Giáo án lớp 3: kính yêu Bác Hồ

Tài liệu Giáo án lớp 3: kính yêu Bác Hồ: ĐẠO ĐỨC Tiết 1 Bài 1 KÍNH YÊU BÁC HỒ I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức Giúp HS hiểu: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn với đất nước và dân tộc Việt Nam. Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ. 2. Thái độ Kính yêu và biết ơn Bác Hồ. Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”. Không đồng tình với những bạn thiếu nhi chưa thực hiện được điều đó. 3. Hành vi Luôn luôn rèn luyện và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. II. CHUẨN BỊ Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, đặc biệt là về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi. Giấy khổ to, bút viết bảng (phát cho các nhóm). Năm điều Bác Hồ dạy. Vở Bài tập đạo đức 3, NXB Giáo dục. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1...

doc28 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3: kính yêu Bác Hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 1 Baøi 1 KÍNH YEÂU BAÙC HOÀ I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi, coù coâng lao to lôùn vôùi ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam. Nhöõng coâng vieäc thieáu nhi caàn laøm ñeå toû loøng kính yeâu vôùi Baùc Hoà. 2. Thaùi ñoä Kính yeâu vaø bieát ôn Baùc Hoà. Ñoàng tình, noi göông nhöõng baïn thieáu nhi ñaõ laøm toát “Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy”. Khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng baïn thieáu nhi chöa thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù. 3. Haønh vi Luoân luoân reøn luyeän vaø laøm theo Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. II. CHUAÅN BÒ Moät soá baøi thô, baøi haùt, caâu chuyeän, tranh aûnh, baêng hình veà Baùc Hoà, ñaëc bieät laø veà tình caûm giöõa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi. Giaáy khoå to, buùt vieát baûng (phaùt cho caùc nhoùm). Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. Vôû Baøi taäp ñaïo ñöùc 3, NXB Giaùo duïc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Baøi môùi (30’) Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc : - Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi coù coâng lao to lôùn ñoái vôùi ñaát nöôùc, vôùi daân toäc. - Tình caûm giöõa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà. Caùch tieán haønh : - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt caùc böùc aûnh trang 2 vôû Baøi taäp ñaïo ñöùc 3 tìm hieåu noäi dung vaø ñaët teân phuø hôïp cho töøng böùc aûnh ñoù. -GV thu keát quaû thaûo luaän. -Nhaän xeùt boå sung yù kieán cuûa caùc nhoùm. -Yeâu caàu thaûo luaän caû lôùp ñeå tìm hieåu theâm veà Baùc theo nhöõng caâu hoûi gôïi yù sau: 1. Baùc sinh ngaøy, thaùng, naêm naøo? 2. Queâ Baùc ôû ñaâu? 3. Em coøn bieát teân goïi naøo khaùc cuûa Baùc Hoà? 4. Baùc Hoà ñaõ coù coâng lao to lôùn nhö theá naøo vôùi daân toäc ta? 5. Tình caûm cuûa Baùc Hoà daønh cho caùc chaùu thieáu nhi nhö theá naøo? Keát luaän: Baùc Hoà Chí Minh luùc nhoû laø Nguyeãn Sinh Cung. Baùc sinh ngaøy 19-5-1980. Queâ Baùc ôû laøng Sen, xaõ Kim Lieân, huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An. Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa daân toäc ta vaø laø ngöôøi coù coâng raát lôùn ñoái vôùi ñaát nöôùc, vôùi daân toäc ta. Baùc laø vò Chuû tòch ñaàu tieân cuûa nöôùcVieät Nam, laø ngöôøi ñaõ ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp, khai sinh ra nöôùc ta-nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø taïi quaõng tröôøng Ba Ñình,Haø Noäingaøy2/9/1945. Trong cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa mình, Baùc Hoà ñaõ mang nhieàu teân goïi nhö : Nguyeãn Taát Thaønh, Nguyeãn Aùi Quoác, Hoà Chí Minh, anh Ba, oâng Keù,… Nhaân daân Vieät Nam ai cuõng kính yeâu Baùc Hoà,ñaët bieät laø caùc chaùu thieáu nhi. Baùc Hoà cuõng luoân quan taâm vaø yeâu quyù caùc chaùu. Hoaït ñoäng 2: Phaân tích truyeän”Caùc chaùu vaøo ñaây vôùi Baùc” -Tieán haønh quan saùt töøng böùc tranh vaø thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. Caâu traû lôøi ñuùng: Aûnh 1: -Noäi dung: Baùc Hoà ñoùn caùc chaùu thieáu nhi thaêm Phuû Chuû tòch. -Ñaët teân: Caùc chaùu thieáu nhi thaêm Baùc ôû Phuû Chuû tòch. Aûnh 2: -Noäi dung:Baùc ñang cuøng caùc chaùu thieáu nhi muùa haùt. -Ñaët teân: Baùc Hoà vui muùa haùt cuøng caùc chaùu thieáu nhi Aûnh 3: -Noäi dung: Baùc Hoà beá vaø hoân chaùu thieáu nhi -Ñaët teân:Baùc Hoà vaø chaùu thieáu nhi/Ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh. Aûnh 4: -Noäi dung: Baùc ñang chia keïo cho caùc chaùu thieáu nhi. -Ñaët teân: Baùc Hoà chia keïo cho caùc chaùu thieáu nhi. -Caùc nhoùm khaùc chuù yù laéng nghe.Boå sung söûa chöõa cho nhoùm baïn. -3 ñeán 4 HS traû lôøi. HS khaùc chuù yù laéng nghe, boå sung. -HS chuù yù laéng nghe. Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc tình caûm giöõa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà vaø nhöõng vieäc caùc em caàn laøm ñeå toû loøng kính yeâu Baùc Hoà. Caùch tieán haønh : -Keå chuyeän”Caùc chaùu vaøo ñaây vôùi Baùc”(Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 3, NXB Giaùo duïc). -Yeâu caàu thaûo luaän caû lôùp theo caùc caâu hoûi sau: Qua caâu chuyeän, em thaáy tình caûm cuûa caùc chaùu thieáu nhi ñoái vôùi Baùc Hoà nhö theá naøo? Em thaáy tình caûm cuûa Baùc Hoà vôùi caùc thieáu nhi nhö theá naøo? Keát luaän: Baùc raát yeâu quyù caùc chaùu thieáu nhi, Baùc luoân daønh cho caùc chaùu nhöõng tình caûm toát ñeïp. Ngöôïc laïi, caùc chaùu thieáu nhi cuõng luoân kính yeâu Baùc,yeâu quyù Baùc . -HS caû lôùp chuù yù laéng nghe. Moät HS ñoïc laïi truyeän. -3 ñeán 4 HS traû lôøi. -HS khaùc chuù yù laéng nghe,nhaän xeùt,boå sung. Caâu traû lôøi ñuùng: Caùc chaùu thieáu nhi trong caâu chuyeän raát kính yeâu Baùc Hoà. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän ôû chi tieát: khi vöøa nhìn thaáy Baùc, caùc chaùu ñaõ vui söôùng vaø cuøng reo leân Baùc Hoà cuõng raát yeâu quyù caùc chaùu thieáu nhi.Baùc ñoùn caùc chaùu, vui veû quaây quaàn beân caùc chaùu, daét caùc chaùu ra vöôøn chôi, chia keïo, caên daën caùc chaùu, oâm hoân caùc chaùu…. -HS laéng nghe. Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän caëp ñoâi Muïc tieâu : Giuùp HS hieåu vaø ghi nhôù noäi dung naêm ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân, nhi ñoàng. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu: Thaûo luaän caëp ñoâi, ghi ra giaáy caùc vieäc caàn laøm cuûa thieáu nhi ñeå toû loøng kính yeâu Baùc Hoà. -Yeâu caàu HS tìm hieåu Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. -Hoûi: Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy daønh cho ai? -Hoûi: Nhöõng ai ñaõ thöïc hieän ñöôïc theo Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy vaø ñaõ thöïc hieän nhö theá naøo? -Nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng HS ñaõ thöïc hieän toát Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. Nhaéc nhôû caû lôùp noi göông nhöõng HS ngoan nhö theá. -Thaûo luaän caëp ñoâi: -2 ñeán 3 HS ñoïc nhöõng coâng vieäc maø thieáu nhi caàn laøm. Ví duï: +Chaêm chæ hoïc haønh, yeâu lao ñoäng. +Ñi hoïc ñuùng giôø,… Traû lôøi:Daønh cho thieáu nhi. -2 ñeán 3 HS ñoïc Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. -3 ñeán 4 HS traû lôøi, laáy ví duï cuï theå cuûa baûn thaân. -Chuù yù laéng nghe. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 2 Baøi 1 KÍNH YEÂU BAÙC HOÀ (tieáp) I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi, coù coâng lao to lôùn vôùi ñaát nöôùc vaø daân toäc Vieät Nam. Nhöõng coâng vieäc thieáu nhi caàn laøm ñeå toû loøng kính yeâu vôùi Baùc Hoà. 2. Thaùi ñoä Kính yeâu vaø bieát ôn Baùc Hoà. Ñoàng tình, noi göông nhöõng baïn thieáu nhi ñaõ laøm toát “Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy”. Khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng baïn thieáu nhi chöa thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù. 3. Haønh vi Luoân luoân reøn luyeän vaø laøm theo Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. II. CHUAÅN BÒ Moät soá baøi thô, baøi haùt, caâu chuyeän, tranh aûnh, baêng hình veà Baùc Hoà, ñaëc bieät laø veà tình caûm giöõa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi. Giaáy khoå to, buùt vieát baûng (phaùt cho caùc nhoùm). Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. Vôû Baøi taäp ñaïo ñöùc 3, NXB Giaùo duïc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1:Baøy toû yù kieán Muïc tieâu : Cuûng coá ñeå HS hieåu roõ hôn vieäc thöïc hieän Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm. -Yeâu caàu caùc nhoùm ñöa ra yù kieán cuûa mình: ñuùng(Ñ) hay sai(S). Giaûi thích lyù do. Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy laø ñeå daïy cho thieáu nhi. Muoán trôû thaønh chaùu ngoan Baùc Hoà, thieáu nhi phaûi laøm ñuùng theo Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy. Phaán ñaáu ñeå trôû thaønh con ngoan troø gioûi laø ñaõ thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy. Chæ caàn hoïc thuoäc 5 ñieàu Baùc Hoà daïy, khoâng caàn phaûi thöïc hieän baèng haønh ñoäng. Ai cuõng kính yeâu Baùc Hoà, keå caû baïn beø vaø thieáu nhi theá giôùi. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm. -Thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán cuûa mình. -Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung yù kieán. Hoaït ñoäng 2: Cuoäc thi”Haùi hoa Daân chuû” Muïc tieâu : Cuûng coá laïi baøi hoïc. Caùch tieán haønh : - GV phoå bieán noäi dung cuoäc thi: Moãi moät nhoùm cöû 2 HS laäp thaønh moät ñoäi ñeå döï thi tìm hieåu veà chuû ñeà Baùc Hoà . - Phoå bieán luaät thi: Moãi ñoäi seõ ñöôïc tham döï 3 voøng thi.Moãi moät voøng thi seõ coù nhöõng hình thöùc thi khaùc nhau. Cuï theå nhö sau: .Voøng 1: GV ñoïc cho caùc ñoäi 5 caâu hoûi, moãi caâu hoûi coù 4 löïa choïn khaùc nhau.Caùc ñoäi seõ choïn caâu traû lôøi baèng caùch löïa choïn A, B, C, D. Moãi caâu traû lôøi ñuùng, ñoäi ghi ñöôïc moät ñieåm.Moãi caâu traû lôøi sai ñoäi khoâng ghi ñöôïc ñieåm. ·Voøng 2: Boác thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi: Moãi ñoäi ñöôïc boác thaêm 1 laàn vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa mình. ·Voøng 3: Haùt, muùa, keå chuyeän Baùc Hoà. -Ñoäi thaéng cuoäc laø ñoäi ghi ñöôïc soá ñieåm cao nhaát -GV nhaän xeùt phaàn thi cuûa caùc ñoäi. - Moãi ñoäi seõ cöû ra ñaïi dieän ñeå muùa, haùt hoaëc keå chuyeän veà Baùc Hoà. - Daën doø HS chaêm chæ thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân, nhi ñoàng. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 3 Baøi 2 GIÖÕ LÔØI HÖÙA I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Giöõ lôøi höùa laø nhôù vaø thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ta ñaõ noùi, ñaõ höùa vôùi ngöôøi khaùc. · Giöõ lôøi höùa vôùi moïi ngöôøi chính laø toân troïng moïi ngöôøi vaø baûn thaân mình. Neáu ta höùa maø khoâng giöõ lôøi höùa seõ laøm maát nieàm tin cuûa moïi ngöôøi vaø laøm lôõ vieäc cuûa ngöôøi khaùc. 2.Thaùi ñoä Toân troïng, ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi bieát giöõ lôøi höùa vaø khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi khoâng bieát giöõ lôøi höùa. 3. Haønh vi · Giöõ lôøi höùa vôùi moïi ngöôøi trong cuoäc soáng haèng ngaøy. · Bieát xin loãi khi thaát höùa vaø khoâng sai phaïm. II. CHUAÅN BÒ · Caâu chuyeän :”Chieác voøng baïc- Trích trong taäp Baùc Hoà- Ngöôøi Vieät Nam ñeïp nhaát, NXB Giaùo duïc, 1986” vaø”Lôøi höùa danh döï- Leâ-oâ-nít Pan- teâ- leâ- eùp, Haø Truùc Döông dòch”. · 4 phieáu ghi tình huoáng cho 4 nhoùm(Hoaït ñoäng 2-Tieát2). 4 boä theû Xanh vaø Ñoû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän truyeän”Chieác voøng baïc” Muïc tieâu : HS bieát theá naøo laø giöõ lôøi höùa vaø yù nghóa cuûa vieäc giöõ lôøi höùa. Caùch tieán haønh : -Giôùi thieäu truyeän”Baøi tröôùc coâ vaø caùc em ñaõ thaáy ñöôïc tình yeâu bao la cuûa Baùc ñoái vôùi thieáu nhi vaø söï kính yeâu cuûa thieáu nhi ñoái vôùi Baùc”. - GV keå chuyeän”Chieác voøng baïc”. -Yeâu caàu 1 hoaëc 2 HS keå hoaëc ñoïc laïi truyeän. - Chia lôùp laøm 6 nhoùm ñeå thaûo luaän caùc caâu hoûi SGV. -Ñaïi dieän moãi nhoùm phaùt bieåu yù kieán. -Hoûi caû lôùp: Theá naøo laø giöõ lôøi höùa? Ngöôøi bieát giöõ lôøi höùa ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá naøo? - Nhaän xeùt, toång hôïp caùc yù kieán cuûa HS. Keát luaän: Tuy raát baän vaø qua thôøi gian daøi nhöng vaãn khoâng queân lôøi höùa vôùi em beù. - Caâu chuyeän cho thaáy:caàn phaûi giöõ ñuùng lôøi höùa cuûa mình môùi ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng, tin caäy, yeâu meán. Hoaït ñoäng 2:Nhaän xeùt tình huoáng Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc vì sao caàn phaûi giöõu lôøi höùa vaø caàn laøm gì neáu khoâng theå giöõu lôøi höùa vôùi ngöôøi khaùc. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp laøm 4 nhoùm. Phaùt phieáu giao vieäc cho moãi nhoùm vaø thaûo luaän theo noäi dung cuûa phieáu trong SGV. -Nhaän xeùt, keát luaän veà caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm. -Hoûi caû lôùp: Giöõ lôøi höùa theå hieän ñieàu gì? Khoâng thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa caàn laøm gì? Keát luaän:- Caàn giöõ lôøi höùa vì noù theå hieän söï töï troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc. Khi khoâng giöõ ñöôïc lôøi höùa caàn noùi roõ lyù do vaø xin loãi. -HS chuù yù laéng nghe. -1 hoaëc 2 HS ñoïc(keå) laïi truyeän. -Chia lôùp laøm 6 nhoùm, cöû nhoùm tröôûng, thö kyù ñeå thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi -2 ñeán 3 HS traû lôøi: Giöõ lôøi höùa laø thöïc hieän nhöõng gì mình ñaõ noùi vôùi ngöôøi khaùc. Moïi ngöôøi toân troïng, yeâu quyù, tin Caäy -1 hoaëc 2 HS nhaéc laïi phaàn keát luaän. -Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. Moãi nhoùm cöû nhoùm tröôûng vaø tieán haønh thaûo luaän tình huoáng theo phieáu ñöôïc giao. - Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi. - 4 ñeán 5 HS traû lôøi. 1. Giöõ lôøi höùa laø thöïc hieän nhöõng gì mình ñaõ noùi vôùi ngöôøi khaùc. 2.Moïi ngöôøi toân troïng, yeâu quyù, tin caäy -1 HS nhaéc laïi keát luaän. Hoaït ñoäng 3:Töï lieân heä baûn thaân Muïc tieâu : HS bieát töï ñaùnh giaù vieäc giöõ lôøi höùa. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu HS töï lieân heä theo ñònh höôùng: +Em ñaõ höùa vôùi ai, ñieàu gì? +Keát quaû lôøi höùa ñoù theá naøo? +Thaùi ñoä cuûa ngöôøi ñoù ra sao? +Em nghó gì veà baøi hoïc cuûa mình? -Yeâu caàu HS khaùc nhaän xeùt veà vieäc laøm cuûa caùc baïn, ñuùng hay sai, taïi sao? -Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc em bieát giöõ lôøi höùa, nhaéc nhôû caùc em chöa bieát giöõ lôøi höùa -3 ñeán 4 HS töï lieân heä baûn thaân vaø keå laïi caâu chuyeän, vieäc laøm cuûa mình. -HS nhaän xeùt vieäc laøm, haønh ñoäng cuûa baïn. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. Höôùng daãn thöïc hieän ôû nhaø : GV yeâu caàu HS veà söu taàm nhöõng caâu ca dao, tuïc ngöõ, nhöõng caâu chuyeän veà vieäc giöõ lôøi höùa. ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 4 Baøi 2 GIÖÕ LÔØI HÖÙA (tieáp) I. MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Giöõ lôøi höùa laø nhôù vaø thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ta ñaõ noùi, ñaõ höùa vôùi ngöôøi khaùc. · Giöõ lôøi höùa vôùi moïi ngöôøi chính laø toân troïng moïi ngöôøi vaø baûn thaân mình. Neáu ta höùa maø khoâng giöõ lôøi höùa seõ laøm maát nieàm tin cuûa moïi ngöôøi vaø laøm lôõ vieäc cuûa ngöôøi khaùc. 2.Thaùi ñoä Toân troïng, ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi bieát giöõ lôøi höùa vaø khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng ngöôøi khoâng bieát giöõ lôøi höùa. 3. Haønh vi · Giöõ lôøi höùa vôùi moïi ngöôøi trong cuoäc soáng haèng ngaøy. · Bieát xin loãi khi thaát höùa vaø khoâng sai phaïm. II. CHUAÅN BÒ · 4 phieáu ghi tình huoáng cho 4 nhoùm(Hoaït ñoäng 2-Tieát2). · 4 boä theû Xanh vaø Ñoû. · Baûng phuï ghi noäi dung hoaït ñoäng 2- Tieát 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1:Xöû lyù tình huoáng Muïc tieâu : HS bieát ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi theå hieän giöõ ñuùng lôøi höùa, khoâng ñoàng tình vôùi haønh vi khoâng giöõ lôøi höùa. Caùch tieán haønh : -GV ñoïc laàn 1 caâu chuyeän”Lôøi höùa danh döï” töø ñaàu ñeán”Nhöng chuù khoâng phaûi laø boä ñoäi maø”. -Chia lôùp laøm 4 nhoùm,thaûo luaän ñeå tìm caùch öng xöû cho taùc giaû trong tình huoáng treân. -Höôùng daãn HS nhaän xeùt caùch xöû lyù tình huoáng cuûa caùc nhoùm. -Ñoïc tieáp phaàn keát cuûa caâu chuyeän. -Ñeå 1 HS nhaéc laïi yù nghóa cuûa vieäc giöõ lôøi höùa. -1 HS ñoïc laïi. -4 nhoùm HS tieán haønh thaûo luaän. Sau ñoù ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy caùch xöû lí tình huoáng cuûa nhoùm mình, giaûi thích . -Nhaän xeùt caùc caùch xöû lí. -1 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Baøy toû yù kieán Muïc tieâu : Cuûng coá baøi, giuùp HS coù nhaän thöùc vaø thaùi ñoä ñuùng veà vieäc giöõ lôøi höùa Caùch tieán haønh : -Phaùt cho 4 nhoùm, moãi nhoùm 2 theû maøu xanh vaø ñoû vaø qui öôùc: +Theû xanh- yù kieán sai +Theû ñoû- kieán ñuùng -Treo baûng phuï ghi saün caùc yù kieán khaùc nhau veà vieäc giöõ lôøi höùa, sau khi thaûo luaän seõ giô theû baøy toû thaùi ñoä, yù kieán cuûa mình. -GV laàn löôït ñoïc töøng yù kieán trong SGV -Ñöa ra ñaùp aùn vaø lôøi giaûi thích ñuùng. -Nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa caùc nhoùm. -HS thaûo luaän theo nhoùm vaø ñöa ra yù kieán cuûa mình baèng caùch giô theû khi GV hoûi. Hoaït ñoäng 3: Noùi veà chuû ñeà “Giöõ lôøi höùa” -Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän trong 2 phuùt ñeå taäp hôïp caùc caâu ca dao, tuïc ngöõ, caâu chuyeän,… noùi veà vieäc giöõ lôøi höùa. - Yeâu caàu caùc nhoùm theå hieän theo hai noäi dung: +Keå chuyeän(Söu taàm). +Ñoïc caâu ca dao, tuïc ngöõ vaø phaân tích ñöa ra yù nghóa cuûa caùc caâu ñoù. -GV keát luaän vaø daën HS luoân giöõ lôøi höùa vôùi ngöôøi khaùc vaø vôùi chính mình -4 nhoùm thaûo luaän. Sau ñoù ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. -Nhaän xeùt yù kieán cuûa caùc nhoùm khaùc. - Daën doø HS luoân phaûi bieát giöõ lôøi höùa vôùi ngöôøi khaùc vaø chính baûn thaân mình. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 5 Baøi 3 TÖÏ LAØM LAÁY VIEÄC CUÛA MÌNH I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Töï laøm laáy vieäc cuûa mình nghóa laø luoân coá gaéng ñeå laøm laây scoong vieäc baûn thaân maø khoâng nhôø vaû, troâng chôø hay döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc. ·Töï laøm laáy vieäc cuûa baûn thaân seõ giuùp ta tieán boä vaø khoâng laøm phieàn ñeán ngöôøi khaùc. 2.Thaùi ñoä ·Töï giaùc, chaêm chæ thöïc hieän coâng vieäc cuûa baûn thaân, khoâng yû laïi. ·Ñoàng tình uûng hoä nhöõng ngöôøi töï giaùc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình, pheâ phaùn nhöõng ai hay troâng chô,ø döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc. 3.Haønh vi Coá gaéng töï laøm laáy nhöõng coâng vieäc cuûa mình trong hoïc taäp, lao ñoäng, sinh hoaït… II.CHUAÅN BÒ ·Noäi dung tieåu phaåm”Chuyeän baïn Laâm”. ·Phieáu ghi 4 tình huoáng(Hoaït ñoäng 2- Tieát1). ·Giaáy khoå to in noäi dung Phieáu baøi taäp(4 tôø) (Hoaït ñoäng- Tieát 2). III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1: Xöû lí tình huoáng Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc moät bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc töï laøm laáy vieäc cuûa mình. Caùch tieán haønh : -Phaùt cho 4 nhoùm caùc tình huoáng caàn giaûi quyeát.Yeâu caàu sau 3 phuùt, moãi ñoäi phaûi ñöa ra ñöôïc caùch giaûi quyeát cuûa nhoùm mình . - Caùc tình huoáng: ·Ñeán phieân Hoaøng tröïc nhaät lôùp. Hoaøng bieát em thích quyeån truyeän môùi neân noùi seõ höùa cho em möôïn neáu em chòu tröïc nhaät thay Hoaøng. Em seõ laøm gì trong hoaøn caûnh ñoù? ·Boá ñang baän vieäc nhöng Tuaán cöù naèn nì boá giuùp mình giaûi toaùn.Neáu laø boá Tuaán, baïn seõ laøm gì? -Hoûi: 1.Theá naøo laø töï laøm laáy vieäc cuûa mình? 2.Töï laøm laáy vieäc cuûa mình seõ giuùp em ñieàu gì? Keát luaän: 1.Töï laøm laáy vieäc cuûa mình laø luoân coá gaéng ñeå laøm laáy caùc coâng vieäc cuûa baûn thaân maø khoâng phaûi nhôø vaû hay troâng chôø, döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc. 2.Töï laøm laáy vieäc cuûa mình seõ giuùp baûn thaân moãi chuùng ta tieán boä, khoâng laøm phieàn ngöôøi khaùc. -4 nhoùm tieán haønh thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm ñöa ra caùch giaûi quyeát tình huoáng cuûa nhoùm mình. -Caû lôùp nhaän xeùt caùch giaûi quyeát cuûa moãi nhoùm. ·Maëc duø raát thích nhöng em seõ töø choái lôøi ñeà nghò ñoù cuûa Hoaøng.Hoaøng laøm theá khoâng neân, seõ taïo söï yû laïi trong lao ñoäng.Hoaøng neân tieáp tuïc laøm tröïc nhaät cho ñuùng phieân cuûa mình. ·Neáu laø baøi toaùn deã, yeâu caàu Tuaán töï laøm moät mình ñeå cuûng coá kieán thöùc.Neáu laø baøi toaùn khoù thì yeâu caàu Tuaán phaûi suy nghó tröôùc, sauñoù môùi ñoàng yù höôùng daãn, giaûng giaûi cho Tuaán. -2 ñeán 3 HS traû lôøi. -2 ñeán 3 HS nhaéc laïi keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Töï lieân heä baûn thaân Muïc tieâu : HS töï nhaän xeùt veà nhöõng coâng vieäc maø mình ñaõ töï laøm hoaëc chöa töï laøm. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu HS caû lôùp vieát ra giaáy nhöõng coâng vieäc maø baûn thaân caùc em ñaõ töï laøm ôû nhaø, ôû tröôøng,… -Khen ngôïi nhöõng HS ñaõ bieát laøm vieäc cuûa mình.Nhaéc nhôû nhöõng HS coøn chöa bieát hoaëc löôøi laøm vieäc cuûa mình. Boå sung, gôïi yù nhöõng coâng vieäc maø HS coù theå töï laøm nhö: troâng em giuùp meï, töï giaùc hoïc vaø laøm baøi, coá gaéng töï mình laøm baøi taäp,… -Moãi HS chuaån bò tröôùc moät maåu giaáy nhoû ñeå ghi.Thôøi gian khoaûng 2 phuùt. -4 ñeán 5 HS phaùt bieåu, ñoïc nhöõng coâng vieäc maø mình ñaõ laøm tröôùc lôùp. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 6 Baøi 3 TÖÏ LAØM LAÁY VIEÄC CUÛA MÌNH (tieáp) I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Töï laøm laáy vieäc cuûa mình nghóa laø luoân coá gaéng ñeå laøm laây scoong vieäc baûn thaân maø khoâng nhôø vaû, troâng chôø hay döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc. ·Töï laøm laáy vieäc cuûa baûn thaân seõ giuùp ta tieán boä vaø khoâng laøm phieàn ñeán ngöôøi khaùc. 2.Thaùi ñoä ·Töï giaùc, chaêm chæ thöïc hieän coâng vieäc cuûa baûn thaân, khoâng yû laïi. ·Ñoàng tình uûng hoä nhöõng ngöôøi töï giaùc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình, pheâ phaùn nhöõng ai hay troâng chô,ø döïa daãm vaøo ngöôøi khaùc. 3.Haønh vi Coá gaéng töï laøm laáy nhöõng coâng vieäc cuûa mình trong hoïc taäp, lao ñoäng, sinh hoaït… II.CHUAÅN BÒ ·Giaáy khoå to in noäi dung Phieáu baøi taäp(4 tôø) (Hoaït ñoäng- Tieát 2). III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) · GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) · GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm Muïc tieâu : HS bieát baøy toû thaùi ñoä cuûa mình veà caùc yù kieán leân quan. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. -Phaùt bieåu thaûo luaän cho 4 nhoùm. -Yeâu caàu sau 3 phuùt, caùc nhoùm phaûi leân gaén keát quaû treân baûng. Noäi dung phieáu thaûo luaän: Ñieàn ñuùng(Ñ) hay sai(S) vaø giaûi thích taïi sao vaøo tröôùc moãi haønh ñoäng sau: a) Lan nhôø chò laøm hoä baøi taäp veà nhaø cho mình b) Tuøng nhôø chò röûa boä aám cheùn- coâng maø Tuøng ñöôïc boá giao. c) Trong giôø kieåm tra, Nam gaëp baøi toaùn khoù khoâng giaûi ñöôïc, baïn Haø beøn cho Nam cheùp baøi nhöng Nam töø choái. d) Vì muoán möôïn Toaøn quyeån truyeän, Tuaán ñaõ tröïc nhaät hoä Toaøn. e) Nhôù lôøi meï daën 5 giôø chieàu phaûi naáu côm neân ñang chôi vui vôùi caùc baïn Höôøng cuõng chaøo caùc baïn ñeå veà nhaø naáu côm. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm vaø ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. Ñaùp aùn ñuùng: S; b) S; c) Ñ; d) S; ñ) Ñ. Keát luaän: Luoân luoân phaûi töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình, khoâng ñöôïc yû laïi vaøo ngöôøi khaùc. -Chia nhoùm vaø tieán haønh thaûo luaän. -Sau 3 phuùt, ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû. -Sau ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy, caû lôùp nhaän xeùt. -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai Muïc tieâu : HS bieát thöïc hieän ñöôïc moät soá haønh ñoäng vaø bieát baøy toû thaùi ñoä phuø hôïp trong vieäc töï laøm laáy vieäc cuûa mình. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp laøm 4 nhoùm. Phaùt phieáu giao vieäc cho moãi nhoùm vaø thaûo luaän vaø ñoáng vai xöû lí tình huoáng sau: Tình huoáng: Vieät vaø Nam laø ñoâi baïn raát thaân.Vieät hoïc gioûi coøn Nam laïi hoïc yeáu. Boá meï Nam hay ñaùnh Nam moãi khiNam bò ñieåm keùm.Thöông baïn ôû treân lôùp heã coù dòp laø Vieät laïi tìm caùch nhaéc baøi ñeå Nam laøm baøi toát , ñaït ñieåm cao.Nhôø theá, Nam ít bò ñaùnh ñoøn hôn. Nam caûm ôn Vieät roái rít. Laø baïn hoïc cuøng lôùp, nghe ñöôïc lôøi caûm ôn cuûa Nam tôùi Vieät, em seõ laøm gì? -Nhaän xeùt, ñoùng goùp yù kieán cho caùch giaûi quyeát cuûa töøng nhoùm. Keát luaän: Vieät thöông baïn nhöng laøm nhö theá laø haïi baïn. Haõy ñeå baïn töï laøm laáy coâng vieäc cuûa mình , coù nhö theá ta môùi giuùp baïn tieán boä ñöôïc. -Tieán haønh thaûo luaän nhoùm vaø ñoùng vai. Sau ñoù ñaïi dieän 4 nhoùm ñoùng vai, giaûi quyeát tình huoáng. Sau moãi laàn coù nhoùm ñoùng vai. Caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt. -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 7 Baøi 4 QUAN TAÂM CHAÊM SOÙC OÂNG BAØ, CHA MEÏ, ANH CHÒ EM I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS bieát: · Chuùng ta caàn quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em vì ñoù laø nhöõng ngöôøi thaân ruoät thòt cuûa chuùng ta. · Quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em laøm cho gia ñình ñaàm aám hôn, haïnh phuùc hôn. · Nhöõng baïn khoâng coù gia ñình, oâng baø, cha meï, anh chò em caàn ñöôïc xaõ hoäi quan taâm, giuùp ñôõ. 2.Thaùi ñoä Yeâu quí, quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em trong gia ñình. 3.Haønh vi Bieát theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em baèng lôøi noùi, vieäc laøm cuï theå, phuø hôïp vôùi tình huoáng. II.CHUAÅN BÒ · Noäi dung caâu chuyeän”Khi meï oám-Nguyeãn Hoàng Haïnh, THCS Ngoïc Haân- Haø Noäi (xem phuï luïc). · Phieáu thaûo luaän nhoùm(Hoaït ñoäng 2, Hoaït ñoäng 3- Tieát 1). · Boä theû Xanh(sai)vaø Ñoû(ñuùng) . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) · GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) · GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1: Phaân tích truyeän”Khi meï oám” Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc boån phaän phaûi quan taâm, chaêm soùc oâng baø cha meï, anh chò em. Caùch tieán haønh : -Ñoïc truyeän”Khi meï oám”. -Chia HS thaønh 4 nhoùm. -Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: 1.Baø meï trong truyeän laø ngöôøi nhö theá naøo? 2.Khi meï bò oám, meï coù nghæ laøm vieäc khoâng? Haõy tìm nhöõng yù trong baøi noùi leân ñieàu ñoù. 3.Thaáy meï oám maø vaãn coá laøm vieäc, baïn nhoû trong truyeän ñaõ suy nghó vaø laøm gì? 4.Theo em vieäc laøm cuûa baïn nhoû laø ñuùng hay sai? Vì sao? -Nhaän xeùt, toång keát yù kieán cuûa caùc nhoùm. -Keát luaän: Cha meï, oâng baø, anh chò em laø nhöõng ngöôøi thaân thieát, ruoät thòt cuûa chuùng ta, bôûi vaäy chuùng ta caàn quan taâm vaø chaêm soùc oâng baø, cha meï. -Moät HS ñoïc laïi. -HS thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Caâu traû lôøi ñuùng: 1.Laø ngöôøi taàn taûo, heát loàng vì choàng con 2.Meï vaãn laøm vieäc.Vaãn muoán daäy ñeå naáu côm cho maáy boá con. 3.Baïn thöông meï laém.Coá giaáu nhöõng gioït nöôùc maét, giuùp meï thoåi côm,queùt nhaø, röûa baùt,…ñeå meï coù theâm thôøi gian naèm nghæ 4.Laø ñuùng. Vì khi ngöôøi thaân trong gia ñình bò oám, chuùng ta caàn quan taâm, giuùp ñôõ ngöôøi ñoù. -Caùc nhoùm HS nhaän xeùt laãn nhau. -1-2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2:Baøy toû yù kieán Muïc tieâu : HS bieát ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi, vieäc laøm theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. -Phaùt phieáu thaûo luaän vaø yeâu caàu thaûo luaän. Noäi dung:Phieáu thaûo luaän Theo em, moãi baïn trong caùc tình huoáng sau xöû söï ñuùng hay sai? Vì sao? 1.Em Bi bò oám, boá meï taäp trung chaêm soùc cho em.Lan hay doãi daèn ñeå boá meï quay ra quan taâm chuù yù tôùi mình vì Lan sôï boá meï quaù quan taâm tôùi em Bi maø queân maát Lan. 2.Thö giuùp meï naáu chaùo cho baø em ñang bò oám. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm. -Hoûi: Giaû söû em bò oám vaø ñöôïc moïi ngöôøi trong gia ñình quan taâm, chaêm soùc, em seõ caûm thaáy nhö theá naøo? -Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa HS. -Keát luaän: Baát cöù ai trong gia ñình khi ñöôïc moïi ngöôøi quan taâm, chaêm soùc ñeàu caûm thaáy haïnh phuùc.Vieäc Quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em laøm cho gia ñình ñaàm aám hôn, haïnh phuùc hôn. -Tieán haønh thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû, keøm lôøi giaûi thích. Caâu traû lôøi ñuùng: 1.Lan laøm theá khoâng ñuùng. Thay vì hay doãi daèn. Lan haõy cuøng moät tay vôùi boá meï ñeå lo cho em Bi. 2.Thö laøm theá laø HS ngoan. -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -3 ñeán 4 HS traû lôøi.Ví duï: +Em seõ caûm thaáy raát haïnh phuùc vaø vui söôùng. +Seõ raát vui vaø mau choùng khoûi beänh. +Thaáy raát caûm ñoäng. -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm Muïc tieâu : HS bieát ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi, vieäc laøm theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp laøm 4 nhoùm. -Phaùt bieåu thaûo luaän vaø theû ghi ñuùng- sai. Noäi dung:Phieáu thaûo luaän Theo em, moãi yù kieán sau ñuùng hay sai?Vì sao? Chæ khi oâng baø, cha meï, anh chò em trong nhaø oám ñau thì môùi caàn phaûi quan taâm, chaêm soùc. Luoân caàn quan taâm, chaêm soùc noïi ngöôøi trong gia ñình haøng ngaøy. Quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em môùi laøm cho gia ñình haïnh phuùc. Chæ caàn chaêm soùc oâng baø, cha meï, nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi trong gia ñình. Em laø thaønh vieân beù nhaát trong gia trong gia ñình, khoâng caàn phaûi chaêm soùc, quan taâm tôùi nhöõng ngöôøi khaùc. -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. -Keát luaän: Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn luoân quan taâm, chaêm soùc laãn nhau haèng ngaøy, khoâng phaûi chæ luùc khoù khaên, beänh taät. -Thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy vaø ñöa ra lôøi giaûi thích cuûa mình. Caâu traû lôøi ñuùng: -Sai. Vì oâng baø, cha meï, anh chò em caàn ñöôïc quan taâm, chaêm soùc haèng ngaøy. -Ñuùng. Vì seõ laøm khoâng khí gia ñình ñaàm aám, vui veû, haïnh phuùc hôn. -Sai. Vì quan taâm, chaêm soùc seõ laøm gia ñình haïnh phuùc hôn, chöù khoâng phaûi môùi laøm gia ñình haïnh phuùc. -Sai.Vì moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu caàn ñöôïc chaêm soùc, quan taâm moïi nôi, moïi luùc. -Sai. Baát keå ai trong gia ñình cuõng ñeàu phaûi coù traùch nhieäm quan taâm, chaêm soùc ñeán moïi ngöôøi. -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi. Höôùng daãn thöïc haønh ôû nhaø GV yeâu caàu HS veà nhaø söu taàm nhöõng caâu ca dao, tuïc ngöõ noùi veà tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình vôùi nhau. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 8 Baøi 4 QUAN TAÂM CHAÊM SOÙC OÂNG BAØ, CHA MEÏ, ANH CHÒ EM (tieáp) I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS bieát: · Chuùng ta caàn quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em vì ñoù laø nhöõng ngöôøi thaân ruoät thòt cuûa chuùng ta. · Quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em laøm cho gia ñình ñaàm aám hôn, haïnh phuùc hôn. · Nhöõng baïn khoâng coù gia ñình, oâng baø, cha meï, anh chò em caàn ñöôïc xaõ hoäi quan taâm, giuùp ñôõ. 2.Thaùi ñoä ·Yeâu quí, quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em trong gia ñình. 3.Haønh vi · Bieát theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc oâng baø,cha meï, anh chò em baèng lôøi noùi, vieäc laøm cuï theå, phuø hôïp vôùi tình huoáng. II.CHUAÅN BÒ · Boä theû Xanh(sai)vaø Ñoû(ñuùng) . · Noäi dung troø chôi”Phaûn öùng nhanh”. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) · GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) · GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng1: Xöû lí tình huoáng Muïc tieâu : HS bieát theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ngöôøi thaân trong nhöõng tình huoáng cuï theå. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän, xöû lí 2 tình huoáng sau baèng caùch saém vai. (Nhoùm 1 vaø 3:tình huoáng Nhoùm 2 vaø 4:tình huoáng2). Tình huoáng 1 Boá meï ñeàu ñi coâng taùc, nhaø vaéng hoe. Maáy hoâm nay trôû trôøi, baø Ngaân bò meät, Ñang naèm nghæ treân giöôøng. Ngaân ñònh ôû nhaø chaêm soùc baø nhöng caùc baïn laïi keùo ñeán ruû Ngaân ñi sinh nhaät. Ngaân phaûi laøm gì? Tình huoáng 2 Ngaøy mai, em cuûa Nam seõ kieåm tra Toaùn. Boá meï baûo Nam cuøng giuùp em oân taäp Toaùn . Nhöng cuøng luùc aáy treân ti vi laïi chieáu boä phim maø Nam raát thích. Nam caàn haønh ñoäng nhö theá naøo? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm. Keát luaän: Moãi ngöôøi trong gia ñình caàn bieát thu xeáp coâng vieäc rieâng cuûa mình ñeå daønh Thôøi gian quan taâm, chaêm soùc ñeán caùc thaønh vieân khaùc. -Thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm leân theå hieän caùch xöû lí tình huoáng. Caùch xöû lí ñuùng: Tình huoáng 1 Baø bò meät, Ngaân neân ôû nhaø chaêm soùc Baø. Vaäy baø môùi yeân taâm, mau khoûi beänh.Ngaân coù theå chuyeån lôøi xin loãi tôùi baïn. Chaéc chaén baïn aáy cuõng thoâng caûm vôùi Ngaân. Tình huoáng 2 Phim Nam khoâng xem ngaøy hoâm nay thì coù theå xem ngaøy mai vaø neáu khoâng xem ñöôïc, Nam coù theå nghe ngöôøi khaùc keå laïi. Coøn vieäc quan troïng laø baøi kieåm tra ngaøy mai cuûa em.Neáu khoâng ñöôïc Nam giuùp, em Nam seõ khoù coù theå laøm baøi kieåm tra toát vaø ñaït keát quaû cao ñöôïc. Bôûi vaäy, Nam neân giuùp em oân laïi kieán thöùc cuõ. Neáu em Nam thi toát, Nam seõ raát vui vaø boá meï Nam cuõng raát vui. -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung, neáu caàn. -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng2: Lieân heä baûn thaân Muïc tieâu : HS bieát töï ñaùnh giaù veà nhöõng coâng vieäc maø mình ñaõ laøm hoaëc chöa töï laøm. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu HS töï lieân heä baûn thaân, keå laïi nhöõng vieäc laøm theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc cuûa baûn thaân tôùi oâng baø, cha meï vaø anh chò em trong gia ñình. Ñònh höôùng: +Haèng ngaøy em thöôøng laøm gì ñeå quan taâm, chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em? +Keå laïi moät laàn khi oâng baø,cha meï, anh chò em oám ñau( hoaëc gaëp khoù khaên, coù chuyeän buoàn) em ñaõ laøm gì ñeå quan taâm giuùp ñôõ hoï. -Tuyeân döông nhöõng HS ñaõ bieát quan taâm, chaêm soùc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. Khuyeân nhuû nhöõng HS coøn chöa bieát quan taâm, chaêm soùc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi”Phaûn öùng nhanh” Muïc tieâu : Cuûng coá baøi hoïc. Caùch tieán haønh : - GV phoå bieán luaät chôi: +Moãi nhoùm seù ñöôïc phaùt theû maøu”Ñoû” vaø maøu”Xanh” ñeå ra daáu hieäu xin ñöôïc traû lôøi “Ñuùng” hay “Sai”. Caùc nhoùm seõ ñöôïc nghe caùc caâu hoûi, caùc tình huoáng töø phía GV. Neáu ñoäi naøo muoá traû lôøi, ñoäi ñoù seõ giô theû. Ñoäi giô tröôùc ñöôïc traû lôøi tröôùc.Neáu traû lôøi sai ñoäi baïn seõ dduowcj traû lowit. +Moãi caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 5 ñieåm. +Caâu traû lôøi sai, khoâng coù ñieåm. +Ñoäi ghi nhieàu ñieåm hôn seõ thaéng. Noäi dung: 1.Bieát meï hoâm nay ñi laøm veà muoän, Tuaán la caø sang nhaø baïn Minh chôi. 2.Oâng bò ñau maét. Thuyù ñoïc baùo giuùp oâng. 3.Boá vöøa ñi laøm veà. Tuaán naøi næ gaáp ñoà chôi cho mình. 4.Em oám, thaáy boá meï quan taâm, chaêm soùc. Hoa daèn doãi ñeå boá meï chuù yù hôn. 5.Nam höôùng daãn em giaûi ñöôïc baøi toaùn khoù. 6.Hai chò em Linh cuøng giuùp boá meï doïn deïp nha cöûa. 7.Oâng baø ñang xem chöông trình thôøi söï, Vieät ñoøi oâng baø baät keânh khaùc ñeå xem chöông trình thôøi söï. 8.Loan coá gaéng hoc chaêm ñeå daønh nhieàu ñieåm 10 taëng meï. 9.Buoåi tröa, caû nhaø ñang nguû, anh em Tuaán vaãn coøn noâ ñuøa aàm ó. 10.Ñöôïc baùc haøng xoùm cho quaû taùo ngon, Phong caát ñi ñeå daønh cho em cuøng aên. Ñaùp aùn:1-S; 2-Ñ; 3-S; 4-S; 5-Ñ; 6-Ñ; 7-S; 8-Ñ; 9-S; 10-Ñ. -Daën doø HS phaûi luoân quan taâm, chaêm soùc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. -Moãi nhoùm cöû ra 2-3 ñaïi dieän. -HS döôùi lôùp nghe, nhaän xeùt xem baïn ñaõ quan taâm, chaêm soùc ñeán nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình chöa? - Nghe GV phoû bieán luaät chôi vaø tieán haønh chôi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Baøi 5 CHIA SEÛ VUI BUOÀN CUØNG BAÏN I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Baïn laø ngöôøi thaân thieát cuøng hoïc, cuøng chôi, cuøng lao ñoäng vôùi caùc em neân caùc em caàn chuùc möøng khi baïn coù chuyeän vui, an uûi, ñoäng vieân, giuùp ñôõ khi baïn coù chuyeän buoàn hoaëc gaëp khoù khaên. · Chia seõ vui buoàn cuøng baïn giuùp cho tình baïn theâm gaén boù, thaân thieát. 2.Thaùi ñoä Quyù troïng nhöõng ai bieát chia seõ vui buoàn cuøng baïn vaø pheâ phaùn nhöõng ai thôø ô, khoâng quan taâm tôùi baïn beø. 3.Chuaån bò Thöïc hieän nhöõng haønh vi, cöû chæ chia seõ vui buoàn vôùi baïn trong caùc tình huoáng cuï theå. II.CHUAÅN BÒ ·Noäi dung caùc tình huoáng-Hoaït ñoäng, Hoaït ñoäng-Tieát. ·Noäi dung caâu chuyeän”Nieàm vui trong naéng thu vaøng” III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) · GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) · GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng1: Xöû lí tình huoáng Muïc tieâu : HS bieát moät bieåu hieän cuûa quan taâm chia seû vui buoàn cuøng baïn. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp thaønh nhoùm nhoû vaø yeâu caàu caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän theo noäi dung. -Ñöa ra caùch giaûi quyeát vaø lôøi giaûi thích hôïp lí. Tình huoáng: Lôùp Nam môùi nhaän theâm 1 HS môùi. Baïn bò dò taät ôû chaân, raát khoù khaên trong caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp. Caùc baïn vaø Nam phaûi laøm gì vôùi ngöôøi baïn môùi? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø ñöa ra Keát luaän: Duø baïn môùi ñeán,laïi bò dò taät nhöng khoâng vì theá maø ta boû rôi baïn. Baïn seõ trôû thaønh ngöôøi baïn thaân thieát, cuøng hoïc, cuøng chôi, cuøng lao ñoäng vôùi chuùng ta. Khi bò taät, baïn ñaõ chòu nhieàu thieät thoøi neân ta caàn an uûi, quan taâm, giuùp ñôõ baïn. -Tieán haønh thaûo luaän nhoùm. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. Chaúng haïn: +Ñeà nghò coâ chuyeån lôùp cho baïn ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán coâng vieäc chung cuûa lôùp. +Noùi vôùi coâ veà khoù khaên cuûa baïn, tình hình cuûa lôùp vaø xin yù kieán coâ. +Phaân coâng nhau giuùp ñôõ baïn. +Keát hôïp cuøng coâ ñeå ñöa ra nhöõng vieäc laøm cuï theå nhaèm giuùp ñôõ baïn. -Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cuûa nhau. -Laéng nghe, ghi nhôù. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän caëp ñoâi Muïc tieâu : HS bieát caùch chia seû vui buoàn cuøng baïn trong caùc tình huoáng. Caùch tieán haønh : -Chia lôùp laøm 2 daõy. Töøng ñoâi trong daõy thaûo luaän veà 1 noäi dung. +Daõy 1-Thaûo luaän veà noäi dung: Haõy töôûng töôïng em ñöôïc bieát tin mình thi HS gioûi ñöôïc giaûi nhaát, baïn beø trong lôùp chuùc möøng em. Khi aáy caûm giaùc nhö theá naøo? +Daõy 2-Thaûo luaän veà noäi dung: Haõy hình dung meï em bò oám, phaûi vaøo vieän. Caùc baïn vaøo thaêm meï vaø ñoäng vieân em. Em caûm thaáy theá naøo? -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Keát luaän: Baïn beø laø ngöoøi thaân thieát, gaàn guõi beân ta. Neân khi baïn coù chuyeän vui hay buoàn ta neân an uûi, ñoäng vieân hoaëc chia seõ nieàm vui vôùi baïn. -Thaûo luaän theo yeâu caàu. Caâu traû lôøi ñuùng: Caûm thaáy vui söôùng, haïnh phuùc vì moät phaàn laø ñöôïc giaûi, moät phaàn laø lôøi chuùc möøng cuûa caùc baïn. ->Raát xuùc ñoäng. Luùc em gaëp khoù khaên, caàn ngöôøi giuùp ñôõ nhaát thì ñaõ coù caùc baïn ôû beân, phaàn naøo an uûi, ñoäng vieân em. - HS nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cuûa nhau . -1 ñeán 2 HS nhaéc laïi keát luaän.HS döôùi lôùp laéng nghe, ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu truyeän”Nieàm vui trong naéng thu vaøng” Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc chia seû cuøng baïn. Caùch tieán haønh : -GV keå laïi caâu chuyeän. -Yeâu caàu thaûo luaän caû lôùp theo 2 caâu hoûi sau: 1.Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa Hieàn vaø caùc baïn trong lôùp ?Vì sao? 2.Theo em, khi nhaän ñöôïc saùch, Lieân seõ coù caûm giaùc nhö theá naøo? -Nhaän xeùt traû lôøi cuûa HS. -Keát luaän: ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. -Moät HS ñoïc laïi truyeän. -Tieán haønh thaûo luaän. -3 ñeán 4 HS traû lôøi: -Nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cuûa baïn. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : ÑAÏO ÑÖÙC Baøi 5 CHIA SEÛ VUI BUOÀN CUØNG BAÏN (tieáp) I.MUÏC TIEÂU 1.Kieán thöùc Giuùp HS hieåu: · Baïn laø ngöôøi thaân thieát cuøng hoïc, cuøng chôi, cuøng lao ñoäng vôùi caùc em neân caùc em caàn chuùc möøng khi baïn coù chuyeän vui, an uûi, ñoäng vieân, giuùp ñôõ khi baïn coù chuyeän buoàn hoaëc gaëp khoù khaên. · Chia seõ vui buoàn cuøng baïn giuùp cho tình baïn theâm gaén boù, thaân thieát. 2.Thaùi ñoä Quyù troïng nhöõng ai bieát chia seõ vui buoàn cuøng baïn vaø pheâ phaùn nhöõng ai thôø ô, khoâng quan taâm tôùi baïn beø. 3.Chuaån bò Thöïc hieän nhöõng haønh vi, cöû chæ chia seõ vui buoàn vôùi baïn trong caùc tình huoáng cuï theå. II.CHUAÅN BÒ ·Noäi dung caùc tình huoáng-Hoaït ñoäng, Hoaït ñoäng-Tieát2 ·Phieáu thaûo luaän nhoùm-Hoaït ñoäng1-Tieát2. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (4’) · GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 1, 2 / 85 (VBT) · GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Hoaït ñoäng 1: Baøy toû yù kieán Muïc tieâu : HS bieát phaân bieät haønh vi ñuùng vaø haønh vi sai ñoái vôùi baïn beø khi coù chuyeän vui buoàn. Caùch tieán haønh : -Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm khoaûng 6 em vaø yeâu caàu thaûo luaän nhoùm. Noäi dung thaûo luaän nhö SGV trang 51. -Nhaän xeùt, ñöa ra yù kieán ñuùng. -Tieán haønh thaûo luaän nhoùm, moãi nhoùm nhaän moät phieáu noäi dung thaûo luaän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm ñöa ra yù kieán cuûa mình. -Sau khi ñaïi dieän moãi nhoùm baøy toû yù kieán, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung caâu traû lôøi cuûa nhoùm baïn. Hoaït ñoäng 2: Lieân heä baûn thaân Muïc tieâu : HS bieát töï ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chuaån möïc ñaäo ñöùc cuûa baûn thaân vaø cuûa caùc baïn trong lôùp, trong tröôøn. Ñoàng thôøi giuùp caùc em khaéc saâu hôn yù nghóa cuûa vieäc caûm thoâng, chia seû vui buoàn cuøng baïn. Caùch tieán haønh : -Yeâu caàu HS nhôù vaø ghi ra giaáy veà vieäc chia seõ vui buoàn cuøng baïn cuûa baûn thaân ñaõ töøng traûi qua. -Tuyeân döông nhöõng HS ñaõ bieát chia seõ vui buoàn cuøng baïn. Khuyeán khích ñeå moïi HS trong lôùp ñeàu bieát laøm vieäc naøy vôùi baïn beø. -Caù nhaân HS ghi ra giaáy. -4 ñeán 5 HS töï noùi veà kinh nghieäm ñaõ traûi qua cuûa baûn thaân veà vieäc chia seû vui buoàn cuøng baïn. -Nhaän xeùt coâng vieäc cuûa caùc baïn. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi”Saép xeáp thaønh ñoaïn vaên” Muïc tieâu : Cuûng coá baøi. Caùch tieán haønh : GV phoå bieán luaät chôi: Phaùt cho moãi nhoùm 4 mieáng bìa, treân ñoù ghi caùc noäi dung chính. Nhieäm vuï laø sau 3 phuùt thaûo luaän, nhoùm bieát lieân keát caùc chi tieát ñoù vôùi nhau vaø döïng thaønh ñoaïn vaên ngaén noùi veà noäi dung ñoù. Nhoùm naøo khoâng laøm ñöôïc seõ thua. -Ñoäi thaéng laø ñoäi ghi nhieàu ñieåm nhaát. -Bieåu ñieåm: +Noäi dung: 7 ñieåm +Hình thöùc, phaûn öùng nhanh: 3 ñieåm Chaúng haïn: GV phaùt 4 mieáng bìa ghi: Meï oám Baïn beø Lieân chaêm soùc meï Hoûi thaêm, ñoäng vieân ->HS coù theå xaây döïng ñoaïn vaên ngaén nhö sau: Meï Lieân bò oám, baïn beø trong lôùp ñeán thaêm hoûi, ñoâïng vieân Lieân, Lieân vaø meï xuùc ñoäng laém. a) Lan bò ngaõ Hoa cheùp baøi hoä Gaõy tay Hoa töï nguyeän b) Buùt hoûng Nam loay hoay söõa Cho möôïn chieác buùt môùi Thaéng c) OÂâng noäi maát Mai khoùc vaø nhôù oâng Baïn beø an uûi Ñoäng vieân RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN DAO DUC.doc
Tài liệu liên quan