Bài giảng Computer - Chapter 03

Tài liệu Bài giảng Computer - Chapter 03: Chapter Overview The Three Stages of ComputingComponents of a ComputerSupport Hardware 1The Three Stages of Computing 2Input 3Processing 44Output 5Input / Output 66Support Hardware 7Chapter Summary The three stages of computing are input, processing, and output.Various components perform each stage of computing.Some components perform both input and output.Hardware support components help to ensure safe computer operation and efficient performance. 8...

ppt8 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Computer - Chapter 03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter Overview The Three Stages of ComputingComponents of a ComputerSupport Hardware 1The Three Stages of Computing 2Input 3Processing 44Output 5Input / Output 66Support Hardware 7Chapter Summary The three stages of computing are input, processing, and output.Various components perform each stage of computing.Some components perform both input and output.Hardware support components help to ensure safe computer operation and efficient performance. 8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch03_9833.ppt
Tài liệu liên quan