Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - VII. Quản lý rủi ro

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - VII. Quản lý rủi ro: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1 dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn dangtrang@hcmutrans.edu.vn ThS. Đặng Xuân Trường TS. Đặng Thị Trang NỘI DUNG I. Tổng quan về dự án xây dựng II. Tổ chức dự án III. Hoạch định và thiết kế IV. Lựa chọn nhà thầu V. Các kĩ thuật QLDAXD VI. Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 2 KẾ HOẠCH, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DA • LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC • QUẢN LÝ THỜI GIAN • QUẢN LÝ CHI PHÍ • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • QUẢN LÝ AN TOÀN • QUẢN LÝ RỦI RO 3 KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN Tổ chức dự án Hoạch định và thiết kế Lựa chọn nhà thầu Tổ chức và chuẩn bị TC Thi công Kết thúc dự án DECISION MAKING 4 6. QUẢN LÝ RỦI RO TimeQuality Cost Project Constraints Success GIỚI THIỆU 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 5 CHẬM TRẾ KÉM CHẤT LƯỢNG VƯỢT CHI PHÍ Project Constraints GIỚI THIỆU Risks 6. QUẢN LÝ RỦI RO 6Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph....

pdf26 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 30/03/2018 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - VII. Quản lý rủi ro, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1 dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn dangtrang@hcmutrans.edu.vn ThS. Đặng Xuân Trường TS. Đặng Thị Trang NỘI DUNG I. Tổng quan về dự án xây dựng II. Tổ chức dự án III. Hoạch định và thiết kế IV. Lựa chọn nhà thầu V. Các kĩ thuật QLDAXD VI. Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 2 KẾ HOẠCH, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DA • LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC • QUẢN LÝ THỜI GIAN • QUẢN LÝ CHI PHÍ • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • QUẢN LÝ AN TOÀN • QUẢN LÝ RỦI RO 3 KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN Tổ chức dự án Hoạch định và thiết kế Lựa chọn nhà thầu Tổ chức và chuẩn bị TC Thi công Kết thúc dự án DECISION MAKING 4 6. QUẢN LÝ RỦI RO TimeQuality Cost Project Constraints Success GIỚI THIỆU 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 5 CHẬM TRẾ KÉM CHẤT LƯỢNG VƯỢT CHI PHÍ Project Constraints GIỚI THIỆU Risks 6. QUẢN LÝ RỦI RO 6Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University RỦI RO KHÔNG BIẾT KHÔNG MONG CHỜ KHÔNG MONG MUỐN KHÔNG DỰ ĐOÁN ĐƯỢC RỦI RO LÀ GÌ? 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 7 8Conceptual Planning Alternatives Analysis Construction Final Design Bid Preliminary Engineering Most Likely Cost Most Likely Cost Most Likely Cost Actual Cost Cost range PROJECT COST AND UNCERTAINTY OVER TIME 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Construction Roundtable 2004 Contractor Supplier Project Manager Engineer Architect Client Quantity Survey Inspector` C á c y ế u tố x ã h ộ i Các yếu tố chính trị Các yếu tố kinh tế C á c y ế u tố v ề m ô i tr ư ờ n g CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 9 Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 10 Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Acts of God  Bão lụt  Động đất  Sạt lở  Hỏa hoạn  Gió Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 11 Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Physical  Hư hỏng kết cấu  Hư hỏng thiết bị  Chấn thương  Hỏa hoạn  Trộm cắp Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 12 Physical Risks Financial Economic & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Financial & Economic  Lạm phát  Ngân quỹ  Thay đổi tỉ giá Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 13 Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Political & Environmental  Sự thay đổi luật  Các yêu cầu cấp phép  Luật và quy định  Ô nhiễm và an toàn Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 14 Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Design  Thiết kế chưa hoàn thành  Sai sót thiết kế  Lỗi và thiếu sót  Hướng dẫn (specs) không phù hợp Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 15 16 6. QUẢN LÝ RỦI RO +/- 20 – 100% +/- 20 – 50% +/- 10 – 25% +/- 5 – 15% KH chi phí 1 KH chi phí 2 THIẾT LẬP NGÂN SÁCH CHO DA Initiation DesignFeasibility Preliminary Design Developed Design Construction Drawings Client Brief Budget Review Budget Review Budget Review VÍ DỤ: RỦI RO DO THIẾT KẾ CHƯA HOÀN THIỆN Physical Risks Financial Economi c & Acts of God Political Environ. & Design Const. Related CÁC RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO Construction Related  Xung đột các nhóm thợ  Năng suất lao động  Điều kiện công trường  Các thay đổi thiết kế  Thiết bị bị lỗi Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 17 18 6. QUẢN LÝ RỦI RO VÍ DỤ VỀ RỦI RO TRONG QT THI CÔNG Là một hệ thống kiểm soát các mức độ của rủi ro nhằm giảm nhẹ các sự tác động của nó Risk Identificationisk Identification NHẬN DIỆN RỦI RO PHÂN TÍCH RỦI RO Risk Management Life Cycle QUẢN LÝ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Risk Identificationisk Identification ƯỚC LƯỢNG RỦI RO Risk IdentificationRisk Identification ĐÁNH GIÁ RỦI RO Risk Identificationisk Identification THEO DÕI RỦI RO Risk IdentificationRisk Identification ĐỐI PHÓ RỦI RO RỦI RO ĐƯỢC KIỂM SOÁT 19 Xếp hạng các phương án So sánh các phương án Phân tích mô tả ĐỊNH TÍNH Kĩ thuật Phân tích rủi ro Phân tích xác suất Phân tích độ nhạy Các kĩ thuật mô phỏng ĐỊNH LƯỢNG Ước lượng, đánh giá các tác động có thể của RỦI RO nhằm đưa ra quyết định: rủi ro nào nên tự kiểm soát, rủi ro nào nên chuyển sang cho các bên khác PHÂN TÍCH RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 20 CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Phòng tránh Chuyển giao Giảm thiểuChấp nhận ĐỐI PHÓ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO 21 CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer ReductionRetention ĐỐI PHÓ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Risk Elimination Practices – PHÒNG TRÁNH  Dự thầu với giá cao  Đưa ra các điều kiện trong hồ sơ thầu  Thỏa thuận trước hợp đồng để xác định ai sẽ chịu rủi ro nào  Không đấu thầu các gói có rủi ro cao Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 22 CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer ReductionRetention ĐỐI PHÓ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Risk Transfer – CHUYỂN GIAO  Hai dạng  (a) Các công tác có rủi ro cao sẽ được chuyển giao, ví dụ: thuê thầu phụ chịu trách nhiệm các công việc nguy hiểm  (b) Các công tác vẫn giữ lại, nhưng rủi ro về tài chính sẽ được chuyển giao, ví dụ: mua bảo hiểm Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 23 CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer ReductionRetention ĐỐI PHÓ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Risk Retention – CHẤP NHẬN  Rủi ro sẽ được xử lý bởi công ty đảm nhận dự án  Có 2 dạng chấp nhận  Chấp nhận chủ động: có chiến lược quản lý cẩn thận sau khi đã đánh giá các mất mát và chi phí liên quan đến rủi ro.  Chấp nhận bị động: xảy ra khi không chuẩn bị trước, không lường trước các rủi ro và thiếu các quyết định quản lý liên quan. Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 24 CÁC CÁCH ĐỐI PHÓ Elimination Transfer ReductionRetention ĐỐI PHÓ RỦI RO 6. QUẢN LÝ RỦI RO Risk Reduction – GIẢM THIỂU  Nỗ lực liên tục  Liên quan đến sự nâng cao cơ sở vật chất, năng lực và hệ thống quản lý, chiến lược đào tạo của công ty.  Chú trọng đến công việc bảo trì, các thủ tục sơ cứu và an ninh  Giáo dục và đào tạo đối với tất cả các bộ phận Source: adapted from Syed M. Ahmed, Ph.D., Florida International University 25 26 6. QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG TRÁNH GIẢM THIỂU CHUYỂN GIAO CHẤP NHẬNDỰ ÁN imgSource: collected from internet

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf07_quan_ly_rui_ro_5362.pdf
Tài liệu liên quan