Bài giảng TCP/IP - Chapter 22: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 22: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Chapter 22Simple MailTransfer Protocol(SMTP)CONTENTS USER AGENT (UA) ADDRESSES DELAYED DELIVERY ALIASES MAIL TRANSFER AGENT (MTA) COMMANDS AND RESPONSES MAIL TRANSFER PHASES MIME MAIL DELIVERY MAIL ACCESS PROTOCOLSFigure 22-1SMTP conceptFigure 22-2UAs and MTAsFigure 22-3Relay MTAsFigure 22-4Mail gatewayUSERAGENT(UA)22.1Figure 22-5FormatADDRESSES22.2Figure 22-6AddressDELAYEDDELIVERY22.3Figure 22-7Sender-site delayFigure 22-8Receiver-sitedelayALIASES22.4Figure 22-9Alias expansionFigure 22-10One-to-many expansionFigure 22-11Many-to-oneexpansionMAILTRANSFERAGENT22.5Figure 22-12Email systemCOMMANDSANDRESPONSES22.6Figure 22-13Commands and responsesFigure 22-14Command formatMAILTRANSFERPHASES22.7Figure 22-15Connection establishmentFigure 22-16Message transferFigure 22-17Connection terminationMULTIPURPOSEINTERNETMAIL EXTENSIONS(MIME)22.8Figure 22-18MIMEFigure 22-19MIME headerFigure 22-20Base64Figure 22-21Quoted-printableMAILDELIVERY22.9Figure 22-22Email deliveryMAIL ACCESS PROTOCOLS22.10Figur...

ppt35 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 22: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 22Simple MailTransfer Protocol(SMTP)CONTENTS USER AGENT (UA) ADDRESSES DELAYED DELIVERY ALIASES MAIL TRANSFER AGENT (MTA) COMMANDS AND RESPONSES MAIL TRANSFER PHASES MIME MAIL DELIVERY MAIL ACCESS PROTOCOLSFigure 22-1SMTP conceptFigure 22-2UAs and MTAsFigure 22-3Relay MTAsFigure 22-4Mail gatewayUSERAGENT(UA)22.1Figure 22-5FormatADDRESSES22.2Figure 22-6AddressDELAYEDDELIVERY22.3Figure 22-7Sender-site delayFigure 22-8Receiver-sitedelayALIASES22.4Figure 22-9Alias expansionFigure 22-10One-to-many expansionFigure 22-11Many-to-oneexpansionMAILTRANSFERAGENT22.5Figure 22-12Email systemCOMMANDSANDRESPONSES22.6Figure 22-13Commands and responsesFigure 22-14Command formatMAILTRANSFERPHASES22.7Figure 22-15Connection establishmentFigure 22-16Message transferFigure 22-17Connection terminationMULTIPURPOSEINTERNETMAIL EXTENSIONS(MIME)22.8Figure 22-18MIMEFigure 22-19MIME headerFigure 22-20Base64Figure 22-21Quoted-printableMAILDELIVERY22.9Figure 22-22Email deliveryMAIL ACCESS PROTOCOLS22.10Figure 22-22POP3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch22_6191.ppt
Tài liệu liên quan