi âäüng täø maïy khaïc âang nghè, chàóng haûn B3, âãø khåíi âäüng B3 thç phaíi láúy âiãûn tæû duìng tæì BATD dæû træî. Vç váûy maïy biãún aïp naìy khäng chè laìm nhiãûm vuû dæû træî cho MBA tæû duìng laìm viãûc maì coìn phaíi âaím baío cáúp âiãûn tæû duìng khi dæìng hay khåíi âäüng mäüt täø maïy khaïc, nãn noï coìn goüi laì maïy biãún aïp tæû duìng dæû træî khåíi âäüng. Âãø âaím baío âiãöu kiãûn naìy, cäng suáút BATD dæû træî phaíi choün låïn hån hoàûc bàòng 1,5 láön cäng suáút phuû taíi cæûc âaûi cuía TD laìm viãûc, vaì phaíi chuï yï âãún khaí nàng quaï taíi bçnh thæåìng cuía BATD dæû træî vç noï thæåìng nghè hoàûc non taíi. Ngoaìi ra coìn phaíi chuï yï âãún âiãöu kiãûn tæû khåíi âäüng caïc âäüng cå tæû duìng. Khi BATD laìm viãûc bë càõt ra (khi âoï caïc âäüng cå váùn coìn näúi vaìo phán âoaûn tæ duìng) täúc âäü âäüng cå giaím dáön, thåìi gian tæû duìng máút âiãûn thæåìng tæì (1 - 2,5)s. Khi Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 127 nguäön tæû duìng dæû træî âæåüc âoïng vaìo dæåïi taïc duûng cuía thiãút bë tæû âäüng âoïng nguäön dæû phoìng TÂD (ABP) thç caïc âäüng cå khäng bë càõt ra âäöng thåìi tàng täúc âäü. Hiãûn tæåüng naìy goüi laì hiãûn tæåüng tæû khåíi âäüng cuía caïc âäüng cå. Doìng khåíi âäüng cuía caïc âäüng cå khäng âäöng bäü ráút låïn dáùn âãún tàng täøn tháút âiãûn aïp trong cuäün dáy cuía maïy biãún aïp tæû duìng dæû træî, do váûy âiãûn aïp trãn phán âoaûn tæû duìng giaím nhiãöu so våïi âënh mæïc coï thãø laìm caïc âäüng cå khäng tæû khåíi âäüng âæåüc, dáùn âãún viãûc phaíi dæìng caí bäü. Âãø âaím baío âiãöu kiãûn tæû khåíi âäüng cuía caïc âäüng cå cáön phaíi giaím ngàõn thåìi gian máút âiãûn, khi càõt BATD chè cho pheïp coìn âoïng mäüt säú âäüng cå cuía caïc cå cáúu tæû duìng quan troüng, coìn nhæîng âäüng cå khäng quan troüng phaíi càõt ra vaì cáön phaíi giaím âiãûn khaïng cuía maïy biãún aïp tæû duìng dæû træî. Nhæng âiãöu naìy laûi máu thuáøn våïi viãûc haûn chãú doìng ngàn maûch, vaì vç váûy chè duìng caïc BATD coï Un% ≥ 13%. Phæång phaïp dæû træî cho tæû duìng nhæ trãn goüi laì dæû træî roî (nguäüi) vç coï MBA dæû træî riãng bçnh thæåìng khäng laìm viãûc. Ngoaìi ra coìn coï phæång phaïp dæû træî kên (noïng), bçnh thæåìng caïc MBATD laìm viãûc song song, nhæng khi mäüt MBA sæû cäú thç caïc maïy coìn laûi våïi khaí nàng quaï taíi sæû cäú cho pheïp váùn âaím baío taíi âæåüc caí cäng suáút tæû duìng cuía phán âoaûn væìa máút. 6.3. Så âäö näúi âiãûn tæû duìng cuía nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp 6.3.1. Så âäö näúi âiãûn tæû duìng cuía nhaì maïy nhiãût âiãûn khu væûc Hçnh 6-5 laì så âäö cung cáúp âiãûn tæû duìng cho nhaì maïy nhiãût âiãûn khu væûc coï 4 täø maïy, caïc MBA tæû duìng BATD1, BATD2, BATD3, BATD4 laì caïc biãún aïp tæû duìng laìm viãûc cung cáúp cho caïc phán âoaûn tæû duìng 6 KV vaì láúy tæì caïc phán âoaûn khaïc nhau cuía nhaì maïy hoàûc trêch tæì âáöu cæûc maïy phaït. Coìn MBA tæû duìng dæû træî näúi qua maïy càõt thæåìng måí, MBA tæû duìng dæû træî âæåüc näúi vaìo haû aïp maïy biãún aïp liãn laûc våïi hãû thäúng . Âãø giæî âiãûn aïp cáön thiãút trãn caïc thanh goïp tæû duìng cuía caïc MBA tæû duìng laìm viãûc vaì dæû træî phaíi duìng MBA coï âiãöu aïp dæåïi taíi. Täø näúi dáy cuía MBA tæû duìng laìm viãûc vaì dæû træî phaíi choün sao cho coï cuìng thæï tæû pha vaì cuìng pha âãø coï thãø âoïng laìm viãûc song song ngàõn haûn khi âæa nguäön tæû duìng tæì tæû duìng laìm viãûc sang tæû duìng dæû træî vaì ngæåüc laûi. HT TBPP 110 TBPP 35 KV Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 128 6.3.2. Så âäö tæû duìng cuía nhaì maïy thuíy âiãûn Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 129 Do âàûc âiãøm cuía nhaì maïy thæíy âiãûn, pháön tæû duìng âån giaín vaì nhoí hån nhiãöu so våïi nhaì maïy nhiãût âiãûn. ÅÍ nhaì maïy thuíy âiãûn ngæåìi ta phán ra hai loaûi tæû duìng : tæû duìng riãng cho caïc täø maïy vaì tæû duìng chung cho nhaì maïy. Hçnh 6 - 6 laì så âäö tæû duìng cuía mäüt nhaì maïy thuíy âiãn cäng suáút låïn, gäöm 4 täø maïy cäng suáút 200MVA âæåüc näúi bäü lãn hãû thäúng. Hçnh 6 - 6 Caïc maïy biãún aïp BATD9, BATD10 cung cáúp cho pháön tæû duìng chung cuía nhaì maïy vç caïc phuû taíi chung åí xa nhaì maïy nhaì maïy. Tæû duìng riãng cuía caïc täø maïy âæåüc cung cáúp tæì BATD5, BATD6, BATD7, BATD8, tæû duìng dæû træî láúy tæì BATD3, BATD4. Nguäön cung cáúp tæû duìng dæû træî seî âæåüc láúy tæì traûm biãún aïp åí gáön nhaì maïy, noï âæåüc xáy dæûng trong quaï trçnh thi cäng nhaì maïy. Trong caïc nhaì maïy thuíy âiãûn låïn coï thãø näúi caïc maïy biãún aïp tæû duìng riãng tæì thanh goïp tæû duìng 6 KV hay åí âáöu cæûc maïy phaït . 6.3.3. Så âäö tæû duìng cuía traûm biãún aïp * Âäúi våïi traûm khäng coï ngæåìi træûc phuû taíi tæû duìng beï tháûm chê khäng coï. Phuû taíi tæû duìng trong caïc traûm biãún aïp naìy chè duìng mäüt læåüng nhoí âãø phuûc vuû cho caïc thiãút bë båm laìm maït MBA hay duìng âãø thàõp saïng khi kiãøm tra sæía chæîa. * Âäúi våïi nhæîng traûm coï ngæåìi træûc thæåìng xuyãn phuû taíi tæû duìng gäöm coï: Thàõp saïng, quaût laìm maït MBA, maïy naûp accu, nãúu duìng maïy càõt khäng khê thç coï Män hoüc: Pháön âiãûn trong nhaì maïy âiãûn vaì traûm biãún aïp Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông . 130 thiãút bë neïn khê, âiãûn tæû duìng coìn duìng âãø cung cáúp næåïc trong mäüt säú træåìng håüp coï maïy buì âäöng bäü. Caïc traûm BA coï cäng suáút khoaíng (50 - 200) MW coï âàût maïy buì âäöng bäü hay cung cáúp cho khu dán cæ lán cáûn thç tæû duìng coï thãø låïn hån. Tæû duìng quan troüng nháút laì quaût laìm maït, hãû thäúng thäng tin liãn laûc vaì thàõp saïng sæû cäú. Trong traûm BA coï cäng suáút beï, âiãûn aïp (6 - 10) KV cuîng nhæ traûm BA vaì traûm phán phäúi coï âiãûn aïp cao âãø cung cáúp cho tæû duìng ta duìng MBA coï cáúp âiãûn aïp 0,4 KV hay 0,2 KV. Âãø cung cáúp cho thàõp saïng thäng tin liãn laûc, tên hiãûu âiãöu khiãøn coï thãø duìng BU thay cho BA . Trong hçnh 6-7 duìng BU thay cho MBA näúi vaìo træåïc âæåìng dáy cung cáúp. Tæû duìng váùn coï thãø sæí duûng âæåüc khi maïy càõt åí cuäúi traûm âang åí vë trê càõt. St = Sgh cuía BU (åí âáy khäng quan tám âãún váún âãö sai säú) Hçnh 6 - 7 * Âäúi våïi traûm BA coï ngæåìi træûc thæåìng xuyãn âiãûn aïp så cáúp lån hån 110KV vaì nhæîng traûm BA cäng suáút låïn coï âiãûn aïp låïn hån35KV âãø cung cáúp cho tæû duìng ta phaíi duìng hai MBA näúi vaìo thanh goïp cuía traûm åí hai phán âoaûn khaïc nhau (H.6- 8). * Âäúi våïi traûm BA giaím aïp coï âæåìng dáy âi ra âæåüc cung cáúp qua khaïng âiãûn thç BA tæû duìng nãn näúi vaìo sau khaïng âiãûn (H.6-8). Hçnh 6 - 8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong6_8029.pdf