Giáo án lớp 3 môn toán tiết 80: Luyện tập

Tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tiết 80: Luyện tập

doc12 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tiết 80: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2006 TUAÀN 17 LUYEÄN TAÄP Tieát : 80 I. Muïc tieâu: Giuùp hs:cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc coù daïng :chæ coù pheùp tính coäng , trö ø; chæ coù pheùp tính nhaân, chia; coù caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân , chia II. Ñoà duøng daïy hoïc: III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Kieåm tra caùc baøi 1,2,3/87 VBT - Nhaän xeùt cho ñieåm 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (12’) Muïc tieâu: Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc coù daïng :chæ coù pheùp tính coäng , trö ø; chæ coù pheùp tính nhaân, chia; coù caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân , chia Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c - Höôùng daãn :Khi thöïc hieän tính giaù trò cuûa moãi bieåu thöùc, em caàn ñoïc kó bieåu thöùc ñeå xem bieåu thöùc coù nhöõng daáu tính naøo phaûi aùp duïng vaøo quy taéc naøo ñeå tính cho ñuùng - Y/c hs nhaéc laïi caùch tính 2 bieåu thöùc trong phaàn a) - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 2 - Y/c hs neâu y/c cuûa baøi - Hs laøm baøi vaøo vôû - Y/c hs nhaéc laïi caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc khi coù caùc pheùp tính coäng tröø nhaân chia * Baøi 3 - 1hs neâu y/c - Y/c hs laøm baøi - Cho hs ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau - Chöõa baøi * Baøi 4 - 1hs neâu y/c - Höôùng daãn : ñoïc bieåu thöùc , tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ra giaáy nhaùp,tìm soá chæ giaù trò cuûa bieåu thöùc coù trong baøi, sau ñoù noái bieåu thöùc vôùi soá ñoù * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø (5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Veà nhaø luyeän taäp theâm veà tính giaù trò cuûa bieåu thöùc - Veà nhaø laøm baøi 1, 2, 3/85 - Hs laøm vaøo vôû, 4hs leân baûng laøm baøi a) 125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120 21 x 2 x 4 = 42 x 4 = 168 b) 68 + 2 – 10 = 100 – 10 = 98 147 : 7 x 6 = 21 x 6 = 126 - Hs laøm vaøo vôû, 4hs leân baûng laøm baøi a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19 20 x 9 : 2 = 180 : 2 = 28 11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28 12 + 7 x 9 = 12 + 6 = 75 - Hs töï laøm baøi - Luyeän taäp RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2006 TÍNH GIAÙ TRÒ CUÛA BIEÅU THÖÙC ( tieáp) Tieát : 81 I. Muïc tieâu: Giuùp hs:Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc ( ) vaø ghi nhôù quy taéc tính giaù trò cuûa bieåu thöùc daïng naøy II. Ñoà duøng daïy hoïc: III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Goïi hs leân laøm baøi 1,2,3/85VBT - Nhaän xeùt cho ñieåm hs 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng : Höôùng daãn tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ñôn giaûn coù daáu ngoaëc (12’) Muïc tieâu: Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc ( ) vaø ghi nhôù quy taéc Caùch tieán haønh: - Vieát leân baûng hai bieåu thöùc: 30 + 5 : 5 vaø (30 + 5) : 5 - Y/c hs suy nghó ñeå tìm caùch tính giaù trò cuûa hai bieåu thöùc noùi treân - Y/c hs tìm ñieåm khaùc nhau giöõa hai bieåu thöùc - Giôùi thieäu : Chính ñieåm khaùc nhau naøy daãn ñeán caùch tính giaù trò cuûa hai bieåu thöùc khaùc nhau - Neâu caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa daáu ngoaëc”Khi tính giaù trò cuûa bieåu thöùccoù chöùa daáu ngoaëc thì tröôùc tieân ta thöïc hieän caùc pheùp tính trong ngoaëc “ - Y/c hs so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc treân vôùi bieåu thöùc: 30 + 5 : 5 = 31 Keát luaän: Vaäy khi tính giaù trò cuûa bieåu thöùc chuùng ta caàn xaùc ñònh ñuùng daïng cuûa bieåu thöùc ñoù, sau ñoù thöïc hieän pheùp tính theo thöù töï * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (12’) Muïc tieâu: Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc ( ) Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Cho hs nhaéc laïi caùch laøm baøi,sau ñoù y/c hs töï laøm baøi * Baøi 2 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs laøm baøi vaøo vôû - Hs laøm baøi sau ñoù 2 baïn ngoài caïnh nhau ñoåi vcheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau * Baøi 3 - Goïi hs ñoïc ñeà baøi - Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? - Muoán bieát moãi ngaên coù bao nhieâu quyeån saùch, chuùng ta phaûi bieát ñöôïc ñieàu gì ? - Y/c hs laøm baøi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø( 5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Goïi 1hs nhaéc laïi caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc - Veà nhaø laøm baøi 1, 2, 3, 4/89VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hs thaûo luaän vaø trình baøy yù kieán cuûa mình - Bieåu thöùc thöù nhaát khoâng coù daáu ngoaëc, bieåu thöùc thöù hai coù daáu ngoaëc - Hs neâu caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc thöù nhaát - Hs nghe giaûng vaø thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7 - Giaù trò cuûa 2 bieåu thöùc khaùc nhau - Hs laøm vaøo vôû, 4hs leân baûng laøm baøi - Hs laøm vaøo vôû, 4hs leân baûng laøm baøi - Coù 240 quyeån saùch,xeáp ñeàu vaøo 2 tuû, moãi tuû coù 4 ngaên - Moãi ngaên coù bao nhieâu quyeån saùch - Phaûi bieát moãi tuû coù bao nhieâu saùch /Phaûi bieát coù taát caû bao nhieâu ngaên saùch - Hs caû lôùp laøm vaøo vôû,1hs leân baûng Giaûi: Moãi chieác tuû coù soá saùch laø: 240 : 2 = 120 (quyeån) Moãi ngaên coù soá saùch laø: 120 : 4 =30 (quyeån) Ñaùp soá: 30 quyeån RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2007 LUYEÄN TAÄP Tieát : 82 I. Muïc tieâu: Giuùp hs: - Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc - Aùp duïng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vaøo vieäc ñieàn daáu >,<,= II. Ñoà duøng daïy hoïc: III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Goïi hs leân baûng laøm baøi 1,2,3,4/89VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (25’) Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc - Aùp duïng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vaøo vieäc ñieàn daáu >,<,= Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs neâu caùch laøm - Y/c hs töï laøm baøi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 2 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs töï laøm baøi, sau ñoù 2hs ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau - Y/c hs so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc (421 -200) x 2 vôùi bieåu thöùc 421- 200 x 2 - Theo em, taïi sao giaù trò hai bieåu thöùc naøy laïi khaùc nhau trong khi coù cuøng soá, cuøng daáu pheùp tính - Vaäy khi tính giaù trò cuûa bieåu thöùc,chuùng ta caàn xaùc ñònh ñuùng daïng cuûa bieåu thöùc ñoù, sau ñoù thöïc hieän caùc pheùp tính ñuùng thöù töï * Baøi 3 - Vieát leân baûng (12 +11) x 3 … 45 - Ñeå ñieàn ñöôïc ñuùng daáu caàn ñieàn vaøo choã troáng, chuùng ta caàn laøm gì ? -Y/c hs tính giaùtrò cuûa bieåu thöùc (12 +11) x 3 - Y/c hs so saùnh 69 vaø 45 - Vaäy chuùng ta ñieàn daáu >vaøo choã troáng - Y/c hs laøm tieáp phaàn coøn laïi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 4 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/chs töï laøm baøi,sau ñoù 2hs ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau - Chöõa baøi * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø( 5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Veà nhaø laøm baøi 1,2,3/91VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc - Hs laøm baøi vaøo vôû,4hs leân baûng laøm baøi a) 238 – (55 – 35) = 238 -20 = 218 175 – (30 + 20) = 175 -50 =125 b) 84 x (4 : 2) = 84 : 2 = 41 (72 + 18) x 3 = 90 x 3 = 270 - Laøm baøi vaø kieåm tra baøi cuûa baïn - Giaù trò cuûa hai bieåu thöùc khaùc nhau - Vì thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính naøy trong hai bieåu thöùc khaùc nhau - Chuùng ta caàn tính giaù trò cuûa bieåu thöùc (12+11) x 3 tröôùc, sau ñoù so saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc vôùi 45 (12 + 11) x 3 = 13 x 3 = 69 69 > 45 - Hs laøm vaøo vôû,3hs leân baûng laøm baøi 11 + (52 – 22) = 41 30 < (70 + 23) : 3 120 < 484 : (2 x 2) - Xeáp ñöôïc hình nhö sau RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Ngaøy 27 thaùng 12 naêm 2006 LUYEÄN TAÄP CHUNG Tieát : 83 I. Muïc tieâu: Giuùp hs: Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc II. Ñoà duøng daïy hoïc: III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Goïi hs leân baûng laøm baøi 1,2,3/91VBT - Nhaän xeùt,chöõa baøi vaø cho ñieåm hs 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (25’) Muïc tieâu: Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs neâu caùch laøm baøi roài thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 2 - 1 hs y/c cuûa baøi - Y/c hs laømbaøi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 3 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Cho hs neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi * Baøi 4 Höôùng daãn hs tính giaù trò cuûa moãi bieåu thöùc vaøo giaáy nhaùp, sau ñoù noái bieåu thöùc vôùi soá chæ giaù trò cuûa noù * Baøi 5 - Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi - Coù taát caû bao nhieâu caùi baùnh? - Moãi hoäp xeáp maáy caùi baùnh? - Moãi thuøng coù maáy hoäp? - Baøi toaùn hoûi gì? - Muoán bieát coù bao nhieâu thuøng baùnh ta phaûi bieát ñöôïc ñieàu gì tröôùc ñoù? - Y/c hs thöïc hieän giaûi baøi toaùn - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø( 5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Veà nhaø laøm baøi 1, 2 , 4/92 VBT - Hs caû lôùp laøm vaøo vôû, 4 hs leân baûng laøm baøi a) 324 - 20 + 61 =304 + 61 = 365 188 + 12 -50 = 200 -50 = 150 b) 21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7 40 : 2 x 6 = 20 x 6 = 120 - Hs caû lôùp laøm vaøo vôû, 4hs leân baûng laøm vaø neâu caùch laøm a) 15 +7 x 8 = 15 + 56 = 71 201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214 b) 90 + 28 : 2 = 90+ 14 = 104 564 - 10 x 4 = 564 – 40 = 524 - Hs caû laøm vaøo vôû ,2 hs leân baûng laøm baøi a) 123 x (42- 40 ) =123 x 2 = 246 ( 100 + 11 ) x 9 =111 x 9 = 999 b) 72 :9 (2 x 4 ) = 72 : 8 = 9 64 : ( 8 : 4 ) = 64 : 2 = 32 - 800 caùi baùnh - 4 caùi baùnh - 5 hoäp - Coù bao nhieâu thuøng baùnh ? - Bieát ñöôïc coù bao nhieâu thuøng baùnh. Bieát ñöôïc moãi thuøng coù bao nhieâu caùi baùnh Giaûi Soá hoäp baùnh xeáp ñöôïc laø: 800 : 4 = 200 (hoäp) Soá thuøng baùnh xeáp ñöôïc laø: 200 : 5 = 40 (thuøng) Ñaùp soá: 40 thuøng RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2006 HÌNH CHÖÕ NHAÄT Tieát : 84 I. Muïc tieâu: Giuùp hs:böôùc ñaàu coù khaùi nieäm veà hình chöõ nhaät (theo yeáu toá caïnh vaø goác) töø ñoù bieát caùch nhaän daïng hình chöõ nhaät II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Caùc moâ hình coù daïng hình chöõ nhaät vaø moät soá hình khaùc khoâng laø hình chöõ nhaät - EÂ ke, thöôùc ño chieàu daøi III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt ) - Goïi hs leân baûng laøm baøi 1,2,4/92 VBT - Nhaän xeùt, chöõa baøi vaø cho ñieåm hs 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu hình chöõ nhaät (13’) Muïc tieâu: Böôùc ñaàu coù khaùi nieäm veà hình chöõ nhaät Caùch tieán haønh: - Gv giôùi thieäu (hình ñaõ veõ saün treân baûng) ñaây laø hình chöõ nhaät ABCD - Y/c hs laáy eâkeâ kieåm tra caùc goùc cuûa hình chöõ nhaät - Y/c hs duøng thöôùc ñeå ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình chöõ nhaät - Y/c hs so saùnh ñoâï daøi caïnh AB vaø CD - Y/c hs so saùnh ñoä daøi caïnh AD vaø BC - Giôùi thieäu : Hai caïnh AB vaø CD ñöôïc coi laø hai caïnh daøi cuûa hình chöõ nhaät vaø hai caïnh naøy baèng nhau.Hai caïnh AD vaø BC ñöôïc coi laø hai caïnh ngaén cuûa hình chöõ nhaät vaø hai caïnh naøy cuõng coù ñoä daøi baèng nhau Vaäy hcn ABCD coù hai caïnh daøi coù ñoä daøi baèng nhau AD = BC; AB = CD - Veõ leân baûng moät soá hình vaø yeâu caàu hs nhaän dieän ñaâu laø hình chöõ nhaät - Y/c hs neâu laïi caùc ñaëc ñieåm cuûa hình chöõ nhaät * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Thöïc haønh (12’) Muïc tieâu: Bieát caùch nhaän daïng hình chöõ nhaät Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c - Y/c hs töï nhaän bieát hình chöõ nhaät sau ñoù duøng thöôùc vaø eâ ke kieåm tra laïi - Hình chöõ nhaät laø:MNPQ vaø RSTU caùc hình coøn laïi khoâng phaûi laø HCN - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 2 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs duøng thöôùc ñeå ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa hai hình chöõ nhaät sau ñoù baùo caùo keát quaû *Baøi 3 - 1hs neâu y/c - Y/c hai hs ngoài caïnh thaûo luaän ñeå tìm taát caû caùc hình chöõ nhaät coù trong hình sau ñoù goïi teân hình vaø ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa moãi hình * Baøi 4 - 1hs neâu y/c - Y/c hs suy nghó vaø töï laøm baøi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø( 5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Hoûi laïi hs veà ñaëc ñieåm cuûa hình chöõ nhaät trong baøi - Y/c hs tìm caùc ñoà duøng coù daïng laø hình chöõ nhaät - Veà nhaø laøm baøi 1, 2/93VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Coù 4 goùc cuøng laø goùc vuoâng - AB = CD - AD = BC - Hs laøm vaøo vôû - AB = CD = 4 cm vaø AD = BC = 3 cm - MN = PQ = 5 cm vaø MQ = NP = 2 cm - Caùc hình chöõ nhaät laø : ABMN ; MNCD ; ABCD - Veõ ñöôïc caùc hình - Hình chöõ nhaät - Maët baøn, baûng ñen, oâ cöûa soå RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2006 HÌNH VUOÂNG Tieát : 85 I. Muïc tieâu: Giuùp hs: - Nhaän bieát ñöôïc hình vuoâng qua ñaëc ñieåm veà caïnh vaø goùc cuûa noù - Veõ hình vuoâng ñôn giaûn II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Moät soá moâ hình veà hình vuoâng - Thöôùc thaúng , eâ ke III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt ) - Goïi hs leân baûng laøm baøi 1,2/93 VBT - Nhaän xeùt, chöõa baøi vaø cho ñieåm hs 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu hình vuoâng( 12’) Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc hình vuoâng qua ñaëc ñieåm veà caïnh vaø goùc cuûa noù Caùch tieán haønh: - Veõ leân baûng 1 hình vuoâng, 1 hình troøn, 1 hình chöõ nhaät,1 hình tam giaùc - Y/c hs ñoaùn veà goùc ôû caùc ñænh cuûa hình vuoâng (theo em ,caùc goùc ôû caùc ñænh cuûa hình vuoâng laø caùc goùc nhö theá naøo ?) - Y/c hs duøng eâ ke kieåm tra keát quaû öôùc löôïng goùc sau ñoù ñöa ra keát luaän: hình vuoâng coù 4 goùc ôû ñænh ñeàu laø goùc vuoâng - Y/c hs öôùc löôïng vaø so saùnh ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình vuoâng, sau ñoù duøng thöôùc ño ñeå kieåm tra laïi - Y/c hs suy nghó, lieân heä ñeå tìm caùc vaät trong thöïc teá coù daïng hình vuoâng - Y/c hs tìm ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät Keát luaän: Hình vuoâng coù 4 caïnh baèng nhau * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Thöïc haønh (12’) Muïc tieâu: Veõ hình vuoâng ñôn giaûn Caùch tieán haønh: * Baøi 1 - 1hs neâu y/c - Y/c hs laøm baøi - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs * Baøi 2 - 1hs neâu y/c - Y/c hs neâu laïi caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng cho tröôùc sau ñoù laøm baøi * Baøi 3 - 1hs neâu y/c cuûa baøi - Y/c hs suy nghó vaø töï laøm baøi - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hs * Baøi 4 - Y/c hs veõ hình trong SGK vaøo vôû * Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø( 5’) - Coâ vöøa daïy baøi gì ? - Hoûi hs veà ñaëc ñieåm cuûa hình vuoâng - Veà nhaø laøm baøi 1, 2/95 VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hs tìm vaø goïi teân hình vuoâng trong caùc hình veõ Gv ñöa ra - Caùc goùc ôû caùc ñænh cuûa hình vuoâng ñeàu laø goùc vuoâng - Ñoä daøi 4 caïnh baèng nhau - Khaên muøi xoa, vieân gaïch hoa laùt neàn - Hs duøng thöôùc vaø eâ ke ñeå kieåm tra töøng hình, sau ñoù baùo caùo keát quaû cho Gv + Hình ABCD laø hình chöõ nhaät, khoâng phaûi laø hình vuoâng + Hình MNPQ khoâng phaûi laø hình vuoâng vì caùc goùc ôû ñænh khoâng phaûi laø goùc vuoâng + Hình EGHI laø hình vuoâng vì hình naøy coù 4 goùc ôû ñænh laø 4 goùc vuoâng, 4 caïnh cuûa hình baèng nhau - Laøm baøi, baùo caùo keát quaû + Hình ABCD coù ñoä daøi caïnh laø 3cm + Hình MNPQ coù ñoä daøi caïnh laø 4cm - Veõ ñöôïc caùc hình RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY TOÅ TRÖÔÛNG KIEÅM TRA BAN GIAÙM HIEÄU KIEÅM TRA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan17s(CO Hien).Doc