Giáo án lớp 3 môn toán tuần 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000

Tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tuần 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000

doc15 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tuần 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOAÙN Tieát 136 : SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000 I. Muïc tieâu Giuùp HS : Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000. Tìm soá lôùn nhaát, soá nhoû nhaát trong moät nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá. Cuûng coá thöù töï trong nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá. II. Ñoà duøng daïy hoïc Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 1, 2. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Goïi HS leân baûng laøm baøi 1, 2, 3, 4, 5 / 57 VBT Toaùn 3 Taäp hai. GV nhaäïn xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Giôùi thieäu baøi (1’) - GV : Trong giôø hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em so saùnh caùc soá coù 5 chöõ soá. - Nghe GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : HD so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000 (12 ’) * Muïc tieâu : - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000. * Caùch tieán haønh : a) So saùnh 2 soá coù caùc chöõ soá khaùc nhau - GV vieát leân baûng 99 999 …… 100 000, yeâu caàu HS ñieàn daáu >, <, = thích hôïp vaøo choã troáng. - 2 HS leân baûng laøm baøi, HS döôùi lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp. - GV hoûi : vì sao em ñieàn daáu < ? - Hs giaûi thích : + Vì 99 999 keùm 100 000 1 ñôn vò. + Vì treân tia soá 99 999 ñöùng tröôùc 100 000. + Vì khi ñeám soá ta ñeám 99 999 tröôùc roài ñeám ñeùn 100 000. + Vì 99 999 coù 5 chöõ soá coøn 100 000 coù 6 chöõ soá - GV khaúng ñònh caùc caùch laøm cuûa HS ñeàu ñuùng nhöng ñeå cho deã, khi so saùnh 2 soá töï nhieân vôùi nhau, ta coù theå so saùnh veà caùc chöõ soá cuûa 2 soá ñoù vôùi nhau. - HS neâu : 99 999 beù hôn 100 000 vì 99 999 coù ít chöõ soá hôn. - GV : Haõy so saùnh 100 000 vôùi 99 999? - 100 000 > 99 999 ( 100 000 lôùn hôn 99 999) b) So saùnh 2 soá coù cuøng chöõ soá - GV neâu vaán ñeà : Chuùng ta ñaõ döïa vaøo caùc chöõ soá ñeå so saùnhcaùc soá vôùi nhau, vaäy caùc soá coù cuøng chöõ soá chuùng ta seõ so saùnh nhö theá naøo? - GV yeâu caàu HS ñieàn daáu >, <, = vaøo choã troáng : 76 200 … 76 199 - HS ñieàn 76 200 > 76 199. - GV hoûi : Vì sao con ñieàn nhö vaäy ? - HS traû lôøi. - GV hoûi : Khi so saùnh caùc soá coù 4 chöõ soá vôi nhau, chuùng ta so saùnh nhö theá naøo? - 1 HS neâu, HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. - GV khaúng ñònh : Vôùi caùc soá coù 5 chöõ soá chuùng ta cuõng so saùnh nhö vaäy. Döïa vaøo caùch so saùnh caùc soá coù boán chöõ soá, baïn naøo coù theå neâu ñöôïc caùch so saùnh caùc soá coù naêm chöõ soá vôùi nhau? - HS suy nghó traû lôøi. - GV ñaët caâu hoûi gôïi yù HS : + Chuùng ta baét ñaàu so saùnh töø ñaâu ? + Chuùng ta baét ñaàu so saùnh caùc chöõ soá ôû cuøng haøng vôùi nhau, laàn löôït töø haøng cao ñeán haøng thaáp (töø traùi sang phaûi). + So saùnh haøng chuïc nghìn cuûa hai soá nhö theá naøo ? + Soá naøo coù haøng chuïc nghìn lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi. + Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo ? + Ta so saùnh tieáp ñeán haøng nghìn, Soá naøo coù haøng nghìn lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi. + Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo ? + Ta so saùnh tieáp ñeán haøng traêm, Soá naøo coù haøng traêm lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi. + Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn , haøng traêm baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo ? + Ta so saùnh tieáp ñeán haøng chuïc, Soá naøo coù haøng chuïc lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi + Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn, haøng traêm, haøng chuïc baèng nhau thì sao ? + Ta so saùnh tieáp ñeán haøng ñôn vò, Soá naøo coù haøng ñôn vò lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn vaø ngöôïc laïi + Neáu hai soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn, haøng traêm, haøng chuïc, haøng ñôn vò baèng nhau thì ta so saùnh tieáp nhö theá naøo ? + Thì hai soá ñoù baêng nhau. - GV yeâu caàu HS so saùnh 76 200 …76 199 vaø giaûi thích veà keát quaû so saùnh. - 76 200 > 76 199 vì hai soá coù chuïc nghìn, haøng nghìn baèng nhau nhöng haøng traêm 2 > 1 neân 76 200 > 76 199. - Khi coù 76 200 > 76 199 ta coù theå vieát ngay daáu so saùnh 76 200 … 76 199 - Traû lôøi 76 199 > 76 200 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (13 ’) * Muïc tieâu : - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000. - Tìm soá lôùn nhaát, soá nhoû nhaát trong moät nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá. - Cuûng coá thöù töï trong nhoùm caùc soá coù 5 chöõ soá. * Caùch tieán haønh : Baøi 1 - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Ñieàn daáu so saùnh caùc soá. - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi. - 2 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 coät, HS caû lôùp laø baøi vaøo VBT. 4589 35 275 8 000 = 7 999 + 1 99 999 < 100 000 3527 > 3519 86 573 < 96 573 - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng - HS nhaän xeùt ñuùng sai. - Yeâu caàu HS giaûi thích veà moät soá daáu ñieàn ñöôïc. - HS giaûi thích. Baøi 2 - Tieán haønh töông töï nhö baøi 1. Chuù yù yeâu caàu HS giaûi thích caùch ñieàn döôïc trong baøi. Baøi 3 GV yeâu caàu HS töï laøm baøi. - HS töï laøm baøi, 1 HS leân baûng khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát trong phaàn avaø soá beù nhaát trong phaàn b - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. - HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. - GV hoûi : Vì sao 92 386 laø soá lôùn nhaát trong caùc soá83 269, 92 368, 29 836, 68 932 ? - Vì soá 92 386 coù haøng chuïc nghìn lôùn nhaát trong caùc soá. - GV hoûi : Vì sao soá 54 370 laø soá beù nhaát trong caùc soá 74 203, 100 000, 54 307, 90 241 ? - Vì soá 54 370 coù haøng chuïc nghìn beù nhaát trong caùc soá. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 4 - Baøi aäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Vieát caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn (a) vaø töø lôùn ñeán beá (b). - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi 2 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. a) 8 258; 16 999; 30 620; 31 855. b) 76 253; 65 372; 56 372; 56 237 - YC HS giaûi thích caùch xeáp cuûa mình a) Soá 8 258 laø soá beù nhaát trong 4 soá vì noù coù 4 chöõ soá, caùc soá coøn laïi coù 5 chöõ soá. So saùnh haøng chuïc nghìn cuûa caùc soá coøn laïi thì soá 16 999 coù haøng chuïc nghìn beù nhaát, hai soá coøn laïi ñeàu coù haøng chuïc nghìn laø 3. Ta so saùnh 2 soá coøn laïi vôùi nhau thì ñöôïc 30 620 < 31 855 vì 30 620 coù haøng nghìn nhoû hôn 31 855 b) Soá 76 253 lôùn nhaát trong caùc soá vì soá naøy coù haøng chuïc nghìn lôùn nhaát, sau ñoù ñeán soá 65 372 vì soá naøy coù haøng chuïc nghìn lôùn hôn 2 soá coøn laïi. Ta so saùnh 2 soá coøn laïi vôùi nhau thì thaáy 2 soá coù haøng chuïc nghìn, haøng nghìn, haøng traêm baèng nhau, haøng chuïc 7>2 neân 56 372 > 56 327 - GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá daën doø (4’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT vaø chuaån bò baøi sau. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY: TOAÙN Tieát 137 : LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu Giuùp HS : Cuûng coá veà so saùnh caùc soá coù 5 chöõ soá. Cuûng coá veà thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá. Cuûng coá caùc pheùp tính vôùi soá coù 4 chöõ soá. II. Ñoà duøng daïy hoïc Baûng vieát noäi dung baøi taäp 1. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Goïi HS leân baûng laøm baøi 1, 2, 3, 4, 5 / 58 VBT Toaùn 3 Taäp hai. GV nhaäïn xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Giôùi thieäu baøi (1’) - GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em cuûng coá so saùnh soá, thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá , caùc pheùp tính vôùi soá coù 4 chöõ soá. - Nghe GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (25’) * Muïc tieâu : - Cuûng coá veà so saùnh caùc soá coù 5 chöõ soá. - Cuûng coá veà thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá. - Cuûng coá caùc pheùp tính vôùi soá coù 4 chöõ soá. * Caùch tieán haønh : Baøi 1 - GV y/c HS ñoïc phaàn a.. - Ñoïc thaàm - Trong daõy soá naøy, soá naøo ñöùng sau 99 600 ? - Soá 99 601 - 99 600 coäng theâm maáy thì baèng 99 601 ? - 99 600 + 1 = 99 601. - Vaäy baét ñaàu töø soá thöù 2, moãi soá trong daõy naøy baèng soá ñöùng ngay tröôùc noù coäng theâm 1 ñôn vò. - Nghe giaûng. - Y/c HS laøm baøi. - 1 HS leân baûng laøm baøi , HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - Y/c HS töï laøm phaàn 2 , 3. - 2 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - Caùc soá trong daõy soá thöù 2 laø nhöõng soá nhö theá naøo ? - Laø nhöõng soá troøn traêm. - Caùc soá trong daõy soá thöù 3 laø nhöõng soá nhö theá naøo ? - Laø nhöõng soá troøn nghìn. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 2 - Y/c HS laøm phaàn a, sau ñoù giaûi thích caùch ñieàn daáu so saùnh cuûa moät soá tröôøng hôïp trong baøi. - Töï laøm vaøo VBT. - Y/c HS ñoïc phaàn b, sau ñoù hoûi : tröôùc khi ñieàn daáu so saùnh, chuùng ta phaûi laøm gì ? - Chuùng ta phaûi thöïc hieän pheùp tính ñeå tìm keát quaû cuûa caùc veá coù daáu tính, sau ñoù so saùnh keát quaû tìm ñöôïc vôùi soá caàn so saùnh vaø ñieàn daáu. - Y/c HS laøm baøi. - 1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Baøi 3 - Y/c HS töï nhaåm vaø vieát KQ. - 2 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 phaàn, HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Baøi 4 - Y/c HS suy nghó vaø neâu soá tìm ñöôïc. a) Soá 99 999. b) Soá 10 000. - Vì sao soá 99 999 laø soá coù 5 chöõ soá lôùn nhaát ? - Vì taát caû caùc soá coù 5 chöõ soá khaùc ñeàu beù hôn 99 999. (vì soá lieàn sau 99 999 laø soá 10 000 coù 6 chöõ soá; hoaëc treân tia soá, soá 99 999 laø soá cöoái cuøng coù 5 chöõ soá). - Vì sao soá 10 000 laø soá coù 5 chöõ soá beù nhaát - Vì taát caû caùc soá coù 5 chöõ soá khaùc ñeàu lôùn hôn 10 000. (vì soá 10 000 laø soá lieàn sau cuûa soá lôùn nhaát coù 4 chöõ soá 9 999 ; hoaëc treân tia soá, soá 10 000 laø soá ñaàu tieân coù 5 chöõ soá). Baøi 5 - GV Y/C HS töï laøm baøi. - 4 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá daën doø (4’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT vaø chuaån bò baøi sau. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY: TOAÙN Tieát 138 : LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu Giuùp HS : Cuûng coá veà thöù töï caùc soá trong phaïm vi 100 000. Tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. Giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò. Luyeän gheùp hình. II. Ñoà duøng daïy hoïc Moãi HS chuaån bò 8 tam giaùc vuoâng nhö baøi taäp 4. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Goïi HS leân baûng laøm baøi 1, 2, 3, 4 / 59 VBT Toaùn 3 Taäp hai. GV nhaäïn xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Giôùi thieäu baøi (1’) - GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em cuûng coá veà thöù töï caùc soá coù 5 chöõ soá, tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính, giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò, luyeän gheùp hình. - Nghe GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (25’) * Muïc tieâu : - Cuûng coá veà thöù töï caùc soá trong phaïm vi 100 000. - Tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. - Giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò. - Luyeän gheùp hình. * Caùch tieán haønh : Baøi 1 - GV Y/C HS töï laøm baøi, khi chöõa baøi, y/c HS neâu qui luaät cuûa töøng daõy soá . - 3 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Baøi 2 - Baøi taäp y/c chuùng ta laøm gì ? - Tìm x - GV y/c HS töï laøm baøi. - 4 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. x + 1 536 = 6 924 x – 636 = 5 618 x = 6 924 - 1 536 x = 5 618 + 636 x = 5 388 x = 6 254 x x 2 = 2 826 x : 3 = 1 628 x = 2 826 : 2 x = 1 628 x 3 x = 1 413 x = 4 884 - Y/c HS giaûi thích caùch laøm töøng phaàn trong baøi - 4 HS laàn löôït neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát trong pheùp tính coäng, tìm soá bò tröø chöa bieát trong pheùp tính tröø, tìm thöøa soá chöa bieát trong pheùp tính nhaân, tìm soá bò chia chöa bieát trong pheùp tính chia. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 - GV goïi 1 HS ñoïc ñeà. - Moät ñoäi thuyû lôïi ñaøo ñöôïc 315m möông trong 3 ngaøy. Hoûi trong 8 ngaøy, ñoäi ñoù ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt möông, bieát soá meùt möông ñaøo trong moãi ngaøy laø nhö nhau ? - Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì ? - 3 ngaøy ñaøo ñöôïc 315m möông, soá meùt möông ñaøo trong moãi ngaøy laø nhö nhau. - Baøi toaùn hoûi gì ? - Hoûi trong 8 ngaøy, ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt möông. - Baøi toaùn treân thuoäc daïng toaùn naøo ñaõ hoïc? - Laø baøi toaùn coù lieân quan ñeán ruùt veà ñôn vò. - Y/c HS töï laøm baøi. - 1 HS leân baûng laøm baøi , HS caû lôùp laøm VBT Toùm taét Baøi giaûi 3 ngaøy : 315m Soá meùt möông ñaøo ñöôïc trong 1 ngaøy laø : 8 ngaøy : …m ‘ 315 : 3 = 105 (m) Soá meùt möông ñaøo ñöôïc trong 8 ngaøy laø : 105 x 8 = 840 (m) Ñaùp soá : 840m - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Baøi 4 - GV y/c HS quan saùt vaø töï xeáp hình, coù theå toå chöùc cho HS xeáp hình nhanh. HS xeáp ñöôïc hình nhö sau : Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá daën doø (4’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT vaø chuaån bò baøi sau. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:……………………………………………………………………………………………………… TOAÙN Tieát 139 : DIEÄN TÍCH CUÛA MOÄT HÌNH I. Muïc tieâu Giuùp HS : Böôùc ñaàu laøm quen vôùi khaùi nieäm dieân tích. Coù bieåu töôïng veà dieän tích thoâng qua baøi toaùn so saùnh dieän tích cuûa caùc hình. Coù bieåu töôïng veà dieän tích beù hôn, dieän tích baèng nhau cuûa moät hình. II. Ñoà duøng daïy hoïc Caùc hình minh hoaï trong SGK. Caùc mieáng bìa, caùc hình oâ vuoâng thích hôïp coù caùc maøu lhaùc nhau ñeå mnih hoaï caùc ví duï 1, 2, 3, vaø caùc baøi taäp trong SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Hoûi : Caùc em cho coâ bieát tieát toaùn giôø tröôùc coâ daïy caùc con baøi gì ? Goïi HS leân baûng laøm baøi 1, 2, 3, 4 / 60 VBT Toaùn 3 Taäp hai. GV chaám vôû cuaû 1 baøn. GV nhaäïn xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Giôùi thieäu baøi (1’) - GV : Trong giôø hoïc hoâm nay caùc em seõ giuùp caùc em laøm quen vôùi moät khaùi nieäm môùi trong toaùn hoïc ñoù laø dieän tích cuûa moät hình. - Nghe GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu veà dieän tích cuûa moät hình (13’) * Muïc tieâu : Böôùc ñaàu laøm quen vôùi khaùi nieäm dieän tích. Coù bieåu töôïng veà dieän tích thoâng qua baøi toaùn so saùnh dieän tích cuûa caùc hình. * Caùch tieán haønh : a) Ví duï 1. - GV ñöa ra tröôùc lôùp hình troøn nhö SGK, hoûi : ñaây laø hình gì ? - Hình troøn - GV tieáp tuïc ñöa ra hình chöõ nhaät nhö SGK vaø hoûi : ñaây laø hình gì ? - Hình chöõ nhaät. - Coâ ñaët hình chöõ nhaät leân treân hình troøn thì thaáy hình chöõ nhaät naèm ñöôïc troïn trong hình troøn (khoâng bò thöøa ra ngoaøi), khi ñoù ta noùi dieän tích hình chöõ nhaät beù hôn dieän tích hình troøn. - HS quan saùt vaø neâu : dieän tích hình chöõ nhaät beù hôn dieän tích hình troøn - GV coù theå ñöa ra moät soá caëp hình khaùc, trong moät soá caëp coù hình naøy naèm troïn ñöôïc trong hình kia ñeå HS neâu dieän tích hình naøo beù hôn b) Ví duï 2. - GV ñöa ra hình A sau ñoù hoûi : Hình A coù maáy oâ vuoâng? - 5 oâ vuoâng - GV : Ta noùi dieän tích hình A baèng 5 oâ vuoâng - HS nhaéc laïi - GV ñöa ra hình B sau ñoù hoûi : Hình B coù maáy oâ vuoâng? - Hình B coù 5 oâ vuoâng - Vaäy dieän tích hình B baèng maáy oâ vuoâng? - Dieän tích hình B baèng 5 oâ vuoâng - GV : dieän tích hình A baèng 5 oâ vuoâng, dieän tích hình B baèng 5 oâ vuoâng neân ta noùi dieän tích hình A baèng dieän tích hình B. - HS nhaéc laïi : Dieän tích hình A baèng dieän tích hình B. c) Ví duï 3. - GV ñöa ra hình P nhö SGK sau ñoù hoûi : Dieän tích hình P baèng maáy oâ vuoâng? - 10 oâ vuoâng - GV duøng keùo caét hình P thaønh 2 hình M vaø N, vöøa thao taùc vöøa neâu taùch hình P thaønh 2 hình M vaø N. Em haõy neâu soá oâ vuoâng coù trong moãi hình M vaø N. - HS quan saùt vaø traû lôøi : Hình M coù 6 oâ vuoâng, hình N coù 4 oâ vuoâng. - Laáy soá oâ vuoâng cuûa hình M + soá oâ vuoâng cuûa hình N ñöôïc bao nhieâu oâ vuoâng? - 10 oâ vuoâng. - 10 oâ vuoâng laø dieän tích cuûa hình naøo trong caùc hình P, M, N ? - Laø dieän tích cuûa hình P. - Khi ñoù ta noùi dieän tích hình P baèng toång dieän tích cuûa hình M vaø hình N. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (12 ’) * Muïc tieâu : Coù bieåu töôïng veà dieän tích beù hôn, dieän tích baèng nhau cuûa moät hình. * Caùch tieán haønh : Baøi 1 - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu - Y/c HS caû lôùp quan saùt hình. - Moät HS ñoïc yeâu caàu - HS caû lôùp quan saùt hình - Y/c 1 HS ñoïc caùc yù a, b, c tröôùc lôùp - 1 HS ñoïc, caû lôùp quan saùt SGK - GV hoûi : dieän tích hình tam giaùc ABC lôùn hôn dieän tích hình töù giaùc ABCD, ñuùng hay sai, vì sao ? - Sai. Vì tam giaùc ABC coù theå naèm troïn trong töù giaùc ABCD, vaäy dieän tích cuûa tam giaùc ABC khoâng theå lôùn hôn dieän tích cuûa töù giaùc ABCD. - GV hoûi : Dieän tích hình tam giaùc ABC beù hôn dieän tích hình töù giaùc ABCD, ñuùng hay sai, vì sao ? - Ñuùng. Vì tam giaùc ABC coù theå naèm troïn trong töù giaùc ABCD, vaäy dieän tích cuûa tam giaùc ABC beù hôn dieän tích cuûa töù giaùc ABCD. - GV hoûi : Dieän tích hình tam giaùc ABC baèng dieän tích hình töù giaùc ABCD, ñuùng hay sai, vì sao ? - Sai, vì dieän tích cuûa tam giaùc ABC beù hôn dieän tích cuûa töù giaùc ABCD. - GV hoûi theâm : Dieän tích cuûa hình töù giaùc ABCD nhö theá naøo so vôùi dieän tích cuûa hình tam giaùc ABC vaø ACD ? Dieän tích cuûa hình töù giaùc ABCD baèng toång dieän tích cuûa hình tam giaùc ABC vaø ACD. Baøi 2 - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu - Y/c HS töï laøm baøi. - 1 HS neâu yeâu caàu - HS töï laøm baøi. - GV chöõa baøi, neâu töøng caâu hoûi cho HS traû lôøi : + Hình P goàm bao nhieâu oâ vuoâng ? - 11 oâ vuoâng + Hình Q goàm bao nhieâu oâ vuoâng ? - 10 oâ vuoâng + So saùnh dieän tích cuûa hình P vaø Q - 11 > 10 vaäy dieän tích hình P lôùn hôn dieän tích hình Q Baøi 3 - Baøi toaùn y/c chuùng ta laøm gì ? - So saùnh dieän tích hình A vaø hình B. - Y/c HS quan saùt kyõ hình vaø ñoaùn keát quaû - 3 ñeán 4 HS neâu keát quaû ñoaùn cuûa mình. HS coù theå noùi dieän tích hình A lôùn hôn B hoaëc ngöôïc laïi, hoaëc dieän tích hai hình baèng nhau. - GV chöõa baøi : GV ñöa ra moät soá hình tam giaùc caân nhö hình A sau ñoù y/c HS duøng keùo caét theo ñöôøng cao haï töø ñænh caân xuoáng. Sau ñoù y/c HS gheùp 2 maûnh cuûa tam giaùc vöøa caét thaønh hình vuoâng vaø so saùnh dieän tích hình vuoâng naøy vôùi hình B. - HS thöïc hieän thao taùc theo höôùng daãn ñeå ruùt ra keát luaän : Dieän tích hình A baèng dieän tích hình B. Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá daën doø (4’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT vaø chuaån bò baøi sau. - Baøi dieän tích cuûa moät hình IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY: TOAÙN Tieát 140 : ÑÔN VÒ ÑO DIEÄNTÍCH. XAÊNG-TI-MEÙT VUOÂNG I. Muïc tieâu Giuùp HS Bieát 1cm2 laø dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh daøi 1cm. Bieát ñoïc, vieát soá ño dieän tích theo xaêng – ti - meùt vuoâng. Hieåu ñöôïc soá ño dieän tích cuûa 1 hình theo xaêng – ti - meùt vuoâng chính laø soá oâ vuoâng 1cm2 coù trong hình ñoù. II. Ñoà duøng daïy hoïc Hình vuoâng coù caïnh 1cm cho töøng HS. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Goïi HS leân baûng laøm baøi 1, 2, 3, 4 / 61 VBT Toaùn 3 Taäp hai. GV nhaäïn xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Giôùi thieäu baøi (1’) - GV : Trong giôø hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi ñôn vò ño dieän tích. - Nghe GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu xaêng – ti - meùt vuoâng (cm2) (12’) * Muïc tieâu : Bieát 1cm2 laø dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh daøi 1cm. Bieát ñoïc, vieát soá ño dieän tích theo xaêng – ti - meùt vuoâng. Hieåu ñöôïc soá ño dieän tích cuûa 1 hình theo xaêng – ti - meùt vuoâng chính laø soá oâ vuoâng 1cm2 coù trong hình ñoù. * Caùch tieán haønh : - GV giôùi thieäu . + Ñeå ño dieän tích, ngöôøi ta duøng ñôn vò ño dieän tích. Moät trong nhöõng ñôn vò ño dieän tích thöôøng gaëp laø xaêng – ti - meùt vuoâng + Xaêng – ti - meùt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh daøi 1cm. + Xaêng – ti - meùt vuoâng vieát taét laø cm2 - GV phaùt cho moãi HS 1 hình vuoâng coù caïnh 1cm vaø y/c HS ño caïnh cuûa hình vuoâng naøy. - HS caû lôùp cuøng ño vaø baùo caùo : Hình vuoâng coù caïnh laø 1cm - Vaäy dieän tích hình vuoâng naøy laø bao nhieâu - Laø 1cm2 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (12’) * Muïc tieâu : - Bieát ñoïc, vieát soá ño dieän tích theo xaêng – ti - meùt vuoâng. - Hieåu ñöôïc soá ño dieän tích cuûa 1 hình theo xaêng – ti - meùt vuoâng chính laø soá oâ vuoâng 1cm2 coù trong hình ñoù. * Caùch tieán haønh : Baøi 1 - GV : Baøi taäp y/c caùc em ñoïc vaø vieát caùc soá ño dieän tích theo xaêng – ti – meùt vuoâng, khi vieát kyù hieäu xaêng – ti – meùt vuoâng (cm2) chuù yù soá 2 ôû beân phaûi - Y/c HS töï laøm baøi - HS laøm baøi vaioø VBT, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra. - GV goïi 5 HS leân baûng ñoïc caùc soá ño dieän tích theo cm2, y/c HS vieát - HS vieát - GV chæ baûng, y/c HS ñoïc laïi caùc soá ño vöøa vieát Baøi 2 - GV y/c HS quan saùt hình A vaø hoûi : Hình A goàm maáy oâ vuoâng? Moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø bao nhieâu? - Coù 6 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø 1 cm2. - Khi ñoù ta noùi dieän tích hình A laø 6cm2 - Y/c HS töï laøm vôùi hình B. - Goàm 6 oâ vuoâng 1cm2, vaäy dieän tích cuûa hình B laø 6 cm2. So saùnh dieän tích hình A vaø dieän tích hình B - Dieän tích hai hình naøy baèng nhau. - GV khaúng ñònh : hai hình cuøng coù dieän tích laø 6cm2 neân ta noùi hai hình coù dieän tích baèng nhau Baøi 3 - Baøi taäp y/c chuùng ta laøm gì ? - Thöïc hieän caùc pheùp tính soá ño coù ñôn vò ño laø dieän tích. - Khi thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi caùc soá ño coù ñôn vò ño laø dieän tích, chuùng ta cuõng thöïc hieän nhö vôùi caùc soá ño coù ñôn vò ño laø ñôn vò chieàu daøi, caân naëng, thôøi gian ñaõ hoïc - HS nghe GV höôùng daãn, sau ñoù laøm baøi. 2 HS leân baûng - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Baøi 4 - Gv goïi 1 HS ñoïc ñeà -Y/c HS laøm baøi - 1 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm vaøo VBT. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá daën doø (4’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp trong VBT vaø chuaån bò baøi sau Baøi giaûi Dieän tích tôø giaáy maøu xanh lôùn hôn dieän tích tôø giaáy maøu ñoû laø : 300 – 280 = 20 (cm2) Ñaùp soá : 2 0 (cm2) . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan 28S.doc
Tài liệu liên quan