Giáo án lớp 5 môn kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tài liệu Giáo án lớp 5 môn kể chuyện: Chiếc đồng hồ: Tuần: 19 Môn: Kể chuyện Tiết: 19 Ngày dạy: Bài dạy: CHIẾC ĐỒNG HỒ I.Mục tiêu: Rèn kỹ năng nói: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Chiếc đồng hồ. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Qua câu chuyện về Chiếc đồng hồ, Bác Hồ muốn khuyên cán bộ: nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết, quan trọng; do đó cần làm tốt việc được phân công, không nên suy bì, chỉ nghĩ đến việc riêng của mình . . . Mở rộng ra, có thể hiểu: Mỗi người lao động trong xã hội đều gắn bó với một công việc, công việc nào cũng quan trọng, cũng đáng quý. Rèn kỹ năng nghe: Nghe thầy (cô) kể chuyện, nhớ câu chuyện. Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ truyện trong SGK (tranh phóng to, nếu có). Bảng lớp viét những từ ngữ cần giải thích. III.Các hoạt động dạy...

doc30 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn kể chuyện: Chiếc đồng hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 19 Moân: Keå chuyeän Tieát: 19 Ngaøy daïy: Baøi daïy: CHIEÁC ÑOÀNG HOÀ I.Muïc tieâu: Reøn kyõ naêng noùi: Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Chieác ñoàng hoà. Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Qua caâu chuyeän veà Chieác ñoàng hoà, Baùc Hoà muoán khuyeân caùn boä: nhieäm vuï naøo cuûa caùch maïng cuõng caàn thieát, quan troïng; do ñoù caàn laøm toát vieäc ñöôïc phaân coâng, khoâng neân suy bì, chæ nghó ñeán vieäc rieâng cuûa mình . . . Môû roäng ra, coù theå hieåu: Moãi ngöôøi lao ñoäng trong xaõ hoäi ñeàu gaén boù vôùi moät coâng vieäc, coâng vieäc naøo cuõng quan troïng, cuõng ñaùng quyù. Reøn kyõ naêng nghe: Nghe thaày (coâ) keå chuyeän, nhôù caâu chuyeän. Nghe baïn keå chuyeän, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. II.Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh minh hoaï truyeän trong SGK (tranh phoùng to, neáu coù). Baûng lôùp vieùt nhöõng töø ngöõ caàn giaûi thích. III.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc chuû yeáu: 1.Kieåm tra baøi cuõ: 2.Baøi môùi: TG Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1’ 10’ 20’ 3’ a.Giôùi thieäu baøi: b.Hoaït ñoäng 1: GV keå chuyeän. Muïc tieâu: Reøn kyõ naêng nghe cho HS. Tieán haønh: -GV keå chuyeän laàn 1. -GV keå chuyeän laàn hai, vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï phoùng to. c.Hoaït ñoäng 2: HS keå chuyeän. Muïc tieâu: HS bieát keå toaøn boä caâu chuyeän vaø bieát trao ñoåi vôùi baïn veàà yù nghóa caâu chuyeän. Tieán haønh: -Goïi 1 HS ñoïc thaønh tieáng caùc yeâu caàu cuûa giôø keå chuyeän. -GV toå chöùc cho HS keå chuyeän theo caëp. -GV toå chöùc cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp. -Goïi 1,2 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. -GV yeâu caàu caùc nhoùm ruùt ra yù nghóa caâu chuyeän. -Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm, caù nhaân keå chuyeän haáp daãn, hieåu ñuùng nhaát ñieàu caâu chuyeän muoán noùi. d.Hoaït ñoäng cuoái:Cuûng coá-daën doø -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. -1 HS nhaéc laïi ñeà. -HS laéng nghe. -Laéng nghe, keát hôïp xem tranh. -1 HS ñoïc yeâu caàu. -HS keå chuyeän theo caëp. -HS thi keå chuyeän. -Keå toaøn boä caâu chuyeän. -Ruùt ra yù nghóa caâu chuyeän. -2 HS nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän. *Ruùt kinh nghieäm tieát daïy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEÅ CHUYEÄN: T.20 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE ÑAÕ ÑOÏC. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát keå baèng lôøi cuûa mình caâu chuyeän veà moät taám göông soáng laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soâng vaên minh. 2. Kó naêng: - Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa caâu chuyeän. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soâng vaên minh. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Moät soá saùch baùo vieát veà caùc taám göông soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät (ñöôïc gôïi yù ôû SGK). + Hoïc sinh: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Chieác ñoàng hoà. Giaùo vieân môøi 2 hoïc sinh tieáp noái nhau keå laïi caâu chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi veà yù nghóa chuyeän. Qua caâu chuyeän, em coù suy nghó gì? Caâu chuyeän muoán noùi ñieàu gì vôùi em? Ghi ñieåm. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå chuyeän ñaõ nghe ñaõ ñoïc”. Tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ töï keå nhöõng caâu chuyeän maø caùc em ñaõ ñöôïc nghe trong cuoäc soáng haøng ngaøy hoaëc ñöôïc ñoïc treân saùch baùo noùi veà nhöõng taám göông soáng theo neáp soáng vaên minh. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Caùc em haõy gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc toaøn boä phaàn ñeà baøi vaøo gôïi yù 1. Giaùo vieân choát laïi caû 3 yù a, b, c ôû SGK gôïi yù chính laø nhöõng bieåu hieän cuï theå cuûa tinh thaàn soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soáng vaên minh. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn gôïi yù 2. Giaùo vieân khuyeán khích hoïc sinh noùi teân cuoán saùch tôø baùo noùi veà nhöõng taám göông soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät (nhaát laø caùc saùch cuûa nhaø xuaát baûn Kim Ñoàng). v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn gôïi yù 3 (caùch keå chuyeän). Cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm keå caâu chuyeän cuûa mình sau ñoù caû nhoùm trao ñoåi vôùi nhau veà yù nghóa caâu chuyeän. Toå chöùc cho hoïc sinh thi ñua keå chuyeän. Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Bình choïn baïn keå chuyeän hay Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø keå chuyeän vaøo vôû. Chuaån bò: “Keå caâu chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh neâu. Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh gaïch döôùi töø ngöõ caàn chuù yù roài “Keå laïi moät caâu chuyeän” ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà nhöõng taám göông soáng vaø laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soáng vaên minh. 1 hoïc sinh ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh ñoïc. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. 1 hoïc sinh ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. Töøng hoïc sinh trong nhoùm keå caâu chuyeän cuûa mình vaø trao ñoåi vôùi nhau veà yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå chuyeän tröôùc lôùp vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän maø mình keå. Caû lôùp nhaän xeùt vaø bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát. Hoïc sinh töï choïn. Neâu nhöõng ñieåm hay caàn hoïc taäp ôû baïn. T.21 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát keå moät caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc ñaõ laøm theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû vaên hoaù, yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng, vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só. - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Bieát saép xeáp caùc tình tieát, söï kieän thaønh moät caâu chuyeän, bieát keå laïi caâu chuyeän baèng lôøi cuûa mình. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû vaên hoaù, yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng, vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Tranh aûnh noùi veà yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, chaáp haønh luaät leä giao thoâng, theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só. + Hoïc sinh: III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Keå laïi caâu chuyeän ñaõ nghe hoaëc ñaõ ñoïc. Giaùo vieân goïi hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän em ñaõ nghe hoaëc daõ ñoïc noùi veà nhöõng taám göông soáng laøm vieäc thep phaùp luaät, theo neáp soáng vaên minh. Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh veà noäi dung caâu chuyeän cuûa giôø hoïc hoâm nay. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia”. Tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ taäp keå moät caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán haêoïc ñaõ tham gia theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, caùc di tích lòch söû vaên hoaù, chaáp haønh luaät leä giao thoâng, theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Goïi hoïc sinh ñoïc phaàn gôïi yù 1 ñeå tìm ñeà taøi cho caâu chuyeän cuûa mình. Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó löïa choïn vaø neâu teân caâu chuyeän mình keå. Höôùng daãn hoïc sinh nhôù laïi caâu chuyeän, nhôù laïi söï vieäc maø em ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia. Goïi hoïc sinh trình baøy daøn yù tröôùc lôùp. Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän. Toå chuùc cho 2 hoïc sinh keå chuyeän theo nhoùm, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù bieåu döông nhöõng hoïc sinh keå hay nhaát. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Choïn baïn keå hay nhaát. Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän hoaøn chænh vaøo vôû. Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh laéng nghe. Hoaït ñoäng lôùp. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. 3 hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc gôïi yù 1, 2, 3, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh tieáp noái nhau noùi teân caâu chuyeän mình choïn keå. Hoïc sinh laäp daøn yù cho caâu chuyeän cuûa mình keå (treân nhaùp). 2, 3 hoïc sinh trình baøy daøn yù cuûa mình. Caû lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm ñoâi. Hoïc sinh caùc nhoùm töø daøn yù cuûa moãi baïn seõ keå caâu chuyeän cho nhoùm mình nghe. Cuøng trao ñoåi vôùi nhau yù nghóa cuûa caâu chuyeän, cöû ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt. Sau moãi caâu chuyeän, hoïc sinh caû lôùp cuøng trao ñoåi, thaûo luaän veà yù nghóa chuyeän, neâu caâu hoûi cho ngöôøi keå. Lôùp bình choïn. Hoïc taäp ñöôïc gì qua caùch keå chuyeän cuûa baïn. KEÅ CHUYEÄN: T.22 OÂNG NGUYEÃN KHOA ÑAÊNG. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng laø moät vò quan thoâng minh, taøi trí, gioûi xeùt xöû caùc vuï aùn, coù coâng tröøng trò boïn cöôùp ñöôøng baûo veä cuoäc soáng yeân bình cho daân. Bieát trao ñoåi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoaï, hoïc sinh keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän. 3. Thaùi ñoä: - Hoïc taäp taám göông taøi gioûi cuûa vò quan thanh lieâm, heát loøng vì daân vì nöôùc. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Tranh minh hoaï truyeän trong saùch giaùo khoa. + Hoïc sinh: III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 18’ 2’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. Giaùo vieân goïi 1 – 2 hoïc sinh keå laïi chuyeän em ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia ñaõ theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ ñöôïc nghe keå veà oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng – moät vò quan thôøi xöa cuûa nöôùc ta coù taøi xöû aùn, ñem laïi söï coâng baèng cho ngöôøi löông thieän. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, tröïc quan. Giaùo vieân keå chuyeän laàn 1. Giaùo vieân keå laàn 2 laàn 3. Giaùo vieân vieát moät soá töø khoù leân baûng. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù giaûi. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, ñaøm thoaïi. Yeâu caàu 1: Giaùo vieân goùp yù, boå sung nhanh cho hoïc sinh. Yeâu caàu hoïc sinh chia nhoùm nhoû taäp keå töøng ñoaïn caâu chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Yeâu caàu 2, 3: Giaùo vieân môøi ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo tranh vaø lôøi thuyeát minh tranh. Giaùo vieân nhaän xeùt, tính ñieåm thi ñua cho töøng nhoùm. Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy, xong caàn noùi roõ oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng ñaõ möu trí nhö theá naøo? OÂng tröøng trò boïn cöôùp ñöôøng taøi tình nhö theá naøo? v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän theo lôøi cuûa 1 nhaân vaät (em töï choïn). Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh laéng nghe. Hoïc sinh laéng nghe. Hoïc sinh nghe keå vaø quan saùt töøng tranh minh hoaï trong saùch giaùo khoa. 1 hoïc sinh ñoïc töø ngöõ chuù giaûi: truoâng, saøo huyeät, phuïc binh. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh quan saùt tranh vaø lôøi gôïi yù döïa tranh vaø 4 hoïc sinh tieáp noái nhau noùi vaén taét 4 ñoaïn cuûa chuyeän. Hoïc sinh chia thaønh nhoùm taäp keå chuyeän cho nhau nghe. Sau ñoù caùc cuïm töø trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu 2, 3 cuûa ñeà baøi. Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi keå chuyeän. Caû lôùp nhaän xeùt. Caùc nhoùm phaùt bieåu yù kieán. Vd: OÂng Nguyeån Khoa Ñaêng möu trí khi phaùt trieån ra keû caép baèng caùch boû ñoàng tieàn vaøo nöôùc ñeå xem coù vaùng daàu khoâng. Möu keá tröøng trò boïn cöôùp ñöôøng cuûa oâng laø laøm cho boïn chuùng baát ngôø vaø khoâng ngôø chính chuùng ñaõ khieâng caùc voõ só tieâu dieät chuùng veà taän saøo huyeät. Caû lôùp bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát. KEÅ CHUYEÄN: T.23 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu chuyeän, bieát trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Bieát keå baèng lôøi cuûa mình caâu chuyeän veà nhöõng ngöôøi ñaõ goùp söùc mình ñeå baûo veä traät töï an ninh. 3. Thaùi ñoä: - Thaáy ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc baûo veä an ninh traät töï. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Moät soá saùch baùo, truyeän vieát veà chieán só an ninh, coâng an, baûo veä. + Hoïc sinh: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 17’ 3’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: OÂng Nguyeãn Khoa Ñaêng. Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh tieáp noái nhau keå laïi vaø neâu noäi dung yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Giaùo vieân nhaän xeùt – cho ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ töï keå nhöõng chuyeän mình ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà nhöõng ngöôøi thoâng minh duõng caûm, ñaõ goùp söùc mình baûo veä vaø giöõ gìn traät töï, an ninh. ® Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. * Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu ñeà baøi. Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Giaùo vieân ghi ñeà baøi leân bng3, yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu ñeà baøi baèng caùch gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù. Giaùo vieân giaûi nghóa cuïm töø “baûo veä traät töï, an ninh” laø hoaït ñoäng choáng laïi söï xaâm phaïm, quaáy roái ñeå giöõ gìn yeân oån veà chính trò, coù toå chöùc, coù kæ luaät. Giaùo vieân löu yù hoïc sinh coù theå keå moät truyeän ñaõ ñoïc trong SGK ôû caùc lôùp döôùi hoaëc caùc baøi ñoïc khaùc. Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän caùc em ñaõ choïn keå. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh keå chuyeän vaø trao ñoåi noäi dung. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän. Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh: khi keát thuùc chuyeän caàn noùi leân ñieàu em ñaõ hieåu ra töø caâu chuyeän. Giaùo vieân nhaän xeùt, tính ñieåm cho caùc nhoùm. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi teân moät soá caâu chuyeän ñaõ keå. Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Veà nhaø vieát laïi vaøo vôû caâu chuyeän em keå. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Caû lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm. Caû lôùp laøm vaøo vôû. 1 hoïc sinh leân baûng gaïch döôùi caùc töø ngöõ. VD: Haõy keå caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà nhöõng ngöôøi ñaõ goùp söùc mình baûo veä traät töï, an ninh. 1 hoïc sinh ñoïc toaøn boä phaàn ñeà baøi vaø gôïi yù 1 – 2 ôû SGK. Caû lôùp ñoïc thaàm. 4 – 5 hoïc sinh tieáp noái nhau neâu teân caâu chuyeän keå. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 3 ® vieát nhanh ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän keå. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 4 veà caùch keå. Töøng hoïc sinh trong nhoùm keå caâu chuyeän cuûa mình. Sau ñoù caû nhoùm cuøng trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñua keå chuyeän. Caû lôùp nhaän xeùt, choïn ngöôøi keå chuyeän hay. KEÅ CHUYEÄN: T.24 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát keå laïi chuyeän roõ raøng töï nhieân. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh bieát choïn ñuùng caâu chuyeän coù yù nghóa veà moät vieäc laøm toát. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc goùp phaàn xaây döïng cuoäc soáng toát ñeïp. II. Chuaån bò: + GV : Tranh aûnh veà an toaøn giao thoâng. + HS : III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Keå laïi caâu chuyeän ñaõ nghe hoaëc ñaõ hoïc. Noäi dung kieåm tra: Kieåm tra 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc em seõ tìm hieåu vaø keå caâu chuyeän em thaáy hoaëc tham gia goùp phaàn xaây döïng cuoäc soáng toát qua tieát: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu ñeà. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Nhaéc hoïc sinh chuù yù caâu chuyeän caùc em keå laø em ñaõ laøm hoaëc taän maét chöùng kieán. Höôùng daãn hoïc sinh tìm chuyeän keå qua vieäc goïi hoïc sinh ñoïc laïi gôïi yù trong SGK. v Hoaït ñoäng 2: Laäp daøn yù vaø keå chuyeän. Phöông phaùp: Thöïc haønh, keå chuyeän, thaûo luaän. Goïi hoïc sinh trình baøy daøn yù ñaõ vieát. Yeâu caàu hoïc sinh keå chuyeän trong nhoùm. Toå chöùc cho caùc nhoùm thi keå chuyeän. Nhaän xeùt, tính ñieåm thi ñua cho caùc nhoùm. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Qua caâu chuyeän caùc baïn keå em hoïc taäp ñöôïc ñieàm gì? ® Ai cuõng caàn coù yù thöùc, traùch nhieäm xaây döïng cuoäc soáng ngaøy caøng toát ñeïp hôn. 5. Toång keát - daën doø: Keå laïi caâu chuyeän vaøo vôû. Chuaån bò: Vì muoân daân. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. Ñeà baøi: Haõy keå moät vieäc laøm toát goùp phaàn baûo veä traät töï, an toaøn nôi laøng xoùm, phoá phöôøng maø em ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù. Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân. Laøm vieäc caù nhaân, vieát ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän ñònh keå. 2 – 3 hoïc sinh trình baøy daøn yù tröôùc lôùp. Theo daøn yù ñaõ laäp, keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän tröôùc lôùp. Neâu caâu hoûi chaát vaán ngöôøi keå. Nhaän xeùt. Hoïc sinh traû lôøi. Boå sung. KEÅ CHUYEÄN: T.25 VÌ MUOÂN DAÂN. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Döïa theo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoaï trong SGK, hoïc sinh keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän “Vì muoân daân”. 2. Kó naêng: - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi thaùi ñoä, haønh ñoäng chaân tình xoaù boû hieàm khích caù nhaân, ñoaøn keát anh em, vua toâi cuûa Höng Ñaïo Vöông. Qua ñoù giuùp hoïc sinh hieåu theâm moät truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc laø truyeàn thoáng ñoaøn keát. 3. Thaùi ñoä: - Töï haøo veà truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa, daân toäc ta, coù tinh thaàn ñoaøn keát vôùi coäng ñoàng. II. Chuaån bò: + GV : Tranh minh hoaï truyeän trong SGK. Giaâyù khoå to vieát caùc töø ngöõ caàn giaûi thích – quan heä gia toäc giöõa caùc nhaân vbaâ5t trong tranh. + HS : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. Noäi dung kieåm tra: Giaùo vieân goïi 1 hoïc sinh keå laïi moät vieäc laøm toát goùp phaàn baûo veä traät töï, an toaøn nôi laøng xoùm, phoá phöôøng maø em chöùng kieán hoaëc tham gia. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Vì muoân daân. Chuyeän keå môû ñaàu chæ ñieåm. Nhôù nguoàn coù teân goïi “Vì muoân daân”. Ñaây laø caâu chuyeän coù thaät trong lòch söû nöôùc ta. Caâu chuyeän cho caùc em bieát theâm moät neùt ñeïp trong tính caùch cuûa Traàn Höng Ñaïo vò anh huøng daân toäc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, tröïc quan, giaûng giaûi. Giaùo vieân keå laàn 1: sau ñoù môû baûng phuï daùn giaáy khoå to ñaõ vieát saün töø ngöõ ñeå giaûi thích cho hoïc sinh hieåu, giaûi thích quan heä gia toäc giöõa Traàn Quoác Tuaán – Traàn Quang Khaûi vaø caùc vò vua nhaø Traàn luùc baáy giôø. Giaùo vieân keå laàn 2 – 3: vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï phoùng to treo treân baûng lôùp. Ñoaïn 1: Tranh veõ caûnh Traàn Lieãu thaân phuï cuûa Traàn Quoác Tuaán laâm beänh naëng troái traên nhöõng lôøi cuoái cuøng cho con trai. Ñoaïn 2 – 3: Caûnh giaëc Nguyeân oà aït xaâm löôïc nöôùc ta. Traàn Quoác Tuaán ñoùn tieáp Traàn Quang Khaûi ôû Beán Ñoâng, töï tay doäi nöôùc thôm taém cho Traàn Quang Khaûi. Ñoaïn 4 – 5: Vua Traàn Nhaân Toâng, Traàn Höng Ñaïo, Traàn Quang Khaûi vaø caùc boâ laõo trong ñieän Dieân Hoàng. Ñoaïn 6: Caûnh giaëc Nguyeân tan naùt thua chaïy veà nöôùc. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi. + Yeâu caàu 1: Giaùo vieân neâu yeâu caàu, nhaéc hoïc sinh chuù yù caàn keå nhöõng yù cô baûn cuûa caâu chuyeän, khoâng caàn laëp laïi nguyeân vaên cuûa lôøi thaày coâ. Giaùo vieân nhaän xeùt, khen hoïc sinh keå toát. + Yeâu caàu 2: Giaùo vieân nhaän xeùt, tính ñieåm. + Yeâu caàu 3: Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh töï neâu caâu hoûi – cuøng trao ñoåi – trình baøy yù kieán rieâng. Ví duï: Caâu chuyeän giuùp baïn hieåu ñieàu gì? Neáu baïn laø Traàn Quoác Tuaán thì baïn seõ nghe lôøi cha hay laøm nhö Traàn Quoác Tuaán? Vì sao? Caâu chuyeän khieán cho baïn coù suy nghó gì? Baïn bieát ca dao tuïc ngöõ naøo noùi veà truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc? Giaùo vieân nhaän xeùt – choát laïi: Caâu chuyeän ca ngôïi truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc, khuyeân chuùng ta phaûi bieát giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng quyù baùu ñoù. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Nhaän xeùt, tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän. Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc ta. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoaït ñoäng lôùp. Hoïc sinh laéng nghe. Hoïc sinh quan saùt tranh vaø laéng nghe keå chuyeän. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp. Töøng caëp hoïc sinh trao ñoåi, keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh. 6 hoïc sinh noái tieáp nhau döïa theo 6 tranh minh hoaï keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän. Caû lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hoïc sinh thi ñua keå laïi toaøn boä caâu chuyeän (2 – 3 em). Caû lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu – caû lôùp suy nghó. Hoïc sinh töï neâu caâu hoûi vaø caâu traû lôøi theo yù kieán cuûa caù nhaân. Hoïc sinh choïn baïn keå chuyeän hay nhaát vaø neâu öu ñieåm cuûa baïn. KEÅ CHUYEÄN: T.26 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát keå baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe ñöôïc ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam. 2. Kó naêng: - Hieåu noäi dung caâu chuyeän, bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. 3. Thaùi ñoä: - Töï haøo vaø coù yù thöùc tieáp noái truyeàn thoáng thuyû chung, ñoaøn keát, hieáu hoïc cuûa daân toäc. II. Chuaån bò: + GV : Saùch baùo, truyeän veà truyeàn thoáng hieáu hoïc, truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc. + HS : III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Vì muoân daân. Noäi dung kieåm tra: Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh tieáp noái nhau keå laïi caâu chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi veà yù nghóa caâu chuyeän. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Tieât keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ taäp keå nhöõng chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc gaén vôùi chuû ñieåm. Nhôù nguoàn, vôùi truyeàn thoáng hieáu hoïc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thuyeát trình. Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu ñeà baøi. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Em haõy gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù trong ñeà taøi? Giaùo vieân treo saün baûng phuï ñaõ vieát ñeà baøi, gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ hoïc sinh neâu ñuùng ñeå giuùp hoïc sinh xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà. Giaùo vieân goïi hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän caùc em seõ keå. Laäp daøn yù caâu chuyeän. Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh chuù yù keå chuyeän theo trình töï ñaõ hoïc. Giôùi thieäu teân caùc chuyeän. Keå chuyeän ñuû 3 phaàn: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc. Keå töï nhieân, sinh ñoäng. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh, keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh keå chuyeän trong nhoùm vaø trao ñoåi vôùi nhau veà yù nghóa caâu chuyeän. Giaùo vieân theo doõi, uoán naén, giuùp ñôõ hoïc sinh. Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Choïn baïn keå hay nhaát. Tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vaøo vôû. Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh neâu keát quaû. Ví duï: Gaïch döôùi caùc töø ngöõ. Keå caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe vaø ñöôïc ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc vaø truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät. 1 hoïc sinh ñoïc laïi toaøn boä ñeà baøi vaø gôïi yù caû lôùp ñoïc thaàm, suy nghó teân chuyeän ñuùng ñeà taøi, ñuùng yeâu caàu “ñaõ nghe, ñoïc”. Nhieàu hoïc sinh noùi tröôùc lôùp teân caâu chuyeän. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 2. Nhieàu hoïc sinh nhaéc laïi caùc böôùc keå chuyeän theo trình töï ñaõ hoïc. Hoïc sinh caùc nhoùm keå chuyeän vaø cuøng trao ñoåi vôùi nhau veà yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå chuyeän. Hoïc sinh caû lôùp coù theå ñaët caâu hoûi cho caùc baïn leân keå chuyeän. Ví duï: Caâu chuyeän baïn keå noùi ñeán truyeàn thoáng gì cuûa daân toäc? Baïn hieåu ñieàu gì qua caâu chuyeän? Hieän nay truyeàn thoáng ñoù ñöôïc giöõ gìn vaø phaùt trieån nhu theá naøo? Hoïc sinh caû lôùp cuøng trao ñoåi tranh luaän. Hoïc taäp ñöôïc gì ôû baïn. KEÅ CHUYEÄN: T,27 KEÅ CHUYEÄN CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Keå moät caâu chuyeän chaân thöïc, coù yù nghóa noùi leân truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo cuûa ngöôøi Vieät Nam maø hoïc sinh ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia vôùi lôøi keå roõ raøng, töï nhieân. 2. Kó naêng: - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo cuûa daân toäc. II. Chuaån bò: + GV : Moät soá tranh aûnh veà tình thaày troø. + HS : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Keå caâu chuyeän ñaû nghe, ñaõ ñoïc. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Höôùng daãn yeâu caàu ñeà. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh phaân tích ñeà. Em haõy gaïch chaân nhöõng töø ngöõ giuùp em xaùc ñònh yeâu caàu ñeà? Giaùo vieân gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng. Giaùo vieân giuùp hoïc sinh tìm ñöôïc caâu chuyeän cuûa mình baèng caùch ñoïc caùc gôïi yù. Kyû nieäm veà thaày coâ. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc gôïi yù 3 – 4. Giaùo vieân nhaän xeùt. Yeâu caàu caû lôùp ñoïc tham khaûo baøi “Coâ giaùo lôùp Moät” v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, Thaûo luaän. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh caùc nhoùm keå chuyeän. Giaùo vieân uoán naén, giuùp ñôõ hoïc sinh. Giaùo vieân nhaän xeùt. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Bình choïn baïn keå hay. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø taäp keå chuyeän vaø vieát vaøo vôû.. Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh gaïch chaân töø ngöõ roài neâu keát quaû. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 1, caû lôùp ñoïc thaàm. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 2, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh trao ñoåi neâu theâm nhöõng vieäc laøm khaùc. 4 – 5 hoïc sinh laàn löôït noùi ñeà taøi caâu chuyeän em choïn keå. 1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, caùc em vieát ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän mình seõ keå. 2 hoïc sinh khaù gioûi trình baøy tröôùc lôùp daøn yù cuûa mình. Hoïc sinh caû lôùp ñoïc thaàm. Töøng hoïc sinh nhìn vaøo daøn yù ñaõ laäp. Keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå chuyeän tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt. Nhaän xeùt caùch keå chuyeän cuûa baïn. ® Öu ñieåm caàn phaùt huy. KEÅ CHUYEÄN:T.28 KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA KÌ II (ÑOÏC) KEÅ CHUYEÄN: T.29 LÔÙP TRÖÔÛNG LÔÙP TOÂI. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoaï. Hoïc sinh keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Lôùp tröôûng lôùp toâi. 2. Kó naêng: - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Khen ngôïi moät lôùp tröôûng nöõ vöøa hoïc gioûi vöøa xoác vaùc coâng vieäc cuûa lôùp, khieán caùc baïn nam trong lôùp ai cuõng neå phuïc. 3. Thaùi ñoä: - Khoâng neân coi thöôøng caùc baïn nöõ. Nam nöõ ñeàu bình ñaúng ví ñeàu coù khaû naêng. II. Chuaån bò: + GV : Tranh minh hoaï truyeän trong SGK (phoùng ta tranh, neáu coù ñieàu kieän). - Baûng phuï ghi saün teân caùc nhaân vaät trong caâu chuyeän (3 hoïc sinh nam: nhaân vaät “toâi”, Laâm “voi”, Quoác “leùm”, lôùp tröôûng nöõ Vaân), caùc töø ngöõ caàn giaûi thích (hôùt haûi, xoác vaùc, cuû mæ cuø mì …). + HS : III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 20’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Giaùo vieân kieåm tra 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän em ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia noùi veà truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo cuûa ngöôøi Vieät Nam (hoaëc keå moät kæ nieäm veà thaày giaùo hoaëc coâ giaùo cuûa em. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc nghe caâu chuyeän Lôùp tröôûng lôùp toâi. Caâu chuyeän keå veà baïn Vaân – moät lôùp tröôûng nöõ. Khi Vaân môùi ñöôïc baàu laøm lôùp tröôûng, moät soá baïn nam trong lôùp khoâng phuïc, vì cho raèng Vaân thaáp beù, ít noùi, hoïc khoâng gioûi. Nhöng daàn daàn caû lôùp nhaän thaáy Vaân khoâng chæ hoïc gioûi maø coøn göông maãu, xoác vaùc trong caùc coâng vieäc cuûa lôùp, khieán ai cuõng neå phuïc. Baây giôø caùc em haõy theo doûi caâu chuyeän. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå chuyeän (2 hoaëc 3 laàn). Phöông phaùp: Keå chuyeän, tröïc quan, giaûng giaûi. Giaùo vieân keå laàn 1. Giaùo vieân keå laàn 2 vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï phoùng to treo treân baûng lôùp. Sau laàn keå 1. Giaùo vieân môû baûng phuï giôùi thieäu teân caùc nhaân vaät trong caâu chuyeän (3 hoïc sinh nam: nhaân vaät “toâi”, Laâm “voi”, Quoác “leùm” vaø lôùp tröôûng nöõ laø Vaân), giaûi nghóa moät soá töø khoù (hôùt haûi, xoác vaùc, cuû mæ cuø mì …). Cuõng coù theå vöøa keå laàn 2 vöøa keát hôïp giaûi nghóa töø. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, ñaøm thoaïi, thaûo luaän. Saém vai. a) Yeâu caàu 1: (Döïa vaøo lôøi keå cuûa thaày, coâ vaø tranh minh hoaï, keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän). Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh caàn keå nhöõng noäi dung cô baûn cuûa töøng ñoaïn theo tranh, keå baèng lôøi cuûa mình. Giaùo vieân cho ñieåm hoïc sinh keå toát nhaát. b) Yeâu caàu 2: (Keå laïi caâu chuyeän theo lôøi cuûa moät nhaân vaät). Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi, noùi vôùi hoïc sinh: Truyeän coù 4 nhaân vaät: nhaân vaät “toâi”, Laâm “voi”. Quoác “leùm”, Vaân. Keå laïi caâu chuyeän theo lôøi moät nhaân vaät laø nhaäp vai keå chuyeän theo caùch nhìn, caùch nghó cuûa nhaân vaät. Nhaân vaät “toâi” ñaõ nhaäp vai neân caùc em chæ choïn nhaäp vai 1 trong 3 nhaân vaät coøn laïi: Quoác, Laâm hoaëc Vaân. Giaùo vieân chæ ñònh moãi nhoùm 1 hoïc sinh thi keå laïi caâu chuyeän theo lôøi nhaân vaät. Giaùo vieân tính ñieåm thi ñua, bình choïn ngöôøi keå chuyeän nhaäp vai hay nhaát. c) Yeâu caàu 3: (Thaûo luaän veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän vaø baøi hoïc moãi em töï ruùt ra cho mình sau khi nghe chuyeän). Giaùo vieân giuùp hoïc sinh coù yù kieán ñuùng ñaén. 5. Toång keát - daën doø: Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hoïc sinh keå chuyeän hay, hieåu yù nghóa caâu chuyeän, bieát ruùt ra cho mình baøi hoïc ñuùng ñaén sau khi nghe chuyeän. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân, chuaån bò noäi dung cho tieát Keå chuyeän tuaàn 29. Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoaït ñoäng lôùp. Hoïc sinh nghe. Hoïc sinh nghe giaùo vieân keå – quan saùt töøng tranh minh hoaï. Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Töøng caëp hoïc sinh trao ñoåi, keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän. Töøng toáp 5 hoïc sinh (ñaïi dieän 5 nhoùm) tieáp noái nhau thi keå 5 ñoaïn caâu chuyeän theo tranh tröôùc lôùp – keå 2, 3 voøng. 3, 4 hoïc sinh noùi teân nhaân vaät em choïn nhaäp vai. Hoïc sinh keå chuyeän trong nhoùm. Caû nhoùm boå sung, goùp yù cho baïn. Hoïc sinh thi keå chuyeän tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu 3 trong SGK. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán, trao ñoåi, tranh luaän. KEÅ CHUYEÄN: T.30 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu chuyeän, bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Bieát keå baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà moät nöõ anh huøng hoaëc moät phuï nöõ coù taøi. 3. Thaùi ñoä: - Caûm phuïc, hoïc taäp nhöõng ñöùc tính toát ñeïp cuûa nhaân vaät chính trong truyeän. II. Chuaån bò: + GV : Moät soá saùch, truyeän, baøi baùo vieát veà caùc nöõ anh huøng, caùc phuï nöõ coù taøi. - Baûng phuï vieát ñeà baøi keå chuyeän. + HS : III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 20’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Trong tieát keå chuyeän tuaàn tröôùc caùc em ñaõ nghe caâu chuyeän veà moät lôùp tröôûng nöõ taøi gioûi ñaõ thu phuïc ñöôïc söï tín nhieäm cuûa caùc baïn nam. Trong tieát keå chuyeän hoâm nay, caùc em seõ töï keå nhöõng chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà moät nöõ anh huøng hoaëc moät phuï nöõ coù taøi. Chuùng ta seõ xem ai laø ngöôøi ñaõ chuaãn bò tröôùc ôû nhaø noäi dung keå chuyeän vaø keå hay nhaát trong tieát hoïc naøy. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu ñeà baøi. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Giaùo vieân gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù: Keå moät chuyeän em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà moät nöõ anh huøng, hoaëc moät phuï nöõ coù taøi giuùp hoïc sinh xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà, tranh keå chuyeän laïc ñeà taøi. v Hoaït ñoäng 2: Trao ñoåi veà noäi dung caâu chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân noùi vôùi hoïc sinh: theo caùch keå naøy, hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi anh huøng, laáy ví duï minh hoaï. Giaùo vieân tính ñieåm. 5. Toång keát - daën doø: Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän caùc em ñaõ taäp keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân (hoaëc vieát laïi vaøo vôû), chuaån bò noäi dung cho tieát Keå chuyeän tuaàn 30. (Keå chuyeän veà moät baïn nam hoaëc moät baïn nöõ ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán). Chuaån bò: Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 2 hoïc sinh tieáp noái nhau keå laïi chuyeän Lôùp tröôûng lôùp toâi, traû lôøi caâu hoûi veà yù nghóa caâu chuyeän vaø baøi hoïc em töï ruùt ra. 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. 1 hoïc sinh ñoïc thaønh tieáng toaøn boä phaàn Ñeà baøi vaø Gôïi yù 1. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. Hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän ñaõ choïn (chuyeän keå veà moät nhaân vaät nöõ cuûa Vieät Nam hoaëc cuûa theá giôùi, truyeän em ñaõ ñoïc, hoaëc ñaõ nghe töø ngöôøi khaùc). 1 hoïc sinh ñoïc Gôïi yù 2, ñoïc caû M: (keå theo caùch giôùi thieäu chaân dung nhaân vaät nöû anh huøng La Thò Taùm. 1 hoïc sinh ñoïc Gôïi yù 3, 4. 2, 3 hoïc sinh khaù, gioûi laøm maãu – giôùi thieäu tröôùc lôùp caâu chuyeän em choïn keå (neâu teân caâu chuyeän, teân nhaân vaät), keå dieãn bieán cuûa chuyeän baèng 1, 2 caâu). Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm: töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình, sau ñoù trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå tröôùc lôùp. Keát thuùc chuyeän, moãi em ñeàu noùi veà yù nghóa chuyeän, ñieàu caùc em hieåu ra nhôø caâu chuyeän. Caû lôùp nhaän xeùt. Caû lôùp bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát, hieåu chuyeän nhaát. KEÅ CHUYEÄN: T.31 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh keå laïi ñöôïc roõ raøng, töï nhieân moät caâu chuyeän coù yù nghóa noùi veà moät baïn nam hoaëc moät baïn nöõ ñöôïc moïi ngöôøi quí meán. 3. Thaùi ñoä: - Yeâu quí vaø hoïc taäp nhöõng ñöùc tính toát ñeïp. II. Chuaån bò: + GV : Baûng phuï vieát ñeà baøi cuûa tieát keå chuyeän, caùc gôïi yù 3, 4. + HS : III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 20’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Trong caùc tieát hoïc thuoäc chuû ñieåm Nam vaø nöõ, ñaëc bieät tieát Luyeän töø vaø caâu ñaàu tuaàn 29, caùc em ñaõ trao ñoåi veà nhöõng phaåm chaát quan troïng nhaát cuûa nam giôùi, cuûa nöõ giôùi. Trong tieát Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia hoâm nay, moãi em seõ töï mình tìm vaø keå moät caâu chuyeän veà moät baïn nam (hoaëc moät baïn nöõ) ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Nhaéc hoïc sinh löu yù. + Caâu chuyeän em keå khoâng phaûi laaø truyeän em ñaõ ñoïc treân saùch, baùo maø laø chuyeän veà moät baïn nam hay nöõ cuï theå – moät ngöôøi baïn cuûa chính em. Ñoù laø moät ngöôøi ñöôïc em vaø moïi ngöôøi quyù meán. + Khaùc vôùi tieát keå chuyeän veà moät ngöôøi baïn laøm vieäc toát, khi keå veà moät ngöôøi baïn trong tieát hoïc naøy, caùc em caàn chuù yù laøm roõ nam tính, nöõ tính cuûa baïn ñoù. Yeâu caàu hoïc sinh nhôù laïi nhöõng phaåm chaát quan troïng nhaát cuûa nam, cuûa nöõ maø caùc em ñaõ trao ñoåi trong tieát Luyeän töø vaø caâu tuaàn 29. Noùi vôùi hoïc sinh: Theo gôïi yù naøy, hoïc sinh coù theå choïn 1 trong 2 caùch keå: + Giôùi thieäu nhöõng phaåm chaát ñaùng quyù cuûa baïn roài minh hoaï moåi phaåm chaát baèng 1, 2 ví duï. + Keå moät vieäc laøm ñaëc bieät cuûa baïn. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân tôùi töøng nhoùm giuùp ñôõ, uoán naén khi hoïc sinh keå chuyeän. Giaùo vieân nhaän xeùt, tính ñieåm. 5. Toång keát - daën doø: Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hoïc sinh keå chuyeän hay, keå chuyeän coù tieán boä. Taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân hoaëc vieát laïi vaøo vôû noäi dung caâu chuyeän ñoù. Chuaån bò: Nhaø voâ ñòch. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt. 2 hoïc sinh keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà moät nöõ anh huøng hoaëc moät phuï nöõ coù taøi. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 1. 5, 6 hoïc sinh tieáp noái nhau noùi laïi quan ñieåm cuûa em, traû lôøi cho caâu hoûi neâu trong Gôïi yù 1. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 2. 5, 6 hoïc sinh tieáp noái nhau traû lôøi caâu hoûi: Em choïn ngöôøi baïn naøo? 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 3. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 4, 5. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, döïa theo Gôïi yù 4 trong SGK, caùc em vieát nhanh ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän ñònh keå. Hoaït ñoäng lôùp. Töøng hoïc sinh nhìn daøn yù ñaõ laäp, keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm, cuøng trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. 1 hoïc sinh khaù, gioûi keå maãu caâu chuyeän cuûa mình. Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå. Caû lôùp trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän, tính caùch cuûa nhaân vaät trong truyeän. Coù theå neâu caâu hoûi cho ngöôøi keå chuyeän. Caû lôùp bình choïn caâu chuyeân hay nhaát, ngöôøi keå chuyeän hay nhaát. KEÅ CHUYEÄN: T.32 NHAØ VOÂ ÑÒCH. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa thaày (coâ) vaø tranh minh hoaï, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän Nhaø voâ ñòch baèng lôøi cuûa ngöôøi keå vaø lôøi cuûa nhaân vaät Toâm Chíp. 2. Kó naêng: - Hieåu noäi dung caâu chuyeän ñeå coù theå trao ñoåi vi71 baïn veà moät vaøi chi tieát hay trong caâu chuyeän, veà yù nghóa caâu chuyeän. 3. Thaùi ñoä: - Caûm kích tröôùc tinh thaàn duõng caûm, queân mình cöùu ngöôøi bò naïn cuûa moät baïn nhoû. II. Chuaån bò: + GV : Tranh minh hoaï truyeän trong SGK. Baûng phuï ghi vaén taét noäi dung cô baûn cuûa töøng tranh minh hoaï. Tranh 1: Caùc baïn ñang thi nhaûy xa. Tranh 2: Toâm Chíp ruït reø, boái roái khi ñöùng vaøo vò trí. Tranh 3: Toâm Chíp lao ñeán raát nhanh ñeå cöùu em beù saép rôi xuoáng nöôùc. Tranh 4: Caùc baïn thaùn phuïc goïi Toâm Chíp laø “Nhaø voâ ñòch”. + HS : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 5’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Giaùo vieân kieåm tra 1, 2 hoïc sinh keå chuyeän veà moät baïn nam hoaëc moät baïn nöõ ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Loøng duõng caûm, tinh thaàn queân mình cöùu ngöôøi laø nhöõng phaåm chaát raát ñaùng phuïc. Caâu chuyeän Nhaø voâ ñòch caùc em hoïc hoâm nay keå veà moät baûn hoïc sinh beù nhoû beù nhaát lôùp, tính tình ruït reø ñeán möùc ai cuõng töôûng baïn khoâng daùm tham döï moät cuoäc thi nhaûy xa. Khoâng ngôø, caäu hoïc troø beù nhoû, nhuùt nhaùt aáy laïi ñoaït giaûi Nhaø voâ ñòch cuûa cuoäc thi. Vì sao coù chuyeän laï nhö vaäy, caùc em cuøng nghe chuyeän ñeå hieåu ñöôïc ñieàu ñoù. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå toaøn boä caâu chuyeän, hoïc sinh nghe. Phöông phaùp: Keå chuyeän, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân keå laàn 1. Giaùo vieân keå laàn 2, 3, vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï trong SGK, noùi vaén taét noäi dung cô baûn cuûa töøng tranh. Giaùo vieân môû baûng phuï ñaõ vieát noäi dung naøy. Chia lôùp thaønh nhoùm 4. + Neâu moät chi tieát trong caâu chuyeän khieán em thích nhaát. Giaûi thích vì sao em thích? + Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán thaønh tích baát ngôø cuûa Toâm Chíp. + Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Giaùo vieân neâu yeâu caàu. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Giaùo vieân choát laïi yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Khen ngôïi tinh thaàn duõng caûm, queân mình cöùu ngöôøi bò naïn cuûa moät baïn nhoû. 5. Toång keát - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. Daën hoïc sinh tìm ñoïc theâm nhöõng caâu chuyeän trong saùch, baùo noùi veà vieäc gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi chaêm soùc, giaùo duïc treû em, nhöõng göông thieáu nieân coù nhöõng phaåm chaát ñaùng quyù thöïc hieän toát boån phaän vôùi gia ñình, nhaø tröôøng, xaõ hoäi. Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh keå chuyeän Hoïc sinh nghe vaø nhìn tranh. * Laøm vieäc nhoùm 4. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. 1 hoïc sinh nhìn baûng ñoïc laïi. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. Moãi hoïc sinh trong nhoùm keå töøng ñoaïn chuyeän, tieáp noái nhau keå heát chuyeän döïa theo lôøi keå cuûa thaày (coâ) vaø tranh minh hoaï. Moät vaøi hoïc sinh nhaäp vai mình laø Toâm Chíp, keå toaøn boä caâu chuyeän. Hoïc sinh trong nhoùm giuùp baïn söûa loãi. Thaûo luaän ñeå thöïc hieän caùc yù a, b, c. Hoïc sinh neâu. Tình huoáng baát ngôø xaûy ra khieán Toâm Chíp maát ñi tính ruït reø haèng ngaøy, phaûn öùng raùt nhanh, thoâng minh neân ñaõ cöùu em nhoû. Khen ngôïi Toâm Chíp duõng caûm, quen mình cöùu ngöôøi bò naïn, trong tình huoáng nguy hieåm ñaõ boäc loä nhöõng phaåm chaát ñaùng quyù. * Laøm vieäc chung caû lôùp. Ñaïi dieän moãi nhoùm thi keå – keå toaøn chuyeän baèng lôøi cuûa Toâm Chíp. Sau ñoù, thi noùi veà noäi dung truyeän. Nhöõng hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi keå hoaëc caâu traû lôøi cuûa töøng baïn vaø bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát, ngöôøi coù yù kieán hay nhaát. 1, 2 hoïc sinh neâu nhöõng ñieàu em hoïc taäp ñöôïc ôû nhaân vaät Toâm Chíp. KEÅ CHUYEÄN: T.33 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát keå moät chuyeän ñaõ nghe keå hoaëc ñaõ ñoïc noùi veà gia ñình, nhaø tröôøng, xaõ hoäi chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em hoaëc treû em thöïc hieän boån phaän vôùi gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. Hieåu yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: - Bieát keå laïi caâu chuyeän maïch laïc, roõ raøng , töï nhieân. 3. Thaùi ñoä: - Thaáy ñöôïc quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa baûn thaân ñoái vôùi gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. II. Chuaån bò: + GV : Tranh, aûnh veà cha meï, thaày coâ giaùo, ngöôøi lôùn chaêm soùc treû em; tranh aûnh treû em giuùp ñôõ cha meï laøm vieäc nhaø, treû em chaêm chæ hoïc taäp, treû em laøm vieäc toát ôû coäng ñoàng… + HS : Saùch, truyeän, taïp chí… coù ñaêng caùc caâu chuyeän veà treû em laøm vieäc toát, ngöôøi lôùn chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em. III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 10' 20’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Giaùo vieân kieåm tra hai hoïc sinh noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän Nhaø voâ ñòch vaø neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: -Keå chuyeän ñaõ nghe ñaõ ñoïc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS tìm caâu chuyeän theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. GV höôùng daãn HS phaân tích ñeà baøi, xaùc ñònh hai höôùng keå chuyeän theo yeâu caàu cuûa ñeà. 1) chuyeän noùi veà vieäc gia ñình,nhaø tröôøng, xaõ hoäi chaêm soùc, giaùo duïc treû em. 2) chuyeän noùi veà vieäc treû em thhöïc hieän boån phaän vôùi gia ñình, nhaø tröôøng , xaõ hoäi. Truyeän”raát nhieàu maët traêng” muoán noùi ñieàu gì? v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn keå chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän,ñaøm thoaïi, thaûo luaän. GV nhaän xeùt: Ngöôøi keå chuyeän ñaït caùc tieâu chuaån: chuyeän coù tình tieát hay, coù yù nghóa; ñöôïc keå haáp daãn; ngöôøi keå hieåu yù nghóa chuyeän, traû lôøi ñuùng, thoâng minh nhöõng caâu hoûi veà noäi dung, yù nghóa chyueän, seõ ñöôïc choïn laø ngöôøi keå chuyeän hay. Nhaän xeùt ,tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: GV yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuc taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân Chuaån bò keå chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia. Haùt. HS traû lôøi. -1 HS ñoïc ñeà baøi. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù moät trong SGK. 1 hoïc sinh ñoïc truyeän tham khaûo “raát nhieàu maët traêng”. Caû lôùp ñoïc thaàm theo - Truyeän keå veà vieäc ngöôøi lôùn chaêm soùc, giaùo duïc treû em. Truyeän muoán noùi moät ñieàu: Ngöôøi lôùn hieåu taâm lyù cuûa treû em, mong muoán cuûa treû em môùi khoâng ñaùnh giaù sai nhöõng ñoøi hoûi töôûng laø voâ lyù cuûa treû em, môùi giuùp ñöïôc cho treû em. - HS suy nghó, töï choïn caâu chuyeän cho mình. - Nhieàu HS phaùt bieåu yù kieán, noùi teân caâu chuyeän em choïn keå. - 1 HS ñoïc gôïi yù 2, gôïi yù 3. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. - Hoïc sinh keå chuyeän theo nhoùm. - Laàn löôïc töøng hoïc sinh keå theo trình töï: giôùi thieäu teân chuyeän, neâu xuaát söù ® keå phaàn môû ñaàu ® keå phaàn dieãn bieán ® keå phaàn keát thuùc ® neâu yù nghóa. - Goùp yù cuûa caùc baïn. - Traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa baïn veà noäi dung chuyeän. - Moãi nhoùm choïn ra caâu chuyeän hay, ñöôïc keå haáp daãn nhaát ñeå keå tröôùc lôùp. - Ñaïi dieän moãi nhoùm thi keå chuyeän tröôùc lôùp, traû lôøi caùc caâu hoûi veà noäi dung vaø yù nghóa chuyeän. - Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát trong tieát hoïc. KEÅ CHUYEÄN: T.34 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - HS Bieát keå moät chuyeän veà moät laàn em (hoaëc baïn em) ñaõ phaùt bieåu trao ñoåi, tranh luaän veà moät vaán ñeà chung, theå hieän yù thöùc cuûa moät chuû nhaân töông lai. 2. Kó naêng: - Caâu chuyeän phaûi chaân thöïc vôùi caùc tình tieát, söï kieän ñöôïc saép seáp hôïp lyù, coù coát truyeän, nhaân vaät… caùch keå giaûn dò, töï nhieân. 3. Thaùi ñoä: - Bieát laéng nghe, theå hieän ñöôïc yù kieán rieâng cuûa baûn thaân. II. Chuaån bò: + GV : Tranh, aûnh… noùi veà thieáu nhi phaùt bieåu yù kieán, trao ñoåi, tranh luaän ñeå baøy toû quan ñieåm. + HS : SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 7' 8’ 14’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Caùc em ñaõ töøng phaùt bieåu, trao ñoåi, tranh luaän, baøy toû yù kieán veà moät vaán ñeà chung ( lieân quan ñeán gia ñình, nhaø tröôøng , coäng ñoàng, ñaát nöôùc ) chöa? - Treû em coù quyeàn baøy toû caùc quan ñieåm cuûa mình – ñieàu 13 cuûa Coâng öôùc veà quyeàn treû em khaúng ñònh quyeàn ñoù. Trong giôø hoïc hoâm nay, caùc em seõ keå veà moät laàn em ( haëc baïn em) ñaõ thöïc hieän quyeàn ñoù nhö theá naøo? Chuùng ta seõ xem ai laø HS theå hieän oát khaû naêng cuûa moät chuû nhaân töông lai. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. GV yeâu caàu HS phaân tích ñeà – gaïch chaân nhöõng töø ngöõ quan troïng: ñaõ phaùt bieåu hoaëc trao ñoåi, tranh luaän; yù thöùc cuûa moät chuû nhaân töông lai;ghoùp phaàn laøm thay ñoåi. Giuùp HS tìm ñöôïc caâu chuyeän cuûa mình baèng caùch ñoïc kyõ gôïi yù 1,2 trong SGK. - Qua gôïi yù 1, caùc em ñaõ thaáy yù kieán phaùt bieåu phaûi laø nhöõng vaán ñeà ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm vaø lieân quan ñeán moät soá ngöôøi. Nhöõng vaán ñeà khuoân trong phaïm vi gia ñình nhö boån phaän cuûa con caùi, nghóa vuï cuûa HS cuõng laø nhöõng vaán ñeà nhieàu ngöôøi muoán trao ñoåi, tranh luaän. VD: Hieän nay, coù nhieàu baïn laø con moät ñöôïc boá meï cöng chieàu nhö nhöõng hoaøn töû, coâng chuùa, khoâng phaûi laøm baát cöù vieäc gì trong nhaø. Quen daàn neáp nhö vaäy, moät soá ñaõ thaønh hö, bieáng nhaùc, khoâng coù yù thöùc veà boån phaän cuûa con caùi trong gia ñình, khoâng thöông yeâu, giuùp ñôõ cha me…. Caàn thay ñoåi thöïc teá naøy nhö theá naøo?... - GV nhaán maïnh: caùc hình thöùc baøy toû yù kieán raát phong phuù. - GV noùi vôùi HS: coù theå töôûng töôïng moät caâu chuyeän vôùi hoaøn caûnh, tình huoáng cuï theå ñeå phaùt bieåu, tranh luaän, baøy toû yù kieán neáu trong thöïc teá em chöa laøm hoaëc chöa thaáy baïn mình laøm ñieàu ñoù. v Hoaït ñoäng 2: Laäp daøn yù caâu chuyeän v Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh keå chuyeän. - GV tôùi Töøng nhoùm giuùp ñôõ uoán naén. - GV nhaän xeùt, tính ñieåm thi ñua. 5. Toång keát - daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân hoaëc vieát laïi vaøo vôû noäi dung caâu chuyeän. Haùt. 1 HS keå laïi caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà vieäc gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi chaêm soùc giaùo duïc treû em hoaëc treû em thöïc hieän boån phaän vôùi gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. - 1 HS ñoïc gôïi yù 1. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. - Nhieàu HS noùi noäi dung phaùt bieåu yù kieán cuûa mình. - 1 HS doïc gôïi yù 2. caû lôùp ñoïc thaàm laïi. - HS suy nghó, nhôù laïi. - Nhieàu HS tieáp noái nhau noùi teân aâu chuyeän em seõ keå. - 1 HS ñoïc gôïi yù 3 vaø ñoaïn vaên maãu. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. - HS laøm vieäc caù nhaân – töï laäp nhanh daøn yù caâu chuyeän treân nhaùp. - 1 HS khaù, gioûi trình baøy daøn yù cuûa mình tröôùc lôùp - Töøng hoïc sinh nhìn daøn yù ñaõ laäp, keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm. - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi keå. - Bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát trong tieát hoïc. T.35 ÔN TẬP CUỐI HKII Ñaõ soaïn ôû giaùo aùn TÑ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKE CHUYEN HKII.doc
Tài liệu liên quan