Bài giảng Mô hình tổng cung và tổng cầu

Tài liệu Bài giảng Mô hình tổng cung và tổng cầu: 1MÔ HÌNH TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦU Bài giảng 11 TỔNG CẦU „ Phương trình đường tổng cầu „ Y = C(Y-T) + I(r*)+ G + NX(ε) „ M/P = L(Y, r*) „ Đường tổng cầu dốc xuống về phía bên phải „ Đường tổng cầu dịch chuyển qua phải khi „ Các bộ phận của tổng cầu như C, I, G, NX tăng „ Chính sách tài khóa mở rộng „ Chính sách tiền tệ mở rộng „ Phá giá đồng tiền P 0 Y AD (T, G, M,, r*) 2TỔNG CUNG „ Phương trình đường tổng cung ngắn hạn „ Y=Y + α (P-Pe) „ Trong ngắn hạn với Pe cho trước „ Khi P tăng thì Y cũng tăng „ Đường SRAS dốc lên bên phải „ SRAS sẽ dịch chuyển lên trên khi „ Pe tăng SRAS(Pe) Y Y0 Pe P LRAS CÂN BẰNG „ Cân bằng dài hạn „ Điểm giao nhau giữa LRAS và AD „ Y = Y „ P = Pe „ Câân bằng ngắn hạn „ Điểm giao nhau giữa đường SRAS và đường AD „ Y = Y0 „ P ≠ Pe SRAS(Pe) Y Y0 Pe P LRAS AD(M, T, G, r*) 3CÚ SỐC PHÍA CẦU „ Cú sốc phía cầu „ Sự biến đ...

pdf8 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mô hình tổng cung và tổng cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1MO HÌNH TOÅNG CUNG VAØ TOÅNG CAÀU Baøi giaûng 11 TOÅNG CAÀU „ Phöông trình ñöôøng toång caàu „ Y = C(Y-T) + I(r*)+ G + NX(ε) „ M/P = L(Y, r*) „ Ñöôøng toång caàu doác xuoáng veà phía beân phaûi „ Ñöôøng toång caàu dòch chuyeån qua phaûi khi „ Caùc boä phaän cuûa toång caàu nhö C, I, G, NX taêng „ Chính saùch taøi khoùa môû roäng „ Chính saùch tieàn teä môû roäng „ Phaù giaù ñoàng tieàn P 0 Y AD (T, G, M,, r*) 2TOÅNG CUNG „ Phöông trình ñöôøng toång cung ngaén haïn „ Y=Y + α (P-Pe) „ Trong ngaén haïn vôùi Pe cho tröôùc „ Khi P taêng thì Y cuõng taêng „ Ñöôøng SRAS doác leân beân phaûi „ SRAS seõ dòch chuyeån leân treân khi „ Pe taêng SRAS(Pe) Y Y0 Pe P LRAS CAÂN BAÈNG „ Caân baèng daøi haïn „ Ñieåm giao nhau giöõa LRAS vaø AD „ Y = Y „ P = Pe „ Câaân baèng ngaén haïn „ Ñieåm giao nhau giöõa ñöôøng SRAS vaø ñöôøng AD „ Y = Y0 „ P ≠ Pe SRAS(Pe) Y Y0 Pe P LRAS AD(M, T, G, r*) 3CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU „ Cuù soác phía caàu „ Söï bieán ñoäng caùc boä phaän cuûa toång caàu „ Cuù soác phía caàu seõ laøm cho ñöôøng AD dòch chuyeån „ Cuù soác caàu seõ laøm cho saûn löôïng, möùc nhaân duïng, giaù caû thay ñoåi trong ngaén haïn „ Trong daøi haïn saûn löôïng seõ trôû veà saûn löôïng tieàm naêng Y Y0 Pe P LRAS SRAS AD AD -e AD+e CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU: TAÊNG CHI TIEÂU TIEÂU DUØNG TÖÏ ÑÒNH „ Khi chi tieâu tieâu duøng taêng „ Trong ngaén haïn „ AD0Æ AD1 „ Y vaø P taêng „ Trong daøi haïn „ SRAS0Æ SRAS1 „ Y = Y „ P taêng „ Keát luaän: Taêng cung tieàn laøm taêng Y trong ngaén haïn nhöng khoâng aûnh höôûng Y trong daøi haïn Y Y0 P1 P LRAS SRAS0 AD0 AD1 SRAS1 Y1 Pe P2 4CUÙ SOÁC PHÍA CAÀU: GIAÛM ÑAÀU TÖ TÖÏ ÑÒNH „ Giaûm ñaàu tö töï ñònh „ Giaûm AD „ Trong ngaén haïn „ AD0Æ AD1 „ Y vaø P giaûm „ Trong daøi haïn „ SRAS0Æ SRAS1 „ Y = Y „ P giaûm „ Keát luaän: Khi G giaûm seõ laøm Y giaûm trong ngaén haïn nhöng khoâng aûnh höôûng Y trong daøi haïn AD0 Y Y0 Pe P LRAS SRAS0 AD1 SRAS1 Y1 P1 P2 CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG „ Cuù soác cung „ Cuù soác cung baát lôïi „ Tieàn löông taêng „ Cuù soác cung thuaän lôïi „ Giaù daàu giaûm „ Cuù soác cung taïm thôøi „ Giaù noâng saûn taêng do maát muøa „ Cuù soác cung daøi haïn „ Caûi thieän coâng ngheä „ Cuù soác cung seõ laøm thay ñoåi saûn löôïng, giaù caû, möùc vieäïc laøm Y Y0 Pe P LRAS SRAS0 AD SRAS2 SRAS1 Y2Y1 5CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG: GIAÙ DAÀU TAÊNG „ Cuù soác cung baát lôïi „ Giaù daàu taêng „ Ñieàu chænh ngaén haïn „ SRAS0Æ SRAS1 „ Y giaûm, P taêng „ Ñieàu chænh daøi haïn „ SRAS1Æ SRAS2 „ LRAS0Æ LRAS2 „ Y tieáp tuïc giaûm vaø P taêng cao hôn „ Y tieàm naêng giaûm Y Y0 Pe P LRAS0 SRAS0 AD SRAS1 Y’ P2 Y1 P1 SRAS2LRAS2 CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG: GIAÙ DAÀU TAÊNG 1973-1975 8,55,64,9Tyû leä thaát nghieäp -0,4-0,65,8% thay ñoåi GDP thöïc 9,49,05,6% thay ñoåi GDP deflator 15,151,810,4% thay ñoåi giaù daàu 197519741973Naêm Soá lieäu choïn loïc trong neàn kinh teá Myõ 6CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU „ Chính saùch phaùi tieàn teä „ Tuaân thuû quy taéc coá ñònh „ Duy trì toác ñoä taêng cung tieàn ñeàu ñaën „ Haäu quaû chính saùch „ Coù söï dao ñoäng trong saûn löôïng, möùc nhaân duïng, möùc giaù, tieàn löông thöïc trong ngaén haïn Y Y0 Pe P LRAS SRAS AD(M0) AD(M0)-e AD(M0)+e CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: KHI COÙ CUÙ SOÁC VEÀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CAÀU „ Chính saùch phaùi Keynes „ Thay ñoåi cung tieàn ñeå buø laïi söï xaùo troän toång caàu „ Haäu quaû chính saùch „ Khöû dao ñoäng trong saûn löôïng vaø giaù „ Saûn löôïng, giaù, tieàn löông thöïc, möùc nhaân duïng khoâng ñoåi Y Y0 Pe P LRAS SRAS AD(M1) AD(M0)-e AD(M0)+e 7CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI „ Chính saùch phaùi tieàn teä „ Tuaân thuû quy taéc coá ñònh „ Duy trì toác ñoä taêng cung tieàn ñeàu ñaën „ Taùc ñoäng cuûa cuù soác cung baát lôïi trong giai ñoïan cuù soác xaûy ra „ Saûn löôïng giaûm „ Thaát nghieäp taêng „ Giaù taêng AD(M0) Y Y0 Pe P LRAS SRAS0 SRAS1 Y1 CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ: TRÖÔØNG HÔÏP CUÙÙ SOÁC CUNG BAÁT LÔÏI „ Chính saùch phaùi Keynes „ Taêng cung tieàn „ Taùc ñoäng neáu khoâng coù ñoä tre㠄 Saûn löôïng khoâng ñoåi „ Möùc vieäc laøm khoâng ñoåi „ Giaù taêng maïnh Y Y0 Pe P LRAS SRAS0 SRAS1 AD(M0) AD(M1) 8CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA: KHI NEÀN KINH TEÁ SUY THOAÙI „ Chính saùch taøi khoùa cuûa phaùi Keynes „ Taêng G hoaëc giaûm T ñeå taêng AD „ Y vaø P taêng „ Chính saùch taøi khoùa cuûa phaùi tieàn teä „ Khoâng söû duïng chính saùch taøi khoùa ñeå oån ñònh neàn kinh teá „ Chính saùch taøi khoùa höôùng vaøo phaân boå nguoàn löïc Y Y0 Pe P LRAS SRAS0 AD1 AD0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMAC08-L11V.pdf
Tài liệu liên quan