Giáo án lớp 3 môn toán tiết 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tiết 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số: Tuần 15: Thứ , ngày tháng năm 2004 Toán. Tiết 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số . - Củng cố về bài toán giảm một số đi một lần. b) Kỹ năng: Rèn Hs tính các phép tính nhân, chia chính xác, thành thạo. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ, phấn màu. * HS: VBT, bảng con. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. Ba Hs đọc bảng chia 3. - Nhận xét ghi điểm. - Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. - Mục tiêu: Giúp Hs nắm đựơc các bước thực hiệ...

doc24 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn toán tiết 71: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 15: Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 71: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Bieát thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá . - Cuûng coá veà baøi toaùn giaûm moät soá ñi moät laàn. b) Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Chia soá coù hai chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 1. Ba Hs ñoïc baûng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn Hs thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. - Muïc tieâu: Giuùp Hs naém ñöïôc caùc böôùc thöïc hieän moät pheùp toaùn chia . a) Pheùp chia 648 : 3. - Gv vieát leân baûng: 648 : 3 = ? . Yeâu caàu Hs ñaët theo coät doïc. - Gv yeâu caàu caû lôùp suy nghó vaø thöïc hieän pheùp tính treân. - Gv höôùng daãn cho Hs tính töø böôùc: - Gv hoûi: Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng naøo cuûa soá bò chia? + 6 chia 3 baèng maáy? + Sau khi ñaõ thöïc hieän chia haøng traêm, ta chia ñeán haøng chuïc. 4 chia 3 ñöôïc maáy? - Gv yeâu caàu Hs suy nghó vaø thöïc hieän chia haøng ñôn vò. + Vaäy 648 chia 3 baèng bao nhieâu - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Moät soá Hs nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp chia. 648 3 * 6 chia 3 ñöôcï 2, vieát 2, 2 nhaân 3 6 216 6 ; 6 tröø 6 baèng 0. 04 * Haï 4; 4 chia 3 baèng 1, vieát 1 ; 1 3 nhaân 3 baèng 3 ; 4 tröø 3 baèng 1. 18 * Haï 8, ñöôïc 18 ; 18 chia 3 ñöôïc 6 ; 18 6 nhaân 3baèng 18 ; 18 tröø 18 baèng 0. 0 => Ta noùi pheùp chia 648 : 3 laø pheùp chia heát. b) Pheùp chia 236 : 5 - Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. - Sau khi Hs thöïc hieän xong Gv höôùng daãn theâm. 236 5 * 63 chia 7 ñöôïc 9, vieát 9 20 47 9 nhaân 7 baèng 63. 36 63 tröø 63 baèng 0 35 * Haï 2; 2 chia 7 ñöôïc 0, vieát 0 1 0 nhaân 7 baèng 0 ; 2 tröø 0 baèng 2 - Vaäy 236 chia 5 baèng bao nhieâu ? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. => Ñaây laø pheùp chia coù dö. Löu yù: Soá dö trong pheùp chia phaûi nhoû hôn soá chia. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch tính ñuùng caùc pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu Hs töï laøm. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yeâu caàu 4 Hs vöøa leân baûng neâu roõ töøng böôùc thöïc hieän pheùp tính cuûa mình. + Yeâu caàu Hs neâu caùc pheùp chia heát, chia dö trong baøi. - Gv nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 2. - Muïc tieâu: Giuùp Hs giaûi ñuùng caùc baøi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv cho hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Gv hoûi: + Coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh? + Moãi haøng coù bao nhieâu hoïc sinh? + Baøi toaùn hoûi gì? - Gv yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû, 1 Hs laøm baøi treân baûng lôùp. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Coù taát caû soá haøng laø: 234 : 9 = 26 (haøng) Ñaùp soá : 26 haøng. * Hoaït ñoäng 4: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em cuûng coá veà baøi toaùn giaûm ñi moät soá laàn. - Gv môøi 1 Hs ñoïc coät thöù nhaát trong haøng. - Gv hoûi: + Soá ñaõ cho laø soá naøo? + 432m giaûm ñi 8 laàn laø bao nhieâu m? + 432m giaûm ñi 6 laàn laø bao nhieâu m? + Muoán giaûm moät soá ñi moät soá laàn ta laøm theá naøo? - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo VBT. Ba Hs leân baûng laøm. * Hoaït ñoäng 5: Laøm baøi 5. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs thöïc hieän caùc pheùp tính chia ñuùng. Baøi 5: 234 : 2 ; 123 : 4 ; 562 : 8 ; 783 : 9. - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm cho caùc em thi ñua nhau tính. - Yeâu caàu trong thôøi gian 5 phuùt nhoùm naøo tính ñuùng, nhanh seõ chieán thaéng. - Gv choát laïi, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs ñaët tính theo coät doïc vaø tính. Hs : Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng traêm cuûa soá bò chia. 6 chia 3 baèng 2. 4 chia 3 ñöôïc 1. Moät Hs leân baûng laøm. Caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt. 648 chia 3 = 216. Hs thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Hs ñaët pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. Moät Hs leân baûng ñaët. Hs laéng nghe. 236 chia 5 baèng 47, dö 1. Hs caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 4 Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Coù 234 hoïc sinh. Coù 9 hoïc sinh. Hoûi coù taát caû bao nhieâu haøng? Hs laøm baøi. Moät Hs leân baûng laøm. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. Hs ñoïc. Laø soá 432m. Laø 432m : 8 = 54m. Laø 432m : 6 = 72m. Ta chia soá ñoù cho soá laàn caàn giaûm. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Ba Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Thöïc haønh, troø chôi. Hai nhoùm thi laøm baøi. Hs nhaän xeùt 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 72: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Bieát thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá . - Cuûng coá veà baøi toaùn giaûm moät soá ñi moät laàn. b) Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieát 1). Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 1. Ba Hs ñoïc baûng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn Hs thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. - Muïc tieâu: Giuùp Hs naém ñöïôc caùc böôùc thöïc hieän moät pheùp toaùn chia . a) Pheùp chia 560 : 8. - Gv vieát leân baûng: 560 : 8 = ? . Yeâu caàu Hs ñaët theo coät doïc. - Gv yeâu caàu caû lôùp suy nghó vaø thöïc hieän pheùp tính treân. - Gv höôùng daãn cho Hs tính töø böôùc: - Gv hoûi: Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng naøo cuûa soá bò chia? + 56 chia 8 baèng maáy? + Vieát 7 vaøo ñaâu? - Gv yeâu caàu Hs tìm soá dö laàn 1. + Haï 0 ; 0 chia 8 baèng maáy? + Vieát 0 ôû ñaâu? - Gv yeâu caàu Hs tìm soá dö laàn 2. + Vaäy 560 chia 8 baèng bao nhieâu? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Moät soá Hs nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp chia. 560 8 * 56 chia 8 ñöôcï 7, vieát 7, 7 nhaân 8 56 70 baèng 56 ; 56 tröø 56 baèng 0. 00 * Haï 0 ; 0 chia 8 baèng 0, vieát 0 ; 0 0 nhaân 8 baèng 0 ; 0 tröø 0 baèng 0. 0 => Ta noùi pheùp chia 560 : 8 laø pheùp chia heát. b) Pheùp chia 632 : 8 - Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. - Sau khi Hs thöïc hieän xong Gv höôùng daãn theâm. 632 7 * 63 chia 7 ñöôïc 9, vieát 9 63 90 9 nhaân 7 baèng 63 ; 63 tröø 63 baèng 0. 02 * Haï 2 ; 2 chia 7 ñöôïc 0, vieát 0. 0 0 nhaân 7 baèng 0 ; 2 tröø 0 baèng 2 . 2 - Vaäy 632 chia 8 baèng bao nhieâu ? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. => Ñaây laø pheùp chia coù dö. Löu yù: Soá dö trong pheùp chia phaûi nhoû hôn soá chia. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch tính ñuùng caùc pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu Hs töï laøm. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yeâu caàu 4 Hs vöøa leân baûng neâu roõ töøng böôùc thöïc hieän pheùp tính cuûa mình. + Yeâu caàu Hs neâu caùc pheùp chia heát, chia dö trong baøi. - Gv nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 2. - Muïc tieâu: Giuùp Hs giaûi ñuùng caùc baøi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv cho hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Gv hoûi: + Moät naêm coù taát caû bao nhieâu ngaøy ? + Moãi tuaàn leã coù bao nhieâu ngaøy? + Muoán bieát moät naêm ñoù coù bao nhieâu tuaàn leã vaø maáy ngaøy ta phaûi laøm nhö theá naøo? - Gv yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû, 1 Hs laøm baøi treân baûng lôùp. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Ta coù 356 : 7 = 52 (dö 1) Vaäy naêm ñoù coù 52 tuaàn leã vaø 1 ngaøy. Ñaùp soá : 52 tuaàn leã vaø moät ngaøy. * Hoaït ñoäng 4: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em bieát laøm tính ñuùng. - Gv môøi 1 Hs ñoïc coät thöù nhaát trong haøng. - Gv treo baûng phuï coù saün hai pheùp tính trong baøi. - Gv höôùng daãn Hs kieåm tra pheùp chia baèng caùch thöïc hieän laïi töøng böôùc cuûa pheùp chia. - Gv hoûi: Pheùp tính b) sai ôû böôùc naøo, haõy thöïc hieän laïi cho ñuùng. * Hoaït ñoäng 5: Laøm baøi 5. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs thöïc hieän caùc pheùp tính chia ñuùng. Baøi 5: 356 : 2 ; 647 : 9 ; 642 : 8 ; 277 : 9. - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm cho caùc em thi ñua nhau tính. - Yeâu caàu trong thôøi gian 5 phuùt nhoùm naøo tính ñuùng, nhanh seõ chieán thaéng. - Gv choát laïi, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs ñaët tính theo coät doïc vaø tính vaøo giaáy nhaùp. Hs : Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng traêm cuûa soá bò chia. 56 chia 8 baèng 7. Vieát 7 vaøo vò trí cuûa thöông. Hs tìm: 7 nhaân 8 baèng 56, 56 tröø 56 baèng 0. 0 chia 8 baèng 0. Vieát 0 vaøo thöông sau soá 7. Hs tìm. 560 : 8 = 70. Hs thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Hs ñaët pheùp tính doïc vaøo vaøo giaáy nhaùp. Moät Hs leân baûng ñaët. 632 chia 8 baèng 90 dö 2. Hs caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 4 Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Coù taát caû 7 ngaøy.. Coù 7 ngaøy. Ta thöïc hieän pheùp chia 356 : 7 Hs laøm baøi. Moät Hs leân baûng laøm. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. Hs ñoïc. Hs töï kieåm tra hai pheùp chia. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Hs traû lôøi: Pheùp tính b sai ôû laàn chia thöù 2. Haï 3, 3 chia 7 ñöïôc 0, phaûi vieát 0 vaøo thöông nhöng pheùp chia naøy ñaõ khoâng vieát o vaøo thöông neân thöông bò sai. Hs nhaän xeùt. PP: Thöïc haønh, troø chôi. Hai nhoùm thi laøm baøi. Hs nhaän xeùt 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Giôùi thieäu baûng nhaân. Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 71: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Bieát thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá . - Cuûng coá veà baøi toaùn giaûm moät soá ñi moät laàn. b) Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Chia soá coù hai chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 1. Ba Hs ñoïc baûng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn Hs thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. - Muïc tieâu: Giuùp Hs naém ñöïôc caùc böôùc thöïc hieän moät pheùp toaùn chia . a) Pheùp chia 648 : 3. - Gv vieát leân baûng: 648 : 3 = ? . Yeâu caàu Hs ñaët theo coät doïc. - Gv yeâu caàu caû lôùp suy nghó vaø thöïc hieän pheùp tính treân. - Gv höôùng daãn cho Hs tính töø böôùc: - Gv hoûi: Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng naøo cuûa soá bò chia? + 6 chia 3 baèng maáy? + Sau khi ñaõ thöïc hieän chia haøng traêm, ta chia ñeán haøng chuïc. 4 chia 3 ñöôïc maáy? - Gv yeâu caàu Hs suy nghó vaø thöïc hieän chia haøng ñôn vò. + Vaäy 648 chia 3 baèng bao nhieâu - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Moät soá Hs nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp chia. 648 3 * 6 chia 3 ñöôcï 2, vieát 2, 2 nhaân 3 6 216 6 ; 6 tröø 6 baèng 0. 04 * Haï 4; 4 chia 3 baèng 1, vieát 1 ; 1 3 nhaân 3 baèng 3 ; 4 tröø 3 baèng 1. 18 * Haï 8, ñöôïc 18 ; 18 chia 3 ñöôïc 6 ; 18 6 nhaân 3baèng 18 ; 18 tröø 18 baèng 0. 0 => Ta noùi pheùp chia 648 : 3 laø pheùp chia heát. b) Pheùp chia 236 : 5 - Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. - Sau khi Hs thöïc hieän xong Gv höôùng daãn theâm. 236 5 20 47 36 35 1 - Vaäy 236 chia 5 baèng bao nhieâu ? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. => Ñaây laø pheùp chia coù dö. Löu yù: Soá dö trong pheùp chia phaûi nhoû hôn soá chia. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch tính ñuùng caùc pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu Hs töï laøm. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yeâu caàu 4 Hs vöøa leân baûng neâu roõ töøng böôùc thöïc hieän pheùp tính cuûa mình. + Yeâu caàu Hs neâu caùc pheùp chia heát, chia dö trong baøi. - Gv nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 2. - Muïc tieâu: Giuùp Hs giaûi ñuùng caùc baøi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv cho hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Gv hoûi: + Coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh? + Moãi haøng coù bao nhieâu hoïc sinh? + Baøi toaùn hoûi gì? - Gv yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû, 1 Hs laøm baøi treân baûng lôùp. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Coù taát caû soá haøng laø: 234 : 9 = 26 (haøng) Ñaùp soá : 26 haøng. * Hoaït ñoäng 4: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em cuûng coá veà baøi toaùn giaûm ñi moät soá laàn. - Gv môøi 1 Hs ñoïc coät thöù nhaát trong haøng. - Gv hoûi: + Soá ñaõ cho laø soá naøo? + 432m giaûm ñi 8 laàn laø bao nhieâu m? + 432m giaûm ñi 6 laàn laø bao nhieâu m? + Muoán giaûm moät soá ñi moät soá laàn ta laøm theá naøo? - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo VBT. Ba Hs leân baûng laøm. * Hoaït ñoäng 5: Laøm baøi 5. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs thöïc hieän caùc pheùp tính chia ñuùng. Baøi 5: 234 : 2 ; 123 : 4 ; 562 : 8 ; 783 : 9. - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm cho caùc em thi ñua nhau tính. - Yeâu caàu trong thôøi gian 5 phuùt nhoùm naøo tính ñuùng, nhanh seõ chieán thaéng. - Gv choát laïi, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs ñaët tính theo coät doïc vaø tính. Hs : Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng traêm cuûa soá bò chia. 6 chia 3 baèng 2. 4 chia 3 ñöôïc 1. Moät Hs leân baûng laøm. Caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt. 648 chia 3 = 216. Hs thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Hs ñaët pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. Moät Hs leân baûng ñaët. Hs laéng nghe. 236 chia 5 baèng 47, dö 1. Hs caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 4 Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Coù 234 hoïc sinh. Coù 9 hoïc sinh. Hoûi coù taát caû bao nhieâu haøng? Hs laøm baøi. Moät Hs leân baûng laøm. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. Hs ñoïc. Laø soá 432m. Laø 432m : 8 = 54m. Laø 432m : 6 = 72m. Ta chia soá ñoù cho soá laàn caàn giaûm. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Ba Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Thöïc haønh, troø chôi. Hai nhoùm thi laøm baøi. Hs nhaän xeùt 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 72: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieáp theo). I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Bieát thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá . - Cuûng coá veà baøi toaùn giaûm moät soá ñi moät laàn. b) Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieát 1). Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 1. Ba Hs ñoïc baûng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn Hs thöïc hieän pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. - Muïc tieâu: Giuùp Hs naém ñöïôc caùc böôùc thöïc hieän moät pheùp toaùn chia . a) Pheùp chia 560 : 8. - Gv vieát leân baûng: 560 : 8 = ? . Yeâu caàu Hs ñaët theo coät doïc. - Gv yeâu caàu caû lôùp suy nghó vaø thöïc hieän pheùp tính treân. - Gv höôùng daãn cho Hs tính töø böôùc: - Gv hoûi: Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng naøo cuûa soá bò chia? + 56 chia 8 baèng maáy? + Vieát 7 vaøo ñaâu? - Gv yeâu caàu Hs tìm soá dö laàn 1. + Haï 0 ; 0 chia 8 baèng maáy? + Vieát 0 ôû ñaâu? - Gv yeâu caàu Hs tìm soá dö laàn 2. + Vaäy 560 chia 8 baèng bao nhieâu? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Moät soá Hs nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp chia. 560 8 * 56 chia 8 ñöôcï 7, vieát 7, 7 nhaân 8 56 70 baèng 56 ; 56 tröø 56 baèng 0. 00 * Haï 0 ; 0 chia 8 baèng 0, vieát 0 ; 0 0 nhaân 8 baèng 0 ; 0 tröø 0 baèng 0. 0 => Ta noùi pheùp chia 560 : 8 laø pheùp chia heát. b) Pheùp chia 632 : 8 - Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. - Sau khi Hs thöïc hieän xong Gv höôùng daãn theâm. 632 7 * 63 chia 7 ñöôïc 9, vieát 9 63 90 9 nhaân 7 baèng 63 ; 63 tröø 63 baèng 0. 02 * Haï 2 ; 2 chia 7 ñöôïc 0, vieát 0. 0 0 nhaân 7 baèng 0 ; 2 tröø 0 baèng 2 . 2 - Vaäy 632 chia 8 baèng bao nhieâu ? - Gv yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. => Ñaây laø pheùp chia coù dö. Löu yù: Soá dö trong pheùp chia phaûi nhoû hôn soá chia. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch tính ñuùng caùc pheùp chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu Hs töï laøm. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yeâu caàu 4 Hs vöøa leân baûng neâu roõ töøng böôùc thöïc hieän pheùp tính cuûa mình. + Yeâu caàu Hs neâu caùc pheùp chia heát, chia dö trong baøi. - Gv nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 2. - Muïc tieâu: Giuùp Hs giaûi ñuùng caùc baøi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv cho hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Gv hoûi: + Moät naêm coù taát caû bao nhieâu ngaøy ? + Moãi tuaàn leã coù bao nhieâu ngaøy? + Muoán bieát moät naêm ñoù coù bao nhieâu tuaàn leã vaø maáy ngaøy ta phaûi laøm nhö theá naøo? - Gv yeâu caàu caû lôùp baøi vaøo vôû, 1 Hs laøm baøi treân baûng lôùp. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Ta coù 356 : 7 = 52 (dö 1) Vaäy naêm ñoù coù 52 tuaàn leã vaø 1 ngaøy. Ñaùp soá : 52 tuaàn leã vaø moät ngaøy. * Hoaït ñoäng 4: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em bieát laøm tính ñuùng. - Gv môøi 1 Hs ñoïc coät thöù nhaát trong haøng. - Gv treo baûng phuï coù saün hai pheùp tính trong baøi. - Gv höôùng daãn Hs kieåm tra pheùp chia baèng caùch thöïc hieän laïi töøng böôùc cuûa pheùp chia. - Gv hoûi: Pheùp tính b) sai ôû böôùc naøo, haõy thöïc hieän laïi cho ñuùng. * Hoaït ñoäng 5: Laøm baøi 5. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs thöïc hieän caùc pheùp tính chia ñuùng. Baøi 5: 356 : 2 ; 647 : 9 ; 642 : 8 ; 277 : 9. - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm cho caùc em thi ñua nhau tính. - Yeâu caàu trong thôøi gian 5 phuùt nhoùm naøo tính ñuùng, nhanh seõ chieán thaéng. - Gv choát laïi, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs ñaët tính theo coät doïc vaø tính vaøo giaáy nhaùp. Hs : Chuùng ta baét ñaàu chia töø haøng traêm cuûa soá bò chia. 56 chia 8 baèng 7. Vieát 7 vaøo vò trí cuûa thöông. Hs tìm: 7 nhaân 8 baèng 56, 56 tröø 56 baèng 0. 0 chia 8 baèng 0. Vieát 0 vaøo thöông sau soá 7. Hs tìm. 560 : 8 = 70. Hs thöïc hieän laïi pheùp chia treân. Hs ñaët pheùp tính doïc vaøo vaøo giaáy nhaùp. Moät Hs leân baûng ñaët. 632 chia 8 baèng 90 dö 2. Hs caû lôùp thöïc hieän laïi pheùp chia treân. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. 4 Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Coù taát caû 7 ngaøy.. Coù 7 ngaøy. Ta thöïc hieän pheùp chia 356 : 7 Hs laøm baøi. Moät Hs leân baûng laøm. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. Hs ñoïc. Hs töï kieåm tra hai pheùp chia. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Hs traû lôøi: Pheùp tính b sai ôû laàn chia thöù 2. Haï 3, 3 chia 7 ñöïôc 0, phaûi vieát 0 vaøo thöông nhöng pheùp chia naøy ñaõ khoâng vieát o vaøo thöông neân thöông bò sai. Hs nhaän xeùt. PP: Thöïc haønh, troø chôi. Hai nhoùm thi laøm baøi. Hs nhaän xeùt 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Giôùi thieäu baûng nhaân. Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 73: Giôùi thieäu baûng nhaân. I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Hs bieát söû duïng baûng nhaân. - Cuûng coá veà baøi toaùn gaáp moät soá leân nhieàu laàn. b) Kóõ naêng: Thöïc haønh tính baøi toaùn moät caùch chính xaùc. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Chia soá coù ba chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá (tieát 2). - Gv goïi 2 Hs leân baûng söûa baøi 1, 3. - Gv nhaän xeùt, cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baûng nhaân vaø höôùng daãn Hs söû duïng baûng nhaân. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát khaùi quaùt veà caùc thöøa soá trong baûng nhaân vaø caùch söû duïng baûng nhaân. a) Giôùi thieäu baûng nhaân. - Gv treo baûng nhaân nhö trong SGK leân baûng. - Gv yeâu caàu Hs ñeám soá haøng, soá coät trong baûng. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc caùc soá trong haøng, coät ñaàu tieân cuûa baûng. - Gv : Ñaây laø caùc thöøa soá trong baûng nhaân ñaõ hoïc. Caùc oâ coøn laïi cuûa baûng chính laø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân trong caùc baûng nhaân ñaõ hoïc. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc haøng thöù 3 trong baûng. - Gv hoûi: Caùc soá vöøa ñoïc xuaát hieän trong baûng nhaân naøo ñaõ hoïc? - Gv yeâu caàu Hs ñoïc caùc soá trong haøng thöù 4 vaø tìm xem caùc soá naøy laø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân trong baûng maáy? b) Höôùng daãn Hs söû duïng baûng nhaân. - Gv höôùng daãn Hs tìm keát quaû cuûa pheùp nhaân 3 x 4. + Tìm soá 3 ôû coät ñaàu tieân (hoaëc haøng ñaàu tieân), tìm soá 4 ôû haøng ñaàu tieân (hoaëc coät ñaàu tieân) ; Ñaët thöôùc doïc theo hai muõi teân, gaëp nhau ôû oâ thöù 12. Soá 12 laø tích cuûa 3 vaø 4. - Gv yeâu caàu Hs tìm tích cuûa 5 vaø, 8 vaø 8. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1, 2. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát aùp duïng baûng nhaân ñeå ñieàn soá thích hôïp theo oâ troáng. Baøi 1. - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo VBT. - Gv môøi 4 neâu laïi caùch tìm tích cuûa 4 pheùp tính trong baøi. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. 6 x 7 = 42 ; 7 x 4 = 28 ; 8 x 9 = 72. Baøi 2: - Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv höôùng daãn Hs söû duïng baûng nhaân ñeå tìm moät thöøa soá khi bieát tích vaø thöøa soá kia. - Ví duï: Tìm thöøa soá trong pheùp nhaân coù tích laø 8, thöøa soá kia laø 4. - Gv daùn baêng giaáy leân baûng cho caùc em chôi troø tieáp söùc. - Gv chia lôùp thaønh caùc nhoùm cho caùc em chôi troø chôi tieáp söùc. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Tuyeân döông nhoùm chieán thaéng. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho Hs veà daïng toaùn gaáp moät soá leân nhieàu laàn. Baøi 3: - GV môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv cho Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Trong Hoäi khoûe Phuø Ñoång, ñoäi tuyeån cuûa moät tænh ñaõ giaønh ñöôïc maáy huy chöông vaøng? + Soá huy chöông baïc gaáp maáy laàn soá huy chöông vaøng? + Baøi toaùn hoûi gì? - Gv yeâu caàu Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Moät Hs leân baûng söûa baøi. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Soá huy chöông baïc : 8 x 3 = 24 (huy chöông) Toång soá huy chöông laø: 24 + 8 = 32 (huy chöông) Ñaùp soá : 24 huy chöông. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs quan saùt. Baûng coù 11 haøng vaø 11 coät. Hs ñoïc : 1, 2 , 3 ………… 10. Hs ñoïc: 2, 4, 6 , 8 , 10 ……. 20. Ñoù laø keát quaû cuûa caùc pheùp tính trong baûng nhaân 2. Caùc soá haøng thöù 4 laø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân trong baûng nhaân 3. Hs thöïc haønh tìm tích cuûa 3 vaø 4. Hs thöïc haønh tìm tích. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, troø chôi. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Boán Hs leân baûng laøm. Hs caû lôùp nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs leân baûng tìm. Hs chôi troø tieáp söùc. Caùc nhoùm laàn löôït leân ñieàn soá vaøo oâ troáng. Hs caû lôùp nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Giaønh ñöôïc 8 huy chöông vaøng. Soá huy chöông baïc nhieàu gaáp 3 laàn soá huy chöông vaøng. Hoûi ñoäi tuyeån ñaõ giaønh ñöïôc taát caû bao nhieâu huy chöông.. Chöa bieát phaûi ñi tìm. Hs laøm baøi vaøo VBT. Moät Hs leân söûa baøi. 5. Toång keát – daën doø. Taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 3, 4. Chuaån bò baøi: Giôùi thieäu baûng chia. Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 74: Giôùi thieäu baûng chia . I/ Muïc tieâu: Kieán thöùc: - Hs bieát söû duïng baûng chia. - Cuûng coá veà tìm thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp chia. b) Kóõ naêng: Thöïc haønh tính baøi toaùn moät caùch chính xaùc. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Giôùi thieäu baûng nhaân. - Gv goïi 2 Hs leân baûng söûa baøi 1, 3. - Gv nhaän xeùt, cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baûng chia vaø höôùng daãn Hs söû duïng baûng chia. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát khaùi quaùt veà trong baûng chia vaø caùch söû duïng baûng nhaân. a) Giôùi thieäu baûng chia. - Gv treo baûng chia nhö trong SGK leân baûng. - Gv yeâu caàu Hs ñeám soá haøng, soá coät trong baûng. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc caùc soá trong haøng, coät ñaàu tieân cuûa baûng. - Gv : Ñaây laø thöông cuûa hai soá. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc coät ñaàu tieân cuûa baûng vaø giôùi thieäu ñaây laø caùc soá chia. - Caùc oâ con laïi cuûa baûng chính laø soá bò chia cuûa pheùp chia. - Gv môøi Hs ñoïc haøng thöù 3 trong baûng. - Gv hoûi: Caùc soá vöøa ñoïc xuaát hieän trong baûng chia naøo ñaõ hoïc? - Gv yeâu caàu Hs ñoïc caùc soá trong haøng thöù 4 vaø tìm xem caùc soá naøy laø keát quaû cuûa caùc pheùp chia trong baûng maáy? b) Höôùng daãn Hs söû duïng baûng nhaân. - Gv höôùng daãn Hs tìm keát quaû cuûa pheùp nhaân 12 : 4. + Tìm soá 4 ôû coät ñaàu tieân , theo chieàu muõi teân sang phaûi ñeán soá 12. + Töø soá 12 theo chieàu muõi teân leân haøng treân cuøng ñeå gaëp soá 3. + Ta coù 12 : 3 = 4. - Gv yeâu caàu Hs tìm thöông cuûa moät soá pheùp tính trong baûng. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 1, 2. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát aùp duïng baûng chia ñeå ñieàn soá thích hôïp theo oâ troáng. Baøi 1. - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo VBT. - Gv môøi 4 neâu laïi caùch tìm thöông cuûa 4 pheùp tính trong baøi. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Baøi 2: - Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv höôùng daãn Hs söû duïng baûng chia ñeå tìm soá chia hoaëc soá bò chia. - Ví duï 1: Tìm soá bò chia cuûa pheùp chia coù soá chia laø 7, thöông laø 3: Töø soá 7 ôû coät ñaàu tieân doùng sang ngang theo chieàu muõi teân. Töø soá 3 ôû haøng ñaàu tieân doùng thaúng coät xuoáng döôùi, gaëp haøng coù soá 21, vaäy soá bò chia caàn tìm laø 21. - Ví duï 2: Tìm soá chia trong pheùp chia coù soá bò chia laø 24, thöông laø 6. - Gv daùn baêng giaáy leân baûng cho caùc em chôi troø tieáp söùc. - Gv chia lôùp thaønh caùc nhoùm cho caùc em chôi troø chôi tieáp söùc. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Tuyeân döông nhoùm chieán thaéng. * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 3. - Muïc tieâu: Cuûng coá veà tìm thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp chia ñeå giaûi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - GV môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv cho Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Quyeån truyeän daøy bao nhieâu trang? + Minh ñaõ ñoïc bao nhieâu phaàn quyeån truyeän? + Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? + Laøm theá naøo ñeå tính ñöïôc soá trang Minh coøn phaûi ñoïc? - Gv yeâu caàu Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Moät Hs leân baûng söûa baøi. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Soá trang baïn Minh ñaõ ñoïc laø : 132 : 4 = 33 (trang) Soá trang baïn Minh coøn phaûi ñoïc nöõa laø: 132 – 33 = 99 (trang) Ñaùp soá : 99 trang. * Hoaït ñoäng 4 : Laøm baøi 4. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho Hs caùch xeáp hình. - Gv chia Hs thaønh caùc nhoùm nhoû. Moãi nhoùm 6 Hs. - Gv toå chöùc cho Hs thi xeáp hình. - Yeâu caàu trong thôøi gian 5 phuùt nhoùm naøo xeáp ñuùng, nhanh seõ chieán thaéng. - Gv nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs quan saùt. Baûng coù 11 haøng vaø 11 coät, ôû goùc cuûa baûng coù daáu chia. Hs ñoïc : 1, 2 , 3 ………… 10. Hs ñoïc: 2, 4, 6 , 8 , 10 ……. 20. Ñoù laø keát quaû cuûa caùc pheùp tính trong baûng chia 2. Caùc soá haøng thöù 4 laø keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân trong baûng chia 3. Hs thöïc haønh tìm thöông 12 : 4. Hs thöïc haønh tìm thöông cuûa moät soá pheùp tính trong baûng. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, troø chôi. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Boán Hs leân baûng laøm. Hs caû lôùp nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs laéng nghe. Hs leân baûng tìm. Hs chôi troø tieáp söùc. Caùc nhoùm laàn löôït leân ñieàn soá vaøo oâ troáng. Hs caû lôùp nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Quyeån truyeän daøy 132 trang. Minh ñaõ ñoïc ñöôïc moät phaàn tö quyeån truyeän. Tìm soá trang Minh phaûi ñoïc. Laáy toång soá trang cuûa quyeån truyeän tröø ñi soá trang Minh ñaõ ñoïc. Hs laøm baøi vaøo VBT. Moät Hs leân söûa baøi. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. Hs caùc nhoùm thi xeáp hình. Hs caû lôùp nhaän xeùt. 5. Toång keát – daën doø. Taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 3, 4. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thöù , ngaøy thaùng naêm 2004 Toaùn. Tieát 75: Luyeän taäp. / Muïc tieâu: Kieán thöùc: Giuùp Hs cuûng coá veà: - Kó naêng thöïc hieän tính nhaân, chia soá coù ba chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá. - Giaûi toaùn veà gaáp moät soá leân moät soá laàn, tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa ñôn vò, giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính. - Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc. b) Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: VBT, baûng con. III/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Giôùi thieäu baûng chia. Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 2. Moät Hs söûa baøi 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. * Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi 1, 2. -Muïc tieâu Giuùp Hs laøm ñuùng caùc pheùp tính nhaân, chia soá coù ba chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá. Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp: Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính nhaân soá coù ba chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá. - Yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo VBT. - Gv môøi 4 Hs leân baûng laøm vaø laàn löôït neâu roõ töøng böôùc tính cuûa mình. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Baøi 2: - Môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Yeâu caàu Hs töï laøm vaøo VBT. Ba Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: 369 : 3 = 123. 630 : 7 = 90. 457 : 4 = 116 dö 1. 724 : 6 = 120 dö 4. * Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi 3, 4. - Muïc tieâu: Cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn veà gaáp moät soá leân nhieàu laàn, tìm moät trong caùc phaàn baèng nhau cuûa ñôn vò, giaûi baøi toaùn baèng hai pheùp tính. Baøi 3: - Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi. - Gv veõ sô ñoà baøi toaùn treân baûng. - Gv cho Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì? + Quaõng ñöôøng AC coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi quaõng ñöôøng AB vaø BC? + Quaõng ñöôøng AB daøi bao nhieâu meùt? + Quaõng ñöôøng BC nhö theá naøo? + Tính quaõng ñöôøng BC nhö theá naøo? - Gv yeâu caàu Hs laøm vaøo VBT. Moät Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Quaõng ñöôøng BC daøi laø: 172 x 4 = 688 (m) Quaõng ñöôøng AC daøi laø: 172 + 688 = 860 (m) Ñaùp soá : 860m. Baøi 4: - Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: + Baøi toaùn yeâu caàu ta tìm gì? + Muoán bieát toå coøn phaûi deät bao nhieâu aùo len nöõa ta phaûi bieát ñöôïc gì? + Baøi toaùn cho bieát gì veà soá aùo ñaõ deät? + Vaäy laøm theá naøo ñeå tìm ñöôïc soá aùo ñaõ deät? - Gv yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo VBT. Soá aùo len toå ñaõ deät ñöôïc laø: 450 : 5 = 90 (chieác aùo) Soá aùo len toå ñoù coøn phaûi deät laø: 450 – 90 = 360 (chieác aùo) * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi 5. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc. - Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv hoûi: Muoán tính ñoä daøi cuûa moät ñöôøng gaáp khuùc ta laøm theá naøo? - Gv môøi 2 Hs leân thi ñua laøm baøi. Caû lôùp laøm vaøo VBT. - Gv nhaän xeùt baøi laøm, tuyeân döông baïn laøm nhanh, ñuùng. Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCDE laø: 3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm) Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc KMNPQ laø: 3+ 3 + 3 + 3 = 12 (cm) PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.. Hs : Ñaët tính sao cho caùc haøng ñôn vò thaúng coät vôùi nhau. Tính nhaân töø phaûi sang traùi. Hs caû lôùp laøm vaøo VBT. 4 Hs leân baûng laøm. Hs caû lôùp nhaän xeùt baøi treân baûng. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs neâu. Hai Hs leân baûng laøm. Hs caû lôùp laøm vaøo VBT. Hs nhaän xeùt. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Baøi toaùn yeâu caàu tìm quaõng ñöôøng AC. Quaõng ñöôøng AC chính laø toång cuûa quaõng ñöôøng AB vaø BC. AB daøi 172m. Chöa bieát, phaûi ñi tìm/ Laáy ñoä daøi quaõng ñöôøng AB nhaân 4. Hs caû lôùp laøm vaøo VBT. Moät Hs leân baûng laøm. Hs chöõa baøi vaøo VBT. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Tìm soá aùo len maø toå ñoù coøn phaûi deät. Ta phaûi bieát toå ñaõ deät ñöôïc bao nhieâu chieác aùo len trong 450 chieác aùo. Soá aùo len ñaõ deät baèng moät phaàn naêm toång soá aùo. Laáy 450 chia cho 5. Hs caû lôùp laøm baøi vaøo VBT. Moät Hs leân baûng laøm. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. Hs: Ta tính toång ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng cuûa ñöôøng gaáp khuùc ñoù. Hai Hs thi ñua laøm baøi. Caû lôùp laøm vaøo VBT. Hs nhaän xeùt. Toång keát – daën doø. Taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 3, 4. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc. Boå sung : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT- tuan 15.doc
Tài liệu liên quan