Giáo án lớp 4 môn khoa học bài 31: Không khí có những tính chất gì

Tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học bài 31: Không khí có những tính chất gì: KHOA HỌC Bài 31 : KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ? I. MỤC TIÊU HS có khả năng : Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách : - Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí. - Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định, không khí có thể có thể bị nén lại và giãn ra. Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình vẽ trang 64, 65 SGK. Chuẩn bị theo nhóm : - 8-10 quả bóng bay với hình dạng khác nhau. Chỉ hoặc chun để buộc bóng. - Bơm tiêm. - Bơm xe đạp. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 41 VBT Khoa học. GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : PHÁT HIỆN MÀU MÙI VỊ CỦA KHÔNG KHÍ Mục tiêu : Sử dụng các giác quan để nhận biết tính chất kho...

doc8 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học bài 31: Không khí có những tính chất gì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC Baøi 31 : KHOÂNG KHÍ COÙ NHÖÕNG TÍNH CHAÁT GÌ ? I. MUÏC TIEÂU HS coù khaû naêng : Phaùt hieän ra moät soá tính chaát cuûa khoâng khí baèng caùch : - Quan saùt ñeå phaùt hieän maøu, muøi, vò cuûa khoâng khí. - Laøm thí nghieäm chöùng minh khoâng khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh, khoâng khí coù theå coù theå bò neùn laïi vaø giaõn ra. Neâu moät soá ví duï veà vieäc öùng duïng moät soá tính chaát cuûa khoâng khí trong ñôøi soáng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Hình veõ trang 64, 65 SGK. Chuaån bò theo nhoùm : - 8-10 quaû boùng bay vôùi hình daïng khaùc nhau. Chæ hoaëc chun ñeå buoäc boùng. - Bôm tieâm. - Bôm xe ñaïp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 2, 3 / 41 VBT Khoa hoïc. GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi (30’) Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1 : PHAÙT HIEÄN MAØU MUØI VÒ CUÛA KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu : Söû duïng caùc giaùc quan ñeå nhaän bieát tính chaát khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò cuûa khoâng khí. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV hoûi: Em coù nhìn thaáy khoâng khí khoâng? Taïi sao? - Maét ta koâng nhìn thaáy khoâng khí vì khoâng khí trong suoát vaø khoâng maøu. - Duøng muõi ngöûi, duøng löôõi neám, em nhaän thaáy khoâng khí coù muøi gì? Coù vò gì? - Khoâng khí khoâng muøi, khoâng vò. - Ñoâi khi ta ngöûi thaáy moät muøi thôm hay moät muøi khoù chòu, ñoù coù phaûi laø moät muøi cuûa khoâng khí khoâng Cho ví duï. - Khi ta ngöûi thaáy moät muøi thôm hay moät muøi khoù chòu, ñoù khoâng phaûi laø muøi cuûa khoâng khí maø laø muøi cuûa nhöõng chaát khaùc coù trong khoâng khí. Ví duï muøi nöôùc hoa hay muøi cuûa raùc thaûi. Keát luaän: Khoâng khí trong suoát, khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò. Hoaït ñoäng 2 : CHÔI THOÅI BOÙNG PHAÙT HIEÄN HÌNH DAÏNG CUÛA KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu: Phaùt hieän khoâng khí coù hình daïng nhaát ñònh. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : Chôi thoåi bong boùng - GV chia nhoùm vaø ñeà nghò caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò soá boùng cuûa moãi nhoùm. - Caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò chuaån bò soá boùng cuûa moãi nhoùm. - GV phoå bieán luaät chôi vaø cho HS chôi. - HS ñem ra thoåi bong boùng. Nhoùm naøo thoåi ñöôïc boùng ñaûm baûo caùc tieâu chuaån ñaõ neâu treân laø thaéng cuoäc. Böôùc 2 : - Yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm moâ taû hình daïng cuûa caùc quaû boùng vöøa ñöôïc thoåi. - GV laàn löôït ñöa ra caâu hoûi: + Caùi gì chöùa trong quaû boùng vaø laøm chuùng coù hình daïng nhö vaäy ? + Qua ñoù ruùt ra, khoâng khí coù hình daïng nhaát ñònh khoâng? + Neâu moät soá ví duï khaùc chöùng toû khoângkhí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. Keát luaän : Khoâng khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh maø coù hình daïng cuûa toaøn boä khoaûng troáng beân trong vaät chöùa noù. Hoaït ñoäng 3 : TÌM HIEÅU TÍNH CHAÁT BÒ NEÙN VAØ GIAÕN RA CUÛA KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu: - Bieát khoâng khí coù theå bò neùn laïi vaø giaõn ra. - Neâu moät soá ví duï veà vieäc öùng duïng moät soá tính chaát cuûa khoâng khí trong ñôøi soáng. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV chia nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc muïc Quan saùt trang 65 SGK. - Caùc nhoùm ñoïc muïc Quan saùt trang 65 SGK. Böôùc 2 : - Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ vaø moâ taû hieän töôïng xaûy ra ôû hình 2b, 2c vaø söû duïng caùc töø neùn laïi vaø giaõn ra ñeå noùi veà tính chaát cuûa khoâng khí qua thí nghieäm naøy. - HS quan saùt hình veõ vaø moâ taû hieän töôïng xaûy ra ôû hình 2b, 2c vaø söû duïng caùc töø neùn laïi vaø giaõn ra ñeå noùi veà tính chaát cuûa khoâng khí qua thí nghieäm naøy. + Hình 2b: Duøng tay aán thaân bôm vaøo saâu trong voû bôm tieâm. + Hình 2c: Thaû tay ra, thaân bôm seõ trôû veà vò trí ban ñaàu. + Khoâng khí coù theå bò neùn laïi (hình 2b) hoaëc giaõn ra (hình 2c). Böôùc 3 : - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. - Tieáp theo yeâu caàu HS traû lôøi tieáp 2 caâu hoûi trong SGK trang 65. - Moät soá HS traû lôøi. Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT vaø ñoïc laïi noäi dung baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi môùi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : KHOA HOÏC Baøi 32 : KHOÂNG KHÍ GOÀM NHÖÕNG THAØNH PHAÂN NAØO ? I. MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc, HS bieát: Laøm thí nghieäm xaùc ñònh hai thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí laø khí oâ-xi duy trì söï chaùy vaø khí ni-tô khoâng duy trì söï chaùy. Laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh trong khoâng khí coøn coù nhöõng thaønh phaàn khaùc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Hình veõ trang 66, 67 SGK. Chuaån bò theo nhoùm : - Loï thuûy tinh, neán, chaäu thuûy tinh, vaät lieäu duøng laøm ñeá keâ loï (nhö hình veõ). - Nöôùc voâi trong. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 3, 4 / 42 VBT Khoa hoïc. GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi (30’) Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1 : XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN CHÍNH CUÛA KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu : Laøm thí nghieäm xaùc ñònh hai thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí laø khí oâ-xi duy trì söï chaùy vaø khí ni-tô khoâng duy trì söï chaùy. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV chia nhoùm vaø ñeà nghò caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm thí nghieäm naøy. - Caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm thí nghieäm. - Yeâu caàu caùc em ñoïc caùc muïc Thöïc haønh trang 66 SGK ñeå bieát caùch laøm. - HS ñoïc caùc muïc Thöïc haønh trang 66 SGK ñeå bieát caùch laøm. Böôùc 2 : - Yeâu caàu caùc nhoùm laøm thí nghieäm, GV theo doõi vaø giuùp ñôõ nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên. - HS laøm thí nghieäm theo nhoùm nhö gôïi yù trong SGK. Böôùc 3 : - GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát vaø caùch lí giaûi caùc hieâïn töôïng xaûy ra qua thí nghieäm. - GV giaûng: Qua nhieàu thí nghieäm, ñaõ phaùt hieän : + Thaønh phaàn duy trì söï chaùy coù trong khoâng khí laø khí oâ-xi. + Thaønh phaàn khoâng duy trì söï chaùy coù trong khoâng khí laø khí ni-tô. Ngöôøi ta ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng theå tích khí ni-tô gaáp 4 laàn theå tích khí oâ-xi trong khoâng khí. Hoaït ñoäng 2 : TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ THAØNH PHAÀN KHAÙC CUÛA KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu: Laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh trong khoâng khí coøn coù nhöõng thaønh phaàn khaùc. Caùch tieán haønh : Böôùc 1 : - GV cho HS quan saùt ngay töø tröôùc khi vaøo tieát hoïc (khoaûng 30 phuùt) vaø seõ cho HS quan saùt laïi hoaëc bôm khoâng khí vaøo loï nöôùc voâi. Xem nöôùc voâi coøn trong nöõa khoâng? - Nghe GV höôùng daãn. Böôùc 2 : - HS thöïc hieän theo chæ daãn cuûa GV, quan saùt hieän töôïng, thaûo luaän vaø giaûi thích hieän töôïng. HS coù theå tham khaûo muïc Baïn caàn bieát trang 67 SGK ñeå giaûi thích. - HS quan saùt hieän töôïng, thaûo luaän vaø giaûi thích hieän töôïng theo nhoùm. Böôùc 3 : - GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû. - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát vaø caùch lí giaûi hieän töôïng xaûy ra qua thí nghieäm. Böôùc 4 : - GV ñaët vaán ñeà: Trong nhöõng baøi hoïc veà nöôùc, chuùng ta ñaõ bieát trong khoâng khí coù chöùa hôi nöôc, yeâu caàu HS neâu caùc ví duï chöùng toû trong khoâng khí coù hôi nöôùc. - Tieáp theo, GV yeâu caàu HS quan saùt hình 4, 5 trang 67 SGK vaø keå theâm nhöõng thaønh phaàn khaùc coù trong khoâng khí? - Buïi, khí ñoäc, vi khuaån. - GV cho HS nhìn thaáy buïi trong khoâng khí baêng caùch che toái phoøng hoïc vaø ñeå moät loã nhoû cho tia naéng loït vaøo phoøng. Nhìn vaøo tia naéng ñoù, caùc em seõ thaáy roõ nhöõng haït buïi lô löûng trong khoâng khí - GV goïi moät soá HS traû lôøi caâu hoûi: Khoâng khí goàm coù nhöõng thaønh phaàn naøo? - Moät soá HS traû lôi. Keát luaän: Khoâng khí goàm coù hai thaønh phaàn chính laø oâ-xi vaø ni-tô. Ngoaøi ra coøn chöùa khí caùc-boâ-níc, hôi nöôùc, buïi, vi khuaån,... Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT vaø ñoïc laïi noäi dung baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi môùi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKH TUAN 16.doc
Tài liệu liên quan