Giáo án lớp 2 môn tập đọc: Chiếc rễ đa tròn

Tài liệu Giáo án lớp 2 môn tập đọc: Chiếc rễ đa tròn: TUẦN 31 Thứ ngày tháng năm 200…… HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ ------------------------------ MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I. Mục tiêu Kiến thức: Đọc trơn được cả bài, đọc đúng các từ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm tư. Đọc phân biệt lời của các nhân vật. Kỹ năng: Hiểu ý nghĩa của các từ mới: thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc. Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ cây mọc thành cây. Khi trồng cái rễ, Bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để sau này có chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi. Thái độ: Ham thích môn học. II. Chuẩn bị GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK (phóng to, nếu có thể). Bảng phụ ghi từ, câu cần luyện đọc. HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt độn...

doc36 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn tập đọc: Chiếc rễ đa tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 31 Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ ------------------------------ MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: CHIEÁC REÃ ÑA TROØN I. Muïc tieâu Kieán thöùc: Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám, daáu phaåy, giöõa caùc cuïm tö. Ñoïc phaân bieät lôøi cuûa caùc nhaân vaät. Kyõ naêng: Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi: thöôøng leä, taàn ngaàn, chuù caàn vuï, thaéc maéc. Hieåu noäi dung caâu chuyeän: Baùc Hoà coù tình thöông bao la ñoái vôùi moïi ngöôøi, moïi vaät. Moät chieác reã ña rôi xuoáng ñaát Baùc cuõng muoán troàng laïi cho reã caây moïc thaønh caây. Khi troàng caùi reã, Baùc cuõng nghó caùch troàng theá naøo ñeå sau naøy coù choã vui chôi cho caùc chaùu thieáu nhi. Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng phuï ghi töø, caâu caàn luyeän ñoïc. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chaùu nhôù Baùc Hoà. Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô Chaùu nhôù Baùc Hoà vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung cuûa baøi. Noäi dung baøi thô noùi gì? Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) GV treo tranh minh hoaï vaø hoûi: Böùc tranh veõ caûnh gì? Muoán bieát Baùc Hoà vaø chuù caàn vuï noùi chuyeän gì veà chieác reã ña, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi taäp ñoïc Chieác reã ña troøn. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu toaøn baøi. Gioïng ngöôøi keå chaäm raõi. Gioïng Baùc oân toàn dòu daøng. Gioïng chuù caàn vuï ngaïc nhieân. Goïi HS ñoïc chuù giaûi. GV coù theå giaûi thích theâm nghóa caùc töø naøy vaø nhöõng töø khaùc maø HS khoâng hieåu. b) Luyeän phaùt aâm Toå chöùc cho HS luyeän phaùt aâm caùc töø sau: + ngoaèn ngoeøo, reã ña nhoû, vöôøn, taàn ngaàn, cuoán, voøng troøn, kheõ cöôøi, … Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn, sau ñoù ñaët caâu hoûi: Caâu chuyeän naøy coù theå chia thaønh maáy ñoaïn. Töøng ñoaïn töø ñaâu ñeán ñaâu? Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1. Yeâu caàu HS luyeän ngaét gioïng caâu vaên thöù 2 cuûa ñoaïn. Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn 1. Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2. Höôùng daãn HS caùch ngaét gioïng caâu vaên daøi. Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2. Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3. Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm. d) Thi ñoïc e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï). Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc. Chuaån bò baøi sau: Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Haùt 3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu. HS döôùi lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. Baùc Hoà vaø chuù caàn vuï ñang noùi chuyeän veà moät caùi reã caây. Theo doõi, laéng nghe GV ñoïc maãu. Nghe GV ñoïc maãu vaø ñoïc laïi caùc töø beân. Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc caû baøi theo hình thöùc noái tieáp. Caâu chuyeän coù theå chia thaønh 3 ñoaïn. + Ñoaïn 1: Buoåi sôùm hoâm aáy … moïc tieáp nheù! + Ñoaïn 2: Theo lôøi Baùc … Roài chuù seõ bieát. + Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi. 1 HS khaù ñoïc baøi. Luyeän ngaét gioïng caâu: Ñeán gaàn caây ña,/ Baùc chôït thaáy moät chieác reã ña nhoû/ vaø daøi ngoaèn ngoeøo/ naèm treân maët ñaát.// 1 HS ñoïc baøi. 1 HS khaù ñoïc baøi. Luyeän ngaét gioïng caâu vaên: Noùi roài, Baùc cuoän chieác reã thaønh moät voøng troøn/ vaø baûo chuù caàn vuï buoäc noù töïa vaøo hai caùi coïc,/ sau ñoù môùi vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát.// 1 HS ñoïc baøi. Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3. (Ñoïc 2 voøng) Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: CHIEÁC REÃ ÑA TROØN (TT) III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chieác reã ña troøn (tieát 1). 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Chieác reã ña troøn (tieát 2). Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi. Thaáy chieác reã ña naèm treân maët ñaát Baùc baûo chuù caàn vuï laøm gì? Chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn? Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn? Chieác reã ña aáy trôû thaønh moät caây ña coù hình daùng theá naøo? Caùc baïn nhoû thích chôi troøgì beân caây ña? Goïi HS ñoïc caâu hoûi 5. Caùc con haõy noùi 1 caâu veà tình caûm cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi, veà thaùi ñoä cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi moïi vaät xung quanh. Nhaän xeùt, söûa loãi caâu cho HS, neáu coù. Khen nhöõng HS noùi toát. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï). Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau: Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Haùt HS ñoïc baøi. Baùc baûo chuù caàn vuï troàng cho chieác reã moïc tieáp. Chuù xôùi ñaát, vuøi chieác reã xuoáng. Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï cuoän chieác reã thaønh moät voøng troøn, buoäc töïa vaøo hai caùi coïc sau ñoù vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát. Chieác reã ña trôû thaønh moät caây ña con coù voøng laø troøn. Caùc baïn vaøo thaêm nhaø Baùc thích chui qua laïi voøng laù troøn ñöôïc taïo neân töø reã ña. Ñoïc baøi trong SGK. HS suy nghó vaø noái tieáp nhau phaùt bieåu: + Baùc Hoà raát yeâu quyù thieáu nhi./ Baùc Hoà luoân nghó ñeán thieáu nhi./ Baùc raát quan taâm ñeán thieáu nhi/… + Baùc luoân thöông coû caây, hoa laù./ Baùc luoân naâng niu töøng vaät./ Baùc quan taâm ñeán moïi vaät xung quanh./… - Ñoïc baøi theo yeâu caàu. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TOAÙN Tieát: LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Luyeän kó naêng tính coäng caùc soá 3 chöõ soá (khoâng nhôù). Oân taäp veà 1/4. Oân taäp veà chu vi cuûa hình tam giaùc. Oâng taäp veà giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn. 2Kyõ naêng: Tính ñuùng, nhanh, chính xaùc. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Baûng phuï. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Pheùp coäng (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000. Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 456 + 123 ; 547 + 311 b) 234 + 644 ; 735 + 142 c) 568 + 421 ; 781 + 118 - Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Luyeän taäp. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp. Baøi 1: Yeâu caàu HS töï laøm baøi, goïi 1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 2: Yeâu caàu HS töï ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3: Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ trong SGK, sau ñoù TLCH: + Hình naøo ñöôïc khoanh vaøo ¼ soá con vaät? + Vì sao em bieát ñieàu ñoù? + Hình b ñaõ khoanh vaøo moät phaàn maáy soá con vaät? Vì sao em bieát ñieàu ñoù? Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 4: Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. Giuùp HS phaân tích ñeà toaùn vaø veõ sô ñoà: + Con gaáu naëng bao nhieâu kg? + Con sö töû naëng ntn so vôùi con gaáu?( Vì con sö töû naëng hôn con gaáu neân ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa sö töû caàn veõ daøi hôn ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa gaáu). + Ñeå tính soá caân naëng cuûa sö töû, ta thöïc hieän pheùp tính gì? Yeâu caàu HS vieát lôøi giaûi baøi toaùn. Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. v Hoaït ñoäng 2: Thi ñua. Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn. Haõy neâu caùch tính chu vi cuûa hình tam giaùc? Yeâu caàu HS neâu ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC. Vaäy chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu cm? Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Pheùp tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000. Haùt 3HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp. 1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp. Baïn nhaän xeùt. HS ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Söûa baøi, baïn nhaän xeùt. HS quan saùt hình veõ trong SGK + Hình a ñöôïc khoanh vaøo ¼ soá con vaät. + Vì hình a coù taát caû 8 con voi, ñaõ khoanh vaøo 2 con voi. + Hình b ñaõ khoanh vaøo moät phaàn ba soá con vaät vì hình b coù taát caû 12 con thoû, ñaõ khoanh troøn vaøo 4 con thoû. Con gaáu naëng 210 kg, con sö töû naëng hôn con gaáu 18 kg. Hoûi con sö töû naëng bao nhieâu kg? 210 kg Gaáu: I I Sö töû: I I18 kg I ? kg Thöïc hieän pheùp coäng: 210 + 18 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Baøi giaûi Sö töû naëng laø: 210 + 18 = 228 ( kg ) Ñaùp soá: 228 kg. Tính chu vi hình cuûa tam giaùc. Chu vi cuûa moät hình tam giaùc baèng toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ñoù. Caïnh AB daøi 300cm,caïnh BC daøi 400cm, caïnh CA daøi 200cm Chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø: 300cm + 400cm + 200cm = 900cm. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: CHÍNH TAÛ Tieát: VIEÄT NAM COÙ BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Nghe vaø vieát laïi chính xaùc, ñeïp baøi thô Vieät Nam coù Baùc. Trình baøy ñuùng, ñeïp theå thô luïc baùt. 2Kyõ naêng: Bieát caùch vieát hoa caùc danh töø rieâng. Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi vaø daáu hoûi/daáu ngaõ. 3Thaùi ñoä:Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Baøi thô Thaêm nhaø Baùc, cheùp saün vaøo baûng phuï. Baøi taäp 3 vieát vaøo giaáy to vaø buùt daï. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chaùu nhôù Baùc Hoà. Goïi 5 HS leân baûng ñaët caâu coù töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng c h/tr hoaëc töø chöùa tieáng coù vaàn eât/eâch. Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa baøi taäp 3, SGK trang 106. Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng. Nhaän xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Giôø Chính taû naøy caùc con seõ nghe ñoïc vaø vieát laïi baøi Vieät Nam coù Baùc. Ñaây laø moät baøi thô raát hay veà Baùc Hoà cuûa nhaø thô Leâ Anh Xuaân. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû a) Ghi nhôù noäi dung GV ñoïc toaøn baøi thô. Goïi 2 HS ñoïc laïi baøi. Baøi thô noùi veà ai? Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi gì? Nhaân daân ta yeâu quyù vaø kính troïng Baùc Hoà ntn? b) Höôùng daãn caùch trình baøy Baøi thô caù maáy doøng thô? Ñaây laø theå thô gì? Vì sao con bieát? Caùc chöõ ñaàu doøng ñöôïc vieát ntn? Ngoaøi caùc chöõ ñaàu doøng thô, trong baøi chuùng ta coøn phaûi vieát hoa nhöõng chöõ naøo? c) Höôùng daãn vieát töø khoù Yeâu caàu HS ñoïc caùc tieáng khoù vieát. Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy. Chænh söûa loãi cho nhöõng HS vieát sai chính taû. d) Vieát chính taû GV ñoïc baøi cho HS vieát. e) Soaùt loãi g) Chaám baøi v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 ñoaïn thô. Goïi HS nhaän xeùt, sau ñoù chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Daùn 2 tôø giaáy coù ghi ñeà baøi leân baûng, yeâu caàu 2 nhoùm thi laøm baøi theo hình thöùc noái tieáp. Moãi HS chæ ñieàn 1 töø roài ñöa phaán cho baïn. Nhoùm naøo nhanh vaø ñuùng seõ thaéng. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp chính taû. Chuaån bò: Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Haùt Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. Theo doõi baøi trong SGK. Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. 2 HS ñoïc laïi baøi. Baøi thô noùi veà Baùc Hoà. Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi non nöôùc, trôøi maây vaø ñænh Tröôøng Sôn. Nhaân daân ta coi Baùc laø Vieät Nam, Vieät Nam laø Baùc. Baøi thô coù 6 doøng thô. Ñaây laø theå thô luïc baùt vì doøng ñaàu coù 6 tieáng, doøng sau coù 8 tieáng. Caùc chöõ ñaàu doøng thì phaûi vieát hoa, chöõ ôû doøng 6 tieáng luøi vaøo 1 oâ, chöõ ôû doøng 8 tieáng vieát saùt leà. Vieát hoa caùc chöõ Vieät Nam, Tröôøng Sôn vì laø teân rieâng. Vieát hoa chöõ Baùc ñeå theå hieän söï kính troïng vôùi Baùc. Tìm vaø ñoïc caùc töø ngöõ: non nöôùc, Tröôøng Sôn, nghìn naêm, luïc baùt. 2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp. 1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. 3 HS laøm baøi noái tieáp, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. …… Coù böôûi cam thôm, maùt boùng döøa Coù raøo raâm buït ñoû hoa queâ …… Coù boán muøa rau töôi toát laù Nhö nhöõng ngaøy chaùo beï maêng tre… …… Goã thöôøng moäc maïc, chaúng muøi son Giöôøng maây chieáu coùi, ñôn chaên goái… Ñieàn tieáng thích hôïp vaøo choã troáng. 2 nhoùm cuøng laøm baøi. a) Taøu rôøi ga Sôn Tinh dôøi töøng daõy nuùi ñi Hoå laø loaøi thuù döõ Boä ñoäi canh giöõ bieån trôøi. b) Con coø bay laû bay la Khoâng uoáng nöôùc laõ Anh trai em taäp voõ Voû caây sung xuø xì Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: HS ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám, daáu phaåu, giöõa caùc cuïm töø. Gioïng ñoïc trang nghieâm, theå hieän nieàm toân kính cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc. 2Kyõ naêng: Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi: uy nghi, tuï hoäi, tam caáp, non soâng gaám voùc, toân kính. Hieåu noäi dung baøi: Caây vaø hoa ñeïp nhaát töø khaép mieàn ñaát nöôùc tuï hoäi beân laêng Baùc theå hieän nieàm toân kính cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï baøi taäp trong SGK. Tranh aûnh söu taàm veà Quaûng Tröôøng Ba Ñình, nhaø saøn, caùc loaøi caây, hoa xung quanh laêng Baùc. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chieác reã ña troøn Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc Chieác reã ña troøn. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Treo böùc tranh vaø hoûi: Böùc tranh chuïp caûnh ôû ñaâu? Con coù nhaän xeùt gì veà caûnh vaät ôû ñaây? Laêng Baùc laø moät caûnh ñeïp noåi tieáng, laø nôi Baùc Hoà yeân nghæ. Caùc loaøi caây vaø hoa töø khaép moïi mieàn ñaát nöôùc veà ñaây tuï hoäi taïo cho laêng Baùc moät veû ñeïp ñoäc ñaùo. Baøi taäp ñoïc Caây vaø hoa beân laêng Baùc seõ cho caùc con thaáy roõ ñieàu ñoù. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1. Chuù yù: Gioïng ñoïc trang troïng, theå hieän nieàm toân kính cuûa toaøn daân toäc ñoái vôùi Baùc. Nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ : uy nghi, gaàn guõi, khaép mieàn, ñaâm choài, phoâ saéc, toaû ngaùt, khoeû khoaén, reo vui, toaû höông ngaøo ngaït, toân kính thieâng lieâng. b) Luyeän phaùt aâm Yeâu caàu HS ñoïc baøi theo hình thöùc noái tieáp, moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Theo doõi HS ñoïc baøi ñeå phaùt hieän loãi phaùt aâm cuûa caùc HS. Hoûi: Trong baøi coù nhöõng töø naøo khoù ñoïc? (Nghe HS traû lôøi vaø ghi nhöõng töø naøy leân baûng lôùp) Ñoïc maãu caùc töø treân vaø yeâu caàu HS ñoïc baøi. Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc laïi caû baøi. Nghe vaø chænh söûa loãi phaùt aâm cho HS, neáu coù. Yeâu caàu HS ñoïc chuù giaûi vaø chuyeån sang ñoïc ñoaïn. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn sau ñoù hoûi: Baøi vaên coù theå chia laøm maáy ñoaïn? Phaân chia caùc ñoaïn ntn? Yeâu caàu HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn. Sau moãi laàn coù 1 HS ñoïc, GV döøng laïi ñeå höôùng daãn ngaét gioïng caâu vaên daøi vaø gioïng ñoïc thích hôïp. Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm. d) Thi ñoïc e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh v Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi GV ñoïc maãu caû baøi laàn 2. GV coù theå giaûi thích theâm veà moät soá loaïi caây vaø hoa maø HS cuûa töøng ñòa phöông chöa bieát. Keå teân caùc loaïi caây ñöôïc troàng phía tröôùc laêng Baùc? Nhöõng loaøi hoa noåi tieáng naøo ôû khaép moïi mieàn ñaát nöôùc ñöôïc troàng quanh laêng Baùc? Tìm nhöõng töø ngöõ hình aûnh cho thaáy caây vaø hoa luoân coá gaéng laøm ñeïp cho laêng Baùc? Caâu vaên naøo cho thaáy caây vaø hoa cuõng mang tình caûm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi Baùc? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi vaø hoûi: Caây vaø hoa beân laêng Baùc töôïng tröng cho ai? Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi. Chuaån bò:Baûo veä nhö theá laø raát toát. Haùt 3 HS ñoïc baøi noái tieáp, moãi HS moät ñoaïn. 1 HS ñoïc toaøn baøi. Sau ñoù traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3, 4 cuûa baøi. Chuïp caûnh ôû laêng Baùc. Khung caûnh ôû ñaây ñeïp, coù raát nhieàu caây vaø hoa. HS theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. HS ñoïc baøi. Töø: laêng Baùc, lòch söû, nôû löùa ñaàu, khoeû khoaén, vöôn leân, töôïng tröng,… Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh. Ñoïc baøi noái tieáp, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát, moãi HS chæ ñoïc moät caâu. Ñoïc chuù giaûi ñeå hieåu nghóa caùc töø môùi. Baøi ñöôïc chia laøm 3 ñoaïn. + Ñoaïn 1: Treân quaûng tröôøng … höông thôm. + Ñoaïn 2: Ngay theàm laêng … ñaõ nôû löùa ñaàu. + Ñoaïn 3: Sau laêng … toaû höông ngaøo ngaït. + Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi. Ñoïc töøng ñoaïn keát hôïp luyeän ngaét gioïng caùc caâu: Caây vaø hoa khaép mieàn ñaát nöôùc veà ñaây tuï hoäi,/ ñaâm choài,/ phoá saéc,/ toaû ngaùt höông thôm.// Treân baäc tam caáp,/ hoa daï höông chöa ñôm boâng,/ nhöng N hoahaøi traéng mòn,/ hoa moäc,/ N hoagaâu keát chuøm,/ ñang toaû höông ngaøo ngaït.// Caây vaø hoa cuûa non soâng gaám voùc/ ñang daâng nieàm toân kính thieâng lieâng/ theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc.// Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3, 4. (Ñoïc 2 voøng) Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau. Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. Caây vaïn tueá, caây daàu nöôùc, caây hoa ban. Hoa ban, hoa ñaøo Sôn La, hoa söù ñoû Nam Boä, hoa daï höông, N hoahaøi, hoa moäc, N hoagaâu. Tuï hoäi, ñaâm choài, phoâ saéc, toaû ngaùt höông thôm. Caây vaø hoa cuûa non soâng gaám voùc ñang daâng nieàm toân kính thieâng lieâng theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc. Caây vaø hoa beân laêng Baùc töôïng tröng cho nhaân daân Vieät Nam luoân toû loøng toân kính vôùi Baùc. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TOAÙN Tieát: PHEÙP TRÖØ (KHOÂNG NHÔÙ) TRONG PHAÏM VI 1000 I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Bieát caùch ñaët tính vaø thöïc hieän tính tröø caùc soá coù 3 chöõ soá(khoâng nhôù) theo coät doïc. 2Kyõ naêng: Oân taäp veà giaûi baøi toaùn veà ít hôn. Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Caùc hình bieåu dieãn traêm, chuïc, ñôn vò. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp. Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 456 + 124 ; 673 + 216 b) 542 + 157 ; 214 + 585 c) 693 + 104 ; 120 + 805 - GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Pheùp tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn tröø caùc soá coù 3 chöõ soá (khoâng nhôù) a) Giôùi thieäu pheùp tröø: GV vöøa neâu baøi toaùn, vöøa gaén hình bieåu dieãn soá nhö phaàn baøi hoïc trong SGK. Baøi toaùn: Coù 635 hình vuoâng, bôùt ñi 214 hình vuoâng. Hoûi coøn laïi bao nhieâu hình vuoâng? Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu hình vuoâng, ta laøm theá naøo? Nhaéc laïi baøi toaùn vaø ñaùnh daáu gaïch 214 hình vuoâng nhö phaàn baøi hoïc. b) Ñi tìm keát quaû: Yeâu caàu HS quan saùt hình bieåu dieãn pheùp tröø vaø hoûi: Phaàn coøn laïi coù taát caû maáy traêm, maáy chuïc vaø maáy hình vuoâng? 4 traêm, 2 chuïc, 1 hình vuoâng laø bao nhieâu hình vuoâng? Vaäy 635 tröø 214 baèng bao nhieâu? c) Ñaët tính vaø thöïc hieän tính: Neâu yeâu caàu: Döïa vaøo caùch ñaët tính coäng caùc soá coù 3 chöõ soá, haõy suy nghó vaø tìm caùch ñaët tính tröø 635 – 214. Neáu HS ñaët tính ñuùng, GV cho HS neâu laïi caùch ñaët tính cuûa mình, sau ñoù cho 1 soá em khaùc nhaéc laïi. Neáu HS ñaët tính chöa ñuùng, GV neâu caùch ñaët tính cho HS caû lôùp cuøng theo doõi. * Ñaët tính: Vieát soá thöù nhaát (635), sau ñoù xuoáng doøng vieát tieáp soá thöù hai (214) sao cho chöõ soá haøng traêm thaúng coät vôùi chöõ soá haøng traêm, chöõ soá haøng chuïc thaúng coät vôùi chöõ soá haøng chuïc, chöõ soá haøng ñôn vò thaúng coät vôùi chöõ soá haøng ñôn vò. Vieát daáu tröø vaøo giöõa 2 doøng keû, keû vaïch ngang döôùi 2 soá.(vöøa neâu caùch ñaët tính, vöøa vieát pheùp tính). Yeâu caàu HS döïa vaøo caùch thöïc hieän tính tröø vôùi caùc soá coù 2 chöõ soá ñeå tìm caùch thöïc hieän pheùp tính treân. Neáu HS tính ñuùng, GV cho HS neâu caùch thöïc hieän tính cuûa mình, sau ñoù yeâu caàu HS caû lôùp nhaéc laïi caùch tính vaø thöïc hieän tính 635 – 214. Toång keát thaønh quy taéc thöïc hieän tính tröø vaø cho HS hoïc thuoäc: + Ñaët tính: Vieát traêm döôùi traêm, chuïc döôùi chuïc, ñôn vò döôùi ñôn vò. + Tính: Tröø töø phaûi sang traùi, ñôn vò tröø ñôn vò, chuïc tröø chuïc, traêm tröø traêm. v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh. Baøi 1: Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau. Nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Baøi 2: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu HS laøm baøi. Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng, sau ñoù yeâu caàu HS vöøa leân baûng laøm baøi neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính cuûa mình. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3: Yeâu caàu HS noái tieáp nhau tính nhaåm tröôùc lôùp, moãi HS chæ thöïc hieän 1 con tính. Nhaän xeùt vaø hoûi: Caùc soá trong baøi taäp laø caùc soá ntn? Baøi 4: Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. Höôùng daãn HS phaân tích baøi toaùn vaø veõ sô ñoà baøi toaùn, sau ñoù vieát lôøi giaûi. Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Luyeän taäp. Haùt 3 HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. Theo doõi vaø tìm hieåu baøi toaùn. HS phaân tích baøi toaùn. Ta thöïc hieän pheùp tröø 635 – 214 Coøn laïi 4 traêm, 2 chuïc, 1 hình vuoâng. Laø 421 hình vuoâng. 635 – 214 = 421 2 HS leân baûng lôùp ñaët tính, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. Theo doõi GV höôùng daãn vaø ñaët tính theo. 635 - 124 2 HS leân baûng laøm baøi. HS caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. 635 - 124 421 Caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 8 HS noái tieáp nhau baùo caùo keát quaû cuûa töøng con tính tröôùc lôùp. Ñaët tính roài tính. 4 HS leân baûng lôùp laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 548 732 592 395 - 312 -201 -222 - 23 236 531 370 372 Tính nhaåm, sau ñoù ghi keát quaû nhaåm vaøo vôû baøi taäp. Laø caùc soá troøn traêm. Ñaøn vòt coù 183 con, ñaøn gaø ít hôn ñaøn vòt 121 con. Hoûi ñaøn gaø coù bao nhieâu con? Toùm taét: 183con Vòt Gaø 121 con ? con Baøi giaûi: Ñaøn gaø coù soá con laø: 183 – 121 = 62 (con) Ñaùp soá: 62 con gaø. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: LUYEÄN TÖØ Tieát:TÖØ NGÖÕ VEÀ BAÙC HOÀ. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY. I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà Baùc Hoà. 2Kyõ naêng: Luyeän taäp veà daáu chaám, daáu phaåy. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Baøi taäp 1 vieát treân baûng. Theû ghi caùc töø ôû BT1. BT3 vieát vaøo baûng phuï. Giaáy, buùt daï. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà Baùc Hoà. Goïi 3 HS leân vieát caâu cuûa baøi taäp 3 tuaàn 30. Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa baøi taäp 2. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Trong tieát Luyeän töø vaø caâu hoâm nay caùc em seõ ñöôïc oân taäp veà daáu chaám, daáu phaåy vaø môû roäng voán töø theo chuû ñeà Baùc Hoà. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ trong daáu ngoaëc. Goïi 1 HS leân baûng gaén caùc theû töø ñaõ chuaån bò vaøo ñuùng vò trí trong ñoaïn vaên. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp 2. Nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, phaùt giaáy cho töøng nhoùm vaø yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå cuøng nhau tìm töø. Gôïi yù: Caùc em coù theå tìm nhöõng töø ngöõ ca ngôïi Baùc Hoà ôû nhöõng baøi thô, baøi vaên caùc em ñaõ hoïc. Sau 7 phuùt yeâu caàu caùc nhoùm HS leân baûng daùn phieáu cuûa mình. GV goïi HS ñeám töø ngöõ vaø nhaän xeùt, nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø ngöõ vaø ñuùng seõ thaéng. GV coù theå boå sung caùc töø maø HS chöa bieát. Baøi 3 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo baûng phuï. Yeâu caàu HS töï laøm. Vì sao oâ troáng thöù nhaát caùc con ñieàn daáu phaåy? Vì sao oâ troáng thöù hai caùc con ñieàn daáu chaám? Vaäy coøn oâ troáng thöù 3 con ñieàn daáu gì? Daáu chaám vieát ôû cuoái caâu. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 5 HS ñaët caâu vôùi töø ngöõ tìm ñöôïc ôû BT 2. Goïi HS nhaän xeùt caâu cuûa baïn. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS veà nhaø tìm theâm caùc töø ngöõ veà Baùc Hoà, taäp ñaët caâu vôùi caùc töø naøy. Chuaån bò: Töø traùi nghóa. Daáu chaám, daáu phaåy. Haùt HS thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. 2 HS ñoïc töø. HS laøm baøi theo yeâu caàu. HS ñoïc ñoaïn vaên sau khi ñaõ ñieàn töø. Baùc Hoà soáng raát giaûn dò. Böõa côm cuûa Baùc ñaïm baïc nhö böõa côm cuûa moïi ngöôøi daân. Baùc thích hoa hueä, loaøi hoa traéng tinh khieát. Nhaø Baùc lôû laø moät ngoâi nhaø saøn khuaát trong vöôøn Phuû Chuû tòch. Ñöôøng vaøo nhaø troàng hai haøng raâm buït, haøng caây gôïi nhôù hình aûnh mieàn Trung queâ Baùc. Sau giôø laøm vieäc, Baùc thöôøng töï tay chaêm soùc caây, cho caù aên. Tìm nhöõng töø ngöõ ca ngôïi Baùc Hoà. Ví duï: taøi ba, loãi laïc, taøi gioûi, yeâu nöôùc, thöông daân, giaûn dò, hieàn töø, phuùc haäu, khieâm toán, nhaân aùi, giaøu nghò löïc, vò tha,… Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo oâ troáng. 1 HS leân baûng, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp. Moät hoâm, Baùc Hoà ñeán thaêm moät ngoâi chuøa. Leä thöôøng, ai vaøo chuøa cuõng phaûi boû deùp. Nhöng vò sö caû môøi Baùc ñi caû deùp vaøo. Baùc khoâng ñoàng yù. Ñeán theàm chuøa, Baùc côûi deùp ñeå ngoaøi nhö moïi ngöôøi, xong môùi böôùc vaøo. Vì Moät hoâm chöa thaønh caâu. Vì Baùc khoâng ñoàng yù ñaõ thaønh caâu vaø chöõ ñöùng lieàn sau ñaõ vieát hoa. Ñieàn daáu phaåy vì Ñeán theàm chuøa chöa thaønh caâu. 5 HS ñaët caâu. Baïn nhaän xeùt. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TOAÙN Tieát:LUYEÄN TAÄP. I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Luyeän kó naêng thöïc hieän tính tröø caùc soá coù 3 chöõ soá (khoâng nhôù) theo coät doïc. OÂn luyeän veà teân goïi thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp tröø. OÂn luyeän caùch tìm soá bò tröø, soá tröø, hieäu. OÂn luyeän veà giaûi baøi toaùn veà ít hôn. 2Kyõ naêng: Cuûng coá bieåu töôïng, kó naêng nhaän daïng hình töù giaùc. 3Thaùi ñoä: Ham thích hoïc Toaùn. II. Chuaån bò GV: Baûng phuï, boä thöïc haønh Toaùn. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Pheùp tröø khoâng nhôù trong phaïm vi 1000. Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 456 – 124 ; 673 – 212 b) 542 – 100 ; 264 – 135 c) 698 – 104 ; 789 – 163 GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Luyeän taäp. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp: Baøi 1: Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû cuûa baøi toaùn. Baøi 2: Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc ñaët tính vaø thöïc hieän tính tröø caùc soá coù 3 chöõ soá. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi. Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 3: Yeâu caàu HS tìm hieåu ñeà baøi. Chæ baûng vaø cho HS ñoïc teân caùc doøng trong baûng tính: Soá bò tröø, soá tröø, hieäu. Muoán tìm hieäu ta laøm theá naøo? Muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo? Muoán tìm soá tröø ta laøm theá naøo? Yeâu caàu HS laøm baøi. Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 4: Goïi HS ñoïc ñeà baøi. Höôùng daãn HS phaân tích baøi toaùn vaø veõ sô ñoà baøi toaùn, sau ñoù vieát lôøi giaûi. Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 5: Veõ hình nhö phaàn baøi taäp leân baûng vaø ñaùnh soá töøng phaàn cuûa hình. Hoûi: Hình töù giaùc coù maáy caïnh vaø coù maáy ñænh? Yeâu caàu HS tìm taát caû caùc hình töù coù trong hình treân. Vaäy coù taát caû maáy hình töù giaùc? Ñaùp aùn naøo ñuùng? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Luyeän taäp chung. Haùt 3 HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. HS caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. 2 HS traû lôøi. 3 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Muoán tìm hieäu ta laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. Ta laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. Ta laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu. 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Tröôøng Tieåu hoïc Thaønh Coâng coù 865 HS, Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù ít hôn Tröôøng Tieåu hoïc Thaønh Coâng 32 HS. Hoûi Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù bao nhieâu hoïc sinh? Toùm taét: 865HS Thaønh Coâng /------------/------/ 32HS Höõu Nghò /------------/ ? HS Baøi giaûi: Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù soá hoïc sinh laø: 865 – 32 = 833 ( HS ) Ñaùp soá: 833 hoïc sinh. 1 2 3 Hình töù giaùc coù 4 caïnh vaø 4 ñænh. Caùc hình töù giaùc trong hình treân laø: hình 1, hình (1+2), hình (1+3), hình (1+2+3) Coù taát caû 4 hình töù giaùc. Ñaùp aùn D. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: KEÅ CHUYEÄN Tieát: CHIEÁC REÃ ÑA TROØN I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Saép xeáp laïi caùc böùc tranh theo ñuùng thöù töï noäi dung caâu chuyeän. Döïa vaøo tranh minh hoaï vaø gôïi yù cuûa GV ñeå keå laïi töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän. 2Kyõ naêng: Bieát phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, cöû chæ, neùt maët. 3Thaùi ñoä: Bieát nhaän xeùt, laéng nghe baïn keå. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï trong baøi. Caùc caâu hoûi gôïi yù töøng ñoaïn. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Ai ngoan seõ ñöôïc thöôûng. Goïi HS keå laïi caâu chuyeän Ai ngoan seõ ñöôïc thöôûng. Qua caâu chuyeän con hoïc ñöôïc nhöõng ñöùc tính gì toát cuûa baïn Toä? Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Giôø keå chuyeän hoâm nay, caùc em seõ cuøng nhau keå laïi caâu chuyeän “Chieác reã ña troøn”. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn keå chuyeän a) Saép xeáp laïi caùc tranh theo traät töï Gaén caùc tranh khoâng theo thöù töï. Yeâu caàu HS neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh. (Neáu HS khoâng neâu ñöôïc thì GV noùi). Yeâu caàu HS suy nghó vaø saép xeáp laïi thöù töï caùc böùc tranh theo trình töï caâu chuyeän. Goïi 1 HS leân daùn laïi caùc böùc tranh theo ñuùng thöù töï. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. b) Keå laïi töøng ñoaïn truyeän Böôùc 1: Keå trong nhoùm GV yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Khi moät HS keå, caùc HS theo doõi, döïa vaøo tranh minh hoaï vaø caùc caâu hoûi gôïi yù. Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy tröôùc lôùp. Sau moãi löôït HS keå, goïi HS nhaän xeùt. Chuù yù khi HS keå GV coù theå ñaët caâu hoûi gôïi yù neáu thaáy caùc em coøn luùng tuùng. Ñoaïn 1 Baùc Hoà thaáy gì treân maët ñaát? Nhìn thaáy chieác reã ña Baùc Hoà noùi gì vôùi chuù caàn vuï? Ñoaïn 2 Chuù caàn vuï troàng caùi reã ña ntn? Theo Baùc thì phaûi troàng chieác reã ña ntn? Ñoaïn 3 Keát quaû vieäc troàng reã ña cuûa Baùc ntn? Moïi ngöôøi hieåu Baùc cho troàng chieác reã ña thaønh voøng troøn ñeå laøm gì? c) Keå laïi toaøn boä truyeän Yeâu caàu 3 HS noái tieáp nhau keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Goïi HS nhaän xeùt. Yeâu caàu keå laïi chuyeän theo vai. Goïi HS nhaän xeùt. Cho ñieåm töøng HS. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt cho ñieåm HS. Daën HS veà nhaø taäp keå cho ngöôøi thaân nghe. Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu. Haùt 3 HS keå noái tieáp, moãi HS keå moät ñoaïn. 1 HS keå toaøn truyeän. Khi coù loãi caàn duõng caûm nhaän loãi. Quan saùt tranh. Tranh 1: Baùc Hoà ñang höôùng daãn chuù caàn vuï caùch troàng reã ña. Tranh 2: Caùc baïn thieáu nhi thích thuù chui qua voøng troøn, xanh toát cuûa caây ña non. Tranh 3: Baùc Hoà chæ vaøo chieác reã ña nhoû naèm treân maët ñaát vaø baûo chuù caàn vuï ñem troàng noù. Ñaùp aùn: 3 – 2 – 1 Moãi nhoùm 4 HS, laàn löôït moãi HS trong nhoùm keå laïi noäi dung moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Caùc HS khaùc nhaän xeùt, boå sung cuûa baïn. Ñaïi dieän caùc nhoùm HS keå. Moãi HS trình baøy moät ñoaïn. HS nhaän xeùt theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. Baùc nhìn thaáy moät chieác reã ña nhoû, daøi. Baùc baûo chuù caàn vuï cuoán reã laïi roài troàng cho noù moïc tieáp. Chuù caàn vuï xôùi ñaát roài vuøi chieác reã xuoáng. Baùc cuoán chieác reã thaønh moät voøng troøn roài baûo chuù caàn vuï buoäc noù töïa vaøo hai caùi coïc, sau ñoù môùi vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát. Chieác reã ña lôùn thaønh moät caây ña coù voøng laù troøn. Baùc troàng reã ña nhö vaäy ñeå laøm choã vui chôi maùt meû vaø ñeïp cho caùc chaùu thieáu nhi. 3 HS thöïc haønh keå chuyeän. Nhaän xeùt baïn theo tieâu chí ñaõ neâu ôû tuaàn 1. 3 HS ñoùng 3 vai: ngöôøi daãn chuyeän, Baùc Hoà, chuù caàn vuï ñeå keå laïi truyeän. Nhaän xeùt. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: BAÛO VEÄ NHÖ THEÁ LAØ RAÁT TOÁT I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu chaám, daáu phaåy, giöõa caùc cuïm töø. Ñoïc phaân bieät lôøi cuûa töøng nhaân vaät. 2Kyõ naêng: Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi: chieán khu, voïng gaùc, quan saùt, raûo böôùc ñaïi ñoäi tröôûng,… Hieåu noäi dung baøi: Baùc Hoà raát nhaân haäu vaø raát toân troïng noäi quy. Ñoù laø nhöõng phaåm chaát ñaùng quí cuûa Ngöôøi. 3Thaùi ñoä: Ham thích hoïc Toaùn. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng phuï ghi saün töø, caâu caàn luyeän ñoïc. HS: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Goïi HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Cho HS quan saùt böùc tranh vaø traû lôøi caâu hoûi: Tranh veõ nhöõng ai? Hoï ñang laøm gì? Baùc Hoà cuûa chuùng ta coù raát nhieàu phaåm chaát ñaùng quyù. Baøi taäp ñoïc Baûo veä nhö theá laø raát toát seõ cho caùc con bieát theâm moät phaåm chaát ñaùng quyù nöõa cuûa Baùc Hoà. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu laàn 1. Chuù yù: Gioïng ñoïc ngöôøi keå vui, chaäm raõi; gioïng Baùc vui, hieàn haäu; gioïng anh Nha leã pheùp thaät thaø nhöng nguyeân taéc; gioïng ñaïi ñoäi tröôûng hoát hoaûng. b) Luyeän phaùt aâm Yeâu caàu HS ñoïc baøi theo hình thöùc noái tieáp, moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Theo doõi HS ñoïc baøi ñeå phaùt hieän loãi phaùt aâm cuûa caùc em. Hoûi: Trong baøi coù nhöõng töø naøo khoù ñoïc? ( Nghe HS traû lôøi vaø ghi nhöõng töø naøy leân baûng lôùp) Ñoïc maãu caùc töø treân vaø yeâu caàu HS ñoïc baøi. Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc laïi caû baøi. Nghe vaø chænh söûa loãi phaùt aâm cho HS, neáu coù. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn sau ñoù hoûi: Baøi vaên coù theå ñöôïc chia laøm maáy ñoaïn? Phaân chia caùc ñoaïn ntn? Yeâu caàu HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn. Sau moãi laàn coù 1 HS ñoïc, GV döøng laïi ñeå höôùng daãn ngaét gioïng caâu vaên daøi vaø gioïng ñoïc thích hôïp. Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm. d) Thi ñoïc e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh v Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi Goïi 2 HS ñoïc toaøn baøi. Moät HS ñoïc phaàn chuù giaûi. Anh Nha laø ngöôøi ôû ñaâu? Anh Nha ñöôïc giao nhieäm vuï gì? Anh Nha hoûi Baùc ñieàu gì? Giaáy tôø laø loaïi giaáy gì? Vì sao anh Nha laïi hoûi giaáy tôø cuûa Baùc Hoà? Baùc Hoà khen anh Nha ntn? Con thích chi tieát naøo nhaát? Vì sao? Qua baøi vaên em bieát theâm phaåm chaát ñaùng quyù naøo cuûa Baùc Hoà? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 4 HS ñoùng vai döïng laïi caâu chuyeän (ngöôøi daãn chuyeän. Baùc Hoà, anh Nha. Ñaïi ñoäi tröôûng) Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi. Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu. Haùt. 2 HS ñoïc noái tieáp, moãi HS ñoïc 2 ñoaïn. 1 HS ñoïc caû baøi. Traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3 cuûa baøi. Tranh veõ Baùc Hoà ñang noùi chuyeän vôùi hai chuù boä ñoäi. Theo doõi vaø laéng nghe. Ñoïc baøi. Töø: Lí Phuùc Nha, Saùn Chæ, lo, raûo böôùc, quan saùt, ñaïi ñoäi tröôûng,…(MB); baûo veä, Saùn Chæ, voïng gaùc, quan saùt, raûo böôùc, vui veû, hoát hoaûng ñaïi ñoäi tröôûng,… (MN) Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh. Ñoïc baøi noái tieáp, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát, moãi HS chæ ñoïc moät caâu. Caâu chuyeän ñöôïc chia laøm 3 ñoaïn. + Ñoaïn 1: Ñôn vò … Saùn Chæ. + Ñoaïn 2: Ngaøy ñaàu … veà phía mình. + Ñoaïn 3: Nha chöa kòp hoûi … raát toát! Ñoïc töøng ñoaïn keát hôïp luyeän ngaét gioïng caâu: Ñang quan saùt/ boãng anh thaáy töø xa/ moät cuï giaø cao gaày,/ chaân ñi deùp cao su/ raûo böôùc veà phía mình.// Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3 (Ñoïc 2 voøng). Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau. Ñoïc baøi theo yeâu caàu Theo doõi. Anh Nha laø ngöôøi mieàn nuùi thuoäc daân toäc Saùn Chæ. Anh ñöôïc giao nhieäm vuï ñöùng gaùc tröôùc cöûa nhaø Baùc ñeå baûo veä Baùc. Anh hoûi giaáy tôø cuûa Baùc. Laø giaáy coù daùn aûnh, coù chöùng nhaän ñeå ra vaøo cô quan. Vì anh Nha chöa bieát maët Baùc neân thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc: Ai muoán vaøo nôi ôû cuûa Baùc thì phaûi trình giaáy tôø. Chuù aáy laøm nhieäm vuï baûo veä nhö theá laø raát toát. HS traû lôøi theo yù hieåu. Baùc raát toân troïng noäi quy chung. 4 HS ñoùng vai döïng laïi caâu chuyeän (ngöôøi daãn chuyeän. Baùc Hoà, anh Nha. Ñaïi ñoäi tröôûng) Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: CHÍNH TAÛ Tieát: CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Nghe ñoïc vieát laïi ñuùng, ñeïp ñoaïn Sau laêng … toaû höông ngaøo ngaït. 2Kyõ naêng: Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi, daáu hoûi/ daáu ngaõ. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Baûng phuï, phaán maøu. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Vieät Nam coù Baùc. Goïi 3 HS leân baûng. Moãi HS tìm 3 töø ngöõ. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Trong giôø Chính taû naøy, caùc em nghe ñoïc vaø vieát laïi 1 ñoaïn trong baøi Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Sau ñoù, laøm moät soá baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi, daáu hoûi/ daáu ngaõ. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn caàn vieát GV ñoïc baøi laàn 1. Goïi 2 HS ñoïc baøi. Ñoaïn vaên mieâu taû caûnh ñeïp ôû ñaâu? Nhöõng loaøi hoa naøo ñöôïc troàng ôû ñaây? Moãi loaøi hoa coù moät veû ñeïp rieâng nhöng tình caûm chung cuûa chuùng laø gì? b) Höôùng daãn caùch trình baøy Baøi vieát coù maáy ñoaïn, maáy caâu? Caâu vaên naøo coù nhieàu daáu phaåy nhaát, con haõy ñoïc to caâu vaên ñoù? Chöõ ñaàu ñoaïn vaên ñöôïc vieát ntn? Tìm caùc teân rieâng trong baøi vaø cho bieát chuùng ta phaûi vieát ntn? c) Höôùng daãn vieát töø khoù Ñoïc cho coâ caùc töø ngöõ maø con khoù vieát trong baøi. Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy. Chöõa cho HS neáu sai. d) Vieát chính taû e) Soaùt loãi g) Chaám baøi v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Baøi 2 Troø chôi: Tìm töø Chia lôùp thaønh 2 nhoùm. Moãi nhoùm coù moät nhoùm tröôûng caàm côø. Khi GV ñoïc yeâu caàu nhoùm naøo phaát côø tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi. Traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm, traû lôøi sai tröø 5 ñieåm. Toång keát troø chôi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu. Haùt Tìm 3 töø ngöõ coù tieáng chöùa aâm ñaàu r/d/g, 3 töø coù tieáng chöùa daáu hoûi/ daáu ngaõ. Yeâu caàu HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng. Theo doõi. 2 HS ñoïc baøi. Caûnh ôû sau laêng Baùc. Hoa ñaøo Sôn La, söù ñoû Nam Boä, hoa daï höông, hoa moäc, hoa ngaâu. Chuùng cuøng nhau toaû höông thôm ngaøo ngaït, daâng nieàm toân kính thieâng lieâng theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc. Coù 2 ñoaïn, 3 caâu. Treân baäc tam caáp, hoa daï höông chöa ñôm boâng, nhöng hoa nhaøi traéng mòn, hoa moäc, hoa ngaâu keát chuøm ñang toaû höông ngaøo ngaït. Vieát hoa, luøi vaøo 1 oâ. Chuùng ta phaûi vieát hoa caùc teân rieâng: Sôn La, Nam Boä. Vieát hoa chöõ Baùc ñeå toû loøng toân kính. Ñoïc: Sôn La, khoeû khoaén, vöôn leân, Nam Boä, ngaøo ngaït, thieâng lieâng,… 3 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp. HS chôi troø chôi. Ñaùp aùn: a) daàu, giaáu, ruïng. b) coû, gôõ, choåi. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TOAÙN Tieát: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Oân luyeän kó naêng thöïc hieän tính coäng, tröø caùc soá coù 2, 3 chöõ soá. Oân luyeän kó naêng tính nhaåm. 2Kyõ naêng: Luyeän veõ hình theo maãu. 3Thaùi ñoä: Ham thích hoïc toaùn. II. Chuaån bò GV: Baûng veõ baøi taäp 5 (coù chia oâ vuoâng) HS: Vôû III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 457 – 124 ; 673 + 212 b) 542 + 100 ; 264 – 153 c) 698 – 104 ; 704 + 163 Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Luyeän taäp chung. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp. Baøi 1, 2, 3: Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû cuûa baøi toaùn. Baøi 4: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Chöõa baøi, sau ñoù yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Baøi 5: Toå chöùc cho HS thi veõ hình. Höôùng daãn HS noái caùc ñieåm noác tröôùc, sau ñoù môùi veõ hình theo maãu. Toå naøo coù nhieàu baïn veõ ñuùng, nhanh nhaát laø toå thaéng cuoäc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) GV cho HS laøm baøi taäp boå trôï nhöõng phaàn kieán thöùc coøn yeáu. Toång keát tieát hoïc. Chuaån bò: Tieàn Vieät Nam. Haùt 3 HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. HS caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Ñaët tính roài tính. 3 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TAÄP VIEÁT Tieát: Chöõ hoa N kieåu 2. I. Muïc tieâu: 1Kieán thöùc: Reøn kyõ naêng vieát chöõ. Vieát N kieåu 2 (côõ vöøa vaø nhoû), caâu öùng duïng theo côõ nhoû, chöõ vieát ñuùng maãu ñeàu neùt vaø noái neùt ñuùng qui ñònh. 2Kyõ naêng: Daïy kyõ thuaät vieát chöõ vôùi reøn chính taû môû roäng voán töø, phaùt trieån tö duy. 3Thaùi ñoä: Goùp phaàn reøn luyeän tính caån thaän II. Chuaån bò: GV: Chöõ maãu N kieåu 2 . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû. HS: Baûng, vôû. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Kieåm tra vôû vieát. Yeâu caàu vieát: Chöõ M hoa kieåu 2 Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng. Vieát : Maét saùng nhö sao. GV nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) GV neâu muïc ñích vaø yeâu caàu. Naém ñöôïc caùch noái neùt töø caùc chöõ caùi vieát hoa sang chöõ caùi vieát thöôøng ñöùng lieàn sau chuùng. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. * Gaén maãu chöõ N kieåu 2 Chöõ N kieåu 2 cao maáy li? Vieát bôûi maáy neùt? GV chæ vaøo chöõ N kieåu 2 vaø mieâu taû: + Goàm 2 neùt gioáng neùt 1 vaø neùt 3 cuûa chöõ M kieåu 2. GV vieát baûng lôùp. GV höôùng daãn caùch vieát: Neùt 1: Gioáng caùch vieát neùt 1 chöõ M kieåu 2. Neùt 2: Gioáng caùch vieát neùt 3 cuûa chöõ M kieåu 2. GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát. HS vieát baûng con. GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. GV nhaän xeùt uoán naén. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng. * Treo baûng phuï Giôùi thieäu caâu: Ngöôøi ta laø hoa ñaát. Quan saùt vaø nhaän xeùt: Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi. Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ. Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo? GV vieát maãu chöõ:Ngöôøi löu yù noái neùt Ng vaø öôi. HS vieát baûng con * Vieát: : Ngöôøi - GV nhaän xeùt vaø uoán naén. v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû * Vôû taäp vieát: GV neâu yeâu caàu vieát. GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. Chaám, chöõa baøi. GV nhaän xeùt chung. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát. Chuaån bò: Chöõ hoa Q ( kieåu 2). - Haùt - HS vieát baûng con. - HS neâu caâu öùng duïng. - 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. - HS quan saùt - 5 li. - 2 neùt - HS quan saùt - HS quan saùt. - HS taäp vieát treân baûng con - HS ñoïc caâu - N, g, h : 2,5 li - t : 1,5 li - ö, ô, i, a, o, : 1 li - Daáu huyeàn (`) treân ô vaø a - Daáu saéc (/) treân aâ. - Khoaûng chöõ caùi o - HS vieát baûng con - Vôû Taäp vieát - HS vieát vôû - Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN Tieát:ÑAÙP LÔØI KHEN NGÔÏI- TAÛ NGAÉN VEÀ BAÙC HOÀ. I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Bieát noùi caâu ñaùp laïi lôøi khen ngôïi moät caùch khieâm toán, lòch söï, nhaõ nhaën. 2Kyõ naêng: Quan saùt aûnh Baùc Hoà vaø traû lôøi ñuùng caâu hoûi. Vieát ñöôïc ñoaïn vaên töø 3 ñeán 5 caâu taû veà aûnh Baùc Hoà. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Aûnh Baùc Hoà. Caùc tình huoáng ôû baøi taäp 1 vieát vaøo giaáy. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Nghe – Traû lôøi caâu hoûi. Goïi 3 HS keå laïi caâu chuyeän Qua suoái. Qua caâu chuyeän Qua suoái con hieåu ñieàu gì veà Baùc Hoà. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Giôø Taäp laøm vaên naøy, caùc con seõ taäp ñaùp laïi lôøi khen ngôïi cuûa moïi ngöôøi trong caùc tình huoáng giao tieáp vaø vieát moät ñoaïn vaên ngaén taû veå aûnh Baùc Hoà. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. Yeâu caàu HS ñoïc laïi tình huoáng 1. Khi em queùt doïn nhaø cöûa saïch seõ, boá meï coù theå daønh lôøi khen cho em. Chaúng haïn: Con ngoan quaù!/ Con queùt nhaø saïch laém./ Hoâm nay con gioûi laém./ … Khi ñoù em seõ ñaùp laïi lôøi khen cuûa boá meï ntn? Khi ñaùp laïi lôøi khen cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn noùi vôùi gioïng vui veû, phaán khôûi nhöng khieâm toán, traùnh toû ra kieâu caêng. Yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp ñeå noùi lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi. Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Cho HS quan saùt aûnh Baùc Hoà. Aûnh Baùc ñöôïc treo ôû ñaâu? Troâng Baùc ntn? (Raâu, toùc, vaàng traùn, ñoâi maét…) Con muoán höùa vôùi Baùc ñieàu gì? Chia nhoùm vaø yeâu caàu HS noùi veà aûnh Baùc trong nhoùm döïa vaøo caùc caâu hoûi ñaõ ñöôïc traû lôøi. Goïi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy. Choïn ra nhoùm noùi hay nhaát. Baøi 3 Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø töï vieát baøi. Goïi HS trình baøy (5 HS). Nhaän xeùt, cho ñieåm. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. Chuaån bò: Ñaùp lôøi töø choái. Ñoïc soå lieân laïc. Haùt. 3 HS leân baûng keå chuyeän. Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt. HS traû lôøi, baïn nhaän xeùt. 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. Em queùt doïn nhaø cöûa saïch seõ ñöôïc cha meï khen. HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán. Ví duï: Con caûm ôn boá meï./ Con ñaõ laøm ñöôïc gì giuùp boá meï ñaâu./ Coù gì ñaâu aï./ Töø hoâm nay con seõ queùt nhaø haèng ngaøy giuùp boá meï./… Tình huoáng b Baïn maëc aùo ñeïp theá!/ Baïn maëc boä quaàn aùo naøy troâng deã thöông gheâ!/… Baïn khen mình roài!/ Theá aø, caûm ôn baïn!… Tình huoáng c Chaùu ngoan quaù! Chaùu thaät toát buïng!/… Khoâng coù gì ñaâu aï, caûm ôn cuï!/ Chaùu sôï nhöõng ngöôøi sau vaáp ngaõ./… Ñoïc ñeà baøi trong SGK. Aûnh Baùc ñöôïc treo treân töôøng. Raâu toùc Baùc traéng nhö cöôùc. Vaàng traùn cao vaø ñoâi maét saùng ngôøi… Em muoán höùa vôùi Baùc laø seõ chaêm ngoan hoïc gioûi. Caùc HS trong nhoùm nhaän xeùt, boå sung cho baïn. Ví duï: Treân böùc töôøng chính giöõa lôùp hoïc em treo moät taám aûnh Baùc Hoà. Baùc luùc naøo cuõng mæm cöôøi vôùi chuùng em. Raâu toùc Baùc traéng nhö cöôùc, vaàng traùn cao, ñoâi maét saùng ngôøi. Em nhìn aûnh Baùc vaø luoân höùa seõ chaêm ngoan, hoïc gioûi ñeå cha meï vaø thaày coâ vui loøng. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TOAÙN Tieát: TIEÀN VIEÄT NAM I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS nhaän bieát: Ñôn vò thöôøng duøng cuûa tieàn Vieät Nam laø ñoàng. Nhaän bieát moät soá loaïi giaáy baïc trong phaïm vi 1000 ñoàng. (100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng) Naém ñöôïc moái quan heä trao ñoåi giöõa giaù trò (meänh giaù) cuûa caùc loaïi giaáy baïc ñoù. 2Kyõ naêng: Bieát laøm caùc pheùp tính coäng, tröø treân caùc soá vôùi ñôn vò laø ñoàng. 3Thaùi ñoä: Ham thích hoïc toaùn. II. Chuaån bò GV: Caùc tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng. Caùc theû töø ghi 100ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp chung. Söûa baøi 4. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Trong baøi hoïc naøy, caùc em seõ ñöôïc hoïc veà ñôn vò tieàn teä cuûa Vieät Nam vaø laøm quen vôùi 1 soá tôø giaáy baïc trong phaïm vi 1000. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc loaïi giaáy baïc trong phaïm vi 1000 ñoàng. Giôùi thieäu: Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, khi mua baùn haøng hoùa, chuùng ta caàn phaûi söû duïng tieàn ñeå thanh toaùn. Ñôn vò thöôøng duøng cuûa tieàn Vieät Nam laø ñoàng. Trong phaïm vi 1000 ñoàng coù caùc loaïi giaáy baïc: 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng. Yeâu caàu HS tìm tôø giaáy baïc 100 ñoàng. Hoûi: Vì sao con bieát laø tôø giaáy baïc 100 ñoàng? Yeâu caàu HS laàn löôït tìm caùc tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng, sau ñoù neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc tôø giaáy baïc naøy töông töï nhö vôùi tôø 100 ñoàng. v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh. Baøi 1: Neâu baøi toaùn: Meï coù 1 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng. Meï muoán ñoåi laáy loaïi giaáy baïc 100 ñoàng. Hoûi meï nhaän ñöôïc maáy tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng? Vì sao ñoåi 1 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng laïi nhaän ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng? Yeâu caàu HS nhaéc laïi keát quaû baøi toaùn. Coù 500 ñoàng ñoåi ñöôïc maáy tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng? Vì sao? Tieán haønh töông töï ñeå HS ruùt ra: 1000 ñoàng ñoåi ñöôïc 10 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. Baøi 2: Gaén caùc theû töø ghi 200 ñoàng nhö phaàn a leân baûng. Neâu baøi toaùn: Coù 3 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng? Vì sao? Gaén theû töø ghi keát quaû 600 ñoàng leân baûng vaø yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi taäp. b) Coù 3 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng vaø 1 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng? c) Coù 3 tôø giaáy baïc, trong ñoù coù 1 tôø loaïi 500 ñoàng, 1 tôø loaïi 200 ñoàng, 1 tôø loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng? d) Coù 4 tôø giaáy baïc, trong ñoù coù 1 tôø loaïi 500 ñoàng, 2 tôø loaïi 200 ñoàng, 1 tôø loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng? Baøi 3: Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Muoán bieát chuù lôïn naøo chöùa nhieàu tieàn nhaát ta phaûi laøm theá naøo? Yeâu caàu HS laøm baøi. Caùc chuù lôïn coøn laïi, moãi chuùng chöùa bao nhieâu tieàn? Haõy xeáp soá tieàn coù trong moãi chuù lôïn theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. Baøi 4: Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Chöõa baøi vaø nhaän xeùt. Hoûi: Khi thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi soá coù ñôn vò keøm theo ta caàn chuù yù ñieàu gì? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Giaùo duïc HS yù thöùc tieát kieäm tieàn. Chuaån bò: Luyeän taäp. Haùt 2 HS leân baûng laøm baøi. Baïn nhaän xeùt. HS quan saùt caùc tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng. Laáy tôø giaáy baïc 100 ñoàng. Vì coù soá 100 vaø doøng chöõ “Moät traêm ñoàng”. Quan saùt hình trong SGK vaø suy nghó, sau ñoù traû lôøi: Nhaän ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. Vì 100 ñoàng + 100 ñoàng = 200 ñoàng 200 ñoàng ñoåi ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. 500 ñoàng ñoåi ñöôïc 5 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. Vì 100 ñoàng + 100 ñoàng +100 ñoàng + 100 ñoàng + 100 ñoàng = 500 ñoàng. Quan saùt hình. Coù taát caû 600 ñoàng. Vì 200 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng = 600 ñoàng. Coù taát caû 700 ñoàng vì 200 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 700 ñoàng. Coù taát caû 800 ñoàng vì 500 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 800 ñoàng. Coù taát caû 1000 ñoàng vì 500 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 1000 ñoàng. Tìm chuù lôïn chöùa nhieàu tieàn nhaát. Ta phaûi tính toång soá tieàn coù trong moãi chuù lôïn, sau ñoù so saùnh caùc soá naøy vôùi nhau. Chuù lôïn chöùa nhieàu tieàn nhaát laø chuù lôïn D, chöùa 800 ñoàng. A chöùa 500 ñoàng, B chöùa 600 ñoàng, C chöùa 700 ñoàng, 500 ñoàng < 600 ñoàng < 700 ñoàng < 800 ñoàng. 2 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Ta caàn chuù yù ghi teân ñôn vò vaøo keát quaû tính. Thöù ngaøy thaùng naêm 200…… MOÂN: TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Tieát: MAËT TRÔØI I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Bieát ñöôïc nhöõng ñieàu cô baûn veà Maët Trôøi: Coù daïng nhöõng daïng khoái caàu, ôû raát xa Traùi Ñaát, phaùt ra aùnh saùng vaø söùc noùng, chieáu saùng Traùi Ñaát. 2Kyõ naêng: HS coù thoùi quen khoâng nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi ñeå traùnh laøm toån thöông maét. 3Thaùi ñoä: Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh, aûnh giôùi thieäu veà Maët Trôøi. HS: Giaáy vieát. buùt veõ, baêng dính. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Nhaän bieát caây coái vaø caùc con vaät. Keå teân caùc haønh ñoäng khoâng neân laøm ñeå baûo veä caây vaø caùc con vaät? Keå teân caùc haønh ñoäng neân laøm ñeå baûo veä caây vaø caùc con vaät? GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Maët Trôøi. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Haùt vaø veõ veà Maët Trôøi theo hieåu bieát. Goïi 1 HS leân haùt baøi “Chaùu veõ oâng Maët Trôøi”. v Hoaït ñoäng 2: Em bieát gì Maët Trôøi? Em bieát gì Maët Trôøi? GV ghi nhanh caùc yù kieán (khoâng truøng laëp) leân baûng vaø giaûi thích theâm: Maët Trôøi coù daïng hình caàu gioáng quaû boùng. Maët Trôøi coù maøu ñoû, saùng röïc, gioáng quaû boùng löûa khoång loà. Maët Trôøi ôû raát xa Traát Ñaát. Khi ñoùng kín cöûa lôùp, caùc em coù hoïc ñöôïc khoâng? Vì sao? Vaøo nhöõng ngaøy naéng, nhieät ñoä cao hay thaáp, ta thaáy noùng hay laïnh? Vaäy Maët Trôøi coù taùc duïng gì? v Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm. Neâu 4 caâu hoûi, yeâu caàu HS thaûo luaän: Khi ñi naéng, em caûm thaáy theá naøo? Em neân laøm gì ñeå traùnh naéng? Taïi sao luùc trôøi naéng to, khoâng neân nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi? Khi muoán quan saùt Maët Trôøi, em laøm theá naøo? Yeâu caàu HS trình baøy. Tieåu keát: Khoâng ñöôïc nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi, phaûi ñeo kính raâm hoaëc nhìn qua chaäu nöôùc, phaûi ñoäi muõ khi ñi naéng. v Hoaït ñoäng 4: Troø chôi: Ai khoeû nhaát Hoûi: Xung quanh Maët Trôøi coù nhöõng gì? GV giôùi thieäu caùc haønh tinh trong heä Maët Trôøi. Toå chöùc troø chôi: “Ai khoeû nhaát?” 1 HS laøm Maët Trôøi, 7 HS khaùc laøm caùc haønh tinh, coù ñeo caùc bieån gaén teân haønh tinh. Maët Trôøi ñöùng taïi choã, quay taïi choã. Caùc HS khaùc chuyeån dòch moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc haønh tinh trong heä Maët Trôøi. Khi HS Chuaån bò xong, HS naøo chaïy khoeû nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc. GV choát kieán thöùc: Quanh Maët Trôøi coù raát nhieàu haønh tinh khaùc, trong ñoù coù Traùi Ñaát. Caùc hình tinh ñoù ñeàu chuyeån ñoäng xung quanh Maët Trôøi vaø ñöôïc Maët Trôøi chieáu saùng vaø söôûi aám. Nhöng chæ coù ôû Traùi Ñaát môùi coù söï soáng. v Hoaït ñoäng 5: Ñoùng kòch theo nhoùm. Yeâu caàu: Caùc nhoùm haõy thaûo luaän vaø ñoùng kòch theo chuû ñeà: Khi khoâng coù Maët Trôøi, ñeàu gì seõ xaûy ra? Hoûi: Vaøo muøa heø, caây coái xanh töôi, ra hoa keát quaû nhieàu – Coù ai bieát vì sao khoâng? Hoûi: Vaøo muøa ñoâng, thieáu aùnh saùng Maët Trôøi, caây coái theá naøo? Choát kieán thöùc: Maët Trôøi raát caàn thieát cho söï soáng. Nhöng chuùng ta phaûi bieát baûo veä mình ñeå traùnh aùnh naéng Maët Trôøi laøm ta bò caûm, soát vaø toån thöông ñeán maét. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Yeâu caàu HS veà nhaø söu taàm theâm nhöõng tranh aûnh veà Maët Trôøi ñeå giôø sau trieån laõm. Chuaån bò: Maët Trôøi vaø phöông höôùng. Haùt HS trình baøy. Baïn nhaän xeùt. 5 HS leân baûng veõ (coù toâ maøu) veà Maët Trôøi theo hieåu bieát cuûa mình. Trong luùc ñoù, caû lôùp haùt baøi “Chaùu veõ oâng Maët Trôøi” HS döôùi lôùp nhaän xeùt hình veõ cuûa baïn ñeïp/ xaáu, ñuùng/ sai. Caù nhaân HS traû lôøi. Moãi HS chæ neâu 1 yù kieán. HS nghe, ghi nhôù. Khoâng, raát toái. Vì khi ñoù khoâng coù Maët Trôøi chieáu saùng. Nhieät ñoä cao ta thaáy noùng vì Maët Trôøi ñaõ cung caáp söùc noùng cho Traùi Ñaát. Chieáu saùng vaø söôûi aám. HS thaûo luaän vaø thöïc hieän nhieäm vuï ñeà ra. 1 nhoùm xong tröôùc trình baøy. Caùc nhoùm khaùc theo doõi, nhaän xeùt vaø boå sung. Traû lôøi theo hieåu bieát. + Xung quanh Maët Trôøi coù maây. + Xung quanh Maët Trôøi coù caùc haønh tinh khaùc. + Xung quanh Maët Trôøi khoâng coù gì caû. HS ñoùng kòch döôùi daïng ñoái thoaïi (1 em laøm ngöôøi hoûi, caùc baïn trong nhoùm laàn löôït traû lôøi). Vì coù Maët Trôøi chieáu saùng, cung caáp ñoä aåm. Ruïng laù, heùo khoâ. 2 HS nhaéc laïi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 31.doc
Tài liệu liên quan