Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến OSPF Kết nối mạng diện rộng C.N.Đ.T Củ Chi

Tài liệu Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến OSPF Kết nối mạng diện rộng C.N.Đ.T Củ Chi: LỜI NÓI ĐẦU N hu cầu sử dụng trong xã hội luôn là động cơ chính thúc đẩy sản xuất, như chúng ta cũng biết được việc thiếu thông tin đáp ứng cung cầu làm cho việc , đưa sản phẩm đến tay người dùng trở nên khó khăn và gây nhiều lãng phí cho xã hội. Bên cạnh đó việc phổ biến tin học hóa đã tạo ra một bước ngoặc mới trong định hướng phát triển ngành Công nghệ thông tin của nước ta cùng với nhu cầu sử dụng máy tính để trao đổi và cập nhật thông tin ngày càng tăng . Từ những thực tế đó việc tìm hiểu hiện trạng và tiềm năng phát triển tại bưu điện Củ Chi để từ đó rút ra những ưu khuyết điểm tại đơn vị này nhằm khai thác triệt để những mặt mạnh về lĩnh vực viễn thông để ứng dụng và làm tiền đề cho việc phát triển công nghệ thông tin tại bưu điện Củ Chi, 01 đơn vị trực thuộc công ty điện thoại tây Thành Phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, đề tài : “ỨNG DỤN...

doc78 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 08/01/2014 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến OSPF Kết nối mạng diện rộng C.N.Đ.T Củ Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU N hu caàu söû duïng trong xaõ hoäi luoân laø ñoäng cô chính thuùc ñaåy saûn xuaát, nhö chuùng ta cuõng bieát ñöôïc vieäc thieáu thoâng tin ñaùp öùng cung caàu laøm cho vieäc , ñöa saûn phaåm ñeán tay ngöôøi duøng trôû neân khoù khaên vaø gaây nhieàu laõng phí cho xaõ hoäi. Beân caïnh ñoù vieäc phoå bieán tin hoïc hoùa ñaõ taïo ra moät böôùc ngoaëc môùi trong ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh Coâng ngheä thoâng tin cuûa nöôùc ta cuøng vôùi nhu caàu söû duïng maùy tính ñeå trao ñoåi vaø caäp nhaät thoâng tin ngaøy caøng taêng . Töø nhöõng thöïc teá ñoù vieäc tìm hieåu hieän traïng vaø tieàm naêng phaùt trieån taïi böu ñieän Cuû Chi ñeå töø ñoù ruùt ra nhöõng öu khuyeát ñieåm taïi ñôn vò naøy nhaèm khai thaùc trieät ñeå nhöõng maët maïnh veà lónh vöïc vieãn thoâng ñeå öùng duïng vaø laøm tieàn ñeà cho vieäc phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin taïi böu ñieän Cuû Chi, 01 ñôn vò tröïc thuoäc coâng ty ñieän thoaïi taây Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vì vaäy, ñeà taøi : “ÖÙNG DUÏNG GIAO THÖÙC ÑÒNH TUYEÁN OSPF ÑEÅ KEÁT NOÁI MAÏNG DIEÄN ROÄNG CHI NHAÙNH ÑIEÄN THOAÏI CUÛ CHI” cuûa chuùng em do thaày Lyù Anh Tuaán ñaõ höôùng daãn vaø ñònh höôùng moät caùch ñuùng ñaén cho chuùng em tìm hieåu vaø aùp duïng vaøo tình hình thöïc tieãn hieän nay. Maëc duø ñaõ coù nhieàu söï coá gaéng vôùi kieán thöùc nhaø tröôøng ñaõ trang bò vaø söï tìm toøi giuùp ñôõ cuûa baïn beø cuøng khoaù, ñaëc bieät laø söï hoã trôï taän tình cuûa thaày Tuaán, nhöng vôùi kieán thöùc thu nhaän cuûa chuùng em coøn nhieàu maët haïn cheá neân chaéc chaén ñoà aùn seõ khoâng traùnh ñöôïc nhöõng thieáu soùt, chuùng em mong ñöôïc caùc Thaày, Coâ trong khoa Coâng ngheä thoâng tin vaø thaày Tuaán goùp yù vaø truyeàn ñaït nhöõng kinh nghieäm quyù baùu cho chuùng em ñeå ngaøy caøng hoaøn thieän hôn trong vieäc hoïc hoûi veà lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin ñaëc bieät laø ngaønh maïng maùy tính. Chuùng em xin chaân thaønh bieát ôn. LÔØI CAÛM ÔN Trong suoát thôøi gian thöïc hieän luaän vaên naøy nhôù söï giuùp ñôõ taän tình cuûa thaày Lyù Anh Tuaán ñaõ quan taâm höôùng daãn, thaày ñaõ coù nhöõng yù kieán quyù baùu vaø taïo ñieàu kieän cho chuùng em hoøan thaønh luaän vaên naøy. Ñoàng thôøi chuùng em cuõng caûm ôn Thaày, Coâ Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä ñaõ taän taâm giaûng daïy vaø höôùng daãn, truyeàn ñaït cho chuùng em nhöõng kieán thöùc cô baûn töø ñaàu. Chuùng em cuõng xin chaân thaønh caûm ôn ban laõnh ñaïo cuõng nhö caùc ñaøn anh, chò cuûa chi nhaùnh ñieän thoaïi Cuû Chi nhöõng ngöôøi ñaõ ñi tröôùc chuùng em vaø ñaõ höôùng daãn taän tình trong vaán ñeà cung caáp thoâng tin, taøi lieäu cuõng nhö nhöõng kinh nghieäm quùy baùu ñeå chuùng em coù theå hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Sau cuøng kính chuùc Thaày Tuaán cuøng gia ñình vaø caùc thaày coâ trong khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin vaø ban laõnh ñaïo chi nhaùnh ñieän thoaïi Cuû Chi luoân ñöôïc nhieàu söùc khoûe , gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong coâng taùc cuõng nhö trong hoïc taäp. Chaân thaønh caûm ôn. TP. Hoà Chí Minh, Thaùng 05 naêm 2005 Sinh Vieân thöïc hieän Nguyeãn Thaùi Hoøa Leâ Troïng Troøn NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN NHAÄN XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO CHI NHAÙNH BÖU ÑIEÄN CUÛ CHI MUÏC LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Maïng Vieãn Thoâng Böu ñieän TP.HCM NXB Böu ñieän Thöïc haønh CISCO Router TS. Leâ Minh Trung Networking with MS TCP/IP Drew Heywood & Rob Scrimgee CCNA Labpro Ñaëïng Quang Minh – Leâ Ñình An. CCNP Labpro (BSCI – Routing) Ñaëïng Quang Minh CCNA Seamester 1 – 2 Nguyeãn Hoàng Sôn Web site : www.microsoft.com Web site : www.cisco.com MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI : Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá taïi cô quan ñang coâng taùc laø chi nhaùnh Ñieän Thoaïi Cuû Chi vôùi nhieäm vuï cuûa laõnh ñaïo Ban Giaùm Ñoác laø tìm hieåu vaø xaây döïng maïng dieän roäng ñeå keát noái caùc ñieåm sau ñaây : CUÛ CHI – TAÂN TRUNG – PHÖÔÙC THAÏNH – AN NHÔN TAÂY. Theo yeâu caàu cuûa laõnh ñaïo laø phaûi xaây döïng maïng ñaït nhöõng tieâu chuaån keát noái ngaønh, ñaùp öùng nhu caàu hieän taïi, phuø hôïp vôùi hieän traïng, cuøng vôùi caùc thieát bò keát noái deã caøi ñaët, baûo trì vaø môû roäng trong töông lai Qua khaûo saùt sô boä thieát bò maïng cuûa coâng ngheä maïng CISCO thì chuùng em nhaän thaáy laø thieát maïng naøy phoå bieán nhaát treân theá giôùi noùi chung vaø cuõng nhö taïi Vieät Nam noùi rieâng cuõng nhö ñaùp öùng caùc yeâu caàu ñaët ra ôû treân. Vôùi lyù do naøy chuùng em choïn thieát bò keát noái CISCO Router cuøng vôùi giao thöùc OSPF laø thieát bò vaø giao thöùc chính trong vieäc tìm hieåu vaø nghieân cöùu ñeå xaây döïng heä thoáng maïng taïi ñaây. Ñaây laø lyù do chuùng em choïn ñeà taøi :” ÖÙNG DUÏNG GIAO THÖÙC ÑÒNH TUYEÁN OSPF ÑEÅ KEÁT NOÁI MAÏNG DIEÄN ROÄNG CHI NHAÙNH ÑIEÄN THOAÏI CUÛ CHI “. Ñöôïc chuùng em trình baøy döôùi ñaây. I.TOÅNG QUAN HIEÄN TRAÏNG VEÀ ÑIEÄN THOAÏI CUÛ CHI : 1. Giôùi thieäu toång quaùt sô boä veà Chi Nhaùnh ñieän Thoaïi Cuû Chi : Chi nhaùnh Ñieän thoaïi Cuû Chi laø ñôn vò kinh teá haï taàng cô sôû ñoùng treân ñòa baøn huyeän Cuû Chi, ñöôïc pheùp quaûn lyù, cung caáp vaø khai thaùc taát caû caùc dòch vuï Vieãn Thoâng maø Chi nhaùnh Ñieän thoaïi Cuû Chi hieän coù. Cuû Chi laø huyeän ngoaïi thaønh cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh caùch trung taâm thaønh phoá khoaûng 35 km coù toång dieän tích gaàn 44.000 Km 2 vaø khoaûng 280.000 daân. Huyeän Cuû Chi coù vò trí ñòa lyù vaø haønh chaùnh goàm: Coù 20 xaõ vaø 01 thò traán. Höôùng Ñoâng giaùp huyeän Hoùc Moân –TP Hoà Chí Minh. Höôùng Taây giaùp tænh Taây Ninh. Höôùng Nam giaùp tænh Long An. Höôùng Baéc giaùp tænh Bình Döông. Ngoaøi ra treân ñòa baøn huyeän coøn coù caùc khu coâng nghieäp nhö : khu coâng nghieäp Taây Baéc Cuû Chi , khu coâng nghieäp Taân Trung, khu coâng nghieäp An Haï. Ñoàng thôøi coøn coù khu di tích lòch söû laø Ñòa Ñaïo Beán Döôïc vaø Ñòa Ñaïo Beán Ñình, khu du lòch sinh thaùi Cuû Chi ,cho neân ngoaøi soá daân cö treân coøn coù moät soá daân cö vaõng lai khaù ñoâng. Maïng löôùi giao thoâng cuõng phaùt trieån thuaän lôïi coù 02 truïc ñöôøng lôùn xuyeân taâm huyeän Cuû Chi laø quoác loä 22 (Ñöôøng Xuyeân AÙ) töø Thaønh phoá HCM ñi Taây Ninh vaø cöûa khaåu Moäc Baøi (CamPuChia), Tænh loä 8 laø ñöôøng noái hai tænh Long An vaø Bình Döông. Cuøng caùc truïc ñöôøng treân coøn coù caùc tuyeán ñöôøng lieân xaõ, lieân aáp ñöôïc nhöïa hoùa neân raát thuaän tieän cho vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän trong töông lai. TOAØN CAÛNH SÔ ÑOÀ GIÔÙI THIEÄU VEÀ CHI NHAÙNH ÑIEÄN THOAÏI CUÛ CHI 2 .Thöïc traïng veà vieãn thoâng : a. Coâng Ngheä : Maïng vieãn thoâng do Chi nhaùnh Ñieän thoaïi Cuû Chi quaûn lyù, cung caáp, khai thaùc laø maïng ñieän thoaïi höõu tuyeán coù keát caáu hình sao vôùi 10 traïm phaân boá phuø hôïp caùc ñòa baøn daân cö , goàm caùc traïm : Cuû Chi , Taân Trung , Taân Phuù Trung , Trung Laäp Thöôïng , Phöôùc Thaïnh , An Nhôn Taây, Phuù Myõ Höng, Phaïm Vaên Coäi, Phuù Hoøa Ñoâng vaø Bình Myõ. Hieän nay toång soá maùy cuûa toaøn huyeän ñaõ hôn 25.000 thueâ bao , ñeán cuoái naêm 2005 seõ ñaït ñeán 30.000 thueâ bao Hoaït ñoäng : Baùn kính phuïc vuï cuûa moãi traïm : Traïm Cuû Chi : phuïc vuï cho caùc xaõ Phöôùc Vónh An , Taân Thoâng Hoäi, Taân An Hoäi , Nhuaän Ñöùc , Trung laäp Haï vaø Thò Traán Cuû Chi. Traïm Taân Trung : phuïc vuï cho caùc xaõ Trung An , Hoøa Phuù , Taân Thaïnh Ñoâng ,Taân Thaïnh Taây vaø Phuù Hoøa Ñoâng . Traïm Taân Phuù Trung : phuïc vuï cho caùc xaõ Taân Phuù Trung , moät phaàn xaõ Taân Thoâng Hoäi vaø khu coâng nghieäp An Haï. Traïm Bình Myõ : phuïc vuï cho caùc xaõ Bình Myõ. Traïm Phöôùc Thaïnh : phuïc vuï cho caùc xaõ Thaùi Myõ , Phöôùc Hieäp vaø Phöôùc Thaïnh. Traïm Trung Laäp Thöôïng: phuïc vuï cho caùc xaõ Trung Laäp Thöôïng vaø moät phaàn Trung Laäp Haï. Toaøn boä maïng Cuû Chi ñöôïc quaûn lyù bôûi 3 traïm chính nhö sau : Traïm Cuû Chi quaûn lyù döõ lieäu cho 2 traïm Phöôùc Thaïnh vaø Taân Phuù Trung Traïm Taân Trung quaûn lyù döõ lieäu 2 traïm Bình Myõ vaø Phuù Hoøa Ñoâng. Traïm An Nhôn Taây quaûn Lyù döõ lieäu cho 3 traïm: Trung Laäp Thöôïng, Phuù Myõ Höng, Phaïm Vaên Coäi. Maïng coâng ngheä thoâng tin: Moãi traïm chính cuûa maïng ñöôïc keát noái maïng LAN phaàn cöùng cuûa maïng coù khaû naêng xaây döïng maïng roäng hôn. Öu - Khuyeát ñieåm Öu ñieåm : + Veà cô sôû haï taàng vaø ñöôøng truyeàn : ØToác ñoä ñöôøng truyeàn lôùn ØBaêng thoâng roäng + Khaû naêng cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng nhö : Goïi ÑT tröïc tieáp ñi quoác teá. Goïi ÑT ñi quoác teá qua ñieän thoaïi vieân. Goïi ÑT tröïc tieáp ñi lieân tænh . Goïi ÑT ñi lieân tænh qua ñieän thoaïi vieân. Quay soá taét. Truy tìm soá maùy chuû goïi. Baùo chuoâng heïn giôø. Caáp tín hieäu ñaûo cöïc. Ñieän thoaïi hoäi nghò Chuyeån cuoäc goïi taïm thôøi. Thoâng baùo coù cuoäc goïi ñeán trong khi ñaøm thoaïi. Thoâng baùo vaéng nhaø. Ngaên caùc cuoäc ñi lieân tænh, quoác teá, di ñoäng,1080,1088 baèng maõ rieâng. Ñöôøng daây noùng . Ñöôøng daây öu tieân . Ñöôøng daây lieân tuï . Ngaên höôùng goïi ñi. Ngaên höôùng goïi ñeán . Dòch vuïVNN 1268, VNN 1269. Khoâng ñaêng kyù vaøo nieân giaùm ñieän thoaïi. Hoäp thö thoaïi VOICELINK. Hieån thò soá maùy chuû. Dòch vuï ADSL Khuyeát ñieåm : Döõ lieäu giöõa caùc traïm chöa ñöôïc thoâng nhau. Chöa coù vieäc keát noái giöõa caùc traïm thoâng qua coâng ngheä thoâng tin. Soá lieäu danh baï ñieän thoaïi raát quan troïng vieäc truyeàn soá lieäu nhö hieän nay ( duøng dial up chöông trình norton command ) raát chaäm vaø khoù thao taùc. c. Veà Truyeàn daån : Coâng ngheä vaø thieát bò truyeàn daãn : Hieän nay coù 2 loaïi thieát bò truyeàn daãn chuû yeáu : Quang vaø Viba 1. Truyeàn daãn baèng caùp quang : Laø truyeàn daãn thoâng tin baèng tín hieäu cuûa xung aùnh saùng. Öu ñieåm : Ít xuyeân nhieãu Suy hao thaáp Daûi thoâng roäng Troïng löôïng nheï Hoaøn toaøn caùch ñieän maø khoâng chòu aûnh höôûng cuûa seùt Nhöôïc ñieåm : Thieát bò truyeàn daãn ñaét tieàn Phaûi xaây döïng môùi neân toán keùm nhieàu kinh phí vì vaäy caùp quang chuû yeáu söû duïng cho maïng trung keá vaø ñöôøng daãn. Thieát bò truyeàn daãn baèng caùp quang hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû Cuû Chi goàm: + SDH _1641 cuûa haõng Alcatel ( Phaùp). Toác ñoä 155Mbps + SDH FLX _LS 150/600 cuûa Fujitsu ( Nhaät). Toác ñoä 155 Mbps SDH laø thieát bò gheùp keânh ñoàng boä caáp cao vôùi öu nhöôïc ñieåm sau: Öu ñieåm : Toác ñoä cao Dung löôïng lôùn Xen bôùt deã daøng Bieán ñoåi quang ñôn giaûn Coù baêng taàn roäng Söû duïng cho caû maïng PDH Nhöôïc ñieåm : Khoâng thích hôïp cho caùc traïm coù dung löôïng nhoû Thieát bò ñaét tieàn SDH laø coâng ngheä môùi nhaát hieän nay coù toác ñoä truyeàn daãn raát cao taïo neân moät dung löôïng lôùn caùc luoàng E 1 cuï theå nhö sau: SDH 155 Mbps : Soá luoàng E 1 toái ña laø 63 luoàng. SDH 622 Mbps : Soá luoàng E 1 toái ña laø 252 luoàng. SDH 2.5 Gbps : Soá luoàng E 1 toái ña laø 1008 luoàng. 2. Truyeàn daãn baèng Viba : Laø truyeàn daãn tín hieäu thoâng tin baèng soùng sieâu cao taàn Öu ñieåm : Truyeàn daãn voâ tuyeán neân ít toán keùm Thieát bò reû tieàn Coù saún treân nhöõng maïng cuõ Nhöôïc ñieåm : Suy hao nhieàu. Khaû naêng bò aûnh höôûng bôûi xuyeân nhieãu cao Khoâng thích hôïp cho maïng coù dung löôïng cao , toác ñoä lôùn Thieát bò truyeàn daãn baèng viba hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû Cuû Chi laø thieát bò truyeàn daãn NEC 34 M cuûa Nhaät . Ñöôøng truyeàn töø An Nhôn Taây veà host Quang Trung phaûi qua traïm Cuû Chi baèng ñöôøng truyeàn laø Vi ba soá . Thieát bò truyeàn daãn söû duïng laø NEC 34M , laép ñaët 16 luoàng , söû duïng 5 luoàng cho toång ñaøi NEAX 61 , 3 luoàng cho heä thoáng voâ tuyeán coá ñònh GMH 2000. 3. Dung löôïng vaø baêng thoâng cuûa ñöôøng SMT1 : Moâ taû chi tieát ñöôøng hieän traïng söû duïng cuûa 70 ñöôøng T1 (ñöôøng T1 = 1.544Mbps) taïi caùc traïm cuûa 04 cuïm CUÛ CHI, TAÂN TRUNG, AN NHÔN TAÂY, PHÖÔÙC THAÏNH nhö sau : 34 MB söû duïng cho voâ tuyeán coá ñònh. 2MB söû duïng cho di ñoäng. 2 MB ADSL. 70MB söû duïng cho thoaïi cuûa toång ñaøi Neax 61 å. Giôùi thieäu sô boä coâng ngheä NEAX61S : Toaøn boä maïng vieãn thoâng cuûa huyeän Cuû Chi ñöôïc trang bò haàu heát laø thieát bò chuyeån maïch NEC (NEAX61S) coâng ngheä cuûa Nhaät Baûn, ñöôïc phaân caáp töø caùc traïm chính vaø haàu heát laø traïm veä tinh cuûa ñaøi Host Quang Trung. Heä thoáng NEAX61å laø moät heä thoáng chuyeån maïch soá coù dung löôïng cao, linh hoaït ñöôïc thieát keá ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa maïng vieãn thoâng . Noù löu tröõ ñaày ñuû caùc chöông trình ñieàu khieån, heä thoáng gheùp keânh phaân thôøi gian, heä thoáng chuyeån maïch soá. Heä thoáng söû duïng caùc kyõ thuaät maùy tính vaø kyõ thuaät ñieän töû vieãn thoâng môùi nhaát. Heä thoáng naøy coù khaû naêng öùng duïng roäng raõi. Noù coù dung löôïng lôùn ñaùp öùng nhu caàu caùc khu trung taâm thaønh phoá, hay laø moät toång ñaøi coù dung löôïng nhoû phuïc vuï cho caùc vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá söû duïng phaàn meàm vaø phaàn cöùng gioáng nhau neân noù coù theå laø: Toång ñaøi quoác teá, toång ñaøi quaù giang, toång ñaøi ñöôøng daøi, noäi haït hay vöøa laø toång ñaøi quaù giang vöøa laø toång ñaøi noäi haït, vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu ñaët bieät khaùc. Caáu truùc heä thoáng toång ñaøi naøy cô baûn ñöôïc phaân chia thaønh caùc khoái. Moät heä thoáng coù caáu truùc khoái coù theå söû duïng cho nhieàu öùng duïng khaùc nhau vaø môû roäng dung löôïng baèng caùch theâm vaøo caùc khoái maø khoâng caàn thay ñoåi caáu hình ban ñaàu . Caáu truùc heä thoáng ñieàu khieån laø heä thoáng ñieàu khieån trong caáu hình ñaõ xöû lyù phaân chia chöùc naêng cho caùc boä xöû lyù rieâng leõ. Caùc khoái caáu hình heä thoáng thì ñoäc laäp vôùi nhau vaø thoâng tin nhau thoâng qua caùc giao dieän chuaån ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng chuyeån maïch. Hoaït ñoäng : Sô ñoà maïng vieãn thoâng vaø truyeàn daãn ñöôïc phaân boá nhö sô ñoà sau : Sô ñoà maïng Vieãn Thoâng : Tuyeán caùp quang VTN töø TPHCM ñi Taây Ninh Quang Trung Bình Myõ Taân Trung An Nhôn Taây Cuû Chi Trung Laäp VTN Phöôùc Thaïnh NEC 34M 6 FO NEC 34M 24 FO 6 FO 24 FO Taân Phuù Trung 24 FO 12 FO 24 FO Traïm Cuû Chi : 08 tuû Neax 61 å vaø 1 container EWSD, traïm Voâ Tuyeán coá, 1 tuû Starex. Traïm Taân Trung : 07 tuû Neax 61 å Traïm Taân Phuù Trung : 05 tuû Neax 61 å Traïm Bình Myõ : 1 tuû Neax 61 å Traïm Phöôùc Thaïnh : 4 tuû Neax 61 å Traïm An Nhôn Taây : 3 tuû Neax 61 å vaø traïm Voâ Tuyeán coá ñònh. Traïm Trung Laäp Thöôïng: 1 tuû Neax 61 å vaø 1 tuû Starex. Phuù Myõ Höng : 1 tuû Neax 61 å Phuù Hoøa Ñoâng : 1 tuû Neax 61 å Phaïm Vaên Coäi : 1 tuû Neax 61 å Truyeàn daãn caùc traïm tröïc thuoäc chi nhaùnh ñieän thoaïi Cuû Chi : Töø Host Cuû Chi à Traïm Taân Phuù Trungà Traïm Taân Trung à Bình MyõàPhaïm Vaên Coäi àAn Nhôn Taây àPhuù Myõ Höng à Trung Laäp Thöôïng àPhöôùc Thaïnh à Host Cuû Chi. Kyõ thuaät truyeàn daãn SDH, luoàng STM1, toác ñoä 155Mbps Luoàng SMT1 coù toång coäng 84 ñöôøng T1 ñaõ söû duïng 70 ñöôøng coøn laïi 14 ñöôøng chöa söû duïng. Duøng caùp quang 12 FO keát noái caùc traïm vôùi nhau thaønh voøng ring coù chieàu daøi nhö sau : Cuû Chià Taân Phuù Trung : 8 km Taân Phuù Trungà Taân Trung : 12 km Taân TrungàBình Myõ : 7 km Bình Myõà Phaïm Vaên Coäi : 13 km Phaïm Vaên Coäià An Nhôn Taây : 6 km An Nhôn Taâyà Phuù Myõ Höng : 8 km Phuù Myõ Höng à Trung Laäp Thöôïng : 14 km Trung laäp thöôïngà Phöôùc Thaïnh : 12 km Phöôùc Thaïnhà Cuû Chi : 8 km Maïng LAN ôû cuû chi : Tröôûng chi nhaùnh. Phoù chi nhaùnh. Toå kyõ thuaät nghieäp vuï. Toå toång hôïp. Toå dòch vuï khaùch haøng. Toå daây maùy 1,2. Toå ño thöû. Maïng LAN ôû Taân trung ño thöû 3, daây maùy 3. Maïng LAN ôû Taân trung ño thöû 2, daây maùy 4 3. Thöïc traïng veà coâng ngheä thoâng tin : Phaàn cöùng vaø hieän traïng veà coâng ngheä thoâng tin hieän nay : Nhö phaân tích beân treân toaøn boä heä thoáng maïng böu ñieän Cuû Chi ñöôïc chia ra laøm 4 vaø ñöôïc quaûn lyù nhö sau : Traïm Cuû Chi : Traïm Host quaûn lyù taát caû caùc traïm. Traïm Taân Trung : Traïm veä tinh Traïm An Nhôn Taây : Traïm veä tinh Phöôùc Thaïnh : Traïm veä tinh Veà Phaàn thieát bò phaàn cöùng : Taïi Cuû Chi coù toång coäng 14 maùy tính vaø 6 maùy in trong ñoù coù 03 maùy in Laser HP vaø 03 maùy in kim Epson 2180 vaø 01 heä thoáng maïng LAN. Trong ñoù coù toång coäng 08 maùy tính keát noái maùy tính vôùi nhau ñeå chia seû thoâng tin vaø maùy in theo moâ hình maïng WORKGROUP (trong ñoù coù 05 maùy ñöôïc gaén Modem) , coøn 06 maùy tính coøn laïi ñöôïc chaïy ñoäc laäp duøng cho boä phaän keá toaùn vaø vaên phoøng. Veà Phaàn thieát bò phaàn meàm (Application) : Trong heä thoáng maïng hieän taïi taïi Cuû Chi ñöôïc duøng chuû yeáu vaøo vieäc söû duïng caùc chöông trình cuûa Microsoft Office vaø chöông trình quaûn lyù danh baï ñieän thoaïi ñöôïc laäp trình baèng ngoân ngöõ Foxpro. Coøn laïi caùc maùy coù gaén Modem ñöôïc duøng cho vieäc truyeàn soá lieäu danh baï ñieän thoaïi raát quan troïng vieäc truyeàn soá lieäu nhö hieän nay ( duøng dial up chöông trình norton command ) raát chaäm vaø khoù thao taùc. Thöïc traïng coâng ngheä thoâng tin taïi Taân Trung : Veà Phaàn thieát bò phaàn cöùng : Taïi Taân Trung coù toång coäng 12 maùy tính vaø 05 maùy in trong ñoù coù 03 maùy in Laser HP vaø 02 maùy in kim Epson 2180 vaø 01 heä thoáng maïng LAN. Trong ñoù coù toång coäng 07 maùy tính keát noái maùy tính vôùi nhau ñeå chia seû thoâng tin vaø maùy in theo moâ hình maïng WORKGROUP (trong ñoù coù 04 maùy ñöôïc gaén Modem ), coøn 05 maùy tính coøn laïi ñöôïc chaïy ñoäc laäp duøng cho boä phaän keá toaùn vaø vaên phoøng. Veà Phaàn thieát bò phaàn meàm (Application) : Trong heä thoáng maïng hieän taïi taïi Taân Trung cuõng nhö taïi Cuû Chi ñöôïc duøng chuû yeáu vaøo vieäc söû duïng caùc chöông trình cuûa Microsoft Office vaø chöông trình quaûn lyù danh baï ñieän thoaïi ñöôïc laäp trình baèng ngoân ngöõ Foxpro. Coøn laïi caùc maùy coù gaén Modem ñöôïc duøng cho vieäc truyeàn Soá lieäu danh baï ñieän thoaïi raát quan troïng vieäc truyeàn soá lieäu nhö hieän nay ( duøng dial up chöông trình norton command ) raát chaäm vaø khoù thao taùc. Thöïc traïng coâng ngheä thoâng tin taïi An Nhôn Taây : Veà Phaàn thieát bò phaàn cöùng : Taïi An Nhôn Taây coù toång coäng 16 maùy tính vaø 04 maùy in trong ñoù coù 03 maùy in Laser HP vaø 01 maùy in kim Epson 2180 vaø 01 heä thoáng maïng LAN. Trong ñoù coù toång coäng 09 maùy tính keát noái maùy tính vôùi nhau ñeå chia seû thoâng tin vaø maùy in theo moâ hình maïng WORKGROUP (trong ñoù coù 05 maùy ñöôïc gaén Modem ), coøn 07 maùy tính coøn laïi ñöôïc chaïy ñoäc laäp duøng cho boä phaän keá toaùn vaø vaên phoøng. Veà Phaàn thieát bò phaàn meàm (Application) : Trong heä thoáng maïng hieän taïi taïi An Nhôn cuõng nhö taïi Cuû Chi ñöôïc duøng chuû yeáu vaøo vieäc söû duïng caùc chöông trình cuûa Microsoft Office vaø chöông trình quaûn lyù danh baï ñieän thoaïi ñöôïc laäp trình baèng ngoân ngöõ Foxpro. Coøn laïi caùc maùy coù gaén Modem ñöôïc duøng cho vieäc truyeàn Soá lieäu danh baï ñieän thoaïi raát quan troïng vieäc truyeàn soá lieäu nhö hieän nay ( duøng dial up chöông trình norton command ) raát chaäm vaø khoù thao taùc. Thöïc traïng coâng ngheä thoâng tin taïi taïi Phöôùc Thaïnh : Veà Phaàn thieát bò phaàn cöùng : Taïi Phöôùc Thaïnh coù toång coäng 06 maùy tính vaø 3 maùy in trong ñoù coù 01 maùy in Laser HP vaø 02 maùy in kim Epson 2180, 01 maùy in Laser 1160 vaø taát caû caùc maùy tính taïi ñaây hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau. Veà Phaàn thieát bò phaàn meàm (Application) : Trong heä thoáng maïng hieän taïi taïi PhöôùcThaïnh ñöôïc duøng chuû yeáu vaøo vieäc söû duïng caùc chöông trình cuûa Microsoft Office ñeå duøng cho vieäc quaûn lyù caùc coâng vieäc ñôn giaûn trong vaên phoøng. Öu khuyeát ñieåm veà coâng ngheä thoâng tin hieän nay : Öu ñieåm : Ñöôøng caùp quang döï tröõ coøn nhieàu. Noùi chung laø taïi Böu ñieän Cuû Chi Hieän nay coù öu ñieåm lôùn nhaát laø veà ñöôøng truyeàn laø coù luoàng T1 coù toång coäng 84 ñöôøng ñaõ söû duïng 70 ñöôøng coøn laïi 14 ñöôøng chöa söû duïng coù theå söû duïng vaøo vieäc phaùt trieån thaønh maïng WAN. Khuyeát ñieåm : Vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin chöa khai thaùc hieäu quaû. Söû duïng coâng ngheä thoâng tin trong vieäc khai thaùc caùc dòch vuï vieãn thoâng coøn haïn cheá. Vieäc truyeàn döõ lieäu giöõa caùc cuïm chöa ñöôïc lieân thoâng vaø coøn laøm thuû coâng chaäm chaïp vaø hieäu quaû thaáp. Veà vaán ñeà truyeàn daãn : ñöôùng caùp quang döï tröõ coøn nhieàu maø chöa khai thaùc heát ñeå taän duïng vaøo vieäc kinh doanh ñeå phaùt trieån cho ngaønh 4. Giaûi phaùp khaéc phuïc : Xaùc ñònh muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån trong töông lai : Xaùc ñònh muïc tieâu : Töø nhöõng phaân tích hieän traïng treân vaø ruùt ra öu khuyeát ñieåm cuï theå chuùng em xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu cuï theå laø : Xaây döïng maïng WAN cho 04 cuïm chính laø : CUÛ CHI, TAÂN TRUNG, AN NHÔN TAÂY, PHÖÔÙC THAÏNH . Do nhu caàu thöïc tieån cuûa maïng ñieän thoaïi cuûa chi nhaùnh ñieän thoaïi Cuû Chi, vieäc duøng coâng ngheä thoâng tin ñeå keát noái giöõa caùc traïm chính laïi vôùi nhau laø yeâu caàu caàn thieát. Sau ñaây laø moâ hình toång quaùt : PHÖÔÙC THAÏNH Ñöôøng T1 Host CUÛ CHI Ñöôøng T1 Ñöôøng T1 AN NHÔN TAÂY TAÂN TRUNG Sô ñoà toång quaùt maïng WAN döï kieán taïi chi nhaùnh ñieän thoaïi Cuû Chi Bao goàm : : Cuïm 1 : Host Cuû Chi. Cuïm 2 : Taân Trung Cuïm 3 : An Nhôn Taây Cuïm 4: Phöôùc Thaïnh Ñònh höôùng phaùt trieån trong töông lai : Ta coù theå veõ laïi sô ñoà cuï theå ñeå xaùc ñònh vieäc phaùt trieån maïng WAN cho 04 cuïm CUÛ CHI, TAÂN TRUNG, AN NHÔN TAÂY, PHÖÔÙC THAÏNH duøng ñöôøng truyeàn T1 coøn thöøa laïi, Sau khi tìm hieåu cô sôû haï taàng veà vieãn thoâng vaø CNTT taïi böu ñieän Cuû Chi ñeå ruùt ra nhöõng maët maïnh vaø yeáu veà vieãn thoâng vaø CNTT chuùng em coù ñònh höôùng phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin theo höôùng thieát laäp thaønh maïng WAN ñeå caùc cuïm trung taâm cuï theå laø : CUÛ CHI, TAÂN TRUNG, AN NHÔN TAÂY, PHÖÔÙC THAÏNH ñeå coù theå trao ñoåi thoâng tin cho nhau moät caùch nhanh choùng hieäu quaû hôn trong vieäc chia seû taøi nguyeân, thieát bò CNTT, ñoàng thôøi vieäc truyeàn döõ lieäu cuõng nhö chia seõ caùc thieát bò phaàn cöùng cuõng ñaït hieäu quaû toái öu hôn döïa treân cô sô veà haï taàng vieãn thoâng ñaõ coù saün taïi ñaây coù nhieàu maët maïnh maø chöa taän duïng toái ña ñaëc bieät laø ñöôøng T1 coøn dö thöøa nhieàu. Sau ñaây laø sô ñoà toång quaùt thieát keá maïng WAN ñöôïc thieát keá trong töông lai söû duïng ñöôøng truyeàn laø ñöôøng T1 : Vì muïc tieâu cuûa ñoà aùn naøy laø keát noái maïng WAN taïi böu ñieän Cuû Chi söû duïng giao thöùc ñònh tuyeán OSPF, vì vaäy ñeå hieåu ñöôïc roõ raøng veà maïng WAN vaø giao thöùc OSPF cuõng nhö caùc giao thöùc ñònh tuyeán khaùc chuùng em seõ ñi saâu vaøo nghieân cöùu veà ñònh tuyeán vaø moät soá giao thöùc khaùc veà ñònh tuyeán ñeå tìm ra maët maïnh, yeáu cuûa töøng giao thöùc ñeå lyù giaûi lyù do taïi sao chuùng em duøng giao thöùc ñònh tuyeán OSPF cho vieäc trieån khai maïng WAN taïi böu ñieän Cuû chi sau ñaây. II.TÌM HIEÅU VEÀ MAÏNG WAN : 2.1 Tìm hieåu toång quan veà coâng ngheä WAN : Wan laø moät maïng truyeàn thoâng döõ lieäu hoaït ñoäng treân moät moâi tröôøng ñòa lyù roäâng lôùn hôn LAN . Moät trong nhöõng khaùc bieät lôùn nhaát giöõa LAN vaø WAN laø WAN caàn phaûi thueâ bao moät nhaø cung caáp dòch vuï ñöôøng truyeàn beân ngoaøi ñeå duy trì ñöôïc keát noái. Nhaø cung caáp dòch vuï ñöôøng truyeàn chòu traùch nhieäm duy trì lôùp Data link keát noái caùc vò trí khaùc nhau cuûa moät toå chöùc laï vôùi nhau. Wan thöôøng truyeàn taûi nhieàu loaïi thoâng tin döõ lieäu nhö aâm thanh, hình aûnh, döõ lieäu thoâng thöôøng. Caùc chuaån keát noái WAN Sô ñoà maïng WAN keát noái thaúng Thieát bò naêm beân phía ngöôøi söû duïng goïi laø CPE(customer premises equipment). Ngöôøi thueâ bao coù theå mua ñöùt thieát bò treân hoaëc thueâ noù töø nhaø cung caáp dòch vuï. CPE ñöôïc noái ñeán moät CO(central office) gaàn nhaát cuûa nhaø cung caáp dòch vuï baèng caùp ñoàng hoaëc caùp quang vaø ñoaïn keát noái naøy ñöôïc goïi laø Local Loop, ñeå giuùp cho Local Loop coù theå mang döõ lieäu thì caàn phaûi coù moät thieát bò ví duï nhö modem ñeå chuaån bò döõ lieäu seõ truyeàn taûi, nhöõng thieát bò duøng ñeå ñaët döõ lieäu leân Local Loop ñöôïc goïi laø thieát bò DCE (data communications equipment ). Thieát bò cuûa khaùch haøng chuyeån döõ lieäu cho DCE ñöôïc goïi laø DTE (data terminal equipment), vaäy DCE cung caáp giao dieän cho DTE keát noái vaøo ñaùm maây WAN . Giao dieän DTE/DCE söû duïng nhieàu loaïi giao thöùc khaùc nhau cuûa lôùp vaät lyù ví duï nhö High-Speed Serial Interface (HSSI) vaø V.35. Nhöõng giao thöùc naøy thieát laäp nhöõng maõ vaø nhöõng tham soá veà maët ñieän töû maø caùc thieát bò söû duïng ñeå lieân laïc vôùi nhau. Nhöõng keát noái WAN ñöôïc cung caáp vôùi nhieàu toác ñoä khaùc nhau ño baèng bit treân giaây (bps), kilobit treân giaây hay megabit treân giaây hay Gigabit/giaây . Gía trò bps thöôøng laø song coâng toaøn phaàn coù nghóa laø ñöôøng E1 coù theå truyeàn taûi 2Mbps vaø ñöôøng T1 coù theå mang 1,5 Mbps treân moãi chieàu cuøng moät luùc . Caùc loaïi ñöôøng truyeàn vaø baêng thoâng : Line Type Signal Standard Bit Rate Capacity 56 DS0 56 Kbps 64 DSO 64Kbps T1 DS1 1.544 Mbps E1 ZM 2.048 Mbps E3 M3 34.064 Mbps J1 Y1 2.048 Mbps T3 DS3 44.736 Mbps OC-1 SONET 51.84 Mbps OC-3 SONET 155.54 Mbps OC-9 SONET 466.56 Mbps OC-12 SONET 622.08 Mbps OC-18 SONET 933.12 Mbps OC-24 SONET 1244.16 Mbps OC-36 SONET 1866.24 Mbps OC-48 SONET 2488.32 Mbps WAN laø moät nhoùm nhöõng Lan keát noái laïi vôùi nhau qua moät ñöôøng lieân keát ñöôïc cung caáp bôûi nhaø cung caáp dòch vuï .Vì ñöôøng lieân keát naøy khoâng theå caém tröïc tieáp vaøo LAN do vaäy caàn phaûi caàn nhöõng thieát bò giao dieän khaùc nhau ví duï nhö boä ñònh tuyeán, boä chuyeån maïch, modem… Maùy tính trong maïng LAN ñaàu tieân seõ gôûi döõ lieäu caàn truyeàn ra boä ñònh tuyeán, boä ñònh tuyeán seõ söû duïng thoâng tin ñòa chæ lôùp 3 giao döõ lieäu ñeán giao dieän WAN phuø hôïp. Boä ñònh tuyeán laø moät thieát bò maïng thoâng minh vaø coù theå tham gia vaøo quùa trình quaûn lyù maïng. Boä ñònh tuyeán quaûn lyù maïng baèng khaû naêng kieåm soaùt ñoäng nhöõng taøi nguyeân cuûa maïng, theâm vaøo ñoù boä ñònh tuyeán coøn hoã trôï nhöõng nhieäm vuï cuûa maïng,ngoaøi ra boä ñònh tuyeán coøn thöïc hieän nhöng muïc tieâu cuûa maïng nhö baûo ñaûm keát noái, baûo ñaûm hieäu suaát, ñieàu khieån quaûn lyù vaø tính uyeån chuyeån. Ñöôøng truyeàn lieân keát cuûa WAN caàn nhöõng tín hieäu vôùi daïng thöùc phuø hôïp. Vôùi nhöõng ñöôøng kyõ thuaät soá thì caàn phaûi coù thieát bò CSU (channel service unit) vaø DSU (data service unit ), hai thieát bò naøy thöôøng ñöôïc keát hôïp trong moät thieát bò duy nhaát goïi laø CSU/DSU . CSU/DSU cuõng coù theå tích hôïp saün taïi giao dieän cuûa boä ñònh tuyeán . Neáu Local Loop laø heä thoáng Analog thì caàn phaûi coù modem. Modem mang döõ lieäu treân cô sôû nhöõng ñöôøng daây ñieän thoaïi. Neáu heä thoáng laø ISDN thì taát caû nhöõng thieát bò gaén vaøo phaûi töông thích ISDN, thöôøng thöôøng maùy PC ñöôïc tích hôïp saün nhöõng giao dieän ñeå quaây soá tröïc tieáp. Nhöõng thieát bò cuû hôn khoâng coù giao dieän ISDN thì caàn phaûi coù boä chuyeån ñoåi. Caùc chuaån vaät lyù cuûa WAN Nhöõng maùy chuû truyeàn thoâng taäp trung nhöõng cuoäc goïi töø user vaø nhöõng cuoäc truy nhaäp töø xa cuûa caùc maïng LAN. Nhöõng maùy chuû naøy coù theå vöøa coù giao dieän analog vöøa coù giao dieän digital vaø hoå trôï haøng traêm user cuøng moät luùc. Ñoùng goùi treân WAN : Döõ lieäu töø loùp network ñi xuoáng lôùp data link ñeå ñeán ñöôïc lôùp lieân keát vaät lyù, lôùp lieân keát vaät lyù naøy thöôøng thöôøng laø keát noái ñieåm ñeán ñieåm cho maïng WAN. Lôùp data link xaây döïng nhöõng Frame ngay döôùi lôùp network do ñoù taïi lôùp naøy caàn phaûi coù cô cheá cho nhöõng ñieàu khieån vaø nhöõng kyõ thuaät kieåm tra. Ñeå baûo ñaûm raèng giao thöùc ñöôïc ñoùng goùi laø ñuùng thì kieåu ñoùng goùi cuûa lôùp 2 treân moãi giao dieän cuûa boä ñònh tuyeán caàn phaûi ñöôïc caáu hình. Söï löïa choïn giao thöùc ñoùng goùi phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo kyõ thuaät WAN vaø thieát bò. Ña soá vieäc ñoùng Frame döïa theo chuaån HDLC. Chuaån ñoùng Frame HDLC cho pheùp khaû naêng giao nhaän döõ lieäu an toaøn treân moät ñöôøng ttruyeàn khoâng tin caäy vaø bao goàn nhöõng cô cheá baùo hieäu doøng chaûy vaø ñieàu khieån loãi. Moät Frame luoân luoân baét ñaàu vaø keát thuùc bvaèng moät tröôøng côø 8 bit, voùi maãu nhö sau 01111110. Bôûi vì raát coù nhieàu khaû naêng laø döõ lieäu cuõng coù maãu nhö vaäy neân heä thoáng göæ HDLC. Luoân cheøn bit 0 sau moãi 5 bit 1 trong tröôøng döõ lieäu nhôø vaøo ñieàu naøy maø tröôøng côø chæ coù theå xaãy ra ôû cuoái Frame. Coøn ôû heä thoáng nhaän thì noù töï thaùo ra nhöõng bit ñöôïc cheøn vaøo. Tröôøng ñòa chæ thì khoâng caàn thieát cho keát noái WAN vì keát noái naøy luoân laø Point -To –Point. Tuy nhieân tröôøng ñòa chæ vaãn toàn taïi vaø daøi töø 1 tôùi 2 bytes. Tröôøng ñieàu khieån cho bieát loaïi Frame, loaïi Frame coù theå laø Frame thoâng tin, Frame giaùm saùt vaø Frame khoâng ñaùnh soá. Frame khoâng ñaùnh soá mang nhöõng thoâng tin setup ñöôøng truyeàn. Frame thoâng tin mang döõ lieäu cuûa lôùp network. Frame giaùm saùt ñieàu khieån nhöõng luoàn thoâng tin veà Frame vaø yeâu caàu truyeàn laïi döõ lieäu trong tröôøng hôïp coù loãi. Tröôøng ñieàu khieån thöôøng laø 1 byte nhöng khi heä thoáng cuûa soå hoaït ñoäng thì tröôøng naøy taêng leân 2 bytes. Tröôøng ñòa chæ vaø tröôøng ñieàu khieån ñöôïc goïi laø Frame header. Döõ lieäu ñöôïc ñoùng goùi ñi theo ngay sau tröôøng ñieàu khieån tieáp theo ñoù laø tröôøng kieån tra tuaàn töï tröôøng naøy caàn töø 2 ñeán 4 bytes. Nhöõng chuaån WAN : WAN cuõng söû duïng moâ hình tham chieáu OSI nhöng taäp trung vaøo lôùp 1 vaø lôùp 2. Nhöõng chuaån cuûa WAN ñaët bieät moâ taû nhöõng phöông thöùc giao nhaän ôû lôùp vaät lyù vaø nhöõng yeâu caàu cuûa lôùp lieân keát döõ lieäu bao goàm vieäc ñaùng ñòa chæ, kieåm soaùt doøng vaø ñoùng goùi. Nhöõng giao thöùc cuûa lôùp vaät lyù moâ taû nhöõng keát noái veà maët ñieän töû, veà cô cheá, veà hoaït ñoäng vaø chöùc naêng cho nhöõng dòch vuï ñöôïc cung caáp bôûi nhaø cung caáp dòch vuï truyeàn thoâng. Giao thöùc cuûa lôùp lieân keát döõ lieäu ñònh nghóa döõ lieäu ñoùng goùi ñeå truyeàn ñeán nhöõng ñieåm ôû xa vaø ñònh nghóa cô cheá truyeàn cuûa Frame. Coù nhieàu kyõ thuaät khaùc nhau ñöôïc söû duïng nhö ISDN, Frame Relay hoaëc ATM nhöõng giao thöùc naøy cuõng söû duïng cô cheá ñoùng Frame caên baûn vaø ñieàu khieån HDLC. 2.2. Caùc kieåu ñöôøng truyeàn trong maïng WAN Loaïi ñöôøng truyeàn Toác ñoä ATM 108 MB Fast Ethernet 100 MB FDDI 1 GB Token Ring 16 MB T1 1.55 MB Dial-up 56 KB Tunnel 9 KB ISDN 128 KB HSSI 4,5 MB DFO 64 KB Ethernet 10 MB Caùc loaïi ñöôøng truyeàn naøy cho nhaø cung caáp dòch vuï cung caáp. III. TOÅNG QUAN VEÀ ÑÒNH TUYEÁN : Khaùi quaùt veà ñònh tuyeán Internet laø moät maïng toaøn caàu bao goàm nhieàu nhoùm maïng lieân keát vôùi nhau, cho pheùp truyeàn thoâng giöõa haàu heát caùc coâng ty, caùc toå chöùc nghieân cöùu, caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø raát nhieàu toå chöùc khaùc treân theá giôùi. Router thöôøng söû duïng ñeå keát noái maïng rieâng vôùi nhau döôùi söï quaûn lyù cuûa nhaø quaûn trò. 1.1 Khaùi nieäm ñònh tuyeán. Moät giao thöùc laø taäp hôïp caùc qui taéc trong ñoù xaùc ñònh moät ñoái töôïng naøo ñoù seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo. Moät giao thöùc ñònh tuyeán laø moät taäp hôïp caùc qui taéc moâ taû moät giao thöùc lôùp 3 seõ göûi caäp nhaät cho nhau veà maïng hieän coù. Neáu coù nhieàu ñöôøng ñi ñeán moät maïng cuøng toàn taïi, giao thöùc ñònh tuyeán cuõng seõ xaùc ñònh ñöôøng ñi toát nhaát. Caùc thieát bò coù chung moät hieåu bieát veà maïng ñoù, caùc thieát bò seõ baét ñaàu route treân ñöôøng ñi toát nhaát. 1.2 Routing protocol vaø Routed protocol Routed protocol laø giao thöùc lôùp 3 cuûa moâ hình OSI (lôùp datalink) quy ñònh daïng format vaø caùch söû duïng cuûa caùc tröôøng trong packet nhaèm chuyeån caùc packet töø nôi naøy sang nôi khaùc. Ví duï: IP, IPX….. Routing protocol laø giao thöùc ñònh tuyeán ñöôïc duøng giöõa caùc router ñeå göûi vaø nhaän caùc caäp nhaät veà caùc maïng toàn taïi trong moät toå chöùc, qua ñoù caùc trình ñònh tuyeán coù theå duøng ñeå xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa goùi treân maïng. Caùc giao thöùc ñònh tuyeán hoã trôï giao thöùc ñöôïc ñònh tuyeán baèng caùch cung caáp caùc cô caáu chia seû thoâng tin ñònh tuyeán. Ví du: RIP, IGRP….. ROUTED PROTOCOL ROUTING PROTOCOL AppleTalk RTMP , AURP , EIGRP IPX RIP , EIGRP , NLSP Vines RTP DECNET DECNET IP RIP , IGRP , EIGRP , OSPF , BGP Hình 1.1 Baûng caùc routed protocol vaø routing protocol Ñeå keát noái caùc maïng vôùi nhau, router seõ ñöôïc caáu hình ñònh tuyeán tónh hay ñoäng vaø göûi thoâng tin ñeán caùc router laùng gieàng. Router laùng gieàng laø router khaùc coù cuøng chung subnet vôùi router hieän haønh. 1.3 Baûng ñònh tuyeán (routing table) Laø baûng chöùa caùc thoâng tin veà maïng maø router ñang keát noái vaø maïng ñích. Router seõ tìm trong baûng ñònh tuyeán ñeå quyeát ñònh veà ñöôøng ñi cuûa goùi (packet) ñeán maïng ñích ñöôc chæ ra trong phaàn ñòa chæ cuûa goùi IP. Network (maïng ñích) Subnet mask Gateway Outgoing interface Metric Nexthop 140.100.100.0 255.255.255.0 140.100.100.1 E0 6 131.108.13.15 140.100.110.0 255.255.255.0 140.100.110.1 E0 7 131.108.13.15 140.100.120.0 255.255.255.0 140.100.120.1 E0 8 131.108.13.15 166.99.0.0 255.255.0.0 166.99.0.1 E1 10 131.108.14.1 145.0.88.0 255.255.255.0 145.0.88.1 S0 3 131.108.10.9 Network: chöùa ñòa chæ maïng toàn taïi trong moät heä thoáng Subnet mask: laø lôùp maët naï cuûa ñòa chæ maïng cuûa network (140.100.100.0 255.255.255.0) Outgoing interface: chæa ra caùc thoâng tin: Caùc goùi tin seõ göûi ra coâng naøo cuûa router Caùc thoâng tin caäp nhaät ñöôïc nhaän töø coång giao tieáp cuûa router Metric: giaù trò ñöôïc gaùn ñeán töøng ñöôøng ñi döïa treân caùc tieâu chí chæ ra trong giao thöùc ñònh tuyeán, ñöôïc duøng ñeå chæ ra ñöôøng ñi toát nhaát neáu coù nhieàu ñöôøng ñi ñeán ñòa chæ maïng ñích Nexthop: ñòa chæ cuûa router keát tieáp, giaù trò nexthop laø ñòa chæ cuûa router keát noái tröïc tieáp Nguyeân taéc ñònh tuyeán Sau khi router nhaän moät goùi tin, ñeå ñònh tuyeán ta caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: Giao thöùc ñònh tuyeán cho goùi tin thuoäc veà giao thöùc ñoù coù ñöôïc caøi ñaët treân router vaø ñang hoaït ñoäng hay khoâng? Vaø giao thöùc ñònh tuyeán coù theå hoaït ñoäng trong moâi tröôøng naøo? (IP, IPX, AppleTalk …..). Neáu giao thöùc ñònh tuyeán ñaõ ñöôïc caøi ñaët thì ñöôøng ñi naøo ñeán moät heä thoáng maïng ôû xa toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán hay khoâng? Neáu ñòa chæ maïng ñích khoâng coù trong baûng ñònh tuyeán, coù tuyeán ñöôøng maëc ñònh naøo ñöôïc caáu hình treân router hay khoâng? Neáu ñòa chæ maïng ñích name trong baûng ñònh tuyeán thì interface naøo treân router maø packet seõ ñöôïc truyeàn ñi? Neáu coù nhieàu ñöôøng ñi ñeå ñeán maïng ñích, router seõ choïn ñöôøng naøo? Khi khoâng coù ñöôøng ñi naøo ñeán maïng ñích, router seõ huûy boû backet vaø göûi moät thoâng ñieäp ICMP (Internet Control Message Protocol) ñeán maïng nguoàn. Moãi laàn packet ñöôïc höôùng vaøo hoaëc höôùng ñeán interface ñöôïc choïn, router phaûi goùi goïn packet vaøo trong moät vò trí naøo ñoù. Kyõ thuaät naøy ñöôïc goïi laø truyeàn theo khung (framing) vaø noù ñöôïc yeâu caàu ñeå höôùng packet ñeán hop keá tieáp cuûa thieát bò vaät lyù. Moãi laàn packet ñöôïc truyeàn theo khung, noù seõ truyeàn theo höôùng töø hop ñeán hop (hop ñöôïc hieåu laø lieân keát giöõa 2 router) cho ñeán khi noù ñeán ñöôïc thieát bò ñích cuoái cuøng. Baûng ñònh tuyeán ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån packet ñeán chính xaùc heä thoáng maïng caàn ñeán. Caùc phöông phaùp ñònh tuyeán ( Methold Routing) 2.1 Ñònh tuyeán trong moâi tröôøng IP Ñònh tuyeán trong moâi tröôøng IP coù theå laø ñònh tuyeán ñoäng (dynamic routing), söû duïng caùc giao thöùc ñònh tuyeán ñöôïc thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi trong maïng vaø töï ñoâng choïn ñöôøng ñi toái öu. Ngöôïc laïi ñònh tuyeán tónh (static routing) ñöôïc thieát laäp treân router bôûi nhaø quaûn trò maïng, ñònh tuyeán tónh khoâng thay ñoåi cho ñeán khi nhaø quaûn trò thay ñoåi chuùng. 2.2 Static routing (ñònh tuyeán tónh) Static routing laø cô cheá trong ñoù ngöôøi quaûn trò quyeát ñònh, gaùn saün protocol cuõng nhö ñòa chæ ñích cho router; cho ñeán khi naøo thì phaûi truyeàn qua port naøo, ñòa chæ laø gì …. Caùc thoâng tin naøy chöùa trong routing table vaø chæ ñöôïc caäp nhaät hay thay ñoåi bôûi ngöôøi quaûn trò. Router ñöôïc laäp trình tónh khoâng theå tìm ra ñöôøng ñi, chuùng thieáu cô cheá ñeå truyeàn thoâng tin ñònh tuyeán tôùi caùc router khaùc. Router ñöôïc laäp trình tónh chæ coù theå höôùng packet ñeán ñöôøng ñi ñaõ ñöôïc ngöôøi quaûn trò ñònh nghóa saün. Static routing thích hôïp cho caùc heä thoáng ñôn giaûn, coù keát noái ñôn giaûn giöõa 2 router, trong ñoù ñöôøng truyeàn döõ lieäu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. 2.2.1 Höõu ích cuûa static routing Ñònh tuyeán tónh coù moät vaøi höõu ích: Cho pheùp ta chæ ra thoâng tin maø ta muoán bieåu loä caùc maïng bò giôùi haïn Ñöôøng ñi ñöôïc laäp trình tónh coù tính baûo maät cao vì chæ coù ngöôøi quaûn trò môùi bieát caùc thieát laäp ñoù Laøm taêng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi nguyeân Khi moät maïng chæ coù theå tieáp caän baèng moät ñöôøng daãn, thì moät tuyeán tónh ñeán maïng coù theå laø ñuû; loaïi maïng naøy ñöôïc goïi laø maïng “cuït” (stub network). Caáu hình ñònh tuyeán tónh cho moät maïng “cuït” traùnh ñöôïc löôïng overhead cuûa ñònh tuyeán ñoäng 2.2.2 Haïn cheá cuûa static routing Neáu coù moät thay ñoåi trong maïng hoaëc maïng bò loãi ngöôøi quaûn trò phaûi chòu traùch nhieäm caäp nhaät cho töøng doøng ñònh tuyeán taïi moïi router, do vaäy hoï luoân phaûi caäp nhaät baûng ñònh tuyeán. 2.2.3 ÖÙng duïng cuûa static routing Static routing thöôøng ñöôïc söû duïng toát trong hnöõng maïng nhoû maø chæ coù moät ñöôøng ñi duy nhaát ñeán ñích ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. Khi maïng phaùt trieån leân ngöôøi ta seõ theâm ñöôøng ñi tôùi ñích -> seõ coù moät soá khoù khaên. Ngöôøi quaûn trò seõ laäp trình treân theâm cho router ñeå söï truyeàn thoâng deã daøng trong maïng WAN. 2.2.4 Caáu hình static routing Static routing hay static route ñöôïc caáu hình baèng tay thoâng qua leänh ip route nhö sau: Router(config)#ip route network [mask] {address | interface } [distance] [permanent]. Trong ñoù: network – network ñích hay subnet mask – subnet mask address – IP address cuûa next hop router interface – teân interface (cuûa router ñang caáu hình) ñeå ñi tôùi network ñích distance – giaù trò cung caáp bôùi nhaø quaûn trò , nhaèm chæ ñoä öu tieân ( cost) cuûa ñöôøng ñònh tuyeán ( tuøy choïn) permanent – chæ ñònh raèng ñöôøng ñònh tuyeán naøy khoâng bò dôõ boû ngay caû khi interface bò shutdown 2.3 Default routing (ñònh tuyeán maëc ñònh) Default routing laø cô cheá ñaëc bieät cuûa static routing. Default routing ñöôïc söû duïng ñeå göûi packet ñeán maïng töø xa khoâng coù trong baûng ñònh tuyeán ñeán router hop keá tieáp. Ta coù theå caøi ñaët caùc tuyeán maëc ñònh nhö laø moät phaàn cuûa coâng vieäc caáu hình tónh. Ta chæ coù theå söû duïng default routing treân nhöõng maïng LAN noäi boä. Taát caû router cuûa Cisco laø router classful, nghóa laø chuùng xaùc laäp moät subnet mask maëc ñònh cuûa moãi interface cuûa router. Khi moät router nhaän moät packet cuûa maïng con ñích maø khoâng coù trong baûng ñònh tuyeán, maëc ñònh noù seõ truyeàn packet ñi ngay. Neáu söû duïng default routing, ta phaûi söû duïng leänh ip classless bôûi vì khoâng coù maïng con töø xa naøo ñöôïc chöùa trong baûng ñònh tuyeán. Khi static routing ñaõ ñònh tröôùc ñöôøng ñi thì router ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå tìm ñích ñeán ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc, router seõ söû duïng ñöôøng ñi maëc ñònh noù khoâng tìm thaáy ñöôøng ñi trong baûng ñònh tuyeán. Ñöôøng ñi maëc ñònh cuûa router thöôøng laø 0.0.0.0 vôùi subnet mask laø 0.0.0.0 Ví duï: Caùc router cuûa coâng ty X xöû lyù ñaëc taû tri thöùc veà topo cuûa maïng maùy tính trong coâng ty naøy naøy. Duy trì tri thöùc veà moãi maïng khaùc coù theå truy xuaát ñeán thoâng qua maây internet (internet cloud) laø khoâng caàn thieát vaø khoâng hôïp lyù, neáu nhö coø theå. Thay vì vaäy, moãi router trong coâng ty X ñöôïc thoâng baùo moät tuyeán maëc ñònh maø noù coù theå duøng ñeå coá gaéng ñaït ñeán baát kyø moät ñích khoâng bieát roõ naøo baèng caùch höôùng tröïc tieáp caùc goùi vaøo Internet. Duøng maëc ñònh neáu hop keá khoâng ñöôc lieät keâ roõ raøng trong baûng ñònh tuyeán Caáu hình default route: Router(config)#ip default-network network number; vôùi network number laø ñòa chæ maïng caàn caáu hình. 2.4 Dymamic routing (ñònh tuyeán ñoäng) Dynamic routing laø cô cheá ñònh tuyeán ñoäng söû duïng caùc giao thöùc ñònh tuyeán ñeå töï ñoäng caäp nhaät caùc thoâng tin veà caùc router xung quanh. Tuøy theo daïng thuaät toaùn maø cô cheá caäp nhaät thoâng tin cuûa caùc router seõ khaùc nhau. Khi noù truyeàn thoâng vôùi caùc router laùng gieàng thì giao thöùc ñònh tuyeán seõ qui ñònh caùc taäp luaät maø caù router khaùc söû duïng. Ñònh tuyeán cho pheùp router ñònh höôùng moät caùch thích hôïp cho moät goùi chaïy töø maïng ñeán maïng döïa vaøo thoâng tin ñaõ ñöôïc caáu hình. Router tham khaûo baûng ñònh tuyeán cuûa noù vaø theo caùc chæ daãn coá ñònh ñöôïc löu giöõ ôû ñaây ñeå chuyeån tieáp goùi ñeán router khaùc. Caùc giao thöùc ñònh tuyeán ñoäng cuõng coù theå ñònh höôùng löu löôïng töø cuøng moät phaàn qua nhieàu ñöôøng daãn khaùc nhau trong moät maïng ñeå ñaït hieäu suaát toát hôn. Ñieàu naøy döôïc goïi laø chia seû taûi. 2.4.1 Caùc hoaït ñoäng cuûa giao thöùc ñònh tuyeán ñoäng Söï thaønh coâng cuûa ñònh tuyeán ñoäng tuøy thuoäc vaøo 2 chöùc naêng router cô baûn: Duy trì moät baûng ñònh tuyeán Phaân taùn tri thöùc maïng theo ñònh kyø, döôùi daïng caäp nhaät ñònh tuyeán, cho caùc router khaùc Ñònh tuyeán ñoäng döïa vaøo moät loaïi giao thöùc ñònh tuyeán ñeå chia seû tri thöùc maïng cho caùc router. Moät giao thöùc ñònh tuyeán ñònh ra moät taäp nguyeân taéc ñöôïc aùp duïng vaøo moãi router khi noù thoâng tin vôùi caùc router laùng gieàng. 2.4.2 Lôïi ích cuûa ñònh tuyeán ñoäng (dymanic routing) Dynamic routing hoaït ñoäng hieäu quaû vaø phöùc taïp hôn 2 phöông phaùp routing treân (static vaø default routing), dynamic routing söû duïng caùc giao thöùc ñònh tuyeán cho pheùp caùc router laøm moät soá chöùc naêng caàn thieát cuûa chuùng, bao goàm tìm vaø xaùc nhaän ñöôøng ñi, hoäi tuï theo moät qui öôùc chung cuûa caáu truùc maïng, vôùi moät vaøi khaùc bieät trong caùc tính toaùn ñöôøng ñi. Dynamic routing seõ coù theå hoïc ñöôøng ñeán maïng ñích maëc duø noù chöa bieát ñöôøng ñi ñeán. Vì vaäy dynamic routing seõ linh hoaït hôn 2 phöông phaùp treân. Caùc giao thöùc ñònh tuyeán laø: RIP,EIGRP,EGRP,OSPF … 2.4.3 Haïn cheá vaø öùng duïng cuûa giao thöùc ñònh tuyeán ñoäng (dymanic routing) Söû duïng dynamic routing toán nhieàu taøi nguyeân CPU, boä nhôù vaø baêng thoâng cho vieäc lieân keát maïng. Dynamic routing thöôøng duøng trong caùc heä thoáng phöùc taïp hôn , trong ñoù caùc router ñöôïc lieân keát vôùi nhau thaønh moät maïng löôùi. Ví duï: nhö caùc heä thoáng router cung caáp dòch vuï ingternet, heä thoáng cuûa caùc coâng ty ña quoác gia. 2.4.4 Caáu hình cho ñònh tuyeán ñoäng (dynamic routing) Router(config)#ip routing IV. TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC GIAO THÖÙC ÑÒNH TUYEÁN : Caùc cô sôû ñeå ñònh tuyeán 1.1 Söï xaùc ñònh ñöôøng daãn Cho löu löôïng ñi xuyeân qua maây maïng (network cloudy) dieãn ra taïi lôùp maïng (lôùp 3). Chöùc naêng xaùc ñònh ñöôøng daãn cho pheùp router öôùc löôïng caùc ñöôøng daãn khaû thi ñeå ñeán ñích vaø thieát laäp söï kieåm soaùt moät goùi öu tieân theo sôû thích cuûa router. Hình söï xaùc ñònh ñöôøng daãn Lôùp maïng thöïc hieän phaân phoái goùi töø ñaàu cuoái ñeán ñaàu cuoái theo loái toång löïc (best-effort) xuyeân qua lieân maïng. Lôùp maïng duøng baûng ñònh tuyeán IP ñeà göûi caùc goùi töø maïng nguoàn ñeán maïng ñích. Sau khi router xaùc ñònh ñöôøng daãn seõ duøng, noù xöû lyù chuyeån tieáp caùc goùi. Noù laáy goùi ñöôïc chaáp nhaän treân moät giao tieáp vaø chuyeån noù ñeán moät giao tieáp khaùc hay port khaùc laø baét ñaàu cuûa ñöôøng daãn toát nhaát ñeå ñöa goùi ñeán ñích. 1.2 Söï löïa choïn ñöôøng daãn vaø chuyeån maïch goùi Moät router chuyeån tieáp moät goùi töø moät lieân keát döõ lieäu naøy ñeán moät lieân keát khaùc baèng hai chöùc naêng cô baûn: Chöùc naêng xaùc ñònh ñöôøng daãn Chöùc naêng chuyeån maïch Chöùc naêng chuyeån maïch cho pheùp router chaáp nhaän moät goùi ñeán treân moät giao tieáp vaø chuyeån noù sang moät giao tieáp thöù hai. Chöùc naêng xaùc ñònh ñöôøng daãn cho pheùp router choïn giao tieáp thích hôïp nhaát ñeå chuyeån moät goùi. Phaàn node cuûa ñòa chæ ñöôïc duøng bôûi router cuoái cuøng (router ñöôïc keát noái ñeán maïng ñích) ñeå phaân phoái ñeán ñuùng host ñích cuûa noù. Chöùc naêng chuyeån maïch ñöôøng daãn ñöôïc duøng ñeå di chuyeån caùc goùi xuyeân qua moät lieân maïng. Moät heä thoáng ñaàu cuoái coù caùc goùi muoán gôûi ñeán heä thoáng ñaàu cuoái khaùc. Heä thoáng ñaàu cuoái höôùng frame ñi baèng caùch duøng ñòa chæ MAC cuûa heä thoáng trung gian. Caùc thuaät toaùn söû duïng trong giao thöùc ñònh tuyeán Haàu heát caùc giaûi thuaät ñònh tuyeán coù theå ñöôïc chia thaønh moät trong hai giaûi thuaät cô baûn: Distance-vector Link-state 2.1 Giao thöùc ñònh tuyeán Distance-vector 2.1.1 Khaùi quaùt Ñònh tieán distance-vector döïa vaøo caùc giaûi thuaät ñònh tuyeán coù cô sôû hoaït ñoäng laø khoaûng caùch veùc tô, theo ñònh kyø chuùng chuyeån caùc baûn copy cöûa baûng ñònh tuyeán töø router naøy ñeán router naøy ñeán kia. Caùc caäp nhaät thöôøng xuyeân naøy giöõa caùc router thoâng baùo veà caùc thay ñoåi cuûa topo. Moãi router nhaän moät baûng ñònh tuyeán töø caùc router laùng gieàng ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi noù. 2.1.2 Hoaït ñoäng cuûa giao thöùc Distance-vector Caùc giao thöùc distance-vector göûi ñònh kyø caùc caäp nhaät veà maïng maø quaù trình ñinh tuyeán ñaõ tìm thaáy vaø ñöa vaøo baûng ñònh tuyeán. Caùc caäp nhaät ñöôïc göûi tröïc tieáp vaøo caùc router laùng gieàng keát noái tröïc tieáp. Ñòa chæ ñích cuûa caùc routing update laø 255.255.255.255 (ñòa chæ broadcast), coù nghóa laø taát caû caùc router treân phaân ñoaïn maïng ñoù seõ nghe ñöôïc caùc update. Caùc caäp nhaät seõ göûi ra ñònh kyø sau khi moät khoûang thôøi gian bò heát, khoaûng thôøi gian timer naøy seõ ñöôïc khôûi ñoäng laïi ngay laäp töùc sau khi router göûi moät caäp nhaät. Nhö vaäy giao thöùc ñònh tuyeán distance-vector seõ göûi ra toaøn boä baûng ñònh tuyeán ñeán caùc laùng gieàng cuûa noù, thieát laäp moät ñoàng hoà thôøi gian sau moät khoaûng thôøi gian xaùc ñònh tröôùc (30s ñoái vôùi RIPv1) seõ göûi ra toaøn boä baûng ñònh tuyeán moät laàn nöõa. Sau khi nhaän ñöôïc baûng ñònh tuyeán cuûa router laùng gieàng, router seõ caäp nhaät baûng ñònh tuyeán cuûa coù vaø thay ñoåi baûng ñònh tuyeán theo caùc caäp nhaät maø noù nhaän ñöôïc. Do router seõ tieáp tuïc truyeàn thoâng tin maø noù nghe ñöôïc töø router laùng gieàng, caùc giao thöùc ñònh tuyeán nhoùm distance-vector goïi laø “ñònh tuyeán theo tinh ñoàn”. 2.1.3 Kyõ thuaät traùnh laëp trong quaù trình ñònh tuyeán (solution) Ñònh tuyeán thaønh voøng hay laëp (routing loops) coù theå xaûy ra neáu söï hoäi tuï cuûa maïng dieãn ra chaäm treân moät caáu hình môùi, taïo ra caùc muïc ñònh tuyeán khoâng chaéc chaén. Hình 2.2 Routing loop Caùc tuyeán chaïy voøng , chaäm hoäi tuï , ñònh tuyeán khoâng nhaát quaùn Trước khi network 1 bị down thì thì tất cả router đều xem đường route tới network là GOOD. Và router C nhận định rằng muốn tới network 1 thì fải qua router B ( metric đây là 3 (ví dụ ta chạy RIP) Khi network 1 bị down xuống thì router E mới gửi 1 bản update tới A là: network 1 down rồi. Nhưng router B C D không biết. Nhưng B và D có thể nhận biết được network 1 down moät cách nhanh chónh vì nó keát noái (connect) trực tiếp tới A nên nhận update nhanh hơn. Tuy nhiên do C không nhận được update là network 1 down nến vẫn gửi moät bản update tới B và D là đường tới network1 vẫn GOOD. Và như thế B và D update lại bản routing table của mình là network 1 vẫn good. Như thế là sai và quá trình này cứ lặp đi lặp lại (vì A sẽ gửi lại moät update nói với B và D rằng laø network 1 vẫn good) ===> routing loop. Nguyên nhân: Chúng ta thấy rằng nguyên nhân routing loop là B và D có thể nhận được update từ A còn C thì không , bởi vì network 1 "HÔI TỤ CHẬM" (SLOW CONVERGENCE) Laëp ñònh tuyeán coù theå xaûy ra bôûi caùc router khoâng ñöôïc caäp nhaät ñoàng thôøi, do vaäy ñeå traùnh vaø ngaên chaën laëp ñònh tuyeán ngöôøi ta ñöa ra nhöõng kyû thuaät sau: Count to infinity Maximum hop count Split horizon Route poisoning Holddown 2.1.3.1 Count to infinity (ñeám voâ thôøi haïn) Nhö ví duï ñeà caäp ôû treân (hình 2.2), caùc caäp nhaät khoâng hôïp leä cuûa network 1 seõ tieáp tuïc voøng tröø khi vaøi quaù trình khaùc döøng noù laïi. Ñieàu kieän naøy, ñöôïc goïi laø ñeám voâ thôøi haïn (count to infinity), voøng caùc goùi lieân tuïc treân maïng baát chaáp thöïc teá laø maïng ñích ñaõ bò caét. Trong khi router ñang ñeám moät caùch voâ thôøi haïn, thoâng tin khoâng hôïp leä cho pheùp moät voøng ñònh tuyeán cöù theá toàn taïi. Hình 2.3 Ñeám voâ thôøi haïn 2.1.3.2 Maximum hop count (ñònh ra moät soá toái ña) Caùc giaûi thuaät ñònh tuyeán distance-vector laø töï hieäu chænh, nhöng baøi toaùn ñònh tuyeán thaønh voøng coù theå yeâu caàu ñeám voâ haïn ñaàu tieân. Ñeá traùnh vaán ñeà keùo daøi theâm, caùc giao thöùc distance-vector ñònh nghóa voâ haïn nhö moät con soá toái ña ñöôïc chæ ñònh, con soá naøy caên cöù theo ñaïi luôïng ñònh tuyeán (ñeám hop ñôn giaûn). Vôùi caùch tieáp caän naøy, giao thöùc ñònh tuyeán cho pheùp voøng ñònh tuyeán cöù tieáp tuïc cho ñeán khi ñaïi löôïng ñònh tuyeán vöôït quaù giaù trò sôùm nhaát theo maëc ñònh. 2.1.3.3 Split horizon (phaân chia ranh giôùi) Split horizon laø moätt kyû thuaät ñeå traùnh laëp ñònh tuyeán , split horizon giaûm soá thoâng tin ñònh tuyeán khoâng chính xaùc vaø chi phí ñònh tuyeán trong moät maïng distance-vector baèng caùch ñöa ra luaät ñeå thoâng tin khoâng khoâng theå göûi trôû laïi theo höôùng maø noù nhaän ñöôïc. Routing protocol seõ phaân bieät loaïi interface naøo ñaõ hoïc ñöôøng vaø seõ khoâng quaûng caùo trôû laïi cuøng interface ño . Noù seõ ngaên chaën router A göiû thoâng tin ñaõ ñöôïc caäp nhaät trôû laïi router B. 2.1.3.4 Route Poisoning Route poisoning laø kyõ thuaät traùnh laëp baèng caùch ngaên chaën nhöõng thoâng tin caäp nhaät traùi ngöôïc nhau. Ban ñaàu router E ñöa vaøo baûng ñònh tuyeán moät entry veà ñöôøng ñi cho network 5 (goïi laø route poisoning) coù giaù trò laø 16 (unreachable). Khi router C nhaän 1 route poisoning töø router E, noù seõ göûi moät caäp nhaät goïi laø poisoning reverse ngöôïc trôû laïi router E. Ñieàu naøy ñaûm baûo taát caû caùc ñöôøng ñi treân nhaùnh maïng ñaõ nhaän ñöôïc thoâng tin ñöôøng ñi môùi. Bình thöôøng thì kyõ thuaät naøy khoâng ñöôïc duøng (vì noù coù khuynh höôùng laø taêng kích thöôùc baûng ñònh tuyeán) maø chæ duøng khi gaëp söï coá. Ñeå khaéc phuïc ñieàu naøy, ngöôøi ta duøng kyõ thuaät naøy keát hôp vôùi split-horizon, routing poisoning keát hôïp vôùi split horizon seõ taïo ra moät maïng distance-vector coù tính phuïc hoài cao vaø ñaùng tin caäy hôn. 2.1.3.5 Holddown timer (boä ñònh thôøi khoáng cheá) Holddown laø moät trong nhöõng kyõ thuaät traùnh laëp trong quaù trình ñònh tuyeán. Holddown ngaên chaën nhöõng thoâng ñieäp caäp nhaät thöôøng xuyeân ñeå phuïc hoài moät ñöôøng ñi khoâng coù hieäu quaû (goïi laø flapping). Ñieàu naøy thöôøng xaûy ra khi nhöõng lieân keát khoâng ñoàng boä maát noái keát vaø lieàn caäp nhaät lai. Neáu khoâng coù caùch oån ñònh thì maïng seõ khoâng theå hoäi tuï vaø interface bò flapping seõ chaäm maïng hoaëc laø ngheõn maïng. Holddown ngaên chaën ñöôøng ñi thay ñoåi quaù nhanh trong thôøi gian cho pheùp khi ñöôøng ñi khoâng coù hieäu quaû trôû thaønh coù hieäu quaû ñeå maïng hoaït ñoäng oån ñònh tröôùc khi tìm ñöôøng ñi toái öu. Router haïn cheá trong moät chu kyø xaùc ñònh baát kyø söï thay ñoåi naøo aûnh höôûng ñeán ñöôøng ñi ôû xa. Noù ngaên chaën ñöôøng ñi khoâng hieäu quaû sôùm ñöôïc phuïc hoài ñeán baûng ñònh tuyeán khaùc. Giao thöùc ñònh tuyeán Link-state Cô sôû ñònh tuyeán cho LINK-STATE Giaûi thuaät cô baûn thöù hai ñöôïc duøng cho ñònh tuyeán laø giaûi thuaät link-state. Caùc giaûi thuaät ñònh tuyeán link-state, laø giao thöùc döïa treân thuaät toaùn tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát cuõng ñöôïc goïi laø SPF (Shortest Path First ), duy trì moät cô sôõ döõ lieäu phöùc taïp chöùa thoâng tin veà topo maïng. Trong khi giaûi thuaät distance-vector khoâng coù thoâng tin ñaëc bieät gì veà caùc maïng ôû xa vaø cuõng khoâng bieát caùc router ôû xa, giaûi thuaät ñònh tuyeán link-state bieát ñöôïc ñaày ñuû veá caùc router ôû xa vaø bieát ñöôïc chuùng lieân keát vôùi nhau nhö theá naøo. Ñònh tuyeán link-state duøng: Hình 2.4 Giao thöùc ñònh tuyeán link-state Caùc thoâng baùo veà traïng thaùi lieân keát: LSA (Link State Advertisements). Moät cô sôû döõ lieäu veà topo maïng. Giaûi thuaät SPF, vaø caây SPF sau cuøng. Moät baûng ñònh tuyeán lieân heä caùc ñöôøng daãn vaø caùc port ñeán töøng maïng Router maø söû duïng giao thöùc link-state linh hoaït hôn trong maïng noäi boä hôn giao thöùc distance-vector. OSPF laø giao thöùc ñònh tuyeán IP hoaøn chænh cuûa giao thöùc link-state. Giao thöùc ñònh tuyeán LINK-STATE trao ñoåi caùc baûng ñònh tuyeán Hoaït ñoäng tìm hieåu khaùm phaù maïng trong ñònh tuyeán link-state duøng trong caùc quaù trình sau: Caùc router trao ñoåi caùc LSA cho nhau. Moãi router baét ñaàu vôùi caùc maïng ñöôïc keát noái tröïc tieáp ñeå laáy thoâng tin. Moãi router ñoàng thôùi vôùi caùc router khaùc tieán haønh xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu veà topo bao goàm taát caû caùc LSA ñeán töø lieân maïng. Giaûi thuaät SPF tinh toaøn maïng coù theå ñaït ñeán. Router xaây döïng topo luaän lyù naøy nhö moät caây, töï noù laø goác, goàm taàt caû caùc ñöôøng daãn coù theå ñeán moãi maïng trong lieân maïng ñang chaïy giao thöùc link-state. Sau ñoù, noù saép xeáp caùc ñöôøng daãn naøy theo chieán löôïc choïn ñöôøng daãn ngaén nhaát (SPF). Router lieät keâ caùc ñöôøng daãn toát nhaát cuûa noù, vaø caùc port daãn ñeán caùc maïng ñích, trong baûng ñònh tuyeán cuûa noù. Noù cuõng duy trì caùc cô sôû döõ lieäu khaùc veà caùc phaàn topo vaø caùc chi tieát veà hieän traïng. Caùc thay ñoåi veà topo lan truyeàn nhö theá naøo xuyeân qua maïng Caùc giaûi thuaät link-state caên cöù vaøo caøc caäp nhaät link-state nhö nhau. Baát cöù khi naøo moät topo link-state thay ñoåi, caùc router ñaàu tieân nhaän bieát ñöôïc söï thay ñoåi naøy göûi thoâng tin ñeán caùc router khaùc hay ñeán moät router ñöôïc gaùn tröôùc laø tham chieáu cho taát caû caùc router khaùc caäp nhaät. Ñieàu naøy lieân quan ñeán vieäc göûi thoâng tin ñònh tuyeán chung ñeán taát caû caùc router trong lieân maïng. Ñeå ñaït ñöôïc söï hoäi tuï, moãi router thöïc hieän nhö sau: Theo doõi caùc laùng gieàng cuûa noù: öùng duïng moãi teân cuûa laùng gieàng xem ñang môû hay ñoùng (up hay down), vaø giaù cuûa lieân keát (link cost) ñeán laùng gieàng ñoù. Taïo moät goùi LSA trong ñoù lieät keâ teân teân cuûa caùc giaù lieân keát, bao goàm caùc laùng gieàng môùi, caùc thay ñoåi trong giaù lieân keát, vaø caùc lieân keát daãn ñeán caùc laùng gieàng ñaõ ñöôïc ghi. Göûi goùi LSA naøy ñi sao cho taát caû caùc router ñeàu nhaän ñöôïc. Khi nhaän moät goùi LSA môùi nhaát ñöôïc phaùt ra töø moãi router. Hoaøn thaønh baûn ñoà cuûa lieân maïng baèng caùch duøng döõ lieäu töø goùi LSA tích luyõ ñöôïc vaø sau ñoù tính toaùn caùc tuyeán daãn ñeán taát caû caùc maïng khaùc söû duïng thuaät ñoaùn SPF. Moãi khi moät goùi LSA taïo ra moät thay ñoåi trong cô sôõ döõ lieäu link-state, thuaät toaùn link-state seõ tính toaùn laïi tìm caùc ñöôøng daãn toát nhaát vaø caäp nhaät baûng ñònh tuyeán. Sau ñoù, moãi router löu yù veà söï thay ñoåi topo naøy khi xaùc ñònh ñöôøng daãn ngaén nhaát ñeå ñònh tuyeán caùc goùi. Hình 2.5 Caùc thay ñoåi veà topo maïng trong link-state 2..2..4 Hai LINK-STATE lieân quan vôùi nhau Coù hai link-state lieân quan vôùi nhau: caùc nhu caàu veà boä nhôù vaø xöû lyù vaø caùc nhu caàu veà baêng thoâng. Hình 2.6 Söï lieân quan giöõa 2 link-state RIP (Routing Information Protocol) RIP laø moät trong nhöõng routing protocol ñaàu tieân söû duïng. RIP hoaït ñoäng döïa treân thuaät toaùn distance-vector, ñöôïc söû duïng roäng raõi tuy nhieân chæ thích hôïp cho nhöõng heä thoáng nhoû vaø ít phöùc taïp, trôû thaønh chuaån môû cho caùc nhaø quaûn trò. RIP laø giao thöùc daïng calssful, nghóa laø khoâng chöùa thoâng tin subnet mask trong caùc caäp nhaät ñònh tuyeán, do ñoù, RIP khoâng hoã trôï VLSM (Variable Length Subnet Mask: moät kyû thuaät cho pheùp ngöôøi quaûn trò duøng nhieàu giaù trò subnet mask trong cuøng moät ñòa chæ maïng) vaø maïng khoâng lieân tuïc RIP hoã trôï caân baèng taûi toái ña laø 6 ñöôøng ñi coù chi phí baèng nhau (equal-cost load balancing) RIP coù 2 phieân baûn laø RIPverson1 (RIPv1) vaø RIPverson2 (RIPv2) xaùc ñònh ñöôøng vôùi metric laø hop count (path length). Soá löôïng hop toái ña laø 15 Maëc ñònh: Router RIP seõ göûi baûng ñònh tuyeán ñeå caäp nhaät thoâng tin sau khoaûng thôøi gian trung bình laø 30s (update timer), ñòa chæ ñích cuûa thoâng tin caäp nhaät naøy laø 255.255.255.255 (all-host broadcast). Thôøi gian ñöôøng ñi (route) toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán khi khoâng caäp nhaät môùi laø 180s (invalid timer / timeout / expiration timer). Trong voøng 180s maø khoâng caäp naäht ñöôïc thì hop count cuûa ñöôøng ñi (route) seõ mang giaù trò laø 16, maëc duø ñöôøng ñi laø khoâng theå ñeán ñöôïc nhöng route vaãn ñöôïc duøng ñeå chuyeån tieáp goùi. Router seõ khoâng nhaän baát cöù caäp nhaät môùi cuûa route naøy trong khoaûng thôøi gian laø 180s (hold down). Khoaûng thôøi gian route phaûi chôø tröôùc khi xoùa route ra khoû baûng ñònh tuyeán laø 240s (fush timer / garbage collection timer). 3.1 RIP version 1 (RIPv1) Routing Information Protocol version 1 (RIPv1) laø moät giao thöùc ñôn giaûn, RIPv1 ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng maïng nhoû, ít phöùc taïp hoaëc ít coù söï thay ñoåi veà topo maïng, vaø cuõng hoaït ñoäng döïa treân tuaät toaùn distance vector, seõ gôûi moät caäp nhaät môùi moãi laàn laø 30s vaø caùc baûng caäp nhaät môùi naøy seõ caäp nhaät toaøn boä baûng ñònh tuyeán. Bôûi vì RIPv1 laø giao thöùc ñaàu tieân trong giao thöùc ñònh tuyeán distance vector vaø trôû taøhnh moät chuaån môû cho caùc nhaø quaûn trò, sau ñoù caùc nhaø quaûn trò laäp trình cho moät giao thöùc ñònh tuyeán ñaõ ñöôïc ñònh saün sao cho phuø hôïp vôùi caáu truùc ñaõ toàn taïi . Cuõng nhö giao thöùc ñònh tuyeán distance-vector , RIPv1 cuõng coù nhöõng phöông thöùc traùnh laëp ñònh tuyeán (count to infinity , Split horizon with poison reverse (phöông phaùp phaân chia ranh giôùi) , holddown , triggered update , load balancing). 3.2 RIP version 2 RIPv2 laø moät caûi tieán cuûa RIPv1. RIPv2 laø giao thöùc ñònh tuyeán daïng classless, coù hoã trôï VLSM, söï toùm taét ñöôøng ñi vaø chöùng thöïc. Moät soá caûi tieán theå hieän ôû: route tag, subnet mask, next-hop, multicast capability, vaø chöùng thöïc. Command Version Route tag Address family identifier 00000000 IP address Subnet mask Next hop Metric Hình2.7 : Ñònh daïng IP packet version 2 3.2.1 Route tag Field route tag daøi 16 bit (2 byte) duøng ñeå nhaän daïng caùc route, coù yù nghóa trong quaù trình redistribution. Caùc route khi redistribute vaøo RIP seõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng route tag ñeå phaân bieät giöõa internal RIP vaø external RIP; internal RIP laø giöõa caùc router söû duïng RIP vôùi nhau. External RIP laø giöõa caùc giao thöùc RIP vaø caùc giao thöùc ñònh tuyeán khaùc. 3.2.2 Next hop Field next hop ñöôïc söû duïng ñeå traùnh söï môû roäng hop trong quaù rình chuyeån tieáp packet ñeå cho packet coù theå chuyeån tieáp moät caùch nhanh nhaát. 3.2.3 RIPv2 hoã trôï multicast RIPv2 söû duïng moâ hình truyeàn thoâng multicast ñeå trao caùc ñoåi thoâng tin ñònh tuyeán. Ñòa chæ multicast RIPv2 söû duïng laø 224.0.0.0 (ñòa chæ MAC laø 01-00-5E-00-00-09). 3.3 Metric cuûa RIP Giao thöùc ñònh tuyeán RIP söû duïng mectric laø hop count mang giaù trò töø 1->15. Ñöôøng (route) coù metric laø 16 ñöôïc ñònh nghóa laø voâ haïn (infinity), nghóa laø ñöôøng ñi ñoù khoâng ñeán ñöôïc (uncreachable). Moãi tuyeán ñöôøng töø nguoàn tôùi ñích ñeàu ñöôïc gaùn moät giaù trò metric ñeå laøm tieâu chuaån so saùnh. Khi router nhaän ñöôïc moät caäp nhaät ñònh tuyeán môùi, router seõ coäng theâm moät ñôn vò vaøo giaù trò metric trong caäp nhaät ñònh tuyeán vaø ñöa vaøo baûng ñònh tuyeán cuûa chính router ñoù. Ñòa chæ IP cuûa nôi göûi ñöôïc söû duïng nhö laø hop keá tieáp. 3.4 Caäp nhaät ñinh tuyeán RIP RIP laø giao thöùc hoaït ñoäng daïng broadcast, maëc ñònh seõ göûi ñeán taát caû caùc thieát bò treân Elthernet LAN cuûa router maø noù göûi packet ñeán. Ñieàu naøy seõ raát laõng phí, ñeå traùnh ñieàu naøy, interface Elthernet cuûa router muoán truyeàn packet ñi phaûi ñöôïc caáu hình passive vaø duøng theâm leänh neighbor ñeå cho pheùp göûi caäp nhaät ñònh tuyeán ñeán caùc router laùng gieàng xaùc ñònh. Sau khi caäp nhaät baûng ñònh tuyeán, laäp töùc router baét ñaàu truyeàn caäp nhaät ñònh tuyeán ñeå cho router maïng khaùc bieát veà söï thay ñoåi ñoù. Tính oån ñònh RIP cuõng coù moät soá tính naêng oån ñònh gioáng nhö giao thöùc ñònh tuyeán khaùc. Nhöõng tính naêng ñem ñeán söï oån ñònh maëc duø coù nhöõng thay ñoåi ñoät ngoät veà caáu truùc maïng. Ví du: Nhö RIP söû duïng kyõ thuaät split horizon vaø holddown ñeå ngaên chaën nhöõng thoâng tin ñònh tuyeán sai leäch ñöôïc truyeàn ñi roäng raõi. 3.6 Khoâng hoã trôï maïng khoâng lieân tuïc RIP Maïng khoâng lieân tuïc laø moät maïng bao goàm nhieàu maïng con thuoäc cuøng maïng chính (major network) bò phaân caùch bôûi moät maïng khaùc. Router söû duïng RIP seõ khoâng quaûng caùo moät maïng khoâng naèm trong cuøng major network ñeán router khaùc. 3.7 RIP khoâng hoã trôï VLSM (Variable Length Subnet Mask) RIP seõ khoâng quaûng caùo moät maïng khoâng coù cuøng subnet mask vôùi maïng cuûa router ñoù. 3.8 RIP vaø ñöôøng ñi maëc ñònh (default route) RIP hoã trôï default route, nghóa laø cho pheùp quaûng baù maïng 0.0.0.0/0. Khi RIP tìm thaáy moät ñöôøng ñi maëc ñònh (default route) trong baûng ñònh tuyeán, noù seõ töï ñoäng quaûng caùo ñöôøng ñi (route) naøy trong caùc caäp nhaät ñònh tuyeán. Löu yù raèng default route phaûi coù metric phuø hôïp, nghóa laø nhoû hôn 15. Ví duï: Neáu default route hoïc ñöôïc töø OSPF coù metric lôùn hôn hoaëc baèng 20, RIP seõ quaûng caùo route naøy vôùi metric laø 16 (infinity) vaø luùc ñoù ta phaûi caáu hình metric laø 16 vaø luùc ñoù ta phaûi caáu hình metric maëc ñònh cho route ñoù, ta duøng leänh: Router(config-router)#defaut-metric Trong giao thöùc ñònh tuyeán daïng classful, neáu router nhaän packet ñeán moät maïng khoâng coù trong baûng ñònh tuyeán vaø khoâng khai baùo default route trong baûng ñònh tuyeán thì router seõ loaïi boû packet ñoù. Neáu router caáu hình ñònh tuyeán daïng classless thì router seõ chuyeån packet ñeán default route. 3.9 RIP Timer Boä ñeám caäp nhaät ñònh tuyeán ñeám trong khoaûng thôøi gian trung bình laø 30 giaây. Router seõ caên cöù vaøo boä ñeám naøy ñeå göûi baûng ñònh tuyeán ñeå caäp nhaät thoâng tin cöù sau khoaûng 30 giaây. Ñieàu naøy giuùp ngaên chaën söï taét ngheõn khi taát caû caùc router ñoàng thôøi caäp nhaät router laùng gieàmg. Moãi muïc (entry) trong baûng ñònh tuyeán ñeàu coù thôøi gian toàn taïi cuømg vôùi moät boä ñeám thôøi gian toàn taïi cuûa ñöôøng ñi. Khi thôøi gian toàn taïi cuûa ñöôøng ñi ñaõ heát, ñöôøng ñi seõ khoâng coøn giaù trò nhöng noù vaãn coøn ñöôïc giöõ laõi trong baûng cho ñeán khi thôøi gian ñeám route-flush heát haïn. RIP coù nhieàu boä ñeám ñeå thöïc thi, bao goàm: Boä ñeám thôøi gian caäp nhaät ñònh tuyeán (route update timer). Boä ñeám thôøi gian toàn taïi cuûa ñöôøng ñi (route-timeout timer). Boä ñeám thôøi gian giaûi phoùmg ñöôøng ñi (route-flush timer). 3.10 Ñònh daïng packet RIP Baûng döôùi ñaây minh hoaï ñònh daïng IP packet cuûa RIP. Soá byte moãi field: Command Version Unused Address Family Identifier Unused IP address Unused Metric Caùc field trong ñònh daïng IP packet cuûa RIP: Command - trình baøy cho duø packet laø moät söï yeâu caàu (request) hoaëc laø moät söï traû lôøi (response). Request yeâu caàu router göûi taát caû hoaëc moät phaàn cuûa baûng ñònh tuyeán. Response coù theå laø söï caäp nhaät thöôøng xuyeân moät caùch töï nguyeän hoaëc laø söï ñaùp laïi yeâu caàu. Response chöùa caùc entry cuûa baûng ñònh tuyeán. Packset RIP phöùc taïp (multiple RIP packet) ñöôïc söû duïng ñeå ruyeàn thoâng tin töø nhöõng baûng ñònh tuyeán lôùn. Version - xaùc ñònh version cuûa RIP ñöôïc söû duïng. Unused - laø field khoâng söû duïng coù giaù trò maëc ñònh laø 0. Address-family identifier (AFI) - xaùc ñònh ñòa chæ gia ñình ñöôïc söû duïng. RIP ñöôïc thieát keá ñeå mang htoâng tin ñònh tuyeán cho nhöõng giao thöùc khaùc nhau. Moãi entry coù 1 AFI cho bieát kieåu ñòa chæ. Treân lyù thuyeát, AFI cuûa IP laø 2. Ip address - xaùc ñònh ñòa chæ IP cho entry. Metric - soá hop maø router ñaõ ñi qua ñeå ñeán ñích, coù giaù trò töø 1 ñeán 15 neáu ñöôøng ñi coù theå ñeán, vaø 16 khi ñöôøng ñi khoâng theå ñeán. 1 IP packet cuûa RIP coù theå chöùa ñeán 25 field AFI, address, netric cuûa maïng ñích. 3.11 Caùc caâu leänh cô baûn khi caáu hình RIP router RIP: choïn giao thöùc ñònh tuyeán laø RIP. no router RIP: voâ hieäu giao thöùc RIP ñan ghoaït ñoäng. version version-number: laø version maø RIP söû duïng. Neáu khoâng duøng leänh naøy router seõ maëc ñònh RIP ñang söû duïng RIPv1. network network-number: ñòa chæ baïn muoán caáu hình. timers basic update-timer invalid-timer holddown-timer flush-timer: qui ñònh: Update-timer:thôøi gian caäp nhaät ñònh tuyeán. Invalid-timer: thôøi gian routetoàn taïi trong baûng ñònh tuyeán khi khoâng coù caäp nhaät môùi. Holddown-timer: laø khoaûng thôøi gian router seõ khoâng nhaän baát cöù caäp nhaät môùi naøo cuûa route. Flush-timer: thôøi gian chôø tröôùc khi xoaù route ra khoûi baûng ñònh tuyeán. Clear ip route*: xoaù vaø taïo laïi thoâng tin trong baûng ñònh tuyeán. Toùm laïi: RIP laø giao thöùc ñònh tuyeán quoác teá coù theå duøng ñeå caáu hình vôùi router cuûa nhieàu haõng khaùc nhau. Vôùi baøi toaùn cuûa coâng ty A ôû treân, ta choïn RIP neáu nhö caùc maïng rieâng cuûa caùc coâng ty khoâng quaù phöùc taïp vì RIP coù tính oån ñònh vaø deã caáu hình, nhöng neáu nhö caùc mnaïg rieâng cuûa caùc coâng ty laø phöùc taïp thì ta phaûi xem xeùt laïi bôûi vì RIP laø giao thöùc daïng distance-vector neân noù seõ göûi toaøn boä baûng ñònh tuyeán ñi sau moät khoaûng thôøi gian update-timer. Nhö vaäy seõ raát laõng phí taøi nguyeân maïng khi router hieän haønh phaûi chôø thôøi gian update-timer tröôùc khi nhaän baûng caäp nhaät ñònh tuyeán, vaø trong khi router chæ caàn nhaän nhöõng caäp nhaät veà söï thay ñoåi trong maïng. RIP khoâng hoã trôï maïng khoâng lieân tuïc vaø VLSM nhöng RIPv2 ñaõ khaéc phuïc vaán ñeà naøy. Ngoaøi ra RIP söû duïng metric laø hop vôùi soá hop toái ña laø 15, nghóa laø ñoä hoäi tuï maïng chaäm (vì phaûi ñôïi ñeán 15 hop tröôùc khi bieát ñöôïc ñöôøng ñi laø unreachable) vaø ñöôøng kính cuûa maïng söû duïng RIP toái ña chæ ñöôïc 15 hop. IGRP (Intrior Gateway Routing Protocol) Toång quan veà IGRP IGRP (Intrior gateway routing protocol) laø giao thöùc ñònh tuyeán daïng classful, nghóa laø khoâng chöùa subnet mask trong caùc caäp nhaät ñònh tuyeán. IGRP duøng cô cheá advanced vector, döïa treân cô cheá link-state keát hôïp vôùi distance vector nghóa laø chæ caäp nhaät thoâng tin khi coù söï thay ñoåi caáu truùc. Vieäc xaùc ñònh ñöôøng ñöôïc thöïc hòeân linh hoaït thoâng qua nhieàu yeáu toá: soá hop, baêng thoâng, thôøi gian chôø, ñoä tin caäy… IGRP coù khaû naêng hoã trôï toái ña laø 255 hop (so vôùi giôùi haïn 15 hop cuûa RIP), coù ñôï hoäi tuï nhanh hôn RIP nhôø cô cheá flash update, vaø hoã trôï cho nhieàu ñöôøng lieân keát vôùi khaû naêng caân baèng taûi cao. Caùc giao thöùc nhoùm classful goàm RIPv1 vaø IGRP. IGRP tính metric döïa treân tham soá baêng thoâng (bandwidth), thôøi gian chôø (delay), ñoä oån ñònh cao (stability) vaø taûi (load). IGRP coù thôøi gian update daøi hôn RIP, coù khaû naêng hoã trôï caân baèng taûi vôùi ñôn giaù khoâng baèng nhau. IGRP khoâng hoã trôï maïng khoâng lieân tuïc vaø VSLM. IGRP seõ töï ñoäng toùm taét moät maïng (auto summarization) tröôùc khi quaûng caùo noù. Maëc ñònh: Update Router seõ göûi baûng ñònh tuyeán ñeå caäp nhaät thoâng tin sau khoûng thôøi gian trung bình laø 90 giaây (update timer), ñòa chæ ñích cuûa update naøy laø 255.255.255.255 (all-hosts broadcASt). Invalid Thôøi gian ñöôøng ñi toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán khi khoâng coù caäp nhaät môùi laø270giaây (invalidtimer/timeout/expiration) timer caùc ñöôøng ñi seõ ôû tron gtình traïng khoâng hieäu löïc. Holddown Router seõ khoâng nhaän baát cöù caäp nhaät môùi cuûa ñöôøng ñi naøy trong khoaûng thôøi gian 280 giaây (hloddown timer). Flush Khoaûng thôøi gian router phaûi chôø tröôùc khi xoaù ñöôøng ñi ra khoûi baûng ñònh tuyeán laø 630 giaây (flush timer/garbage collection timer). IGRP cung caáp vôùi giôùi haïn lôùn hôn caùc giao thöùc ñònh tuyeán khaùc. Ví duï: Ñoä oån ñònh vaø taûi coù giaù trò töø 1 ñeán 255, baêng thoâng coù theå leân ñeán toác ñoä töø 1200 bps ñeán gbps. Thôøi gian chôø coù theå töø 1 ñeán 224, nhaø quaûn trò coù theå aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñöôøng ñi baèng caùch taêng theâm hay giaûm bôùt giôùi hanï cho metric. Ñieàu naøy cho pheùp nhaø quaûn trò coù theå thay ñoåi söï choïn löïa ñöôøng ñi töï ñoäng cuûa IGRP. Caäp nhaät ñònh tuyeán IGRP IGRP laø giao thöùc hoaït ñoäng daïng broadcast, maëc ñònh seõ göûi update ñeán taát caû caùc thieát bò treân Ethernet Lan cuûa router maø noù seõ göûi packet ñeán. Ñieàu naøy seõ raát laõng phí. Ñeå traùnh ñieàu naøy, interface Ethernet cuûa router muoán truyeàn packet ñi phaûi ñöïôc caáu hình passive vaø duøng theâm caâu leänh neighbor ñeå cho pheùp göûi caäp nhaät ñònh tuyeán ñeán router laùng gieàng xaùc ñònh. 4.3 Metric cuûa ñònh tuyeán IGRP Giao thöùc ñònh tuyeán söû duïng coâng thöùc döôùi nay ñeå tính metric: IGRP metric = [ K1 * BW + (K2*BW) + K3 ] * Delay * K5 (256-Load) (Reli + K4) K1, K2, K3, K4, K5 laø haèng soá. BW=107/ baêng thoâng nhoû nhaát treân ñöôøng ñi (kbps). Delay = toång delay treân tuyeán ñöôøng /10 (ms). Load: taûi treân interface, mang giaù trò 1-255 (255-100% truyeàn thoâng, 1-khoâng coù truyeàn thoâng). Reli: ñoä tin caäy cuûa interface, mang giaù trò 1-255 (1-khoâng tin caäy, 255-100% ñaùng tin caäy). Maëc ñònh: K1-K3 =1, K2 = K4 = K5 = 0. Khi ñoù: IGRP metric=BW+ Delay. Moâi tröôøng Baêng thoâng Delay Ethernet Fast Ehternet Gigabit Ethernet 10.000Kbps 100.000 Kbps 1.000.000 Kbps 1000 micro giaây 100 micro giaây 10 micro giaây FDDI Tokken Ring (16 M) T1 100.000 Kbps 16.000 Kbps 1544 Kbps 100 micro mgiaây 630 micro giaây 20.000 micro giaây 4.4 Tính oån ñònh IGRP cung caáp 1 soá tính naêng ñeå naâng cao tính oån ñònh cuûa IGRP bao goàm holddown, spilit horizon, vaø poison-reverse. IGRP khoâng hoå trôï maïng khoâng lieân tuïc vaø VLSM. IGRP vaø default route Trong router cuûa Cisco, IGRP khoâng nhaän bieát ñöïôc maïng 0.0.0.0/0, trong maïng IGRP can söû duïng leänh ip default-network ñeå aùp ñaët metric cho ñöôøng ñi ñoù. Leänh ip default-network ñöôïc duøng ñeå chæ ñònh ñòa chæ major network vaø ñaùnh daáu maïng naøy laø default network. Major network phaûi laø maïng noái tröïc tieáp, ñöôïc ñònh nghóa bôûi ñònh tuyeán tónh hay hoïc ñöôïc töø caùc giao thöùc ñònh tuyeán khaùc. Maïng ñöôïc chæ ñònh bôûi leänh ip default-network phaûi toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán khaùc. Maïng ñöôïc chæ ñònh bôûi leänh ip default-network phaûi toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán tröôùc khi leänh naøy coù hieäu löïc. 4.6 Hoaït ñoäng caân baèng taûi IGRP cuõng cung caáp khaû naêng caân baèng taûi ñeán 6 tuyeán ñöôøng coù chi phí baèng nhau gioáng nhö RIP. Ngoaøi ra IGRP cho pheùp ñònh tuyeán theo nhieàu ñöôøng vôùi moãi ñöôøng ñi ñeàu coù theå coù metric khaùc nhau vaø chi phí cuõng khaùc nhau. Lôïi ích cuûa tính naêng naøy laø taêng khaû naêng linh hoaït, söû duïng hieäu quaû ñöôøng truyeàn. IGRP söû duïng leänh Router(config-router)#variance ñeå thöïc hieän caân baèng taûi vôùi caùc ñöôøng ñi coù chi phí khaùc nhau. 4.7 IGRP timer IGRP duy trì moät soá boä ñeám thôøi gian bao goàm: Boä ñeám thôøi gian caäp nhaät (update timer), maëc ñònh laø 90 giaây. Boä ñeám thôøi gian toàn taïi cuûa ñöôøng ñi (invalid timer), maëc ñònh gaáp 3 laàn giaù trò cuaû update timer laø 270 giaây. Boä ñeám holddown (holddown timer), maëc ñònh gaáp 3 laàn giaù trò update timer coäng theâm 10 giaây laø 280 giaây. Boä ñeám thôøi gian giaûiphoùng ñöôøng ñi (flush timer), maëc ñònh gaáp 7 laàn giaù trò update timer laø 630 giaây. Caùc caâu leänh cô baûn khi caáu hình IGRP Router IGRP AS nuber: choïn giao thöùc ñònh tuyeán laø IGRP trong heä thoáng AS vôùi AS number (soù AS nuber laø soá nguyeân töø 1 ñeán 65535). Network network-number: ñòa chæ maïng muoán caáu hình. No router IGRP AS number: voâ hieäu giao thöùc IGRP ñang hoaït ñoäng. Timers basic update-timer invalid-timer holddown-timer flush-timer: qui ñònh thôøi gian caäp nhaät ñònh tuyeán (update-timer), thôøi gian route toàn taïi trong baûng ñònh tuyeán khi khoâng coù caäp nhaät môùi (invalid-timer), thôøi gian router seõ khoâng nhaän baát cöù caäp nhaät môùi naøo cuûa route (holddown-timer) vaø thôøi gian tröôùc khi xoaù route ra khoûi baûng ñònh tuyeán (flush-timer). Toùm laïi: IGRP laø moät phaùt trieån rieâng cuûa Cisco neân chæ duøng cho caùc router cuûa Cisco, caùc router cuûa caùc haõng khaùc khoâng coù tích hôïp giao thöùc naøy. Neáu ta söû duïng toaøn boä router laø cuûa cisco ta coù theå choïn IGRP vì IGRP coù tính oån ñònh, deã caáu hình. IGRP coù khaû naêng hoã trôï ñeán 255 hop nghóa laø ñöôøng kính cuûa maïng IGRP coù theå lean ñeán 225 hop, IGRP tính toaùn metric döïa vaøo nhieàu yeáu toá neân coù tính linh hoaït hôn RIP, vaø coù ñoä hoäi tuï nhanh hôn RIP vì coù cô cheá flash update neân thích hôïp cho caùc heä thoáng lôùn. Tuy nhieân cuõng nhö RIP, IGRP laø giao thöùc daïng distance-vector neân noù seõ göûi toaøn boä baûng ñònh tuyeán ñi sau moät khoaûng thôøi gian update-timer. Nhö vaäy cuõng seõ raát laõng phí taøi nguyeân maïng. IGRPcuõng khoâng hoã trôï maïng khoâng lieân tuïc vaø VLSM. Vì vaäy Cisco ñaõ phaùt trieån IGRP theo höôùng rieâng ñeå khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa IGRP, ñoù laø Enhanced IGRP (EIGRP). EIGRP: 5.1 Toång quan veà EIGRP EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) laø giao thöùc ñònh tuyeán keá thöøa töø IGRP vaø laø daïng lai giöõa distance-vector vaø link-state. Hôn nöõa, EIGRP tích hôïp nhieàu giaot höùc quan troïng ñeå naâng cao khaû naêng xöû lyù hieäu quaû khi lieân keát vôùi giao thöùc khaùc. EIGRP laø moät phaùt trieån rieâng cuûa Cisco nhaèm khaùc phuïc nhöôïc ñieåm cuûa RIP/IGRP vaø coù nhöõng öu ñieåm nhö deã caáu hình, ñoä hoäi tuï nhanh, tieát kieäm taøi nguyeân maïng khi trao ñoåi thoâng tin, söû duïng ñòa chæ multicast ñeå lieân laïc, khaû naêng söû duïng hieäu quaû baêng thoâng, hoã trôï VSLM vaø maïng khoâng lieân tuïc, thuoäc nhoùm classless. 5.2 Moät soá thuaät ngöõ cuûa EIGRP Neighbor Moät router ñang chaïy EIGRP vaø keát noát tröïc tieáp Neighbor table Moät danh saùch cuûa caùc router, bao goàm ñòa chæ IP, caùc coång cuûa router ñi ra ngoaøi, hold-time, SRTT vaø thôøi gian uptime. Baûng naøy cuõng chöù caùc thoâng tin chæ ra router laùng gieàng ñaõ theâm vaøo baûng ñöôïc bao laâu. Baûng naøy xaây döïng ñöôïc töø caùc thoâng tin nhaän ñöôïc töø caù goùi hello Route table Baûng ñònh tuyeán, baûng naøy chuùa danh saùch caùc maïng hieän coù vaø ñöôøng ñi toát nhaát cuûa maïng naøy. Moät route EIGP deõ ñöôïc ñöa vaøo baûng ñònh tuyeán khi route loaïi feasible successor ñöôïc chæ ra Topology table Moät baûng chöùa taát caû caùc ñöôøng ñi ñöôïc quaûng baù bôûia caùc router laùng gieàng, nay laø danh saùch cuûa caùc route döï phoøng, route toát nhaät giaù trò AD vaø caùc coång cuûa router. Giaûi thuaät DUAL seõ tính toaùn treân baûng topo ñeå xaùc ñònh successor vaø feasible successor ñeå xaây döïng moät baûng ñònh tuyeán Hello Moät thoâng ñieäp ñöôïc duøng ñeå duy trì caùc baûng cuûa router laùng gieàng. Caùc goùi hello naøy göûi ñònh kyø vaø göûi theo kieåu thoâng tin tin caäy Feasible successor Khi router baùo veà giaù trò laùng gieàng AD thaáp hôn giaù trò FD (feasible distance) cuûa router. FS laø router keá tieáp trong traïng thaùi FC ( feasible condition ) DUAL (Diffusing Update Algorithm) Moät giaûi thuaät ñöôïc duøng treân baûng topo logy ñeå gíu maïng noäi boä hoäi tu. Giaûi thuaät naøy döïa treân vieäc router phaùt hieän nhöõng thay ñoåi trong moät lhoaûng thôøi gian xaùc ñònh, vì giaûi thuaät ñöôïc tính toaùn ñoàng thôøi, noù seõ ñaûm baûo maïng khoâng bò loops Active Traïng thaùi cuûa route khi coù moät thay ñoåi veà maïng nhöng sau khi kieåm tra topo, khoâng coù FS (feasible successor) naøo ñöôïc tìm thaáy. Route seõ ñöôïc duøng gaùn giaù trò active vaø router seõ truy vaán caùc router laùng gieàng cho nhöõng rute döï phoøng Passive Moät ñöôøng ñi ngang trong traïng thaùi passive. Neáu ñöôøng bò ñaùnh maát, router seõ kieåm tra baûng topo ñeå tìm ra FS. Neáu coù moät FS, route naøy seõ ñöôïc caøi ñaët trong baûng ñònh tuyeán. Neáu khoâng, router seõ truy vaán caùc router laùng gieàngvaø ñöa route vaø traïng thaùi active …………………………….. 5.3 Metric EIGRP EIGRP vaø IGRP coù cuøng caùch tính metric, tuy nhieân metric cuûa EIGRP baèng metric nhaân vôùi 256 do IGRP coù field metric laø 24 bit trong khi EIGRP coù field metric laø 32 bit: 5.4 Thieát laäp caùc quan heä laùng gieàng trong EIGRP Khoâng gioáng nhö IGRP, EIGRP can phaûi thieát laäp quan heä laùng gieàng tröôùc khi göûi caäp nhaät ñònh tuyeán baèng caùch trao ñoåi packet hello qua ñòa chæ multicast 224.0.0.10 sau khoaûng thôøi gian 5s (hay 60s ñoái vôùi keát noái coù baêng thoâng thaáp hôn T1). Thôøi gian holdtime laø thôøi gian toái ña maø router phaûi chôø tröôùc khi thieát laäp laïi quan heä laùng gieàng neáu khoâng nhaän ñöôïc packet hello, thôøi gian naøy gaáp 3 laàn thôøi gian ñôïi göûi packet hello laø 15s hay 180s (ñoái vôùi keát noái coù baêng thoâng thaáp hôn T1). EIGRP cung caáp 4 khaùi nieäm cô baûn: Baûng Neighbor Baûng topology Traïng thaùi route Route tagging 5.4.1 Baûng Neighbor Khi router tìm thaáy moät router laùng gieàng, noù seõ löu ñòa chæ laùng gieàng vaø interface nhö laø moät entry trong baûng neighbor vaø göûi packet hello. Baûng neighbor laø moät giao thöùc theo daïng module, khi router laùng gieàng göûi packet hello, noù seõ quaûng caùo thôøi gian hold-time. Neáu quaù trình thôøi gian holdtime maø router khoâng nhaän ñöôïc packet hello thì noù seõ thieáp laäp laïi quan heä laùng gieàng. Khi thieát laäp quan heä laùng gieàng, baûng neighbor nhö sau: RouterA#show ip EIGRP neighbor H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq 1 0 10.0.0.1 192.168.1.1 S0 S0 20 30 00:00:25 00:00:35 1 372 4500 2232 0 0 3 2 H – danh saùch caùc quan heä router laùng gieàng maø router thieáp laäp ñöôïc Address – ñòa chæ IP cuûa router EIGRP laùng gieàng Hold – Thôøi gian holddown –timer, neáu mang giaù trò 0 seõ xoùa boû quan heä laùng gieàng router. Uptime – thôøi giam thieát laäp quan heä laùng gieàng SRTT (Smooth Round TRIP Time) – thôøi gian trung bình ñeå ñaûm baûo höûi vaø nhaän goùi tin EIGRP RTO (Round TRIP Timeout) – thôøi gian router phaûi chôø ñeå truyeàn laïi goù tin neáu router khoâng nhaän ñöôïc goùi tin Qcount (Queue Count) – Soá löôïng goùi tin EIGRP chôø göûi ñeán router EIGRP laùng gieàng. Neáu giaù trò Qcount > 0, maïng coù daáu hieäu ngheõn. Sequence number – Soá tuaàn töï cuûa goùi tin EIGRP update/request/reply cuoái cuøng nhaän ñöôïc töø router EIGRP laùng gieàng. RTP seõ theo doõi chæ soá naøy ñeå ñaûm baûo raèng caùc goùi tin töø laùng gieàng nhaän ñuùng thöù tö.ï 5.4.2 Baûng topology Sau khi caùc router ñaõ bieát caù router laùng gieàng, noù coù theå taïo ra moät cô sôû döõ lieäu cuûa caùc feasible successor. Caùc router laùng gieàng vaø caùc ñöôøng ñi toát nhaát ñöôïc giöõ trong baûng topology naøy. Ñieàu caøn chuù yù laø baûng topology chöùa ñöôøng ñi cuûa taát caû caùc routes trong moät heä thoáng maïngchöù khoâng chæ laø caùc router coù ñöôøng ñi toát nhaát vaø caùc routes döï phoøng. Caùc tuyeán ñöôøng ñi khaùc ñöôïc goïi laø caùc khaû naêng. Baûng topology trong EIGRP seõ quaûn lyù vieäc choïn löïa route ñeå theâm voaø baûng ñònh tuyeán cuûa router. Baûng ñònh tuyeán cuûa router. Baûng topology bao goàm caùc thoâng tin nhö sau: Moät route naøo ñoù laø ôû traïng thaùi active hay passive. Caäp nhaät coù göûi ñeán caùc router laùng gieàng hay khoâng. Moät goùi tin truy vaán ñaõ göûi veà router laùng gieàng. Neáu coù thoâng tin trong coät naøy cuûa baûng ñònh tuyeán, ñaõ coù ít nhaát moät route ñang ñöôïc ñaùnh daáu nhö active. Neáu moät goùi tin ñaõ ñöôïc göûi ñi, moät coät khaùc trong baûng ñònh seõ theo doõi laø coù baát cöù moät traû lôøi naøo töø router laùng gieàng. Caùc maïng ôû xa. Ñòa chæ maïng vaø giaù trò subnet cuûa caùc maïng. Giaù trò metric cuûa caùc maïng ôû xa, goïi laø FD. Giaù trò metric cuûa caùc maïng ôû xa ñöôïc quaûng baù bôûi router keát noái tröïc tieáp, giaù trò naøy coøn goïi laø AD. Gía trò next-hop. Coång ñi ra cuûa caùc router ñöôïc duøng ñeå ñeán router next-hop. Tuyeán ñöôøng toát nhaát ñöôïc chæ ra ôû daïng hop-count. 5.4.3 Traïng thaùi route Moät entry cuûa baûng topology toàn taïi trong 2 traïng thaùi: hoaït ñoäng (active) hay thuï ñoäng (thuï ñoäng). Passive route laø router laùng gieàng ñuùng ñi ñeán ñích. Active route laø router maát quyeàn laøm laùng gieàng vaø khoâng coù router laùng gieàng döï phoøng. Khi ñoù router phaûi tìm caùc route khaùc ñeå ñi ñeán ñích. Maïng ñích ôû traïng thaùi active khi khoâgn coù thoâng tin router laùng gieàng döï phoøng. Khi maïng ñích ôû traïng haùi active, router seõ tính toaùn laïi baèng caùch göûi moät packet ñeå göûi moät packet ñeå hoûi ñeán caùc router laùng gieàng. Router laùng gieàng coù theå göûi moät packet traû lôøi. Trong khi maïng ñích ñang ôû traïng thaùi active router seõ khoâng theå thay ñoåi thoâng tin baûng ñònh tuyeán. Sau khi router nhaän ñöôïc söï traû lôøi töø caùc router laùng gieàng, entry cuûa baûng topology cho maïng ñích seõ trôû laïi traïng thaùi passive, vaø router coù theå choïn ñöôøng ñi keá tieáp. 5.4.5 Route tagging EIGRP hoã trôï route trong vaø route ngoaøi. Route trong söû duïng trong heä thoáng noäi boä EIGRP. Route ngoaøi ñöôïc hoïc bôûi giao thöùc ñònh tuyeán khaùc hoaëc naèm trong baûng ñònh tuyeán nhö laø route tónh. Route ngoaøi ñöôïc ghi döôùi daïng theû (tag) chöùa caùc thoâng tin nhö:router ID cuûa router EIGRP maø ñöôïc phaân phoái laïi ñöôøng ñi, soá AS cuûa maïng ñích tag cuûa nhaø quaûn trò coù theå caáu hình, ID cuûa giao thöùc ngoaøi, metric töø giao thöùc ngoaøi vaø bit côø cuûa ñònh tuyeán maëc ñònh. Route tagging cho pheùp nhaø quaûn trò maïng to tuyø chænh ñònh tuyeán vaø duy trì vieäc quaûn lyù chính saùch phöùc taïp. Route tagging thöôøng ñöôïc söû duïng trong truyeàn thoâng AS. EIGRP söû duïng giaûi thuaät DUAL ñeå quaûng caùo caùc route ñeán caùc laùng gieàng vaø choïn ñöôøng ñi ñeán ñích. Moät soá khaùi nieäm duøng trong giaûi thuaät naøy nhö sau: Feasible distance (FD) – FD laø metric nhoû nhaát ñeå ñi ñeán ñích theo moät tuyeán xaùc ñònh. Feasibily condition (FC) - FC laø ñieàu kieän yeâu vaàu ñeå RD < FD nhaèm baûo ñaûm hình thnaøh caùc loop-free ñöôøng ñi khi xaây döïng baûng topology. Ñích FD RD Laùng gieàng 5 130 30 H 5 121 21 B 5 240 140 D EIGRP successor-successor laø router EIGRP thoaõ maõn ñieàu kieän FC vaø coù metric nhoû nhaát ñi ñeán ñích. Successor ñöôïc duøng nhö laø next hop ñeå chuyeån tieáp goùi tin ñi ñeán maïng ñích. Feasible successor-feasible successor laø router EIGRP laùng gieàng thoaõ maõn ñieàu kieän FC nhöng khoâng ñöôïc choïn laø successor neân thöôøng duøng caùc tuyeán döï phoøng. RouterB ñöôïc choïn laø successor vì routerB coù FD nhoû nhaát (metric=121) ñeå ñeán network 7 khi xuaát phaùt töø routerA. Ñeå choïn feeaible successor, routerA kieåm tra RD cuûa caùc router EIGRP laùng gieàng (RD(H) =30, RD(D) =140 ) xem coù nhoû hôn FD cuûa successor vì coù RD= 140 >121 cuûa successor. RouterD khoâng laø successor hay feasible passive route - passive route laø router coù moät successor ñuùng ñi ñeán ñích. Active route- active route laø router maát quyeàn laøm successor vaø khoâng coù feasible successor thay theá, khi ñoù router phaûi tìm caùc route khaùc ñeå ñi ñeán ñích. 5.5 EIGRP reliable transport protocol Coù 5 loïai goùi thoâng tin EIGRP chia laøm 2 loaïi: tin caäy (update, query, reply) vaø khoâng tin caäy (hello, acknowledgment). Hello - goùi thoâng tin hello ñöôïc duøng ñeå thieát laäp quan heä laùng gieàng treân ñöôøng truyeàn. Acknowledgment – goùi tin Acknowledgment ñöôïc duøng laøm baùo hieäu nhaèm ñaûm baûo phaân phoái tin caäy caùc goùi tin EIGRP. Taát caû caùc goùi tin EIGRP ñöôïc göûi ñeán ñòa chæ multicast nhoùm EIGRP laø 224.0.0.10. vì coù nhieàu thieát bò nhaän neân caàn moät giao thöùc ñeå ñaûm baûo phaân phoái tin caäy caùc goùi tin EIGRP laø giao thöùc ñeå ñaûm baûo phaân phoái tin caäy caùc goùi tin EIGRP laø giao thöùc RTP (reliable transport protocol). Khi goùi tin reliable EIGRP ñöôïc göûi ñeán router. EIGRP laùng gieàng, router göûi mong muoán ñöôïc hoài ñaùp ñeå ñaûm baûo goùi tin naøy ñaõ ñöôïc nhaän. Update - goùi tin update chöùa caùc caäp nhaät ñònh tuyeán eirgp göûi ñeán EIGRP router EIGRP laùng gieàng. Query – caùc goùi tin query ñöôïc göûi ñeán router EIGRP laùng gieàng khi route EIGRP khoâng saün saøng vaø router can bieát traïng thaùi cuûa route ñeå ñaït hoäi tuï nhanh. Reply - caùc goùi tin reply chöùa traïng thaùicaùc route ñöôïc göûi ñeå ñaùp laïi goùi tin query. 5.6 Tieán trình truy vaán cuûa EIGRP EIGRP khoâng döïa vaøo thôøi gian flush-timer nhö IGRP maø EIGRP seõ tieán haønh caùc tuyeán ñöôøng bò maát keát noái ñeå ñaït hoäi tuï nhanh. Tieán trình naøy goïi laø tieán trình truy vaán (query process). Khi ñoù, caùc goùi tin try vaán seõ ñöôïc göûi ñi khi caùc tuyeán bò maát keát noái. Luùc naøy route ñöôïc xem laø ñang ôû traïng thaùi active. Caùc goùi tin try vaán ñöôïc göûi ñeán taát caû caùc router EIGRP laùng gieàng ngoaïi tröø router laøm successor. Neáu caùc router laùng gieàng khoâng coù thoâng tin veà tuyeán bò maát thì caùc goùi tin truy vaán tieáp tuïc ñöôïc göûi ñeán caùc router laùng gieàng khaùc cho ñeán khi heát AS. Khi goùi tin truy vaán ñöôïc göûi ñi, router phaûi chôø hoài ñaùp töø router laùng gieàng tröôùc khi router thöïc hieän tính toaùn ñeå choïn successor. Neáu trong khoaûng thôøi gian 3 phuùt maø router laùng gieàng khoâng hoài ñaùp laïi, router ñöôïc goïi laø Stuck In Active (SIA), vaø router seõ tieán haønh thieát laäp quan heä laùng gieàng. 5.7 Tuyeán ñöôøng maëc ñònh trong EIGRP EIGRP cuõng söû duïng leänh ip default-network ñeå quaûng baù tuyeán maëc ñònh gioáng nhö EIGRP. Leänh naøy chæ ñònh ñòa chæ cuûa major network vaø ñaùnh daáu tuyeán ñöôøng laø maëc ñònh. EIGRP khoâng nhaän bieát ñöôïc maïng 0.0.0.0, do ñoù caàn caáu hình treân router 1 leäch ip default-network 192.168.1.0 ñeå maïng 192.168.1.0 laøm tuyeán ñöôøng maëc ñònh. Khi router ôû xa nhaän thoâng tin veà maïng 192.168.1.0, noù seõ ñaùnh daáu tuyeán ñöôøng ñi naøy laø maëc ñònh vaø thieát laäp ñöôøng ñi ñeán maïng 192.168.1.0 laøm gateway of last resort. 5.8 Caân baèng taûi trong EIGRP EIGRP töï ñoäng taûi qua nhöõng ñöôøng coù cuøng moät giaù trò cost. Ta coù theå caáu hình caân baèng taûi qua nhöõng ñöôøng coù cost khoâng baèng nhau baèng caùch söû duïng leänh variance nhö trong IGRP. 5.9 Caùc caâu leänh cô baûn Router EIGRP AS number: choïn EIGRP trong heä thoáng AS vôùi AS number laøm giao thöùc ñònh tuyeán Network network-number: ñòa chæ maïng muoán caáu hình No router eigrp As number: voâ hieäu giao thöùc EIGRP ñang hoaït ñoäng No auto-sumary: taét cheá ñoä töï ñoäng toùm taét route V.TÌM HIEÅU GIAO THÖÙC ÑÒNH TUYEÁN OSPF: Open shortest path first (OSPF) laø giao thöùc ñònh tuyeán ñöôïc Cisco phaùt trieån döïa treân giao thöùc Interior Gateway Protocol (IGRP) daønh cho maïng IP. OSPF laø giao thöùc ñònh tuyeán tieân tieán döïa treân cô cheá link-state nghóa laø khoâng broadcast toaøn boä thoâng tin veà baûng ñònh tuyeán gioáng nhö RIP, IGRP vaø thay vaøo doù, OSPF seõ duøng moät quaù trình ñeå khaùm phaù caùc laùng gieàng (neighbor), do vaäy OSPF chæ caäp nhaät nhöõng thay ñoåi trong khi RIP vaø IGRP phaûi caäp nhaät caû baûng ñònh tuyeán. Vì vaäy OSPF coù khaû naêng caäp nhaät söï thay ñoåi moät caùch nhanh nhaát trong khi RIP, IGRP phaûi chôø moät khoaûng thôøi gian ñeå caäp nhaät nhöõng thay ñoåi ñoù. OSPF söû duïng multicast IP laøm phöông phaùp truyeàn nhaän thoâng tin, thích hôïp vôùi caùc heä thoáng lôùn vôùi nhieàu router lieân keát vôùi nhau neân thöôøng ñöôïc duøng ñeå trieån khai treân heä thoáng maïng phöùc taïp. OSPF töï xaây döïng cô cheá ñeå ñaûm baûo ñoä tin caäy chöù khoâng söû duïng caùc giao thöùc chuyeån vaän nhö TCP. OSPF laø giao thöùc ñònh tuyeán daïng classless neân hoã trôï VLSM vaø maïng khoâng lieân tuïc. OSPF söû duïng ñòa chæ multicast 224.0.0.5 (cho taát caû router söû duïng thuaät toaùn SPF) vaø 224.0.0.0 (cho router DR vaø BDR) ñeå göûi caùc thoâng ñieäp hello vaø thoâng ñieäp update. OSPF coøn khaû naêng hoã trôï chöùng thöïc daïng plain text vaø daïng MD5. OSPF söû duïng giaûi thuaät SPF (coøn goïi laø giaûi thuaät dijkstra) ñeå xaây döïng baûng ñònh tuyeán. Nay laø giaûi thuaät xaây döïng ñöôøng ñi ngaén nhaát SPT (shortest-path tree) ñeå ñeán ñích. Thoâng ñieäp quaûng caùo laø maïng thoâng tin hoïc cuûa router vaø traïng thaùi caùc laùng gieàng laân caän. Döïa treân caùc thoâng tin hoïc ñöôïc trao ñoåi caùc thoâng ñieäp laø OSPF seõ xaây döïng topology maïng. OSPF hoaït ñoäng trong moâitröôøng phaân caáp nhö heä thoáng noâi boä (AS). Trong AS coù theå chi ra laøm nhieàu vuøng (area). Vuøng ( area ) naøy seõ khoâng bieát topology maïng cuûa caùc vuøng khaùc. Router bieân seõ truyeàn thoâng giöõa caùc vuøng. Ñieàu naøy seõ giaûm bôùt caùc route trong tieán trình OSPF. Caùc loaïi packet OSPF OSPF coù 5 loaïi packet laø: Hello: packet hello duøng ñeå phaùt trieån trao ñoåi thoâng tin cuûa caùc laùng gieàng. Database descRIPtion (DBD): packet naøy duøng ñeå choïn löïa router naøo seõ ñöôïc quyeàn trao ñoåi thoâng tin tröôùc (master / slave). Link state request: packet naøy duøng ñeå chæ ñònh loaïi LSA duøng trong tieán trình trao ñoåi caùc packet DBD. Link state update: packet naøy duøgn ñeå göûi caùc packet LSA ñeán laùng gieàng yeâu caàu packet naøy khi nhaän thoâng ñieäp request. Link state acknowledge: packet naøy duøng ñeå baùo hieäu ñaõ nhaän packet update. @ Caùc loaïi thoâng ñieäp LSA Loaïi LSA Chöùc naêng 1 Router Moâ taû traïng thaùi, ñôn giaù cuûa keát noái ñeán laùng gieàng vaø ip prefix cuûa caùc keát noái point-to-point. 2 Network Moâ taû soá löôïng router vaø subnet mask treân nhaùnh maïng 3 Summary Network Moâ taû ñích ñeán ôû ngoaøi area nhöng cuøng OSPF domain. Thoâng tin toùm taét cuûa moät vuøng seõ ñöôïc göûi ñeán vuøng khaùc. 4 Summary ASBR Moâ taû thoâng tin cuûa ASBR. Khoâng coù söï toùm taét LSA. Loaïi 4 naøy ôû trong moät area ñôn. 5 External Moâ taû caùc tuyeán ñöôøng ñi ñeán caùc ñích ôû ngoaøi OSPF domain. Moãi extermal lsa bieåu dieãn cho moãi maïng con. Moâ taû quan heä thaønh vieân nhoùm multicast OSPF (MOSPF). 6 Group membership Moâ taû quan heä thaønh vieân nhoùm multicast OSPF (MOSPF). 7 NSSA Moâ taû caùc tuyeán ñöôøng ñeán caùc ñích ôû xa. 8 Unused Khoâng söû duïng 9-11 Opaque Ñöôïc söû duïng ñeå tính toaùn caùc tuyeán ñöôøng söû duïng cho kyõ thuaät quaûn lyù löu löôïng cuûa coâng ngheä MPLS OSPF Area OSPF hoã trôï 2 möùc phaân caáp qua khaùi nieäm vuøng (area). Moãi area laø moät con soá 32 bit bieåu dieãn ôû ñònh daïng IP (area 0.0.0.0) hay daïng thaäp phaân (area 0). Area 0 laø trung taâm hay coøn goïi laø backbone area vaø noù keát noái ñeán taát caû caùc area khaùc coøn laïi trong as. Neáu moät area naøo ñoù muoán noái ñeán area 0 nhöng khoâng phaûi laø area laùng gieàng cuûa area 0 thì phaûi keát noái baèng virtual link ñeán area khaùc ñang keát noái vôùi area 0. Router ID laø ñòa chæ IP lôùn nhaát cuûa interface loopback (aûo) treân router. Neáu khoângcoù interface loopback thì router router ID laø ñòa chæ IP lôùn nhaát trong soá caùc interface cuûa router. Router seõ choïn ñòa chæ router ID cao nhaát cuûa router trong vuøng maø noù muoán keát noái virtual link laøm ñòa chæ keát noái ñeán. Ta thaáy area seõ keát noái virtual link vôùi area 2 ñeå keát noái vôùi area 0. router 3 seõ choïn ñaïi chæ 10.0.4.1 ñeå keát noái virtual link ñeán vì ñoù laø ñòa chæ IP cao nhaát trong caùc interface cuûa router 2 (router ID). Töông töï router 2 seõ choïn router ID 10.0.5.1 cuûa router 3 ñeå keát noái virtual link ñeán area 3. OSPF coù moät soá loaïi area nhö nhau: normal area, stub area, totally stubby area, not-so-stubby area (NSSA), totally not-so-stubby area. Router bieân giöõa caùc maïng maïng noäi boä goïi laø ASBR (Autonomous System Boundary Router) Router bieân giöõa caùc area goïi laø ABR (Area Border Router) 2.1 Normal area Maëc ñònh, area mang nhöõng ñaëc tính sau: Nhaän caùc thoâng tin toùm taét (summary LSA) töø caùc area khaùc. Nhaän caùc thoâng tin töø beân ngoaøi (external LSA). Nhaän daïng caùc thoâng tin maëc ñònh töø beân ngoaøi (external LSA). Nhaän caùc thoâng tin maëc ñònh töø beân ngoaøi (external default LSA). 2.2 Stub area Stub area mang nhöõng thoâng tin ñaëc tính sau: Nhaän caùc thoâng tin caäp nhaät töø caùc area laùng gieàng (summary LSA –type 3 LSA). Nhaän caùc thoân gtin maëc ñònh (default route) xem nhö laø caùc thoâng tin toùm taét (summary route). Khoâng nhaän caùc thoâng tin caäp nhaät töø beân ngoaøi (external LSA- type 5 LSA). 2.3 Totally Stubby Area Totally Stubby Area bò haïn cheá nhaát vì khoâng nhaän baát cöù caäp nhaät ñònh tyeán naøo ngoaïi tröø caùc thoâng tin toùm taét maëc ñònh (default summary route) töø router bieân cuûa area (ABR). Baûng ñònh tuyeán chæ coù 1 route ra ngoaøi duy nhaát laø default route. Vuøng naøy thích hôïp cho nhöõng site ôû xa coù ít network vaø caàn söï giôùi haïn keát noái ra beân ngoaøi. Totally stubby area nmang nhöõng ñaëc tính sau: Khoâng nhaän caùc thoâng tin toùm taét (summary LSA). Khoâng nhaän caùc thoâng tin töø beân ngoaøi (external LSA). Nhaän caùc thoâng tin maëc ñònh (default route) vaø xem nhö laø caùc thoâng tin toùm taét (summary route). 2.4 Not –So-Stubby Area (NSSA) NSSA laø moät môû roäng cuûa stub area. Nay laø vuøng ñöôïc söû duïng khi keát noái ñeán ISP hoaëc khi coù söï redistribute giöõa caùc routing protocol khaùc nhau. NSSA cho pheùp nhaän caùc route töø beïn ngoaøi vaøo OSPF domain thoâng qua stub area. Khi router bieân maïng noäi boä (ASBR) nhaän moät route ñi vaøo maïng noäi boä (AS), router seõ taïo ra thoâng ñieäp LSA type 7 (xem caùc thoâng ñieäp LSA) laø NSSA. Router ABR seõ chuyeån ñoåi NSSA thaønh external (LSA type 5) ñeå quaûng caùo tieáp vaøo AS. Do ñoù, NSSA chæ toàn taïi trong NSSA area. NSSA ñöôïc hoã trôï töø Cisco ios 11.2 trôû leân, NSSA coù caùc ñaëc tính sau: Caùc laø type 7 mang caùc thoâng tin töø beân ngoaøi vaøo NSSA. Caùc LSA type 7 seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh LSA type 5 taïi caùc router bieân NSSA ABR ñeå quaûng caùo ñi tieáp trong maïng OSPF. Khoâng chaáp nhaän caùc external LSA. Chaáp nhaän caùc summary LSA. Löu yù: neáu riuter ASBR cuõng laø router ABR thì router NSSA ABR seõ khoâng chuyeån ñoåi thnaøh laø type 5. Totally Not-So-Stubby Area Loaïi area naøy laø moät môû roäng cuûa NSSA. Totally NSSA mang coù nhöõng ñaëc tính sau: Khoâng chaáp nhaän summary LSA. Khoâng chaáp nhaän external LSA. LSA type 7 seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh LSA type 5 router NSSA ABR, Caùc kieåu moâi tröôøng truyeàn daãn OSPF Coù 4 loaïi moâi tröôøng truyeàn daãn OSPF laø: Moâi tröôøng multicast. Moâi tröôøng point-to-point. Moâi tröôøng non-broadcast multi-access. Moâi tröôøng demand circuit. DR (Designated Router): router ñöôïc chæ ñònh laø DR seõ öu tieân trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc router trong as khaùc. BDR (Backup Designated Router): router ñöôïc choïn laø router döï phoøng cuûa router DR. 3.1 Moâi tröôøng Multi-access Moâi tröôøng multi-access laø moät moâi tröôøng truyeàn daãn nhö Ethernet, Fast Ehternet, Gigabit Ethernet, FDDL. Trong moâi tröôøng maïng broadcast, OSPF seõ tieán haønh tuyeån choïn DR, DBR ñeå giaûm thieåu löu löôïng treân nhaùnh maïng. 3.2 Moâi tröôøng point-to-point Moâi tröôøng point-to-point laø moâi tröôøng truyeàn daãn ñöôïc ñoùng goùi HDLC /PPP, frame relay/atm point to point subinterface. Khoâng coù söï tuyeån choïn DR /BDR trong moâi tröôøng naøy. Caùc packet OSPF ñöôïc göûi ñi ôû daïng multicast. 3.3 Moâi tröôøng Non-Broadcast Multi-Access Moâi tröôøng non-broadcast multi-access (NBMA) laø moâi tröôøng nhö frame relay, x25, atm. Coù 3 moâ hình truyeàn daãn trong moâi tröôøng NBMA: moâ hình broadcast, moâ hình point-to-pointvaø moâ hình point-to-multipoint. 3.4 OSPF demand circuit Ban ñaàu quan heä lieàn keà adjacency ñöôïc thieát laäp ñeå trao ñoåi thoâng tin. Sau moät khoaûng thôøi gian seõ thieát laäp laïi quan heä adjacency ñeå trao ñoåi thoâng tin. Ñieàu naøy raát coù lôïi ñeå giaûm thieåu caùc chi phí khoâng caàn thieát nhaèm söû duïng hieäu quaû, tieát kieäm. Ví duï khi söû duïng coâng ngheä ISDN, moãi keát noái ISDN hoaït ñoäng (up) thì caàn coù chi phí, khi söû duïng demand circuit seõ giaûm thieåu chi phí. Caùc ñaëc tính cuûa demand circuit : Ngaên chaën caùc packet hello. Ngaên chaën söï laøm töôi caùc goùi LSA. Chæ vôø kieåu maïng laø point laø point to multipoint thì môùi coù tính naêng ñònh kyø ngaên chaën caùc packet hello. Ñoái vôùi kieåu maïng khaùc packet hello vaãn göûi ñöôïc qua interface. Söï laøm töôi caùc goùi LSA seõ khoâng xaûy ra ñònh kyø sau 30 phuùt khi caáu hình damand circuit. Coù 2 tình huoáng maø caùa LSA seõ ñöôïc göûi ñi: Khi coù söï thay ñoåi topology maïng. Khi router trong OSPF domain khoâng hieåu ñöôïc demand circuit. Thieát laäp moái quan heä giöõa caùc router (adjacency) OSPF thieát laäp quan heä lieàn keà adjacency giöõa caùc router laùng gieàng nhaèm muïc ñích trao ñoåi caùc thoâng tin ñònh tyeán. Trong moâi tröôøng broadcast, khoâng phaûi router naøo cuõng coù khaû naêng thieát laäp quan heä adjacency vôùi taát caû caùc router khaùc. Packet hello chòu traùch nhieäm thieát laäp vaø duy trì moái quan heä naøy. Ñaàu tieân router ospt seõ göûi packet hello ñeán ñòa chæ multicast 224.0.0.5. packet naøy seõ ñònh kyø göûi ñeán taát caû caùc interface coù hoã trôï OSPF vôùi khoûng thôøi gian göûi tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi interface. Trong moâi tröôøng broadcast nhö Ethernet hay point-to-point, thôøi gian naøy laø 190 giaây. Trong moâi tröôøng non-broadcast nhö frame relay hay atm, khoaûng thôøi gian naøy laø 30 giaây. Packet hello seõ ñònh kyø göûi ñi ñeán taát caû caùc interface OSPF cuûa router. Khi router phaùt hieän coù router laùng gieàng nhôø vaøo packet hello nhaän ñöôïc , tryeàn thoâng hai chieáu seõ ñöôïc thieát laäp. Trong moâi tröôøng broadcast vaø NBMA, packet hello coøn ñöôïc söû duïng ñeå choïn ra caùc router chæ ñònh DR/ bDR. Sau khi thieát laäp ñöôïc truyeàn thoâng hai chieàu, route seõ thi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC