Giáo án lớp 4 môn khoa học: Nước có những tính chất gì

Tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học: Nước có những tính chất gì: KHOA HỌC Bài 20 : NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ I. MỤC TIÊU HS có khả năng phát hiện ra một số tính chất của nước bằng cách: Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của nước. Làm thí nghiệm chứng minh nước không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và có thể hòa tan một số chất. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình vẽ trang 42, 43 SGK. HS chuẩn bị như SGV trang 85. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) GV gọi 2 HS làm bài tập 2 / 26 VBT Khoa học. GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : PHÁT HIỆN MÀU, MÙI, VỊ CỦA NƯỚC Mục tiêu : - Sử dụng các giác quan để nhận biết tính chất không màu, không mùi, không vị của nước. - Phân biệt nước và các chất lỏng khác. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm đem cốc đựng nước và cốc đựng sữa đã chuẩn ...

doc5 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học: Nước có những tính chất gì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC Baøi 20 : NÖÔÙC COÙ NHÖÕNG TÍNH CHAÁT GÌ I. MUÏC TIEÂU HS coù khaû naêng phaùt hieän ra moät soá tính chaát cuûa nöôùc baèng caùch: Quan saùt ñeå phaùt hieän maøu, muøi, vò cuûa nöôùc. Laøm thí nghieäm chöùng minh nöôùc khoâng coù hình daïng nhaát ñònh, chaûy lan ra moïi phía, thaám qua moät soá vaät vaø coù theå hoøa tan moät soá chaát. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Hình veõ trang 42, 43 SGK. HS chuaån bò nhö SGV trang 85. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 2 / 26 VBT Khoa hoïc. GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi (30’) Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1 : PHAÙT HIEÄN MAØU, MUØI, VÒ CUÛA NÖÔÙC Muïc tieâu : - Söû duïng caùc giaùc quan ñeå nhaän bieát tính chaát khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò cuûa nöôùc. - Phaân bieät nöôùc vaø caùc chaát loûng khaùc. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV yeâu caàu caùc nhoùm ñem coác ñöïng nöôùc vaø coác ñöïng söõa ñaõ chuaån bò ra quan saùt vaø laøm theo yeâu caàu nhö daõ ghi ôû trang 42 SGK. Yeâu caàu HS trao ñoåi trong nhoùm yù 1, vaø 2 theo yeâu caàu quan saùt trang 42 SGK. - Nghe GV höôùng daãn. Böôùc 2 : - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn quan saùt vaø laàn löôït traû lôøi caâu hoûi: + Coác naøo ñöïng nöôùc, coác naøo ñöïng söõa? + Laøm theá naøo ñeå baïn nhaän bieát ñieàu ñoù? - HS thaûo luaän theo nhoùm. Böôùc 2 : - Goïi caùc nhoùm leân trình baøy. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung. - GV goïi moät soá HS noùi veà nhöõng tính chaát cuûa nöôùc ñöôïc phaùt hieän trong hoaït ñoäng naøy. - Moät soá HS noùi veà nhöõng tính chaát cuûa nöôùc ñöôïc phaùt hieän trong hoaït ñoäng naøy. Keát luaän: Qua quan saùt ta coù theå nhaän thaáy nöôùc trong suoát, khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò. Hoaït ñoäng 2 : PHAÙT HIEÄN HÌNH DAÏNG CUÛA NÖÔÙC Muïc tieâu: - HS hieåu khaùi nieäm “ hình daïng nhaát ñònh” - Bieát döï ñoaùn, neâu caùch tieán haønh vaø tieán haønh laøm thí nghieäm tìm hieåu hình daïng cuûa nöôùc. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV yeâu caàu caùc nhoùm ñem : chai, loï, coác coù hình daïng khaùc nhau baèng thuûy tinh hoaëc nhöïa ñaët treân baøn. - GV yeâu caàu moãi nhoùm taäp trung quan saùt moät caùi chai hoaëc moät caùi coác. Tieáp theo, GV ñeà nghò HS ñaët chai hoaëc coác ñoù ôû vò trí khaùc nhau. - GV neâu caâu hoûi: Khi ta thay ñoåi vò trí cuûa chai hoaëc coác, hình daïng cuûa chuùng coù thay ñoåi khoâng? - Caùc nhoùm ñem : chai, loï, coác ñaët treân baøn. Böôùc 2: GV neâu vaán ñeà: Vaäy nöôc coù hình daïng nhaát ñònh khoâng? Muoán traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy caùc nhoùm haõy: - Thaûo luaän ñeå ñöa ra döï ñoaùn veà hình daïng cuûa nöôùc. - Tieán haønh thí nghieäm ñeå kieåm tra döï ñoaùn cuûa nhoùm mình. - Quan saùt vaø ruùt ra keát luaän veà hình daïng cuûa nöôùc. Böôùc 3: - Yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laàn löôït thöïc hieän caùc böôùc treân. GV ñi tôùi caùc nhoùm theo doõi caùch laøm cuûa HS. - Laøm vieäc theo nhoùm. Böôùc 4: - GV goïi ñaïi dieän trình baøy. -Ñaïi dieän trình baøy veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø neâu keát luaän veà hình daïng cuûa nöôùc. Keát luaän: Nöôùc khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. Hoaït ñoäng 3 : TÌM HIEÅU XEM NÖÔÙC CHAÛY NHÖ THEÁ NAØO Muïc tieâu: - Bieát laøm thí nghieäm ñeå ruùt ra tính chaát chaûy töø cao xuoáng thaáp, lan ra khaép moïi phía. - Neâu ñöôïc öùng duïng thöïc teá cuûa tính chaát naøy. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV kieåm tra caùc vaät lieäu ñeå laøm thí nghieäm. Böôùc 2 : Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laàn löôït thöïc hieän caùc böôùc treân Böôùc 3 : - GV goïi ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø neâu nhaän xeùt. - Ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø neâu nhaän xeùt. - GV ghi nhanh leân baûng baùo caùo cuûa caùc nhoùm. Keát luaän: Nöôùc chaûy töø cao xuoáng thaáp, lan ra moïi phía - GV cho HS neâu leân nhöõng öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán tính chaát treân cuûa nöôùc. - Lôïp maùi nhaø, laùt saân, ñaët maùng nöôùc,..taát caû ñeàu laøm doác ñeå nöôùc chaûy nhanh. Hoaït ñoäng 4 : PHAÙT HIEÄN TÍNH THAÁM HOAËC KHOÂNG THAÁM CUÛA NÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI MOÄT SOÁ VAÄT Muïc tieâu: - Laøm thí nghieäm phaùt hieän nöôc thaám qua vaø khoâng thaám qua moät soá vaät. - Neâu ñöôïc öùng duïng thöïc teá cuûa tính chaát naøy. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV neâu nhieäm vuï: Ñeå bieát ñöôïc vaâït naøo cho nöôùc thaám qua vaät naøo khoâng cho nöôùc thaám qua caùc em haõy laøm thí nghieäm theo nhoùm. - GV kieåm tra caùc vaät lieäu ñeå laøm thí nghieäm. - Nghe GV neâu nhieäm vuï Böôùc 2 : HS töï baøn nhau caùch laøm thí nghieäm vaø laøm thí nghieäm theo nhoùm. Böôùc 3 : - GV goïi ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø ruùt ra keát luaän. - Ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø ruùt ra keát luaän. Keát luaän: Nöôùc thaám qua moät soá vaät. Hoaït ñoäng 5: PHAÙT HIEÄN NÖÔÙC COÙ THEÅ HOAËC KHOÂNG THEÅ HOØA TAN MOÄT SOÁ CHAÁT Böôùc 1 : - GV neâu nhieäm vuï: Ñeå bieát ñöôïc moät soá chaát coù tan hay khoâng tan trong nöôùc caùc em haõy laøm thí nghieäm theo nhoùm. - GV kieåm tra caùc vaät lieäu ñeå laøm thí nghieäm. - Nghe GV neâu nhieäm vuï. Böôùc 2 : HS laøm thí nghieäm theo nhoùm. Böôùc 3 : - GV goïi ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø ruùt ra keát luaän. - Ñaïi dieän moät vaøi nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm cuûa nhoùm mình vaø ruùt ra keát luaän. Keát luaän: Nöôùc coù theå hoøa tan moät soá chaát Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT vaø ñoïc laïi noäi dung baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi môùi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKH TUAN 10.doc
Tài liệu liên quan