Bài giảng TCP/IP - Chapter 16: Socket Interface

Tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 16: Socket Interface: Chapter 16Socket InterfaceCONTENTS SOME DEFINITIONS SOCKETS BYTE ORDERING ADDRESS TRANSFORMATION BYTE MANIPULATION FUNCTIONS INFORMATION ABOUT REMOTE HOST SOCKET SYSTEM CALLS CONNECTIONLESS ITERATIVE SERVERCONTENTS (continued) UDP CLIENT-SERVER PROGRAMS CONNECTION-ORIENTED CONCURRENT SERVER TCP CLIENT-SERVER PROGRAMSSOME DEFINITIONS16.1Figure 16-1Data typesFigure 16-2Internet address structureSOCKETS16.2Figure 16-3Socket addressFigure 16-4Socket structureFigure 16-5Socket typesBYTE ORDERING16.3Figure 16-6Big-endian byte orderFigure 16-7Little-endian byte orderThe byte order for the TCP/IP protocol suite is big endian.Figure 16-8Bite-order transformationFigure 16-9Declarations for byte-order transformationADDRESS TRANSFORMATION16.4Figure 16-10Address transformationFigure 16-11Declarations for address transformation functionsBYTE MANIPULATION FUNCTIONS16.5Figure 16-12Declarations for byte-manipulation functionsINFORMATION ABOUT REMOTEHOST16.6Figure 16-13Declaration for gethostbynameFig...

ppt44 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 16: Socket Interface, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 16Socket InterfaceCONTENTS SOME DEFINITIONS SOCKETS BYTE ORDERING ADDRESS TRANSFORMATION BYTE MANIPULATION FUNCTIONS INFORMATION ABOUT REMOTE HOST SOCKET SYSTEM CALLS CONNECTIONLESS ITERATIVE SERVERCONTENTS (continued) UDP CLIENT-SERVER PROGRAMS CONNECTION-ORIENTED CONCURRENT SERVER TCP CLIENT-SERVER PROGRAMSSOME DEFINITIONS16.1Figure 16-1Data typesFigure 16-2Internet address structureSOCKETS16.2Figure 16-3Socket addressFigure 16-4Socket structureFigure 16-5Socket typesBYTE ORDERING16.3Figure 16-6Big-endian byte orderFigure 16-7Little-endian byte orderThe byte order for the TCP/IP protocol suite is big endian.Figure 16-8Bite-order transformationFigure 16-9Declarations for byte-order transformationADDRESS TRANSFORMATION16.4Figure 16-10Address transformationFigure 16-11Declarations for address transformation functionsBYTE MANIPULATION FUNCTIONS16.5Figure 16-12Declarations for byte-manipulation functionsINFORMATION ABOUT REMOTEHOST16.6Figure 16-13Declaration for gethostbynameFigure 16-14Hostent structureSOCKET SYSTEMCALLS16.7Figure 16-15Declaration for socket functionFigure 16-16Declaration for bind functionFigure 16-17Declaration for connect functionFigure 16-18Declaration for listen functionFigure 16-19Declaration for accept functionFigure 16-20Declaration for sendto functionFigure 16-21Declaration for recvfrom functionFigure 16-22Declaration for read functionFigure 16-23Declaration for write functionFigure 16-24Declaration for close functionCONNECTIONLESS ITERATIVESERVER16.8Figure 16-25Socket interfacefor connectionlessiterative serverUDP CLIENT-SERVERPROGRAMS16.9CONNECTION-ORIENTEDCONCURRENT SERVER16.10Figure 16-26Socket interfacefor connection-orientedconcurrent serverFigure 16-26 (repeated), Part I Figure 16-26 (repeated), Part II Figure 16-27, Part IClientand ServerFigure 16-27, Part II

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch16_2051.ppt
Tài liệu liên quan