Đề tài Ung thư tuyến giáp dịch tể học – chẩn đoán – điều trị

Tài liệu Đề tài Ung thư tuyến giáp dịch tể học – chẩn đoán – điều trị: BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGHÀNH UNG THƯ HỌC UNG THƯ TUYẾN GIÁP DỊCH TỂ HỌC – CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU TRỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. NGUYỄN CHẤN HÙNG BS CKII.TRẦN VĂN THIỆP NGƯỜI THỰC HIỆN: BS.PHẠM VĂN KIỆM NỘI DUNG 1.Đặt vấn đề 2. Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4. Tổng quan tài liệu 5.Kết quả và bàn luận 6. Kết luận 7. Đề xuất ĐẶT VẤN ĐỀ Theo UICC ung thư tuyến giáp chiếm 1% tất cả các loại ung thư và chiếm 90% ung thư tuyến nội tiết. Tại Việt Nam :Theo kết quả ghi nhận ung thư quần thể 1999 của BVUB TPHCM,ung thư tuyến giáp có xuất độ 3/100 000 dân,đứng hàng thứ 10 ung thư nữ giới. Ung thư tuyến giáp có bệnh cảnh lâm sàng đa dạng. Phẩu thuật tối thiểu điều trị UTTG là cắt trọn thùy TG. Đối với các bệnh viện tỉnh,do thiếu thầy thuốc chuyên khoa cũng như thiếu phương tiện chẩn đoán nên hầu như tất cả c...

ppt49 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 28/05/2014 | Lượt xem: 1050 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ung thư tuyến giáp dịch tể học – chẩn đoán – điều trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ Y TEÁ ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ CHUYEÂN NGHAØNH UNG THÖ HOÏC UNG THÖ TUYEÁN GIAÙP DÒCH TEÅ HOÏC – CHAÅN ÑOAÙN – ÑIEÀU TRÒ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC : PGS. NGUYEÃN CHAÁN HUØNG BS CKII.TRAÀN VAÊN THIEÄP NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN: BS.PHAÏM VAÊN KIEÄM NOÄI DUNG 1.Ñaët vaán ñeà 2. Muïc tieâu nghieân cöùu 3.Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu 4. Toång quan taøi lieäu 5.Keát quaû vaø baøn luaän 6. Keát luaän 7. Ñeà xuaát ÑAËT VAÁN ÑEÀ Theo UICC ung thö tuyeán giaùp chieám 1% taát caû caùc loaïi ung thö vaø chieám 90% ung thö tuyeán noäi tieát. Taïi Vieät Nam :Theo keát quaû ghi nhaän ung thö quaàn theå 1999 cuûa BVUB TPHCM,ung thö tuyeán giaùp coù xuaát ñoä 3/100 000 daân,ñöùng haøng thöù 10 ung thö nöõ giôùi. Ung thö tuyeán giaùp coù beänh caûnh laâm saøng ña daïng. Phaåu thuaät toái thieåu ñieàu trò UTTG laø caét troïn thuøy TG. Ñoái vôùi caùc beänh vieän tænh,do thieáu thaày thuoác chuyeân khoa cuõng nhö thieáu phöông tieän chaån ñoaùn neân haàu nhö taát caû caùc haït giaùp chæ ñöôïc chaån ñoaùn moâ hoïc sau moå.vì vaäy phaåu thuaät thöôøng khoâng ñuû. Taïi BVUB töø 1998 ñeán nay chöa coù coâng trình toång keát UTTG MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Muïc tieâu toång quaùt: Khaûo saùt dòch teå hoïc ,laâm saøng , caän laâm saøng ung thö tuyeán giaùp. Khaûo saùt caùc phöông phaùp ñieàu trò ñaõ ñöôïc aùp duïng ñieàu tròUTTG. Muïc tieâu chuyeân bieät: 1.     Khaûo saùt ñaëc ñieåm dòch teã hoïc ung thö tuyeán giaùp theo tuoåi, giôùi. 2.     Khaûo saùt daëc ñieåm laâm saøng, giaûi phaãu beänh cuûa ung thö tuyeán giaùp. 3.     Khaûo saùt caùc phöông tieän caän laâm saøng trong chaån ñoaùn ung thö tuyeán giaùp. 4.     Khaûo saùt caùc phöông phaùp ñieàu trò ñaõ ñöôïc aùp duïng taïi Beänh Vieän Ung Böôùu TPHCM. ÑOÁI TÖÔÏNG & PP NGHIEÂN CÖÙU Ñoài töôïng nghieân cöùu: 806 beänh nhaân ung thö tuyeán giaùp coù keát quaû giaûi phaåu beänh lyù ,ñöôïc khaùm vaø ñieàu trò taïi BVUB trong 4 naêm töø thaùng 1/1999 ñeán heát thaùng 12/2002. Phöông phaùp nghieân cöùu: Hoài cöùu , moâ taû caét ngang. Vaät lieäu nghieân cöùu: hoà sô beänh aùn Xöû lyù soá lieäu: söû duïng phaàn meàm SPSS for Windows 10.05. Tuyeán giaùp goàm 2 thuyø noái vôùi nhau bôûi eo giaùp. Moãi thuyø töø voøng suïn 5-6 leân suïn giaùp, eo suïn 1-4 GIAÛI PHAÃU HOÏC Phía tröôùc : da, moâ döôùi da, cô baùm da coå, caân coå noâng, caân coå giöõa, cô tröôùc giaùp Phía sau trong : suïn khí quaûn, thöïc quaûn, cô khít haàu döôùi, thaàn kinh hoài TQ, nhaùnh ngoaøi thaàn kinh thanh quaûn treân, tuyeán phoù giaùp Phía ngoaøi : bao caûnh. GIAÛI PHAÃU HOÏC Ñoäng maïch giaùp treân: nhaùnh tröôùc, sau, trong. Ñoäng maïch giaùp döôùi: nhaùnh sau, döôùi chia 2 nhaùnh lieân quan thaàn kinh hoài thanh quaûn. Tónh maïch giaùp treân (ñi theo ñoäng maïch), giaùp giöõa, giaùp döôùi. Baïch huyeát ñoå vaøo haïch coå saâu treân, döôùi, khí quaûn, thaân tay ñaàu. Tuyeán caän giaùp GIAÛI PHAÃU HOÏC Xuaát phaùt töø thaàn kinh X, beân (P) voøng qua ñm ñöôùi ñoøn, beân (T) voøng qua cung ñm chuû Ñi leân baét cheùo ñm giaùp döôùi Vaøo raõnh khí quaûn-thöïc quaûn. Tröôùc khi chui qua cô nhaãn giaùp vaøo thanh quaûn naèm sau daây chaèng beân (Berry). Chi phoái cô noäi taïi thanh quaûn tröø cô nhaãn giaùp Thaàn kinh hoài thanh quaûn GIAÛI PHAÃU HOÏC TK hoài TQ Töø TK X, chia 2 nhaùnh, nhaùnh ngoaøi lieân quan cöïc treân (song song & trong ñm giaùp treân) Chi phoái cô nhaãn giaùp taêng tröông löïc daây thanh aâm giuùp phaùt aâm gioïng cao. Nhaùnh ngoaøi thaàn kinh thanh quaûn treân GIAÛI PHAÃU HOÏC Nhaùnh ngoaøi TOÅNG QUAN MOÂ HOÏC TB nang tuyeán TB caän nang tuyeán Chaát keo CÔ CHEÁ ÑIEÀU HOØA BAØI TIEÁT HORMONE TG Haï ñoài Tuyeán yeân Gan Tuyeán giaùp Öùc cheá(-) Protein taûi ( +) (+) BEÄNH HOÏC phaân loaïi ung thö tuyeán giaùp:(theo AFIP) 1. Ung thö cuûa teá baøo nang tuyeán: 1.1. Carcinoâm bieät hoùa roõ: Carcinoâm daïng nang Carcinoâm daïng nhuù: Thoâng thöôøng & Caùc bieán theå 1.2. Carcinoâm bieät hoùa keùm:Daïng ñaûo& Nhöõng daïng khaùc 1.3. Carcinoâm khoâng bieät hoùa: Daïng teá baøo gai Daïng teá baøo hình thoi Daïng ñaïi baøo 2. Ung thö cuûa teá baøo caän nang tuyeán (teá baùo C): Carcinoâm daïng tuûy & Nhöõng daïng khaùc. 3. Ngoaøi ra coøn moät soá carcinoâm vôùi hình aûnh teá baøo ñaëc bieät: Carcinoâm vôùi hình aûnh teá baøo Hurthle,Carcinoâm vôùi hình aûnh teá baøo saùng,Carcinoâm vôùi hình aûnh teá baøo gai, Carcinoâm vôùi hình aûnh teá baøo nhaøy. TOÅNG QUAN CARCINOÂM TUYEÁN GIAÙP DAÏNG NHUÙ: dòch teå hoïc: Laø loaïi phoå bieán nhaát, chieám 80-85% Nöû/nam=2.5/1 Tuoåi trung bình 31-49t, thöôøng treû hôn carcinoâm TG daïng nang 10 tuoåi. Laâm saøng: Thöôøng bieåu hieän baèng moät khoái tuyeán giaùp ,coù ttheå keøm theo haïch coå hoaëc chæ coù haïch coå maø khoâng coù böôùu giaùp. Ñaïi theå: Böôùu thöôøng coù maøu traéng nhaït .coù theå coù canxi hoùa,maät ñoä meàm ,maët caét daïng haït . Vi theå: Hai hình aûnh moâ hoïc tieâu bieåu nhaát cuûa carcinoâm tuyeán giaùp daïng nhuù laø söï taïo nhuù vaø hình aûnh bieán ñoåi nhaân. TOÅNG QUAN CARCINOÂM TUYEÁN GIAÙP DAÏNG NANG: Dòch teå: Nöõ /nam=2.5/1 Tuoåi trung bình lôùn hôn carcinoâm tuyeán giaùp daïng nhuù 10tuoåi. Ôû vuøng khoâng thieáu Iod trong thöùc aên:chieám tyû leä 5-15%.Ôû vuøng thieáu Iod trong thöùc aên :chieám tyû leä 30-40%. Laâm saøng: Thöôøng laø moät khoái tuyeán giaùp ñôn ñoäc, khoâng trieäu chöùng vaø khoâng haïch coå ñi keøm. Ñoâi khi di caên xa laø daáu hieäu ñaàu tieân cuûa beänh. Ñaïi theå:gioáng böôùu laønh tuyeán giaùp daïng nang :maøu naâu, ñaëc, maët caét phoàng, nhöng voû bao daøy hôn vaø khoâng ñeàu. Vi theå: teá baøo tuyeán saáp xeáp thaønh daïng nang daïng beø, vaø daïng ñaëc.teá baøo böôùu ñöôïc bao quanh bôõi moâ sôïi daøy. Khoâng coù hình aûnh bieán ñoåi nhaân. Chaån ñoaùn aùc tính döïa vaøo söï xaâm nhieåm voû bao vaø maïch maùu. TOÅNG QUAN CARCINOÂM KHOÂNG BIEÄT HOÙA: Dòch teå: chieám 5-15% Thöôøng xaûy ra ôû ngöôøi giaø, tuoåi trung bình 60-65t. Tyû leä nöõ/nam=3/1-4/1 Laâm saøng: Bieåu hieän baèng khoái tuyeán giaùp lôùn nhanh,trong thôøi gian vaøi tuaàn ñeán vaøi thaùng . 50% keát hôïp vôùi cheøn eùp taïi choå:khoù thôû ,khoù nuoát,khaøn tieáng.1/3 tröôøng hôïp keøm haïch coå.moät soá ít keøm theo trieäu chöùng di caên xa. Ñaïi theå: Böôùu lôùn ,xaâm laán, khoâng coù giôùi haïn,thöôøng coù nhieàu vuøng hoaïi töû, xuaát huyeát. Vi theå: Goàm 3 daïng chính :daïng gai, daïng teá baøo hình thoi,daïng ñaïi baøo. Daëc ñieåm chung laø: hoaït ñoäng phaân baøo cao, nhieàu oå hoaïi töû,xaâm nhieåm trong vaø ngoaøi tuyeán giaùp,xaâm nhieåm maïch maùu. TOÅNG QUAN CARCINOÂM TUYEÁN GIAÙP DAÏNG TUÛY: Dòch teå:Chieám 10%,Goám hai theå chính: Theå ñôn phaùt: chieám 60-70%,tuoåi trung bình 60 tuoåi,nöõ/nam=1.3/1 Theå gia ñình :chieám phaàn coøn laïi,goàm 3 loaïi : Loaïi keát hôïp hoäi chöùng MEN IIA,MEN IIB,vaø loaïi khoâng keát hôïp vôùi hoäi chöùng ña böôùu noäi tieát. Ñaïi theå: Maøu vaøng hoaëc naâu hoàng ,meàm hoaëc chaéc,coù giôùi haïn nhöng khoâng coù voû bao. Vi theå: xaâm laán moâ keá caän ,khoâng coù voû bao.hình aûnh moâ hoïc ña daïng coù theå gioáng daïng nang, daïng nhuù hay daïng khoâng bieät hoùa.teá baøo böôùu cuõng raát ña daïng, nhaân teá baøo gioáng teá baøo cuûa böôùu TK noäi tieát. Carcinoâm daïng teá baøo ñaëc bieät (tb Hurthle, tb gai, tb nhaøy): Ñöôïc xem laø daïng ñaëc bieät cuûa Carcinoâm TG daïng nang . CAÄN LAÂM SAØNG SIEÂU AÂM : Laø phöông tieän caän laâm saøng ñaàu tieân trong tröôøng hôïp toån thöông sôø thaáy ñöôïc vaø cuõng laø phöông tieän ñeå phaùt hieän sôùm haït giaùp khi chöa bieåu hieän laâm saøng(phaùt hieän böôùu 1mm neáu daïng nang vaø 3mm neáu ñaëc) Laø phöông tieän ñôn giaûn, nhanh ,an toaøn , reõ,hieäu quaû cao. Coù theå giuùp phaân bieät vôùi caùc loaïi beänh lyù khaùc :nhaân,vieâm … Trong ung thö tuyeán giaùp SA coøn phaùt hieän haïch coå ,söï xaâm laán cuûa böôùu ,di caên xa… Nhöõng daáu hieäu gôïi yù UTTG treân sieâu aâm: Ña soá UTTG Echo keùm,khoâng hoùa nang trong nhaân. Giôùi haïn khoâng roû Voâi hoùa nhoû trong nhaân Haïch coå aùc tính keøm theo Carcinoâm TG daïng nhuù CAÄN LAÂM SAØNG CHOÏC HUÙT TEÁ BAØO BAÈNG KIM NHOÛ: Laø phöông phaùp ñôn giaûn, tieän lôïi, nhanh choùng, an toaøn vaø chính xaùc. Xeùt nghieäm coù ích cho chaån ñoaùn, vôùi kyõ thuaät hoaøn chænh vaø nhaø teá baøo hoïc coù kinh nghieäm thì tyû leä aâm tính giaû cuûa choïc huùt baèng kim nhoû laø <5%. Keát quaû giaûi phaãu beänh lyù sau moå phuø hôïp vôùi keát quaû choïc huùt baèng kim nhoû 85%. Vôùi söï keát hôïp laâm saøng, xaï hình tuyeán giaùp vaø choïc huùt baèng kim nhoû, seõ cho chaån ñoaùn chính xaùc haàu heát caùc tröôøng hôïp ung thö tuyeán giaùp. CAÄN LAÂM SAØNG CAÉT LAÏNH: Caét laïnh laø moät phöông phaùp chaån ñoaùn chính xaùc cao, thöôøng ñöôïc aùp duïng khi choïc huùt teá baøo khoâng xaùc ñònh ñöôïc, hoaëc khoâng laøm choïc huùt teá baøo (böôùu nhoû …). Nhöõng tröôøng hôïp khoâng coù söï phuø hôïp giöõa laâm saøng, sieâu aâm, choïc huùt teá baøo, ñaïi theå, thì caét laïnh raát höõu ích. SINH THIEÁT BÖÔÙU , SINH THIEÁT HAÏCH: Nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân ñeán khaùm beänh vì moät haïch coå maø khoâng coù haït giaùp treân laâm saøng hay sieâu aâm, thì sinh thieát haïch coå ñeå chaån ñoaùn laø bieän phaùp chaån ñoaùn khaù chính xaùc, cho ta caû veà loaïi moâ hoïc cuûa ung thö tuyeán giaùp. Nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân ñeán muoän, ñaùnh giaù laâm saøng vaø caän laâm saøng khoâng theå moå ñöôïc thì sinh thieát böôùu ñoâi khi ñöôïc aùp duïng ñeå xaùc ñònh loaïi moâ hoïc giuùp ích ñieàu trò tieáp cho ngöôøi beänh. CAÄN LAÂM SAØNG XAÏ HÌNH TUYEÁN GIAÙP: Cho bieát tính chaát böôùu laø nhaân noùng hay nhaân laïnh. Ñaïi ña phaàn ung thö tuyeán giaùp laø nhaân laïnh. XEÙT NGHIEÄM HORMON TUYEÁN GIAÙP: Thöû T3, T4, TSH cho bieát tình traïng hormon . Ngoaøi ra coøn duøng ñeå theo doõi ñieàu trò ung thö tuyeán giaùp sau khi phaãu thuaät, trong nhöõng ung thö tuyeán giaùp phuï thuoäc hormon tuyeán giaùp . XEÙT NGHIEÄM CALCITONIN HUYEÁT THANH: giuùp xaùc ñònh ung thö tuyeán giaùp daïng tuûy. CHUÏP CAÉT LÔÙP ÑIEÄN TOAÙN: Caàn thieát trong caùc tröôøng hôïp ung thö tuyeán giaùp xaâm laán giuùp xaùc ñònh tình traïng xaâm laán vaøo caùc cô quan laân caän nhö thöïc quaûn, khí quaûn. ÑIEÀU TRÒ PHAÅU THUAÄT: Ñoái vôùi böôùu nguyeân phaùt: Phaãu thuaät laø phöông phaùp ñieàu trò löïa choïn trong ñieàu trò ung thö tuyeán giaùp. Maëc duø ñoä roäng phaãu thuaät coøn nhieàu baøn caõi, do coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau. Löïa choïn ñoä roäng phaåu thuaät döïa vaøo:loaïi GPB,vai ñoaïn beänh,ñieàu kieän theo doõi tieáp,di chöùng sau moå vaø soáng coøn. Caùc phaåu thuaät: Phaãu thuaät caét böôùu khoâng coøn ñöôïc chaáp nhaän cho baát kyø loaïi ung thö naøo. Caét thuøy laø phaãu thuaät toái thieåu trong ñieàu trò ung thö tuyeán giaùp, khi böôùu naèm leäch moät beân thuøy giaùp. Öu ñieåm cuûa phaãu thuaät naøy laø ít gaây tai bieán toån thöông daây thaàn kinh hoài thanh quaûn vaø tuyeán phoù giaùp.Ñoái vôùi ung thö bieät hoùa toát, caét thuøy ñöôïc aùp duïng cho nhöõng böôùu <1 cm, khoâng di caên, khoâng xaâm laán, nhoùm nguy cô thaáp (nöõ, treû). Caét troïn vaø gaàn troïn tuyeán giaùp: neáu khoâng quan taâm ñeán vaán ñeà tai bieán cuûa phaãu thuaät thì ñaây laø phaãu thuaät lyù töôûng nhaát veà maët ung thö hoïc. Trong ung thö giaùp daïng tuûy vaø daïng keùm bieät hoùa do tính chaát xaâm laán sôùm, di caên haïch sôùm, neân ñöôïc ñeà nghò caét troïn tuyeán giaùp. ÑIEÀU TRÒ Phaåu thuaät ñoái vôùi haïch vuøng: xöû lyù haïch vuøng laøm giaûm taùi phaùt taïi choã taïi vuøng nhöng khoâng keùo daøi thôøi gian soáng theâm. Theo Werner, tyû leä di caên haïch vuøng aâm thaàm cuûa ung thö tuyeán giaùp daïng nhuù 80% neân nhhieàu taùc giaû ñeà nghò naïo haïch phoøng ngöøa ñoái vôùi böôùu to, beänh nhaân khoâng coù ñieàu kieän taùi khaùm theo doõi thöôøng xuyeân. Ñoái vôùi ung thö tuyeán giaùp daïng tuûy do di caên haïch sôùm neân naïo haïch coå thöïc hieän phaàn lôùn beänh nhaân. Caùc loaïi phaåu thuaät naïo haïch coå: Naïo haïch coå taän goác:naïo taát caû caùc nhoùm haïch moät beân coå ,bao goàm hai thaønh phaàn:moâ haïch:goàm caùc nhoùm haïch I,II,III,IV,V.caùc moâ khoâng phaûi haïch: thaàn kinh XI,cô öùc ñoøn chuûm,tónh maïch haàu trong. Naïo haïch coå taän goác bieán ñoåi: töông töï nhö naïo haïch taän goác nhöng coù baûo toàn moät hay nhieàu thaønh phaàn khoâng phaûi haïch keå treân. Naïo haïch choïn loïc: töông töï nhö naïo haïch taän goác/taän goác bieán ñoåi, nhöng baûo toàn moät hay nhieàu nhoùm haïch keå treân. Naïo haïch coå môû roäng: tuông töï nhö naïo haïch coå taän goác nhöng coù laáy theâm nhöõng nhoùm haïch hay thaønh phaàn khoâng phaûi haïch keå treân. ÑIEÀU TRÒ XAÏ TRÒ: Ñieàu trò I 131: phöông phaùp naøy khoâng laøm taêng tyû leä soáng coøn nhöng laøm giaûm taùi phaùt taïi choã taïi vuøng. Muïc ñích : Tieâu dieät moâ giaùp bình thöôøng coøn laïi sau moå, tieâu dieät teá baøo ung thö coøn laïi khi phaãu thuaät khoâng ñuû taän goác, caùc beänh nhaân coù ung thö di caên xa. Caùc beänh nhaân khoâng phaùt hieän laâm saøng nhöng coù Thyroglobulin taêng cao sau moå. Chæ ñònh: Ung thö loaïi bieät hoùa toát, lôùn hôn 45 tuoåi, kích thöôùc lôùn, ña oå, di caên xa hay xaâm laán . Lieàu löôïng Theo Ernest L.Mazzaferri, lieàu 29-50 mCi thì taùi phaùt laø 7%; lieàu 51-200 mCi taùi phaùt 9%. Tröôøng hôïp di caên lieàu laø 100-200 mCi. Xaï trò ngoaøi :laø phöông phaùp ñieàu trò taïm bôï giuùp kieåm soaùt taïi choå taïi vuøng.ñöôïc chæ ñònh trong tröôøng hôïp ung thö keùm bieät hoùa ngay caû khi phaãu thuaät ñaõ ñuû taän goác.ngoaøi ra coøn ñöôïc chæ ñònh trong moät soá tröôøng hôïp phaãu thuaät laàn ñaàu khoâng ñuû taän goác,taùi phaùt taïi choå hoaëc di caên xa. Lieàu :50-60 Gy tuøy muïc ñích ñieàu trò, trong 25 buoåi chieáu,keùo daøi 5 tuaàn,phaân lieàu 2 Gy/ngaøy,5 ngaøy/ tuaàn. ÑIEÀU TRÒ ÑIEÀU TRÒ NOÄI TIEÁT: Cuõng nhö teá baøo tuyeán giaùp bình thöôøng teá baøo ung thö bieät hoùa coù nhöõng thuï theå TSH. Muïc ñích: Giaûm taùi phaùt taïi choã, kieàm haõm di caên xa, thay theá hormon giaùp trong tröôøng hôïp caét troïn tuyeán giaùp. Theo Ernest theo doõi 30 naêm taùi phaùt laø nhoû hôn 15%, thaáp hôn nhieàu so vôùi nhoùm beänh nhaân khoâng ñieàu trò noäi tieát. Lieàu: lieàu thöôøng cao hôn ñieàu trò suy giaùp, ngöôøi treû duøng lieàu cao hôn ngöôøi giaø. Lieàu thoâng thöôøng 2,1-1,6 mg/kg/ngaøy. Lieàu söû duïng sao cho TSH coù giôùi haïn bình thöôøng. Theo Ernest, ñoái vôùi nhoùm nguy cô cao TSH < 0,01 mU/ml, nhoùm nguy cô thaáp TSH < 0,05-0,1 mU/ml . HOÙA TRÒ: Hoùa trò trong ung thö tuyeán giaùp ít ñöôïc aùp duïng do hieäu quaû keùm nhaát laø caùc loaïi ung thö bieät hoùa toát. Hoùa trò thöôøng ñöôïc phoái hôïp ñieàu trò vôùi xaï trò ngoaøi trong nhöõng ung thö keùm bieät hoùa. KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN DÒCH TEÅ HOÏC GIÔÙI Nöõ/Nam=5.39/1 Caùc taùc giaû khaùc: KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN DÒCH TEÅ HOÏC TUOÅI Tuoåi trung bình: 38,72 + 14,94. Taùc giaû khaùc: KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN LAÂM SAØNG TÌNH HUOÁNG PHAÙT HIEÄN KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN LAÂM SAØNG TRIEÄU CHÖÙNG KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN LAÂM SAØNG SOÁ HAÏT LAÂM SAØNG: KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN LAÂM SAØNG KÍCH THÖÔÙC BÖÔÙU TREÂN LAÂM SAØNG: Kích thöôùc nhoû nhaát 0.5cm, lôùn nhaát 12 cm Kích thöôùc trung bình 2.878+- 1.875 KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN LAÂM SAØNG HAÏCH LAÂM SAØNG: KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN GIAÛI PHAÅU BEÄNH GIAÛI PHAÅU BEÄNH HAÏCH: 89.6% Haïch laâm saøng laø haïch di caên. Di caên haïch aâm thaàm 49.1%. 44.2% coù di caên haïch. KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN GIAÛI PHAÅU BEÄNH Di caên haïch theo töøng loaïi moâ hoïc Di caên haïch aêm thaàm cuûa Carcinoâm daïng nhuù laø:51.3% KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN GIAÛI PHAÅU BEÄNH GIAÛI PHAÅU BEÄNH BÖÔÙU: KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN GIAÛI PHAÅU BEÄNH GIAÛI PHAÅU BEÄNH BÖÔÙU KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN CAÄN LAÂM SAØNG SIEÂU AÂM: Sieâu aâm gôïi yù chaån ñoaùn 66% caùc tröôøng hôïp UTTG. KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN CAÄN LAÂM SAØNG FNA: Aâm giaû:17.7% Ñoä nhaïy:83.2% Phuø hôïp vôùi keát quaû GPB:96.2% KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN CAÄN LAÂM SAØNG FNA:Caùc taùc giaû khaùc KEÁT QUAÛ&BAØN LUAÄN CAÄN LAÂM SAØNG CAÉT LAÏNH: Aâm giaû:6.4% Ñoä nhaïy:93.6% Phuø hôïp GPB:98.8% ÑIEÀU TRÒ PHAÅU TRÒ ÑOÁI VÔÙI BÖÔÙU NGUYEÂN PHAÙT: ÑIEÀU TRÒ PHAÅU TRÒ XÖÛ TRÍ BÖÔÙU TRÖÔÙC : 89.9% Böôùu moå tröôùc lôùn hôn 1.5cm Thôøi gian moå laïi TB gaàn 3 thaùng ÑIEÀU TRÒ PHAÅU TRÒ XÖÛ LYÙ HAÏCH: Khoâng coù tröôøng hôïp naøo xöû lyù haïch tröôùc Naïo haïch coå phoøng ngöøa ñaõ ñöôïc chæ ñònh 61.8% Carcinoâm TG daïng nhuù khoâng haïch laâm saøng. ÑIEÀU TRÒ PHAÅU TRÒ BIEÁN CHÖÙNG PHAÅU THUAÄT: ÑIEÀU TRÒ PHAÅU TRÒ Bieán chöùng lieät thaàn kinh hoài thanh quaûn ôû nhoùm coù moå tröôùc cao hôn nhoùm moå laà ñaàu. So vôùi caùc taùc giaû khaùc: BIEÁN CHÖÙNG PHAÅU THUAÄT: ÑIEÀU TRÒ CAÙC PP ÑIEÀU TRÒ KHAÙC Ñieàu trò baèng I131 : I131 ñöôïc chæ ñònh ñieàu trò cho 193 tröôøng hôïp trong ñoù : -   Ñieàu trò sau moå 184 tröôøng hôïp chieám 95,3%. Ñieàu trò I131 ñôn thuaàn laø 9 tröôøng hôïp chieám 4,7%. Ñieàu trò noäi tieát : Ñöôïc söû duïng 573 tröôøng hôïp chieám 71,1%. Hoùa trò : Ñöôïc aùp duïng 18 tröôøng hôïp (2,2%) trong ñoù : Hoùa trò sau moå 8 tröôøng hôïp chieám 44,8%,Hoùa trò ñôn thuaàn 10 chieám 55,6%. Xaï trò ngoaøi : AÙp duïng 8 tröôøng hôïp (1%), trong coù coù 7 tröôøng hôïp xaï trò sau moå, 1 tröôøng hôïp xaï ñôn thuaàn. KEÁT LUAÄN Dòch teã hoïc :Nöõ maéc beänh nhieàu hôn nam.Tuoåi hay gaäp 20-50t. Ñaëc ñieåm laâm saøng :Ña soá beänh nhaân khoâng coù trieäu chöùng laâm saøng ,ña soá ñeán khaùm vì böôùu giaùp.ña soá laø ñôn haït. Ñaëc ñieåm giaûi phaãu beänh hoïc :Ña soá ung thö tuyeán giaùp laø Carcinoâm TG daïng nhuù.51.2% Carcinoâm TG daïng nhuù di caên haïch aâm thaàm. Caän laâm saøng : Sieâu aâm giuùp gôïi yù chaån ñoaùn. FNA:coù theå chaån ñoaùn laønh aùc tröôùc ñieàu trò , laøm giaõm soá beänh nhaân phaûi moå 2 laàn laøm giaõm bieán chöùng phaãu thuaät. Caét laïnh laø phöông tieän caàn thieát trong nhöõng tröôøng hôïp nghi ngôø treân FNA. KEÁT LUAÄN Phaãu thuaät : Ñoái vôùi böôùu nguyeân phaùt : - Caét thuøy laø phaãu thuaät toái thieåu trong ung thö giaùp ñöôïc aùp duïng ung thö bieät hoùa toát, kích thöôùc nhoû.hôn nöõa neáu ñaõ caét thuøy tröôùc maø böôùu nhoû hôn 2 cm thì khoâng caàn moå laïi. - Hieän nay caét giaùp gaàn troïn laø phöông phaùp ñöôïc löïa choïn Ñoái vôùi haïch vuøng : naïo haïch coå phoøng ngöøa ñoái vôùi Carcinoâm daïng nhuù laø caàn thieát.phöông phaùp naïo haïch coå choïn löïa laø naïo hach coå choïn loïc nhoùm II, III, IV. Caùc phöông phaùp khaùc :Ñieàu trò I131 vaø noäi tieát sau phaãu thuaät ñaõ khaúng ñònh ñöôïc vai troø vaø ñaõ ñöôïc chæ ñònh roäng raõi. ÑEÀ XUAÁT 1.     Phaùt trieån löïc löôïng thaày thuoác chuyeân khoa ung böôùu taïi taát caû caùc beänh vieän ña khoa, ñaëc bieät laø tuyeán tænh. 2.     Phaùt trieån choïc huùt teá baøo ôû caùc beänh vieän tænh giuùp chaån ñoaùn chính xaùc tröôùc khi ñieàu tri. 3.     Hoaøn thieän kyû thuaät caét thuøy ôû caùc beänh vieän tænh. 4.     Ñöa sieâu aâm tuyeán giaùp vaøo sieâu aâm toång quaùt,giuùp phaùt hieän sôùm beänh UTTG noùi rieâng vaø haït giaùp noùi chung . 5.     Neân coù khu ñieàu trò phoùng xaï ôû nhöõng beänh vieän lôùn ñieàu trò nhieàu beänh nhaân UTTG,ñeå quaûn lyù toát beänh nhaân UTTG vaø ñem laïi thuaän tieän cho beänh nhaân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptkiemdr.PPT
Tài liệu liên quan