Giáo án lớp 4 môn mĩ thuật: Trang trí hình vuông

Tài liệu Giáo án lớp 4 môn mĩ thuật: Trang trí hình vuông: Tiết 7 MĨ THUẬT TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I/ Mục tiêu: _ Kiến thức: Giúp học sinh củng cố thêm sự hiểu biết về trang trí hình vuông. Một số dạng thường được ứng dụng thực tế. _ Kỹ năng: Biết sử dụng màu sắc có mảng chính, phụ. _ Thái độ: Tự nghĩ ra hoạ tiết và trang trí hình vuông theo ý mình. II/ Chuẩn bị: _ Giáo viên: Tranh mẫu trang trí, có vật có trang trí hình vuông. _ Học sinh: Vở, chì màu, bút chì III/ Hoạt động dạy và học: Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò 1. Ổn định: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Vẽ vật có dạng hình trụ (4’) Nhận xét vở học sinh. 3. Bài mới: _ Giới thiệu bài: Hôm nay thầy sẽ giới thiệu 1 mẫu trang trí hình vuông. _ Ghi tựa Hát - Học sinh lắng nghe Hoạt động 1: Quan sát mẫu (5’) a/ Mục tiêu: Quan sát mẫu và biết thế nào là trang trí hình vuông b/ Phương pháp: c/ Đồ dùng dạy học: Hoạt động lớp d/ Tiến hàn...

doc29 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 687 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn mĩ thuật: Trang trí hình vuông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 7 MÓ THUAÄT TRANG TRÍ HÌNH VUOÂNG I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh cuûng coá theâm söï hieåu bieát veà trang trí hình vuoâng. Moät soá daïng thöôøng ñöôïc öùng duïng thöïc teá. _ Kyõ naêng: Bieát söû duïng maøu saéc coù maûng chính, phuï. _ Thaùi ñoä: Töï nghó ra hoaï tieát vaø trang trí hình vuoâng theo yù mình. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: Tranh maãu trang trí, coù vaät coù trang trí hình vuoâng. _ Hoïc sinh: Vôû, chì maøu, buùt chì III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Veõ vaät coù daïng hình truï (4’) Nhaän xeùt vôû hoïc sinh. 3. Baøi môùi: _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay thaày seõ giôùi thieäu 1 maãu trang trí hình vuoâng. _ Ghi töïa Haùt - Hoïc sinh laéng nghe Hoaït ñoäng 1: Quan saùt maãu (5’) a/ Muïc tieâu: Quan saùt maãu vaø bieát theá naøo laø trang trí hình vuoâng b/ Phöông phaùp: c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Hoaït ñoäng lôùp d/ Tieán haønh: _ Quan saùt caùc hình vuoâng H 6a, b,c khaùc nhau ôû ñieåm naøo? _ Caû lôùp _ Hoaï tieát, ñoä to nhoû, caùch saép xeáp boá cuïc hôïp lyù, ñeàu, chia laøm 6 phaàn baèng nhau saép xeáp hình veõ moãi hình khaùc nhau, _ Em coøn thaáy caùch saép xeáp naøo khaùc nöûa trong trang trí hình vuoâng? _ Coù trang trí ñöôøng dieàm xung quanh coù khi laø hình hoaï tieát khaùc nhau hoaëc laø hình troøn hình vuoâng hình quaû traùm. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn caùch veõ (22’) a/ Muïc tieâu: Bieát caùch trang trí hình b/ Phöông phaùp:Thaûo luaän c/ Tieán haønh: _ GV veõ 1 soá hình vuoâng leân baûng töø caùc khung naøy, keû caùc oâ, caùc hình khaùc nhau. _ Söû duïng 1 soá hoaï tieát nhö hoa, laù ñôn giaûn löïa vaøo hình cho phuø hôïp. _ HD Hoïc sinh söû duïng 3 ñoä: ñaäm, trung gian, saùng khoâng neân toâ nhieàu maøu quaù. _ Caû lôùp _ Hoïc sinh theo doõi höôùng daãn cuûa giaùo vieân 4- Cuûng coá: (4’) _ Chaám vôû, nhaän xeùt 5- Daën doø: (1’) Hoaøn chænh baøi neáu chöa xong Chuaån bò: Veõ öôùc mô cuûa em Nhaän xeùt tieát hoïc: Tieát 7 Thöù 5 ngaøy thaùng naêm TÖØ NGÖÕ QUEÂ HÖÔNG (11) I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Cuûng coá, boå xung kieán thöùc veà chuû ñeà queâ höông _ Kyõ naêng: Reøn hoïc sinh söû duïng ñuùng töø ngöõ mieâu taû, chính xaùc khi laøm TLV. _ Thaùi ñoä: Hoïc sinh theâm yeâu caûnh ñeïp laøng queâ Vieät Nam. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp – Tranh aûnh thuoäc chuû ñeà (neáu coù). _ Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: queâ höông (4’) Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Queâ höông (11’) _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta seõ tieáp tuïc tìm hieåu theâm veà chuû ñeà Queâ höông _ Hoïc sinh ñoïc phaàn töø ngöõ + TLCH Hoaït ñoäng 1:. giaûi thích töø môùi (5’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh naém roõ nghóa cuûa töø b/ Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp c/ Ñoà duøng daïy hoïc: tranh queâ höông d/ Tieán haønh: _ Luyõ tre laø gì: _ Ta coù theå noái vôùi töø naøo? _ Ta tìm 1 töø noùi veà caùc loaøi chim. _ ta coù theå nôùi vôùi töø naøo? _ Ríu rít laø töø gì? _ Tìm danh töø chung chæ caây coái? Coù theå gheùp vôùi töø naøo? _ Tìm danh töø coù 2 tieáng chæ loaøi vaät? Noù coù theå gheùp vôùi töø naøo? _ Con ñöôøng duøng laøm lôùi ñi, ñi chung cho caû laøng ta goïi laø? Caùc con ñöôøng laøng thöôøng thì ra sao? _ Hoaït ñoäng caù nhaân _ Tre ñöôïc troàng daøy ñaëc ñeå laøm haøng raøo _ Rì raøo _ Chim choùc _ ríu rít _ Töø laùy gôïi taû tieáng chim keâu. _ Caây coái xanh töôi _ OÂng böôùm _ Raäp roàn _ Ñöôøng laøng, maùt röôïi Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh a/ Muïc tieâu: Laùm ñuùng caùc baøi taäp b/ Phöông phaùp: Gôïi yù, giaûng giaûi. c/ Ñoà duøng hoïc sinh: d/ Tieán haønh: _ Baøi 2: “Rì raøo” töø laùy gôï taû tieáng gioù theá naøo? + Ngoaøi ra coøn coù nhöõng töø naøo? + Ñaët caâu + Nhaän xeùt + Baøi 3: _ Tìm 1 baøi töø laùy taû tieáng gaø tieáng chim hoùt, tieáng gioù. e/ Keát luaän: Veõ ñöôïc bieåu ñoà hình coät _ Hoaït ñoäng caû lôùp _ Gôïi taû tieáng gioù thoåi nheï _ AØo aøo, uø uø, vuø vuø _ Hoïc sinh ñaët caâu _ Gaø: oø où o, chieâm chíp. _ Chim: ríu ruùt. líu lo, thaùnh thoaùt… _ 2 hoïc sinh 4- Cuûng coá: (5’) Cho hoïc sinh ñoïc laïi caùc caâu van ñaõ gheùp Nhaän xeùt 5- Daën doø: (1’) Taäp ñaët theâm caâu ôû nhaø Chuaån bò: thaéng caûnh Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 7 SÖÙC KHOÛE BEÄNH ÑÖÔØNG TIEÂU HOÙA I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu beänh ñöôøng tieâu hoaù laø gì? _ Kyõ naêng: Bieát nguyeân nhaân vaø caùch ñeà phoøng beänh. _ Thaùi ñoä: Hoïc sinh bieát giöõ gìn söùc khoeû II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: Tranh phoùng to, nhö saùch giaùo khoa _ Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Caùch ñeà phoøng beänh (4’) Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Baøi môùi: _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay, seõ tìm hieåu theâm veà beänh ñöôøng tieâu hoaù _ Ghi töïa Haùt _ Hoïc sinh ñoïc baøi + TLCH _ Hoïc sinh nhaéc laïi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà beänh ñöôøng tieâu hoaù. (15’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát beänh tieâu hoaù laø gì vaø nguyeân nhaân gaây beänh. b/ Phöông phaùp: Thaûo luaän c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng nhoùm d/ Tieán haønh: _ Nhoùm 1: Beänh ñöôøng tieâu hoaù laø gì? Keå vaøi beänh thöôøng gaëp? _ Nhoùm 2: Haõy neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây beänh ñöôøng tieâu hoaù? - Nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán _ Laø beänh xaûy ra ôû cô quan tieâu hoaù( daï daøy, ruoät) nhu tieâu chaûy vieâm daï daøy kieát lò. _ aên thöùc aên bò nhieåm vi khuaån, do veä sinh caù nhaân e/ Keát luaän: keùm, moâi tröôøng keùm. _ Hoïc sinh hieåu ñöôïc beänh vaø nguyeân nhaân gaây beänh. Hoaït ñoäng 2: Caùch ñeà phoøng(15’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát caùch ñeà phoøng beänh b/ Phöông phaùp:Thaûo luaän, tröïc quan c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Caâu hoûi thaûo luaän d/ Tieán haønh: _ Haõy neâu caùch phoøng beänh * Keát luaän: Ruùt ra baøi hoïc _ Hoaït ñoäng caû lôùp * Thöïc hieän 3 saïch + Khoâng aên thöùc aên bò oâi thiu, ñun naáu chöa chín. + Khoâng uoáng nöôùc laõ + Röûa tay tröôùc khi aên + Giöõ saïch moâi tröôøng chung quanh. _ Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK 4- Cuûng coá: _ Neâu laïi nguyeân nhaân caùch phoøng beänh ñöôøng tieâu hoaù . _ 3 hoïc sinh 5- Daën doø: (1’) Hoïc thuoäc baøi hoïc Chuaån bò: Baøi beänh giun saùn. Nhaän xeùt tieát hoïc: Tieát 34: TOAÙN LUYEÄN TAÄP I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Cuûng coá veà caùch coäng 2 soá coù nhieàu chöõ soá _ Kyõ naêng: Coäng thaønh thaïo 2 soá coù cuøng chöõ soá. _ Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp _ Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû, vôû baøi taäp baûng con. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Coäng 2 soá coù nhieàu chöõ soá (4’) Neâu caùch coäng 2 soá coù nhieàu chöõ soá ? GV nhaän xeùt – ghi ñieåm 3. Baøi môùi: Luyeän taäp _ Hoâm nay chuùng ta cuøng oân laïi caùch coäng 2 soá coù nhieàu chöõ soá _ Ghi töïa Haùt _ Hoïc sinh traû lôøi söûa baøi 4,5/5 SGK Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi kieán thöùc cuõ (10’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh naém vöõng caùch coäng 2 soá b/ Phöông phaùp: Vaán ñaùp c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng caù nhaân d/ Tieán haønh: _ Giaùo vieân höôùng daãn, hoïc sinh laøm baøi taäp. e/ Keát luaän: Hoïc sinh naém caùch coäng _ Ñaët soá haïnh naøy döôùi soá haïng kia sao cho caùc soá cuøng haøng thì chaüng coät vôùi nhau. Coäng töø phaûi sang traùi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp (18’) b/ Muïc tieâu: a/ Phöông phaùp:Thaûo luaän c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng caù nhaân d/ Tieán haønh: luyeän taäp + Baøi 2: + Baøi 3: _ GV nhaän xeùt – Söûa chöõa + Baøi 5: _ GV nhaän xeùt – Söûa chöõa _ HS môû vôû baøi taäp 5617 + 321 x 2= 5617 + 624 = 6242 _ Hoïc sinh laøm vaøo vôû. _ Hoïc sinh töï toùm taét, giaûi Soá xe ñaïp 6 thaùng cuoái 12500 + 2400 = 15300 (xe) Soá xe ñaïp caû naêm laép 12500 + 15300 = 27800(xe) Ñaùp soá: 27800 xe _ Hoïc sinh töï giaûi: _ Nhaän xeùt: _ Hoïc sinh traû lôøi 4- Cuûng coá: (4’) Neâu laïi caùch öùng 2 soá Naâng cao: tính nhanh a/ 347 + 1246 + 2653 + 754 b/ 10453 + 678 + 1000 + 547 + 2322 _ Noùi khoâng ñuùng söï thaät _ Hoïc sinh neâu 5- Daën doø: (1’) Baøi taäp veà nhaø: 4,5,6/53 Chuaån bò: Bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ Nhaän xeùt tieát hoïc: TIEÁT 13 CHÍNH TAÛ PHAÂN BIEÄT HOÛI VAØ NGAÕ I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh vieát ñuùng chính taû 4 caâu ôû muïc I. _ Kyõ naêng: Hoïc sinh vieát ñuùng caùc tieáng coù thanh hoûi hoaëc ngaõ. _ Thaùi ñoä: Hoïc sinh coù yù thöùc vieát ñuùng chính taû II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: Saùch giaùo khoa _ Hoïc sinh: Saùch vôû baûng con. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Con chuoàn chuoàn nöôùc Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Phaân bieät thanh hoûi vaø ngaõ _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay, chuùng ta seõ cuøng phaân bieät thanh hoûi vaø thanh ngaõ qua baøi _ Ghi töïa Haùt - Hoïc sinh vieát baûng caùc töø sai _ Hoïc sinh nhaéc laïi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi vaán ñaùp (10’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh hieåu noäi dung baøi b/ Phöông phaùp: c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng caû lôùp d/ Tieán haønh: _ GV ñoïc maãu laàn 1 _ Trong baøi nhöõng töø naøo vieát baèng thanh hoûi, thanh ngaõ? Giaùo vieân yeâu caàu hoâc sinh tìm töø ngöõ ñeå phaân bieät hoûi vaø ngaõ. + Cuûng: luûng cuûng + Röûa: röûa tay, röûa cheùn + Seõ: chim seõ, nhöôøng côm seõ aùo. + sôû: sôû dó, sôû thích _ 1 hoïc sinh ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm tìm vaø neâu töø khoù. _ Hoûi: luûng cuûng, theå duïc, söûa, ñeå, len loûi, khoeû. _ Ngaõ: Sôõ, seõ, truõi _ Cuûng, cuûng vaäy _ Röûa: chín röûa, thoái röûa _ Seõ: saïch seõ, seõ laøm noùi seõ. _ sôõ: saëc sôõ e/ Keát luaän: Nöôùc sau khi loïc saïch hôn nöôùc tröôùc khi loïc. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát töø khoù (10’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh hieãu nghóa töø vaø vieát ñuùng chính taû _ Hoaït ñoäng caù nhaân b/ Phöông phaùp: giaøng daïy, ñaøm thoaïi c/ Ñoà duøng daïy hoïc: d/ Tieán haønh: _ GV ghi baûng: luûng cuûng, taém röûa, saïch seõ, moû, saëc sôû, truøi truõi, len loûi. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp thöïc haønh (14’) a/ Muïc tieâu: Hoïc sinh vieát ñuùng baøi chính taû b/ Phöông phaùp: c: Tieán haønh: _ GV ñoïc laàn 2 (löu yù tö theá ngoài vieát cuûa hoïc sinh) _ GV ñoïc laàn 3 _ GV ñoïc töøng caâu _ Hoïc sinh phaân tích caáu taïo vieát baûng con. _ Hoaït ñoäng lôùp _ Hoïc sinh ghi baøi _ Hoïc sinh ñoåi vôû söûa baøi 4- Cuûng coá: Chaám baøi HD baøi taäp 1,2/VBT 5- Daën doø: (1’) Vieát laïi caùc töø sai Chuaån bò: Thöông oâng Nhaän xeùt tieát hoïc: Tieát 14: THEÅ DUÏC BAØI 14 I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Toå chöùc cho hoïc sinh _ Kyõ naêng: OÂn caùch chuyeån 1 haøng doïc thaønh 2 haønh doïc, yeâu caàu sau khi: chuyeån phaûi doùng haøng chi thaúng. _ Taäp chaïy nhanh, yeâu caàu toác ñoä nhanh daàn _ Troø chôi”choïi gaø” yeâu caàu hoïc sinh naém ñöïôc caùch choi _ Thaùi ñoä: II/ Chuaån bò: _ Saân taäp saïch seõ, keû 4 ñoaøn thaúng daøi 15m _ 1 coøi III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: I. Phaàn môû ñaàu: (5’) _ GV taäp hôïp lôùp, phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu giôø hoïc _ Khôûi ñoäng: Taäp ñoäng taùc tay, löôøn, khuyu goái toaøn thaân _ Ñoäi hình 4 haøng ngang _ Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp II. Phaàn cô baûn _ Taäp chaïy nhanh _ Toác ñoä chaäm 40% söùc _ Toác ñoä vöøa 60% söùc _ Toác ñoä nhanh 100% söùc _ OÂn caùch chuyeån 2 haøng doïc thaønh 4 haøng doïc _ Troø chôi “choïi gaø” _ Taäp chaïy nhanh theo 4 haøng doïc _ Moãi nhoùm 4 em _ Lôùp taäp hoïp thaønh 2 haøng doïc à 4 haøng doïc. _ Ñieåm soá töø 1 ñeán heát _ Laàn 1 soá leû ñöùng yeân, soá chaún böôùc. _ Laàn 2 soá leå böôùc, soá chaún ñöùng ñöùng yeân. _ Soá leû choïi vôùi soá (chaún) leû. _ Soá chaún choïi vôùi soá chaún III. Phaàn keát thuùc: _ Hoài tænh, caùc ngöôøi hít thôû saâu. _ Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp _ Oän laïi caùc ñoäng taùc reøn luyeän Nhaän xeùt tieát hoïc _ Theo ñoäi hình 4 haøng ngang. _ Töï reøn luyeän ôû nhaø [[ [TIEÁT 14: KYÕ THUAÄT THEÂU MOÙC XÍCH I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Hoïc sinh naém phöông phaùp vaø theâu ñöôïc _ Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng theâu _ Thaùi ñoä: yeâu lao ñoäng II/ Chuaån bò: _Giaùo vieân: Baûn veõ höôùng daãn caùch theâu, maãu theâu vaûi, duïng cuï theâu. _ Hoïc sinh vôû, saùch giaùo khoa III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: muõi löôùi vaën _ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 3. Baøi môùi: (1’) _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em ñöôïc hoïc moät maãu theâu môùi”theâu moùc xích” _ Ghi töïa Haùt Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu (5’) _ GV cho hoïc sinh xem moät vaøi maãu theâu. a/ Muïc tieâu: bieát ñöôïc caùc maãu theâu moùc xích b/ Phöông phaùp: giaûng giaûi c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh töøng böôùc d/ Tieán haønh: _ Hoïc sinh xem maãu theâu. _ Hoaït ñoäng caù nhaân Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn a/ Muïc tieâu: Bieát caùch theâu b/ Phöông phaùp:giaûng giaûi Hoaït ñoäng caù nhaân c/ Ñoà duøng daïy hoïc: tranh töøng böôùc d/ Tieán haønh: 1/ Laáy ñöôøng daáu: + Ruùt 1 caïnh chæ keøm ñöôøng daáu 2/ Theâu _ GV laøm töø traùi sang phaûi _ Caùc maãu theâu thaúng daøi = nhau _ Khoâng ruùt chæ chaët à nhaên vaûi _ Sôïi chæ theâu phaûi döôùi kim . _ Keát thuùc, ñaâm kim choàng qua voøng chæ cuoái xuoáng 1 maët vaûi vaø thaéc nuùt chæ. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh _ Hoïc sinh quan saùt. _ Hoïc sinh thöïc haønh 4- Cuûng coá: (4’) nhaän xeùt Neáu baïn naøo thích thöïc haønh thì veà laøm. 5- Daën doø: (1’) Chuaån bò: öùng duïng treân aùo. Nhaän xeùt tieát hoïc: TIEÁT 13 Thöù saùu, ngaøy thaùng naêm TAÄP LAØM VAÊN TAÛ CAÂY COÁI (Laäp daøn baøi) Ñeà: Tröôøng em (hoaëc gaàn nhaø) coù 1 caây taùn laù sum seâ. Nhöõng ngaøy trôøi naéng to, ñoâi khi ñöùng döôùi goác caây ñeå nghæ maùt. Em haõy taû caây coù boùng maùt ñoù. I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: höôùng daãn hoïc sinh saép xeáp yù thaønh 1 baøi vaên, daøn baøi chi tieát _ Kyõ naêng: Reøn cho hoïc sinh löïa choïn chính xaùc vò trí quan saùt thuaän lôïi ñeå mieâu taû. _ Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc, heä thoáng trong ñaàu khi nghæ 1 vaán ñeà. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: Giaùo aùn noäi dung baøi daïy. _ Hoïc sinh: Vôû reøn luyeän kyõ naêng taäp laøm vaên, nhaùp. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) + Taû caây coái, Quan saùt tìm yù. Cho hoïc sinh ñoïc nhaùp ñaõ ghi ôû tieát tröôùc. _ Nhaän xeùt , ghi ñieåm 3. Baøi môùi: Laäp daøn baøi – Taû caây coái _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em seõ taäp laøm baøi taû caây coù boùng maùt. _ Ghi töïa Haùt - Hoïc sinh ñoïc thuoäc daøn baøi chung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi (5’) a/ Muïc tieâu: Xaùc ñònh yeâu caàu troïng taâm cuûa ñeà taøi b/ Phöông phaùp: Vaán ñaùp. c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng caû lôùp d/ Tieán haønh: _ GV ghi ñeà leân baûng _ Höôùng daãn soïc sinh tìm hieåu ñeà nhö tieát tröôùc _ Hoïc sinh nhaéc laïi yeâu ñeà baøi. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laäp daøn baøi chi tieát (25’) a/ Muïc tieâu: Laäp ñöôïc 1 daøn baøi chi tieát b/ Phöông phaùp: vaán ñaùp c/ Ñoà duøng daïy hoïc: d/ Tieán haønh : _ Moät baøi vaên hoaøn chænh goàm maáy phaàn? + ÔÛ phaàn môû baøi ta caàn phaûi neâu nhöõng vaán ñeà gì? + ÔÛ phaàn thaân baøi thöôùc heát ta phaûi neâu nhöõng vaán ñeà gì? _ Phaàn taû bao quaùt cqaàn neâu nhöõng vaán ñeà gì? _ Khi taû caàn theo thöù töï hôïp lyù. _ Goác caây nhö theá naøo? _ Caùc reå con moïc nhö theá naøo? + Nhöõng reå to noåi leân maët ñaát coù ích lôïi gì? + Thaân caây nhöù theá naøo? _ Ñoä cao ra sao? _ Taùn laù moïc ra sao? _ laù moïc nhieàu hay ít? Maøu saéc ra sao? _Hoaït ñoäng caû lôùp _ 3 phaàn: môû baøi, thaân baøi, keát luaän I/ Môû baøi: _ Giôùi thieäu caây ñeå taû( caây gì, troàng ôø ñaâu? Coù töø bao giôø?) II/ Thaân baøi: a/ Taû bao quaùt. _ Nhìn töø xa trong caây gioáng vaät gì? (duø oâ lôùn) _ Ñoä lôùn cuûa caây (cao thaúng ñöùng…) _ Söùc soáng cuûa caây (nhieàu naêm) b/ Taû chi tieát. _ To nhieàu ngöôøi oâm khoâng xueå. _ Reå moïc tua tuûa noái leân maët ñaát gioáng nhö nhöõng con raén ñang tröôøn. _ Reå con aên saâu xuoáng ñaát ñeå nuoâi döôõng caây _ Hoïc sinh traû lôøi _ Saàn suøi, moác xæn caùc maøu xaùn ñen. _ Cao choùt voùt, cao vuùt. _ Moïc sum seâ toaû ra nhieàu höôùng. _ Xanh môn môõn, xanh um, nhieàu taùng toaû roäng + Hình daùng laù nhö theá naøo? _ Caùnh hoa, nhuî hoa ra sao? _ Maøu saéc hoa ra sao? _ Taùi coù hình daïng nhö theá naøo? _ Giaø nhö theá naøo? _ Maøu saéc höông hoa nhö vaäy quyeán ruõ nhöõng con vaät naøo thöôøng bay ñeán? _ Caùc loaïi chim bay ñeán ñeå laøm gì? _ Caây goùp phaàn ích lôïi gì cho thieân nhieân. _ Neâu nhöõng vaán ñeà gì: _ Giaùo vieân yeâu caàu hoïc siny ñoïc laïi daøn baøi. e/ keát luaän: _ Neâu caûm nghæ cuûa mình ñoái vôùi caây. _ Neâu caùch chaêm soùc, baûo veä caây. _ Hoïc sinh ñoïc laïi, nhaän xeùt, boå sung. _ Baàu duïc, nhoû li ti, keát thaønh maûng. _ Nhuî vaøng, traéng. _ Xoaø ra nhieàu maøn _ Troøn, deïp. _ Xanh ñaäm. + Moâi tröôøng xung quanh. _ Böôùm oâng bay ñeán huùt maät _ Laøm toå cho mình _ Toâ ñieåm, nôi nghæ maùt, khoâng khí trong laønh 4- Cuûng coá: (4’) Hoïc sinh neâu daøn baøi chung Hoïc sinh neâu daøn baøi chi tieát. 5- Daën doø: (1’) Hoïc thuoäc daøn baøi Chuaån bò: Laøm vaên mieäng. Nhaän xeùt tieát hoïc: TIEÁT 14 KHOA HOÏC SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HÔÏP LYÙ, GIÖÕ SAÏCH NÖÔÙC Giaûm taûi: muïc b”tuyø töøng nôi nhaø maùy nöôùc. Cung caáp , boû muïc 2a cuïm töø ” cuûa caùc ca noå haït nhaân. I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: giuùp hoïc sinh bieát ñöôïc nguyeân nhaân nhieãm baån cuûa nöôùc. _ Kyõ naêng: bieát vaän duïng moät soá phöông phaùp ñeå giöõ gìn vaø laøm saïch nöôùc. _ Thaùi ñoä: coù yù thöùc tieát kieäm nöôùc. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: tranh söû duïng nöôùc hôïp veä sinh vaø hôïp lyù. _ Hoïc sinh: saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: caùch laøm saïch nöôùc (4’) _ Hoïc sinh ñoïc baøi + traû lôøi caâu hoûi Nhaän xeùt , ghi ñieåm 3. Baøi môùi: Söû Duïng Nöôùc Hôïp Lyù , Giöõ Nöôùc Saïch _ Giôùi thieäu baøi: ñeå coù ñöôïc nguoàn nöôùc cho ta söû duïng laø phaûi toán keùm raát nhieàu. Vaäy söû duïng nöôùc nhö theá naøo laø hôïp lyù. Hoâm nay thaày vaø caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi. _ Ghi töïa Haùt _ Hoïc sinh nhaéc laïi Hoaït ñoäng 1: Söû duïng nöôùc hôïp lyù (15’) A/ Muïc tieâu: bieát vì sao phaûi söû duïng nöôùc hôïp lyù. b/ Phöông phaùp: thaûo luaän c/ Ñoà duøng daïy hoïc: tranh , caâu hoûi thaûo luaän Hoaït ñoäng nhoùm D/ Tieán haønh: _ GV giao vieäc, thaûo luaän _ Hoïc sinh nhaän vieäc, thaûo luaän. _ Trình baøy. _ Vì sao phaûi söû duïng nöôùc hôïp lyù? ÔÛ nôi em ôû söû duïng nhöõng loaïi nöôùc naøo? _ Vì taát caû caùc nguoàn nöôùc trong thieân nhieân khoâng haún ñeàu hôïp veä sinh vaø saïch seõ neân phaûi löïa choïn nguoàn nöôùc hôïp lyù. _ Taïi sao phaûi söû duïng nöôùc saïch ñeå aên, uoáng, taém goäi? _ Vì sao phaûi tieát kieäm nöôùc khi duøng? _ Em haõy neâu 1 soá caùch tieát kieäm nöôùc maø em ñaõ thöïc hieän? Hoaït ñoäng 2: Giöõ saïch nöôùc(15’) a/ Muïc tieâu: ích lôïi cuûa vieäc giöõ saïch nöôùc b/ Phöông phaùp: vaán ñaùp c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh d/ Tieán haønh : _ Em haõy neâu nguyeân nhaân gaây nhieãm baån caùc nguoàn nöôùc? _ ÔÛ thaønh phoá : nöôùc maùy _ Vì sao caùc nuoàn nöôùc trong thieân nhieân khoâng phaøi luoân trong saïch maø coù khi laãn caùc chaát baån coù haïi neân khi aên, uoáng, taém giaët phaûi duøng duøng nöôùc saïch ñeå ñeà phoøng caùc baänh ñöôøng ruoät, ngoaøi da baûo veä söùc khoeû. _ Ñeå coù nöôùc saïch ñeå duøng ta phaûi tieâu phí nhieàu coâng söùc, tieàn cuûa cuûa moïi ngöôøi. _ Khoâng laõng phí nöôùc khi duøng, khoâng ñeå nöôùc chaûy voâ ích. _Hoaït ñoäng caû lôùp _ Nöôùc möa bò nhieåm baån khi rôi xuoáng vuøng coù khoâng khí chöùa nhieàu buïi, khoùi, khí thaûi. _ Nöôùc ao, soâng, hoà bò baån do caùc chaát thaûi sinh hoaït nhaø maùy hoaëc gaàn khu vöïc phun thuoác tröø sau, dieät coû. _ Nöôùc gieáng bò oâ nhieåm khi treân maët ñaát bò oâ nhieãm. _ Nöôùc maùy bò oâ nhieãm, roø ró _ Loïc, ñun soâi, khöû truøng, caát nöôùc _ Xöû lyù caùc loaïi nöôùc thaûi khi ñoå ra ao, hoà, soâng ngoøi. _ Haïn cheá söû duïng thuoác tröø saâu. _ Ñeå coù nguoàn nöôùc saïch ta phaûi laøm gì? _ Haõy neâu nhöõng bieän phaùp baûo veä nguoàn nöôùc? e/ keát luaän: Baøi hoïc/ SGK _ Kieåm tra thöôøng xuyeân caùc beå nöôùc, coù ñöôøng oáng daãn nöôùc maùy, ngaên chaën vieäc phaù ñuïc ñöôøng oáng laáy nöôùc. _ 3 hoïc sinh nhaéc laïi 4- Cuûng coá: (4’) Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù 4/ söû duïng nöôùc nhö theá naøo goïi laø söû duïng nöôùc hôïp lyù. _ Neâu caùc bieän phaùp giöõ saïch nöùôc. 5- Daën doø: (1’) Hoïc baøi + TLCH/SGK Chuaån bò: OÂn taäp Nhaän xeùt tieát hoïc: Tieát 35: TOAÙN BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA 2 CHÖÕ I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Böôùc ñaàu naém ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ soá daïng ñôn giaûn a + b, a – b, a x b, a :b. _ Kyõ naêng: Giaù trò soá vaø tính giaù trò soá cuûa bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ _ Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: saùch giaùo khoa, vôû baøi taäp _ Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû, vôû baøi III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Luyeän taäp (4’) Neâu caùch ñaët tính vaø caùch thöïc hieänpheùp tính coäng 2 soá coù nhieàu chöõ soá Söûa baøi 4,5/53 3. Baøi môùi: Bieåu thöùc coù chöùa 2 chö.õ _ Hoâm nay caùc em seõ hieåu theá naøo laø bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ. _ Ghi töïa Haùt Hoaït ñoäng 1: giôùi thieäu bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ a/ Muïc tieâu: Bieát theá naøo laø bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ b/ Phöông phaùp: c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Hoaït ñoäng lôùp d/ Tieán haønh: Phöông phaùp vaán ñaùp _ GV keû saún baûng nhö SGK HD hoïc sinh traû lôøi ñeå ñieàn vaøo khung _ Hoïc sinh ñoïc ñeà SGK Soá caù cuûa anh Soá caù cuûa em Taát caû 3 4 0 a 2 0 1 b 3 +2 4 + 0 0 + 1 a + b _ Soá caù cuûa anh laø maáy? _ Soá caù cuûa em laø maáy? _ vaäy soá caû cuûa caû 2 anh em ? + Töông töï ví duï 2,3: _ Soá caù ciuûa anh laø maáy? _ Soá caù cuûa em laø maáy _ Vaäy a + b ñöôïc goïi laø gì? + Löu yù: Bieåu thöùc coù chöùa coù chöùa 2 chöõ khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø pheùp coäng maø coù theå laø pheùp nhaân, tröø, chia tuyø thuoäc vaøo ñeà baøi. Khoâng phaûi luùc naøo cuõng chöùa 2 chöõ a,b maø coù theå laø m,n,p,q… _ 3 con _ 2 con _ 3 + 2 _ a con _ b con _ a + b _ Bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ _ Hoïc sinh cho ví duï. Hoaït ñoäng 2: Giaù trò soá cuûa bieåu thöùc (7’) A/ Phöông phaùp: Vaán ñaùp _ Hoaït ñoäng caû lôùp b/ Muïc tieâu: Tính ñöôïc giaù trò soá cuûa bieåu thöùc c/ Ñoà duøng daïy hoïc: d/ Tieán haønh: _ Neáu a = 4; b = o thì a + b ta theå hieän nhu theá naøo? + Töông töï ví duï 2,3,4 Vaäy 4,5,6 goïi laø gì _ Vaäy moãi laàn thay chöõ soá ta tính ñöôïc maáy giaù trò soá cuûa bieåu thöùc? _ Neáu a = 4; b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4 _ Laø giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b. _ Moät giaù trò soá cuûa bieåu thöùc _ Hoïc sinh nhaéc laïi _ Giaùo vieân ghi baûng. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp (13’) a/ Muïc tieâu: Khaéc saâu kieán thöùc vöøa hoïc b/ Phöông phaùp: Thöïc haønh c/ Ñoà duøng daïy hoïc: d/ Tieán haønh: + Baøi 1: Tính giaù trò soá cuûa bieåu thöùc (theo maãu) + Baøi 2: Ñuùng ghi Ñ, S ghi S + Baøi 3: a – b laø bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ, tính giaù trò soá cuûa bieåu thöùc. + Baøi 4: a x b laø bieåu thöùc coù chöùa 2 chöõ, tính giaù trò soá _ Hoaït ñoäng caù nhaân _ Hoïc sinh laøm baûng con _ Hoïc sinh ñieàn, neâu keát quaû _ Hoïc sinh laøm vôû Cuûa bieåu thöùc a xb 4/ Cuûng coá: (4’) _ Moãi laàn thay chöõ baèng soá ta tính ñöôïc maáy giaù trò soá cuûa bieåu thöùc? _ Thi ñua: _ Vôùi a = 1, b = 0 tính giaù trò soá cuûa bieåu thöùc: A =b :(347 x a + 980)+ (250: a -b) _ Hoïc sinh traû lôùi 5- Daën doø: (1’) Laøm baøi 6/54 Chuaån bò: Tính giao hoaùn cuûa pheùp coäng . Nhaän xeùt tieát hoïc: TIEÁT 7: KEÅ CHUYEÄN BAØ GIAØ TRONG QUAÛ BAÀU I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Nghe vaø keå ñöôïc caâu chuyeän _ Kyõ naêng: Reøn hoïc sinh kæ naêng keå chuyeän maïch laïc, bieát vaän duïng thuû thuaät mieâu taû söï vieäc trong quaù trình keå chuyeän. _ Thaùi ñoä: Thaáy ñöôïc söùc maïnh cuûa con ngöôøi naèm ôû vò trí thoâng minh, loøng duõng caûm. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: tranh minh hoaï truyeän + noäi dung caâu chuyeän _ Hoïc sinh: Noäi dung caâu chuyeän. III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Söï tích hoà Ba Beå(4’) _ Neâu yù nghóa truyeän _ GV: Nhaän xeùt , ghi ñieåm 3. Baøi môùi: Baø giaø trong quaû baàu. _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay thaày seõ keå cho caùc em nghe caâu chuyeän “Baø giaø trong quûa baàu” _ Ghi töïa Haùt _ Hoïc sinh nhaéc laïi Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän (5’) a/ Muïc tieâu: Naém sô löôïc noäi dung caâu chuyeän b/ Phöông phaùp: Keå chuyeän c/ Ñoà duøng daïy hoïc: Tranh Hoaït ñoäng caù nhaân d/ Tieán haønh: _ GV keå toaøn boä caâu chuyeän coù minh hoïa tranh. _ Hoïc sinh keå caâu chuyeän + minh hoïa tranh e/ Keát luaän: Ca ngôïi trí thoâng minh, loøng hieáu thaûo _ Hoïc sinh laéng nghe _ Hoïc sinh keå Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu truyeän(25’) a/ Muïc tieâu: hieåu roõ noäi dung truyeän b/ Phöông phaùp: Thaûo luaän c/ Ñoà duøng daïy hoïc: _ Hoaït ñoäng nhoùm d/ Tieán haønh : _ GV giao vieäc thaûo luaän + Keå 1 ñoaïn _ Taïi sao baø giaø con ñi nôi xa? _ Baø leân ñi ñöôøng thaêm con ra sao? Baø ñem nhöõng gì? + GV keå ñoaïn 2: _ Khi vaøo röøng baø gaëp con gì? _ Khi gaëp caùo giaø baø coù thaùi ñoä ra sao? Vaø baø ñaõ laøm gì? _ thoaùt khoûi caùo thì baø gaëp ñieàu gì? _ Baø ñaõ laøm gì khi gaëp hoå? + GV keå ñoaïn 3: _ Con ñöôøng vöôït qua khu röøng raäm ñaõ an toaøn chöa? _ Khi ñi baø gaëp ai ñe doaï nöûa? _ Khæ chuùa muoán ñieàu gì? _ Nhöng noù baét baø laøm gì? _ Cuoái cuøng ñaõ ñaït keát quaû gì + GV keå ñoaïn 4: _ Baø ñöôïc con gaùi ñoái xöû ra sao? _ Nghæ ñeán ngaøy veà baø ñaõ laøm gì? _ Con gaùi ñaõ laøm gì? + GV keå ñoaïn 5: _ Coâ gaùi ñaõ laøm gì: _ Coâ ra sao? _ Hoïc sinh nhaän vieäc, thaûo luaän trình baøy. _ Ñoaïn 1: baø meï quyeát ñònh ñi thaêm con. _ Ñeå con baø tìm ñöôïc ngöôøi vöøa yù _ Baø mang theo côm nöôùc _ Ñoaïn 2: Baø meï gaëp caùo giaø vaø hoå. _ Con caùo oám ñoái 10 ngaøy _ Haøng hoaøng, kinh haõi baø heïn 1 thaùng sau seõ noäp maïng. _ Con Hoå. _ Naêm ne xin 1 thaùng sau noäp maïng. _ Ñoaïn 3: Baø giaø gaëp khæ chuùa. _ Chöa an toaøn coøn gay go _ Aên thò baø _ Theà tröôùc thaùnn maãu _ Baø ñaõ tìm ñöôïc nhaø con mình. _ Ñoaïn 4: Taïi nhaø con gaùi. _ Chaêm lo, saên soùc cho baø _ Buoàn saàu keå cho con gaùi nghe. _ Khoeùt quaû baàu cho baø chui vaøo trong bduøng daây ñang chaéc buoäc laïi. _ Ñoaïn 5: Treân ñöôøng veà _ Cho baø chui vaøo trong. _ Chui vaøo quaû khaùc vaø 2 meï con laên veà. _ Ñeán choã khæ 2 meï con laøm gì ? taïi sao? _ Hoå laøm gì? _ Khi laên qua choã caùo chuyeän gì xaûy ra? _ Baø giaø laøm gì ñeå dieät chuùng ? _ Töø ñoù baø caûm thaáy ra sao? _ Hoø heùt ñeå khæ sôï haõi thaùnh ñöôøng . _ Sôï quaù nhaûy qua choã khaùc. _ Voû baàu nöùt ra chaïy veà nhaø. _ Duï chuùng aên thòt nöôùng _ Ung dung thaêm con gaùi E/ Keát luaän: YÙ nghóa / SGK _ Hoïc sinh nhaéc laïi 4- Cuûng coá: (4’) _ Hoïc sinh keå töøng ñoaïn caû caâu chuyeän _ Ñoïc yù nghóa truyeän _ GDTT: Trí thoâng minh. Loøng hieáu thaûo cuûa con ñoái vôùi meï. _ 5 hoïc sinh _ 3 hoïc sinh 5- Daën doø: (1’) Taäp keå laïi truyeän Hoïc yù nghóa Chuaån bò: OÂng toå ngheà theâu. Nhaän xeùt tieát hoïc: Ngaøy ……….. thaùng ………… naêm……… Ngaøy ……….. thaùng ………… naêm……… KHOÁI TRÖÔÛNG PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG TIEÁT 5: AN TOAØN GIAO THOÂNG NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ TRAÄT TÖÏ AN TOAØN GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ I/ Muïc tieâu: _ Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng qui ñònh chính trong luaät leä qiao thoâng noùi veà ngöôøi ñi boä ñi xe ñaïp treân ñöôøng. _ Kyõ naêng: Hieåu roõ vieäc thöïc hieän nhöõng qui ñònh cuûa ngöôøi ñi boä vaø ngöôøi ñi xe ñaïp, nhöõng tai naïn vaø haäu quaû cuûa vieäc thöïc hieän khoâng ñuùngquy ñònh. _ Thaùi ñoä: Coù yù thöùc chaáp haønh luaät leä giao thoâng ñöôøng boä, töï giaùc thöïc hieän caùc qui ñònh veà giao thoâng. II/ Chuaån bò: _ Giaùo vieân: _ Hoïc sinh: III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày Caùc hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: Nhöõng qui ñònh veà traät töï (4’) _ Neâu caùc qui ñònh cuûa ngöôøi ñi boänvaø ñi xe ñaïp. _ GV: Nhaän xeùt 3. Baøi môùi: Tieáp theo. _ Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi “Nhöõng qui ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng ñöôøng boä” _ Ghi töïa Haùt Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi (25’) a/ Muïc tieâu: Hieåu noäi dung baøi b/ Phöông phaùp: c/ Ñoà duøng daïy hoïc: d/ Tieán haønh: Giaûi quyeát vaán ñeà _ Vieäc chæ huy giao thoâng coù maáy caùch? _ Caùc daáu hieäu cuûa ngöôøi ñieàu khieån e/ Keát luaän: Ca ngôïi trí thoâng minh, loøng hieáu thaûo _ Khi söû duïng caùc loaïi phöông tieän giao thoâng ta phaûi laøm gì? _ Hoaït ñoäng caû lôùp _ 2 caùch _ Ngöôøi ñieàu khieån giô tay leân theo chieàu thaúng ñöùng caám taát caû caùc chieàu ñöôøng. _Dang ngang 2 tay hay 1 tay: caùc phöông tieän beân phaûi vaø beân traùi ngöôøi ñieàu khieån ñöôïc ñi thaèng hoaëc reõ phaûi vaø beân traùi ngöôøi. _ Ñeå tay tröôùc ngöïc hoaëc sau löng caám caùc phöông tieän tröø ngöôøi ñi boä. _ Giô tay phaûi veà phía tröôùc baùo phía sau löng vaø beân phaûi caùc phöông tieän khoâng ñöôïc ñi laïi. _ Ngoài ôû tö theá an toaøn khoâng ñuøa giôõn gaây khoù khaên cho ngöôøi caàm laùi. _ Ngoài treân xí loâ khoâng thoø tay vaét chaân ra ngoaøi nhaûy xuoáng xe khi xe chöa döøng haún. _ Khi ñi oâ toâ, xe löûa khoâng c chen laán, baøn ôû cöûa ra vaøo, thoø tay, thoø ñaàu ra ngoaøi 4- Cuûng coá: (4’) _ Hoïc sinh thi ñua thöïc hieän vieäc ñieàu khieån giao thoâng. _ Neâu caùc quy ñònh khi söû duïng caùc phöông tieän giao thoâng. _ 5 hoïc sinh _ 3 hoïc sinh 5- Daën doø: (1’) Ñoïc baøi laïi Chuaån bò: Tieát 3. Nhaän xeùt tieát hoïc:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai giang tuan 7thu 4.doc
Tài liệu liên quan