Bài giảng Cơ sở lập trình - Phần giới thiệu

Tài liệu Bài giảng Cơ sở lập trình - Phần giới thiệu: 4/10/2012 1 MÔN HỌC CƠ SỞ LẬP TRÌNH Thời lượng : 90 tiết (4 tín chỉ) - Lý thuyết: 30 tiết - Thực hành: 60 tiết Mục tiêu môn học  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lập trình, thuật toán, phương pháp Top Down Design  Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng phát triển phần mềm trên Net Framework  Phương pháp lập trình hướng đối tượng.  Lập trình trên Winform  Phương pháp phát triển ứng dụng trên kiến trúc component, kiến trúc n-tier  Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức để xây dựng một ứng dụng thực tế. Tài liệu học tập  Tài liệu chính  Programming Csharp, 4th edition, Oreilly 2005  Lập trình hướng đối tượng với C#.  Tài liệu tham khảo  Beginning C# Objects: From Concepts to Code, Jacquie Barker and Grant Palmer , Apress 2004  Microsoft Visual C# 2005 step by step, Microsoft Press  Developing Windows-Based Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# .NET, 2002  Windows Forms Programming in C# , Ad...

pdf4 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở lập trình - Phần giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4/10/2012 1 MÔN HỌC CƠ SỞ LẬP TRÌNH Thời lượng : 90 tiết (4 tín chỉ) - Lý thuyết: 30 tiết - Thực hành: 60 tiết Mục tiêu môn học  Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lập trình, thuật toán, phương pháp Top Down Design  Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng phát triển phần mềm trên Net Framework  Phương pháp lập trình hướng đối tượng.  Lập trình trên Winform  Phương pháp phát triển ứng dụng trên kiến trúc component, kiến trúc n-tier  Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức để xây dựng một ứng dụng thực tế. Tài liệu học tập  Tài liệu chính  Programming Csharp, 4th edition, Oreilly 2005  Lập trình hướng đối tượng với C#.  Tài liệu tham khảo  Beginning C# Objects: From Concepts to Code, Jacquie Barker and Grant Palmer , Apress 2004  Microsoft Visual C# 2005 step by step, Microsoft Press  Developing Windows-Based Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# .NET, 2002  Windows Forms Programming in C# , Addison Wesley , 2003 4/10/2012 2 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên  Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá trên 2 phần  Kiểm tra và chuyên cần: 30%  Bài tập lớn: 20%  Thực hiện nhóm - 2 người:  Bài thi kết thúc học phần: 50% (Trắc nghiệm)  Thang điểm đánh giá : 10 Chương 1. Tổng quan về lập trình cho MTĐT và C#  Phát triển hệ thống hướng đối tượng  Khái niệm về hướng đối tượng  Tổng quan về Microsoft.NET.  Kiến trúc .NET Framework.  Thư viện .NET Framework.  Ngôn ngữ C# và các ngôn ngữ khác.  Viết ứng dụng đơn giản trên Console và windows.  Biên dịch dll / exe Chương 2. Nền tảng ngôn ngữ C#  Kiểu dữ liệu cơ bản.  Biến và hằng.  Biểu thức.  Câu lệnh.  Toán tử.  Namespace.  Các chỉ dẫn biên dịch.  Xử lý ngoại lệ. 4/10/2012 3 Chương 3 Xây dựng lớp – Đối tượng  Định nghĩa lớp.  Tạo đối tượng.  Sử dụng các thành viên static.  Hủy đối tượng.  Truyền tham số.  Nạp chồng phương thức.  Đóng gói dữ liệu với thuộc tính.  Thuộc tính chỉ đọc. Chương 4. Kế thừa và Đa hình  Đặc biệt hóa và tổng quát hóa.  Sự kế thừa.  Đa hình.  Lớp trừu tượng.  Các lớp lồng nhau Chương 5. Nạp chồng toán tử  Sử dụng từ khóa operator.  Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác.  Toán tử so sánh bằng.  Toán tử chuyển đổi 4/10/2012 4 Chương 6. Mảng, chỉ mục và tập hợp, String  Mảng.  Câu lệnh foreach.  Mảng đa chiều.  Bộ chỉ mục.  Giao diện tập hợp.  Danh sách mảng (ArrayList).  Lớp đối tượng string. Chương 7 Lập trình trên Windows  Giới thiệu các biểu mẫu windows  Làm việc với các điều khiển  Xử lý sự kiện  Bàn phím và chuột Chương 8 Thao tác tệp tin Khái niệm tập tin. Giới thiệu namespace System.IO Các bước xử lý tệp tin Các phương thức xử lý tệp tin. Tạo lập và xử lý tệp tin văn bản Tạo lập và xử lý tệp tin nhị phân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchapter_0_909.pdf
Tài liệu liên quan