Giáo án lớp 2 môn luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi khi nào

Tài liệu Giáo án lớp 2 môn luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi khi nào: TUẦN : 19 Ngày dạy: 18/1/2007 Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài dạy : MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO? I. MỤC TIÊU Biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc của từng mùa. Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào? Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm. Giáo dục HS yêu thích môn Tiếng Việt. II. CHUẨN BỊ GV: Bút dạ + 3, 4 tờ phiếu viết sẵn nội dung bài tập 2. HS: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Ôn tập học kì I. 3. Bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập. +MT: Giúp HS: Biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc của từng mùa. + Cách tiến hành: . GV hướng dẫn HS làm bài tập 1. -Sau ý kiến của mỗi em, GV hướng dẫn cả lớp nhận ...

doc30 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi khi nào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN : 19 Ngaøy daïy: 18/1/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÙC MUØA. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO? I. MUÏC TIEÂU Bieát goïi teân caùc thaùng trong naêm vaø caùc thaùng baét ñaàu, keát thuùc cuûa töøng muøa. Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø Khi naøo? Xeáp ñöôïc caùc yù theo lôøi baø Ñaát trong Chuyeän boán muøa phuø hôïp vôùi töøng muøa trong naêm. Giaùo duïc HS yeâu thích moân Tieáng Vieät. II. CHUAÅN BÒ GV: Buùt daï + 3, 4 tôø phieáu vieát saün noäi dung baøi taäp 2. HS: Vôû baøi taäp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) OÂn taäp hoïc kì I. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp. +MT: Giuùp HS: Bieát goïi teân caùc thaùng trong naêm vaø caùc thaùng baét ñaàu, keát thuùc cuûa töøng muøa. + Caùch tieán haønh: . GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1. -Sau yù kieán cuûa moãi em, GV höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt. GV ghi teân thaùng treân baûng lôùp theo 4 coät doïc. Thaùng gieâng Thaùng tö Thaùng baûy Thaùng möôøi Thaùng hai Thaùng naêm Thaùng taùm Thaùng möôøi moät Thaùng ba Thaùng saùu Thaùng chín Thaùng möôøi hai - Chuù yù: Khoâng goïi thaùng gieâng laø thaùng 1 vì thaùng 1 laø thaùng 11 aâm lòch. Khoâng goïi thaùng tö laø thaùng boán. Khoâng goïi thaùng baûy laø thaùng baåy. Thaùng 12 coøn goïi laø thaùng chaïp. - GV ghi teân muøa leân phía treân töøng coät teân thaùng. - GV che baûng HS seõ ñoïc laïi. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh +MT: Xeáp ñöôïc caùc yù theo lôøi baø Ñaát trong Chuyeän boán muøa phuø hôïp vôùi töøng muøa trong naêm. + Caùch tieán haønh: GV nhaéc HS: Moãi yù a, b, c, d, e noùi veà ñieàu hay cuûa moãi muøa. Caùc em haõy xeáp moãi yù ñoù vaøo baûng cho ñuùng lôøi baø Ñaát. GV phaùt buùt daï vaø giaáy khoå to ñaõ vieát noäi dung baøi taäp cho 3, 4 HS laøm baøi. GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. v Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. +MT: Giuùp HS: Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø Khi naøo? +Caùch tieán haønh: GV cho töøng caëp HS thöïc haønh hoûi – ñaùp: 1 em neâu caâu hoûi – em kia traû lôøi. GV khuyeán khích HS traû lôøi chính xaùc, theo nhieàu caùch khaùc nhau. GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Môû roäng voán töø: töø ngöõ veà thôøi tieát. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo? Daáu chaám, daáu chaám than - - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - HS trao ñoåi trong nhoùm, thöïc hieän yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân ba thaùng lieân tieáp nhau theo thöù töï trong naêm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân thaùng baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi muøa trong naêm, laàn löôït ñuû 4 muøa xuaân, haï, thu, ñoâng. - 1, 2 HS nhìn baûng noùi teân caùc thaùng vaø thaùng baét ñaàu, keát thuùc töøng muøa. - HS xung phong noùi laïi. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - 1 HS ñoïc thaønh tieáng baøi taäp 2. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. - 3, 4 HS laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. - Nhöõng HS laøm baøi treân giaáy khoå to daùn keát quûa leân baûng lôùp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø caùc caâu hoûi - HS 1: Khi naøo HS ñöôïc nghæ heø? - HS 2: Ñaàu thaùng saùu, HS ñöôïc nghæ heø. - HS 1: Khi naøo HS töïu tröôøng - HS 2: Cuoái thaùng taùm HS töïu tröôøng - HS 1: Meï thöôøng khen em khi naøo? - HS 2:Meï thöôøng khen em khi em chaêm hoïc. - HS 1: ÔÛ tröôøng em vui nhaát khi naøo? - HS 2: ÔÛ tröôøng em vui nhaát khi ñöôïc ñieåm 10. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 20 Ngaøy daïy: 25/1/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ THÔØI TIEÁT. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI: KHI NAØO? DAÁU CHAÁM, DAÁU CHAÁM THAN I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng voán töø veà thôøi tieát. Reøn kyõ naêng ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø chæ thôøi ñieåm: bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø thay cho: khi naøo? Duøng ñuùng daáu chaám vaø daáu chaám caûm trong ngöõ caûnh. II. CHUAÅN BÒ GV: Baûng phuï vieát saün baøi taäp 3. Baøi taäp 2 vieát vaøo 2 tôø giaáy, 2 buùt maøu. HS: SGK. Vôû III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Muøa xuaân Muøa haï Muøa thu Muøa ñoâng aám aùp giaù laïnh möa phuøn gioù baác se se laïnh oi noàng Ânoùng böùc 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà caùc muøa. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: Khi naøo? Kieåm tra 2 HS. Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp +MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp 1. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Phaùt giaáy vaø buùt cho 2 nhoùm HS. GV söûa ñeà baøi thaønh: Noái teân muøa vôùi ñaëc ñieåm thích hôïp. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Nhaän xeùt, tuyeân döông töøng nhoùm. v Hoaït ñoäng 2: Giuùp HS ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø chæ thôøi ñieåm: bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø thay cho: khi naøo? +MT : Giuùp HS HS ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø chæ thôøi ñieåm: bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø thay cho: khi naøo? +Caùch tieán haønh: Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. GV ghi leân baûng caùc cuïm töø coù theå thay theá cho cuïm töø khi naøo: bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø. Höôùng daãn: 2 HS ngoài caïnh nhau cuøng trao ñoåi vôùi nhau ñeå laøm baøi. Caùc con haõy laàn löôït thay theá caùc töø maø baøi ñöa ra vaøo vò trí cuûa töø khi naøo trong töøng caâu vaên, sau ñoù ñoïc caâu ñaõ coù töø ñöôïc thay theá leân vaø baøn baïc vôùi nhau xem töø ñoù coù theå thay theá cuïm töø khi naøo hay khoâng. Caùc con caàn chuù yù, caâu hoûi coù töø khi naøo laø caâu hoûi veà thôøi ñieåm (luùc) xaûy ra söï vieäc. Yeâu caàu HS neâu keát quaû laøm baøi. Ví duï: Cuïm töø khi naøo trong caâu Khi naøo lôùp baïn ñi thaêm vieän baûo taøng? Coù theå thay theá baèng nhöõng cuïm töø naøo? Haõy ñoïc to caâu vaên sau khi ñaõ thay theá töø. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Treo baûng phuï vaø goïi HS leân baûng laøm. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Khi naøo ta duøng daáu chaám? Daáu chaám caûm ñöôïc duøng ôû cuoái caùc caâu vaên naøo? Keát luaän cho HS hieåu veà daáu chaám vaø daáu chaám caûm. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Troø chôi: GV neâu luaät chôi: Khi GV noùi 1 caâu, caùc nhoùm phaûi tìm ra sau caâu ñoù duøng daáu gì. Nhoùm naøo coù tín hieäu noùi tröôùc (giô tay, phaát côø) vaø noùi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm. Noùi sai bò tröø 5 ñieåm. VD: - Muøa xuaân ñeïp quaù! - Hoâm nay, toâi ñöôïc ñi chôi. Toång keát troø chôi. Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø ñaët caâu hoûi vôùi caùc cuïm töø vöøa hoïc. Chuaån bò: Töø ngöõ veà chim choùc. Hoaït ñoäng lôùp. Ñoïc yeâu caàu. HS leân baûng laøm, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp tieáng Vieät 2, taäp hai. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. HS ñoïc yeâu caàu. HS ñoïc töøng cuïm töø. HS laøm vieäc theo caëp Coù theå thay theá baèng bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy, maáy giôø. Ñaùp aùn: b) bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy. c) bao giôø, luùc naøo, (vaøo) thaùng maáy. d) bao giôø, luùc naøo, thaùng maáy. HS ñoïc yeâu caàu. 2 HS leân baûng, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Thaät ñoäc aùc!/ Môû cöûa ra!/ Khoâng!/ Saùng ra ta seõ môû cöûa môøi oâng vaøo. Ñaët ôû cuoái caâu keå. Ôû cuoái caùc caâu vaên bieåu loä thaùi ñoä, caûm xuùc. Daáu chaám caûm. Daáu chaám. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 21 Ngaøy daïy: 1/2/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ CHIM CHOÙC. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI : ÔÛ ÑAÂU ? I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà: Töø ngöõ chæ chim choùc. Bieát traû lôøi vaø ñaët caâu hoûi veà ñòa ñieåm theo maãu: ôû ñaâu? Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Baûng thoáng keâ töø cuûa baøi taäp 1 nhö Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp 2. Maãu caâu baøi taäp 2. HS: Vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà thôøi tieát… Goïi 3 HS leân baûng kieåm tra. HS 1 vaø HS 2 cuøng nhau thöïc haønh hoûi – ñaùp veà thôøi gian. HS 3 laøm baøi taäp: Tìm töø chæ ñaëc ñieåm cuûa caùc muøa trong naêm. Theo doõi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp . MT : Giuùp HS giaûi ñuùng caùc baøi taäp. Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 1. Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø trong ngoaëc ñôn. Yeâu caàu HS ñoïc teân cuûa caùc coät trong baûng töø caàn ñieàn. Yeâu caàu HS ñoïc maãu. Yeâu caàu HS suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân. Goïi 1 HS leân baûng laøm baøi. Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi baïn, neáu sai thì yeâu caàu chöõa laïi cho ñuùng. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Môû roäng: Ngoaøi caùc töø chæ teân caùc loaøi chim ñaõ bieát ôû treân, baïn naøo coù theå keå theâm teân caùc loaøi chim khaùc? Ghi nhanh caùc töø HS tìm ñöôïc leân baûng, sau ñoù cho caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caùc töø naøy. Keát luaän: Theá giôùi loaøi chim voâ cuøng phong phuù vaø ña daïng. Coù nhöõng loaøi chim ñöôïc ñaët teân theo caùch kieám aên, theo hình daùng, theo tieáng keâu, ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu caùc loaïi chim khaùc. v Hoaït ñoäng 2: HS bieát traû lôøi vaø ñaët caâu hoûi veà ñòa ñieåm theo maãu: ôû ñaâu? +MT : Giuùp HS bieát traû lôøi vaø ñaët caâu hoûi veà ñòa ñieåm theo maãu: ôû ñaâu? +Caùch tieán haønh: Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi baøi 2. Yeâu caàu HS thöïc haønh theo caëp, moät HS hoûi, HS kia traû lôøi sau ñoù laïi ñoåi laïi. Goïi moät soá caëp HS thöïc haønh hoûi ñaùp tröôùc lôùp. Hoûi: Khi muoán bieát ñòa ñieåm cuûa ai ñoù, cuûa vieäc gì ñoù,… ta duøng töø gì ñeå hoûi? Haõy hoûi baïn beân caïnh moät caâu hoûi coù duøng töø ôû ñaâu? Yeâu caàu HS leân trình baøy tröôùc lôùp. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3. Yeâu caàu 2 HS thöïc haønh theo caâu maãu. Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Töø ngöõ veà loaøi chim. Daáu chaám, daáu phaåy. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Ghi teân caùc loaøi chim trong ngoaëc vaøo oâ troáng thích hôïp. Cuù meøo, goõ kieán, chim saâu, cuoác, quaï, vaøng anh. Goïi teân theo hình daùng, goïi teân theo tieáng keâu, goïi teân theo caùch kieám aên. Goïi teân theo hình daùng: chim caùnh cuït; goïi teân theo tieáng keâu: tu huù; goïi teân theo caùch kieám aên: boùi caù. Laøm baøi theo yeâu caàu. Baøi baïn laøm baøi ñuùng/ sai. Nhieàu HS phaùt bieåu yù kieán. Ví duï: ñaø ñieåu, ñaïi baøng, veït, boà caâu, cheøo beûo, sôn ca, hoïa mi, saùo, chim voâi, seû, thieân nga, coø, vaïc,… Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. Laøm baøi theo caëp. Moät soá caëp leân baûng thöïc haønh: Ta duøng töø “ôû ñaâu?” Hai HS caïnh nhau cuøng thöïc haønh hoûi ñaùp theo maãu caâu ôû ñaâu? Moät soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. 2 HS thöïc haønh: + HS 1: Sao Chaêm chæ hoïp ôû ñaâu? + HS 2: Sao Chaêm chæ hoïp ôû phoøng truyeàn thoáng cuûa tröôøng. - HS laøm baøi sau ñoù ñoïc chöõa baøi. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 22 Ngaøy daïy: 8/2/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI CHIM. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY I. Muïc tieâu Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà caùc loaøi chim. Hieåu ñöôïc caùc caâu thaønh ngöõ trong baøi. Bieát söû duïng daáu chaám vaø daáu phaåy thích hôïp trong ñoaïn vaên. Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï caùc loaøi chim trong baøi. Baøi taäp 2 vieát vaøo baêng giaáy, theû töø ghi teân caùc loaøi chim. Baøi taäp 3 vieát saün vaøo baûng phuï. HS: Vôû III. Caùc hoaït ñoäng 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ chæ chim choùc. Goïi 4 HS leân baûng. Töøng caëp HS thöïc haønh hoûi nhau theo maãu caâu “ôû ñaâu?”. Ví duï: HS 1: Hoâm qua tôù ñi chôi. HS 2: Hoâm qua caäu ñi chôi ôû ñaâu? Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi Muïc tieâu: Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà caùc loaøi chim Caùch tieán haønh: Baøi 1 Treo tranh minh hoaï vaø giôùi thieäu: Ñaây laø caùc loaøi chim thöôøng coù ôû Vieät Nam. Caùc con haõy quan saùt kó töøng hình vaø söû duïng theû töø gaén teân cho töøng con chim ñöôïc chuïp trong hình. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Chæ hình minh hoïa töøng loaøi chim vaø yeâu caàu HS goïi teân. Baøi 2 GV gaén caùc baêng giaáy coù ghi noäi dung baøi taäp 2 leân baûng. Cho HS thaûo luaän nhoùm. Sau ñoù leân gaén ñuùng teân caùc loaøi chim vaøo caùc caâu thaønh ngöõ tuïc ngöõ. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Yeâu caàu HS ñoïc. GV giaûi thích caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ cho HS hieåu: + Vì sao ngöôøi ta laïi noùi “Ñen nhö quaï”? + Con hieåu “Hoâi nhö cuù” nghóa laø theá naøo? + Caét laø loaøi chim coù maét raát tinh, baét moài nhanh vaø gioûi, vì theá ta coù caâu “Nhanh nhö caét”. + Veït coù ñaëc ñieåm gì? + Vaäy “Noùi nhö veït” coù nghóa laø gì? + Vì sao ngöôøi ta laïi ví “Hoùt nhö khöôùu”. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi Muïc tieâu: Bieát söû duïng daáu chaám vaø daáu phaåy thích hôïp trong ñoaïn vaên Caùch tieán haønh: Baøi 3 : Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo baûng phuï, goïi 1 HS ñoïc ñoaïn vaên. Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn vaên. Khi naøo ta duøng daáu chaám? Sau daáu chaám chöõ caùi ñaàu caâu ñöôïc vieát ntn? Taïi sao ôû oâ troáng thöù 2, con ñieàn daáu phaåy? Vì sao ôû oâ troáng thöù 4 con ñieàn daáu chaám? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Troø chôi: Teân toâi laø gì? GV neâu caùch chôi vaø laøm maãu. 1 HS leân baûng noùi caùc ñaëc ñieåm cuûa mình. Sau ñoù caùc baïn ñoaùn teân. Ai ñoaùn ñuùng seõ nhaän ñöôïc 1 phaàn thöôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau: Töø ngöõ veà muoâng thuù. Quan saùt hình minh hoaï. 3 HS leân baûng gaén töø. chaøo maøo; 2- chim seû; 3- coø;4- ñaïi baøng ; 5- veït;6- saùo saäu ; 7- cuù meøo. Ñoïc laïi teân caùc loaøi chim. Caû lôùp noùi teân loaøi chim theo tay GV chæ. Chia nhoùm 4 HS thaûo luaän trong 5 phuùt Goïi caùc nhoùm coù yù kieán tröôùc leân gaén töø. a) quaï b) cuù e) caét c) veït d) khöôùu Chöõa baøi. HS ñoïc caù nhaân, nhoùm, ñoàng thanh. Vì con quaï coù maøu ñen. Cuù coù muøi hoâi. Noùi “Hoâi nhö cuù” laø chæ cô theå coù muøi hoâi khoù chòu. Veït luoân noùi baét chöôùc ngöôøi khaùc. Laø noùi nhieàu, noùi baét chöôùc ngöôøi khaùc maø khoâng hieåu mình noùi gì. Vì con khöôùu hoùt suoát ngaøy, luoân moàm maø khoâng bieát meät vaø noùi nhöõng ñieàu khoaùc laùc. Ñieàu daáu chaám, daáu phaåy vaøo oâ troáng thích hôïp, sau ñoù cheùp laïi ñoaïn vaên. 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo. 1 HS leân baûng laøm. Nhaän xeùt, chöõa baøi. HS ñoïc laïi baøi. Heát caâu phaûi duøng daáu chaám. Chöõ caùi ñaàu caâu phaûi vieát hoa. Vì chöõ caùi ñöùng sau khoâng vieát hoa. Vì chöõ caùi ñöùng sau ñöôïc vieát hoa. Ví duï: HS 1: Mình tôù traéng muoát, tôù thöôøng bôi loäi, tôù bieát bay. HS 2: Caäu laø thieân nga. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 23 Ngaøy daïy: / 2/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ MUOÂNG THUÙ ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI: NHÖ THEÁ NAØO I. Muïc tieâu Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø theo chuû ñieåm: Töø ngöõ veà muoâng thuù. Bieát traû lôøi vaø ñaët caâu hoûi veà ñòa ñieåm theo maãu: … “nhö theá naøo”? Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Maãu caâu baøi taäp 3. Keû saün baûng ñeå ñieàn töø baøi taäp 1 treân baûng lôùp: Thuù döõ, nguy hieåm Thuù khoâng nguy hieåm HS:SGK. Vôû III. Caùc hoaït ñoäng 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà loaøi chim. Goïi 3 HS leân baûng kieåm tra. HS 1 vaø HS 2 laøm baøi taäp 2, sgk trang 36. HS 3 laøm baøi taäp 3, sgk trang 38 Theo doõi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp . MT : Giuùp HS giaûi ñuùng caùc baøi taäp. Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 1. Coù maáy nhoùm, caùc nhoùm phaân bieät vôùi nhau nhôø ñaëc ñieåm gì? Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi treân baûng cuûa baïn, sau ñoù ñöa ra keát luaän vaø cho ñieåm HS. Baøi 2 Baøi taäp 2 yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu HS thöïc haønh hoûi ñaùp theo caëp, sau ñoù goïi moät soá caëp trình baøy tröôùc lôùp. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc caâu hoûi trong baøi moät löôït vaø hoûi: Caùc caâu hoûi coù ñieåm gì chung? v Hoaït ñoäng 2: Giuùp HS töï ñaët caâu hoûi. MT : Giuùp HS töï ñaët caâu hoûi giaûi ñuùng baøi taäp 3. Caùch tieán haønh: . Baøi 3 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Vieát leân baûng: Traâu caøy raát khoeû. Trong caâu vaên treân, töø ngöõ naøo ñöôïc in ñaäm. Ñeå ñaët caâu hoûi cho boä phaän naøy, sgk ñaõ duøng caâu hoûi naøo? Yeâu caàu HS thöïc haønh hoûi ñaùp vôùi baïn beân caïnh. 1 HS ñaët caâu hoûi, em kia traû lôøi. Goïi 1 soá HS phaùt bieåu yù kieán, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Töø ngöõ veà loaøi thuù. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Xeáp teân caùc con vaät döôùi ñaây vaøo nhoùm thích hôïp. Coù 2 nhoùm, moät nhoùm laø thuù döõ, nguy hieåm, nhoùm kia laø thuù khoâng nguy hieåm. 2 HS laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. Thuù döõ, nguy hieåm: hoå, baùo, gaáu, lôïn loøi, choù soùi, sö töû, boø röøng, teâ giaùc. Thuù khoâng nguy hieåm: thoû, ngöïa vaèn, khæ, vöôïn, soùc, choàn, caùo, höôu. Ñoïc ñeà baøi vaø traû lôøi: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta traû lôøi caâu hoûi veà ñaëc ñieåm cuûa caùc con vaät. Thöïc haønh hoûi ñaùp veà caùc con vaät. a) Thoû chaïy ntn? b) Soùc chuyeàn töø caønh naøy sang caønh khaùc ntn? c) Gaáu ñi ntn? d) Voi keùo goã theá naøo? Caùc caâu hoûi naøy ñeàu coù cuïm töø “nhö theá naøo?” - Hoaït ñoäng lôùp. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñaët caâu hoûi cho boä phaän ñöôïc in ñaäm trong caùc caâu hoûi döôùi ñaây. HS ñoïc caâu vaên naøy. Töø ngöõ: raát khoeû. Traâu caøy ntn? b) Ngöïa chaïy ntn? c) Thaáy moät chuù ngöïa ñang aên coû, Soùi theøm ntn? d) Ñoïc xong noäi quy, Khæ Naâu cöôøi ntn? v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 24 Ngaøy daïy: 1/3/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI THUÙ. DAÁU CHAÁM – DAÁU PHAÅY I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø lieân quan ñeán Muoâng thuù. Hieåu ñöôïc caùc caâu thaønh ngöõ trong baøi. Bieát duøng daáu chaám vaø daáu phaåy trong moät ñoaïn vaên. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Tranh minh hoïa trong baøi (phoùng to, neáu coù theå). Theû töø coù ghi caùc ñaëc ñieåm vaø teân con vaät. Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi taäp 2, 3. HS: Vôû III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Goïi 6 HS leân baûng. Thöïc haønh hoûi ñaùp theo maãu “nhö theá naøo?” Ví duï: HS 2: Con meøo nhaø caäu ntn? HS 1: Con meøo nhaø tôù raát ñeïp Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3.Giôùi thieäu: (1’) Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp + MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi 1, 2 neâu leân töøng ñaëc ñieåm cuûa töøng con vaät. + Caùch tieán haønh: Baøi 1 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo böùc tranh minh hoïa vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh. Tranh minh hoaï hình aûnh cuûa caùc con vaät naøo? Haõy ñoïc caùc töø chæ ñaëc ñieåm maø baøi ñöa ra. Goïi 3 HS leân baûng, nhaän theû töø vaø gaén vaøo teân vaøo töøng con vaät vôùi ñuùng ñaëc ñieåm cuûa noù. Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng, sau ñoù chöõa baøi. Cho ñieåm töøng HS. Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Hoûi: Baøi taäp naøy coù gì khaùc vôùi baøi taäp 1? Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå laøm baøi taäp. Goïi 1 soá HS ñoïc baøi laøm cuûa mình. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Toå chöùc hoaït ñoäng noái tieáp theo chuû ñeà: Tìm thaønh ngöõ coù teân caùc con vaät. Yeâu caàu caû lôùp ñoïc taát caû caùc thaønh ngöõ vöøa tìm ñöôïc. à GV chuùng ta vöøa oân laïi caùc töø ngöõ taû ñaëc ñieåm veà muoân thuù. * Hoaït ñoäng 2 : Bieát duøng daáu chaám vaø daáu phaåy trong moät ñoaïn vaên. +MT : Giuùp HS oân laïi caùch duøng daáu chaám vaø daáu phaåy trong moät ñoaïn vaên. +Caùch tieán haønh: . Baøi 3 Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Treo baûng phuï, yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên trong baøi. Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm baøi. HS caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn, sau ñoù chöõa baøi. Vì sao ôû oâ troáng thöù nhaát con ñieàn daáu phaåy? Khi naøo phaûi duøng daáu chaám? Cho ñieåm HS. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) - Daën HS veà nhaø laøm baøi. Chuaån bò baøi sau: Töø ngöõ veà soâng bieån. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Vì sao. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Baøi yeâu caàu chuùng ta choïn cho moãi con vaät trong tranh minh hoaï moät töø chæ ñuùng ñaëc ñieåm cuûa noù. HS quan saùt. Tranh veõ: caùo, gaáu traéng, thoû, soùc, nai, hoå. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh. 3 HS leân baûng laøm. HS döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp. - 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Baøi taäp 1 yeâu caàu chuùng ta choïn töø chæ ñaëc ñieåm thích hôïp cho caùc con vaät, coøn baøi taäp 2 laïi yeâu caàu tìm con vaät töông öùng vôùi ñaëc ñieåm ñöôïc ñöa ra. - Laøm baøi taäp. - Moãi HS ñoïc 1 caâu. HS ñoïc xong caâu thöù nhaát, caû lôùp nhaän xeùt vaø neâu yù nghóa cuûa caâu ñoù. Sau ñoù, chuyeån sang caâu thöù hai. - HS hoaït ñoäng theo lôùp, noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - Ñieàn daáu chaám hay daáu phaåy vaøo oâ troáng. - 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp cuøng theo doõi. - Laøm baøi theo yeâu caàu: - Töø saùng sôùm, Khaùnh vaø Giang ñaõ naùo nöùc chôø ñôïi meï cho ñi thaêm vöôøn thuù. Hai chò em maëc quaàn aùo ñeïp, hôùn hôû chaïy xuoáng caàu thang. Ngoaøi ñöôøng, ngöôøi vaø xe ñaïp ñi laïi nhö maéc cöûi. Trong vöôøn thuù, treû em chaïy nhaûy tung taêng. - Vì chöõ ñaèng sau oâ troáng khoâng vieát hoa. - Khi heát caâu. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 25 Ngaøy daïy: 8/3/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN - ÑAËT VAØ TLCH VÌ SAO? I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà soâng bieån. Reøn kó naêng traû lôøi caâu hoûi vaø ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø: Vì sao? Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Baûng phuï vieát saün baøi taäp 3. Baøi taäp 2 vieát vaøo 2 tôø giaáy, 2 buùt maøu. HS: Vôû III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöû veà loaøi thuù. Daáu chaám, daáu phaåy Kieåm tra 4 HS. 2 HS laøm baøi taäp 1, 1 HS laøm baøi taäp 2, 1 HS laøm baøi taäp 3 cuûa tieát Luyeän töø vaø caâu tuaàn tröôùc. Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp. +MT : Giuùp HS vaän duïng kieán thöùc laøm ñuùng caùc baøi taäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm 4 HS. Phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy yeâu caàu caùc em thaûo luaän vôùi nhau ñeå tìm töø theo yeâu caàu cuûa baøi. Nhaän xeùt tuyeân döông caùc nhoùm tìm ñöôïc nhieàu töø. Baøi 2 Baøi yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. Ñaùp aùn: soâng; suoái; hoà Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. v Hoaït ñoäng 2 : Giuùp HS traû lôøi caâu hoûi vaø ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø: Vì sao? + MT : Giuùp HS traû lôøi caâu hoûi vaø ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø: Vì sao? +Caùch tieán haønh: . Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Yeâu caàu HS caû lôùp suy nghó ñeå ñaët caâu hoûi theo yeâu caàu cuûa baøi. Keát luaän: Trong caâu vaên “Khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy vì coù nöôùc xoaùy.” thì phaàn ñöôïc in ñaäm laø lí do cho vieäc “Khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy”, khi ñaët caâu hoûi cho lí do cuûa moät söï vieäc naøo ñoù ta duøng cuïm töø “Vì sao?” ñeå ñaët caâu hoûi. Caâu hoûi ñuùng cho baøi taäp naøy laø: “Vì sao chuùng ta khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy?” Baøi 4 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh nhau thöïc haønh hoûi ñaùp vôùi nhau theo töøng caâu hoûi. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. à GV nhaïân xeùt choát y.ù 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Töø ngöõ veà soâng bieån. Daáu phaåy - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Ñoïc yeâu caàu. Thaûo luaän theo yeâu caàu, sau ñoù moät soá HS ñöa ra keát quaû baøi laøm: taøu bieån, caù bieån, toâm bieån, chim bieån, soùng bieån, baõo bieån, loác bieån, maët bieån, rong bieån, bôø bieån, …; bieån caû, bieån khôi, bieån xanh, bieån lôùn, bieån hoà, bieån bieác,… Baøi yeâu caàu chuùng ta tìm töø theo nghóa töông öùng cho tröôùc. HS töï laøm baøi sau ñoù phaùt bieåu yù kieán. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.. Ñaët caâu hoûi cho phaàn in ñaäm trong caâu sau: Khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy vì coù nöôùc xoaùy. - HS suy nghó, sau ñoù noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán. Nghe höôùng daãn vaø ñoïc caâu hoûi: “Vì sao chuùng ta khoâng ñöôïc bôi ôû ñoaïn soâng naøy?” Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta döïa vaøo noäi dung cuûa baøi taäp ñoïc Sôn Tinh, Thuûy Tinh ñeå traû lôøi caâu hoûi. Thaûo luaän caëp ñoâi, sau ñoù moät soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp. a) Vì sao Sôn Tinh laáy ñöôïc Mò Nöông? Sôn Tinh laáy ñöôïc Mò Nöông vì chaøng laø ngöôøi mang leã vaät ñeán tröôùc. b) Vì sao Thuûy Tinh daâng nöôùc ñaùnh Sôn Tinh? Thuûy Tinh daâng nöôùc ñaùnh Sôn Tinh vì chaøng khoâng laáy ñöôïc Mò Nöông. c) Vì sao ôû nöôùc ta coù naïn luït? Haèng naêm, ôû nöôùc ta coù naïn luït vì Thuûy Tinh daâng nöôùc ñaùnh Sôn Tinh. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 26 Ngaøy daïy: 15/3/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN. DAÁU PHAÅY I. Muïc tieâu Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà caùc con vaät soáng ôû döôùi nöôùc. Luyeän taäp veà caùch duøng daáu phaåy trong ñoaïn vaên. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Tranh minh hoaï trong SGK. Theû töø ghi teân caùc loaøi caù ôû baøi 1. Baûng phuï ghi saün baøi taäp 3. HS: Vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà soâng bieån. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: Vì sao? GV vieát saün baûng lôùp 2 caâu vaên. + Ñeâm qua caây ñoå vì gioù to. + Coû caây heùo khoâ vì han haùn. Goïi HS traû lôøi mieäng baøi taäp 4. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi +MT : Giuùp HS nhaän bieát caùc loaøi caù soáng ôû nöôùc maën, nöôùc ngoït. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Treo böùc tranh veà caùc loaøi caù. Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS ñoïc teân caùc loaøi caù trong tranh. Cho HS suy nghó. Sau ñoù goïi 2 nhoùm, moãi nhoùm 3 HS leân gaén vaøo baûng theo yeâu caàu. Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. Cho HS ñoïc laïi baøi theo töøng noäi dung: Caù nöôùc maën; Caù nöôùc ngoït. GV nx choát yù. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh, thi ñua. +MT : Giuùp HS vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc laøm ñuùng caùc baøi taäp. + Caùch tieán haønh: . Baøi 2 Treo tranh minh hoaï. Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 1 HS ñoïc teân caùc con vaät trong tranh. Chia lôùp thaønh 2 nhoùm thi tieáp söùc. Moãi HS vieát nhanh teân moät con vaät soáng döôùi nöôùc roài chuyeån phaán cho baïn. Sau thôøi gian quy ñònh, HS caùc nhoùm ñoïc caùc töø ngöõ tìm ñöôïc. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø seõ thaéng. Toång keát cuoäc thi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Treo baûng phuï vaø ñoïc ñoaïn vaên. Goïi HS ñoïc caâu 1 vaø 4. Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Goïi HS ñoïc laïi baøi laøm. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS ghi nhôù caùch duøng daáu phaåy, keå laïi cho ngöôøi thaân nghe veà nhöõng con vaät ôû döôùi nöôùc maø em bieát. Chuaån bò: OÂn taäp giöõa HKII - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Quan saùt tranh. Ñoïc ñeà baøi. 2 HS ñoïc. Caù nöôùc maën Caù nöôùc ngoït (caù bieån) (caù ôû soâng, hoà, ao) caù thu caù meø caù chim caù cheùp caù chuoàn caù treâ caù nuïc caù quaû (caù chuoái) Nhaän xeùt, chöõa baøi. 2 HS ñoïc noái tieáp moãi loaøi caù. -Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Quan saùt tranh. 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm. Toâm, söùa, ba ba. HS thi tìm töø ngöõ 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm. 2 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên. 2 HS ñoïc caâu 1 vaø caâu 4. 1 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät Traêng treân soâng, treân ñoàng, treân laøng queâ, toâi ñaõ thaáy nhieàu … Caøng leân cao, traêng caøng nhoû daàn, caøng vaøng daàn, caøng nheï daàn. 2 HS ñoïc laïi. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 28 Ngaøy daïy: 29/3/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT VAØ TLCH: ÑEÅ LAØM GÌ? DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY I. Muïc tieâu Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà caây coái. Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi cho cuïm töø “Ñeå laøm gì?” Cuûng coá caùch duøng daáu chaám, daáu phaåy trong ñoaïn vaên. Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Baøi taäp 1 vieát vaøo 4 tôø giaáy to, buùt daï. Caây löông thöïc, thöïc phaåm. Caây aên quaû Caây laáy goã Caây boùng maùt Caây hoa Baøi taäp 3 vieát treân baûng lôùp. HS: Vôû baøi taäp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) OÂn taäp giöõa HK2. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi Muïc tieâu: Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà caây coái. Cuûng coá caùch duøng daáu chaám, daáu phaåy trong ñoaïn vaên. Caùch tieán haønh: Baøi 1 (Thaûo luaän nhoùm) Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Phaùt giaáy vaø buùt cho HS. Goïi HS leân daùn phaàn giaáy cuûa mình. GV chöõa, choïn laáy baøi ñaày ñuû teân caùc loaøi caây nhaát giöõ laïi baûng. Goïi HS ñoïc teân töøng caây. Coù nhöõng loaøi caây vöøa laø caây boùng maùt, vöøa laø caây aên quaû, vöøa laø caây laáy goã nhö caây: mít, nhaõn… Baøi 2 (Thöïc haønh) GV goïi HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS leân laøm maãu. Goïi HS leân thöïc haønh. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi Muïc tieâu: Bieát ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi cho cuïm töø “Ñeå laøm gì?” Caùch tieán haønh: Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Yeâu caàu HS leân baûng laøm. Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Vì sao ôû oâ troáng thöù nhaát laïi ñieàn daáu phaåy? Vì sao laïi ñieàn daáu chaám vaøo oâ troáng thöù hai? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Töø ngöõ veà caây coái. Keå teân caùc loaøi caây maø em bieát theo nhoùm. HS töï thaûo luaän nhoùm vaø ñieàn teân caùc loaïi caây maø em bieát. Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm leân baûng. 1 HS ñoïc. HS 1: Ngöôøi ta troàng caây baøng ñeå laøm gì? HS 2: Ngöôøi ta troàng caây baøng ñeå laáy boùng maùt cho saân tröôøng, ñöôøng phoá, caùc khu coâng coäng. 10 caëp HS ñöôïc thöïc haønh. Ñieàn daáu chaám hay daáu phaåy vaøo oâ troáng. 1 HS leân baûng. HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp. “Chieàu qua Lan nhaän ñöôïc thö boá. Trong thö, boá daën doø hai chò em Lan raát nhieàu ñieàu. Song Lan nhôù nhaát lôøi boá daën rieâng em ôû cuoái thö: “Con nhôù chaêm boùn caây cam ôû ñaàu vöôøn ñeå khi boá veà, boá con mình coù cam ngoït aên nheù!” Vì caâu ñoù chöa thaønh caâu. Vì caâu ñoù ñaõ thaønh caâu vaø chöõ ñaàu caâu sau ñaõ vieát hoa. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 29 Ngaøy daïy: 5/4/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT VAØ TLCH ÑEÅ LAØM GÌ? I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán töø veà Caây coái. Reøn kó naêng ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø “Ñeå laøm gì?” Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Tranh veõ moät caây aên quaû. Giaáy keû saün baûng ñeå tìm töø theo noäi dung baøi 2. HS: Vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà caây coái. Ñaët vaø TLCH Ñeå laøm gì? Kieåm tra 4 HS. 2 HS thöïc hieän hoûi ñaùp theo maãu CH coù töø “Ñeå laøm gì?” 2 HS laøm baøi 2, SGK trang 87. Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp +MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo tranh veõ moät caây aên quaû, yeâu caàu HS quan saùt tranh ñeå traû lôøi caâu hoûi treân. Chia lôùp thaønh 8 nhoùm, phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy roâki to, 2 buùt daï vaø yeâu caàu thaûo luaän nhoùm ñeå tìm töø taû caùc boä phaän cuûa caây. Yeâu caàu caùc nhoùm daùn baûng töø cuûa nhoùm mình leân baûng, caû lôùp cuøng kieåm tra töø baèng caùch ñoïc ñoàng thanh caùc töø tìm ñöôïc. v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. +MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 3 Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. Baïn gaùi ñang laøm gì? Baïn trai ñang laøm gì? Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh nhau thöïc haønh hoûi ñaùp theo yeâu caàu cuûa baøi, sau ñoù goïi moät caëp HS thöïc haønh tröôùc lôùp. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø laø baøi taäp vaø ñaët caâu vôùi cuïm töø “ñeå laøm gì?” Chuaån bò: Töø ngöõ veà Baùc Hoà. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta keå teân caùc boä phaän cuûa moät caây aên quaû. Traû lôøi: Caây aên quaû coù caùc boä phaän: goác caây, ngoïn caây, thaân caây, caønh caây, reã caây, hoa, quaû, laù. Hoaït ñoäng theo nhoùm: + Nhoùm 1: Caùc töø taû goác caây: to, saàn suøi, cöùng, oâm khoâng xueå,… + Nhoùm 2: Caùc töø taû ngoïn caây: cao, choùt voùt, meàm maïi, thaúng taép, vöôn cao, maäp maïp, khoeû khoaén,… + Nhoùm 3: Caùc töø taû thaân caây: to, thoâ raùp, saàn suøi, gai goùc, baïc pheách, khaúng khiu, cao vuùt,… + Nhoùm 4: Caùc töø taû caønh caây: khaúng khiu, thaúng ñuoät, gai goùc, phaân nhaùnh, qoaét queo, um tuøm, toaû roäng, cong queo,… + Nhoùm 5: Caùc töø taû reã caây: caém saâu vaøo loøng ñaát, aån kó trong ñaát, noåi leân maët ñaát nhö raén hoå mang, kì dò, saàn suøi, daøi, uoán löôïn,… + Nhoùm 6: Tìm caùc töø taû hoa: röïc rôõ, thaém töôi, ñoû thaém, vaøng röïc, khoe saéc, ngaùt höông,… + Nhoùm 7: Tìm caùc töø ngöõ taû laù: meàm maïi, xanh möôùt, xanh non, cöùng caùp, giaø uùa, khoâ,… + Nhoùm 8: Tìm caùc töø taû quaû: chín moïng, to troøn, caêng mòn, daøi duoãn, moïc thaønh chuøm, chi chít, ñoû oái, ngoït lòm, ngoït ngaøo,… Kieåm tra töø sau ñoù ghi töø vaøo vôû baøi taäp. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. Baïn gaùi ñang töôùi nöôùc cho caây. Baïn trai ñang baét saâu cho caây. HS thöïc haønh hoûi ñaùp. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 30 Ngaøy daïy: 12/4/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ BAÙC HOÀ. I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán kieán thöùc veà Baùc Hoà Cuûng coá kó naêng ñaët caâu. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Tranh minh hoïa trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Buùt daï vaø 4 tôø giaáy to. HS: SGK. Vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà caây coái. Ñaët vaø TLCH: Ñeå laøm gì? Goïi 3 HS leân vieát caùc töø chæ caùc boä phaän cuûa caây vaø caùc töø duøng ñeå taû töøng boä phaän. Goïi 2 HS döôùi lôùp thöïc hieän hoûi ñaùp coù cuïm töø “Ñeå laøm gì?” Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi +MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm phaùt cho moãi nhoùm nhaän 1 tôø giaáy vaø buùt daï vaø yeâu caàu: + Nhoùm 1, 2 tìm töø theo yeâu caàu a. + Nhoùm 3, 4 tìm töø theo yeâu caàu b. Sau 5 phuùt thaûo luaän, goïi caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû hoaït ñoäng. Nhaän xeùt, choát laïi caùc töø ñuùng. Tuyeân döông nhoùm tìm ñöôïc nhieàu töø ñuùng, hay. Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS ñaët caâu döïa vaøo caùc töø treân baûng. Khoâng nhaát thieát phaûi laø Baùc Hoà vôùi thieáu nhi maø coù theå ñaët caâu noùi veà caùc moái quan heä khaùc. Tuyeân döông HS ñaët caâu hay. v Hoaït ñoäng 2: HS quan saùt tranh vaø töï ñaët caâu. +MT : Giuùp HS quan saùt tranh vaø töï ñaët caâu. +Caùch tieán haønh: Baøi 3 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Cho HS quan saùt vaø töï ñaët caâu. Goïi HS trình baøy baøi laøm cuûa mình. GV coù theå ghi baûng caùc caâu hay. Nhaän xeùt, tuyeân döông HS noùi toát. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Cho HS töï vieát leân caûmxuùc cuûa mình veà Baùc trong 5 phuùt. Goïi moät soá HS xung phong ñoïc. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø vieát laïi ñoaïn vaên. Chuaån bò baøi sau: Töø ngöõ veà Baùc Hoà. Daáu chaám, daáu phaåy. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. Nhaän ñoà duøng vaø hoaït ñoäng nhoùm. Ñaïi dieän caùc nhoùm leân daùn giaáy treân baûng, sau ñoù ñoïc to caùc töø tìm ñöôïc. Ví duï: a) yeâu, thöông, yeâu quyù, quyù meán, quan taâm, saên soùc, chaêm chuùt, chaêm lo,… b) kính yeâu, kính troïng, toân kính, bieát ôn, nhôù ôn, thöông nhôù, nhôù thöông,… Ñaët caâu vôùi moãi töø em tìm ñöôïc ôû baøi taäp 1. HS noái tieáp nhau ñoïc caâu cuûa mình (Khoaûng 20 HS). Ví duï: Em raát yeâu thöông caùc em nhoû. Baø em saên soùc chuùng em raát chu ñaùo. Baùc Hoà laø vò laõnh tuï muoân vaên kính yeâu cuûa daân toäc ta… Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Ñoïc yeâu caàu trong SGK. HS laøm baøi caù nhaân. Tranh 1: Caùc chaùu thieáu nhi vaøo laêng vieáng Baùc./ Caùc baïn thieáu nhi ñi thaêm laêng Baùc. Tranh 2: Caùc baïn thieáu nhi daâng hoa tröôùc töôïng ñaøi Baùc Hoà./ Caùc baïn thieáu nhi kính caån daâng hoa tröôùc töôïng Baùc Hoà. Tranh 3: Caùc baïn thieáu nhi troàng caây nhôù ôn Baùc./ Caùc baïn thieáu nhi tham gia Teát troàng caây. HS töï vieát leân caûmxuùc cuûa mình veà Baùc. HS xung phong ñoïc. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 31 Ngaøy daïy: 19/4/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ VEÀ BAÙC HOÀ. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY. I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà Baùc Hoà. Luyeän taäp veà daáu chaám, daáu phaåy. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Baøi taäp 1 vieát treân baûng. Theû ghi caùc töø ôû BT1. BT3 vieát vaøo baûng phuï. Giaáy, buùt daï. HS: Vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà Baùc Hoà. Goïi 3 HS leân vieát caâu cuûa baøi taäp 3 tuaàn 30. Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa baøi taäp 2. GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp +MT : Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ trong daáu ngoaëc. Goïi 1 HS leân baûng gaén caùc theû töø ñaõ chuaån bò vaøo ñuùng vò trí trong ñoaïn vaên. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp 2. Nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, phaùt giaáy cho töøng nhoùm vaø yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå cuøng nhau tìm töø. Gôïi yù: Caùc em coù theå tìm nhöõng töø ngöõ ca ngôïi Baùc Hoà ôû nhöõng baøi thô, baøi vaên caùc em ñaõ hoïc. Sau 7 phuùt yeâu caàu caùc nhoùm HS leân baûng daùn phieáu cuûa mình. GV goïi HS ñeám töø ngöõ vaø nhaän xeùt, nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø ngöõ vaø ñuùng seõ thaéng. GV coù theå boå sung caùc töø maø HS chöa bieát. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp +MT : Giuùp HS luyeän taäp veà daáu chaám, daáu phaåy +Caùch tieán haønh: Baøi 3 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo baûng phuï. Yeâu caàu HS töï laøm. Vì sao oâ troáng thöù nhaát caùc con ñieàn daáu phaåy? Vì sao oâ troáng thöù hai caùc con ñieàn daáu chaám? Vaäy coøn oâ troáng thöù 3 con ñieàn daáu gì? Daáu chaám vieát ôû cuoái caâu. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 5 HS ñaët caâu vôùi töø ngöõ tìm ñöôïc ôû BT 2. Goïi HS nhaän xeùt caâu cuûa baïn. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS veà nhaø tìm theâm caùc töø ngöõ veà Baùc Hoà, taäp ñaët caâu vôùi caùc töø naøy. Chuaån bò: Töø traùi nghóa. Daáu chaám, daáu phaåy. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. 2 HS ñoïc töø. HS laøm baøi theo yeâu caàu. HS ñoïc ñoaïn vaên sau khi ñaõ ñieàn töø. Baùc Hoà soáng raát giaûn dò. Böõa côm cuûa Baùc ñaïm baïc nhö böõa côm cuûa moïi ngöôøi daân. Baùc thích hoa hueä, loaøi hoa traéng tinh khieát. Nhaø Baùc lôû laø moät ngoâi nhaø saøn khuaát trong vöôøn Phuû Chuû tòch. Ñöôøng vaøo nhaø troàng hai haøng raâm buït, haøng caây gôïi nhôù hình aûnh mieàn Trung queâ Baùc. Sau giôø laøm vieäc, Baùc thöôøng töï tay chaêm soùc caây, cho caù aên. Tìm nhöõng töø ngöõ ca ngôïi Baùc Hoà. Ví duï: taøi ba, loãi laïc, taøi gioûi, yeâu nöôùc, thöông daân, giaûn dò, hieàn töø, phuùc haäu, khieâm toán, nhaân aùi, giaøu nghò löïc, vò tha,… Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo oâ troáng. 1 HS leân baûng, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp. Moät hoâm, Baùc Hoà ñeán thaêm moät ngoâi chuøa. Leä thöôøng, ai vaøo chuøa cuõng phaûi boû deùp. Nhöng vò sö caû môøi Baùc ñi caû deùp vaøo. Baùc khoâng ñoàng yù. Ñeán theàm chuøa, Baùc côûi deùp ñeå ngoaøi nhö moïi ngöôøi, xong môùi böôùc vaøo. Vì chöa thaønh caâu. Vì ñaõ thaønh caâu vaø chöõ ñöùng lieàn sau ñaõ vieát hoa. Ñieàn daáu phaåy vì Ñeán theàm chuøa chöa thaønh caâu. 5 HS ñaët caâu. Baïn nhaän xeùt. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 32 Ngaøy daïy: 26/4/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ TRAÙI NGHÓA.DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoùa caùc töø traùi nghóa. Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø. Bieát caùch ñaët daáu chaám, daáu phaåy. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Theû töø ghi caùc töø ôû baøi taäp 1. Baûng ghi saün baøi taäp 1, 2. HS: SGK. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Goïi 3 ñeán 5 HS leân baûng. Moãi HS vieát 1 caâu ca ngôïi Baùc Hoà. Chöõa, nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi. +MT : Môû roäng vaø heä thoáng hoùa caùc töø traùi nghóa.Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 1 HS ñoïc phaàn a. Goïi 2 HS leân baûng nhaän theû töø vaø laøm baèng caùch gaén caùc töø traùi nghóa xuoáng phía döôùi cuûa moãi töø. Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. Caùc caâu b, c yeâu caàu laøm töông tö. Cho ñieåm HS. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi. +MT : Bieát caùch ñaët daáu chaám, daáu phaåy. +Caùch tieán haønh: . Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, cho HS leân baûng ñieàn daáu tieáp söùc. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng seõ thaéng cuoäc. Nhaän xeùt, chöõa baøi. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Troø chôi: OÂ chöõ. GV chuaån bò caùc chöõ vieát vaøo giaáy uùp xuoáng: ñen; no, khen, beùo, thoâng minh, naëng, daøy. Goïi HS xung phong leân laät chöõ. HS laät chöõ naøo phaûi ñoïc to cho caû lôùp nghe vaø phaûi tìm ñöôïc töø traùi nghóa vôùi töø ñoù. Neáu khoâng tìm ñöôïc phaûi haùt moät baøi. Nhaän xeùt troø chôi. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc laïi baøi. Chuaån bò: Töø ngöõ chæ ngheà nghieäp. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Ñoïc, theo doõi. Ñoïc, theo doõi. 2 HS leân baûng, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Ñeïp – xaáu; ngaén – daøi Noùng – laïnh; thaáp – cao. Leân – xuoáng; yeâu – gheùt; cheâ – khen Trôøi – ñaát; treân – döôùi; ngaøy - ñeâm HS chöõa baøi vaøo vôû. Ñoïc ñeà baøi trong SGK. 2 nhoùm HS leân thi laøm baøi: Chuû tòch Hoà Chí Minh noùi: “Ñoàng baøo Kinh hay Taøy, Möôøng hay Dao, Gia-rai hay EÂ-ñeâ, Xô-ñaêng hay Ba-na vaø caùc daân toäc ít ngöôøi khaùc ñeàu laø con chaùu Vieät Nam, ñeàu laø anh em ruoät thòt. Chuùng ta soáng cheát coù nhau, söôùng khoå cuøng nhau, no ñoùi giuùp nhau”. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 33 Ngaøy daïy: 3/5/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ NGÖÕ CHÆ NGHEÀ NGHIEÄP I. Muïc tieâu Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø chæ ngheà nghieäp vaø töø chæ phaåm chaát cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. Reøn HS bieát ñaët caâu vôùi nhöõng töø tìm ñöôïc. Ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï baøi taäp 1. Giaáy khoå to 4 tôø vaø buùt daï. HS: Vôû. III. Caùc hoaït ñoäng 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø traùinghóa: Cho HS ñaët caâu vôùi moãi töø ôû baøi taäp 1. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp +MT : Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø chæ ngheà nghieäp vaø töø chæ phaåm chaát cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Treo böùc tranh vaø yeâu caàu HS suy nghó. Ngöôøi ñöôïc veõ trong böùc tranh 1 laøm ngheà gì? Vì sao con bieát? Goïi HS nhaän xeùt. Hoûi töông töï vôùi caùc böùc tranh coøn laïi. Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Chia HS thaønh 4 nhoùm, phaùt giaáy vaø buùt cho töøng nhoùm. Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå tìm töø trong 5 phuùt. Sau ñoù mang giaáy ghi caùc töø tìm ñöôïc daùn leân baûng. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø ngöõ chæ ngheà nghieäp nhaát laø nhoùm thaéng cuoäc. Baøi 3 Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi. Yeâu caàu HS töï tìm töø. Goïi HS ñoïc caùc töø tìmñöôïc, GV ghi baûng. Töø cao lôùn noùi leân ñieàu gì? Caùc töø cao lôùn, röïc rôõ, vui möøng khoâng phaûi laø töø chæ phaåm chaát. v Hoaït ñoäng 2: Ñaët caâu: +MT : Reøn HS bieát ñaët caâu vôùi nhöõng töø tìm ñöôïc +Caùch tieán haønh: Baøi 4 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS leân baûng vieát caâu cuûa mình. Nhaän xeùt cho ñieåm HS ñaët caâu treân baûng. Goïi HS ñaët caâu trong Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Goïi HS nhaän xeùt. Cho ñieåm HS ñaët caâu hay 4. Toång keát – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø taäp ñaët caâu. Chuaån bò baøi sau: Töø traùi nghóa. Tìm nhöõng töø chæ ngheà ngieäp cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc veõ trong caùc tranh döôùi ñaây. Quan saùt vaø suy nghó. Laøm coâng nhaân. Vì chuù aáy ñoäi muõ baûo hieåm vaø ñang laøm vieäc ôû coâng tröôøng. Ñaùp aùn: 2) coâng an; 3) noâng daân; 4) baùc só; 5) laùi xe; 6) ngöôøi baùn haøng. Tìm theâm nhöõng töø ngöõ chæ ngheà nghieäp khaùc maø em bieát. HS laøm baøi theo yeâu caàu. VD: thôï may, boä ñoäi, giaùo vieân, phi coâng, nhaø doanh nghieäp, dieãn vieân, ca só, nhaø taïo maãu, kó sö, thôï xaây,… 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK. Anh huøng, thoâng minh, gan daï, caàn cuø, ñoaøn keát, anh duõng. Cao lôùn noùi veà taàm voùc. Ñaët moät caâu vôùi töø tìm ñöôïc trong baøi 3. HS leân baûng, moãi löôït 3 HS. HS döôùi lôùp ñaët caâu vaøo nhaùp. Ñaët caâu theo yeâu caàu, sau ñoù moät soá HS ñoïc caâu vaên cuûa mình tröôùc lôùp. Traàn Quoác Toaûn laø moät thieáu nieân anh huøng. Baïn Huøng laø moät ngöôøi raát thoâng minh. Caùc chuù boä ñoäi raát gan daï. Lan laø moät hoïc sinh raát caàn cuø. Ñoaøn keát laø söùc maïnh. Baùc aáy ñaõ hi sinh anh duõng. v Ruùt kinh nghieäm: TUAÀN : 34 Ngaøy daïy: 10/5/2007 Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : TÖØ TRAÙI NGHÓA. TÖØ CHÆ NGHEÀ NGHIEÄP I. MUÏC TIEÂU Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà töø traùi nghóa. Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø chæ ngheà nghieäp. - Giuùp HS laøm ñuùng caùc baøi taäp. Ham thích moân hoïc. II. CHUAÅN BÒ GV: Baøi taäp 1, 3 vieát vaøo giaáy to. Baøi taäp 2 vieát treân baûng lôùp. Buùt daï. HS: SGK, vôû. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ chæ ngheà nghieäp. Goïi 5 ñeán 7 HS ñoïc caùc caâu ñaõ ñaët ñöôïc ôû baøi taäp 4 giôø hoïc tröôùc. Nhaän xeùt caùch ñaët caâu cuûa töøng HS. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi . +MT : Giuùp HS môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà töø traùi nghóa. +Caùch tieán haønh: Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 1 HS ñoïc laïi baøi Ñaøn beâ cuûa anh Hoà Giaùo. Daùn 2 tôø giaáy coù ghi ñeà baøi leân baûng. Goïi HS leân baûng laøm. Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng. Cho ñieåm HS. Tìm nhöõng töø ngöõ khaùc, ngoaøi baøi traùi nghóa vôùi töø ruït reø. Nhöõng con beâ caùi aên nhoû nheï, töø toán, nhöõng con beâ ñöïc thì ngöôïc laïi. Con haõy tìm theâm caùc töø khaùc traùi nghóa vôùi nhoû nheï, töø toán? Khen nhöõng HS tìm ñöôïc nhieàu töø hay vaø ñuùng. Baøi 2 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Cho HS thöïc hieän hoûi ñaùp theo caëp. Sau ñoù goïi moät soá caëp trình baøy tröôùc lôùp. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi . +MT : Giuùp HS môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø chæ ngheà nghieäp. +Caùch tieán haønh: Baøi 3 Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Daùn 2 tôø giaáy coù ghi ñeà baøi leân baûng. Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, toå chöùc cho HS laøm baøi theo hình thöùc noái tieáp. Moãi HS chæ ñöôïc noái 1 oâ. Sau 5 phuùt nhoùm naøo xong tröôùc vaø ñuùng seõ thaéng. Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa töøng nhoùm vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 5. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS veà nhaø laøm laïi caùc baøi taäp trong baøi vaø tìm theâm caùc caëp töø traùi nghóa khaùc. Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HKII. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. Ñoïc ñeà baøi. 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm. 2 HS leân baûng laøm, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. baïo daïn/ taùo baïo… ngaáu nghieán/ huøng huïc. Haõy giaûi nghóa töøng töø döôùi ñaây baèng töø traùi nghóa vôùi noù. Ví duï: HS 1: Töø traùi nghóa vôùi töø treû con laø gì? HS 2: Töø traùi nghóa vôùi töø treû con laø töø ngöôøi lôùn. Ñaùp aùn: ñaàu tieân/ baét ñaàu/… bieán maát/ maát taêm/… cuoáng quyùt/ hoát hoaûng/… Ñoïc ñeà baøi trong SGK. Quan saùt, ñoïc thaàm ñeà baøi. HS leân baûng laøm theo hình thöùc noái tieáp. v Ruùt kinh nghieäm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU & CAU.doc
Tài liệu liên quan