Bài giảng Viễn thám - Chương 3. Đoán đọc ảnh

Tài liệu Bài giảng Viễn thám - Chương 3. Đoán đọc ảnh: 10/10/2014 1 LOGO VIỄN THÁM REMOTE SENSING CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH KHÁI NIỆM ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2 GIẢI ĐOÁN BẰNG MẮT GIẢI ĐOÁN BẰNG XỬ LÝ SỐ 1. KHÁI NIỆM CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm CÁC KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại TP Vinh năm 2005. Ảnh Landsat CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH 10/10/2014 2 KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ biến động tài nguyên rừng 1967 - 2005. Ảnh Landsat CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ phân vùng nhiệt độ bề mặt nước biển. Ảnh NOAA CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Núi lửa hoạt động. Ảnh Quickbird CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ trích xu...

pdf8 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 21/03/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Viễn thám - Chương 3. Đoán đọc ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/10/2014 1 LOGO VIỄN THÁM REMOTE SENSING CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH KHÁI NIỆM ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2 GIẢI ĐOÁN BẰNG MẮT GIẢI ĐOÁN BẰNG XỬ LÝ SỐ 1. KHÁI NIỆM CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm CÁC KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại TP Vinh năm 2005. Ảnh Landsat CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH 10/10/2014 2 KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ biến động tài nguyên rừng 1967 - 2005. Ảnh Landsat CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ phân vùng nhiệt độ bề mặt nước biển. Ảnh NOAA CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Núi lửa hoạt động. Ảnh Quickbird CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ trích xuất chỉ số NDVI khu vực đồng bằng SCL. Ảnh MODIS CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm 10/10/2014 3 KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH Bản đồ ngập lụt khu vực quận 7 TP Hồ Chí Minh. Ảnh Landsat CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm KỸ THUẬT ĐOÁN ĐỌC ẢNH CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐOÁN ĐỌC CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. Khái niệm QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 10/10/2014 4 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.2. Chu trình đoán đọc ảnh Các đặc điểm và đặc tính của đối tƣợng được đoán đọc trên ảnh dựa trên cảm thụ của mắt người đọc. Chuẩn đoán đọc (Yếu tố đoán đọc) QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁ ĐỌC Ả H 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH Sắc thái và màu sắc QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT • Rừng lá kim • Rừng rụng lá • Thảm cỏ • Đƣờng • Rừng • Khu vực sau khai thác • Nƣớc • Đƣờng CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH Kích thƣớc và hình dạng QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Cây bụi Thảm tƣơi CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH Kết cấu QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 10/10/2014 5 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Rừng lâu năm Rừng trung niên Rừng non CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH Kiểu mẫu QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Trạng thái của khu vực ? CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH Chiều cao & bóng QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.2. Chu trình đoán đọc ảnh QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Mối quan hệ 10/10/2014 6 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Đập ngăn CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Các yếu tố địa kỹ thuật i. Địa hình ii. Thực vật iii. Hiện trạng sử dụng đất CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.2. Chu trình đoán đọc ảnh QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Khóa đoán đọc ảnh Tập hợp các yếu tố và dấu hiệu do nhà giải đoán có kinh nghiệm thiết lập, nhằm trợ giúp cho công tác giải đoán nhanh và đạt kết quả chính xác, thống nhất cho các đối tượng từ nhiều người khác nhau. Bao gồm: i. Mô tả về ảnh ii. Phần thuyết minh QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 10/10/2014 7 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1. KHÁI NIỆM VÀ CHU TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH 1.2. Chu trình đoán đọc ảnh QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT Đo đạc ảnh QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG MẮT 1. Can vẽ 2. Chiếu quang học 3. Sử dụng lưới ô vuông 4. Sử dụng dụng cụ đo vẽ ảnh CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH LỰA CHỌN CẢNH 10/10/2014 8 QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH LỰA CHỌN CẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH LỰA CHỌN CẢNH QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH LỰA CHỌN CẢNH DNs và quá trình xử lý ảnh số QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH HISTOGRAM QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH BẰNG XỬ LÝ SỐ CHƯƠNG 3. ĐOÁN ĐỌC ẢNH 2. QUY TRÌNH ĐOÁN ĐỌC ẢNH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chuong_3_vien_tham_3878.pdf