Giáo án lớp 2 môn thủ công: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng

Tài liệu Giáo án lớp 2 môn thủ công: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng: TUẦN : 19 Ngày dạy: 17/ 1/ 2007 Môn : THỦ CÔNG Bài dạy : CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG I/ MỤC TIÊU: KT: biết cách gấp, trang trí thiếp chúc mừng. KN: Nắm được các bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. TĐ: Hứng thú làm thiếp chúc mùng để sử dụng. II/ CHUẨN BỊ: Thầy: Mẫu thiệp, qui trình. HS: đồ dùng học tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG 1/ Khởi động(1 phút): Hát 2/ Bài cũ: (2 phút) Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3/ Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét + Mục tiêu: Giúp HS nhận xét và quan sát về thiếp chúc mừng. + Cách tiến hành: Treo thiếp mẫu, hỏi HS: Thiếp chúc mừng có hình gì? Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngày gì? Hãy kể những thiếp chúc mừng mà em biết? Sau khi HS trả lời, GV nêu các loại thiếp thông thường: thiếp chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng 8/3 … và đưa cho HS quan sát Thiế...

doc28 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 754 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn thủ công: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN : 19 Ngaøy daïy: 17/ 1/ 2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy : CAÉT, GAÁP, TRANG TRÍ THIEÁP CHUÙC MÖØNG I/ MUÏC TIEÂU: KT: bieát caùch gaáp, trang trí thieáp chuùc möøng. KN: Naém ñöôïc caùc böôùc caét, gaáp, trang trí thieáp chuùc möøng. TÑ: Höùng thuù laøm thieáp chuùc muøng ñeå söû duïng. II/ CHUAÅN BÒ: Thaày: Maãu thieäp, qui trình. HS: ñoà duøng hoïc taäp III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1/ Khôûi ñoäng(1 phuùt): Haùt 2/ Baøi cuõ: (2 phuùt) Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 3/ Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà thieáp chuùc möøng. + Caùch tieán haønh: Treo thieáp maãu, hoûi HS: Thieáp chuùc möøng coù hình gì? Maët thieáp coù trang trí vaø ghi noäi dung chuùc möøng ngaøy gì? Haõy keå nhöõng thieáp chuùc möøng maø em bieát? Sau khi HS traû lôøi, GV neâu caùc loaïi thieáp thoâng thöôøng: thieáp chuùc möøng naêm môùi, chuùc möøng sinh nhaät, chuùc möøng 8/3 … vaø ñöa cho HS quan saùt Thieáp chuùc möøng bao giôø cuõng ñöôïc ñaët trong phong bì. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét, gaáp thieáp chuùc möøng. Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Böôùc 1: Yeâu caàu HS neâu böôùc 1. Caét tôø giaáy hình chöõ nhaät coù chieàu daøi vaø chieàu roäng nhö theá naøo? Hình 1 yeâu caàu ta laøm gì? Böôùc 2 yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Tuøy thuoäc vaøo yù nghóa cuûa thieáp chuùc möøng maø ngöôøi ta trang trí khaùc nhau. Ví duï thieáp chuùc möøng naêm môùi thöôøng trang trí caønh ñaøo, caønh mai hoaëc nhöõng con vaät bieåu töôïng cuûa naêm ñoù nhö: con ngöïa, con traâu…; thieáp chuùc möøng sinh nhaät thöôøng trang trí nhöõng boâng hoa. Ñeå trang trí thieáp coù theå veõ hình, xeù daùn hoaëc caét daùn hình leân ngoaøi maët thieáp vaø vieát chöõ chuùc möøng baèng tieáng Vieät (cuõng coù theå keøm theo tieáng nöôùc ngoaøi) GV cho 3 nhoùm, moãi nhoùm 2 HS leân thi laøm thieáp 5/ Cuûng coá, daën doø: (3 phuùt) Cho 3 nhoùm rình baøy, lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm coù thieáp ñeïp. Nhaän xeùt. Chuaån bò: Tieát 2 - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: Hình chöõ nhaät gaáp ñoâi Trang trí nhöõng boâng hoa vaø chöõ “Chuùc möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20/11” HS neâu. - HS quan saùt caùc loaït thieáp chuùc möøng - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - Caét, gaáp thieáp chuùc möøng - Daøi 20 oâ, roäng 15 oâ - Gaáp ñoâi tôø giaáy ñeå coù thieáp chuùc möøng roäng 10 oâ, daøi 15 oâ. - Trang trí thieáp. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 20 Ngaøy daïy: 24/1/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :CAÉT, GAÁP TRANG TRÍ THIEÁP CHUÙC MÖØNG ( tieát 2) I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc : Giuùp HS trang trí thieäp chuùc möøng thaønh thaïo. 2.Kyõ naêng : Laøm ñöôïc thieäp vaø trang trí ñeïp.Hoaøn taát saûn phaåm. 3.Thaùi ñoä : Yeâu thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ : GV : Qui trình laøm thieáp, maãu. HS : ÑDHT. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1.Khôûi ñoäng :(1’) Haùt 2.Baøi cuõ : (2’) Kieåm tra ñoà duøng hoÏc taäp cuûa HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm thieáp chuùc möøng. +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm thieáp. +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm thieáp chuùc möøng ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí thieäp chuùc möøng. +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS thöïc haønh, höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø laøm thieáp chuùc möøng. Chuaån bò : Laøm phong bì. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 2 böôùc. Caét, gaáp thieäp chuùc möøng, trang trí thieáp chuùc möøng. Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 21 Ngaøy daïy: 1/2/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: GAÁP, CAÉT, DAÙN PHONG BÌ ( TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh bieát gaáp, caét, daùn phong bì. - Gaáp, caét, daùn ñöôïc phong bì. - Hoïc sinh thích laøm phong bì ñeå söû duïng. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Phong bì maãu, maãu thieáp chuùc möøng. Quy trình gaáp, caét, daùn phong bì. 2. HS: Giaáy traéng, keùo, hoà daùn, buùt chì, thöôùc III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: Hs neâu quy trình gaáp, caét, trang trí thieáp chuùc möøng. 2. Baøi môùi: Gaáp, caét, trang trí phong bì Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà phong bì + Caùch tieán haønh: Gv hd hs quan saùt vaø nhaän xeùt. - Gv giôùi thieäu phong bì maãu vaø ñaët caâu hoûi ñeå hs quan saùt vaø nhaän xeùt: Phong bì coù hình gì? Maët tröôùc, maët sau cuûa phong bì ntn? Sau khi HS traû lôøi, GV neâu caùc loaïi phong bì thoâng thöôøng: …vaø ñöa cho HS quan saùt Phong bì coù theå ñeå göûi thö, phong bì keøm theo thieäp chuùc teát, phong bì môøi ñaùm cöôùi… Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét, gaáp phong bì Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Böôùc 1: Gaáp phong bì - Gv cho hs so saùnh veà kích thöôùc cuûa phong bì vaø thieáp chuùc möøng. Böôùc 2: Caét phong bì. · Laáy tôø giaáy traéng hoaëc giaáy thuû coâng gaáp thaønh 2 phaàn theo chieàu roäng nhö h.1 sao cho meùp döôùi cuûa tôø giaáy caùch meùp treân khoaûng 2 oâ, ñöôïc h.2. · Gaáp 2 beân h.2, moãi beân vaøo khoaûng 1 oâ röôõi ñeå laáy ñöôøng daáu gaáp. · Môû 2 ñöôøng môùi gaáp ra, gaáp cheùo 4 goùc nhö h.3 ñeå laáy ñöôøng daáu gaáp. Böôùc 3: Daùn thaønh phong bì · Môû tôø giaáy ra, caét theo ñöôøng daáu gaáp ñeå boû nhöõng phaàn gaïch cheùo ôû h.4 ñöôïc h.5. · Gaáp laïi theo caùc neáp gaáp ôû h.5, daùn 2 beân meùp vaø gaáp meùp treân theo ñöôøng daáu gaáp (h.6) ta ñöôïc chieác phong bì. GV cho 3 nhoùm, moãi nhoùm 2 HS leân thi laøm phong bì 5/ Cuûng coá, daën doø: Cho 3 nhoùm rình baøy, lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm coù phong bì ñeïp. Nhaän xeùt. Daën mang maãu dôû ñeå Tieát 2 laøm tieáp - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: Hình chöõ nhaät gaáp ñoâi Trang trí nhöõng boâng hoa vaø chöõ “Chuùc möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20/11” HS neâu. - HS quan saùt caùc loaït phong bì - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - Caét, gaáp phong bì - HS theo doõi GV höôùng daãn maãu Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 22 Ngaøy daïy: 7/2/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: GAÁP, CAÉT, DAÙN PHONG BÌ ( TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh bieát gaáp, caét, daùn phong bì. - Gaáp, caét, daùn ñöôïc phong bì. - Hoïc sinh thích laøm phong bì ñeå söû duïng. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Phong bì maãu, maãu thieáp chuùc möøng. Quy trình gaáp, caét, daùn phong bì. 2. HS: Giaáy traéng, keùo, hoà daùn, buùt chì, thöôùc III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Gaáp, caét, daùn phong bì Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm thieáp chuùc möøng. +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm phong bì +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm phong bì ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí phong bì +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS thöïc haønh, höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø laøm phong bì Daën hs giôø sau mang giaáy thuû coâng, giaáy traéng, buùt chì, keùo, hoà daùn ñeå laøm baøi kieåm tra cuoái chöông II Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 3 böôùc. Böôùc 1: Gaáp phong bì. + Böôùc 2: Caét phong bì. + Böôùc 3: Daùn thaønh phong bì . Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 23 Ngaøy daïy: /2/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: OÂN TAÄP CHÖÔNG II – PHOÁI HÔÏP GAÁP, CAÉT, DAÙN HÌNH.( tieát 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù kieán thöùc kó naêng cuûa hs qua saûn phaåm laø moät trong nhöõng saûn phaåm gaáp, caét, daùn ñaõ hoïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Caùc hình maãu cuûa caùc baøi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ñeå xem laïi. 2. HS: III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình gaáp, caét, daùn hình troøn, bieån baùo giao thoâng +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình qui trình gaáp, caét, daùn hình +Caùch tieán haønh: . GV treo moät soá qui trình, hoûi HS Muoán caét hình troøn ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? Töông töï hoûi veà caùch caét, daùn caùc loaïi bieån baùo giao thoâng… à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí moät saûn phaåm töï choïn +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS thöïc haønh caét gaáp bieån baùo giao thoâng theo nhoùm. GV höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng nhoùm laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : tieát 2 Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Hs traû lôøi. HS neâu Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm theo nhoùm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 24 Ngaøy daïy: 28/2/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy : OÂN TAÄP CHÖÔNG II – PHOÁI HÔÏP GAÁP, CAÉT, DAÙN HÌNH.( tieát 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù kieán thöùc kó naêng cuûa hs qua saûn phaåm laø moät trong nhöõng saûn phaåm gaáp, caét, daùn ñaõ hoïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Caùc hình maãu cuûa caùc baøi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ñeå xem laïi. 2. HS: III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình gaáp, caét, daùn hình +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình qui trình gaáp, caét, daùn thieäp chuùc möøng, phong bì +Caùch tieán haønh: . GV treo moät soá qui trình, hoûi HS Muoán laøm thieáp chuùc möøng ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? Töông töï hoûi veà caùch gaáp , caét, daùn phong bì, … à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí moät saûn phaåm töï choïn +Caùch tieán haønh: GV toå chöùc cho HS laøm thieäp vaø phong bì theo nhoùm GV höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : tieát sau Laøm daây xuùc xích trang trí. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 2 böôùc. Caét, gaáp thieäp chuùc möøng, trang trí thieáp chuùc möøng. Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm theo nhoùm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 25 Ngaøy daïy: 7/3/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM DAÂY XUÙC XÍCH TRANG TRÍ. (TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm daây xuùc xích baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc daây xuùc xích ñeå trang trí. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Daây xuùc xích maãu. Quy trình laøm daây xuùc xích. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà daây xuùc xích + Caùch tieán haønh: - Gv giôùi thieäu daây xuùc xích maãu , ñaët caâu hoûi ñònh höôùng cho hs quan saùt, nhaän xeùt: Caùc voøng cuûa daây xuùc xích laøm baèng gì ? Coù hình daùng maøu saéc, kích thöôùc ntn ? - Gv nhaän xeùt vaø keáùt luaän. ( xem sgv ). Sau khi HS traû lôøi, GV neâu caùc loaïi thieáp thoâng thöôøng: thieáp chuùc möøng naêm môùi, chuùc möøng sinh nhaät, chuùc möøng 8/3 … vaø ñöa cho HS quan saùt Thieáp chuùc möøng bao giôø cuõng ñöôïc ñaët trong phong bì. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét daây xuùc xích. Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy. Laáy 3-4 tôø giaáy thuû coâng khaùc maøu caét thaønh caùc nan giaáy roäng 1 oâ, daøi 12 oâ (h.1a). Moãi tôø giaáy caét laáy 4-6 nan. Böôùc 2: Daùn caùc nan giaáy thaønh daây xuùc xích - Boâi hoà vaøo 1 ñaàu nan vaø daùn nan thöù nhaát thaønh voøng troøn. - Luoàn nan thöù 2 khaùc maøu vaøo voøng nan thöù 1 ( h.3). Sau ñoù boâi hoà vaøo 1 ñaàu nan vaø daùn tieáp thaønh voøng troøn thöù 2. - Laøm gioáng nhö vaäy ñoái vôùi caùc voøng nan thöù 4, thöù 5... cho ñeán khi ñöôïc daây xuùc xích theo yù muoán. - Gv yeâu caàu 1 hoaëc 2 hs nhaéc laïi caùch laøm daây xuùc xích vaø thöïc hieän thao taùc caét, daùn 2 voøng xuùc xích. - Gv toå chöùc cho hs taäp caét caùc nan giaáy. 5/ Cuûng coá, daën doø: (3 phuùt) Cho 3 nhoùm rình baøy, lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm caét ñeïp. Nhaän xeùt. Chuaån bò: Tieát 2 - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: HS neâu. - HS quan saùt caùc loaït thieáp chuùc möøng - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - HS theo doõi HS nhaéc laïi caùch laøm daây xuùc xích HS taäp caét caùc nan giaáy. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 26 Ngaøy daïy: 14/3/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM DAÂY XUÙC XÍCH TRANG TRÍ. (TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm daây xuùc xích baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc daây xuùc xích ñeå trang trí. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Daây xuùc xích maãu. Quy trình laøm daây xuùc xích. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm daây xuùc xích +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm daây xuùc xích +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm daây xuùc xích baèng giaáy thuû coâng ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí daây xuùc xích +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS thöïc haønh, höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm. Trong khi hs thöïc haønh gv quan saùt vaø giuùp nhöõng em coøn luùng tuùng. - Toå chöùc cho hs tröng baøy saûn phaåm. - Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hs. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø laøm daây xuùc xích Chuaån bò : “ Laøm ñoàng hoà ñeo tay”. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 2 böôùc. + Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy. + Böôùc 2: Daùn caùc nan giaáy thaønh daây xuùc xích. Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - Hs thöïc haønh laøm daây xuùc xích baèng giaáy thuû coâng. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 27 Ngaøy daïy: 21/3/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM ÑOÀNG HOÀ ÑEO TAY. (TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm ñoàng hoà ñeo tay baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeo tay. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu ñoàng hoà ñeo tay. Quy trình laøm ñoàng hoà ñeo tay. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: Hs nhaéc laïi quy trình laøm daây xuùc xích. 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà ñoàng hoà + Caùch tieán haønh: Gv höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt - Gv giôùi thieäu ñoàng hoà maãu vaø ñònh höôùng quan saùt, gôïi yù ñeå hs nhaän xeùt. + Vaät lieäu laøm ñoàng hoà + Caùc boä phaän cuûa ñoàng hoà - Gv ñaët caâu hoûi cho hs lieân heä veà hình daùng, maøu saéc, vaät lieäu laøm maët vaø daây ñoàng hoà ñeo tay thaät. - GV giôùi thieäu moät soá ñoàng hoà thaät Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét, gaáp thieáp chuùc möøng. Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Gv höôùng daãn maãu Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy - Caét 1 nan giaáy maøu nhaït daøi 24 oâ, roäng 3 oâ ñeå laøm maët ñoàng ho - Caét vaø daùn noái thaønh 1 nan giaáy khaùc maøu daøi 30 oâ ñeán 35 oâ, roäng gaàn 3 oâ, caét vaùt 2 beân cuûa 2 ñaàu nan ñeå laøm daây doàng hoà. - Caét 1 nan daøi 8 oâ, roäng 1 oâ ñeå laøm ñai caùi ñoàng hoà. Böôùc 2: Laøm maët ñoàng hoà. - Gaáp 1 ñaàu nan giaáy laøm maët ñoàng hoà vaøo 3oâ (h.1). Gaáp cuoán tieáp nhö h.2 cho ñeán heát nan giaáy ñöôïc h.3. Böôùc 3: Gaøi daây ñeo ñoàng hoà Gaøi 1 ñaàu nan giaáy laøm daây ñeo vaøo khe giöõa cuûa caùc neáp gaáp maët ñoàng hoà (h.4). Gaáp nan naøy ñeø leân neáp gaáp cuoái cuûa maët ñoàng hoà roài luoàn ñaàu nan qua 1 khe khaùc ôû phía tr6en khe vöøa gaøi (h.5). Daùn noái 2 ñaàu cuûa nan giaáy daøi 8 oâ, roäng 1 oâ laøm ñai ñeå giöõ daây ñoàng hoà. Böôùc 4: Veõ soá vaø kim leân maët ñoàng hoà Höôùng daãn: ( xem/ sgv) Gv cho hs taäp laøm ñoàng hoà ñeo tay baèng giaáy theo nhoùm 5/ Cuûng coá, daën doø: Nhaän xeùt. Chuaån bò: Tieát 2 - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: HS neâu. - HS quan saùt caùc loaït ñoàng hoà - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - HS theo doõi Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 28 Ngaøy daïy: 28/3/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM ÑOÀNG HOÀ ÑEO TAY. (TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm ñoàng hoà ñeo tay baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc ñoàng hoà ñeo tay. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu ñoàng hoà ñeo tay. Quy trình laøm ñoàng hoà ñeo tay. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm ñoàng hoà ñeo tay. +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm ñoàng hoà ñeo tay. +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm ñoàng hoà ñeo tay. ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí thieäp chuùc möøng. +Caùch tieán haønh: . Hs thöïc haønh laøm ñoàng hoà theo caùc böôùc ñuùng quy trình nhaèm reøn luyeän KN. Gv toå chöùc cho hs thöïc haønh theo nhoùm. - trong khi hs thöïc haønh, gv quan saùt vaø giuùp nhöõng em coøn luùng tuùng. - Toå chöùc cho hs tröng baøy saûn phaåm. - Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hs 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : “ Laøm voøng ñeo tay”. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 4 böôùc. Hs nhaéc laïi quy trình laøm ñoàng hoà theo 4 böôùc: + Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy. + Böôùc 2: Laøm maët ñoàng hoà + Böôùc 3: Gaøi daây ñeo ñoàng hoà + Böôùc 4: Veõ soá vaø kim leân maët ñoàng hoà Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm ñoàng hoà ñeo tay vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 29 Ngaøy daïy: 4/4/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM VOØNG ÑEO TAY. (TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm voøng ñeo tay baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc voøng ñeo tay. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu voøng ñeo tay. Quy trình laøm voøng ñeo tay. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 1 Hs neâu quy trình laøm ñoàng hoà ñeo tay. 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà voøng ñeo tay + Caùch tieán haønh: Gv höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt. - Gv giôùi thieäu maãu voøng ñeo tay baèng giaáy vaø hoûi: Voøng ñeo tay ñöôïc laøm baèng gì? Coù maáy maøu? - Gv gôïi yù: Muoán ñuû ñoä daøi ñeå laøm thaønh voøng ñeo tay vöøa tay ta phaûi daùn noái caùc nan giaáy. Sau khi HS traû lôøi, GV giôù thieäu moät soá loaïi voøng ñeo tay vaø ñöa cho HS quan saùt Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét, gaáp voøng ñeo tay Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy - Laáy 2 tôø giaáy thuû coâng khaùc maøu caét thaønh caùc nan giaáy roäng 1 oâ. Böôùc 2: Daùn noái caùc nan giaáy - Daùn noái caùc nan cuøng maøu thaønh 1 nan giaáy daøi 50 oâ ñeán 60 oâ, roäng 1 oâ. Laøm hai nan nhö vaäy. Böôùc 3: gaáp caùc nan giaáy. - Daùn ñaàu cuûa 2 nan nhö h.1. Gaáp nan doïc ñeø leân nan ngang sao cho neáp gaáp saùt meùp nan (h.2), sau ñoù laïi gaáp nan ngang ñeø leân nan doïc (h.3) - Tieáp tuïc gaáp theo thöù töï nhö treân cho ñeán heát 2 nan giaáy. Daùn phaàn cuoái cuøa 2 nan laïi, ñöôïc sôïi daây daøi (h.4). Böôùc 4: hoaøn chænh voøng ñeo tay - Daùn 2 ñaàu sôïi daây vöøa gaáp, ñöôïc voøng ñeo tay baèng giaáy (h.5) Gv toå chöùc cho hs taäp laøm voøng ñeo tay baèng giaáy 5/ Cuûng coá, daën doø: Nhaän xeùt. Daën hs giôø sau mang giaáy thuû coâng, thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn ñeå hoïc baøi “ Laøm voøng ñeo tay”.- Tieát 2 - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: Hình chöõ nhaät gaáp ñoâi Trang trí nhöõng boâng hoa vaø chöõ “Chuùc möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20/11” HS neâu. - HS quan saùt caùc loaït voøng ñeo tay - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm HS theo doõi, quan saùt - Hs nhaéc laïi qui trình Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 30 Ngaøy daïy: 11/4/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM VOØNG ÑEO TAY. (TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm voøngñeo tay baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc voøng ñeo tay. - Thích laøm ñoà chôi, yeâu thích saûn phaåm lao ñoäng cuûa mình. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu voøng ñeo tay. Quy trình laøm voøng ñeo tay. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm voøng ñeo tay +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm voøng ñeo tay +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm voøng ñeo tay ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí thieäp chuùc möøng. +Caùch tieán haønh: . - Toå chöùc cho hs thöïc haønh theo nhoùm. GV höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng em laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : “ Laøm con böôùm”. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 4 böôùc. Hs nhaéc laïi quy trình laøm voøng ñeo tay theo caùc böôùc: + Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy. + Böôùc 2: Daùn noái caùc nan giaáy + Böôùc 3: Gaáp caùc nan giaáy + Böôùc 4: Hoaøn chænh voøng ñeo tay.. Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm voøng ñeo tay vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 31 Ngaøy daïy: 18/4/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM CON BÖÔÙM. (TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm con böôùm baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc con böôùm. - Thích laøm ñoà chôi, reøn luyeän ñoâi tay kheo leùo cho hs. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu con böôùm. Quy trình laøm con böôùm. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt + Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän xeùt vaø quan saùt veà con böôùm. + Caùch tieán haønh: Gv höôùng daãn hs quan saùt vaø nhaän xeùt - Gv giôùi thieäu maãu con böôùm baèng giaáy vaø ñaët caâu hoûi ( nhö SGV). Sau khi HS traû lôøi, GV giôùi thieäu moät soá loaïi böôùm eùp khoâ vaø ñöa cho HS quan saùt Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc böôùc caét daùn con böôùm. Caùch tieán haønh: Treo baûng qui trình. Böôùc 1: Caét giaáy · Caét 1 tôø giaáy hv coù caïnh 14 oâ · Caét 1 tôø giaáy hv coù caïnh 10 oâ · Caét 1 nan giaáy chöõ nhaät khac maøu daøi 12 oâ, roäng gaàn nöûa oâ ñeå laøm raâu böôùm. Böôùc 2: Gaáp caùnh böôùm · Taïo caùc ñöôøng neáp gaáp: + Gaáp ñoâi tôø giaáy hv 14 oâ theo ñöôøng cheùo nhö h.1 ñöôïc h.2 + Gaáp lieân tieáp 3 laàn nöõa theo ñöôøng daáu gaáp ôû h.2,3,4 sao cho caùc neáp gaáp caùch ñeàu ta ñöôïc h.5 · môû hình 5 cho ñeán khi trôû laïi tôø giaáy hv ban ñaàu. Gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu theo caùc ñöôøng daáu gaáp cho ñeán heát tôø giaáy, sau ñoù gaáp ñoâi laïi ñeå laáy daáu giöõa (h.6) ta ñöôïc ñoâi caùnh böôùm t.1. · Gaáp tô giaáy hv caïnh 10 oâ gioáng nhö ñaõ gaáp tôø giaáy hv caïnh 14 oâ, ta ñöôïc ñoâi caùnh böôùm t.2 (h.7) Böôùc 3: Buoäc thaân böôùm · Duøng chæ buoät chaët 2 ñoâi caùnh böôùm ôû neáp gaáp daáu giöõa. Böôùc 4: Laøm raâu böôùm · Gaáp ñoâi nan giaáy laøm raâu con böôùm, maët keû oâ ra ngoaøi, duøng thaân buùt chì vuoát cong. · Daùn raâu vaøo thaân böôùm ta ñöôïc con böôùm hoaøn chænh. GV cho 3 nhoùm, moãi nhoùm 2 HS leân thi laøm con böôùm 5/ Cuûng coá, daën doø: (3 phuùt) Cho 3 nhoùm rình baøy, lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm coù con böôùm ñeïp. Nhaän xeùt. Chuaån bò: Tieát 2 - Hoaït ñoäng lôùp. - HS quan saùt traû lôøi: HS neâu. - HS quan saùt caùc maãu böôùm eùp khoâ - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - Hs theo doùi Gv höôùng daãn, traû lôøi caâu hoûi ñeå ruùt ra qui trình laøm. HS neâu laïi caùch laøm HS thi laøm con böôùm Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 32 Ngaøy daïy: 25/4/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy :BAØI: LAØM CON BÖÔÙM. (TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU: - Hs bieát caùch laøm con böôùm baèng giaáy thuû coâng. - Laøm ñöôïc con böôùm. - Thích laøm ñoà chôi, reøn luyeän ñoâi tay kheo leùo cho hs. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Maãu con böôùm. Quy trình laøm con böôùm. 2. HS: Giaáy thuû coâng, keùo, hoà. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm con böôùm. +MT : Giuùp H S naém laïi qui trình laøm con böôùm. +Caùch tieán haønh: . GV treo qui trình. Muoán laøm con böôùm. ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí con böôùm. +Caùch tieán haønh: . Toå chöùc cho hs thöïc haønh theo nhoùm. - Gv löu yù hs: Caùc neáp gaáp phaûi thaúng, caùch ñeàu, mieát kó. - Trong khi hs thöïc haønh, gv quan saùt, giuùp ñôõ caùc em coøn luùng tuùng. - Toå chöùc cho hs tröng baøy sp - Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hs 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : Tieát sau thöïc haønh Thi kheùo tay Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 4 böôùc. HS nhaéc laïi quy trình laøm con böôùm baèng giaáy theo 4 böôùc: + Böôùc 1: Caét giaáy + Böôùc 2: Gaáp caùnh böôùm + Böôùc 3: Buoäc thaân böôùm + Böôùc 4: Laøm raâu böôùm Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 33 Ngaøy daïy: 2/5/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy : OÂN TAÄP, THÖÏC HAØNH THI KHEÙO TAY LAØM ÑOÀ CHÔI THEO YÙ THÍCH – Tieát 1 I/ MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù kieán thöùc kó naêng cuûa hs qua saûn phaåm laø moät trong nhöõng saûn phaåm gaáp, caét, daùn ñaõ hoïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Caùc hình maãu cuûa caùc baøi tuaàn 25,26,27,28,29,30,31,32 ñeå xem laïi. 2. HS: III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Oân laïi qui trình laøm daây xuùc xích, ñoàng hoà, voøng ñeo tay vaø con böôùm +MT : Giuùp H S naém laïi caùc qui trình qui trình +Caùch tieán haønh: . GV treo moät soá qui trình, hoûi HS Muoán laøm daây xuùc xích ta tieán haønh maáy böôùc ? Ñoù laø nhöõng böôùc naøo ? Töông töï hoûi veà caùch gaáp, caét, daùn ñoàng hoà, voøng ñeo tay vaø con böôùm… à GV nhaän xeùt choát yù. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm vaø trang trí moät saûn phaåm töï choïn +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS thöïc haønh gaáp, caét, daùn saûn phaåm töï choïn theo nhoùm. GV höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng nhoùm laøm chaäm. HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : tieát sau thöïc haønh tieáp Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Hs traû lôøi. HS neâu Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - HS laøm theo nhoùm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 34 Ngaøy daïy: 9/5/2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy : OÂN TAÄP, THÖÏC HAØNH THI KHEÙO TAY LAØM ÑOÀ CHÔI THEO YÙ THÍCH – Tieát 2 I/ MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù kieán thöùc kó naêng cuûa hs qua saûn phaåm laø moät trong nhöõng saûn phaåm gaáp, caét, daùn ñaõ hoïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 1. GV: Caùc hình maãu cuûa caùc baøi tuaàn 25,26,27,28,29,30,31,32 ñeå xem laïi. 2. HS: III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : Tieáp tuïc thöïc haønh. +MT : Giuùp H S tieáp tuïc thöïc haønh saûn phaåm +Caùch tieán haønh: . GV coù theå oân laïi qui trình nhö tieát 1 hoaëc tieáp tuïc cho HS laøm tieáp saûn phaåm GV toå chöùc cho HS thöïc haønh gaáp, caét, daùn saûn phaåm töï choïn theo nhoùm GV höôùng daãn giuùp ñôõ nhöõng nhoùm laøm chaäm. Hoaït ñoäng 2 : +MT : Giuùp HS ø trang trí saûn phaåm vaø trình baøy +Caùch tieán haønh: . GV höôùng daãn hoïc sinh caùch trình baøy HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå nhaän xeùt ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò : tieát sau tröng baøy saûn phaåm Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - HS laøm theo nhoùm vaø trình baøy saûn phaåm. Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 35 Ngaøy daïy:16/ 5/ 2007 Moân : THUÛ COÂNG Baøi daïy : TRÖNG BAØY SAÛN PHAÅM THÖÏC HAØNH CUÛA HOÏC SINH I/ MUÏC TIEÂU: - Ñaùnh giaù kieán thöùc kó naêng cuûa hs qua saûn phaåm laø moät trong nhöõng saûn phaåm gaáp, caét, daùn ñaõ hoïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Caùc daây theùp caêng ngang lôùp ñeå treo saûn phaåm hoaëc coù theå saép xeáp laïi baøn gheá cho HS tröng baøy theo nhoùm III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuøa Troø Hoaït ñoäng 1 : HS tröng baøy saûn phaåm +MT : Giuùp H S bieát caùch tröng baøy saûn phaåm vaø vui thích tröôùc saûn phaåm kheùo tay cuûa mình +Caùch tieán haønh: . HS laøm xong choïn nhöõng saûn phaåm ñeå tröng baøy theo nhoùm. GV coù theå giuùp caùc nhoùm tröng baøy Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù, nhaän xeùt +MT : Giuùp HS bieát ñaùnh gía saûn phaåm cuûa mình vaø caùc baïn laøm ra. +Caùch tieán haønh: . GV toå chöùc cho HS ñaùnh giaù baèng caùch laäp ra moät ban giaùm khaûo. Coù theå choïn HS töø caùc nhoùm. - Neâu tieâu chí ñaùnh giaù saûn phaåm. - GV cuøng BGK chaám saûn phaåm caùc nhoùm. - Nhaän xeùt vaø coâng boá keát quaû caùc nhoùm 5.Cuûng coá – daën doø. (3’) - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Khen ngôïi daën doø… Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - HS tröng baøy saûn phaåm Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm. - Hs caû lôùp cuøng theo doõi, tham gia Ruùt kinh nghieäm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHU CONG- hk2.doc
Tài liệu liên quan