Giáo trình Lập trình Java 4 - Bài 8: Bài thực hành số 8 - Trường Cao đẳng FPT

Tài liệu Giáo trình Lập trình Java 4 - Bài 8: Bài thực hành số 8 - Trường Cao đẳng FPT: SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 1 Bài thực hành số 8 Mục tiêu Hiểu cách sử dụng các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ Hibernate  Hibernate Query Language SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 2 Sử dụng Project đã tạo ở lab 7 Bài 1 Query Object • QueryObjectDemo.java ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 package org.o7planning.tutorial.hibernate.query; import java.util.List; import org.hibernate.Query; import org.hibernate.Session; import org.hibernate.SessionFactory; import org.o7planning.tutorial.hibernate.HibernateUtils; import org.o7planning.tutorial.hibernate.entities.Employee; public class QueryObjectDemo { public static void main(String[] args) { SessionFactory factory = HibernateUtils.getSessionFactory(); Session session = factory.getCurrentSession(); try { // Tất cả các lệnh hành động với DB thông qua Hiberna...

pdf5 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 12/01/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Lập trình Java 4 - Bài 8: Bài thực hành số 8 - Trường Cao đẳng FPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 1 Bài thực hành số 8 Mục tiêu Hiểu cách sử dụng các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ Hibernate  Hibernate Query Language SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 2 Sử dụng Project đã tạo ở lab 7 Bài 1 Query Object • QueryObjectDemo.java ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 package org.o7planning.tutorial.hibernate.query; import java.util.List; import org.hibernate.Query; import org.hibernate.Session; import org.hibernate.SessionFactory; import org.o7planning.tutorial.hibernate.HibernateUtils; import org.o7planning.tutorial.hibernate.entities.Employee; public class QueryObjectDemo { public static void main(String[] args) { SessionFactory factory = HibernateUtils.getSessionFactory(); Session session = factory.getCurrentSession(); try { // Tất cả các lệnh hành động với DB thông qua Hibernate // đều phải nằm trong 1 giao dịch (Transaction) // Bắt đầu giao dịch session.getTransaction().begin(); // Tạo một câu lệnh HQL query object. // Tương đương với Native SQL: // Select e.* from EMPLOYEE e order by e.EMP_NAME, e.EMP_NO String sql = "Select e from " + Employee.class.getName() + " e " + " order by e.empName, e.empNo "; SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 // Tạo đối tượng Query. Query query = session.createQuery(sql); // Thực hiện truy vấn. List employees = query.list(); for (Employee emp : employees) { System.out.println("Emp: " + emp.getEmpNo() + " : " + emp.getEmpName()); } // Commit dữ liệu session.getTransaction().commit(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); // Rollback trong trường hợp có lỗi xẩy ra. session.getTransaction().rollback(); } } } Bài 2 Query Object 2 • QueryObjectDemo2.java ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 package org.o7planning.tutorial.hibernate.query; import java.util.List; import org.hibernate.Query; import org.hibernate.Session; import org.hibernate.SessionFactory; import org.o7planning.tutorial.hibernate.HibernateUtils; import org.o7planning.tutorial.hibernate.entities.Employee; public class QueryObjectDemo2 { SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 public static void main(String[] args) { SessionFactory factory = HibernateUtils.getSessionFactory(); Session session = factory.getCurrentSession(); try { // Tất cả các lệnh hành động với DB thông qua Hibernate // đều phải nằm trong 1 giao dịch (Transaction) // Bắt đầu giao dịch session.getTransaction().begin(); // Tạo một câu lệnh HQL query object. // HQL Có tham số. // Tương đương với Native SQL: // Select e.* from EMPLOYEE e cross join DEPARTMENT d // where e.DEPT_ID = d.DEPT_ID and d.DEPT_NO = :deptNo; String sql = "Select e from " + Employee.class.getName() + " e " + " where e.department.deptNo=:deptNo "; // Tạo đối tượng Query. Query query = session.createQuery(sql); query.setParameter("deptNo", "D10"); // Thực hiện truy vấn. List employees = query.list(); for (Employee emp : employees) { System.out.println("Emp: " + emp.getEmpNo() + " : " + emp.getEmpName()); } // Commit dữ liệu session.getTransaction().commit(); } catch (Exception e) { SOF301 – Ngôn ngữ lập trình Java 4 Lab 8 5 49 50 51 52 53 e.printStackTrace(); // Rollback trong trường hợp có lỗi xẩy ra. session.getTransaction().rollback(); } } } Bài 3 Giảng viên giao thêm bài cho sinh viên. Yêu cầu nộp bài Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab1, chứa tất cả sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng trên LMS. Đánh giá bài lab STT Bài số Điểm 1 Bài 1 2 Bài 2 3 Bài 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsof301_lab_8_9257_2154498.pdf
Tài liệu liên quan