Giáo án lớp 5 môn tập đọc: Công việc đầu tiên

Tài liệu Giáo án lớp 5 môn tập đọc: Công việc đầu tiên

doc38 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn tập đọc: Công việc đầu tiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuáön 31 : Táûp âoüc : CÄNG VIÃÛC ÂÁÖU TIÃN (126) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Âoüc læu loaït, diãøn caím toaìn baìi - Hiãøu caïc tæì ngæî trong baìi, diãùn biãún cáu chuyãûn - Hiãøu näüi dung baìi, nguyãûn voüng vaì loìng nhiãût thaình cuía mäüt phuû næî duîng caím muäún laìm viãûc låïn, âoïng goïp cäng sæïc. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Tranh minh hoaû baìi âoüc trong SGK - Baíng phuû III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuî: Kiãøm tra 2 hoüc sinh - Chiãúc aïo daìi âoïng vai troì nhæ thãú naìo trong trang phuûc cuía phuû næî Viãût Nam xæa - Em coï caím nháûn gç vãö veí âeûp cuía phuû næî khi hoü màûc aïo daìi. - Giaïo viãn nháûn xeït, ghi âiãøm. 1 hoüc sinh âoüc âoaûn 1 à 2 vaì traí låìi 1 hoüc sinh âoüc âoaûn 3 à 4 vaì traí låìi Baìi måïi : Giåïi thiãûu - Hoaût âäüng 1 : Luyãûn âoüc (12’) Baìi 1 : Giaïo viãn goüi 1 hoüc sinh âoüc Hoüc sinh âoüc toaìn baìi låïp âoüc tháöm - Giaïo viãn âæa tranh minh hoaû lãn vaì giåïi thiãûu vãö tranh Hoüc sinh quan saït vaì làõng nghe Baìi 2 : Hoüc sinh âoüc âoaûn näúi tiãúp - Giaïo viãn chia âoaûn + Âoaûn 1 : Tæì âáöu ..... giáúy gç + Âoaûn 2 : nháûn cäng viãûc ..... ráöm ráöm + Âoaûn 3 : Vãö âãún nhaì ..... nghe anh Láún 1 : Giaïo viãn goüi hoüc sinh âoüc Giaïo viãn luyãûn âoüc tæì khoï Ba Cháøn, truyãön âån, quaíng caïo, tháúp thoím, håït haíi HS duìng buït chç âaïnh dáúu âoaûn trong SGK 3 HS âoüc näúi tiãúp 3 HS âoüc phaït ám Láön 2 : GS goüi hoüc sinh âoüc GV hæåïng dáùn âoüc diãøn caím. Gioüng âoüc diãøn taí âuïng tám traûng häöi häüp, båí ngåî tæû haìo cuía cä gaïi . + Låìi anh Ba : án cáön, mæìng råî + Låìi UÏt: mæìng råî, GV hæåïng dáùn âoüc âoaûn 3 - GV âoüc Láön 3 : HS âoüc trong nhoïm GV âoüc máùu 3 HS âoüc näúi tiãúp nhàõc tæì chuï giaíi 2 HS âoüc HS âoüc theo càûp näúi tiãúp Hoüat âäüng 2 : Tçm hiãøu baìi (12’) GV nãu cáu hoíi Cáu 1 : Cäng viãûc âáöu tiãn anh Ba giao cho chë UÏt laì gç ? YÏ âoaûn 1 HS âoüc tháöm âoaûn 1 Raíi truyãön âån Giåïi thiãûu cäng viãûc laìm cuía chë UÏt Cáu 2 : Nhæîng chi tiãút naìo cho tháúy chë UÏt ráút häöi häüp khi nháûn cäng viãûc âáöu tiãn ? Giåïi tæì : bäön chäön, tháúp thoím Cáu 3 : Chë UÏt âaî nghé ra caïch gç âãø raíi hãút truyãön âån ? HS âoüc tháöm âoaûn 2 à Chë UÏt cæï bäön chäön tháúp thoím, nguí khäng yãn, næía âãm dáûy nghé caïch giáúu truyãön âån à Khoaíng 3giåì saïng chë âaî âi baïn caï ........ cuîng væìa saïng toí. yï âoaûn 2 à Chë UÏt ráút duîng caím âaî hoaìn thaình cäng viãûc âæåüc giao. C4/ Vç sao chë UÏt muäún âæåüc thoaït ly ? YÏ âoaûn 3. GV chäút yï GV hoíi Baìi vàn noïi gç ? (GV treo näüi dung chênh baìi) HS âoüc tháöm âoaûn 3 HS TL nhoïm âäi 2 nhoïm trçnh baìy Låïp nháûn xeït à Vç chë UÏt yãu næåïc ham hoaût âäüng muäún laìm tháût nhiãöu viãûc cho caïch maûng. à Nãu lãn nguyãûn voüng cuía chë UÏt. à Nguyãûn voüng vaì loìng nhiãût thaình cuía mäüt phuû næî duîng caím muäún laìm viãûc låïn, âoïng goïp cäng sæïc cho caïch maûng. HÂ3/ Âoüc diãùn caím (6’) GV treo baíng phuû Ghi âoaûn 1 GV âoüc Gv cho HS thi âoüc GV nháûn xeït khen nhæîng HS âoüc hay HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn doì : Chuáøn bë baìi sau : Báöm åi (130) 3 HS âoüc diãùn caím näúi tiãúp 1 säú HS thi âoüc Låïp nháûn xeït 3 HS nhàõc laûi näüi dung chênh Chênh taí nghe viãút Taì aïo daìi Viãût Nam (128) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Nghe viãút âuïng chênh taí baìi Taì AÏo Daìi Viãût Nam. - Tiãúp tuûc luyãûn viãút hoa tãn caïc huán chæång, danh hiãûu giaíi thæåíng. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Baíng phuû ghi näüi dung BT 2 - 2 phiãúu ghi caïc tæì in nghiãng åí BT3 âãø tham gia troì chåi tiãúp sæïc III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc Baìi cuî : (4’) GV âoüc caïc tæì ngæî Huán chæång Sao Vaìng Huán chæång Quán cäng Huán chæång lao âäüng GV nháûn xeït 2 GV lãn baíng viãút Låïp viãút vaìo baíng con Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Hæåïng dáùn nghe viãút (22’) B1/ Hæåïng dáùn chênh taí GV âoüc láön 1 Caí låïp theo doîi trong SGK GV hoíi Âoaûn vàn kãø âiãöu gç ? à Kãø vãö âàûc âiãøm cuía hai loaûi aïo daìi cuía Viãût Nam GV læu yï nhæîng tæì ngæî dãù viãút sai säúng læng, vaût aïo, buäüc thàõt, cäø truyãön. B2/ Gv âoüc HS viãút GV âoüc HS viãút baíng con HS viãút chênh taí vaìo våí B3/ Cháúm chæîa baìi GV âoüc laûi toaìn âoaûn chênh taí GV cháúm 5 - 7 baìi HS soaït läùi HS âäøi våí cháúm GV nháûn xeït chung HÂ2/ HS laìm BT (10’) BT1/ 1 HS âoüc BT 1 Låïp theo doîi trong SGK GV treo baíng phuû láön læåüt goüi 3 HS 3 HS lãn baíng laìm baìi táûp 1a, b, c Låïp laìm baìi vaìo våí nhaïp HS trçnh baìy kãút quaí GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng. Låïp nháûn xeït BT3/ GV daïn hai phiãúu lãn baíng . Sau âoï 1 HS âoüc âãö BT 3 - Låïp âoüc tháöm. HS chia laìm hai nhoïm (mäùi nhoïm 8 HS) GV täø chæïc HS thi tiãúp sæïc. Khi coï lãûnh cuía cä caïc em näúi tiãúp nhau lãn 1 danh hiãûu hoàûc 1 giaíi thæåíng, 1 huy chæång nhoïm naìo laìm nhanh, âuïng laì nhoïm âoï thàõng. caïc nhoïm bàõt âáöu thi tiãúp sæïc Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït - khen nhoïm laìm âuïng nhanh chäút laûi kãút quaí âuïng. HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS ghi nhåï caïch viãút tãn caïcdanh hiãûu, giaíi thæåíng vaì huy chæång. Hoüc thuäüc loìng baìi thå Báöm åi cho tiãút chênh taí sau (137) HS cheïp låìi giaíi âuïng vaìo våí. Luyãûn tæì vaì cáu Måí räüng väún tæì : Nam vaì Næî (129) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Måí räüng väún tæì: Biãút âæåüc caïc tæì ngæî chè pháøm cháút âaïng quyï cuía phuû næî Viãût Nam caïc cáu tuûc ngæî ca ngåüi pháøm cháút cuía phuû næî Viãût Nam. - Têch cæûc hoaï väún tæì bàòng caïch âàût cáu våïi cáu tuûc ngæî âoï. II. Âäö duìng daûy hoüc : - 2 tåì giáúy keí ngang baíng näüi dung BT1a - 4 tåì giáúy låïn âãø HS laìm BT 3 III. Hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : (4’) Kiãøm tra 3 HS 1. Tçm vê duû coï sæí duûng dáúu pháøy ngàn caïch traûng ngæî våïi chuí ngæî vaì vë ngæî 2. Tçm vë trê coï sæí duûng dáúu pháøy ngàn caïch caïc vãú cáu. 3. Tçm vë trê coï duìng dáúu pháøy ngàn caïch caïc chæïc vuû âäöngchæïc trong cáu. GV nháûn xeït ghi âiãøm 1 HS nãu vê duû 1 HS nãu vê duû 1 HS nãu vê duû Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm baìi táûp 1 (10’) Gv treo 2 tåì giáúy keí näüi dung BT 1a 1 HS âoüc BT 1 Låïp theo doîi SGK 2 HS lãn baíng laìm Låïp laìm vaìo våí nhaïp HS trçnh baìy kãút quaí Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng Cáu b/ Nhæîng tæì chè pháøm cháút khaïccuía phuû næî Viãût Nam HS nãu miãûng Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït HÂ2/ HS laìm BT 2 (10’) 1 HS âoüc âãö BT 2 Låïp theo doîi trong SGK HS laìm baìi caï nhán 1 säú HS phaït biãøu Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút yï âuïng Gv cho Hs âoüc thuäüc caïc cáu tuûc ngæî HS âoüc tháöm HS thi âoüc thuäüc loìng HÂ3/ HS laìm BT 3 (10’) GV nhàõc laûi yãu cáöu 1 HS âoüc âãö BT 3 Låïp theo doîi trong SGK HS âàût cáu 2 HS âàût cáu træåïc låïp Cho HS trçnh baìy kãút quaí GV nháûn xeït HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì Nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS hiãøu âuïng vaì ghi nhåï nhæîng cáu tuûc ngæî væìa âæåüc cung cáúp. Chuáøn bë baìi sau : Än táûp vãö dáúu cáu (133) Mäüt säú HS tiãúp näúi nhau âoüc cáu mçnh âàût Låïp nháûn xeït Kãø chuyãûn Kãø chuyãûn âæåüc chæïng kiãún hoàûc tham gia (129) I. Muûc âêch yãu cáöu : * Reìn luyãûn kyî nàng noïi : - HS kãø laûi âæåüc roî raìng tæû nhiãn, mäüt cáu chuyãûn coï yï nghéa noïi lãn viãûc laìm täút cuía mäüt baûn. - Biãút trao âäøi våïi caïc baûn vãö nhán váût trong truyãûn trao âäøi vãö caím nghé cuía mçnh vãö viãûc laìm cuía nhán váût * Reìn luyãûn kyî nàng nghe : - Làõng nghe baûn kãø, nháûn xeït âuïng låìi kãø cuía baûn II. Âäö duìng daûy hoüc : III. Hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : (4’) Kiãøm tra 2 HS GV nháûn xeït cho âiãøm 2 HS kãø cáu chuyãûn vãö mäüt næî anh huìng hoàûc 1 phuû næî coï taìi. Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Tçm hiãøu yãu cáöu cuía âãö baìi (10’) GV ghi âãö baìi lãn baíng vaì gaûch dæåïi nhæîng tæì cáön chuï yï. 1 HS âoüc âãö baìi 2 HS âoüc gåüi yï trong SGK GV kiãøm tra sæû chuáøn bë cuía HS 1 vaìi HS näúi tiãúp nhau noïi vãö nhán váût vaì viãûc laìm täút cuía nhán váût mçnh seî kãø HÂ2/ HS kãø chuyãûn (21’) B1/ HS kãø trong nhoïm Tæìng càûp kãø cho nhau nghe vaì trao âäøi vãö yï nghéa cuía cáu chuyãûn GV theo doîi uäún neïn B2/ HS thi kãø chuyãûn GV nháûn xeït khen HS kãø hay HÂ3/ Cuîng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS chuáøn bë tiãút sau kãø chuyãûn : Nhaì vä âëch (139) Âaûi diãûn caïc nhoïm lãn thi kãø - nãu yï nghéa cuía cáu chuyãûn Låïp nháûn xeït Táûp âoüc Báöm åi (139) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Biãút âoüc träi chaíy, diãùn caím baìi thåi våïi gioüng caím âäüng, tráöm làõng thãø hiãûn caím xuïc yãu thæång meû ráút sáu nàûng cuía anh chiãún sé Vãû quäúc cäng. - Hiãøu yï nghéa baìi thå : Ca ngåüi tçnh ngæåìi meû vaì tçnh meû con thàõm thiãút sáu nàûng giæîa ngæåìi chiãún sé ngoaìi tuyãön tuyãún våïi ngæåìi meû táön taío giaìu tçnh yãu thæång con ngæåìi quã nhaì. - Hoüc thuäüc loìng baìi thå II. Âäö duìng daûy hoüc : - Tranh minh hoaû BT SGK III. Hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : (4’) Kiãøm tra 2 HS 1 HS âoüc âoaûn 1 + 2 HS traí låìi Cäng viãûc âáöu tiãn cuía anh ba giao cho chë UÏt laì gç ? Vç sao chë UÏt muäún âæåüc thoaït li ? GV nháûn xeït ghi âiãøm HS âoüc âoaûn 3 +4 HS traí låìi Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Luyãûn âoüc (12’) B1/ GV goüi HS âoüc 1 HS âoüc Låïp âoüc tháöm B2/ HS âoüc näúi tiãúp GV chia âoaûn Âoaûn 1/ Ai vãö .....báúy nhiãu Âoaûn 2/ Báöm åi ....... meû hiãön HS duìng buït chç âaïnh dáúu âoaûn trong SGK Láön 1/ GV goüi HS âoüc GV luyãûn tæì khoï : mæa phuìn, tiãön tuyãún 2 HS âoüc 3 HS âoüc phaït ám Láön 2/ GV goüi HS 2 HS âoüc näúi tiãúp nhàõc tæì chuï giaíi GV hæåïng dáùn HS âoüc diãùn caím Gioüng tráöm làõng, thiãút tha phuì håüp våïi viãûc diãùn taí caím xuïc nhåï thæång cuía con ngæåìi våïi meû GV âoüc âoaûn 2 Láön 3/ HS âoüc trong nhoïm 2 HS âoüc 2 HS âoüc nhoïm GV âoüc baìi máùu HÂ2/ Tçm hiãøu baìi (12’) GV nãu cáu hoíi C1/ Âiãöu gç gåüi cho anh chiãún sé nhåï tåïi meû Anh nhåï hçnh aính naìo cuía meû ? HS âoüc tháöm khäø 1 + 2 à Caính chiãöu däng mæa phuìn, gioï báúc laìm anh chiãún sé tháöm nhåï ngæåìi meû à Hçnh aính meû läüi xuäúng ruäüng cáúy maû non meû run vç reït. * GV läöng tranh minh hoaû vaì giåïi thiãûu tranh Giåïi tæì lám thám C2/ Tçm nhæîng hçnh aính so saïnh thãø hiãûn tçnh caím meû con thàõm thiãút sáu nàûng à Tçnh caím cuía meû våïi con : Maû non báöm cáúy ............ ......... thæång con máúy láön. à Tçnh caím cuía con âäúi våïi meû : Mæa phuìn æåït .......... ............... thæång báöm báúy nhiãu YÏ âoaûn 1 Ca ngåüi ngæåìi meû vaì nãu lãn tçnh caím thàõm thiãút giæîa hai meû con. C3/ Anh chiãún sé âaî duìng caïch noïi nhæ thãú naìo âãø laìm yãn loìng meû ? HS âoüc tháöm khäø 3 + 4 à Anh chiãún sé âaî duìng caïch noïi so saïnh : “Con âi tràm nuïi ............. .................. âåìi báöm saïu mæåi” C4/ Qua låìi tám tçnh cuía anh chiãún sé HS thaío luáûn nhoïm âäi (2’) Em nghé gç vãö ngæåìi meû cuía anh vaì nghé gç vãö anh chiãún sé ? Giåïi tæì : Taïi tã Tiãön tuyãún GV chäút yï vaì hoíi 2 nhoïm trçnh baìy HS nháûn xeït à Ngæåìi meû cuía anh chiãún sé laì mäüt ngæåìi phuû næî chëu thæång, chëu khoï, hiãön háûu âáöy tçnh thæång yãu con. Anh chiãún sé laì ngæåìi con hiãúu thaío, giaìu tçnh thæång meû, yãu thæång quã hæång âáút næåïc. à Nãu lãn nhæîng låìi tám tçnh vaì loìng yãu quã hæång âáút næåïc cuía anh chiãún sé. Baìi thå noïi lãn âiãöu gç ? Baìi thå ca ngåüi ngæåìi meû âäöng thåìi noïi lãn tçnh caím thàõm thiãút sáu nàûng giæîa chiãún sé våïi ngæåìi meû. HÂ3/ Âoüc diãùn caím (6’) 4 HS âoüc diãùn caím näúi tiãúp baìi thå GV âæa hai khäø thå âáöu trãn baíng phuû hæåïng dáùn HS âoüc GV âoüc máùu cho HS âoüc thuäüc loìng Cho HS thi âoüc 2 HS âoüc HS âoüc nháùm HS thi âoüc thuäüc Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït - khen thæåíng nhæîng HS âoüc thuäüc, âoüc hay HÂ4/ Cuîng cäú dàûn doì (3’) GV goüi HS GV nháûn xeït tiãút hoüc Yãu cáöu HS vãö nhaì hoüc thuäüc loìng baìi thå chuáøn bë baìi sau : UÏt Vënh (136) Nhàõclaûi näüi dung chênh Táûp laìm vàn Än táûp vãö taí caính (131) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Liãût kã nhæîng baìi vàn taí caính âaî hoüc trong hoüc kyì I, trçnh baìy âæåüc daìn yï cuía mäüt trong nhæîngbaìi vàn âoï. - Âoüc mäüt baìi thå taí caính, biãút phán têch trçnh tæû miãu taí cuía baìi vàn nghãû thuáût quan saït vaì choün loüc chi tiãút, thaïi âäü cuía ngæåìi taí. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Tåì phiãúu ghi liãût kã caïc baìi vàn taí caính HS âaî hoüc tæì tuáön 1 - 11. - 2 tåì phiãúu chæa âiãön näüi dung âãø HS laìm baìi. III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm BT 1 (20’) GV goüi HS âoüc 1 HS âoüc yãu cáöu cuía BT1 GV chia låïp laìm hai nhoïm Täø 1 + 2 : liãût kã nhæîng baìi vàn taí caính tæì tuáön 1 à5. Täø 3 +4 : liãût kã nhæng baìi vàn taí caính tæì tuáön 6 à 11 GV phaït phiãúu cho 2 HS cuía 2 nhoïm (6’) 2 HS laìm vaìo laìm phiãúu Låïp laìm vaìo våí Cho HS trçnh baìy kãút quaí 2 HS daïn phiãúu lãn baíng Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng (GV daïn baíng phuû lãn ) * GV cho HS noïivãö baìi mçnh choün 1 säú HS nãu baìi mçnh choün âãø láûp daìn yï HS laìm baìi vaì trçnh baìy daìn yï à 1 säú HS näúi tiãúp nhau trçnh baìy daìn yï. GV nháûn xeït khen HS laìm yï âuïng HÂ2/ HS laìm BT 2 (15’) 1 HS âoüc BT 2 låïp âoüc tháöm theo doîi. GV cho HS laìm baìi vaì traí låìi cáu hoíi Cáu a/ Baìi vàn miãu taí buäøi saïng åí TP HCM theo trçnh tæû naìo ? 1 säú HS phaït biãøu à Thåìi gian tæì luïc tråìi hæíng saïng âãún luïc tråìi roî. Cáu b/ Nhæîg chi tiãút naìo cho tháúy taïc giaí quan saït ráút tinh tãú. à HS nãu Màût tråìi chæa ....... håi sæång Nhæîng ................................ miãön maûi GV nãu cho nhæîng HS giaíi thêch trãm vç sao em tháúy sæû quan saït âoï ráút tinh tãú Cáu c/ Hai cáu cuäúi baìi thå thãø hiãûn tçnh caím gç cuía taïc giaí âäúi våïi caính âæåüc miãu taí ? HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS âoüc træåïc näüi dung cuía tiãút än táûp vãö taí caính quan saït mäüt caính theo âãö baìi âaî nãu âãø láûp âæåüc daìn yï cho baìi vàn. à Thãø hiãûn tçnh caím tæû haìo, ngæåîng mäü yãu quyï cuía taïc giaí âäúi våïi veí âeûp cuía thaình phäú Luyãûn tæì vaì cáu Än táûp vãö dáúu cáu (133) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Tiãúp tuûc än luyãûn, cuîng cäú KTvãö dáúu pháøy, nàõm taïc duûng cuía dáúu pháøy, biãút phán têch chäù sai trong caïch duìng dáúu pháøy, biãút chæîa läøi duìng dáúu pháøy. - Hiãøu sæû tai haûi nãúu duìng sai dáúu pháøy, coï yï nghéa tháûn troüng khi duìng dáúu pháøy. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Baíng phuû ghi 3 taïc duûng cuía dáúu pháøy - 2 tåì phiãúu âãø HS laìm BT 1 - 2 tåì phiãúu keí baíng näüi dung BT 3 III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuî : 4’ 1 HS âàût cáu våïi näüi dung cáu tuûc ngæî “ Bãn æåïc meû nàòm, bãn raïo pháön con“ 1 HS âàût cáu våïi näüi dung cáu tuûc ngæî : Giàûc âãún nhaì, âaìn baì cuîng âaïnh GV nháûn xeït ghi âiãøm Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm BT 1 (15’) 1 HS âoüc BT 1 HS nãu 3 taïc duûng cuía dáúu pháøy GV treo baíng phuû ghi 3 taïc duûng cuía dáúu pháøy 1 HS nhçn baíng phuû âoüc GV phaït phiãúu cho 2 HS laìm Cho HS trçnh baìy kãút quaí HS låïp laìm våí nhaïp 2 HS daïn baìi lãn baíng Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng HÂ2/ HS laìm BT 2 (10’) 1 HS âoüc BT 2 HS âoüc tháöm vaì traí låìi cáu hoíi. HS låïp laìm våí - 1 HS laìm baíng låïp Cho HS trçnh baìy kãút quaí HS nãu lãn kãút quaí Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút yï âuïng HÂ3/ HS laìm BT 3 (10’) Cho HS laìm baìi GV phaït phiãúu cho 2 HS laìm 1 HS âoüc BT 3 Låïp theo doîi SGK Låïp laìm våí Daïn baìi lãn baíng Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS ghi nhåï kiãún thæïc âaî hoüc vãö dáúu pháøy coï yï thæïc sæí duûng caïc dáúu pháøy. Chuáøn bë baìi sau : Än táûp vãö dáúu cáu (138) Táûp laìm vàn Än táûp vãö taí caính (134) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Än luyãûn cuíng cäú kyí nàng láûp daìn yï cuía baìi vàn taí caính, mäüt daìn yï våïi yï riãng cuía mçnh - Än luyãûn kyí nàng trçnh baìy miãûng daìn yï baìi vàn taí caính, trçnh baìy roî raìng, raình maûch, tæû nhiãn, tæû tin. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Baíng låïp viãút 4 âãö vàn - 1 säú tranh aính (nãúu coï) phuûc vuû cho yãu cáöu cuía âãö. - 4 tåì giáúy âãö âãø HS láûp daìn yï cho 4 âãö III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : Kiãøm tra 2 HS GV nháûn xeït - ghi âiãøm 2 HS trçnh baìy daìn yï 1 baìi vàntaí caính em daî hoüc hoàûc âaî viãút trong tiãút TLV træåïc Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm BT 1 (20’) GV cheïp 4 âãö baìi lãn baíng 1 HS âoüc Låïp theo doîi 1 HS âoüc gåüi yï 1, 2 trong SGK GV kiãøm tra sæû chuáøn bë cuía HS åí nhaì. Cho HS láûp daìn yï GV phaït giáúy cho 4 HS 4 HS laìm daìn yï cho 4 âãö HS laìm daìn yï vaìo våí nhaïp Cho HS trçnh baìy daìn yï 4 HS daïn baìi lãn baíng GV nháûn xeït bäø sung âãø hoaìn chènh 4 daìn yï trãn baíng. Låïp nháûn xeït bäø sung HS tæû hoaìn chènh daìn yï cuía mçnh HÂ2/ HS laìm BT 2 (11’) 1 HS âoüc yãu cáöu BT 2 Cho HS trçnh baìy miãûng Daìn yï trong nhoïm GV cho HS caïc nhoïm trçnh baìy træåïc låïp Âaûi diãûn nhoïm thi trçnh baìy daìn yï træåïc låïp. Låïp trao âäøi, thaío luáûn vãö caïch xàõp xãúp caïc pháön trong daìn yï caïch trçnh baìy, diãùn âaût, bçnh choün ngæåìi trçnh baìy hay nháút. HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS naìo viãút daìn yï chæa xong, chæa âaût vãö nhaì viãút tiãúp sæîa laûi âãø chuáøn bë viãút hoaìn chènh baìi vàn taí caính trong tiãút TLV cuäúi tuáön 32 Chuáøn bë baìi sau : Traí baìi vàn taí con váût (141) Tuáön 32 Táûp âoüc : UÏt Vënh (136) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Âoüc læu loaït, diãùn caím toaìn baìi vàn. - Hiãøu yï nghéa truyãûn : ca ngåüi UÏt Vënh coï yï thæïc cuía mäüt chuí nhán tæång lai thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû an toaìn âæåìng sàõt duîng caím cæïu em nhoí. II. Âäö duìng daûy hoüc : Tranh minh hoaû baìi âoüc trong SGK III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : 4’ Kiãøm tra 2 HS Âiãöu gç gåüi cho anh chiãún sé nhåï tåïi meû ? Anh nhåï hçnh aính naìo cuía meû ? 1 HS âoüc thuäüc loìng vaì traí låìi Baìi thå noïi lãn âiãöu gç ? 1 HS âoüc thuäüc loìng vaì traí låìi. GV nháûn xeït ghi âiãøm Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Luyãûn âoüc (12’) B1/ GV goüi HS âoüc 2 HS âoüc näúi tiãúp GV treo tranh minh hoaû vaì giåïi thiãûu vãö näüi dung tranh HS quan saït tranh vaì làõngnghe Gv giåïi thiãûu B2/ HS âoüc âoaûn näúi tiãúp GV chia âoaûn : 4 âoaûn Âoaûn 1/ Tæì âáöu ...... âaï trãn taìu Âoaûn 2/ Thaïng træåïc ..... váûy næîa Âoaûn 3/ Mäüt buäøi ....... taìu hoaí âãún Âoaûn 4/ Nghe tiãúng ...... nãnlåìi Láön 1/ HS âoüc näúi tiãúp GV luyãûn âoüc tæì khoï : UÏt Vënh, Chãönh ãönh, chàn tráu, maït ræåüi 4 HS âoüc 3 HS âoüc phaït ám Láön 2/ GV hæåïng dáùn âoüc diãùn caím Âoaûn âáöu âoüc gioüng cháûm raíi, thong thaí, nháún gioüng caïc tæì ngæî : chãönh ãönh, thaïo caí äúc, neïm âaï. Âoaûn cuäúi âoüc våïi gioüng doìn dáûp nháún gioüng åí nhæîng tæì ngæî thãø hiãûn phaín æïng nhanh, këp thåìi. GV âoüc máùu âoaûn cuäúi 2 HS âoüc thuäüc Láön 3/ HS âoüc trong nhoïm GV âoüc máùu HÂ2/ Tçm hiãøu baìi (12’) GV nãu cáu hoíi HS âoüc tháöm âoaûn 1 C1/ Âoaûn âæåìng sàõt gáön nhaì UÏt Vënh máúy nàm nay thæåìng coï sæû cäú gç ? Giåïi tæì : chãönh ãönh YÏ âoaûn 1 à Luïcthç âaï taíng nàòm chãönh ãönh trãn âæåìng taìu chaûy, luïc thç ai âoï thaïo caí äúc gàõn caïcthanh ray làõm khi treí chàn tráu coìn neïm âaï lãn taìu. Giåïi thiãûu âoaûn âæåìng sàõt åí gáön nhaì UÏt Vënh C2/ UÏt Vënh âaî laìm gç âãø thæûc hiãûn nhiãûm vuû giæî gçn an toaìn âæåìng sàõt HS âoüc tháöm âoaûn 2 à Vënh âaî tham gia phong traìo”Em yãu âæåìng sàõt quã em“ Vënh nháûn viãûc thuyãút phuûc Sån mäüt âoaûn hay thaí diãöu trãn âæåìng taìu vaì Vënh âaî thuyãút phuûc âæåüc. YÏ âoaûn 2 Nãu lãn nhæîng viãûc laìm cuía UÏt Vënh baío vãû an toaìn âæåìng sàõt BS/ Khi nghe tiãúng coìi taìu vang lãn tæìng häöi giuûc giaî UÏt Vënh nhçn ra âæåìng sàõt vaì âaî tháúy âiãöu gç ? Giåïi tæì chuyãøn theí à Vënh tháúy Hoa vaì Lan âang ngäöi chåi thuyãön theí trãn âæåìng taìu C3/ UÏt Vënh âaî haình âäüng nhæ thãú naìo âãø cæïu hai em nhoí. à Vinh lao ra khoíi nhaì nhæ tãn bàõn la låïn baïo taìu læía âãún. Hoa giáût mçnh nhaî làn khoíi âæåìng taìu coìn Lan âæïng ngay ngæåìi khoïc theït. Âoaìn taìu ám tháöm lao tåïi Vënh nhaìo tåïi äm Lan làn xuäúng meïp ruäüng. C4/ Em hoüc táûp âæåüc åí UÏt Vënh âiãöu gç ? à HS thaío luáûn nhoïm âäi 2 HS nhoïm trçnh baìy HS khaïc nháûn xeït à Coï yï thæïc traïch nhiãûm, tän troüng quy âënh vãö ATGT Tinh tháön duîng caím cæïu caïc em nhoí Nhanh trê yï âoaûn 3 à Nãu lãn haình âäüng duîng caím âaî cæïu em nhoí cuía UÏt Vënh. GV chäút yï vaì hoíi baìi vàn noïi âiãöu gç ? à Ca ngåüi UÏt Vënh coï yï thæïc cuía mäüt chuí nhán tæång lai, thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû giæî gçn ATGT âæåìng sàõt vaì âaî duîng caím cæïu em nhoí. HÂ3/ Âoüc diãùn caím 6’ Cho 4 HS âoüc diãùn caím näúi tiãúp GV âæa baíng phuû cheïp âoüc vàn luyãûn âoüc diãùn caím “Tháúy laû ..............gang táúc ” GV âoüc 2 HS âoüc GV cho HS thi âoüc 1 säú HS thi âoüc diãùn caím Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït - khen HS âoüc hay HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS chuáøn bë baìi hoüc thuäüc loìng : Nhæîng caïnh buäön (140) 2 HS nhàõc laûi näüi dung chênh Chênh taí nhåï viãút Báöm åi (137) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Nhåï viãút âuïng chênh taí 14 doìng âáöu baìi thå Báöm åi - Tiãúp tuûc viãút hoa âuïng tãn caïc cå quan âån vë II. Âäö duìng daûy hoüc : - 3 tåì phiãúu keí baíng näüi dung BT 2 - 3 tåì phiãúu ghi lãn caïc cå quan âån vë åí BT 3 III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baíi cuî : 4’ GV âoüc : 2 HS viãút baíng låïp Låïp viãút vaìo baíng con Nhaì giaïo nhán dán Nhaì giaïo æu tuï Huy chæång vç sæû nghiãûp giaïo duûc Huy chæång vaìng Huy chæång Âäöng GV nháûn xeït GV ghi âiãøm Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Viãút chênh taí (20’) B1/ Hæåïng dáùn chênh taí GV cho HS âoüc baìi chênh taí mäüt læåüc 1 HS âoüc Låïp âoüc tháöm nhçn SGK Cho HS âoüc thuäüc loìng 14 doìng thå 1 HS âoüc thuäüc loìng Låïp làõng nghe Cho caí låïp âoüc tháöm Cho 2 HS viãút vaìo våí nhaïp nhæîng tæì viãút sai : lám thám, läüi dæåïi buìn, ngaìn khe. B2/ HS viãút chênh taí HS gáúp SGK nhåï viãút 14 doìng B3/ GV cháúm chæîa baìi GV âoüc 1 læåüc GV cháúm 5-7 baìi HS tæû sæîa läùi HS âäøi våí âãø cháúm GV nháûn xeït chung HÂ2/ Laìm BT BT2/ 7’ 1 HS âoüc yãu cáöu BT 2 GV giao viãûc Nhiãûm vuû caïc em laì phán têch tãn mäùi cå quan âån vë thaình caïc bäü pháûn cáúu taûo æïng våïi caïc ä trong baíng âaî cho. HS láúybuït chç âiãön vaìo SGK GV phaït biãøu cho 3 HS GV cho HS trçnh baìy kãút quaí GV nháûn xeït chäút kãút quaí âuïng 3 HS laìm phiãúu xong daïn lãn baíng låïp Låïp nháûn xeït BT 3 : (3’) GV nhàõc laûi yãu cáöu cuía BT 3 1 HS âoüc BT 3 Låïp theo doîi. Cho HS laìm baìi GV daïn 3 tåì phiãúu lãn baíng 3 HS lãn baíng sæía trãn phiãúu Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS ghi nhåï caïch viãút hoa tãn cå quan âån vë Chuáøn bë baìi sau : Nghe viãút : Trong låìi meû haït (146) Luyãûn tæì vaì cáu : Än táûp vãö dáúu cáu (138) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Tiãúp tuûc sæí duûng duìng dáúu pháøy trong vàn viãút - Thäng qua viãûc duìng dáúu pháøy, nhåï laûi caïc taïc duûng cuía dáúu pháøy. II. Âäö duìng daûy hoüc : 2 tåì phiãúu in näüi dung 2 bæïc thæ - 1 vaìi tåì giáúy âãø HS laìm BT 2 III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : 4’ Kiãøm tra 2 HS 2 HS láön læåüc taïc duûng cuía dáúu pháøy vaì cho vê duû GV nháûn xeït ghi âiãøm Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm BT 1 (12’) GV hoíi Bæïc thæ âáöu laì cuía ai ? Bæïc thæ thæï hai laì cuía ai ? 1 HS âoüc yãu cáöu BT1 1 HS âoüc bæïc thæ 1 à cuía anh chaìng âang táûp viãút vàn 1 HS âoüc bæïc thæ thæï hai à Thæ traí låìicuía Boïc na sä GV phaït phiãúu cho 2 HS HS duìngbuït chç âaïnh dáúu pháøy dáúu cháúm vaìo SGK Cho HS trçnh baìy kãút quaí baìi laìm 2 HS laìm phiãúu xong daïn lãn baíng låïp Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng 2 HS âoüc laûi máùu chuyãûn vui âuïng GV hoíi : Cáu chuyãûn gáy cæåìi åí chäù naìo ? à ÅÍ chäù nhaìvàn Boc - na - sä âaî viãút mäüt bæïc thæ traí låìi haìi hæåïc coï tinh giaïo duûc. HÂ2 / HS laìm BT 2 (20’) HS âoüc yãu cáöuBT 2 GV cho HS laìm baìi GV phaït phiãúu cho caïc nhoïm HS TL nhoïm4 Mäùi thaình viãn trong nhoïm thaío luáûn âoüc âoaûn vàn cuía mçnh Nhoïm trao âäøi choün âoaûn vàn hay viãút vaìo phiãúu. Trao âoíi taïc duûng cuía dáúu pháøu Cho HS trçnh baìy Âaûi diãûn nhoïm lãn trçnh baìy Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït khen nhoïm viãút âoaûn vàn hay nãu âuïng taïc duûng cuía dáúu pháøy HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS vãö xem laûi kiãún thæïc vãö dáúu 2 cháúm : âãø chuáøn bë baìi sau : Än táûp vãö dáúu cáu (143) Kãø chuyãûn Nhaì vä âëch (139) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Dæûa vaìo låìi kãø cuíatháöy cä vaì tranh minh hoaû HS kãø laûi âæåüc tæìng âoaûn cuía cáu chuyãûn bàòng låìi ngæåìi kãø, kãø âæåüc toaìn bäü cáu chuyãûn bàòng låìi cuía nhán váût Täm Chêp. - Hiãøu näüi dung cáu chuyãûn trao âäøi âæåüc våïi caïc baûn beì vãö chi tiãút trong truyãûn; vãö nguyãn nhán dáùn âãún thaình têch báút ngåì cuía Täm Chêp vãö yï nghéa cáu chuyãûn. II. Âäöì duìng daûy hoüc : - Tranh minh hoaû trong SGK - Baíng phuû ghi tãn caïc nhán váût III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuí : 4’ Kiãøm tra 2 HS 2 HS láön læåüc kãø vãö viãûc laìm täút cuía mäüt ngæåìi baûn GV nháûn xeït ghi âiãøm Låïp làõng nghe Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ GV kãø chuyãûn (10’) B1/ GV kãø láön 1 (khäng sæí duûng tranh) GV âæa baíng phuû âaî ghi tãn caïc nhán váût trong truyãûn vaì giåïi thiãûu tãn caïc nhán váût. HS làõng nghe B2/ GV kãø láön 2 GV væìa kãø væìa chè vaìo tranh minh hoaû HS quan saït tranh vaì làõng nghe Tranh 1 : Caïc ban trong laìng täø chæïc thi nhaíy xa, chë Haì laìm trong taìi. Hæng Täö, Duîng Beïo, vaì Tuáún Sæït âaî nhaíy qua häú caït thaình cäng. Tranh 2 : Chë Haì goüi âãún Täm Chip, cáûu ruäüt reì bäúi räúi bë caïc baûn trãu choüc cáûu quyãút âënh vaìo vë trê nhæng âãún gáön âiãøm nhaíy thç âæïng sæûng laûi . Tranh 3 : Täm Chêp yï âënh nhaíy láön thæï hai nhæng âãún gáön häú nhaíy cáûu bäùng queûo sang bãn, tiãúp tuûc lao lãn khiãún moüi ngæåìi äö thç ra Täm Chêp âaî nhçn tháúy 1 beï trai âang làn theo båì mæång nãn lao âãún voüt qua con mæång këp cæïu âæïa beï sàõp råi xuäúng næåïc. Tranh 4 : caïc baûn ngaûc nhiãn vç Täm Chêp âaî nhaíy qua âæåüc con mæång räüng, thaïn phuûc tuyãn bäú chæïc vä âëch thuäüc vãö Täm Chêp. HÂ2/ KS kãø chuyãûn B1/ HS kãø chuyãûn dæûa vaìo tranh vaì låìi kãø cuía tháöy (cä) 1 HS âoüc yãu cáöu 1 HS quan saït nhau vaì xung phong kãø , mäùi em kãø 1 näüi dung 1 tranh GV nháûn xeït Låïp nháûn xeït B2/ HS kãø chuyãûn bàòng låìi cuía nhán váût Täm Chêp vaì trao âäøi yï nghéa cuía cáu chuyãûn 1 HS âoüc yãu cáöu B2 1 HS âoüc yãu cáöu 3 GV nhàõc laûi khi âoïng vai Täm Chêp kãø phaíi xæïng täi hoàûc “mçnh” Cho HS kãø chuyãûn HS kãø chuyãûn theo càûp vaì cuìng trao âäøi yï nghéa cáu chuyãûn Cho HS thi kãø Âaûi diãûn nhoïm lãn thi kãø vaì nãu yï nghéa cuía cáu chuyãûn GV nháûn xeït cuìng bçnh choün HS kãø hay - nãu âuïng näüi dung yï nghéa cáu chuyãûn Låïp nháûn xeït HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS vãö nhaì âoüc træåïc baìi kãø chuyãûn âaî nghe, âaî âoüc cuía tiãút sau HS nhàõclaûi yï nghéa cáu chuyãûn . Táûp âoüc Nhæîng caïnh buäöm (140) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Âoüc læu loaït, diãùn caím toaìn baìi, ngàõt gioüng âuïng nhëp thå. - Hiãøu caïc tæì trong baìi - Hiãøu yï nghéa baìi thå : Caím xuïc tæû haìo cuía ngæåìi cha khi tháúy con mçnh cuìng áúp uí nhæîng æåïc må âeûp nhæ æåïc må cuía mçnh thåìi thå áúu. Ca ngåüi æåïc må khaïm phaï cuäüc säúng cuía treí thå, nhæîng æåïc må khäng ngæìng laìm cho cuäüc säúng täút âeûp hån. - Hoüc thuäüc loìng baìi thå II. Âäö duìng daûy hoüc : - Tranh minh hoaû trong SGK - Baíng phuû 1 tåì phiãúu ghi nhæîng cáu thå dáùn låìi noïi træûc tiãúp cuía con ngæåìi cha vaì ngæåìi con trong baìi. III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuî : (4’) Kiãøm tra 2 HS 1 HS âoüc âoaûn 1 + 2 vaì traí låìi Âoaûn âæåìng ráút gáön nhaì UÏt Vënh máúy nàm nay thæåìng coï nhæîng sæû cäú gç ? Em hoüc táûp âæåüc åí UÏt Vënh âiãöu gç ? 1 HS âoüc âoaûn 3+4 vaì traí låìi GV nháûn xeït ghi âiãøm Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Luyãûn âoüc (12’) B1/ HS âoüc caí baìi GV âæa tranh minh hoaû lãn vaì giåïi thiãûu tranh 1 HS âoüc HS quan saït vaì làõng nghe B2/ HS âoüc näúi tiãúp GV chia âoaûn Âoaûn 1/ Khäø thå 1 Âoaûn 2/ Khäø thå 2+ 3 +4 Âoaûn 3/ Khäø thå 5 Láön 1/ HS âoüc näúi tiãúp 5 HS âoüc näúi tiãúp GV luyãûn tæì khoï : caïnh buäöm, ræûc roî, raí rêch 3 HS âoüc phaït ám Láön 2/ 5 HS âoüc näúi tiãúp nãu nghéa tæì chuï giaíi GV hæåïng dáùn âoüc diãùn caím. Gioüng âoüc cháûm raîi, chëu daìng, tráöm làõng phuì håüp våïi viãûc diãùn taí tçnh caím cuía ngæåìi cha våïi con nháún gioüng nhæîng tæì : ræûc råî, lãnh kãnh, chàõc nëch, tráöm ngám. GV âoüc máùu khäø thå 1 2 HS âoüc Láön 3/ HS âoüc theo càûp GV âoüc máùu láön 1 HÂ2/ Tçm hiãøu baìi (12’) GV nãu cáu hoíi HS âoüc tháöm khäø 1 C1/ Dæûa vaìo nhæînghçnh aính âaî âæåüc gåüi ra trong baìi thå, haîy tæåíng tæåüng vaì miãu taí caính hai cha con daûo trãn baîi biãøn ? Giaíi nghéa tæì lãnh khãnh, chàõc nëch à HS TL nhoïm âäi 2 nhoïm trçnh baìy Vaìo mäüt buäøi bçnh minh, hai cha con daûo trãn baîi biãøn. Màût tråìi nhuäün häöng caí khäng gian bàòng nhæîng tia nàõng ræûc råî. Boïng ngæåìi cha cao gáöy traíi daìi trãn caït. Boïng con trai buû báùm lon ton âi bãn cha yïï âoaûn 1 C2/ Thuáût laûi cuäüc troì chuyãûn giæîa 2 cha con ? Giåïi thiãûu 2 cha con âi daûo trãn baîi biãøn. HS âoüc tháöm khäø thå 2 + 3 + 4 GV daïn lãn baíng tåì giáúy ghi nhæîng cáu thå dáùn låìi noïi træûc tiãúp cuía cha vaì cuía con trong baìi 2 HS âcoü näúi tiãúp âäúi thoaûi GV cho HS thuáût laûi bàòng nhæîng låìi noïi cuía mçnh Giaíi nghéa tæì : - Tráöm ngám - Caïnh buäöm à Hai cha con bæåïc âi trong aïnh nàõng häöng bäùng cáûu beï làõc tay cha kheî hoíi : “Cha åi sao åí xa .......... .................... tháúy ngæåìi “ Ngæåìi ta mèm cæåìi baío : “Cæï theo ............ âi âãún ” Ngæåìi cha tráöm ngám nhçn maîi cuäúi chán tråìi. Cáûu beï chè vaìo caïnh buäöm vaì noïi : “Cha mæåün ...... con âi”. Låìi noïi cuía con laìm cho ngæåìi cha bäöi häöi caím âäüng. C3/ Nhæîng cáu hoíi ngáy thå cho tháúy con coï æåïc må gç ? à Âæåüc nhçn tháúy nhaì cæía, cáy cäúi vaì con ngæåìi åí phêa chán tråìi xa. yï âoaûn 2 à Nãu lãn nhæîng æåïc må cuía ngæåìi con C 4/ æåïc må cuía con gåüi cho cha nhåï âãún âiãöu gç ? Giaíi nghéa tæì Tháûm thç Vä táûn HS âoüc tháöm khäø thå 5 à Nhåï âãún nhæîng æåïc må thæíå nhoí cuía mçnh 1 HS âoüc laûi khäø thå 5 YÏ âoaûn 3 à Sæû liãn tæåíng cuía ngæåìi cha qua æåïc må âeûp cuía con. Baìi thå ca ngåüi âiãöu gç ? à æåïc må khaïm phaï cuäüc säúng cuía treí thå nhæîng æåïc må khäng ngæìng laìm cho cuäüc säúng täút âeûp hån. HÂ3/ Âoüc diãùn caím vaì HTL(6’) 5 HS âoüc diãùn caím GV treo baíng cheïp khäø thå 2 vaì 3 GV âoüc máùu Cho HS âoüc thuäüc loìng 2 HS âoüc HS âoüc nháùm hoüc thuäüc loìng Gv nháûn xeït tuyãn dæång nhæîng hoüc sinh âoüc hay thuäüc nhanh HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Yãu cáöu HS vãö nhaì hoüc thuäüc loìng baìi thå Chuáøn bë baìi sau : Luáût baío vãû chàm soïc vaì giaïo duûc treí em (145) HS nhàõc laûi näüi dung chênh Táûp laìm vàn Taí baìi con váût (141) I. Muûc âêch yãu cáöu : - HS biãút ruït kinh nghiãûm vãö caïch viãút baìi vàn taí con váût theo âãö baìi âaî cho : bäú cuûc, trçnh tæû miãu taí, quan saït vaì choün loüc chi tiãút, caïch diãùn âaût trçnh baìy. - Coï yï thæïc tæû âaïnh giaï nhæîng thaình cäng vaì haûn chãú trong baìi viãút cuía mçnh. Biãút sæía baìi, viãút laûi âoaûn vàn trong baìi cho hay mæåün. II. Âäö duìng daûy hoüc : - Baíng phuû ghi 1 säú läùi âiãøn hçnh cáön chæîa - Phiãúu âãø HS thäúng kã caïc läùi trong baìi laìm cuía mçnh III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuî : 4’ Kiãøm tra 2 HS GV nháûn xeït cho âiãøm 2 HS láön læåüc âoüc daìn yï baìi vàn taí caính vãö nhaì caïc em âaî hoaìn chènh. Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Nháûn xeït (10’) B1/ Nháûn xeït chung GV viãút âãö baìi lãn baíng âaî kiãøm tra vaì gaûch dæåïi nhæîng tæì ngæî cáön chuï yï. 1 HS âoüc âãö GV hæåïng dáùn cho HS phán têch (thãø loaûi kiãøu baìi) HS phaït biãøu yï kiãún GV nháûn xeït : æu âiãøm vaì haûn chãú B2/ GV thäng baïo âiãøm cuû thãø HÂ2/ Chæía baìi (20’) B1/ Hæåïng dáùn HS chæîa läùi chung GV traí baìi cho tæìng HS HS nháûn baìi GV goüi HS âoüc gåüi yï 2 HS âoüc gåüi yï a, b, c, d, â GV âæa baíng phuû ghi caïc läùi Vaìi HS lãn chæîa läùi Låïp tæû chæîa vaìo giáúy nhaïp GV nháûn xeït vaì chäút laûi kãút quaí âuïng Låïp nháûn xeït baìi trãn baíng B2/ Hæåïng dáùn HS chæîa läùi trong baìi HS âoüc låìi nháûn xeït chung cuía tháöy cä trong baìi tæû chæîa caïc läùi GV theo doîi, kiãøm tra caïc em laìm viãûc Tæìng càûp âäúi våí âãø sæîa läùi B3/ Hæåïng dáùn HS âoüc nhæîng baìi vàn hay, âoaûn vàn hay GV âoüc baìi vàn hay coï yï riãng, saïng taûo cuía HS HS trao âäøi thoaí thuáûn tçm ra caïi hay caïi âuïng hoüc cuía baìi vàn B4/ HS choün viãút laûi âoaûn vàn hay hån Moîi HS tæû choün 1 âoaûn vàn viãút chæa âaût, viãút laûi cho hay hån GV cho HS âoüc HS näúi tiãúp nhau âoüc âoaûn vàn væìa viãút GV cháúm âiãøm 1 säú âoaûn vàn hay HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (2’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Yãu cáöu HS viãút âoaûn vàn chæa âaût vãö nhaì viãút laûi - Chuáøn bë cho tiãút TLV : Baìi viãút : Taí caính (144) Luyãûn tæì vaì cáu Än táûp vãö dáúu cáu (143) I. Muûc âêch yãu cáöu : - Cuíng cäú kiãún thæïc vãö dáúu hai cháúm taïc duûng cuía dáúu hai cháúm âãø dáùn låìi noïi træûc tiãúp vaì dáùn låìi giaíi thêch cho âiãöu âaî nãu træåïc âoï - Cuîng cäú kyî nàng sæí duûng dáúu hai cháúm II. Âäö duìng daûy hoüc : Baíng phuû ghi näüi dung cáön ghi nhåï vãö dáúu hai cháúm 2 tåì phiãúu âãø HS laìm BT 3 1 Tåì giáúy viãút låìi giaíi BT 2 III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi cuî : (4’) Kiãøm tra 2 HS 2 HS láön læåüc âoüc âoaûn vàn noïi vãö caïc hoaût âäüng trong giåì ra chåi åí sán træåìng vaì nãu taïc duûng cuía dáúu pháøy duìng trong âoaûn vàn GV nháûn xeït cho âiãøm Baìi måïi : giåïi thiãûu HÂ1/ HS laìm BT 1 (10’) 1 HS âoüc BT 1 Låïp theo doîi trong SGK GV daïn lãn baíng låïp tåì phiãúu ghi sàôn näüi dung cáön nhåï vãö dáúu hai cháúm 2 HS âoüc näüi dung cáön nhåï GV cho HS trçnh baìy HS laìm baìi vaìo våí 1 säú HS phaït biãøu yï kiãún. GV nháûn xeït chäút laûi kãút quaí âuïng HÂ2/ HS laìm BT 2 (10’) 1 HS âoüc yãu cáöu BT 2 1 HS âoüc baìi 2a 1 HS âoüc baìi 2b 1 HS âoüc baìi 2c HS TL nhoïm âäi (3’) GV cho HS trçnh baìy kãút quaí Nhoïm trçnh baìy Nhoïm khaïc nháûn xeït GV nháûn xeït gàõn phiãúu ghi kãút quaí âuïng cuía BT2 HÂ3/ HS laìm BT 3 (10’) 1 HS âoüc âãö BT 3 GV daïn 2 tåì phiãúu lãn baíng 2 HS lãn baíng laìm Låïp laìm vaìo våí Cho HS trçnh baìy kãút quaí Låïp nháûn xeït GV nháûn xeït chäút laûi låìi gáön âuïng HÂ4/ Cuíng cäú dàûn doì (3’) Em haîy nãu taïc duûng cuía dáúu hai cháúm GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS ghi nhåï kiãún thæïc vãö dáúu cáu hai cháúm âãø sæí duûng cho âuïng Chuáøn bë baìi sau : Måí räüng väún tæì (147) Táûp laìm vàn Taí caính (kiãøm tra viãút ) (144) I. Muûc âêch yãu cáöu : - HS viãút âæåüc baìi vàn taí caính hoaìn chènh coï bäú cuûc roî raìng, âuí yï thãø hiãûn âæåüc nhæîng quan saït riãng. - Duìng tæì âàût cáu, liãn kãút cáu âuïng cáu vàn coï hçnh aính, caím xuïc II. Âäö duìng daûy hoüc : - Daìn yï cho âãö vàn cuía mäùi HS - 1 säú tranh aính phuûc vuû cho âãö baìi III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc : Baìi måïi : Giåïi thiãûu HÂ1/ Hæåïng dáùn HS laìm BT (5’) Cho HS âoüc âãö trong SGK 1 HS âoüc 4 âãö GV læu yï HS : Dæûa vaìo daìn yï âaî láûp âãø viãút baìi vàn hoaìn chènh HS xem laûi daìn yï HÂ2/ HS laìm baìi (30’) GV thu baìi khi hãút giåì HS laìm baìi HS näüp baìi. HÂ3/ Cuíng cäú dàûn doì (3’) GV nháûn xeït tiãút hoüc Dàûn HS vãö nhaì âoüc træåïc baìi än táûp vãö taí ngæåìi âãø choün âãö baìi quan saït træåïc âäúi tæåüng caïc em seî miãu taí. (150)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an tuan 31.doc
Tài liệu liên quan