Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn

Tài liệu Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn:                   ! "##  $%% &##$ ' ( )) &##$ ' $*++               ,* #* -. # . # . # . *+ /+ ( 01 $0,2 $ 3 $0,2 45 $ # $ -# . -0,2 0 - &#$ ' 6 7# ( $0, -+* 8# 4 -* 3* $02 *) 01 . *+ -* +$ - $ 9# $4 &#$ ': ;' &2 2  . $02 2 $*+ < $ -# *) 2 &#$ ' ( 02 8 9 $2 < # $* -1 * $,* * * = $*+ *)$ 9 ">?" @ A >B" C>? >AD >E F C>? ? A B ? A E F ?? A B ? A E F ?? A B ? A E F ? >AD G@ >E / G"A G E GA G E GA G E G = 0, H2* 2 * /+ 7+$ 35 -. ...

pdf82 trang | Chia sẻ: Khủng Long | Ngày: 02/11/2016 | Lượt xem: 862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftailieu.pdf
Tài liệu liên quan