Báo cáo tổng hợp tình hình thu - Chi quỹ BHXH (mẫu số B 08 – BH)

Tài liệu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - Chi quỹ BHXH (mẫu số B 08 – BH): Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu Mã số Thực hiện 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi lương hưu và trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC STT Chỉ tiêu Mã số Thực hiện 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV...

doc3 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 11/01/2016 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - Chi quỹ BHXH (mẫu số B 08 – BH), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu Mã số Thực hiện 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi lương hưu và trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC STT Chỉ tiêu Mã số Thực hiện 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng PHẦN III – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN STT Chỉ tiêu Mã số Thực hiện 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Trưỏng ban KH-TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao_cao_tong_hop_tinh_hinh_thu_chi_quy_bao_hiem_xa_hoi_0355.doc
Tài liệu liên quan