ASP Lab Guide 5

Tài liệu ASP Lab Guide 5: ASP Lab Guide 5 – T0410I 120 phút tiếp – Step by step Hướng dẫn làm phần Danh mục sản phẩm trong ASP Buớc 1: -Tạo CSDL MobileShop trong SQL Server -Tạo bảng catalogs Foreign Key -Tạo bảng products Phụ kiện Số lượng còn trong kho Trọng lượng -Viết những câu truy vấn để insert dữ liệu vào hai bảng trên Cho bảng catalogs catalogID catalogName 1 Nokia 2 Samsung 3 LG Cho bảng products productID catalogID productName productDesc productImg productPrice productSize productWt productExtra numInStock 1 1 Nokia N91 Được tích hợp camera có cảm biến ảnh lên tới 2 Megapixel, đèn flash cùng nhiều tính năng chụp ảnh cao cấp khác, N90 sẽ là điện thoại chụp hình cao cấp nhất khi xuất hiện trên thị trường. N90 sẽ là một trong số những phiên bản điện thoại di động chụp hình tốt nhất trên thị trường. Thuộc dòng máy thông minh chạy hệ điều hành Serie 60, N90 có độ linh hoạt cao đến khó tin, với 2 bộ phận có thể vừa vặn vừa xoay là màn hình và khớp nối. + Màn hình: -...

doc11 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu ASP Lab Guide 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ASP Lab Guide 5 – T0410I 120 phút tiếp – Step by step Hướng dẫn làm phần Danh mục sản phẩm trong ASP Buớc 1: -Tạo CSDL MobileShop trong SQL Server -Tạo bảng catalogs Foreign Key -Tạo bảng products Phụ kiện Số lượng còn trong kho Trọng lượng -Viết những câu truy vấn để insert dữ liệu vào hai bảng trên Cho bảng catalogs catalogID catalogName 1 Nokia 2 Samsung 3 LG Cho bảng products productID catalogID productName productDesc productImg productPrice productSize productWt productExtra numInStock 1 1 Nokia N91 Được tích hợp camera có cảm biến ảnh lên tới 2 Megapixel, đèn flash cùng nhiều tính năng chụp ảnh cao cấp khác, N90 sẽ là điện thoại chụp hình cao cấp nhất khi xuất hiện trên thị trường. N90 sẽ là một trong số những phiên bản điện thoại di động chụp hình tốt nhất trên thị trường. Thuộc dòng máy thông minh chạy hệ điều hành Serie 60, N90 có độ linh hoạt cao đến khó tin, với 2 bộ phận có thể vừa vặn vừa xoay là màn hình và khớp nối. + Màn hình: - Màn hình: TFT 262.000 màu - Kích thước: 352 x 416 pixels - Màn hình ngoài TFT 65.000 màu 128 x 128 pixels + Nhạc chuông: - Polyphonic (64 âm sắc), Monophonic, True Tones + Bộ nhớ chia sẻ 31MB cho các ứng dụng, SMS, MMS, nhạc chuông + Các tính năng khác: - Hệ điều hành: Symbian OS 8.1a - Camera: 2 MP, 1600x1200 pixels - Bluetooth - FM Radio images/N91.gif 14000000 112x51x24 mm 173 gam 01 pin, 01 sạc, 01 tai nghe 5 2 1 Nokia N90 Nokia N90 images/N90.gif 12000000 5 3 1 Nokia N70 Nokia N70 images/N70.gif 10000000 5 4 1 Nokia 8800 Nokia 8800 images/8800.gif 14000000 5 5 1 Nokia 6881 Nokia 6881 images/6881.gif 13000000 5 6 1 Nokia 6880 Nokia 6880 images/6880.gif 8000000 5 7 1 Nokia 6230i Nokia 6230i images/6230i.gif 7500000 5 8 1 Nokia 6101 Nokia 6101 images/6101.gif 7000000 5 9 1 Nokia 6030 Nokia 6030 images/6130.gif 7000000 5 10 1 Nokia 6021 Nokia 6021 images/6021.gif 6500000 5 11 1 Nokia 1108 Nokia 1108 images/1108.gif 2000000 5 12 1 Nokia 3230 Nokia 3230 images/3230.gif 6000000 5 Bước 2: -Tạo thư mục MobileShop trong wwwroot -Trong thư mục MobileShop tạo một thư mục con tên là Images để chứa ảnh của sản phẩm -Tạo site tên là MobileShop trong DreamWeaverMX (ASP Javascript, thư mục gốc là MobileShop) Bước 3: -Copy ảnh sản phẩm vào thư mục Images -Tạo các file như hướng dẫn dưới đây và lưu vào thư mục MobileShhop 1. Kết nối tới CSDL (Connection.asp) -Đầu tiên tạo bạn phải tạo file Connection.asp -File này chứa tất cả các thông tin kết nối tới CSDL của bạn. -Các file khác trong ứng dụng của bạn phải include tới file Connection.asp để tạo ra sự kết nối tới CSDL -Chúng ta sẽ dùng connection tới SQL Server, các bạn có thể nghiên cứu thêm về việc dùng Access Nội dung của file Connection.asp như sau: <% var oConn; // Khởi tạo đối tượng kết nối và tạo kết nối ADO tới CSDL SQL Server Authors oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); oConn.Open("Provider=SQLOLEDB;Server=ten_server;Database=MobileShop;UID=sa;PWD=sa"); // Khởi tạo đối tượng kết nối và tạo kết nối ADO tới CSDL Access Authors // Ánh xạ CSDL Access authors thành một đường dẫn vật lý //var filePath; //filePath = Server.MapPath("authors.mdb"); //oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); //oConn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +filePath); %> 2.Hiển thị sản phẩm theo từng loại (ProductsNokia.asp) -Trang này hiển thị danh sách sản phẩm theo từng loại -Khi bạn nhấn vào đường link ở trang danh mục loại sản phẩm, thì trang này sẽ hiển thị ra Nội dung của file ProductNokia.asp như sau: <% strSQL = "SELECT * FROM products WHERE catalogID = 1"; var rsProduct = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rsProduct = oConn.Execute(strSQL); %> <!-- .style3 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } --> Products by Category doFadeObjects = new Object(); doFadeTimers = new Object(); function doFade(object, destOp, rate, delta) { if (!document.all) return if (object != "[object]") { setTimeout("doFade("+object+","+destOp+","+rate+","+delta+")",0); return; } clearTimeout(doFadeTimers[object.sourceIndex]); diff = destOp-object.filters.alpha.opacity; direction = 1; if (object.filters.alpha.opacity > destOp) { direction = -1; } delta=Math.min(direction*diff,delta); object.filters.alpha.opacity+=direction*delta; if (object.filters.alpha.opacity != destOp) { doFadeObjects[object.sourceIndex]=object; doFadeTimers[object.sourceIndex]=setTimeout("doFade(doFadeObjects["+object.sourceIndex+"],"+destOp+","+rate+","+delta+")",rate); } } <% var startrw = 0; var endrw = 0; //Chỉ ra số bản ghi trong hàng và số hàng var numberColumns = 3; var numrows = 2; while((numrows != 0) && (!rsProduct.eof)) { startrw = endrw + 1; endrw = endrw + numberColumns; %> <% while ((startrw <= endrw) && (!rsProduct.eof)) { %> <TABLE height="100%" cellSpacing=2 cellPadding=2 width="99%" align=center border=0> <TABLE height="100%" cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" align=center border=0> "> <IMG onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=70)" onmouseout=doFade(this,70,70,6) src="" border=0> <TABLE class=nenxanh5 cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" align=center border=0> "><IMG height=21 alt="Xem chi tiết" src="images/detail.gif" width=28 border=0> ">Xem chi tiết <% startrw = startrw + 1; rsProduct.MoveNext(); } %> <% numrows=numrows-1; } %> Trang: <% if (offset != 0) { %> ">đầu | <% } // end offset != 0 %> <% if (offset != 0) { %> ">trước | <% } // end offset != 0 %> <% if (!atTotal) { %> ">tiếp | <% } // end !atTotal %> <% if (!atTotal) { %> ">cuối <% } // end !atTotal %> Sản phẩm từ đến Tặng số sản phẩm: 3.Hiển thị thông tin sản phẩm chi tiết (Detail.asp) -Trang này hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm khi bạn nhấn vào đường link trang trước Nội dung của file Detail.asp như sau: <% var intProdID = Request.QueryString("intProdID"); %> <% strSQL = "SELECT * FROM products where productID=" + intProdID; var rsProdInfo = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); rsProdInfo = oConn.Execute(strSQL); if (rsProdInfo.EOF) { Response.Write("Product Number " + intProdID + " does not exist."); } else { strName = rsProdInfo.fields("productName"); strDesc = rsProdInfo.fields("productDesc"); strImage = rsProdInfo.fields("productImg"); strSize = rsProdInfo.fields("productSize"); strExtra = rsProdInfo.fields("productExtra"); strWt = rsProdInfo.fields("productWt"); intPrice = rsProdInfo.fields("productPrice"); } %> Product Detail <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="60%" border=0> <IMG height=25 src="images/1(1).gif" width=7> <TD width="96%" background="images/bg1(1).gif">  <IMG height=25 src="images/xeo.gif" width=20> <IMG height=25 src="images/2(1).gif" width=7> <TD width=7 background="images/bg3.gif"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0> <IMG src="" border=0> <TD width=7 background="images/bg3.gif">  <IMG height=7 src="images/3.gif" width=7> <TD background="images/bg2.gif" colSpan=2 height=7><IMG height=7 src="images/transparent.gif" width=20> <IMG height=7 src="images/4.gif" width=7> <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=2 width="100%" align=center border=0> <IMG src="images/chambi.gif">  Tên sản phẩm : <IMG height=1 src="images/line.gif" width=400> <IMG src="images/chambi.gif">  Kích cỡ: <IMG height=1 src="images/line.gif" width=400> <IMG src="images/chambi.gif" width="7" height="8">  Trọng lượng: <IMG height=1 src="images/line.gif" width=400> <IMG src="images/chambi.gif">  Giá:  <IMG height=1 src="images/line.gif" width=400> <IMG src="images/chambi.gif">  Phụ kiện kèm theo:  <IMG height=1 src="images/line.gif" width=400> <IMG src="images/chambi.gif" width="7" height="8">  Tính năng nổi bật :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docASP Lab guide 5- ITT.doc
Tài liệu liên quan