Đề nghị về việc ký hợp đồng tập sự với trường

Tài liệu Đề nghị về việc ký hợp đồng tập sự với trường: TÊN TỔ CƠ QUAN ĐƠN VỊ: -------- Số: ......./ĐN- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- ......., ngày......tháng......năm 20 ĐỀ NGHỊ Về việc ký Hợp đồng tập sự với Trường Kính gửi:     - Ban Giám hiệu;   - Phòng Quản trị Nhân sự. Căn cứ Quyết định số .../QĐ-ĐHTV ngày ..của Hiệu trưởng Trường .............. về việc thành lập ..(tên của đơn vị); Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị, Xét năng lực làm việc và tác phong đạo đức của: - Ông (bà): .............................................................................................................. - Sinh ngày: .................. tháng ......................... năm ..................... - Quê quán: ........................................................................................................... - Trình độ chuyên môn:........................................................................................ - Chức danh: ......................................

doc2 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề nghị về việc ký hợp đồng tập sự với trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN TỔ CƠ QUAN ĐƠN VỊ: -------- Số: ......./ĐN- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- ......., ngày......tháng......năm 20 ĐỀ NGHỊ Về việc ký Hợp đồng tập sự với Trường Kính gửi:     - Ban Giám hiệu;   - Phòng Quản trị Nhân sự. Căn cứ Quyết định số .../QĐ-ĐHTV ngày ..của Hiệu trưởng Trường .............. về việc thành lập ..(tên của đơn vị); Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị, Xét năng lực làm việc và tác phong đạo đức của: - Ông (bà): .............................................................................................................. - Sinh ngày: .................. tháng ......................... năm ..................... - Quê quán: ........................................................................................................... - Trình độ chuyên môn:........................................................................................ - Chức danh: ......................................................................................................... - Chổ ở hiện tại: .................................................................................................... đã ký hợp đồng khoán kể từ ngày .............................. đến ngày ................. và đã làm việc tại: .................................................................... - Các công việc được phân công: ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Nhận xét của đơn vị: Qua quá trình Ông (Bà) .thử việc .. tháng tại: . , đơn vị có những nhận xét như sau về nhân sự mới: TT TIÊU CHÍ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 01 Tác phong đạo đức 02 Giao tiếp trong công việc 03 Năng lực làm việc 04 Khả năng xử lý công việc 05 Khả năng phối hợp 06 Ý kiến khác. - Ý kiến đề nghị của đơn vị: (Yêu cầu ghi rõ tiếp tục ký hợp đồng hoặc ngưng hợp đồng hoặc ý kiến khác (nếu có)). Nay, Phòng (Khoa) . kính đề nghị đến Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự về việc xem xét cho nhân sự mới là ông (bà) được tiếp tục ký Hợp đồng tập sự với Trường. BAN GIÁM HIỆU P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHÒNG (KHOA).. Nơi nhận: Như trên; Lưu:.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe nghi ky hop dong tap su.doc
Tài liệu liên quan