Bài giảng TCP/IP - Chapter 21: Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

Tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 21: Trivial File Transfer Protocol (TFTP): Chapter 21Trivial FileTransfer Protocol(TFTP)CONTENTS MESSAGES CONNECTION DATA TRANSFER UDP PORTS TFTP EXAMPLE TFTP OPTIONS SECURITY APPLICATIONSTFTP uses the services of UDP on the well-known port 69.MESSAGES21.1Figure 21-1Message categoriesFigure 21-2RRQ Read requestMode: netascii or octetFigure 21-3WRQ Write requestFigure 21-4DATA formatFigure 21-5ACK formatFigure 21-6ERROR formatCONNECTION21.2Figure 21-7Connection establishmentDATATRANSFER21.3Figure 21-8Sorcerer’s apprentice bugUDPPORTS21.4Figure 21-9UDP port numbers used by TFTP21.5TFTPEXAMPLEFigure 21-10TFTPexampleTFTPOPTIONS21.6SECURITY21.7Figure 21-11TELNET with FTP for security21.8APPLICATIONSFigure 21-12Use of TFTP with BOOTP...

ppt23 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 21: Trivial File Transfer Protocol (TFTP), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 21Trivial FileTransfer Protocol(TFTP)CONTENTS MESSAGES CONNECTION DATA TRANSFER UDP PORTS TFTP EXAMPLE TFTP OPTIONS SECURITY APPLICATIONSTFTP uses the services of UDP on the well-known port 69.MESSAGES21.1Figure 21-1Message categoriesFigure 21-2RRQ Read requestMode: netascii or octetFigure 21-3WRQ Write requestFigure 21-4DATA formatFigure 21-5ACK formatFigure 21-6ERROR formatCONNECTION21.2Figure 21-7Connection establishmentDATATRANSFER21.3Figure 21-8Sorcerer’s apprentice bugUDPPORTS21.4Figure 21-9UDP port numbers used by TFTP21.5TFTPEXAMPLEFigure 21-10TFTPexampleTFTPOPTIONS21.6SECURITY21.7Figure 21-11TELNET with FTP for security21.8APPLICATIONSFigure 21-12Use of TFTP with BOOTP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch21_3162.ppt
Tài liệu liên quan