Exchange 2007

Tài liệu Exchange 2007: Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 1 Mөc lөc Install Exchange Server 2007 ............................................................................. 2 Recipient Manage ............................................................................................ 21 Store Management ........................................................................................... 37 Managing Address List .................................................................................... 48 Email Address Policy ....................................................................................... 63 Messaging Policy ............................................................................................. 71 Internet Protocol ............................................................................................... 81 SMTP .............................................................................................................

pdf104 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Exchange 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 1 Mөc lөc Install Exchange Server 2007 ............................................................................. 2 Recipient Manage ............................................................................................ 21 Store Management ........................................................................................... 37 Managing Address List .................................................................................... 48 Email Address Policy ....................................................................................... 63 Messaging Policy ............................................................................................. 71 Internet Protocol ............................................................................................... 81 SMTP ............................................................................................................... 93 Anti Spam ........................................................................................................ 96 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 2 Install Exchange Server 2007 I. Các bѭӟc chuҭn bӏ: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, cĩ ASP.Net (khơng cҫn SMTP, NNTP nhѭ Ex2K3) 4. Install các chѭѫng trình cҫn thiӃt hӛ trӧ cho viӋc cài ÿһt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework 2.0 b. Install MMC 3.0 c. Install MS PowerShell 3.0 d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0 5. Install Exchange Server 2007 II. Thӵc hiӋn: 1. Máy làm Domain Controller : Cҩu hình DNS Ỵ lên domain - Bӓ PW policy 2. Raise Doman Functional Level Vào Run, gõ vào dsa.msc Ỵ OK Màn hình Active Directory Users and Computers mӣ ra, Right Click (RC) trên tên domain Ỵ chӑn Raise Domain Functional Level … Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 3 Trong Select an available domain functional level, click mNJi tên xuӕng Ỵ chӑn Windows Server 2003 Ỵ click Raise Trong màn hình này, nhҩn OK Trong màn hình này, nhҩn OK 3. Install IIS : Vào Run, gõ vào appwiz.cpl Ỵ chӑn Add/Remove Windows Components Ỵ chӑn Application Server Ỵ chӑn Detals Ỵ ÿánh dҩu chӑn ASP.Net Ỵ …. 4. Màn hình trѭӟc khi Install các chѭѫng trình cҫn thiӃt hӛ trӧ cho viӋc cài ÿһt Exchange Server 2K7: Lѭu ý các dịng Step 1 … Step 5 ÿӅu nәi lên Ỵ các chѭѫng trình ÿĩ hiӋn nay chѭa ÿѭӧc install lên máy Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 4 5. Install các chѭѫng trình cҫn thiӃt hӛ trӧ cho viӋc cài ÿһt Exchange Server 2K7 a. Install .Net Framework : chҥy file dotnetfx2.0.exe Ỵ Màn hình .Net Framework 2.0 xuҩt hiӋnỴ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 5 Ĉánh dҩu chӑn vào ơ I accept the term of the License Agreement Ỵ Install Màn hình setup cӫa .Net Framework 2.0 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 6 Sau khi install xong Ỵ Finish b. Install MMC 3.0 : chҥy file MMC3.0 2K3-KB907265- x86-ENU.exe Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 7 Chӑn I Agree Ỵ Next C/trình sӁ intsall và … Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 8 Nhҩn Finish Màn hình setup cӫa Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net và MMC 3.0 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 9 c. Install MS PowerShell 3.0: chҥy file WindowsServer200 3-KB926139- PowerShell.exe Nhҩn I Agree và nhҩn Next. Chѭѫng trình sӁ install và … Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 10 … sau cùng nhҩn Finish Màn hình setup cӫa Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lѭu ý : Tuy trong chѭѫng trình khơng thơng báo, nhѭng bҥn phҧi install chѭѫng trình Hotfix cho .Net Framework thì bҥn mӟi cĩ thӇ install Exchange Server 2007. Chҥy file NDP20-KB926776-X86.exe và thӵc hiӋn theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bҧn 120 ngày) – Chҥy file setup.exe Ỵ click lên Step 4 : Install Microsoft Exchange Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 11 Trong màn hình này, nhҩn Next Trong màn hình Error Reporting nhҩn No và click Next Trong màn hình Installation Type, chӑn Type Exchange Installation (Default) Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 12 Trong màn hình Exchange Organization, nhұp vào tên cӫa ÿѫn vӏ cӫa mình. VD : VSIC Lab Ỵ Next Trong màn hình Client Settings, chӑn Yes Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 13 Trong màn hình Readiness Checks, ÿӧi trong vịng vài phút ÿӇ c/trình setup kiӇm tra lҥi tồn bӝ hӋ thӕng, nӃu OKỴ nĩ sӁ hiӋn lên nút Install. Click vào ÿây. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 14 TiӃn trình Setup ÿang thӵc hiӋn … Sau khi install xong, nhҩn Finish. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 15 7. Tҥo Send Connector ÿӇ gӣi mail ra internet a. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ Chӑn tab Send Connector b. Right Click (RC) lên vùng màn hình trӕng chӑn New Send Connector Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 16 c. Hӝp thoҥi New SMTP Send Connector xuҩt hiӋn. Trong dịng Name: gõ vào Send To Internet (cĩ thӇ gõ tùy ý) Ỵ Next d. Trong Add Address Space, click Add Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 17 e. Trong dịng Domain, nhұp vào ký tӵ * (dҩu sao). Ĉánh dҩu chӑn vào ơ Include all subdomain Ỵ OK f. Click Next g. Trong trang Network Setting, click Next h. Trong Source Server, click Add nӃu Computer name cua Exchange chѭa cĩ ӣ ÿây Ỵ Next i. Trong màn hình New Connector click New Ỵ và sau cùng là Finish Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 18 j. Trong cӱa sә cӫa Send Connector sӁ xuҩt hiӋn nhѭ sau : 8. Tҥo Receive Connentor ÿӇ nhұn mail a. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Server Configuration Ỵ Hub Transport. Trong tab Receive Connector, RC tr ên Default EX2K7 Ỵproperties Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 19 b. Chӑn tab Authentication, bӓ chӑn ơ Offer Basic authentication only after starting TLS c. Qua tab Permission Groups, ÿánh dҩu chӑn vào ơ Anonymous user Ỵ Apply Ỵ OK 9. Dùng MS Outlook 2007 cҩu hình mail client cho Administrator a. Mӣ MS.Outlook 2007, trong màn hình Welcome to the Outlook …Ỵ Next b. Trong màn hình E-mail account, check vào ơ Yes Ỵ Next c. Trong cӱa sә Auto accounts setup, nhҩn Next (nӃu muӕn MS Outlook tӵ kӃt nӕi vӟi Exchange Server) hoһc ÿánh dҩu chӑn vào ơ Manually configure server … Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 20 d. Chӑn Microsoft Exchange Ỵ Next e. Trong Microsoft Exchange Settings, tҥi dịng Microsoft Exchange server, nhұp vào Computer name (hoһc IP) cӫa máy Exchange Server. Trong dịng User Name, nhұp vào tên user ÿang cҩu hình – trѭӡng hӧp này la administrator Ỵ click Check Name và sau ÿĩ nhҩn Next Ỵ Finish. f. Sau ÿĩ, admin tӵ gӣi cho chính mình 1 email ÿӇ kiӇm tra Ỵ Gӣi ÿѭӧc. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 21 Recipient Manage I. Mөc ÿích: Hѭӟng dүn cách tҥo và quҧn lý các loҥi Recipient thơng dөng cӫa Ex2K7 II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: 1. 2 máy ÿã cài Exchange Server 2007 và Outlook 2007 2. 2 domain gӣi mail qua lҥi ÿѭӧc vӟi nhau III.Thӵc hiӋn: 1. Tҥo mӟi User Mailbox : Tҥo user và mailbox cùng lúc a. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Recipient Configuration Ỵ RC trên Mailbox Ỵ New Mailbox b. Chӑn User Mailbox Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 22 c. Chӑn New User Ỵ Next d. Trong User Information Ỵ lҫn lѭӧt khai báo các thơng tin cҫn thiӃt nhѭ hình bên Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 23 e. Trong Mailbox Settings kiӇm tra: - Alias - Server - Storage group : First Storage Group - Mailbox database Ư Next f. Trong màn hình Configuration Sumary Ỵ click New Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 24 g. Trong màn hình Completion Ỵ click Finish h. KiӇm tra trong Mailbox thҩy cĩ user mӟi tҥo 2. Tҥo Mailbox cho User ÿã cĩ (nhѭng chѭa cĩ mailbox) a. Vào lҥi Exchange Management Console Ỵ làm theo phҫn hѭӟng dүn nhѭ câu 1a, 1b b. Trong màn hình User Type Ỵ chӑn Existing user Ỵ click Browse Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 25 c. Nhӳng user nào chѭa cĩ mailbox sӁ xuҩt hiӋn ӣ ÿây Ỵ click lên tên user và nhҩn OK d. Nhҩn Next e. Nhҩn Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 26 f. Trong màn hình New Mailbox, nhҩn New g. Nhҩn Finish h. KiӇm tra lҥi user Hoang Phung Bao ÿã cĩ ÿѭӧc mailbox 3. Tҥo Mail Enable User : a. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 27 b. Nhҩn Next c. Nhҩn Next d. Click Edit Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 28 e. Trong hӝp thoҥi SMTP address, nhұp vào email add bên ngồi cӫa user Ỵ OK f. Click Next g. Trong màn hình Configuration Sumary, nhҩn New h. Trong màn hình Completion, nhҩn Finish i. Mӣ MS Outlook 2007, dùng profile cӫa Administrator, vào trong Global Address List, sӁ thҩy email address cӫa các user mӟi tҥo 4. Tҥo Contact ¾ Mӣ Exchange Managemen t Console Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Mail Contact Ỵ New Mail Contact Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 29 ¾ Nhҩn Next ¾ Trong dịng Exter nal e- mail addre ss, click Edit ¾ Nhұp vào email address cӫa Contact vӟi E-mail type : SMTP Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 30 ¾ Nhҩn Next ¾ Trong màn hình New Mail Contact – Configuration Sumary, click New ¾ Trong màn hình New Mail Contact – Completion , click Finish ¾ KiӇm tra trong Mail Contact thҩy cĩ user mӟi tҥo 5. Distribution a. Tҥo Distribution Group cĩ tên là Technical ¾ Mӣ Exchange Management Console Ỵ Recipient Configuration Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Distribution Group Ỵ New Distribution Group Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 31 ¾ Nhҩn Next ¾ Group Type : Distribution ¾ Name : Technical Ư Next ¾ Trong màn hình New Distribution Group – Configuration Sumary, click New ¾ Trong màn hình New Distribution Group – Completion , click Finish ¾ KiӇm tra thҩy cĩ group mӟi vӯa tҥo b. Move User vào Distribution group : Ĉѭa 2 user Hoang Phung Bao va Hoang Minh Chau vào trong group mӟi tҥo Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 32 ¾ Trong Recipient Configuration Ỵ Distribution Group, nhҩn phҧi chuӝt trên Technical Ỵ Properties ¾ Chӑn tab Member Ỵ Click Add ¾ Chӑn nhӳng user cҫn add Ỵ OK ¾ Click Apply Ỵ OK ¾ Dùng Outlook 2K7 gӣi email ÿӃn technical@vsiclab.net, sau ÿĩ lҫn lѭӧt mӣ mail cӫa hpbao và hmchau thҩy cĩ email cӫa administrator gӣi. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 33 6. Tҥo Dynamic Distribution Group a. Tҥo 2 mailbox u1,u2 cĩ thuӝc tính Department là “Sales” ¾ Sau khi tҥo 2 user u1, u2 cĩ mailbox xong thì nhҩn phҧi chuӝt trên user u1 Ỵ Properties ¾ Trong tab Organization, dịng Department, nhұp vào Sales Ỵ Apply Ỵ OK ¾ Làm tѭѫng tӵ nhѭ trên vӟi u2 b. Tҥo Dynamic Distribution Group chӭa các Recipient cĩ Department là “Sales” Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 34 ¾ Exchange Management Concole Ỵ Recipient Configuration Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Distribution Group, chӑn New Dynamic Distribution Group ¾ Trong dịng Name: nhұp vào Sales Ỵ Next ¾ Chӑn All recipient types Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 35 ¾ Trong Conditional, chӑn Recipient in a Department, click dịng specified ӣ dѭӟi ¾ ĈiӅn giá trӏ “Sales” Ỵ click Add Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 36 ¾ Sau khi ÿiӅn giá trӏ “Sales” Ỵ Next ¾ Trong màn hình New Dynamic Distribution Group – Configuration Sumary, click New ¾ Trong màn hình New Dynamic Distribution Group – Completion , click Finish ¾ Khi ÿĩ, trong Distribution Group sӁ thҩy Dynamic Distribution Group mӟi tҥo ¾ Mӣ Outlook 2K7, kiӇm tra trong Global Address List sӁ thҩy email này Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 37 Store Management I. Mөc ÿích: Tҥo mӟi và khҧo sát các thuӝc tính cӫa các Mailbox Store và Storage Group - Tҥo Storage Group - Tҥo Mailbox Database - Các thuӝc tính cӫa các Database II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 III.Thӵc hiӋn: 7. Tҥo Storage Group : tên là Sale Staff a. Trong Exchange Management ConsoleỴ Server Configuaration Ỵ Mailbox. Nhҩn phҧi chuӝt trên Computer name Ỵ New Storage Group b. Trong Storage Group name, nhҥp vào Sale Staff Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 38 c. Click Finish 8. Tҥo Mailbox Database a. Tҥo Mailbox Database ¾ Nhҩn phҧi chuӝt trên Sale Staff Ỵ New Mailbox Database Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 39 ¾ Trong Mailbox database name: , nhұp vào Sale Staff, ÿӗng thӡi ÿánh dҩu chӑn vào ơ Mount this database Ỵ New Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 40 ¾ Trong màn hình Completion Ỵ Finish ¾ b. Chӑn Database khi tҥo Mailbox Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 41 ¾ Trong Recipient Configuration, nhҩn phҧi chuӝt trên Mailbox Ỵ New Mailbox ¾ Click Next ¾ Chӑn New User Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 42 ¾ Nhұp vào các thơng tin liên quan Ỵ Next ¾ Trong Storage group, click phím mNJi tên xuӕng, chӑn Sale Staff Ỵ Next. ¾ Màn hình kӃ tiӃp nhҩn New … Finish c. Di chuyӇn Mailbox giӳa các Database : Move mailbox cӫa user tӯ storage này qua storage khác Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 43 ¾ Trong Exchange Management ConsoleỴ Recipient Configuration Ỵ Mailbox. Nhҩn phҧi chuӝt trên user muӕn move mailbox. VD : trên user Nguyen Dang Huy Ỵ Move Mailbox ¾ Trong Storage GroupỴ click phím mNJi tên xuӕng, chӑn storage group mà muӕn move, VD : Sale Staff Ỵ Next ¾ Khi ÿĩ, trong dong Mailbox Database sӁ tӵ ÿӝng chuyӇn sang tên database cӫa mailbox Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 44 ¾ Nhҩn Next ¾ Nhҩn Next ¾ Nhҩn Move Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 45 ¾ Nhҩn Finish 9. Các thuӝc tính cӫa các Database a. Journal : Ĉһt thuӝc tính Journal cho Mailbox Database Sale Staff, nhӳng nhân viên nҵm trong Mailbox database Sale Staff khi trao ÿәi email sӁ ÿѭӧc lѭu vӅ cho admin 1 bҧn Trong Server Configuration Ỵ Mailbox Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Sale Staff Ỵ Properties Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 46 Trong Sale Staff Properties, ÿánh dҩu chӑn vào ơ Journal Recipient ÿӗng thӡi click Browse Ỵ chӍ ÿӏnh user administrator sӁ là ngѭӡi nhұn 1 bҧn copy cӫa các user Ỵ Apply Ỵ OK ¾ Cho các user trong mailbox Sale Staff gӣi mail qua lҥi. Sau ÿĩ dùng administrator check mail Ỵ sӁ thҩy email trao ÿәi giӳa các user trong mailbox b. Giӟi hҥn dung lѭӧng sӱ dөng mailbox (cho Storage Sale Staff) ¾ Trong Server Configuratio nỴ Mailbox Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Sale Staff Ỵ Properties Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 47 ¾ Click tab Limit. Khai báo nhѭ sau: Issue warning at : 3800 Prohibit send at : 4096 Prohibit send as receive at : 4096Ỵ Apply Ỵ OK ¾ Trong storage Sale Staff ÿang cĩ 2 user lmman@vsiclab.net và ndhuy@vsiclab.net . Mӣ profile cӫa lmman gӣi cho ndhuy 1 email cĩ ÿính kèm file > 4MB Ỵ lmman sӁ nhұn ÿѭӧc thơng báo lӛi tӯ postmaster báo rҵng mailbox cͯa ndhuy ÿã b͓ ÿ̯y. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 48 Managing Address List I. Mөc ÿích: Hѭӟng dүn tҥo các Global Address List, Custom Address List và Offline Address List II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tҥo Mailbox Store “Technical” và tҥo group “Ky thuat” - Tҥo 5 mailboxes : t1 Ỵ t5 trong store “Technical” - Ĉѭa các users mӟi tҥo vào trong group “Ky thuat”. Cho group này logon locally - Ĉһt thuӝc tính “state” cho t1 Ỵ t3 là “VSIC-HCM” - Ĉһt thuӝc tính “state” cho t4 Ỵ t5 là “VSIC-HN” - Lѭu ý : Trong bài này buӝc user phҧi logon và viӋc gõ lӋnh cĩ thӇ chӍ cҫn nhұp vào các ký t͹ ÿ̯u tiên cͯa l͏nh và nh̭n tab (giӕng cách gõ các lӋnh trong các thiӃt bӏ CISCO ) III. Thӵc hiӋn: 1. Chuҭn bӏ a. Tҥo Mailbox Store “Technical” (nhѭ bài trѭӟc - xem lҥi module 3) : b. Trong ÿây, tҥo 5 users t1 Ỵ t5 cĩ mailbox nҵm trong mail store này c. Trong Recipient Configuration Ỵ Mailbox Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên user t1 Ỵ properties d. Trong tab Address and Phone Ỵ chӑn dịng State/Province, nhұp vào VSIC- HCM Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 49 e. Chӑn tab General Ỵ click Custom Attributes Ỵ trong dịng Custom Attribute 1: nhұp vào Tech Ỵ Apple OK f. Làm tѭѫng tӵ vӟi 4 users cịn lҥi. ChӍ thay ÿәi thuӝc tính “state” cӫa t4,t5 là VSIC-HN g. Tҥo group “Ky thuat” (Xem lҥi bài tҥo group) và ÿѭa t1 Ỵ t5 vào group này. h. Lҫn lѭӧt logon bҵng user t1 và t4 ÿӇ check mail. L˱u ý : khi t̩o profile cho các user, nhͣ b͗ ch͕n ơ Used Cached Exchange Mode. - Global Address List 2. Cҩm group “Ky thuat” truy cұp các Address Book Default : Gán quyӅn Deny cho group “Ky thuat” khơng ÿѭӧc truy cұp Default Global Address List, All Users, All Contact, All Groups, All Room Gõ lӋnh sau : Add-ADPermission –Identity “Default Global Address List” –User “Ky thuat” – AccessRights Genericall –Deny Sau khi ra lӋnh, nӃu cĩ kӃt quҧ nhѭ sau là ÿúng Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 50 Lһp lҥi lӋnh trên, nhѭng thay “Default Global Address List” bҵng : All Users, All Contact, All Groups, All Room Sau khi khai báo xong, logoff admin – logon bҵng t1 Ỵ KiӇm tra rҵng, t1 khơng cịn ÿӑc các Address book nӳa. 1. Tҥo New Global Address List cho group “Ky thuat” (chӍ chӭa các Recipient cĩ Custom Attribute là Tech ¾ Trѭӟc khi cĩ New Address List Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 51 ¾ Gõ lӋnh sau : New-GlobalAddressList –Name “Kythuat” –IncludeRecipients MailboxUsers – ConditionalCustomAttribute1 “Tech” ¾ Cұp nhұt mӟi cho Global Address List mӟi tҥo bҵng lӋnh : Update-GlobalAddressList –Identity “Kythuat” Ỵ NӃu khơng cĩ báo lӛi là ÿúng. ¾ Màn hình sau khi tҥo New Global Address List ¾ Cho t1 logon, kiӇm tra rҵng khi ÿĩ, t1 sӁ thҩy New Global Address List này. 3. CUSTOM ADDRESS LIST Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 52 a. Tҥo Custom Address List “VSIC-HCM” chӭa các Recipient cĩ thuӝc tính State là VSIC-HCM Trong Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Mailbox Ỵ click lên New Address List Trong màn hình Introduction Ỵ nhұp vào dịng Name : VSIC-HCM Ỉ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 53 Trong màn hình Conditions, ÿánh dҩu chӑn vào ơ Recipient is in a State or Province. Ӣ khung dѭӟi, click vào ơ specified Ỵ Next Nhұp vào VSIC-HCM Ỵ click Add Trӣ lҥi màn hình nhѭ hình bên Ỵ Preview Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 54 SӁ nhұn ÿѭӧc danh sách các thành viên coa cùng thuӝc tính state là VSIC-HCM Ỵ OK Trong màn hình này, click Next Nhҩn Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 55 Nhҩn New Logon bҵng t1 Ỵ thҩy ÿѭӧc address list VSIC- HCM b. Tѭѫng tӵ cho VSIC-HN 4. OFFLINE ADDRESS LIST : Tҥo Ofline Address Book cho nhĩm “Tech” tҥi HCM Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 56 1. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Mailbox Ỵ tab Offline Address Book. Nhҩn phҧi chuӝt trên vùng trӕng chӑn New Offline Address Book … 2. Trong dịng Name : nhұp vào Offline VSIC-HCM Trong dịng Offline address book … click Browse 3. Cӱa sә Select Mailbox Server Ỵ chӑn computer name cӫa máy làm Exchange Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 57 4. Trong màn hình này, bӓ chӑn ơ Include the default Global Address List và ÿӗng thӡi ÿánh dҩu vào ơ Include the following address list Ỵ click Add 5. Chӑn VSIC-HCM Ỵ nhҩn OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 58 6. Trӣ vӅ màn hình Introduction Ỵ Next 7. Trong màn hình Distribution Points, bӓ chӑn ơ Enable Web-based distribution và ÿӗng thӡi ÿánh dҩu chӑn vào ơ Enable public folder distribution Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 59 8. Click New Ỵ Finish 9. Nhҩn phҧi chuӝt trên OfflineVSIC- HCM Ỵ Update 10. Nhҩn Yes Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 60 11. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Server Configuration Ỵ Mailbox Ỵ Nhҩn phҧi chuӝt trên store Technical Ỵ properties 12. Trong dong Offline Address Book Ỵ click Browse 13. Chӑn Offline VSIC-HCM Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 61 14. Click Apply Ỵ OK Test New Offline Address Book 1. Mӣ Outlook 2K7 cӫa t1 Ỵ vào menu Tools Ỵ Send/Receive Ỵ Download Address Book 2. Trong màn hình Offline Address Book, ÿánh dҩu chӑn vào ơ Full Details Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 62 3. MS Outlook sӁ tiӃn hành download address book 4. Vào menu File Ỵ Work Offline. Lúc này, MS Outlook sӁ chuyӇn qua chӃ ÿӝ chҥy Offline (khơng kӃt nӕi vӟi Exchange Server) 5. Tҥo 1 New Email Ỵ click To Ỵ thҩy ÿѭӧc address book cӫa VSIC-HCM cĩ t1,t2,t3 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 63 Email Address Policy I.Mөc ÿích: Dùng Email Address Policy ÿӇ thay ÿәi email address cӫa các Recipient II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tҥo user Hoang Minh Chau (hmchau@vsiclab.net) - Tҥo user Chung Tan Loc (ctloc@vsiclab.net) cĩ thuӝc tính Company là : itvietnam.com III.Thӵc hiӋn: 1. ChӍnh sӱa Default Email Policy : Ĉәi tên domain VSICLAB.COM Ỵ VSICOPENLAB.NET và ghép First name, Last name thành email address a. Quan sát email address default : Properties trên mailbox cӫa user Ỵ chӑn tab Email address Ỵ quan sát sau ÿĩ ÿĩng lҥi b. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 64 c. Khai báo sӵ tӗn tҥi cӫa domain mӟi : Mӣ Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Hub TransportỴ tab Accepted Domain Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên vùng trӕng Ỵ New Accepted Domain d. Trong phҫn Name, nhұp vào vsicopenlab.com. Chӑn Authoritative Domain Ỵ New e. Chӑn tab Email Address Policy Ỵ click phҧi chuӝt trên Default Policy Ỵ Edit f. Hӝp thoҥi Introduction xuҩt hiӋnỴ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 65 g. Hӝp thoҥi Conditions xuҩt hiӋnỴ Next h. Trong Email Address Ỵ click Edit i. Hӝp thoҥi Email address local part xuҩt hiӋnỴ click vào phím mNJi tên trong Email address domain Ỵ chӑn vsicopenlab.com. Ĉánh dҩu chӑn ơ Last name.firstname Ỵ OK j. SMTP address sӁ cĩ dҥng : %s.%g@vsicopenlab. comỴ Next k. Trong cӱa sә Schedule Ỵ Next … Finish Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 66 l. Vào lҥi tab Email Addresses cӫa user Ỵ thҩy cĩ new email address m. Dùng MS Outlook 2kk7, vào profile cͯa user mͣi t̩o new email address (VD : MinhChau.Hoang@vsicopenlab.com ) gӣi mail cho Administrator. Khi Admin nhұn email, sӁ thҩy email mӟi cӫa hmchau@vsiclab.net 2. Tҥo mӟi email address policy : Tҥo email address cho domain ITVIETNAM.COM a. Khai báo sӵ tӗn tҥi cӫa domain mӟi. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ tab Accepted Domain Ỵ click phҧi chuӝt trên màn hình trӕng Ỵ New Accepted Domain Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 67 b. Trong dịng Name, nhұp vào trên domain : itvietnam.com. Chӑn Authoritative Domain Ỵ New c. KӃt quҧ nhұn ÿѭӧc nhѭ hình bên d. Tҥo new policy. Vүn trong Hub Transport Ỵ tab Email Address Policies Ỵ click phҧi chuӝtỴ New E-mail Address Policy Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 68 e. Trong hӝp thoҥi Introductions Ỵ nhұp vào dịng Name : ITVIETNAM.COM Ỵ Next f. Trong Conditions, click vào dịng Recipient is in a Company. Trong khung Step 2, click lên dịng specified g. Nhұp vào ITVIETNAM Ỵ OK h. Quay trӣ lҥi màn hình trѭӟc ÿĩ, nhҩn Preview Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 69 i. Màn hình Preview Ỵ OK. Quay lҥi màn hình trѭӟc ÿĩ, nhҩn Next j. Trong Email Address Domain, click phím mNJi tên xuӕngỴ chӑn itvietnam.com Ỵ OK k. Trong màn hình Email Addresses Ỵ Next l. Trong màn hình Schedule Ỵ chӑn Immediately Ỵ Next Ỵ Next Ỵ New Ỵ Finish Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 70 m. Hồn tҩt. Lѭu ý : Bҥn cĩ thӇ bӓ bӟt các ÿӏa chӍ phө) Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 71 Messaging Policy I. Mөc ÿích: Dùng Messaging Policy ÿӇ khӕng chӃ và can thiӋp vào sӵ vұn hành cӫa mail server. II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tҥo 1 OU Messaging Policy - Trong ÿây, tҥo 2 user ns1 và ns2 - Tҥo distribution group tên Test và cho 2 user trên là thành viên group này. III. Thӵc hiӋn: 1. Tҥo Disclaimer Text : Dѭӟi email cĩ dịng chӳ “VSIC EDUCATION CORPORATION cho tҩt cҧ các User ngoҥi trӯ group Test a. Mӣ Exchange Management ConsoleỴ Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ phҧi chuӝtỴ New Transport Rule b. Trong dịng Name, nhұp vào Disclaimer, nhӟ check vào ơ Enable Rule Ỵ Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 72 c. Trong màn hình Conditions Ỵ Next d. Hӝp thoҥi Microsoft Exchange xuҩt hiӋnỴ Yes e. Trong trang Actions Ỵ ÿánh dҩu check vào ơ Append disclaimer text using font, size, color … . Trong phҫn Step 2: click vào dịng disclaimer text màu xanh f. Nhұp vào thơng tinh. VD : VSIC EDUCATION CORPORATION Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 73 g. Quay vӅ màn hình trѭӟc ÿĩ, cĩ thӇ chӍ ÿӏnh màu cho text bҵng cách click vào Gray Ỵ thay ÿәi màu tùy thích Ỵ Next h. Trong màn hình Exceptions Ỵ click vào ơ except when the message is from member of distribution list. Ӣ phía dѭӟi, click vào dịng distribution list màu xanh i. Click Add Ỵ chӑn Test Ỵ OK j. Nhҩn Next Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 74 k. Màn hình kӃ tiӃp nhҩn New Ỵ Finish l. Trong Hub Transport Ỵ Transport Rules Ỵ thҩy Rule mӟi vӯa tҥo. Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 75 m. Vào Service Ỵ Restart Microsoft Exchange Trransport service n. Cho Administrator gӣi mail cho chính mình. Mӣ mail ra xem thҩy cĩ dịng chӳ VSIC EDUCATION CORPORATION ӣ phía dѭӟi. o. Cho ns1 gӣi mail thì khơng cĩ 2. Khơng cho thành viên group Test gӱi mail ra internet và lѭu 1 bҧn cho Admin a. Mӣ Exchange Management ConsoleỴ Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ tab Transport Rules Ỵ phҧi chuӝtỴ New Transport Rule Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 76 b. Nhұp vào dịng Name tên theo ý muӕn – VD : Deny Send Email. Nhӟ check vào ơ Enable Rule Ỵ Next c. Check vào 2 ơ from a member or distribution list và sent to users inside or outside the organization. Phía dѭӟi click vào distribution list Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 77 d. Trong màn hình Select Mail Enabled Group, click Scope e. Chӑn group Test Ỵ OK f. TiӃp tөc click vào inside g. Trong Select Scope Ỵ click phím mNJi tên Ỵ chӑn Outside Ỵ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 78 h. Click Next i. Trong trang Actions, check vào ơ copy the message to addresses và ơ send bounce message to sender with enhanced status code. Phía dѭӟi click vào addresses. ChӍ ÿӏnh user administrator Ỵ OK j. TiӃp tөc click vào Delivery not authorized, message refused Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 79 k. Trong cӱa sә Specify bounce message Ỵ nhұp vào thơng tin theo ý muӕnỴ OK l. Trong màn hình kӃ tiӃpỴ Next m. Trong màn hình Create Rule Ỵ New Ỵ Finish n. KiӇm tra thҩy cĩ Transport Rules “Deny Send Email” mӟi vӯa tҥo o. Logon ns1. Cho gӣi mail ra internet. Vài phút sau, ns1 nhұn ÿѭӧc thơng báo lӛi mail gӣi ÿi khơng ÿѭӧc. p. Logon Administrator và kiӇm tra mail, thҩy cĩ mail cӫa ns1 gӣi ra internet 3. Journaling Rule : Dùng ÿӇ theo dõi mail a. Trong Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ tab Journaling Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên màn hình trӕng Ỵ New Journal Rule b. Click Scope Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 80 c. Trong Rule name: nhұp vào Monitor group Test. Trong Send Journal reports to email address, click Browser và chӍ ÿӃn administrator Trong Journal message for recipient, click Browser Ỵ chӍ ÿӏnh group test d. Màn hình nhұn ÿѭӧc hình bên. Click New Ỵ Finish e. Sau khi tҥo Journal Rule xong. Logon bҵng user ns1. Gӣi mail cho ns2. f. Logon bҵng administrator. KiӇm tra mail thҩy cĩ mail ns1 gӣi mail cho ns2 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 81 Internet Protocol I. Mөc ÿích: TriӇn khai các Internet Protocol : SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client khơng sӱ dөng MAPI II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tҥo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tҥo alias name : mailỴ cĩ IP trӓ ÿӃn chính máy exchange III. Thӵc hiӋn: 1. SMTP và POP3 a. Cҩu hình Service POP3 chӭng thӵc ӣ chӃ ÿӝ plain text: Gõ vào lӋnh sau : Set-PopSettings –LoginType PlainTextLogin KiӇm tra kӃt quҧ b. Start services POP3 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 82 - Vào Run : services.msc - Tìm ÿӃn Microsoft Exchange POP3 service Ỵ chӑn Startup Type : Automatic và start service lên c. Cҩu hình SMTP chӭng thӵc theo cѫ chӃ “Basic” Mӣ Exchange Management Console Ỵ Server Configuration Ỵ Hub TransportỴ phҧi chuӝt trên Default PCxx (PCxx là computer name) Ỵ properties Chӑn tab Authentication, bӓ chӑn ơ Offer Basic authentication only after starting TLS Ỵ chӑn tab Permission Groups Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 83 Ĉánh dҩu chӑn vào ơ Anonymous users Ỵ OK Mӣ Exchange Management ConsoleỴ Server Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ phҧi chuӝt trên Client PCxx (PCxx là computer name) Ỵ properties Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 84 Chӑn tab Authentication, bӓ chӑn ơ Offer Basic authentication only after starting TLS Ỵ chӑn tab Permission Groups Ĉánh dҩu chӑn vào ơ Anonymous users Ỵ OK Vào services.msc Ỵ restart Microsoft Exchange Transport service. ¾ Chҥy Outlook Express vӟi cҩu hình sau : o Display name : User u1/123 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 85 o Incomming server : POP3 o Incoming mail & Outgoing mail : localhost o Trong Server Properties chӑn My server require authenticate. ¾ Sau ÿĩ gӣi thӱ mail nӝi bӝ rӗi gӣi thӱ mail ra ngồi Khai báo lҥi Outlook Express chҥy SMTP port 587 2. SMTPS và POP3S : Khai báo lҥi cҩu hình OE ÿӇ chҥy SSL Outgoing mail : chӑn This server requires a secure connection. Incomming mail : chӑn This server requires a secure connection. 3. SMTP và IMAP a. Gõ vào lӋnh sau : Set-ImapSettings –LoginType PlaintextLogin Và sau ÿĩ, kiӇm tra lҥi bҵng lӋnh : Get-ImapSettings Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 86 b. Vào service.msc ÿӇ start Microsoft Exchange IMAP4 service lên. c. Tҥo thêm 1 account mӟi theo thơng sӕ sau : ¾ Display name : User u1 ¾ User/PW : u1/123 ¾ Incomming server : IMAP4 Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 87 ¾ Incoming mail & Outgoing mail : localhost ¾ Trong Server Properties chӑn My server require authentication = Yes ¾ Chӑn các folder muӕn hiӇn thӏ. ¾ So sánh sӵ khác biӋt giӳa POP3 và IMAP4 4. Outlook Web Access: Cҩu hình IIS ÿӇ HTTP và HTTPs (Default : Exchange 2007 chӍ hә trӧ HTTPS) Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 88 a. Vào IIS Ỵ Web Site Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Default Web Site Ỵ Properties Ỵ tab Directory Security. Trong Secure Communicati on Ỵ Edit b. Bӓ chӑn vào ơ Require secure channel (SSL) Ỵ OK Restart IIS c. KiӇm tra bҵng cách mӣ IE, gõ vào ÿӏa chӍ nhѭ sau : https://ex2K7.vsiclab.net/owa or Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 89 5. RPC over HTTPs : a. Vào Add/Remove Windows Components Ỵ Networking Services Ỵ ÿánh dҩu chӑn vào ơ RPC over HTTP proxyỴ OK Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 90 b. Mӣ Exchange Management Console Ỵ Server Configuration Ỵ Client Access Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Server Ỵ Enable Outlook Anywhere c. Nhұp vào mail.vsiclab.n et Ỵ Enable …Ỵ Finish d. Khӣi ÿӝng máy Exchange Server 2007 lҥi. e. Logon vào user hpbao. Giӳ Control + Click phҧi chuӝt vào biӇu tѭӧng Outlook ӣ gĩc dѭӟi phҧi màn hìnhỴ Connection Status Ỵ quan sát cӝt Conn : TCP/IP f. Ĉĩng MS.Outlook. Cұp nhұt Root CA cho user hpbao. ¾ Mӣ IE. ==> Download a CA certificate, certificate chain or CRL Ỵ Download CA Certificate Ỵ Lѭu lҥi thành file .cer trên desktop user cӫa hpbao ¾ Vào mmc Ỵ Add Snap-in Certificate Ỵ Import root vào g. Vào Control Panel Ỵ Mail Ỵ Show Profile Ỵ Properties Ỵ Email accounts Ỵ Change Ỵ More Settings Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 91 h. Trong tab Connection Ỵ chӑn Connect to Microsoft Exchange using HTTP Ỵ click Exchange Proxy Settings Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 92 i. Trong Connection settings, nhұp vào mails.vsiclab.net. Ĉánh dҩu chӑn vào ơ On fast networks, connect using …. Trong Use this authentication when … chӑn Basic Authentication Ỵ OK j. Logon bҵng user hpbao Ỵ mӣ MS. Outlook Ỵ Giӳ Control + Click phҧi chuӝt vào biӇu tѭӧng Outlook ӣ gĩc dѭӟi phҧi màn hìnhỴ Connection Status Ỵ quan sát cӝt Conn : HTTPS Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 93 SMTP I. Mөc ÿích: Tìm hiӇu cѫ chӃ hoҥt ÿӝng cӫa SMTP II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tҥo user hpbao và cҩu hình OE ÿӇ user check mail bҵng POP3 III. Thӵc hiӋn: 1. Dùng SMTP command ÿӇ gӣi mail trӵc tiӃp a. Dùng nslookup ÿӇ tìm MX record cӫa mail server cҫn gӣi b. Dùng telnet ÿӇ gӣi mail : dùng lӋnh telnet 209.191.118.103 25 Vào yahoo kiӇm tra xem coi cĩ nhұn ÿѭӧc email khơng? Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 94 2. Gӣi mail trӵc tiӃp bҵng Outlook Express - Khai báo Outlook Express theo các thơng sӕ sau : o Display name : Hoang Phung Bao o Email address : hpbao@vsiclab.net o Incomming mail : localhost o Outgoing mail : 209.191.118.103 (1 trong các MX record cӫa yahoo) - Sau ÿĩ gӣi mail vào yahoo Ỵ gӣi ÿѭӧc. - Muӕn gӣi mail ÿӃn account trên server khác (VD : hotmail.com) thì các bѭӟc làm cNJng tѭѫng tӵ. 3. Outlook Express relay mail vào Exchange Server ¾ Xĩa account mail trong OE - Khai báo account mӟi trong Outlook Express theo các thơng sӕ sau : o Display name : Hoang Phung Bao o Email address : hpbao@vsiclab.net o Incomming mail : IP cӫa Exchange server o Outgoing mail : IP cӫa Exchange server o Check vào ơ My Server Require Authentication ¾ Gӣi mail thӱ ra ngồi và ÿi ÿӃn bҩt kǤ account nào Ỵ gӣi ÿѭӧc. 4. Exchange server relay mail vào Exchange server khác : VD : Mail server domain vsiclab.net replay vào mail server domain vsicopenlab.com a. Tҥi domain vsicopenlab.com tҥo 1 mailbox cĩ tên RelayAccount b. Gán cho account vӯa tҥo quyӅn relay: Add-ADPermission –Identity “Default Ex-server2K7” –User RelayAccount - ExtendedRights ms-exch-smtp-accept-any-sender L˱u ý : l͏nh trên ÿ˱ͫc vi͇t trên cùng 1 dịng c. Tҥi domain vsiclab.net tҥo ra 1 Send connector ÿӇ lӑc ra nhӳng mail gӣi ra yahoo.com và relay sang vsicopenlab.com Mӣ Exchange Management Console Ỵ Organization Configuration Ỵ Hub Transport Ỵ Send Connectors Ỵ New Send Connector Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 95 Khai báo nhѭ hình minh hӑaỴ Next d. Trong màn hình Address space Ỵ click Add, khai báo domain name: *.yahoo.com Ỵ Next e. Trong màn hình Network settings: chӑn ơ Route mail through the following smart host Ỵ click Add Ỵ khai báo tên mail server ÿҫy ÿӫ cӫa domain vsicopenlab.com Ỵ next f. Trong màn hình Configure smart host …, khai báo UN/PW ÿã tҥo ӣ domain vsicopenlab.com Ỵ Next … Finish g. Restart Microsoft Exchange Transport service h. Tӯ mail server vsiclab.net gӣi mail thӱ ra yahoo i. Tҥi domain vsicopenlab.comỴ Queue Viewer Ỵ thҩy mail ÿang chӡ gӣi ra yahoo Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 96 Anti Spam I. Mөc ÿích: TriӇn khai chӭc năng Anti Spam trên Exchange II. Các bѭӟc chuҭn bӏ: - 2 Máy ÿã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - 2 domain gӣi mail qua lҥi ÿѭӧc vӟi nhau - Màn hình trѭӟc khi install Anti Spam - Cài ÿһt Anti spam : gõ vào lӋnh sau : “C:\Program Files\Microsoft\ExchangeServer\Scripts\install-AntispamAgents.ps1 Sau ÿĩ restart Microsoft Exchange Transport service ¾ Màn hình sau khi install Anti Spam Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 97 III. Thӵc hiӋn: 1. Cҩu hình IP Block list: Khơng nhұn email tӯ nhӳng server cĩ IP ÿѭӧc liӋt ke trong “Block List”. Trѭӟc hӃt, tӯ domain vsicopenlab.com gӣi mail qua domain vsiclab.net Ỵ tӕt a. Tҥi domain vsiclab.net Ỵ IP Block List Ỵ Properties Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 98 b. Trong Blocked Addresses Ỵ click Add Ỵ nhұp vào IP cӫa domain vsicopenlab.com Ỵ OK c. Tӯ domain vsicopenlab.com gӣi thӱ mail sang domain vsiclab.net Ỵ chӡ 1 phút sӁ nhұn ÿѭӧc thơng báo lӛi trҧ vӅỴ ÿӑc thơng báo lӛi c. Trӣ vӅ domain vsiclab.net Ỵ disable chӭc năng IP Block List Ỵ lúc này bên domain vsicopenlab.com sӁ gӣi mail qua lҥi ÿѭӧc. 2. Cҩu hình IP Block List Provider: Thay vì tӵ tҥo 1 danh sách các IP trong “Block List”, vsiclab.net sӁ khai thác danh sách này tӯ mӝt Provider a. Properties trên IP Block List Providers b. Click Add Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 99 c. Nhұp vào thơng tin nhѭ hình bên Ỵ click vào Error Messages Ỵ d. Chӑn Custom error message Ỵ nhұp vào thơng tin mà bҥn muӕn hiӇn thӏỴ OKỴ OK e. Vào DNS management Ỵ tҥo new zone : ordb.org Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 100 f. Tҥo hostname là IP cӫa Mail server thuӝc domain vsicopenlab.com viӃt theo thӭ tӵ ngѭӧcỴ Add host g. Màn hình kӃt quҧ nhѭ sau h. KiӇm tra : Tӯ domain vsicopenlab.com thӱ gӣi mail sang domain vsiclab.net Ỵ chӡ 1 phút sӁ nhұn ÿѭӧc mail báo lӛi trҧ vӅỴ ÿӑc thơng báo lӛi i. Trӣ vӅ domain vsicopenlab.net Ỵ disable chӭc năng IP Block List Provider. Sau ÿĩ cho domain vsicopenlab.com gӣi mail lҥiỴ gӣi ÿѭӧc 3. Cҩu hình Sender ID : chӕng giҧ mҥo Mail a. Tӯ domain vsicopenlab.com gӣi mail giҧ mҥo ÿӃn domain vsiclab.net From : ctloc@vsiclab.net To : hpbao@vsiclab.net Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 101 b. Tҥi domain vsiclab.net user hpbao check mail sӁ nhұn ÿѭӧc email giҧ mҥo này c. Khai báo IP cӫa các máy ÿѭӧc phép gӣi mail mang tên domain vsiclab.net bҵng cách tҥo 1 TXT record trong DNS cӫa domain vsiclab.net v=spf1 ip4:192.168.2.200 Mӣ dnsmgmt.msc Ỵ Forward Lookup Zone Ỵ phҧi chuӝt trên zone name Ỵ New Other record Ỵ Text (TXT) Ỵ Create Record Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 102 d. Trong Record name, khơng khai báo gì cҧ Trong Text : nhұp vào v=spf1 ip4:192.168.2.200 –all Ỵ OK e. Bұt chӃ ÿӝ tӯ chӕi nhұn mail khi IP cӫa ngѭӡi gӱi mail khơng nҵm trong danh sách SPF Ỵ nhҩn phҧi chuӝt trên Sender ID Ỵ Properties f. Chӑn tab Action Ỵ chӑn Reject message Ỵ Apply Ỵ OK g. Tҥi domain vsicopenlab.com thӵc hiӋn lҥi thao tác giҧ mҥo, quan sát kӃt quҧ: “550 5.7.1 Sender ID (PRA) Not Permitted” Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 103 h. Trӣ vӅ domain vsiclab.net disable chӭc năng “Sender ID” Ỵ khi ÿĩ bên domain vsicopenlab.com sӁ gӣi mail sang domain vsiclab.net ÿѭӧc. 4. Cҩu hình Content Filter : Lӑc mail theo tӯ khĩa 5. Cҩu hình Recipient Filtering : Lӑc mail theo ÿӏa chӍ ngѭӡi nhұn Exchange 2007 Tài liӋu dành cho hӑc viên VSIC Education Corporation Trang 104 6. Cҩu hình Sender Filtering : Lӑc mail theo ÿӏa chӍ ngѭӡi gӣi 7. IP Allow List: danh sách nhӳng IP ÿѭӧc phép gӣi mail vào domain hiӋn hành kӇ cҧ trѭӡng hӧp nҵm trong Block List 8. IP Allow List Provider: Tѭѫng tӵ “IP Block List Provider” nhѭng theo nghƭa ngѭӧc lҥi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfExchange 2007.pdf
Tài liệu liên quan